English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-AUDIOLOGY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-AUDIOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ODY119ANATOMİ / İŞİTME, KONUŞMA VE VESTİBÜLER SİSTEM ANATOMİSİ
ANATOMY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM ANATOMY
Z223.03.04İnsan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiler, merkezi ve periferik sinir sistemi, hareket sistemi, duyu organları, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi,endokrin sistemi, üreme sistemiNervous system anatomy, speech, giving the anatomy of the ear and auditory ways by systematically and functionally with the theoritical courses.
ODY121FİZYOLOJİ / İŞİTME, KONUŞMA VE VESTİBÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ
PHYSIOLOGY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM PHYSIOLOGY
Z202.03.02Bu ders temel fizyolojik kavramlar, homostazis, iç ortam, vücut sıvı kompartmanları, insan vücudunun organizasyonu ve yapısı, hücrenin ve hücre membranının yapısı ve fonksiyonları, membrandan madde taşınma yolları, membran ve aksiyon potansiyelleri,sinirlerde sinyal iletimi, sinapsların özellikleri, sinir sistemi fizyolojisi, işitme, denge ve konuşmada görev alan organların yapısı ve fonksiyonları, işitme sinyallerinin algılanması, denge duyusunun sağlanması ve konuşmanın fizyolojik mekanizmaları konularını içermektedir.This course covers basic physiological concepts, homostasis, internal environment, body fluid compartments, organization and structure of the human body, structure and functions of cell and cell membrane, pathways of material transport across the membrane, membrane and action potentials, signal transmission in nerves, properties of synapses, nervous system physiology, It covers the structure and functions of organs involved in hearing, balance and speech, perception of hearing signals, achieving a sense of balance, and physiological mechanisms of speech.
ODY123HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ / İŞİTME, KONUŞMA VE VESTİBÜLER SİSTEM HİSTOLOJİSİ VE EMBRİYOLOJİSİ
HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY
Z202.03.02Bu ders Histolojiye giriş, Mikroskopların kullanılması ve Histolojik inceleme yöntemleri; Fiksasyon, Dokuların parafine gömülmesi , kesit alınması ve boyanması; Epitel dokusu çeşitleri görevleri ve özellikleri; Bağ ve destek dokusu; Kas dokusu, özellikleri yapıları ve çeşitleri; Sinir dokusu histolojisi; Duyu organları ve Derinin yapısı, bağlı organlar ve hücresel özellikleri; Göz ve kulak histolojisi; Embriyo gelişimi, Erkek ve dişi üreme hücrelerinin yapısı ve özellikleri, Döllenme; Segmentasyon, İmplantasyon (yuvalanma), gastrulasyon ve embriyonal yaprakların oluşumu; Baş,boyun ve bağlı organların gelişimi, Faringeal arkuslar ve bağlı organların gelişimi, Faringeal cepler ve bağlı organların gelişimi, Yüz ve çene gelişimi, Göz gelişimi, Kulak gelişimi ve Gelişim bozuklukları konularını içerir.Introduction to histology, use of microscopes and histological examination methods; fixation, paraffin embedding, sectioning and staining of tissues; types, functions and properties of epithelial tissue, connective and support tissue, Muscle tissue, features, structures and types; Nervous tissue histology; Sensory organs and structure of skin, related organs and cellular properties; Eye and ear histology; Embryo development, Structure and properties of male and female reproductive cells, Fertilization; Segmentation, implantation, gastrulation and formation of embryonal leaves; Development of head, neck and related organs, development of pharyngeal arches and related organs, development of pharyngeal pockets and related organs, development of face and jaw, eye development, ear development and development disorders
ODY125AKUSTİK BİYOFİZİK
ACOUSTIC BIOPHYSICS
Z202.03.02Ses, sesin oluşumu, sese ait fiziksel özellikler olan frekans, desibel, dalga boyu, amplitüd, periyot gibi temel özellikler, sesin psikoakustik algısı, sesin ortamdaki yayılımı, ses yansımaları, sesin dış, orta ve iç kulakta ilerleyişini kapsamaktadır.Sound, sound formation, physical properties of sound, frequency, decibel, wavelength, amplitude, period, basic features such as sound, psychoacoustic perception of sound, sound propagation in the environment, sound reflections, sound, outer, middle and inner ear progression.
ODY127INTRODUCTION TO VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -I
INTRODUCTION TO VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -I
Z202.04.02Bu ders, Odyoloji bölümü öğrencilerinin meslek alanları ile ilgili İngilizce okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini giriş seviyesinde kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ODY133İŞARET DİLİ-I
SIGN LANGUAGE -I
Z223.04.04Türk işaret dili tarihçesi ve Türk İşaret Dili alfabesindeki el-parmak şekilleri, ellerin vücuda göre konumu, mimiklerin fonksiyonuna yönelik temel bilgilerin verilmesidir.The history of Turkish sign language and hand-finger shapes in the Turkish Sign Language alphabet, the position of the hands according to the body, the basic information about the function of mimics.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ODY122ODYOLOJİDE MESLEKİ GÖZLEM
PROFESSİONAL OBSERVATİON İN AUDİOLOGY
Z042.03.04Odyoloji meslek alanı ile ilgili Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezlerinde, kamu/ özel hastanelerde Odyoloji klinikleri ve işitme sektörü ile ilgili genel merkezlerde yapılan uygulamaların gözlemlenmesi.Observation of the practices performed in Special Education and Rehabilitation Centers, Hearing Aid Sales and Application Centers, Audiology clinics in public / private hospitals and general centers related to the hearing sector related to audiology profession.
ODY124İŞARET DİLİ II
SIGN LANGUAGE - III
Z223.04.04Türk İşaret Dili alfabesinin gramer, anlam bilimi yönünden yapısal özellikleri, sözcük dağarcığı ve yöresel kullanım farklılıkları, sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmaya yönelik grup aktivitelerini kapsamaktadır.The structural features of the Turkish Sign Language alphabet in terms of grammar, semantics, vocabulary and local usage differences include group activities aimed at gaining the ability to use this language when necessary in social life.
ODY130TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS
Z202.03.02Tıbbı Biyolojiye giriş, hücre ve organeller, DNA ve RNA yapısı, gen ifadesi ve mutasyonlar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca genetik danışmanlık ve risk danışmanlığı hakkında bilgi verilecektir.Will be given information about introduction to medical biology, cell and organelles, DNA and RNA structure, gene expression and mutations, genetic counseling and risk counseling will be given.
ODY132TIBBİ BİYOKİMYA
MEDICAL BIOCHEMISTRY
Z202.03.02Biyokimyaya giriş, su, pH ve biyolojik tampon, hücre membran mekanizması, amino asitler ve proteinler, enzimler , nükleik asitler, lipid biyokimyası, vitamin ve mineraller, hormon biyokimyası, beslenme ve enerji metabolizması, vücut sıvıları ve hastadan alınan biyolojik materyallerin laboratuvar analizleri.Introduction to biochemistry, water, pH and biological buffer, cell membrane mechanism, amino acids and proteins, enzymes, nucleic acids, lipid biochemistry, vitamins and minerals, hormone biochemistry, nutrition and energy metabolism, body fluids and laboratory analysis of biological materials from the patient.
ODY134INTRODUCTION TO VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -II
INTRODUCTION TO VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -II
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ODY136SİSTEMİK HASTALIKLAR
SYSTEMIC DISEASES
Z202.03.02Ders içeriğinde; insan vücudundaki yaşamsal sistemlerin anatomik ve fizyolojik özellikleri hakkında kısaca bilgi verilir, sistemler tanıtılır, sistemik patolojilerde meydana gelen hastalıklar ve bu gibi durumların işitme sistemine yaptığı etkiler hakkında bilgi verilir. Kalp-damar sistemi ve hastalıkları anlatılırken tansiyon ölçme uygulaması yapılır ve kan-idrar tahlilleri hakkında bilgi verilir.Endocrine and metabolic diseases, diabetes mellitus, cardiovascular diseases, infectious diseases, rheumatic diseases, malignant diseases, endocrine diseases, respiratory system diseases, thyroid diseases, inflammatory diseases and the relationship between audiology.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY223ELEKTROFİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ELECTROPHYSIOLOGY
Z122.03.03İşitsel uyarılmış potansiyellerin erken, orta ve geç latans yanıtları parametrelerini içerir.Early, medium and late latency responses of auditory evoked potentials and ASSR include the basic electrophysiological parameters.
ODY227TEMEL ODYOLOJİK ESASLAR
FUNDAMENTAL AUDIOLOGICAL PRINCIPLES 
Z202.03.02Odyoloji biliminin tarihçeesi, içeriğii, terminolojisi, etik prensipleri, ses ve sesin özellikleri, İşitme anatomi ve fizyolojisi, işitmenin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik temel yöntemleri içermektedir.Hearing physiology, tonal and vocal audiometric measurements, masking methods, immitansmetric measurement and correlation between these tests are the basic principles.
ODY229DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİ
LANGUAGE AND SPEECH DEVELOPMENT
Z202.02.02Dil ve konuşma gelişimi, dil ve konuşma gelişiminin ön koşulları, dil gelişim kuramları ve evreleri, dil ve konuşma gelişiminde kritik dönemler, bilingualizm ve dil gelişim etkinliklerini kapsamaktadır.Language and speech development, prerequisites for language and speech development, language development theories and stages, critical periods in language and speech development, bilingualism and language development activities.
ODY235KBB HASTALIKLARI I
OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASES - I
Z202.02.02İşitme ve vestibüler sistem hastalıkları, burun hastalıkları ve larenks hastalıkları ile ilgili sınıflandırmalar ve bu hastalıkların etiyolojisi ve anatomi ile ilişkilendirilmesi.Classification of hearing and vestibular system diseases, nasal diseases and larynx diseases and their association with etiology and anatomy.
ODY237KLİNİK UYGULAMA LABORATUVAR I
CLINICAL PRACTICE – LABORATORY I
Z042.02.04Üniversitemiz odyovestibüler test laboratuvarlarında, öğrencileri sahaya hazırlayacak ve etik kuralları bilecek şekilde temel odyolojik klinik uygulamaları öğretir. Bu ders diapozon testlerini ve uygulamalarını, saf ses odyometri testini ve uygulamalarını, konuşma odyometri testlerini ve uygulamalarını, maskeleme ve uygulamasını içermektedir.In the audiovestibular test laboratories, our university teaches basic audiological clinical practices in a way to prepare students for the field and know the ethical rules. Patient history, pure voice and speech audiometry, immitansmetric evaluation, otoacoustic emission and auditory brainstem responses are performed.
ODY239İŞİTME CİHAZLARI -I
HEARING AIDS -I
Z223.03.04İşitme cihazlarının tanımı, tarihçesi, teknik özellikleri, tipleri, elektroakustik özellikleri, endikasyon kriterleri, işitme cihazları için SUT detayları.Description of hearing instruments, history, technical characteristics, types, electroacoustic properties, indication criteria, SUT details for hearing aids.
ODY241İŞİTSEL TANI TESTLERİ -I
AUDITORY DIAGNOSTIC TESTS -I
Z223.03.04Odyometri, elektroakustik immitansmetri, otoakustik emisyon ve uyarılmış potansiyeller hakkında genel bilgiler.General information on audiometry, electroacoustic immitansmetry, OAE and evoked potentials.
ODY231ODYOLOJİDE MESLEKİ İNGİLİZCE-I
VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY-I
S202.03.02Odyoloji alanında yürütülen her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma ve dinleme becerilerini kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.It is designed to enable students to use their reading, speaking and listening skills in any academic activity in the field of audiology.
ODY243İŞİTME CİHAZLARI SİMÜLASYON -I
SIMULATION OF HEARING AIDS -I
S223.03.04İşitme cihazı uygulaması (fitting) giriş, fitting yazılımları, hasta dataları püf noktalarını saptama, hastaya uygun işitme cihazı seçimi, program yazılımlarına ait terminoloji ve uygulama, ÖRNEK1 ve ÖRNEK2 marka programları ile program terminolojisi, cihaz seçimi vaka örnekleri, fitting yazılım denemeleri, feedback ve testinin uygulaması, fitting yaparken ‘ince ayar’ konusundaki püf noktalar.Hearing device application (fitting) input, fitting software, detection of patient data tricks, selection of appropriate hearing aids, terminology and application of program software, program terminology with brand programs of EXAMPLE1 and EXAMPLE2, device selection case examples, fitting software tests, feedback and The application of the test, 'fine-tuning' tips when fitting.
ODY245İŞARET DİLİ-III
SIGN LANGUAGE-III
S223.03.04Türk İşaret Dili alfabesinin gramer, anlam bilimi yönünden yapısal özellikleri, sözcük dağarcığı ve yöresel kullanım farklılıkları, sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmaya yönelik grup aktivitelerini kapsamaktadır.The structural features of the Turkish Sign Language alphabet in terms of grammar, semantics, vocabulary and local usage differences include group activities aimed at gaining the ability to use this language when necessary in social life.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY230İŞİTSEL TANI TESTLERİ -II VE RAPORLAMA
AUDITORY DIAGNOSTIC TESTS –II AND REPORTING 
Z223.03.04Odyometri, elektroakustik immitansmetri, OAE ve uyarılmış potansiyeller hakkında genel bilgileri edinir ve yapılan testleri değerlendirmeyi ve raporlamayı içerir.Obtains knowledge of audiometry, electroacoustic immitancemetry, OAE and evoked potentials and reports and evaluates tests
ODY232ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRME VE RAPOR YAZMA
ELECTROPHYSICAL EVALUATION AND REPORTING
Z122.04.03Elektrofizyolojik ölçüm teknikleri hakkında normal ve patolojik bulguların değerlendirilmesini ve raporlamasını içerir.Includes evaluation and reporting of normal and pathological findings about electrophysiological measurement techniques.
ODY234ENSTRÜMANTASYON VE KALİBRASYON
INSTRUMENTATION AND CALIBRATION
Z223.04.04Odyometrelerin teknik özellikleri, çalışma prensipleri, temel kalibrasyon uygulama prensipleri ve kullanılan standartlar, immitansmetrik ölçüm aletlerinin teknik çalışma prensipleri ve kalibrasyon ölçümleri, odyolojide temel olarak tanısal amaçlı kullanılan objektif test yöntem ve aletlerin temel teknik özellikleri ve temel uygulama prensipleri.Technical characteristics and principles of audiometers, basic calibration application principles and standards, technical principles and calibration of immitansmetric measuring instruments, basic technical properties and basic application principles of objective testing methods and instruments used in audiology
ODY242KBB HASTALIKLARI II
OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASES - II
Z202.02.02İşitme ve vestibüler sistem hastalıkları, burun hastalıkları ve larenks hastalıkları ile ilgili sınıflandırmalar ve bu hastalıkların etiyolojisi ve anatomi ile ilişkilendirilmesi.Ear evaluation methods, auricle, external ear canal, middle ear and inner ear diseases and treatment, congenital ear diseases and treatment.
ODY246İŞİTME CİHAZLARI -II
HEARING AIDS -II
Z223.03.04Pediatrik işitme cihazı uygulaması, gerçek kulak ölçümleri, Cros- BiCros uygulamaları, kemik yolu işitme cihazları tanımı ve çeşitleri, işitme cihazı yazılımları, programlama ara yüzleri ve kullanımı.Pediatric hearing aid application, real ear measurements, Cros-BiCros applications, definition and types of bone path hearing devices, hearing aid software, programming interfaces and usage.
ODY248KLİNİK UYGULAMA LABORAVUTAR II
CLINICAL PRACTICE – LABORATORY II
Z042.02.04Üniversitemiz odyovestibüler test laboratuvarlarında, öğrencileri sahaya hazırlayacak ve etik kuralları bilecek şekilde temel odyolojik klinik uygulamaları öğretir. Hasta anamnezi, saf ses ve konuşma odyometrisi, immitansmetrik değerlendirme, otoakustik emisyon ve işitsel beyinsapı yanıtları uygulamaları yapılır.In the audiovestibular test laboratories, our university teaches basic audiological clinical practices in a way to prepare students for the field and know the ethical rules. Patient history, pure voice and speech audiometry, immitansmetric evaluation, otoacoustic emission and auditory brainstem responses are performed.
ODY238VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY-II
VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY-II
S202.03.02Odyoloji alanında yürütülen her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme becerilerini artırmaya ve yazma becerisi kazanmaya yönelik faaliyetleri içerir.It includes activities to improve reading, speaking, listening skills and writing skills in all academic activities in the field of audiology.
ODY240İŞİTME CİHAZLARI SİMÜLASYON -II
SIMULATION OF HEARING AIDS -II
S223.03.04ÖRNEK3 ve ÖRNEK4 marka programları ile program terminolojisi, cihaz seçimi vaka örnekleri, fitting yazılım denemeleri, feedback ve testinin uygulaması, fitting yaparken ‘ince ayar’ konusundaki püf noktalar.EXAMPLE3 and EXAMPLE4 program terminology with brand programs, device selection case examples, fitting software trials, application of feedback and testing, cihaz fine tuning program when fitting.
ODY244İŞİTSEL ALGI TESTLERİ
AUDITORY PERCEPTION TESTS
S122.03.03Periferik ve santral işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, çevresel seslerin özellikleri, konuşma seslerinin oluşumu ve özellikleri, sesin şiddetinin, frekansının, süresinin işitme sisteminde kodlanması, ses lokalizasyonu, bineural işitme fonksiyonu, İşitsel algı gelişimi, dinleme gelişimi, işitsel algının değerlendirilmesi.Evaluation of auditory perception skills, evaluation of receptive and expressive language skills, evaluation of speaking skills, evaluation of communication skills.
SKY272SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA
MARKETING IN HEALTHCARE SERVICES
F202.03.02Sağlık hizmetlerinde pazarlamanın Temel Kavramları, Pazarlama Çevresi ve Analizi, Tüketici Davranışlarının Analizi, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Araştırması, Temel Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Karması Elemanlarının Tanıtılması.Marketing, the concept of marketing in health care, characteristics of health care marketing, differences from other industries, factors affecting the history and development of health care marketing, the reasons of health care marketing. Consumer, customer and patient concepts; Health Services Market Market Segmentation and Demand Management of Consumers Classification and Consumer Basis Affecting Behavior Factors, Types of Consumer Purchasing Behavior, intermediary firms reprimanding in health services.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY321VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARI
VESTIBULAR SYSTEM DISEASES
Z202.02.02Vestibüler sistem anatomisi ve fizyolojisi, periferik ve santral vestibüler sistem hastalıkları, vestibüler rehabilitasyon yaklaşımları.After introduction to the anatomic and physiology of vestibular system, detailed information about vestibular system diseases is given.
ODY325İŞİTSEL İMPLANTLAR -I
AUDITORY IMPLANTS -I 
Z223.03.04Koklear implantların tarihini, koklear implantların ve diğer implante edilebilir cihazların düzenleyici rolünü ve bu cihazların bileşenlerini ve işlevlerini gözden geçirecektir. Öğrenciler, implante edilebilir cihazlarda kullanılan elektriksel stimülasyon ve sinyal işleme stratejilerinin temellerini, davranışsal ve objektif değerlendirme tekniklerini, adaylık kriterlerini ve sonuçları etkileyen faktörleri, çocuklar ve yetişkinler için ölçüm araçlarını öğreneceklerdir.This course will review the history of cochlear implants, the regulatory role of cochlear implants and other implantable devices, and the components and functions of these devices. Students will learn the basics of electrical stimulation and signal processing strategies used in implantable devices, behavioral and objective assessment techniques, candidate criteria and factors affecting outcomes, and measurement tools for children and adults.
ODY327İŞİTSEL REHABİLİTASYON
AUDITORY REHABILITATION
Z223.03.04İşitsel rehabilitasyon yaklaşımlarının ve uygulamalarının tanıtılması ve vakalar üzerinde tartışılması, işitsel eğitim programı hazırlanmasıTo introduce the approaches and activities to auditory rehabilitation in hearing-impaired people and to discuss case studies.
ODY337PEDİATRİK ODYOLOJİ
PEDIATRIC AUDIOLOGY
Z122.02.03Pediatrik grupta işitme kaybı nedenlerinin belirlenmesi, işitme kaybı değerlendirmesi için yöntem ve tekniklerin uygulanması, işitme tarama programlarının öğrenilmesi, işitme kaybı derecelerinin ve tiplerinin belirlenmesi, bebek ve çocukların uygun şekilde cihazlandırılması ve rehabilitasyon sürecinin başlatılmasıDetermination of causes of hearing loss in pediatric group, application of methods and techniques for assessment of hearing loss, learning of hearing screening programs, determination of hearing loss degrees and types, proper instrumentation of infants and children and initiation of rehabilitation process
ODY339OTOSKOPİ VE KULAK KALIBI
OTOSCOPY AND EAR MOLD
Z122.02.03Otoskopik muayene için gerekli ekipman-malzemelerin tanıtılması, otoskopik muayene aşamaları, kulak kalıbı çeşitleri, bireyin işitme kaybı tipi ve derecesine uygun kulak kalıbı modifikasyonların belirlenmesi, kulak izi alma ve işlenmesine yönelik uygulamalar.Identification of the necessary equipment-materials for otoscopic examination, otoscopic examination stages, types of ear molds, determination of changes of the ear mold in accordance with the type and degree of hearing loss of the individual, applications for receiving and processing of ears.
ODY341NÖROLOJİ
NEUROLOGY
Z202.02.02Nörolojik Bilimlere Giriş ve temel Kavramlar Kranial sinirler Nörooftalmoloji Nörootoloji Nörolojik muayene İntrakranial tümörler Motor kontrol, tonus, refleksler ve koma Medulla spinalis patolojileri, duyu sistemi ve ağrı Serebrovasküler hastalıklara genel bakış Nörodejeneratif hastalıklara genel bakışIntroduction to Neurological Sciences and basic concepts, Cranial nerves, Neurophthalmology, Neurotology, Neurological examination, Intracranial tumors,Motor control, tonus, reflexes and coma, Pathology of the spinal cord, sensory system and pain, Overview of cerebrovascular diseases, Overview of neurodegenerative diseases
ODY347KLİNİK UYGULAMA YAZ STAJI
CLİNİCAL PRACTİCE-SUMMER PRACTİCE I
Z063.03.06Öğrenci bireysel kariyer planlaması doğrultusunda alanını belirler ve uygulama yerini danışmanı ile birlikte seçer, 10 iş günü uygulamasını gerçekleştirir.The student determines his / her field in line with individual career planning and chooses the place of application together with his / her advisor and performs the 10 working days application.
ODY349MESLEKİ UYGULAMA SAHA I
PROFESSİONAL PRACTİCE FİELD I
Z084.04.08Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri, kamu/ özel hastanelerde Odyoloji klinikleri ve işitme sektörü ile ilgili genel merkezlerde, rotasyonlu olarak bulunduğu klinik ortamında yapılmakta olan; odyovestibüler testlerin, işitme cihazı/ işitsel implantların ayarlanmasının ve işitsel algı değerlendirme yöntemlerinin gözlemlenmesi ve uygulanması.Special Education and Rehabilitation Centers, Hearing Aid Sales and Application Centers, Audiology clinics in public / private hospitals and general centers related to the hearing sector, in a rotating clinical environment; monitoring and implementation of audiovestibular tests, adjustment of hearing aids / auditory implants, and auditory perception assessment methods.
ODY331İŞİTME TARAMALARI
HEARING SCRENING
S202.03.02Yenidoğan işitme taraması, okul öncesi ve okul dönemi işitme taramaları ve mesleki işitme taramalarında kullanılan yöntemler ve prosedürlerinin işleyişleri hakkında detaylı bilgilendirme.Newborn hearing screening, preschool and preschool hearing screening and professional hearing screening methods and procedures used in the detailed information about the functioning.
ODY351ODYOLOJİDE İNGİLİZCE ÇEVİRİYE GİRİŞ I
INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION IN AUDIOLOGY I
S223.03.04Literatür okuma ve anlama becerisini geliştirmeye yönelik, akademik çeviri ve yazım temel kuralları.Basic rules of academic translation and writing to improve reading and comprehension skills in literature.
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
S303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY330VESTİBÜLER SİSTEM DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
VESTIBULAR SYSTEM EVALUATION AND REPORTING
Z223.04.04Vestibüler sistemde oluşacak bozuklukların ve altında yatan nedenlerin kavranması, patolojiye özel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması ve raporlanması, ilgili uzmanlara çözüm için yönlendirilmesiApplication, interpretation and reporting of VNG, VEMP, vHIT, fHIT and positional tests used in the diagnosis of peripheral and central vestibular system diseases.
ODY332İŞİTSEL İMPLANTLAR -II
AUDITORY IMPLANTS -II
Z223.04.04İmplantasyon öncesi değerlendirme, pediatrik grup için implantasyon seçeneklerinin özellikleri, uygunluk kriterleri, koklear implantların ve diğer implante edilebilen cihazların gerektirdiği ayarlama stratejileri, yardımcı dinleme cihazları.Evaluation before implantation, features of implants and eligibility criteria for pediatric populations , programming strategies used in cochlear implant and other implantable devices, assistive listening devices.
ODY334SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME
CENTRAL AUDITORY PROCESSING
Z223.03.04Santral işitsel işitme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, santral işitme sisteminin fonksiyonu, santral işitsel işlemleme, santral işitsel işlemlemenin değerlendirilmesini, değerlendirmede kullanılan testleri ve materyalleri, santral işitsel işlemleme bozukluğunun tanılanmasını ve rehabilitasyonunu içerir.Learns anatomy and physiology of peripheral and central auditory pathways
ODY348VESTİBÜLER SİSTEM REHABİLİTASYONU
VESTIBULAR SYSTEM REHABILITATION
Z223.04.04Vestibüler sistem bozukluklarında, hastaların günlük yaşam aktivitelerini yapmalarını engelleyecek semptomları azaltmaya yönelik, bireye özel olarak hazırlanan rehabitatif yaklaşımları içerir.It includes a specially prepared rehabative approach to reduce the symptoms that prevent patients from performing daily living activities in vestibular system disorders.
ODY352ENDÜSTRİYEL ODYOLOJİ
INDUSTRIAL AUDIOLOGY
Z202.02.02Gürültü kavramı, ölçüm prensipleri ve değerlendirilmesi, gürültünün insan sağlığı üzerine etkisi ve gürültüden korunma yöntemleri, işitme sağlığının izlemi, gürültü ve gürültüden korunma ile ilgili yasal mevzuat, ders içeriğini oluşturur.The concept of noise, measurement principles and evaluation, effects of noise on human health and noise protection methods, monitoring of hearing health, legal regulations on noise and noise protection.
ODY354MESLEKİ UYGULAMA SAHA II
PROFESSİONAL PRACTİCE FİELD II
Z084.04.08Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, işitme cihazı satış ve uygulama merkezleri, koklear implant merkezi, kamu/ özel hastanelerde odyoloji klinikleri ve işitme sektörü ile ilgili genel merkezlerde, rotasyonlu olarak bulunduğu klinik ortamında yapılmakta olan odyovestibüler değerlendirme tekniklerini kullanma, ayrıntılı hasta değerlendirmesi yapma, tanı koyma ve uygun tedavi yöntemine karar verme, gerekli rehabilitasyon programını hazırlama ve sürdürme.To use audiovestibular assessment techniques, which are being performed in a rotational clinical environment, in special education and rehabilitation centers, hearing aid sales and application centers, audiology clinics in public / private hospitals and general centers related to hearing sector, to make detailed patient evaluation, diagnosis and appropriate treatment method. decision making, preparation and maintenance of necessary rehabilitation program.
ODY342İŞİTSEL İMPLANTLAR SİMÜLASYON
AUDITORY IMPLANTS SIMULATION
S122.03.03İşitsel implantların uygulaması (fitting), fitting yazılımları, hastaya uygun implant seçimi, program yazılımlarına ait terminoloji ve uygulama, ÖRNEK1 ve ÖRNEK2 marka programları ile cihaz seçimi, fitting yazılım denemeleri, ince ayar konuları tecrübe edilir.Application of auditory implants (fitting), fitting software, selection of appropriate implant for the patient, terminology and application of the program software, device selection with sample programs of EXAMPLE1 and EXAMPLE2, fitting software trials, fine tuning subjects are experienced.
ODY344ODYOLOJİDE FARMAKOLOJİ
PHARMACOLOGY IN AUDIOLOGY
S202.03.02Farmakolojide kullanılan temel kavramlar, ilaçların sınıflandırılması, uygulama kriterleri, işitme kayıpları ve vestibüler sistem hastalıklarına yol açan ototoksik ilaçlar.Basic concepts used in pharmacology, classification of drugs, application criteria, hearing loss and ototoxic drugs leading to vestibular system diseases.
ODY346TİNNİTUS
TINNITUS
S202.03.02Tinnitus ve hiperakuzi tanımı, etyolojisi, frekans ve şiddetinin, minimal maskeleme seviyesi, rezidüel inhibisyonun belirlenmesi, değerlendirilmesi ve terapi yöntemlerini içerir.Definition, etiology, frequency and severity of tinnitus, evaluation and treatment methods of tinnitus
ODY356INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION IN AUDIOLOGY II
INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATION IN AUDIOLOGY II
S223.03.04Odyolojide İngilizce Çeviriye Giriş- I dersinde gördüğü literatür okuma ve anlama becerisini geliştirmeye yönelik, daha üst düzey akademik çeviri ve yazım temel kuralları.Introduction to English Translation in Audiology-I course aims to develop the ability to read and understand the literature, higher academic translation and writing basic rules.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
S303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY437BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.02.02Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanmasıScience, scientific research, scientific research classification, scientific article reading, evaluation, research planning, topic selection and purpose, literature review, material method selection, data collection, measurement, biostatistics, data analysis, evaluation of findings, interpretation of findings, proposition, article writing and its publication
ODY445UYGULAMALI BİOİSTATİSTİK
APPLIED BIOSTATISTICS
Z202.02.02Bilimsel araştırma ve biyoistatistik, sağlık hizmetlerinde biyoistatistik, biyoistatistikte temel kavramlar, frekans dağılım tabloları ve grafikler, tanımlayıcı istatistikler, olasılık ve dağılımları,örnekleme dağılımı ve hipotez testi, temel düzeyde SPSS uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Scientific research and biostatistics, biostatistics in health care, basic concepts in biostatistics, frequency distribution tables and graphs, descriptive statistics, probability and distributions, sampling distribution and hypothesis testing, basic level SPSS applications are the content of the course.
ODY447MEZUNİYET PROJESİ I
GRADUATION PROJECT I
Z202.02.02Odyoloji alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda mezuniyet projesi oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.In the field of audiology, a research topic is determined and discussed within the framework of academic research and writing rules. It is aimed to create and develop a graduation project on the related subject.
ODY449KLİNİK UYGULAMA YAZ STAJI-II
CLİNİCAL PRACTİCE-SUMMER II
Z063.07.06Öğrenciler bireysel kariyer planlaması doğrultusunda istediği ilgili kurumda klinik uygulama yapar. Odyolojik değerlendirme tekniklerini kullanır, ayrıntılı hasta değerlendirmesi yapar, tanı koyar, uygun tedavi yöntemine karar verir, gerekli rehabilitasyon programını hazırlar ve sürdürür.Students conduct clinical practice in the relevant institution in line with individual career planning. Uses audiological evaluation techniques, makes detailed patient evaluation, diagnoses, decides the appropriate treatment method, prepares and maintains the necessary rehabilitation program.
ODY451KLİNİK UYGULAMA LABORATUVAR III
CLİNİCAL PRACTİCE LABORATORY III
Z223.03.04Ders kapsamında vaka tartışmaları yapılır. Bireysel beceri eksiklikleri giderilir. Öğrenciler hastaya, hasta yakınlarına, riyakata multidisipliner etik yaklaşımı öğrenir ve uygular. Üniversitemiz Odyoloji Laboratuvarlarında vakalarla işitme kaybının tipine uygun gerekli amplifikasyon/ rehabilitasyon stratejileri, vestibüler patolojisi olan bireylerin değerlendirilmesi/ rehabilitasyon süreçlerinin gözlenmesi ve uygulaması yapılmaktadır.Case discussions are made within the scope of the course. Individual skill deficiencies are addressed. Students learn and apply multidisciplinary ethical approach to patient, patient relatives and riyaka. In our Audiology Laboratories, necessary amplification / rehabilitation strategies appropriate to the type of hearing loss and evaluation / rehabilitation processes of individuals with vestibular pathology are performed with cases.
ODY453MESLEKİ UYGULAMA SAHA-III
OCCUPATIONAL PRACTICE FIELD III
Z0168.08.016Öğrencilerin bireysel kariyer planlamasının belirlenmiş olması, bu alanlarda ilgili kurumların seçimi ve kurumlarda ayrıntılı hasta değerlendirmesi yapar, tanı koyar, uygun tedavi yöntemine karar verir, gerekli rehabilitasyon programını hazırlar ve sürdürür. Sektörel networkün geliştirilmesini ve iş hayatının öğrenilmesini içerir.Determining the individual career planning of the students, selection of relevant institutions in these fields and conducting detailed patient evaluation, diagnosing, deciding the appropriate treatment method, preparing and maintaining the necessary rehabilitation program. It includes the development of the sectoral network and the learning of business life.
ODY429ODYOLOJİDE MESLEKİ İNGİLİZCE ÇEVİRİ -I
TRANSLATION OF VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -I
S202.03.02Odyoloji İngilizce Çeviriye Giriş derslerinde gördüğü odyoloji terminolojisini kullanarak mezuniyet projelerinde gerekli literatürdeki yayınların çeviri çalışmaları.Translation studies of the publications in the required literature in the thesis studies by using the audiology terminology which is seen in the Audiology English Translation Introduction classes.
ODY439SUNUM TEKNİKLERİ -I
PRESENTATION TECHNIQUES -I
S202.03.02Etkili sunum yapmak için gereken bilgiler.The knowledge for a good oral presentation.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ODY414UYGULAMALI BİOİSTATİSTİK II
APPLIED BIOSTATISTICS II
Z202.02.02Giriş ve istatistik anlatımlar, Ölçek türleri, veri derleme yöntemleri, veri derleme hataları,Verilerin özetlenmesi- frekans tabloları,Verilerin özetlenmesi- tablolu grafikler, Merkezi eğilim ölçüleri,Merkezden dağılma ölçüleri,Tahmin teorisi ve güven aralığı,Ki-kare analizi,Regresyon ve korelasyon analizi.Confidence limits, chi-square analysis, regression-correlation analysis and advanced SPSS applications in scientific research.
ODY422KLİNİK UYGULAMA LABORATUVAR IV
CLİNİCAL PRACTİCE LABORATORY IV
Z223.03.04Ders kapsamında vaka tartışmaları yapılır. Bireysel beceri eksiklikleri giderilir. Öğrenciler hastaya, hasta yakınlarına, riyakata multidisipliner etik yaklaşımı öğrenir ve uygular. Üniversitemiz Odyoloji Laboratuvarlarında vakalarla işitme kaybının tipine uygun gerekli amplifikasyon/ rehabilitasyon stratejileri, vestibüler patolojisi olan bireylerin değerlendirilmesi/ rehabilitasyon süreçlerinin gözlenmesi ve uygulaması yapılmaktadır.Case discussions are made within the scope of the course. Individual skill deficiencies are addressed. Students learn and apply multidisciplinary ethical approach to patient, patient relatives and riyaka. In our Audiology Laboratories, necessary amplification / rehabilitation strategies appropriate to the type of hearing loss and evaluation / rehabilitation processes of individuals with vestibular pathology are performed with cases.
ODY424MESLEKİ UYGULAMA SAHA-IV
PROFESSİONAL PRACTİCE FİELD IV
Z02412.012.024Öğrencilerin, klinik odyolojiye ve rehabilitatif odyolojiye yönelik, teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya transfer edebilmesine katkıda bulunmak, vakaya özel klinik problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmek ve bu konuda tanı ve tedavi alanındaki interdisipliner çalışma tutumlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.To contribute to the transfer of theoretical knowledge and skills towards clinical audiology to the clinical study, to develop case-specific clinical problem-solving, decision-making skills and to contribute to the development of interdisciplinary attitudes in the field of diagnosis and treatment.
ODY452MEZUNİYET PROJESİ -II
GRADUATION PROJECT -II
Z122.05.03Odyoloji alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.A research topic in the field of audiology is determined and it is handled within the framework of academic research and writing rules. The aim is to create and develop projects.
ODY456TRANSLATION OF VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -II
TRANSLATION OF VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -II
S202.03.02Odyolojide Mesleki İngilizce Çeviri I dersinde kazandığı akademik çeviri temeli üzerine, tez konuları ile ilgili literatürdeki yayınları çeviri çalışmaları.Translation studies in the literature related to audiological evaluation methods on the basis of the academic translation gained in the Translation of Vocational English İn Audiology.
ODY470SUNUM TEKNİKLERİ -II
PRESENTATION TECHNIQUES -II
S202.03.02Etkili sunum yapmak ve özgeçmiş hazırlamak için gereken bilgiler.The knowledge for a good oral presentation.
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.