İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-AUDIOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ODY119ANATOMİ / İŞİTME, KONUŞMA VE VESTİBÜLER SİSTEM ANATOMİSİ
ANATOMY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM ANATOMY
Z223.03.04Sinir sistemi anatomisi, konuşma, kulak ve işitme yolları anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak teorik derslerle verilmesiNervous system anatomy, speech, giving the anatomy of the ear and auditory ways by systematically and functionally with the theoritical courses.
ODY121FİZYOLOJİ / İŞİTME, KONUŞMA VE VESTİBÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ
PHYSIOLOGY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM PHYSIOLOGY
Z202.03.02Homeostazis, vücut sıvıları, temel fizyolojik mekanizmalar, membran potansiyelleri, aksiyon potansiyeli, sinir sistemi fizyolojisi, işitme-denge sisteminin fizyolojisi.Homeostasis Body fluids, basic physiological mechanisms, membrane potentials, Action potential, nervous system physiology, physiology of the hearing-balance system
ODY123HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ / İŞİTME, KONUŞMA VE VESTİBÜLER SİSTEM HİSTOLOJİSİ VE EMBRİYOLOJİSİ
HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY / HEARING, SPEECH AND VESTIBULAR SYSTEM HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY
Z202.03.02Bu ders Histolojiye giriş, Mikroskopların kullanılması ve Histolojik inceleme yöntemleri; Fiksasyon, Dokuların parafine gömülmesi , kesit alınması ve boyanması; Epitel dokusu çeşitleri görevleri ve özellikleri; Bağ ve destek dokusu; Kas dokusu, özellikleri yapıları ve çeşitleri; Sinir dokusu histolojisi; Duyu organları ve Derinin yapısı, bağlı organlar ve hücresel özellikleri; Göz ve kulak histolojisi; Embriyo gelişimi, Erkek ve dişi üreme hücrelerinin yapısı ve özellikleri, Döllenme; Segmentasyon, İmplantasyon (yuvalanma), gastrulasyon ve embriyonal yaprakların oluşumu; Baş,boyun ve bağlı organların gelişimi, Faringeal arkuslar ve bağlı organların gelişimi, Faringeal cepler ve bağlı organların gelişimi, Yüz ve çene gelişimi, Göz gelişimi, Kulak gelişimi ve Gelişim bozuklukları konularını içerir.Introduction to histology, use of microscopes and histological examination methods; fixation, paraffin embedding, sectioning and staining of tissues; types, functions and properties of epithelial tissue, connective and support tissue, Muscle tissue, features, structures and types; Nervous tissue histology; Sensory organs and structure of skin, related organs and cellular properties; Eye and ear histology; Embryo development, Structure and properties of male and female reproductive cells, Fertilization; Segmentation, implantation, gastrulation and formation of embryonal leaves; Development of head, neck and related organs, development of pharyngeal arches and related organs, development of pharyngeal pockets and related organs, development of face and jaw, eye development, ear development and development disorders
ODY125AKUSTİK BİYOFİZİK
ACOUSTIC BIOPHYSICS
Z202.03.02Ses, sesin oluşumu, sese ait fiziksel özellikler olan frekans, desibel, dalga boyu, amplitüd, periyot gibi temel özellikler, sesin psikoakustik algısı, sesin ortamdaki yayılımı, ses yansımaları, sesin dış, orta ve iç kulakta ilerleyişini kapsamaktadır.Sound, sound formation, physical properties of sound, frequency, decibel, wavelength, amplitude, period, basic features such as sound, psychoacoustic perception of sound, sound propagation in the environment, sound reflections, sound, outer, middle and inner ear progression.
ODY127ODYOLOJİDE MESLEKİ İNGİLİZCEYE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -I
Z202.04.02Bu ders, Odyoloji bölümü öğrencilerinin meslek alanları ile ilgili İngilizce okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini giriş seviyesinde kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ODY133İŞARET DİLİ-I
SIGN LANGUAGE -I
Z223.04.04Türk işaret dili tarihçesi ve Türk İşaret Dili alfabesindeki el-parmak şekilleri, ellerin vücuda göre konumu, mimiklerin fonksiyonuna yönelik temel bilgilerin verilmesidir.The history of Turkish sign language and hand-finger shapes in the Turkish Sign Language alphabet, the position of the hands according to the body, the basic information about the function of mimics.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ODY130TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS
Z202.03.02Tıbbı Biyolojiye giriş, hücre ve organeller, DNA ve RNA yapısı, gen ifadesi ve mutasyonlar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca genetik danışmanlık ve risk danışmanlığı hakkında bilgi verilecektir.Will be given information about introduction to medical biology, cell and organelles, DNA and RNA structure, gene expression and mutations, genetic counseling and risk counseling will be given.
ODY132TIBBİ BİYOKİMYA
MEDICAL BIOCHEMISTRY
Z202.03.02Biyokimyaya giriş, su, pH ve biyolojik tampon, hücre membran mekanizması, amino asitler ve proteinler, enzimler , nükleik asitler, lipid biyokimyası, vitamin ve mineraller, hormon biyokimyası, beslenme ve enerji metabolizması, vücut sıvıları ve hastadan alınan biyolojik materyallerin laboratuvar analizleri.Introduction to biochemistry, water, pH and biological buffer, cell membrane mechanism, amino acids and proteins, enzymes, nucleic acids, lipid biochemistry, vitamins and minerals, hormone biochemistry, nutrition and energy metabolism, body fluids and laboratory analysis of biological materials from the patient.
ODY134ODYOLOJİDE MESLEKİ İNGİLİZCEYE GİRİŞ -II
INTRODUCTION TO VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -II
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
ODY136SİSTEMİK HASTALIKLAR
SYSTEMIC DISEASES
Z202.03.02Endokrin ve metabolik hastalıklar, diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar, enfeksiyoz hastalıklar, romatizmal hastalıklar, malign hastalıklar, endokrin hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, tiroid hastalıklar, inflamatuar hastalıklar ile odyoloji ilişkisi.Endocrine and metabolic diseases, diabetes mellitus, cardiovascular diseases, infectious diseases, rheumatic diseases, malignant diseases, endocrine diseases, respiratory system diseases, thyroid diseases, inflammatory diseases and the relationship between audiology.
ODY138KLİNİK UYGULAMA
CLINICAL PRACTICE
Z042.04.04Odyoloji meslek alanı ile ilgili Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezlerinde, kamu/ özel hastanelerde Odyoloji klinikleri ve işitme sektörü ile ilgili genel merkezlerde yapılan uygulamaların gözlemlenmesi.Observation of practices in Audiology clinics, Hearing Aids Sales and Application Centers, audiology clinics and hearing centers in public / private hospitals.
ODY144İŞARET DİLİ -II
SIGN LANGUAGE -II
Z223.03.04Türk İşaret Dili alfabesinin gramer, anlam bilimi yönünden yapısal özellikleri, sözcük dağarcığı ve yöresel kullanım farklılıkları, sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmaya yönelik grup aktivitelerini kapsamaktadır.Turkish grammar of the sign language of the alphabet, in terms of the structure of structural features, vocabulary and regional differences in use, social life within the group to provide the ability to use this group includes activities.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY223ELEKTROFİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ELECTROPHYSIOLOGY
Z122.03.03İşitsel uyarılmış potansiyellerin erken, orta ve geç latans yanıtları, ASSR' nin temel elektrofizyolojik parametrelerini içerir.Early, medium and late latency responses of auditory evoked potentials and ASSR include the basic electrophysiological parameters.
ODY225KBB HASTALIKLARI -I
OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASES -I
Z202.03.02İşitme ve vestibüler sistem hastalıkları, burun hastalıkları ve larenks hastalıkları ile ilgili sınıflandırmalar ve bu hastalıkların etiyolojisi ve anatomi ile ilişkilendirilmesi.Classifications related to diseases of the hearing and vestibular system, nasal diseases and laryngeal diseases and their association with the etiology and anatomy of these diseases.
ODY227TEMEL ODYOLOJİK ESASLAR
FUNDAMENTAL AUDIOLOGICAL PRINCIPLES 
Z202.03.02İşitme fizyolojisi, saf ses ve konuşma odyometrisi, maskeleme yöntemleri ve bu testlerin kendi aralarında korelasyonu, immitansmetrik ölçüm yapma ile ilgili temel esaslar içerir.Hearing physiology, tonal and vocal audiometric measurements, masking methods, immitansmetric measurement and correlation between these tests are the basic principles.
ODY229DİL VE KONUŞMA GELİŞİMİ
LANGUAGE AND SPEECH DEVELOPMENT
Z202.02.02Dil ve konuşma gelişimi, dil ve konuşma gelişiminin ön koşulları, dil gelişim kuramları ve evreleri, dil ve konuşma gelişiminde kritik dönemler, bilingualizm ve dil gelişim etkinliklerini kapsamaktadır.Language and speech development, prerequisites for language and speech development, language development theories and stages, critical periods in language and speech development, bilingualism and language development activities.
ODY233KLİNİK UYGULAMA -I
CLINICAL PRACTICE -I
Z084.04.08Üniversitemiz odyovestibüler test laboratuvarlarında, öğrencileri sahaya hazırlayacak ve etik kuralları bilecek şekilde temel odyolojik klinik uygulamaları öğretir. Hasta anamnezi, saf ses ve konuşma odyometrisi, immitansmetrik değerlendirme, otoakustik emisyon ve işitsel beyinsapı yanıtları uygulamaları yapılır.In our university's audiovestibular testing laboratories, we teach basic audiological clinical applications to prepare students for the field and know the ethical rules. Patient anamnesis, pure voice and speech audiometry, immitansmetric evaluation, otoacoustic emission and auditory brainstem responses are performed.
ODY239İŞİTME CİHAZLARI -I
HEARING AIDS -I
Z223.03.04İşitme cihazlarının tanımı, tarihçesi, teknik özellikleri, tipleri, elektroakustik özellikleri, endikasyon kriterleri, işitme cihazları için SUT detayları.Description of hearing instruments, history, technical characteristics, types, electroacoustic properties, indication criteria, SUT details for hearing aids.
ODY241İŞİTSEL TANI TESTLERİ -I
AUDITORY DIAGNOSTIC TESTS -I
Z223.03.04Odyometri, elektroakustik immitansmetri, otoakustik emisyon ve uyarılmış potansiyeller hakkında genel bilgiler.General information on audiometry, electroacoustic immitansmetry, OAE and evoked potentials.
ODY231ODYOLOJİDE MESLEKİ İNGİLİZCE-I
VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY-I
S202.03.02Odyoloji alanında yürütülen her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma ve dinleme becerilerini kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.It is designed to enable students to use their reading, speaking and listening skills in any academic activity in the field of audiology.
ODY243İŞİTME CİHAZLARI SİMÜLASYON -I
SIMULATION OF HEARING AIDS -I
S223.03.04İşitme cihazı uygulaması (fitting) giriş, fitting yazılımları, hasta dataları püf noktalarını saptama, hastaya uygun işitme cihazı seçimi, program yazılımlarına ait terminoloji ve uygulama, ÖRNEK1 ve ÖRNEK2 marka programları ile program terminolojisi, cihaz seçimi vaka örnekleri, fitting yazılım denemeleri, feedback ve testinin uygulaması, fitting yaparken ‘ince ayar’ konusundaki püf noktalar.Hearing device application (fitting) input, fitting software, detection of patient data tricks, selection of appropriate hearing aids, terminology and application of program software, program terminology with brand programs of EXAMPLE1 and EXAMPLE2, device selection case examples, fitting software tests, feedback and The application of the test, 'fine-tuning' tips when fitting.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
DRO203TEMEL YOGA PRATİĞİ
PRACTICE OF BASIC YOGA
G022.03.02Başlangıç seviyesi yoga pratiğini tanıtır, felsefesi hakkında bilgi sunar, uygulama tekniğini, nefes ve gevşeme tekniklerini öğretir.Presents the begginers level yoga practice, conveys information about its philosophy, teaches yoga, breathing and relaxation techniques.
EFU414SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİZM
SPORTS CULTURE AND OLIMPISM
G202.03.02Antik olimpiyat oyunları, modern olimpizim, uluslararası olimpik akademi, Türkiye’deki olimpik hareketin kuruluşu ve olimpik eğitim.Course Content ancient olympic games, olympism modern international Olympic Academy, the Olympic movement and Olympic education institutions in Turkey.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
EKO464BİLİM TARİHİ
HISTORY OF SCIENCE
G303.03.03Başlangıçtan günümüze insanlığın bilim alanındaki başarılarını açıklamaya yönelik olacaktır.In the first weeks theoretical basis of science will explained. Scientific developments in ancient Greek, Islam and China will thought. Great discoveries/innovations, which affected humanity, will be discussed. Also, the reason of scientific achievements between 19th century and on will explained
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri derin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR464RUSYA VE AZINLIKLAR
RUSSIA AND MINORITIES
G303.03.03Rusya Federasyonu dünyanın en önemli askeri gücüne sahiptir. Nüfusunun azalması dolaysıyla kendindeki azınlıklara baskı uygulamaya ve onları Ruslaştırmaya çalışmaktadır. Başta Türki ve diğer azınlıkların konumları açıklanacaktır.RF has huge military power. Population is shirinking. Therefor preassure on minorities are growing and regime is trying to Russify them. Main goal is to teach this fact.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE433TÜRK EDEBİYATINDA FİKİR HAREKETLERİ
MOVEMENTS OF THOUGHT IN TURKISH LITERATURE
G303.03.03Yenileşme hareketlerinin görüldüğü XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyatçılarımızın temayül ettiği hatta temsilciliğini yaptığı fikir hareketleri tanıtılır. Bu fikir hareketlerinin toplum üzerindeki etkileri gösterilir ve bu süreç günümüze kadar sürdürülür.Showing the idea movements, which Turkish literary figures have become interested in and even become representatives, since the second half of the XIX. century where innovation movement is seen. Displaying the social outcomes of these idea movements. Following the process until today.
TDE435TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE KATKISI
LINGUISTIC EFFECTS OF TURKISH LANGUAGE TO THE WORLD LANGUAGES
G202.03.02Dünya tarihi, kişi, aile, boy, kavim ve ulusların ilişkilerinden ibarettir. Gerçek hayattaki bu ilişkiler, onların dillerine de yansır. Böylece insanlar gibi diller de, bu ilişkilerle gerçekleşmiş melez bir yapı sergilerler. Bu derste, genel dil ilişkileri ile Türkçenin komşu dillerle ilişkileri konu edinilir.World history is consisted of the relations of individuals, family, phratry, race and nations. The relations in their daily lives are reflected in their languages. Therefore just like human beings languages, being created with the relations to other languages, have a have hybrid structure. This class will handle general relations of languages and specifically the relations of Turkish with neighboring languages.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Gündemi değiştiren haber yapabilir. Peki nasıl ?. Bu derste, bu soruya yanıt aranırken, haberciye elde ettiği ham veriyi nasıl işleyip, araştırıp, derledikten sonra kamu yararı taşıyan haber metnine dönüştürüleceği bilgisi verilecek.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY226KBB HASTALIKLARI -II
OTORHINOLARYNGOLOGIC DISEASES -II
Z202.03.02Kulak değerlendirme yöntemleri, kulak kepçesi, dış kulak yolu, orta kulak ve iç kulak hastalıkları ve tedavisi, konjenital kulak hastalıkları ve tedavisi.Methods of ear evaluation, auricle, external ear canal and middle ear diseases, treatment and diseases causing sensorineural hearing loss, treatment and diseases causing neural hearing loss, congenital ear diseases and treatment.
ODY230İŞİTSEL TANI TESTLERİ -II VE RAPORLAMA
AUDITORY DIAGNOSTIC TESTS –II AND REPORTING 
Z223.03.04Odyometri, elektroakustik immitansmetri, OAE ve uyarılmış potansiyeller hakkında genel bilgileri edinir ve yapılan testleri değerlendirmeyi ve raporlamayı içerir.Obtains knowledge of audiometry, electroacoustic immitancemetry, OAE and evoked potentials and reports and evaluates tests
ODY232ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRME VE RAPOR YAZMA
ELECTROPHYSICAL EVALUATION AND REPORTING
Z122.04.03Elektrofizyolojik ölçüm teknikleri hakkında normal ve patolojik bulguların değerlendirilmesini ve raporlamasını içerir.Includes evaluation and reporting of normal and pathological findings about electrophysiological measurement techniques.
ODY234ENSTRÜMANTASYON VE KALİBRASYON
INSTRUMENTATION AND CALIBRATION
Z223.04.04Odyometrelerin teknik özellikleri, çalışma prensipleri, temel kalibrasyon uygulama prensipleri ve kullanılan standartlar, immitansmterik ölçüm aletlerinin teknik çalışma prensipleri ve kalibrasyon ölçümleri, odyolojide temel olarak tanısal amaçlı kullanılan objektif test yöntem ve aletlerin temel teknik özellikleri ve temel uygulama prensipleri.Technical characteristics and principles of audiometers, basic calibration application principles and standards, technical principles and calibration of immitansmetric measuring instruments, basic technical properties and basic application principles of objective testing methods and instruments used in audiology
ODY236KLİNİK UYGULAMA -II
CLINICAL PRACTICE -II
Z084.04.08Üniversitemiz odyovestibüler test laboratuvarı, hasta anamnezi alma, saf ses ve konuşma odyometrisi, immitansmetrik değerlendirme, video otoskop, otoakustik emisyon testi ve işitsel beyinsapı yanıtları uygulamaları.Odyovestibular testing laboratory, patient anamnesis receiving, pure voice and speech audiometry, immitancemetric evaluation, video otoscope, otoacoustic emission test and auditory brainstem response applications.
ODY246İŞİTME CİHAZLARI -II
HEARING AIDS -II
Z223.03.04Pediatrik işitme cihazı uygulaması, gerçek kulak ölçümleri, Cros- BiCros uygulamaları, kemik yolu işitme cihazları tanımı ve çeşitleri, işitme cihazı yazılımları, programlama ara yüzleri ve kullanımı.Pediatric hearing aid application, real ear measurements, Cros-BiCros applications, definition and types of bone path hearing devices, hearing aid software, programming interfaces and usage.
ODY238ODYOLOJİDE MESLEKİ İNGİLİZCE -II
VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY-II
S202.03.02Odyoloji alanında yürütülen her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme becerilerini artırmaya ve yazma becerisi kazanmaya yönelik faaliyetleri içerir.It includes activities to improve reading, speaking, listening skills and writing skills in all academic activities in the field of audiology.
ODY240İŞİTME CİHAZLARI SİMÜLASYON -II
SIMULATION OF HEARING AIDS -II
S223.03.04ÖRNEK3 ve ÖRNEK4 marka programları ile program terminolojisi, cihaz seçimi vaka örnekleri, fitting yazılım denemeleri, feedback ve testinin uygulaması, fitting yaparken ‘ince ayar’ konusundaki püf noktalar.EXAMPLE3 and EXAMPLE4 program terminology with brand programs, device selection case examples, fitting software trials, application of feedback and testing, cihaz fine tuning program when fitting.
ODY244İŞİTSEL ALGI TESTLERİ
AUDITORY PERCEPTION TESTS
S122.03.03İşitsel algı becerilerinin değerlendirilmesi, alıcı ve ifade edici dil becerilerinin değerlendirilmesi, konuşma becerilerinin değerlendirilmesi, iletişim becerilerinin değerlendirilmesi.Evaluation of auditory perception skills, evaluation of receptive and expressive language skills, evaluation of speaking skills, evaluation of communication skills.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY321VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARI
VESTIBULAR SYSTEM DISEASES
Z202.02.02Vestibüler sistem anatomisi ve fizyolojisi, periferik ve santral vestibüler sistem hastalıkları, vestibüler rehabilitasyon yaklaşımları.After introduction to the anatomic and physiology of vestibular system, detailed information about vestibular system diseases is given.
ODY323PEDİATRİK ODYOLOJİ
PEDIATRIC AUDIOLOGY
Z122.03.03Pediatrik grupta işitme kaybı nedenlerinin belirlenmesi, işitme kaybı değerlendirmesi için yöntem ve tekniklerin uygulanması, işitme tarama programlarının öğrenilmesi, işitme kaybı derecelerinin ve tiplerinin belirlenmesi, bebek ve çocukların uygun şekilde cihazlandırılması ve rehabilitasyon sürecinin başlatılmasıCauses of hearing loss in pediatric group, classification according to their types and degrees, methods and techniques of hearing loss assessment, hearing screening applications in infants and children, device and adaptation, rehabilitative evaluation methods, auditory perception and auditory-verbal rehabilitation practices and basic principles in follow-up.
ODY325İŞİTSEL İMPLANTLAR -I
AUDITORY IMPLANTS -I 
Z223.03.04Koklear implantların tarihini, koklear implantların ve diğer implante edilebilir cihazların düzenleyici rolünü ve bu cihazların bileşenlerini ve işlevlerini gözden geçirecektir. Öğrenciler, implante edilebilir cihazlarda kullanılan elektriksel stimülasyon ve sinyal işleme stratejilerinin temellerini, davranışsal ve objektif değerlendirme tekniklerini, adaylık kriterlerini ve sonuçları etkileyen faktörleri, çocuklar ve yetişkinler için ölçüm araçlarını öğreneceklerdir.This course will review the history of cochlear implants, the regulatory role of cochlear implants and other implantable devices, and the components and functions of these devices. Students will learn the basics of electrical stimulation and signal processing strategies used in implantable devices, behavioral and objective assessment techniques, candidate criteria and factors affecting outcomes, and measurement tools for children and adults.
ODY327İŞİTSEL REHABİLİTASYON
AUDITORY REHABILITATION
Z223.03.04İşitsel rehabilitasyon yaklaşımlarının ve uygulamalarının tanıtılması ve vakalar üzerinde tartışılması.To introduce the approaches and activities to auditory rehabilitation in hearing-impaired people and to discuss case studies.
ODY333KLİNİK UYGULAMA - YAZ STAJI
CLINICAL PRACTICE - SUMMER INTERSHIP
Z000.02.00Öğrenci bireysel kariyer planlaması doğrultusunda alanını belirler ve uygulama yerini danışmanı ile birlikte seçer, 10 iş günü uygulamasını gerçekleştirir.The student determines his / her field in accordance with his / her individual career planning and chooses the place of application together with his / her supervisor and realizes the application for 10 working days.
ODY335KLİNİK UYGULAMA III
CLINICAL PRACTICE -III
Z084.04.08Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri, kamu/ özel hastanelerde Odyoloji klinikleri ve işitme sektörü ile ilgili genel merkezlerde, rotasyonlu olarak bulunduğu klinik ortamında yapılmakta olan; odyovestibüler testlerin, işitme cihazı/ işitsel implantların ayarlanmasının ve işitsel algı değerlendirme yöntemlerinin gözlemlenmesi ve uygulanması.Special Education and Rehabilitation Centers, Hearing Aids Sales and Application Centers, Audiology clinics in public / private hospitals, Hospitals in the Hospitals and the Hearing Sector. Observation and application of audiovestibular tests, adjustment of hearing instrument / auditory implants and auditory perception evaluation methods.
ODY339OTOSKOPİ VE KULAK KALIBI
OTOSCOPY AND EAR MOLD
Z122.02.03Otoskopik muayene için gerekli ekipman-malzemelerin tanıtılması, otoskopik muayene aşamaları, kulak kalıbı çeşitleri, bireyin işitme kaybı tipi ve derecesine uygun kulak kalıbı modifikasyonların belirlenmesi, kulak izi alma ve işlenmesine yönelik uygulamalar.Identification of the necessary equipment-materials for otoscopic examination, otoscopic examination stages, types of ear molds, determination of changes of the ear mold in accordance with the type and degree of hearing loss of the individual, applications for receiving and processing of ears.
ODY341NÖROLOJİ
NEUROLOGY
Z202.02.02Nörolojik Bilimlere Giriş ve temel Kavramlar Kranial sinirler Nörooftalmoloji Nörootoloji Nörolojik muayene İntrakranial tümörler Motor kontrol, tonus, refleksler ve koma Medulla spinalis patolojileri, duyu sistemi ve ağrı Serebrovasküler hastalıklara genel bakış Nörodejeneratif hastalıklara genel bakışIntroduction to Neurological Sciences and basic concepts, Cranial nerves, Neurophthalmology, Neurotology, Neurological examination, Intracranial tumors,Motor control, tonus, reflexes and coma, Pathology of the spinal cord, sensory system and pain, Overview of cerebrovascular diseases, Overview of neurodegenerative diseases
ODY329ODYOLOJİDE İNGİLİZCE ÇEVİRİYE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATE IN AUDIOLOGY -I
S202.03.02Literatür okuma ve anlama becerisini geliştirmeye yönelik, akademik çeviri ve yazım temel kuralları.The basic rules of academic translation and writing aiming to improve the reading and comprehension skills of literature.
ODY343İŞİTME CİHAZLARI VE SİMÜLASYON
HEARING AIDS AND SIMULATION
S223.03.04İşitme cihazlarına giriş, işitme cihazları üretici firma yazılımları ve simülasyonlarıIntroduction to hearing instruments, hearing aids software and simulations
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
S303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY328VESTİBÜLER SİSTEM REHABİLİTASYONU
VESTIBULAR SYSTEM REHABILITATION
Z223.03.04Vestibüler sistem bozukluklarında, hastaların günlük yaşam aktivitelerini yapmalarını engelleyecek semptomları azaltmaya yönelik, bireye özel olarak hazırlanan rehabitatif yaklaşımları içerir.Includes rehabetic approaches specially designed to reduce the symptoms that affect the life of the patient in vestibular system disorders.
ODY330VESTİBÜLER SİSTEM DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
VESTIBULAR SYSTEM EVALUATION AND REPORTING
Z223.04.04Vestibüler sistemde oluşacak bozuklukların ve altında yatan nedenlerin kavranması, patolojiye özel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması ve raporlanması, ilgili uzmanlara çözüm için yönlendirilmesiApplication, interpretation and reporting of VNG, VEMP, vHIT, fHIT and positional tests used in the diagnosis of peripheral and central vestibular system diseases.
ODY332İŞİTSEL İMPLANTLAR -II
AUDITORY IMPLANTS -II
Z223.04.04İmplantasyon öncesi değerlendirme, pediatrik grup için implantasyon seçeneklerinin özellikleri, uygunluk kriterleri, koklear implantların ve diğer implante edilebilen cihazların gerektirdiği ayarlama stratejileri, yardımcı dinleme cihazları.Evaluation before implantation, features of implants and eligibility criteria for pediatric populations , programming strategies used in cochlear implant and other implantable devices, assistive listening devices.
ODY334SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME
CENTRAL AUDITORY PROCESSING
Z223.03.04Santral işitsel işlemlemenin değerlendirilmesini, değerlendirmede kullanılan testleri ve materyalleri, santral işitsel işlemleme bozukluğunun tanılanmasını ve rehabilitasyonunu içerir.Learns anatomy and physiology of peripheral and central auditory pathways
ODY336ENDÜSTRİYEL ODYOLOJİ
INDUSTRIAL AUDIOLOGY
Z202.03.02Gürültü kavramı, ölçüm prensipleri ve değerlendirilmesi, gürültünün insan sağlığı üzerine etkisi ve gürültüden korunma yöntemleri, işitme sağlığının izlenimi, gürültü ve gürültüden korunma ile ilgili yasal mevzuatNoise concept, measurement principles and evaluation, technical protection methods from noise , the impression of hearing health, effects of noise on human health, personal protection methods, laws and regulations regarding noise and noise protection
ODY340KLİNİK UYGULAMA -IV
CLINICAL PRACTICE -IV
Z084.04.08Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezleri, kamu/ özel hastanelerde Odyoloji klinikleri ve işitme sektörü ile ilgili genel merkezlerde, rotasyonlu olarak bulunduğu klinik ortamında yapılmakta olan odyovestibüler değerlendirme tekniklerini kullanma, ayrıntılı hasta değerlendirmesi yapma, tanı koyma ve uygun tedavi yöntemine karar verme, gerekli rehabilitasyon programını hazırlama ve sürdürme.Special Education and Rehabilitation Centers, Hearing Aids Sales and Application Centers, audiology clinics in public / private hospitals, and audiology clinics in the hearing sector, using the audiovestibular evaluation techniques performed in the clinical environment where they are rotated, making detailed patient evaluation, diagnosis and appropriate treatment method decision making, preparation and maintenance of the necessary rehabilitation program.
ODY338ODYOLOJİDE İNGİLİZCE ÇEVİRİYE GİRİŞ -II
INTRODUCTION TO ENGLISH TRANSLATE IN AUDIOLOGY -II
S202.03.02Odyolojide İngilizce Çeviriye Giriş- I dersinde gördüğü literatür okuma ve anlama becerisini geliştirmeye yönelik, daha üst düzey akademik çeviri ve yazım temel kuralları.The basic rules of higher level academic translation and writing aiming to improve the reading and comprehension skills of literature in the Introduction to English Translate in Audiology - I.
ODY342İŞİTSEL İMPLANTLAR SİMÜLASYON
AUDITORY IMPLANTS SIMULATION
S122.03.03İşitsel implantların uygulaması (fitting), fitting yazılımları, hastaya uygun implant seçimi, program yazılımlarına ait terminoloji ve uygulama, ÖRNEK1 ve ÖRNEK2 marka programları ile cihaz seçimi, fitting yazılım denemeleri, ince ayar konuları tecrübe edilir.Application of auditory implants (fitting), fitting software, selection of appropriate implant for the patient, terminology and application of the program software, device selection with sample programs of EXAMPLE1 and EXAMPLE2, fitting software trials, fine tuning subjects are experienced.
ODY344ODYOLOJİDE FARMAKOLOJİ
PHARMACOLOGY IN AUDIOLOGY
S202.03.02Farmakolojide kullanılan temel kavramlar, ilaçların sınıflandırılması, uygulama kriterleri, işitme kayıpları ve vestibüler sistem hastalıklarına yol açan ototoksik ilaçlar.Basic concepts used in pharmacology, classification of drugs, application criteria, hearing loss and ototoxic drugs leading to vestibular system diseases.
ODY346TİNNİTUS
TINNITUS
S202.03.02Tinnitus tanımı, etyolojisi, frekans ve şiddetinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve terapi yöntemlerini içerir.Definition, etiology, frequency and severity of tinnitus, evaluation and treatment methods of tinnitus
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
S303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ODY423BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.03.02Bilim, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma sınıflaması, bilimsel makale okuma, değerlendirme, araştırma planlama, konu seçimi ve amaç, literatür taraması, materyal metod seçimi, veri toplama, ölçüm, biyoistatistik, veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması, önerme, makale yazımı ve yayınlanmasıScience, scientific research, classification of scientific research, scientific article reading, evaluation, research planning, subject selection and aim, literature review, material method selection, data collection, measurement, biostatistics, data analysis, evaluation of the findings, interpretation of the findings, suggestion, article writing and publication
ODY425UYGULAMALI BİOİSTATİSTİK
APPLICATION BOISTATISTCS
Z202.03.02Bilimsel araştırma ve biyoistatistik, sağlık hizmetlerinde biyoistatistik, biyoistatistikte temel kavramlar, frekans dağılım tabloları ve grafikler, tanımlayıcı istatistikler, olasılık ve dağılımları,örnekleme dağılımı ve hipotez testi, temel düzeyde SPSS uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.Scientific research and biostatistics, biostatistics in health services, basic concepts in biostatistics, frequency distribution tables and graphs, descriptive statistics, probability and distribution, sampling distribution and hypothesis testing, basic level SPSS applications are the content of the course.
ODY427MEZUNİYET PROJESİ -I
GRADUATION PROJECT -I
Z202.05.02Odyoloji alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda mezuniyet projesi oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.A research topic in the field of audiology is determined and it is handled within the framework of academic research and writing rules. The aim is to create and develop projects.
ODY431KLİNİK UYGULAMA - YAZ STAJI
CLINICAL PRACTICE - SUMMER INTERNSHIP
Z000.04.00Öğrenciler bireysel kariyer planlaması doğrultusunda istediği ilgili kurumda klinik uygulama yapar. Odyolojik değerlendirme tekniklerini kullanır, ayrıntılı hasta değerlendirmesi yapar, tanı koyar, uygun tedavi yöntemine karar verir, gerekli rehabilitasyon programını hazırlar ve sürdürür.The aim of the student in the direction of individual career planning is to use the audiological evaluation techniques in a related institution, to make detailed patient evaluation, to make a diagnosis and to decide the appropriate treatment method, to improve the skills of preparing and maintaining the necessary rehabilitation program.
ODY433KLİNİK UYGULAMA LABORATUVAR -I
CLINICAL PRACTICE – LABORATORY -I
Z223.04.04Ders kapsamında vaka tartışmaları yapılır. Bireysel beceri eksiklikleri giderilir. Öğrenciler hastaya, hasta yakınlarına, riyakata multidisipliner etik yaklaşımı öğrenir ve uygular. Üniversitemiz Odyoloji Laboratuvarlarında vakalarla işitme kaybının tipine uygun gerekli amplifikasyon/ rehabilitasyon stratejileri, vestibüler patolojisi olan bireylerin değerlendirilmesi/ rehabilitasyon süreçlerinin gözlenmesi ve uygulaması yapılmaktadır.Appropriate amplification / rehabilitation strategies, evaluation of patients with vestibular pathology / monitoring of rehabilitation processes in the audiology laboratories of our university.
ODY435KLİNİK UYGULAMA SAHA -I
CLINICAL PRACTICE FIELD -I
Z0240.05.024Öğrencilerin bireysel kariyer planlamasının belirlenmiş olması, bu alanlarda ilgili kurumların seçimi ve kurumlarda ayrıntılı hasta değerlendirmesi yapar, tanı koyar, uygun tedavi yöntemine karar verir, gerekli rehabilitasyon programını hazırlar ve sürdürür. Sektörel networkün geliştirilmesini ve iş hayatının öğrenilmesini içerir.The student's field of study in the direction of individual career planning uses audiological evaluation techniques in a related institution, makes detailed patient evaluation, makes a diagnosis, decides the appropriate treatment method, prepares and maintains the necessary rehabilitation program.
ODY429ODYOLOJİDE MESLEKİ İNGİLİZCE ÇEVİRİ -I
TRANSLATION OF VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -I
S202.03.02Odyoloji İngilizce Çeviriye Giriş derslerinde gördüğü odyoloji terminolojisini kullanarak mezuniyet projelerinde gerekli literatürdeki yayınların çeviri çalışmaları.Translation studies of the publications in the required literature in the thesis studies by using the audiology terminology which is seen in the Audiology English Translation Introduction classes.
ODY439SUNUM TEKNİKLERİ -I
PRESENTATION TECHNIQUES -I
S202.03.02Etkili sunum yapmak için gereken bilgiler.The knowledge for a good oral presentation.
OSB401KENT VE KÜLTÜR
CITY AND CULTURE 
S303.03.03Bu dersin içeriğini dinamik bir yapı olan kentlerin gelişimi, kentlerdeki değişim, kentlerin taşıdığı kültürel miras, kentte ortaya çıkan yeni kültürel yapılar, küreselleşen kentlerde yeni kimlikler gibi konular oluşturmaktadır. Yaşadığımız kentteki etkin dinamiklerin derinlemesine analizini yapmak ve kent kültürü üzerine farkındalık yaratmak bu dersin amaçlarındandırThis course covers topics such as the development of cities, change in cities, cultural heritage of cities, new cultural structures emerging in the city, new identities in globalizing cities. It is the aim of this course to make an in-depth analysis of the active dynamics in the city we live in and to raise awareness about urban culture.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ODY450UYGULAMALI BİOİSTATİSTİK - II
APPLICATION BOISTATISTCS -II
Z202.04.02Bilimsel araştırmalarda güven sınırları, ki- kare analizi, regresyon- korelasyon analizi ve ileri düzeyde SPSS uygulamaları.Confidence limits in scientific research, chi- square analysis, regression - correlation analysis and advanced SPSS applications.
ODY452MEZUNİYET PROJESİ -II
GRADUATION PROJECT -II
Z122.05.03Odyoloji alanında bir araştırma konusu belirlenerek akademik araştırma ve yazım kuralları çerçevesinde ele alınmaktadır. İlgili konuda proje oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.A research topic in the field of audiology is determined and it is handled within the framework of academic research and writing rules. The aim is to create and develop projects.
ODY458KLİNİK UYGULAMA LABORATUVAR -II
CLINICAL PRACTICE – LABORATORY -II
Z223.05.04Ders kapsamında vaka tartışmaları yapılır. Bireysel beceri eksiklikleri giderilir. Öğrenciler hastaya, hasta yakınlarına, riyakata multidisipliner etik yaklaşımı öğrenir ve uygular. Üniversitemiz Odyoloji Laboratuvarlarında vakalarla işitme kaybının tipine uygun gerekli amplifikasyon/ rehabilitasyon stratejileri, vestibüler patolojisi olan bireylerin değerlendirilmesi/ rehabilitasyon süreçlerinin gözlenmesi ve uygulaması yapılmaktadır.Appropriate amplification / rehabilitation strategies, evaluation of patients with vestibular pathology / monitoring of rehabilitation processes in the audiology laboratories of our university.
ODY460KLİNİK UYGULAMA SAHA -II
CLINICAL PRACTICE FIELD -II
Z0240.08.024Öğrencilerin, klinik odyolojiye yönelik, teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya transfer edebilmesine katkıda bulunmak, vakaya özel klinik problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmek ve bu konuda tanı ve tedavi alanındaki interdisipliner çalışma tutumlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.The field that the student leads in the direction of individual career planning uses audiological evaluation techniques in a related institution, makes detailed patient evaluation, makes a diagnosis and decides the appropriate treatment method, and increases the ability to prepare and maintain the necessary rehabilitation program.
ODY456ODYOLOJİDE MESLEKİ İNGİLİZCE ÇEVİRİ -II
TRANSLATION OF VOCATIONAL ENGLISH IN AUDIOLOGY -II
S202.03.02Odyolojide Mesleki İngilizce Çeviri I dersinde kazandığı akademik çeviri temeli üzerine, tez konuları ile ilgili literatürdeki yayınları çeviri çalışmaları.Translation studies in the literature related to audiological evaluation methods on the basis of the academic translation gained in the Translation of Vocational English İn Audiology.
ODY470SUNUM TEKNİKLERİ -II
PRESENTATION TECHNIQUES -II
S202.03.02Etkili sunum yapmak ve özgeçmiş hazırlamak için gereken bilgiler.The knowledge for a good oral presentation.
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=243&DK=15995