English

FACULTY OF ENGINEERING-COMPUTER ENGINEERING (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-COMPUTER ENGINEERING (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CHE107GENERAL CHEMISTRY
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The periodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermolecular forces.
COM119COMPUTER PROGRAMMING-I
COMPUTER PROGRAMMING-I
Z223.04.04
COM163INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING
INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING
Z202.02.02Bilgisayar bilimlerinin temel konuları, sayı sistemleri, boole cebiri, mantıksal devre tasarımı, makina ve assembler dili, bilgisayar donanım ve yazılımı, algoritma geliştirme.Basic topics of computer science, number systems, boolean algebra, logical circuit design, machine and assemble language, computer hardware and software, developing alghoritms
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
MAT145CALCULUS-I
CALCULUS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri, L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri, Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Basic notions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, limits of single-valued functions, properties of limits, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives, rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates
PHY103PHYSICS-I
PHYSICS-I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM124COMPUTER PROGRAMMING-II
COMPUTER PROGRAMMING-II
Z223.06.04
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT146CALCULUS-II
CALCULUS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
MAT209LINEAR ALGEBRA
LINEAR ALGEBRA
Z303.05.03Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elementer satır ve sütun işlemleri, echelon form, bir matrisin rankı, elementer matrisler, ters matris, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek matrisi, eşdeğer matrisler, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzaylar, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım fonksiyonu, ortogonal taban, Gram-Schmidt yöntemi, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi, öz değer ve öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, Hermitian formlar, nümerik uygulamalar.Matrices, matrix algebra, special types of matrices, elementary row and colon operations, echelon form, rank of a matrix, elementary matrices, inverses, equivalent matrices, determinants, properties of determinants, cofactor and adjoint of a matrix, derivation of inverse matrix, systems of linear equations, solutions of systems of linear equations, Cramer's method, Gauss’s elimination method, vector spaces, subspaces, linear independence, bases and dimension, coordinates, change of basis, inner product spaces, standard inner product, orthogonal subspaces, orthogonal complement of a subspace, inner product, inner product spaces, orthogonal basis, orthogonal matrices, Gram-Schmidt orthogonalization methods, linear transformations, matrix representations of linear transformations, eigen values, eigen vectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s Theorem, quadratic forms, Hermitian forms, numerical applications
PHY104PHYSICS-II
PHYSICS-II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
COM227NUMERICAL METHODS
NUMERICAL METHODS
Z303.04.03Hata analizi, kök bulma, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, interpolasyon, eğri bulma, sıralama, bölme algoritmaları, Öklid algoritmaso ve uygulamaları, Çin kalan teorimi ve uygulamaları.Error Analysis, Root finding, Solutions of systems of linear equations, Interpolation, Curve Fitting, Ordering, Division Algorithm, Euclidean Algorithm and Applications, Chinese Reminder Theorem and its Applications
COM229VISUAL PROGRAMMING FOR SOFTWARE DESING
VISUAL PROGRAMMING FOR SOFTWARE DESING
Z223.05.04
COM251DATA STRUCTURES
DATA STRUCTURES
Z324.05.05Basit ve karmaşık data yapıları, serileri, bellekteki serilerin sunumu, çok boyutlu dizileri, kayıtları, bağlı listeler, yığınlar ve kuyruklar, yığın ve kuyrukların dizi ve bağlı listelerde sunumu, grafikler, ağaçlar, sınıflandıra ve araştırma problemleriPrimitive and complex data structures, arrays, representation arrays in memory, multidimentional arrays, records, linked lists, stacks and queues, representation stacks and queues using arrays and linked lists, graphs, trees, binery trees, problems of sorting and searching
COM265INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS
INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS
Z404.05.04Diferensiyel denklem ve ilgili temel kavramlar, başlangıç ve sınır değer problemleri ,varlık ve teklik teoremleri, değişkenlere ayrılabilen ve homogen diferensiyel denklemler, P ve Q nün lineer olması hali, tam diferensiyel denklemler , İntegral çarpanı kavramı ve denklemlerin integral çarpanının bulunması ,lineer, Bernoulli ve Riccati diferensiyel denklemleri, denklem sistemleri,değişken değiştirme,grafik yöntemler,dik ve eğik yörüngeler, Birinci basamaktan ve yüksek dereceden diferensiyel denklemler, Lagrange ve Clairaut denklemleri, aykırı çözümler, zarflar, n yinci basamaktan sabit katsayılı lineer denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, kısa yöntemler, parametrelerin değişimi yöntemi, Euler denklemi diferensiyel denklemi, Değişen katsayılı lineer diferensiyel denklemler,Laplace Dönüşümleri, Laplace Dönüşümü ile Çözümler.Differential quations and fundamental properties ,boundary- value problems ,the theorems of existence and unique,seperable equations and equations reducible to this form, homogeneous differential equations , if P and Q are linears, exact differential equations ,the concept of integrating factors and finding multiplies of differential quations , linear and Bernoulli differential equations , Riccati differential equation,solutions with sustitution variable , systems,orthogonal and oblique trajectories , first and high order degrees differential equations Clairaut and Lagrange differential equations, solutions about singular points,envelops, n.order degrees linear linear differential equations with constant coefficients, the method of undetermined coefficients,the short methods ,variation of parameters , Euler differential equation ,diferential equation with variable coefficients .Laplace transformation; solutions using Laplace transformation.
COM273DIGITAL SYSTEM DESIGN
DIGITAL SYSTEM DESIGN
Z324.04.05Sayı sistemleri, Boolean cebir ve fonksiyonları, mantık kapıları. Analiz ve kombinasyonel devrelerin tasarımı. Kombinezonsal MSI bileşenleri. Flip-flop, sayaçlar ve kaydırmalı yazmaçlar. Analizi ve sıralı devrelerin tasarımı. Durum tablosu, durum minimizasyonu ve durum ataması. Ardışık MSI bileşenleri. Transferi ve mikro işlemleri kayıt olun. Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı: aritmetik mantık, bellek ve kontrol birimleri. Laboratuvar deneyleri ve sayısal mantık tasarımı uygulamaları.Number systems, Boolean algebra and functions, logic gates. Analysis and design of combinational circuits. Combinational MSI components. Flip-flops, counters and shift registers. Analysis and design of sequential circuits. State table, state minimization and state assignment. Sequential MSI components. Register transfer and micro-operations. Basic computer organization and design: arithmetic logic, memory and control units. Laboratory experiments and applications of digital logic design.
COM275DISCRETE MATHEMATICS
DISCRETE MATHEMATICS
Z404.05.04Mantık, kümeler, algoritmalar, tam sayılar, matrisler, ispat yöntemleri, sayma, permütasyon, kombinasyon, olasılık, ileri sayma teknikleri, yinelemeli yapılar, bağıntılar, graflar, ağaçlar.Logic, sets, algorithms, integers, matrices, methods of proof, counting, permutations, combinations, probability, advanced counting techniques, recursive structures, relations, graphs, trees.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BLE101BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
Z202.02.02
COM212INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES
INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES
Z303.04.03İnternet programlama konularıThis class consists of the general issues in internet programming.
COM254OPERATING SYSTEMS
OPERATING SYSTEMS
Z303.05.03Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemi çalışma prensipleri, İşlem yönetimi, bellek yönetimi, disk yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, Güvenlik.Computer Organization, Operating system principles, process management, memory management, disk management, input / output management, security.
COM256OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
Z223.05.04
COM282COMPUTER ORGANIZATION
COMPUTER ORGANIZATION
Z303.04.03Temel bilgisayar düzeni. Komut kümeleri ve uygulamaları. Adresleme teknikleri. ALU, donanım ve mikroprogramlı denetleyicileri. Bellek birimi. I / 0 yapıları ve kesme yönetimi. Von Neumann makinası üzerinde geliştirmeler. Veri yolu yapıları. Assembly programlama.Basic computer layout. Instruction sets and their implementation. Addressing techniques. ALU, hardwired and microprogrammed controllers. Memory unit. I/0 structures and interrupt handling. Improvements on von Neumann machine. Bus structures. Assembly programming.
MAT319PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS
PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS
Z404.05.04İstatistik Temel Kavramlar,Lorez Eğrisi,Duyarlı Ortalamalar,Duyarsız Ortalamalar ,Duyarlı ve duyarsız ortalamalar arasındaki bağıntı,permütasyon,kombinasyon,binom açılımı,ağaç diyagramı,olasılığın temel kavramları,olasılık aksiyomları.Statistics Basic Concepts, Lorez Curve, Precision Averages Averages insensitive, sensitive and insensitive to the correlation between the averages, permutations, combinations, binomial expansion, the tree diagram, the basic concepts of probability, probability axioms.
BUS437BASİC BUSİNESS
BASİC BUSİNESS
G202.03.02
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU490MATHEMATICAL THINKING
MATHEMATICAL THINKING
G303.03.03
INT407EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
G202.03.02
TRE301TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
G303.03.03İletişim ve medya kuramları, teorileri ve medya çevirisi, medya ve çeviri ilişkisi.Communication and media theories, theories and media translation, media and translation relationship.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM329WEB PROGRAMMING
WEB PROGRAMMING
Z303.04.03Internet için bilgisayar programlamaya giriş, sunucu-taraflı programlama ilkeleri, İşaretleme (HTML, CSS, XHTML, XML) ve betik (PHP, JavaScript, Perl) dilleri, Sunucu taraflı teknolojileri (PHP, C#, Java, Python, Ruby), Web sunucuları ve uygulama sunucuları, veritabanlarıyla etkileşim (SQL, MySQL, PostgreSQL, JDBC), Yeni web teknolojileri (Web Hizmetleri, Ajax, ROR, Django).For the Internet, introduction to computer programming, server-side programming principles, the markup (HTML, CSS, XHTML, XML) and scripting (PHP, JavaScript, Perl) languages​​, server-side technologies (PHP, C #, Java, Python, Ruby), Web servers, and application servers, databases, interaction (SQL, MySQL, PostgreSQL, JDBC), the new web technologies (Web Services, Ajax, ROR, Django).
COM339ADVANCED PROGRAMMING
ADVANCED PROGRAMMING
Z303.04.03Java programlama dili, metodlar, sınıflar, sınıflarda hiyerarşi, miras, polimorfizm, dosya ve veri tabanı kullanımıUnderstand regular expressions and use them to solve problems.
COM353DATABASE SYSTEMS
DATABASE SYSTEMS
Z303.04.03Ders, SQL ve veri tabanı mimarisinin işlevleri, veri tabanı yönetim sistemleri ve veri tabanı sitemlerini kapsamaktadır. Veri tabanı tasarımı metodolojisi ve ilkeleri ve veri tabanı uygulamaları geliştirme teknikleriThis course covers SQL and fundamentals of database architecture, database management systems, and database systems. Principles and methodologies of database design, and techniques for database application development
COM357THEORY OF COMPUTATION
THEORY OF COMPUTATION
Z303.04.03Genel Tanıtım: Diller, Gramerler, otomata (makineler), Chomsky Hiyerarşisi Uygulamalar. Sonlu Durum Makinaları, Düzenli ifadeler, Düzenli Gramerler, Nondeterminism Sigara düzenli setleri, Pompa Lemma, Düzenli Setleri Karar Algoritmalar.General Introduction: Languages, Grammars, Automata (Machines), The Chomsky Hierarchy, Applications. Finite State Machines, Regular Expressions, Regular Grammars, Nondeterminism, Non-regular sets, The Pumping Lemma, Decision Algorithms for Regular Sets
COM373ALGORITHMICS MATHEMATICS
ALGORITHMICS MATHEMATICS
Z303.05.03Algoritma dili, Aritmetik, Bağıntılar ve bölümler, Modüler aritmetik, Polinomlar, Vektörler için algoritmalar, GrafiklerProofs especially mathematical induction with its application to algorithms and their proof of correctness, fundamental counting methods such as sum and product rules, combinatorial algorithms to algorithmic pigeonholes and difference equations with their applications to algorithms.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
EEE337RENEWABLE ENERGY SOURCES
RENEWABLE ENERGY SOURCES
F303.05.03Enerji kaynakları1- Different Energy Sources 2- Non Renewable Energy Sources 3- Renewable Energy Sources 4- Photovoltaic Energy 5- Wind Energy 6- Wave Energy 7- Biomas Energy
OMH306ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.05.03Toplam kalite felsefesini kapsamaktadır. Kalite yönetim sistemlerinden ISO 9001-2008 ve ISO 9001-2015 revizyonları aralarındaki farklar ve karşılaştırmalarının yapılması.Covers the philosophy of TQM. Describe the differences between ISO 9001 2008 and ISO 9001 2015 versions of quality management systems. What is this quality improvement system and what is this seven quality control tools.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM312COMPUTER NETWORKS
COMPUTER NETWORKS
Z303.03.03Ağ topolojileri, Ağ cihazları, OSI katmanları, TCP/IP protokolüNetwork topologies, network devices, OSI Layers, TCP/IP protocol
COM322SOFTWARE ENGINEERING
SOFTWARE ENGINEERING
Z303.03.03Yazılım yaşam döngüsü. Nesne Tabanlı yazılım mühendisliği. UML giriş. İsterler derleme ve analizi. Yazılım tasarımı. Yazılım desenleri. Uygulama ve test. Konfigürasyon yönetimi. Yazılım proje yönetimi. Bireysel takım üyeleri tarafından orta boy bir yazılım ürününün geliştirilmesi.The software life cycle. Object Oriented software engineering. Introduction to UML. Requirements elicitation and analysis. Software design. Software patterns. Implementation and testing. Configuration management. Software project management. Development of a medium size software product by individual team members.
COM324SOFTWARE DESIGN APPLICATIONS
SOFTWARE DESIGN APPLICATIONS
Z303.03.03Bu ders, tasarım temelleri, kavramlar, içerik ve süreçleri de dahil olmak üzere başlar. Sonra anahtar tasarım konuları; yapısı ve mimarisi; kullanıcı arabirim tasarımı; tasarım kalitesi analizi; gösterimler; strateji ve tasarım araçlarıThis course begins with design fundamentals, including concepts, context and processes. It then progresses through key design issues; structure and architecture; user interface design; design quality analysis and evaluation; notations; strategies and design tools, all within the context of real-world challenges.
COM382MICROPROCESSORS
MICROPROCESSORS
Z223.04.0480386DX ve özellikleri setleri Kayıt. Otobüs sistemleri: Veri, adres, kontrol ve sistem otobüs. 80386DX ve işlevleri sinyal arabirimleri (pinouts). Program depolama belleği: ROM, PROM, EPROM. Veri depolama belleği: SRAM ve DRAM. Okuma ve yazma otobüs döngüsü zamanlama. Yazılım ve donanım organizasyonunu, bellek adresi alanı. Çözme Adres. Bellek arabirimi Giriş / Çıkış Tipleri: İzole edilmiş ve bellek eşlenen I / O Giriş / Çıkış talimatları. Giriş / Çıkış portu adresi çözme. 82C55A: programlanabilir çevre arayüzü (ÜFE). 82C55A uygulamaları.82C54 programlanabilir aralıklı zamanlayıcı.8251A programlanabilir iletişim arayüzü (USART: evrensel senkron asenkron alıcı verici). Analog-Dijital (ADC) ve dijital-analog (DAC) dönüştürücüler.Introduction to Assembly Programming, Introduction to Program Segments, Segments in the 80x86, 80x86 Addressing Modes, Directives and A sample Program, More Sample Programs, Control Transfer Instructions, Data Types and Data definition, Simplified Segment Definition, Unsigned Addition and Subtraction, Unsigned Multiplication and Division, Logic Instructions and Sample Programs, Rotate Instructions, Bios INT 10H Programming, Dos Interrupt 21H, NT 16H Keyboard Programming
COM384HUMAN COMPUTER INTERECTION
HUMAN COMPUTER INTERECTION
Z303.03.03HCI nedir? Etkileşim nedir? İnsan faktörleri Arayüz tasarımı Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Kullanıcı merkezli tasarım süreciWhat is HCI? What is interaction? Human factors Interface design Usability Evaluation User centered design process
COM386ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS
ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS
Z303.05.03Algoritma, veri yapıları ve programlama kavramları, algoritmanın incelenme problemleri, sıralama algoritmaları, algoritma geliştirme stratejileri, asimptotik notasyonlar, algoritmanın pratik analizi, çalışma süresinin ölçülmesi, lineer listeler, C++'de Chain Iterator sınıfı, Ağaç yapıları, İkili ağaçlar, AVL ve B-ağaçlar, algoritma oluşturma yöntemleri.The concept of algorithm, Simplist sorting algorithms, Designing approachs: recursive and divide-and-conquer strategies; asymptotic notations, complexity analysis, running times defining, algorithm design techniques: greedy methods, min-cost spanning trees, backtracking algorithms, branch-and-bound methodology
IGS304OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konular aktarılır.Development of Concepts and Rules of Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Overview and Safety Culture, Occupational Health and Safety in Turkey and in the World, Occupational Health and Safety Services, Occupational Health and Safety Committees, General information on occupational health and safety, Physical, mechanical, affecting workers' health. Chemical, biological and ergonomic factors.
YUM306WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
INE330PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
F303.05.03Bu ders, öğrencileri başarılı bir şekilde başlatmak ve projelerden fayda sağlamak için gereken temel proje yönetimi kavramları ve gerekli davranış becerileri konusunda rehberlik eder. Başarılı proje yöneticileri, arzulanan bir sonucu elde etmek için kaynaklarını, programlarını, risklerini ve kapsamını yönetir. Bu derste öğrenciler, örnek olay incelemeleri ve sınıf alıştırmaları ile uygulamalı, uygulamalı bir yaklaşımla proje yönetimini keşfederler. Değişime karşı direncin üstesinden gelmek için gereken kritik başarı faktörlerine özel dikkat gösterilir. Rekabetçi hesaplamalar dahil olmak üzere birçok Proje yönetim aracı Gantt Şeması ve CPM ve PERT ağ şemaları gibi ele alınacaktır. Belirsiz faaliyet süreleri, Proje tamamlanma sürelerini etkilemektedir ve Proje yöneticileri, bu araçları uygulayarak son başvuru tarihlerini karşılamak için üretim ve hizmet yönetim sistemlerine hazır olmalıdır.This course guides students through fundamental project management concepts and behavioral skills needed to successfully launch and lead benefits from projects. Successful project managers manage their resources, schedules, risks, and scope to produce a desired outcome. In this course, students explore project management with a practical, hands-on approach through case studies and class exercises. Special attention is given to critical success factors required to overcome resistance to change. Many Project management tools will be covered like Gantt Chart and network diagrams of CPM and PERT including competitive calculations. Uncertain activity durations affect the Project completion times and Project managers should get ready for production and service management systems to meet the deadlines by applying these tools.
OMH410MULTI CRITERIA DECISON MAKING
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of attributes, fuzzy decision rules, assessing weights, AHP, ANP,ELECTRE, TOPSIS
SEN372INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS
INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS
F303.05.03Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemi çalışma prensipleri, İşlem yönetimi, bellek yönetimi, disk yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, Güvenlik.Attendance at lectures is mandatory. Students will be expected to have read the material for each lecture prior to the lecture and to be able to actively participate in discussions during class. In order to motivate you in this regard, there will be pop quizes every week and possibly every class. The first 5-15 minutes of the class will be spent on a pop quiz based on the assigned reading material with. You will be allowed to use notes that you have taken, however, you may not use the text book during the quiz. Keep in mind that pop quizes constitute 10% of your grade, if you are habitually late and miss these quizes you will have forfeited one letter grade.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM425ENGINEERING PROJECT-I
ENGINEERING PROJECT-I
Z122.08.03Proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi kapsamında öğrenciler proje konusu belirlerken kendi önerilerini de getirebilirler. Eğer öğrenci isterse akademik personel tarafından hazırlanan proje konuları listesinden de seçim yapabilir. Proje konuları bölüm içindeki araştırma konularıyla da ilgili olabilir. Ayrıca sanayiye yönelik projeler teşvik edilmektedir.Students come up with their own ideas or choose their project topic from the lists supplied by members of the staff. Projects can be related to funded research projects within the department and projects related to industry are encouraged.
COM457DIGITAL TRANSFORMATION
DIGITAL TRANSFORMATION
Z303.03.03
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
COM423MOBILE SYSTEMS
MOBILE SYSTEMS
S303.05.03Bu bölümde, mobil uygulama gelişimine kapsamlı bir göz atacağız. Mobil bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar farklı mobil cihaz türlerini öğreneceğiz ve web tabanlı uygulamaları yerel uygulamalarla karşılaştıracağız. Son olarak, taşınabilirlik yöntemlerini ve mobil uygulamalar için İnternet protokollerini inceleyeceğiz.In this unit, we will take a broad look at mobile application development. We will learn about the different types of mobile devices, from mobile computers to smartphones, and we will compare web-based applications to native applications. Finally, we will study methods of transport, as well as Internet protocols for mobile applications.
COM427CYBER SECURITIY
CYBER SECURITIY
S303.05.03Temel güvenlik ilkeleri, temel kriptografi bilgisi, ağ güvenliğine giriş.Basic security principles, basic cryptography knowledge, introduction to network security.
COM441ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
S303.05.03Zeki acenta yaklaşımı ile yapay zeka problerinin modellenmesi, arama yöntemiyle çözüme ulaşma, bilgili nve bilgisiz çözüm yöntemleri, oyun problemleri,birinci-dereceli matık, bilgi temelinin oluşturulması,mantıksal çıkarım ilkeleri,belirsizlik ortamında karara varma, olasılığa dayalı karara varma, doğal dil incelemeleri.Intelligent agent modeling of problerinin artificial intelligence approach, the search method of reaching a solution, well-informed ignorant nare solution methods, game problems, the first-grade mat, knowledge base creation, the principles of logical inference, to arrive at a decision under uncertainty, probability of reaching a decision based on natural language studies.
OMH405MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
S303.05.03Mühendislik Tasarımının Temelleri ve İşlenebilir Sistemler / Matematiksel Yöntemler / Temel Mühendislik Altyapı Bilgisi/ Sistem Modelleme Teknikleri / Boyut Analizi / Sistem Simülasyonu / Özel Endüstriyel Uygulamalar / Örnek Olaylar / Mekatroniğe GirişFundamentals of Engineering Design and Workable Systems / Mathematical Methods / Basic Engineering Background / System Modeling Techniques / Dimensional Analysis / System Simulation / Special Industrial Applications / Case Studies / Introduction to Mechatronics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM438ENGINEERING PROJECT-II
ENGINEERING PROJECT-II
Z122.08.03Bu ders "COM425 Engineering Project-I" dersinin devamıdır.This course is the continuation of the course "COM425 Engineering Project-I".
COM452SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING
SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING
Z202.05.02Bilgisayar Mühendisliği alanında çeşitli yeni konular araştırılacaktır.Various new topics in Computer Engineering field will be investigated.
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
COM432DATA MINING
DATA MINING
S303.05.03Ders; sınıfları, kümeleri, ilişkilendirme kurallarını ve anormallikleri keşfetmeye yönelik olan veri madenciliği algoritmalarını ve tekniklerini içermektedir.Course, classes, clusters, association rules, and to discover abnormalities in the data mining algorithms and techniques.
COM448EMBEDDED SYSTEMS
EMBEDDED SYSTEMS
S303.05.03ARM işlemciler, ARM işlemcilerin assembly and c programlaması, linux sistemin başlatılması, linux çekirdek yapısı.ARM processors, assembly and c programming of arm processiors, booting a linux system, linux kernel structure
COM472INFORMATION SYSTEM SECURITY
INFORMATION SYSTEM SECURITY
S303.05.03Bilgisayar ağ güveliği tarihçesi, klasik bilgi güvenliği, kripto güvenliği, Ağ güvenliğinin genel yapısı, Network güvenliği temelleri, bilgisayar ağ topolojisi performansları, Güvenlik servisleri, politikaları ve modelleri, Daha güvenilir sistemler, merkezi ve dağıtık sistemlerdeki güvenlik.History of network security; Classical information security; Cryptosecurity; Kerberos for IP networks; Private and public keys; Nature of network security; Fundamental framework for network security; Analysis and performance impact of network topology;Vulnerabilities and security attack models in ATM, IP and mobile wireless networks; Security services, policies, and models; Trustworthy systems; Intrusion detection techniques - centralized and distributed; Emulation of attack models and performance assessment through behavior modeling and asynchronous distributed simulation; Principles of secure network design in the future; Projects in network security and student seminar presentations
OMH408OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
S303.05.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.