English

FACULTY OF ENGINEERING-COMPUTER ENGINEERING (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-COMPUTER ENGINEERING (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CHE107GENERAL CHEMISTRY
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The periodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermolecular forces.
COM165INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING
INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING
Z202.03.02Bilgisayar bilimlerinin temel konuları, sayı sistemleri, boole cebiri, mantıksal devre tasarımı, makina ve assembler dili, bilgisayar donanım ve yazılımı, algoritma geliştirme.Basic topics of computer science, number systems, Boolean algebra, logical circuit design, machine and assemble language, computer hardware and software, developing algorithms
ENG119PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z202.02.02Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce' nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
MAT145CALCULUS-I
CALCULUS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri, L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri, Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Basic notions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, limits of single-valued functions, properties of limits, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives, rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates
PHY103PHYSICS-I
PHYSICS-I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
SEN123COMPUTER PROGRAMMING-I
COMPUTER PROGRAMMING-I
Z223.05.04Programlama dillerinin tarihi ve gelişimi, algoritma geliştirme, orta seviyeli programlama dilleri, C dilinin temel yapısı, değişkenler, operatörler, karşılaştırma ve döngü deyimleri, fonksiyonlar, diziler.Writing C programming, environment, variables, arithmetical operations, read/write, loops, functions, strings, pointers and file usage.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BLE101BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
Z202.02.02Etik Kavramı, Ahlak Kavramı ve Ahlak Gelişim Süreci, Etik Kurallar, Etik Sistemleri, Etik-Toplum İlişkisi, Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları, Etik Sorgulama, Toplumsal Yolsuzluk, Mesleki Etik Kavramı, Mesleki Etik İlkeler, İş Hayatında Etik Olmayan Hususlar , İş Etiğine Uygun Davranışların Sonuçları, İşyerinde Etik Ortamın Sağlanması, Farklı Mesleklerde Etik İlkeler, Çalışanların Etik Profilleri, Etik Liderlik.Ethics Concept, Moral Concept and Moral Development Process, Ethical Rules, Ethics Systems, Ethics-Society Relationship, Results of Behaviors Conforming to Ethical Values, Ethical Inquiry, Social Corruption, Professional Ethics Concept, Professional Ethical Principles, Non-Ethical Issues in Business Life, Appropriate in Business Ethics Consequences of Behaviors, Providing an Ethical Environment in the Workplace, Ethical Principles in Different Professions, Ethical Profiles of Employees, Ethical Leadership.
ENG118PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z202.02.02Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT146CALCULUS-II
CALCULUS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
MAT209LINEAR ALGEBRA
LINEAR ALGEBRA
Z303.05.03Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elementer satır ve sütun işlemleri, echelon form, bir matrisin rankı, elementer matrisler, ters matris, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek matrisi, eşdeğer matrisler, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzaylar, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım fonksiyonu, ortogonal taban, Gram-Schmidt yöntemi, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi, öz değer ve öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, Hermitian formlar, nümerik uygulamalar.Matrices, matrix algebra, special types of matrices, elementary row and colon operations, echelon form, rank of a matrix, elementary matrices, inverses, equivalent matrices, determinants, properties of determinants, cofactor and adjoint of a matrix, derivation of inverse matrix, systems of linear equations, solutions of systems of linear equations, Cramer's method, Gauss’s elimination method, vector spaces, subspaces, linear independence, bases and dimension, coordinates, change of basis, inner product spaces, standard inner product, orthogonal subspaces, orthogonal complement of a subspace, inner product, inner product spaces, orthogonal basis, orthogonal matrices, Gram-Schmidt orthogonalization methods, linear transformations, matrix representations of linear transformations, eigen values, eigen vectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s Theorem, quadratic forms, Hermitian forms, numerical applications
PHY104PHYSICS-II
PHYSICS-II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
SEN122COMPUTER PROGRAMMING-II
COMPUTER PROGRAMMING-II
Z223.06.04Java dilinin temel yapısı, değişkenler, operatörler, karşılaştırma ve döngü deyimleri, fonksiyonlar, dizilerWriting Java programming, environment, variables, arithmetical operations, read/write, loops, functions, strings, and file usage
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
COM273DIGITAL SYSTEM DESIGN
DIGITAL SYSTEM DESIGN
Z324.04.05Sayı sistemleri, Boolean cebir ve fonksiyonları, mantık kapıları. Analiz ve kombinasyonel devrelerin tasarımı. Kombinezonsal MSI bileşenleri. Flip-flop, sayaçlar ve kaydırmalı yazmaçlar. Analizi ve sıralı devrelerin tasarımı. Durum tablosu, durum minimizasyonu ve durum ataması. Ardışık MSI bileşenleri. Transferi ve mikro işlemleri kayıt olun. Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı: aritmetik mantık, bellek ve kontrol birimleri. Laboratuvar deneyleri ve sayısal mantık tasarımı uygulamaları.Number systems, Boolean algebra and functions, logic gates. Analysis and design of combinational circuits. Combinational MSI components. Flip-flops, counters and shift registers. Analysis and design of sequential circuits. State table, state minimization and state assignment. Sequential MSI components. Register transfer and micro-operations. Basic computer organization and design: arithmetic logic, memory and control units. Laboratory experiments and applications of digital logic design.
COM275DISCRETE MATHEMATICS
DISCRETE MATHEMATICS
Z404.05.04Mantık, kümeler, algoritmalar, tam sayılar, matrisler, ispat yöntemleri, sayma, permütasyon, kombinasyon, olasılık, ileri sayma teknikleri, yinelemeli yapılar, bağıntılar, graflar, ağaçlar.Logic, sets, algorithms, integers, matrices, methods of proof, counting, permutations, combinations, probability, advanced counting techniques, recursive structures, relations, graphs, trees.
MAT249DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
Z404.05.04Bu derste ikinci dereceden lineer diferansiyel denklemler (homojen ve homojen olmayan), adi diferansiyel denklem sistemleri, fourier serileri, Laplace dönüşümleri ve uygulamaları hakkında bilgi edineceksiniz.In this course, you will learn about second order linear differential equations (homogeneous and nonhomogeneous), systems of ordinary differential equations, fourier series, Laplace transforms, and applications.
MAT251NUMERICAL METHODS
NUMERICAL METHODS
Z223.04.04Hata Analizi, Kök Bulma, Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümleri, İnterpolasyon, Eğri Uydurma, Sıralama, Bölme Algoritması, Öklid Algoritması ve Uygulamaları, Çin Kalan Teoremi ve UygulamalarıError Analysis, Root finding, Solutions of systems of linear equations, Interpolation, Curve Fitting, Ordering, Division Algorithm, Euclidean Algorithm and Applications, Chinese Reminder Theorem and its Applications
SEN251DATA STRUCTURES
DATA STRUCTURES
Z324.05.05İlkel ve karmaşık veri yapıları, diziler, bellekteki temsil dizileri, çok boyutlu diziler, kayıtlar, bağlantılı listeler, yığınlar ve kuyruklar, diziler ve bağlantılı listeler kullanılarak temsil yığınları ve kuyruklar, grafikler, ağaçlar, ikili ağaçlar, sıralama ve arama problemleriPrimitive and complex data structures, arrays, representation arrays in memory, multidimentional arrays, records, linked lists, stacks and queues, representation stacks and queues using arrays and linked lists, graphs, trees, binery trees, problems of sorting and searching.
SEN253OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
Z223.05.04Nesne tasarlama ilkelerinin temel kavramları, C#/C++ program yapısı, Standart kütüphane, Fonksiyonların aşırı yüklenmesi ve şablonlar, veri soyutlama ilkeleri, sınıflar, yapıcılar, yıkıcılar, mirasçılar, korunan üyeler, polimorfizm.The basic concepts of object designing principles, C#/C++ program structure, Standard library, Functions overloading and templates, data abstraction principles, classes, constructors, destructors, inheritans, protected members, polymorphism.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
COM214INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES
INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES
Z303.05.03Bu ders internet programcılığındaki genel konuları içermektedir.This class consists of the general issues in internet programming.
COM232VISUAL PROGRAMMING FOR SOFTWARE DESIGN
VISUAL PROGRAMMING FOR SOFTWARE DESIGN
Z223.05.04Görsel programlama kavramı, temel bileşenler ve özellikleri, olay tabanlı programlama, çoklu form ve veritabanı uygulamaları.Concepts of visual programming, components and their properties, methods and events, the techniques of user interface, the use of files and the database.
COM284COMPUTER ORGANIZATION
COMPUTER ORGANIZATION
Z303.05.03Temel bilgisayar düzeni. Komut kümeleri ve uygulamaları. Adresleme teknikleri. ALU, donanım ve mikroprogramlı denetleyicileri. Bellek birimi. I / 0 yapıları ve kesme yönetimi. Von Neumann makinası üzerinde geliştirmeler. Veri yolu yapıları. Assembly programlama.Basic computer layout. Instruction sets and their implementation. Addressing techniques. ALU, hardwired and microprogrammed controllers. Memory unit. I/0 structures and interrupt handling. Improvements on von Neumann machine. Bus structures. Assembly programming.
MAT253PROBABILITY AND STATISTICS
PROBABILITY AND STATISTICS
Z223.05.04İstatistik Temel Kavramlar, Lorez Eğrisi,Duyarlı Ortalamalar, Duyarsız Ortalamalar ,Duyarlı ve duyarsız ortalamalar arasındaki bağıntı, permütasyon, kombinasyon, binom açılımı, ağaç diyagramı, olasılığın temel kavramları, olasılık aksiyomları.Statistics Basic Concepts, Lorez Curve, Precision Averages Averages insensitive, sensitive and insensitive to the correlation between the averages, permutations, combinations, binomial expansion, the tree diagram, the basic concepts of probability, probability axioms.
SEN244DATABASE SYSTEMS
DATABASE SYSTEMS
Z303.05.03Ders, SQL ve veri tabanı mimarisinin işlevleri, veri tabanı yönetim sistemleri ve veri tabanı sitemlerini kapsamaktadır. Veri tabanı tasarımı metodolojisi ve ilkeleri ve veri tabanı uygulamaları geliştirme teknikleriThis course covers SQL and fundamentals of database architecture, database management systems, and database systems. Principles and methodologies of database design, and techniques for database application development
BUS437BASIC BUSINESS
BASIC BUSINESS
G202.03.02
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU490MATHEMATICAL THINKING
MATHEMATICAL THINKING
G303.03.03
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL419ENGLISH LITERATURE
ENGLISH LITERATURE
G303.03.03
INT407EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
G202.03.02
PSR333MODERN WORLD HISTORY
MODERN WORLD HISTORY
G303.03.03Modernleşme- modern hükümet, modern toplum ve kültür-, belirtilen dönemdeki Batı uygarlığının, özellikle kolonileşme ve emperyalizm gibi araçları kullanarak benimsediği önemli rol, Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika kalkınma süreçleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is a survey of world history from the early sixteenth century to the present, emphasizing social, intellectual and political topics.
TRE301TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
G303.03.03İletişim ve medya kuramları, teorileri ve medya çevirisi, medya ve çeviri ilişkisi.Communication and media theories, theories and media translation, media and translation relationship.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM329WEB PROGRAMMING
WEB PROGRAMMING
Z303.04.03Internet için bilgisayar programlamaya giriş, sunucu-taraflı programlama ilkeleri, İşaretleme (HTML, CSS, XHTML, XML) ve betik (PHP, JavaScript, Perl) dilleri, Sunucu taraflı teknolojileri (PHP, C#, Java, Python, Ruby), Web sunucuları ve uygulama sunucuları, veritabanlarıyla etkileşim (SQL, MySQL, PostgreSQL, JDBC), Yeni web teknolojileri (Web Hizmetleri, Ajax, ROR, Django).For the Internet, introduction to computer programming, server-side programming principles, the markup (HTML, CSS, XHTML, XML) and scripting (PHP, JavaScript, Perl) languages​​, server-side technologies (PHP, C #, Java, Python, Ruby), Web servers, and application servers, databases, interaction (SQL, MySQL, PostgreSQL, JDBC), the new web technologies (Web Services, Ajax, ROR, Django).
COM337ADVANCED PROGRAMMING
ADVANCED PROGRAMMING
Z303.05.03Düzenli ifadeleri anlamak ve sorunları çözmek için bunları kullanmak.Understand regular expressions and use them to solve problems.
COM357THEORY OF COMPUTATION
THEORY OF COMPUTATION
Z303.04.03Genel Tanıtım: Diller, Gramerler, otomata (makineler), Chomsky Hiyerarşisi Uygulamalar. Sonlu Durum Makinaları, Düzenli ifadeler, Düzenli Gramerler, Nondeterminism Sigara düzenli setleri, Pompa Lemma, Düzenli Setleri Karar Algoritmalar.General Introduction: Languages, Grammars, Automata (Machines), The Chomsky Hierarchy, Applications. Finite State Machines, Regular Expressions, Regular Grammars, Nondeterminism, Non-regular sets, The Pumping Lemma, Decision Algorithms for Regular Sets
COM373ALGORITHMIC MATHEMATICS
ALGORITHMIC MATHEMATICS
Z303.05.03Algoritma dili, Aritmetik, Bağıntılar ve bölümler, Modüler aritmetik, Polinomlar, Vektörler için algoritmalar, GrafiklerAlgorithmic Analysis & design (complexity analysis time & space); Algorithmic strategies & Analysis of fundamental computing algorithms; Induction & recurrence. Solving homogeneous & non homogeneous recurrence relations. expanding recurrence, change of variable, and master method to solve non homogeneous recurrences. Emphasis on divide & conquer Algorithms like mergesort, quicksort, binary search, majority & Minmax algorithms.
SEN362OPERATING SYSTEMS
OPERATING SYSTEMS
Z303.05.03Bilgisayar organizasyonu, İşletim sistemi çalışma prensipleri, İşlem yönetimi, bellek yönetimi, disk yönetimi, giriş/çıkış yönetimi, Güvenlik.Computer organization, Operating system operating principles, Process management, memory management, disk management, input/output management, Security.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
CEN317INTRODUCTION TO SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT
INTRODUCTION TO SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT
F303.03.03● Temel Kavramlar ● Sebepler ve Sonuçlar ● El Niño – Güney Salınımı (ENSO) ● Peru'nun kentsel ve kırsal alanları üzerindeki etkisi ● Tarımda su kaynakları üzerindeki etkisi ● Yenilenebilir Enerji kullanımının fizibilitesi ● Hidrolojik Enerji ● Peru'nun Hidroelektriği ÜretmeIntroduction to Sustainable Water Management: Global water challenges and the need for sustainable solutions. Ecological, social, and economic implications of unsustainable water practices. Sustainable Water Management Methods: Overview of various sustainable water management methods. In-depth study of rainwater harvesting techniques and applications. Case Studies: Analysis of successful sustainable water management projects worldwide. Examination of challenges and solutions in different contexts. Technology in Water Management: Introduction to satellite services in water resource management. Practical skills in utilizing satellite data for decision-making. Practical Application: Selection of houses for rainwater harvesting using satellite services. Application of knowledge in assessing water consumption patterns and meteorological data.
EEE345TALENT MANEGEMENT
TALENT MANEGEMENT
F303.03.03Yetenek yönetiminin tarihsel gelişimi Bilimde yeteneğe yönelik farklı yaklaşımlara genel bakış (pedagoji, psikoloji, psikofizyoloji), iş dünyasında yetenek anlayışının oluşumu ve pratikte (işletme, yönetim) yetenek kavramının ortaya çıkışı. Yetenek yönetiminin ortaya çıkışının önkoşulları, yetenek yönetimine yönelik ilk yaklaşımlar, kıyaslama arayışından evrim ve yetenek yönetiminde bağlamsallaştırma ve kapsayıcılığa özel bir yaklaşım, çalışan yönetimine böyle bir yaklaşımın oluşmasına yol açan çevresel faktörler. -İş hayatında yeteneğin tanımı. Yetenek yönetimi sistemi Şirketin misyonu, felsefesi, değer sistemi ve kurum kültürü, iş dünyasında ve belirli bir organizasyonda yetenek belirlemenin temelidir. Yetenek tanımlarının bileşenlerinin belirlenmesi. Şirketin iş stratejisi ve bunun bir yetenek yönetimi sistemi modelinin oluşturulmasıyla bağlantısı. Ana ikili çiftlerle tanımlanan yetenek yönetimi sistemi modeli. Yeteneğin tanımı ile yetenek yönetimi sisteminin yapısı arasındaki bağlantı. Kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve yetenek yönetimi etiği. -Yetenek yönetimi sistemini şekillendiren faktörler, yetenek yönetimi sisteminin yapılandırılması Sektörel işgücü piyasaları, bir işgücü piyasasında kendine özgü koşulların oluşmasını etkileyen faktörler, belirli bir sektörde yetenekli çalışanlara yönelik özel bir talebe yol açabilecek faktörler. Sektörlerin segmentleri, şirketlerde yetenek yönetimi sisteminin yapılandırılması. -Kurumlarda yetenek yönetimi uygulamaları Organizasyonlarda yetenek yönetimi uygulamaları: çekme, seçme, geliştirme, atama, motivasyon, değerlendirme, elde tutma. Organizasyona yetenekler sağlamak için sürekli bir süreç oluşturmak-The historical development of talent management Overview of different approaches to talent in science (pedagogy, psychology, psychophysiology), the formation of understanding of talent in business and the emergence of the concept of talent in practice (business, management). The prerequisites of the emergence of talent management, the first approaches to talent management, the evolution from the search for benchmarks and an exclusive approach to contextualisation and inclusiveness in talent management, environmental factors that lead to the formation of such an approach to employee management. -Definition of talent in business. Talent management system The company’s mission, philosophy, value system, and corporate culture, the basis of talent determinations in business and in a certain organisation. Identification of the components of talent definitions. Business strategy of the company and its connection to the formation of a model of talent management system. The talent management system model defined by the main dichotomous pairs. The link between the definition of talent and the structure of the talent management system. Corporate social responsibility, sustainability and ethics of talent management. -Factors shaping the talent management system, the talent management system configuration Sectoral labour markets, factors affecting the formation of unique conditions in a labour market, drivers that can lead to a specific request for talented employees in a certain industry. Segments of industries, the configuration of the talent management system in companies. -Talent management practices in organisations Practices of talent management in organisations: attraction, selection, development, assignment, motivation, evaluation, retention. Build a continuous process of supplying the organisation with talents
MEN301MATERIAL SELECTION
MATERIAL SELECTION
F303.03.03Granta Selector'a göre kavramlara dayalı tasarım odaklı malzeme seçimine ilişkin genel bakış dersleri, katılımcıların sistematik ve objektif malzeme seçimi çalışması konusunda eğitildiği etkileşimli alıştırmalar, değerlendirilen bireysel ödevler, grup- Katılımcıların üzerinde çalışacağı ve bir vaka çalışması sunacağı tabanlı proje çalışması. Uygulama örnekleri aracılığıyla sistematik ve objektif malzeme seçimine yönelik metodoloji ve çalışma konsepti eğitilir. Önemli endekslerin tanımı, geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin temel bilgiler ele alınmaktadır. Daha karmaşık problemlere yönelik metodoloji, iki veya daha fazla malzeme özelliği talebinin aynı anda karşılanması gereken durumları da içerecek şekilde ele alınır. Malzeme seçimine ilişkin sürdürülebilirlik kriterleri, özellikle kullanım aşamalarına atıfta bulunularak ele alınmaktadır.The course includes following: - overview lectures regarding design-oriented materials selection based on concepts according to Granta Selector, interactive exercises where the participants are trained in systematic and objective materials selection work, individual assignments that are evaluated, group-based project work where the participants will work through and present a case study. Through application examples, the methodology and working concept for systematic and objective materials selection is trained. Basics regarding definition, development and use of material indices are treated. Methodology for more complex problems are treated including situations where two or more material property demands should be fulfilled at the same time. Sustainability criteria with respect to materials selection are addressed, with particular reference to use phases.
OMH311MULTI CRITERIA DECISON MAKING
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.03.03Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) dersi beş modül halinde düzenlenmiştir. Daha sonra sınıflandırma yöntemlerini açıklar. ELECTRE-TRI, Kohonen Sinir Ağları. Daha sonra Uzaklık, Sıralama, Fayda ve Bulanık sistem tabanlı MCDM yöntemlerine odaklanılmaktadır. Daha sonra Grup Karar Verme konusuna odaklanılır. Bu ders, modern ticari firmaları yönetmek ve rekabetçi pazarlarda zorluklarla yüzleşmek için etkili öğrenme için çok kriterli karar vermenin uygulanmasıyla ilgili örnek olay incelemelerini kullanır.Multi-Criteria Decision Making (MCDM) course is organised in five modules. It then explains the classification methods viz. ELECTRE-TRI, Kohonen Neural Networks. It then focuses on Distance, Outranking, Utility and Fuzzy system based MCDM methods. It then focuses on the Group Decision Making. This course uses case studies related to application of multi criteria decision making for effective learning to manage modern business firms and face challenges in competitive markets.
SEN321MACHINE LEARNING
MACHINE LEARNING
F303.03.03Dersin İçeriği Regresyon, sınıflandırma, kümeleme ve olasılıksal sınıflandırmaya yönelik bazı temel model ve algoritmaları kapsayacaktır. Doğrusal ve lojistik regresyon, düzenlileştirme, olasılıksal (Bayesian) çıkarım, SVM'ler ve sinir ağları, kümeleme ve boyutluluğun azaltılması gibi konular. Modül öncelikle Python programlama dilini kullanacak ve Python'da doğrusal cebir, olasılık teorisi ve programlamaya aşinalık varsayılacaktır.It will cover some of the main models and algorithms for regression, classification, clustering and probabilistic classification. Topics such as linear and logistic regression, regularisation, probabilistic (Bayesian) inference, SVMs and neural networks, clustering and dimensionality reduction. The module will use primarily the Python programming language and assumes familiarity with linear algebra, probability theory, and programming in Python.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM326SOFTWARE DESIGN APPLICATIONS
SOFTWARE DESIGN APPLICATIONS
Z303.04.03Bu ders, tasarım temelleri, kavramlar, içerik ve süreçleri de dahil olmak üzere başlar. Sonra anahtar tasarım konuları; yapısı ve mimarisi; kullanıcı arabirim tasarımı; tasarım kalitesi analizi; gösterimler; strateji ve tasarım araçlarıThis course begins with design fundamentals, including concepts, context and processes. It then progresses through key design issues; structure and architecture; user interface design; design quality analysis and evaluation; notations; strategies and design tools, all within the context of real-world challenges.
COM328COMPUTER NETWORKS
COMPUTER NETWORKS
Z303.05.03Ağ topolojileri, Ağ cihazları, OSI katmanları, TCP/IP protokolüNetwork topologies, network devices, OSI Layers, TCP/IP protocol
COM382MICROPROCESSORS
MICROPROCESSORS
Z223.04.0480386DX ve özellikleri setleri Kayıt. Otobüs sistemleri: Veri, adres, kontrol ve sistem otobüs. 80386DX ve işlevleri sinyal arabirimleri (pinouts). Program depolama belleği: ROM, PROM, EPROM. Veri depolama belleği: SRAM ve DRAM. Okuma ve yazma otobüs döngüsü zamanlama. Yazılım ve donanım organizasyonunu, bellek adresi alanı. Çözme Adres. Bellek arabirimi Giriş / Çıkış Tipleri: İzole edilmiş ve bellek eşlenen I / O Giriş / Çıkış talimatları. Giriş / Çıkış portu adresi çözme. 82C55A: programlanabilir çevre arayüzü (ÜFE). 82C55A uygulamaları.82C54 programlanabilir aralıklı zamanlayıcı.8251A programlanabilir iletişim arayüzü (USART: evrensel senkron asenkron alıcı verici). Analog-Dijital (ADC) ve dijital-analog (DAC) dönüştürücüler.Microcontroller Basics: Difference between microprocessor and microcontroller, architectural considerations, CPU, memory sub system, I/O sub system, control logic. Overview of the evolution of microprocessors ranging from 8-bit microprocessors like the 8086 to the latest 32-bit microprocessors, in addition to various Architectures of MCS-51 microcontroller, Interfacing principles to various sensors & relays. Hands on state-of the art case studies of applying microprocessors in real-life like design of a microprocessor based pedestrian traffic system. Unit 4: On-Chip Peripheral Interfaces: Programming with on-chip Timers, Counters, UART. Interrupts, interrupt execution sequence, programming with software and hardware interrupts, RISC Microcontrollers, introduction to AVR series microcontrollers. Introduction to ARM7 microcontroller (LPC2148). In Unit5, the course introduces the students to the assembly language programming of ARM Cortex-M3 microprocessor elaborated by equivalent C codes
IGS304OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konular aktarılır.Development of Concepts and Rules of Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Overview and Safety Culture, Occupational Health and Safety in Turkey and in the World, Occupational Health and Safety Services, Occupational Health and Safety Committees, General information on occupational health and safety, Physical, mechanical, affecting workers' health. Chemical, biological and ergonomic factors.
SEN322SOFTWARE ENGINEERING
SOFTWARE ENGINEERING
Z303.05.03Yazılım yaşam döngüsü. Nesne Tabanlı yazılım mühendisliği. UML giriş. İsterler derleme ve analizi. Yazılım tasarımı. Yazılım desenleri. Uygulama ve test. Konfigürasyon yönetimi. Yazılım proje yönetimi. Bireysel takım üyeleri tarafından orta boy bir yazılım ürününün geliştirilmesi.The software life cycle. Object Oriented software engineering. Introduction to UML. Requirements elicitation and analysis. Software design. Software patterns. Implementation and testing. Configuration management. Software project management. Development of a medium size software product by individual team members.
SEN386ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS
ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS
Z303.05.03Algoritma kavramı, Simplist sıralama algoritmaları, Tasarım yaklaşımları: yinelemeli ve böl-yönet stratejileri; asimptotik gösterimler, karmaşıklık analizi, çalışma sürelerinin tanımlanması, algoritma tasarım teknikleri: açgözlü yöntemler, minimum maliyetli yayılan ağaçlar, geri izleme algoritmaları, dal ve sınır metodolojisiProgram costs: time and space. Worst case and average case analysis. Asymptotics and "big O" notation. Polynomial and exponential growth. Asymptotic estimates of costs for simple algorithms. Use of induction and generating functions. Algorithm design strategies: top down design, divide and conquer. Application to sorting and searching and to matrix algorithms. Solution of relevant recurrence relations. Data structures and their representations: arrays, lists, stacks, queues, trees, heaps, priority queues, graphs. Introduction to discrete optimisation algorithms: dynamic programming, greedy algorithms, shortest path problems. Graph algorithms: examples of depth-first and breadth-first search algorithms. Topological sorting, connected components.
YUM306WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
INE338PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
F303.03.03The course provides an in depth examination of project management principles and modern software project management practices. The five process groups and nine knowledge areas of the Project Management Institute Body of Knowledge (PMI BOK) are examined in the context of the systems development lifecycle. Methods for managing and optimizing the software development process are discussed along with techniques for performing each phase of the systems development lifecycle. Portfolio management and the use and application of software project management tools are also discussed.
OMH318ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.03.03A. SYLLABUS AND COURSE INFORMATION B. INTRODUCTION TO QUALITY C. QUALITY LEADERSHIP D. CUSTOMER SATISFACTION E. EMPLOYEE INVOLVEMENT F. BEHAVIOR & COMMUNICATIONS IN TEAMS G. QUALITY CONTROL MANAGMENT H. SUPPLIER PARTNERSHIPS M. CHARTING FOR QUALITY
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM435GRADUATION PROJECT-I
GRADUATION PROJECT-I
Z143.07.05Proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi kapsamında öğrenciler proje konusu belirlerken kendi önerilerini de getirebilirler. Eğer öğrenci isterse akademik personel tarafından hazırlanan proje konuları listesinden de seçim yapabilir. Proje konuları bölüm içindeki araştırma konularıyla da ilgili olabilir. Ayrıca sanayiye yönelik projeler teşvik edilmektedir.Students come up with their own ideas or choose their project topic from the lists supplied by members of the staff. Projects can be related to funded research projects within the department and projects related to industry are encouraged.
COM481HUMAN COMPUTER INTERACTION
HUMAN COMPUTER INTERACTION
Z303.04.03İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) alanı çok çeşitli konuları ve çalışma alanlarını kapsar. HCI'nın içeriği, bilgisayar sistemlerinin tasarımı, değerlendirilmesi ve kullanımına ilişkin insan faaliyetleriyle bağlantılı olarak Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, Kullanılabilirlik, Etkileşim Teknikleri, Erişilebilirlik vb. gibi çeşitli hususları kapsar.The field of Human-Computer Interaction (HCI) encompasses a wide range of topics and areas of study. The contents of HCI cover various aspects related to the design, evaluation, and use of computer systems in conjunction with human activities such as: User Interface Design, Usability, Interaction Techniques, Accessibility, and etc.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
COM437MOBILE SYSTEMS
MOBILE SYSTEMS
S303.04.03Bu bölümde, mobil uygulama gelişimine kapsamlı bir göz atacağız. Mobil bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar farklı mobil cihaz türlerini öğreneceğiz ve web tabanlı uygulamaları yerel uygulamalarla karşılaştıracağız. Son olarak, taşınabilirlik yöntemlerini ve mobil uygulamalar için İnternet protokollerini inceleyeceğiz.In this unit, we will take a broad look at mobile application development. We will learn about the different types of mobile devices, from mobile computers to smartphones, and we will compare web-based applications to native applications. Finally, we will study methods of transport, as well as Internet protocols for mobile applications.
COM439MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
S303.04.03Bilgi Sistemleri, Küresel e-iş, Organizasyonlar ve stratejileri, Etik Konular, Yeni Teknolojiler, İş Zekası, Bilgi Sistemleri Güvenliği, Operasyonel Mükemmellik, e-ticaret, Bilgi Yönetimi, Karar Verme, Proje Yönetimi, Küresel Sistem YönetimiInformation Systems, Global E-business, Organizations and strategies, Ethical Issues, Emerging Technologies, Business Intelligence, Information System Security, Operational Excellence, E-Commerce, Knowledge Management, Decision Making, Project Management, Global System Management
COM455INTRODUCTION TO ROBOTICS
INTRODUCTION TO ROBOTICS
S303.04.03Robotiğe Giriş; Uzaysal Dönüşümler; Robotların İleri ve Ters Kinematiği; Jacabian matris; Robot Dinamiği, Eklem ve Kartezyen Uzay, robotik sistemlerin hareketlerini simüle etmek için MATLAB uygulamaları.Introduction to Robotics; Spatial Transformations; Forward and Inverse Kinematics of Robots; Jacobians; Robot Dynamics, Joint and Cartesian Space, MATLAB applications for simulating the motions of the robotics systems.
SEN421CLOUD ARCHITECTURE AND SERVICES
CLOUD ARCHITECTURE AND SERVICES
S303.04.03Cloud basics. Service models. Cloud platforms. Cloud access. Resource virtualization. Virtualization types. Multi-tenant software. Cloud applications: design, construction and deployment. Use of workflows. MapReduce. Data in the cloud. CAP theorem. NoSQL.Cloud basics. Service models. Cloud platforms. Cloud access. Resource virtualization. Virtualization types. Multi-tenant software. Cloud applications: design, construction and deployment. Use of workflows. MapReduce. Data in the cloud. CAP theorem. NoSQL.
SEN431DATA MINING
DATA MINING
S303.04.03Ders; sınıfları, kümeleri, ilişkilendirme kurallarını ve anormallikleri keşfetmeye yönelik olan veri madenciliği algoritmalarını ve tekniklerini içermektedir.Course, classes, clusters, association rules, and to discover abnormalities in the data mining algorithms and techniques.
CEN413DISASTER MANAGEMENT
DISASTER MANAGEMENT
F303.03.03Afete hazırlık, müdahale ve müdahale vurgusu yapılarak insan faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikelerden kaçınmak. Afet kategorileri - doğal ve insan yapımı, Afet Yönetiminde Jeo-enformatik - Uzaktan Algılama (RS), Deprem Tahliye Tatbikatı Gösterimi, Yangın Tatbikatı GösterimiCategories of disasters - natural and manmade, Geo-informatics in Disaster Management- Remote Sensing (RS), Demonstration of Earthquake Evacuation Drill, Demonstration of Fire Drill
EEE435RENEWABLE ENERGY SOURCES
RENEWABLE ENERGY SOURCES
F303.03.03Enerji kaynakları hakkında yorum yapar. Enerji ve enerji türlerini kavrar. Güneş enerjisi ile ilgili yorumlar yapar. Güneş enerjisi santrallerini açıklar. Güneş enerjisi toplayıcılarını açıklar. Jeotermal enerji ile ilgili yorumlar yapar. Jeotermal akışkandan elektrik üretimini açıklar. Jeotermal enerji potansiyelini açıklar. Rüzgar enerjisi ile ilgili yorumlar yapar. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimini açıklar. Hidrojen enerjisi ile ilgili yorumlar yapar. Hidrojenden enerji üretimi yöntemini açıklar.Different Energy Sources ; Non renewable Energy sources ; Renewable Energy Sources . wind Energy Production; Wind energy Conversion Photovoltaic Systems ;Photovoltaic Energy Production; Photovoltaic Energy Conversion . MPPT In Photovoltaic System; Different Methods For Photovoltaic System MPPT . Different Hydroelectric System; Different Wave Generation System . Different Thermal Energy System
INE411ENGINEERING ECONOMICS PRINCIPLES
ENGINEERING ECONOMICS PRINCIPLES
F303.03.03-Maliyet Kavramları ve Tasarım Ekonomisi -Faiz ve Para-Zaman İlişkileri -Ekonomi Çalışmaları Yapma Yöntemleri -Alternatiflerin Karşılaştırılması -Amortisman ve Gelir Vergisi Hususları -Enflasyonun Ele Alınması ve Maliyet Tahmini -İkame Analizi -Kamu Projeleri İçin Ekonomi Çalışmaları-Cost Concepts and Design Economics -Interest and Money-Time Relationships - Methods for Making Economy studies -Comparison of Alternatives -Depreciation and Income Tax Considerations -Consideration of Inflation and Cost Estimating -Replacement Analysis -Economy Studies for Public projects -Decision Models and Utility Theory
OMH421MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
F303.03.03Ders aşağıdaki konuları kapsamaktadır: Dinamik sistemler ve diferansiyel denklemlerin arka planı Lagrange Modelleme (ilkeler ve formlar) Diferansiyel-Cebirsel denklemler (tanım, işlem, diferansiyel indeks ve indeks indirgeme) Newton yöntemi Sistem tanımlama: Maksimum olasılık ve en küçük kareler tahmini Dinamik sistemler için parametre tahmini Diferansiyel denklemlerin çözümü için sayısal yöntemler Açık Runge-Kutta yöntemleri. İstikrar ve düzen. Örtülü Runge-Kutta yöntemleri. İstikrar ve düzen. İleri konular: simülasyonların hassasiyeti, hibrit sistemler ​The course covers the following topics: Background on dynamic systems and differential equations Lagrange Modeling (principles and forms) Differential-Algebraic equations (definition, treatment, differential index and index reduction) The Newton method System identification: Max-likelihood and least-squares estimation Parameter estimation for dynamics systems Numerical methods for solving differential equations Explicit Runge-Kutta methods. Stability and order. Implicit Runge-Kutta methods. Stability and order. Advanced topics: sensitivity of simulations, hybrid systems
SEN457ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
F303.03.03Kursun ilk kısmı akıllı etmenler ve etmen mimarilerine genel bir bakışla başlar. Daha sonra problem çözme ve planlama için temel arama tekniklerini tanıtıyoruz. Çelişkili arama ve oyun teorisinin ilkeleri verilmektedir. Önermesel ve birinci dereceden mantığı kullanan bilgi gösterimi ve mantıksal formalizmler açıklanmaktadır. Kısmi gözlemlenebilir ortamlarda planlama tanıtıldı. İkinci bölümde öncelikle Yapay Zeka uygulamalarına yönelik olasılık teorisinin bir özetini veriyoruz. Daha sonra denetimli ve denetimsiz öğrenmeyi içeren makine öğrenimi algoritmaları tartışılmaktadır. Derin öğrenme kısaca anlatılmıştır. Yapay zekanın bilgisayarlı görme, robotik ve NLP dahil olmak üzere uygulamalarını tartışıyoruz. Son olarak yapay zekanın toplum ve etik üzerindeki etkilerini veriyoruzThe first part of the course begins with an overview of intelligent agents and agent architectures. We then introduce basic search techniques for problem solving and planning. Adversarial search and the principals of game theory are given. Knowledge representation and logical formalisms using propositional and first order logic are explained. Planning in partial observable environments is introduced. In the second part, we first give a summary of probability theory for Artificial Intelligence applications. Then machine learning algorithms including supervised and unsupervised learning are discussed. Deep learning is briefly explained. We discuss the applications of AI including computer vision, robotics and NLP. Finally, we give the impacts of AI in society and ethics.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM474GRADUATION PROJECT-II
GRADUATION PROJECT-II
Z143.07.05Bu ders "COM435 GRADUATION PROJECT-I" dersinin devamıdır.This course is the continuation of the course "COM435 GRADUATION PROJECT-I"
COM476SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING
SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING
Z223.06.04Bilgisayar Mühendisliği alanında çeşitli yeni konular araştırılacaktır.Various new topics in Computer Engineering field will be investigated.
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
COM478PARALLEL PROGRAMMING
PARALLEL PROGRAMMING
S303.04.03Paralel hesaplamanın tarihçesi ve temel kavramları. Paralel işlem sistemlerinin sınıflandırılması. Verilerin organizasyonu ve paralel depolama. Paralel ve vektör algoritmalarının tasarımı ve analizi. Paralel algoritmaların performansı ve karmaşıklığı. Bazı paralel algoritmaların örnekleri ve uygulamaları.History and basic concepts of parallel computing. Classification of parallel processing systems. Organization of data and parallel storage. Design and analysis of parallel and vector algorithms. Performance and complexity of parallel algorithms. Examples and applications of some parallel algorithms.
COM492IMAGE PROCESSING
IMAGE PROCESSING
S303.04.03Görüntü Elde Etme ve Örnekleme, Görüntüler ve Dijital Görüntüler, Dijital Görüntü Çeşitleri, Gri Tonlamalı Görüntüler, RGB Görüntüler, Veri Türleri ve Dönüşümleri, Nokta İşleme, Aritmetik İşlemler, Histogramlar, Arama Tabloları, Komşuluk İşleme, Frekanslar; alçak ve yüksek geçişli Filtreler, Kenar keskinleştirme, Doğrusal Olmayan Filtreler Fourier Dönüşümü, Tek boyutlu ayrık Fourier dönüşümü, İki boyutlu DFT, Görüntünün Fourier dönüşümleri, Frekans alanında filtreleme, Görüntü Onarımı, Gürültü Temizleme tuzu ve biberi gürültü Temizleme Gauss gürültüsü, Görüntü Onarımı, Periyodik gürültünün giderilmesi, Ters Filtreleme, Wiener Filtreleme, Eşikleme, Uyarlanabilir eşikleme, Kenar tespiti, Hough dönüşümü, Matematiksel morfoloji, Genişleme ve erozyon, Açma ve kapama, Vur-kaçır dönüşümü, Renk işleme, Renkli görüntülerin işlenmesi, Görüntü kodlama ve sıkıştırma, Kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma, Huffman kodlama, Çalışma uzunluğu kodlama.Image Acquisition and sampling, Images and digital images, Types of digital images, Greyscale images, RGB Images, Data types and conversions, Point Processing, Arithmetic operations, Histograms, Lookup tables, Neighbourhood Processing, Frequencies; low and high pass Filters, Edge sharpening, Non-linear Filters The Fourier Transform, The one-dimensional discrete Fourier transform, The two-dimensional DFT, Fourier transforms of image, Filtering in the frequency domain, Image Restoration, Noise Cleaning salt and pepper noise Cleaning Gaussian noise, Image Restoration, Removal of periodic noise, Inverse Fitering, Wiener Filtering, Thresholding, Adaptive thresholding, Edge detection, The Hough transform, Mathematical morphology, Dilation and erosion, Opening and closing, The hit-or-miss transform, Colour processing, Processing of colour images, Image coding and compression, Lossless and lossy compression, Huffman coding, Run length encoding.
COM494NATURAL LANGUAGE PROCESSING
NATURAL LANGUAGE PROCESSING
S303.04.03Dil teorisine giriş ve doğal dil işlemede (NLP) kullanılan teknikler. Şablon ve anahtar kelime sistemleri. NL ayrıştırmaya yönelik bildirimsel ve prosedürel yaklaşımlar. Cümle Yapısı. Birleştirme tabanlı dilbilgisi. Ayrıştırma algoritmaları. Anlambilim. Morfoloji ve Sözlük.Introduction to linguistic theory and techniques used in natural language processing (NLP). Template and keyword systems. Declarative and procedural approaches to NL parsing. Phrase Structure. Unification-based grammar. Parsing algorithms. Semantics. Morphology and Lexicon.
COM496CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
S223.04.04Bilgisayar ağ güveliği tarihçesi, klasik bilgi güvenliği, kripto güvenliği, Ağ güvenliğinin genel yapısı, Network güvenliği temelleri, bilgisayar ağ topolojisi performansları, Güvenlik servisleri, politikaları ve modelleri, Daha güvenilir sistemler, merkezi ve dağıtık sistemlerdeki güvenlik.The course covers a broad range of topics essential to cyber security. It starts with the fundamentals of information security, including the importance of securing data and the various threats that exist in the digital world. Students will delve into cryptology, learning about encryption, decryption, and techniques for secure communication. Other areas of focus include network security, application security, and legal aspects of information security. The course also includes practical exercises in identifying and addressing vulnerabilities, implementing security protocols, and responding to security incidents.
MEN412PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING
PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING
F303.03.03
OMH424OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
F303.03.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.