English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-ARCHITECTURAL RESTORATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-ARCHITECTURAL RESTORATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MIR121GELENEKSEL YAPI VE ELAMANLARI
TRADITIONAL STRUCTURE AND ELEMENTS
Z303.05.03Yapı sistemleri hakkında genel bilgiler: Kemerler, pencere sistemleri,zemin,çatı merdivenler,doğal taş,yapım sistemleri, kaplama ve korkuluklar gibi malzemelerin yapıda kullanım biçimlerini tanır ve öğrenir.Introducing all components and elements used in construction systems , arches, window space, and window arches, stairs, construction systems, cladding and handrails.
MIR125İNCE YAPI
FINE STRUCTURE
Z202.03.02Yapının tamamlayıcı unsuları olan ince yapının tüm elemanlarını tanıma ve uygulamaları ele alınır.Learn basic phenomea of fine structure, design concepts and application in historical buildings
MIR127KORUMA KAVRAMLARI
PROTECTION CONCEPTS
Z202.03.02Türkiyede bulunan mimari mirasın değerlendirlmesi, korunması gerekli kültürel ve doğa değerlerinin sınıflandırılmasıkoruma ve restorasyonun uygulama terminolojisi ve yöntemleri ile ilgili konular ele alınırEvaluation of architectural heritage in Turkey, the classification of cultural and natural values that must be protected ,the implementation terminology and methods of protection and restoration issues are considered.
MIR235İLETİŞİM TEKNİKLERİ-I
DESIGN COMMUNICATION MEDIA-I
Z122.05.03Teknik resim kurallarını öğretmek çizim yaptırmak,maket yapımı,dijital ortamlarda fotoğraf,video ve dijital eksiz tekniklerinin birleştirilip bütüncül yaklaşımı öğretilmektedir.Drawing on the lessons to make face to teach the rules of technical drawing and drawing drink rule.
MIR236BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I
COMPUTER AIDED DRAFTING-I
Z122.04.03Ders kapsamında, bilgisayar ortamında 2 boyutlu çizim,tasarım konseptlerini üreterek gerçekleştirmektedir.Content In this course, 2D drawings and design practices are carried out in a computer environment .
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MIR114RÖLÖVE-I
SURVEYING
Z122.03.03Rölöve çıkarılma yöntemlerinin uygulamalarla öğretilmesi, ölçme teknkleri, fotoğraf, video, fotogrametri,harita yöntemiyle,kopya alma metodlarıyla belgeleme ve uygulamalarının yapılması.Preparing the building survey. Their phases and changes, methods that will be applied in order to document all basic information for the restoration of the damages, measurement techniques, photography, video, photogrammetry, copying, interview, documentation
MIR116GELENEKSEL EL SANATLARI VE UYGULAMA-I
TRADITIONAL HANDCRAFTS AND APPLICATION-I
Z122.03.03Geleneksel el sanatlarından; Alçı, Ahşap, Demir, Cam, Toprak esaslı Geleneksel el snatları tasarım ilkelerini öğretmek, teorik ve uygulamalı çalişmalar yapmakTo teach principles of plaster,wood,iron,glass,soil-based design in taditional crafts and practical studies
MIR124KAGİR YAPI VE KORUMA
BRICK BUILDING AND CONSEVATION
Z202.02.02kagir yapılarda gereçlerin bünyesel özellikleri ve fiziksel çevreleri kagir yapılarda genel hasar nedenleri, detay yanlışlıkları bunların kullanıma bağlı bozulma nedenleri, nem nedenleri, hasarları ve korunması, temelden çatıya sistem detaylı korunması konuları işlenir.Bodily aspects and physical environment of equipment in masonry structures , main damage reasons , mistakes in details and their malfunction as a result of misuse, causes, damages and prevention of humidity, systematical details and analysis of problems from base to roof, structural protection.
MIR126KONSERVASYON-I
CONSERVATION-I
Z202.02.02Taşınabilir eserlerin müzelerde korunması, müzelerin tanıtımı, kuruluş amaçları, müzecilik, Türkiye’de müzecilik hareketleri, müzelerde sergilenen ve depolanan eserlerin özellikleri, genel olarak eserlerin bozulma nedenleri, eserleri etkileyen faktörler, nem, bağıl nem, ışık, hava kirliliği, biyolojik etkinlik, bunların hasarlarının gözlem, ölçüm ve denetimi için alınacak önlemler anlatılır ve konu ile ilgili terminoloji verilir.protection of historical artifact in museums, presentation of museums, organizational goals, museology movements in Turkey, features of the historical artifact exhibited and stored in museums, reasons of historical artifact deterioration and explanation about humidity, relative humidity, light, air pollution, biological activity.
MIR237İLETİŞİM TEKNİKLERİ-II
DESIGN COMMUNICATION MEDIA-II
Z122.04.03Üç boyutlu nesne algısını güçlendiren çizimler ve maketler bazı mimari elemanlar üzerinden yapılır. Perspektif, Merdiven çizimi, topografik eğrilerden kesit çıkarma çalışmalarını içerir. Yapılmış olan yada projeleri hazırlanmış olan bir mimarlık ürününün maketini yapmak bu ders kapsamındadır.Drawings and models Course Content reinforces the perception of three-dimensional objects made ​​out of some architectural elements . Perspective, Stairs drawings includes works by removing sections of the topographic curve. Or projects in the scope of this course are prepared to make a model of an architectural product .
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MIR211GELENEKSEL EL SANATLARI VE UYGULAMA-II
TRADITIONAL HANDCRAFTS AND APPLICATION-II
Z122.03.03Klasik ve Modern Mimari eserlerde görülen Kalemişi Sanatının malzeme ve tekniklerini tanıtmak uygulamaya yönelik çalışmalarla öğrencilerin sanatsal düzeyini geliştirmek.workshop studies aiming to improve practical occupational skills
MIR215RESTORASYON PROJESİ
RESTORATION PROJECT
Z223.04.04Restorasyona esas olabilecek küçük boyutlu ahşap bir yapı veya ahşap bir yapı bölümünün veya elemanlarının rölövesinin çıkartılması, bozulmalar ve bozulma nedenlerinin saptanması, restitüsyonu, restorasyon yöntemlerinin araştırılması, restorasyon projesinin hazırlanması, alınacak koruma - iyileştirme önlemlerinin belirlenmesi öğretilir.In this course, students work on a small wooden construction that might be basic for restoration or preparing a wooden building survey or some parts of a structure, deteriorations and determining the reasons of deterioration, its restitution, searching for the methods of restoration, preparing a restoration project, determining conservation - treatment precautions.
MIR219MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MIR221AHŞAP YAPI KORUMA TEKNİKLERİ
WOOD,BUILDING PROTECTION TECHNIQUES
Z303.03.03Ahşap yapı elemanlarında bozulmalar ,bunların sebeleri malzemenin nem ilişkisi ,koruma işlemleri,iç mekan termal konforun içeriği,hava akış debilerinin tümüyle ve insan sağlığı için alınabilecek tedaviler ,parça değiştirme ,kesme ve ekleme ahşapta bulunan zararlıların yok edilmesinde uygulanan yöntemler ,kullanılan ilaçlar,fugimasyon ,yarık ,çatlak veya deliklerin restorasyonu ,eski vernik ve cilaların temizlenmesi,arkelojik ahşap buluntularda koruma işlemleri,yaş saptama yöntemleri ve örnek alınması ,tedaviler,ortam denetimi,suya doymuş ahşaplar ve koruma işlemleri restorasyondan sonra koruma için alınabilcek önlemler çevresel koşulların denetimi ve koruyucu maddeler ve emprenye yöntemleri ele alınır.deterioration in wood structures and wood decoration elements, their reasons, relationship between wood and humidity, conserving process and treatments, changing its parts, cutting and adding, methods applied in destroying the pests that exist in wood, medicines that are used, fumigation, restoration of breaches, breaks and holes, cleaning old varnish and gloss, conservation processes in archaeological wood findings, methods for determining the age and taking samples, treatments, controlling the environment, water saturated wood and their conservation process, precautions that can be taken for the conservation after restoration, controlling the environmental conditions and conserving materials, methods of impregnation
MIR233SANAT TARİHİ-I
HISTORY OF ART-I
Z202.03.02Tarih öncesi Çağ ve Sanatın doğuşu.Anıtsal kalıntılar,resimler, I.ve II.Hayvan Uslubu ,En Eski Heykel Örnekleri.,Taşınabilir Küçük eserler. Mezopotamya Uygarlıklarında sanat ,Mısır Sanatı ,Anadolu Uygarlıkları,Ege Uygarlıkları Kiklat Adaları ve Girit (Erken,Orta ve Geç Minos),Yunan Sanatı Mythology,Mimari,Heykel ve Seramik Eserler ve Resim sanatı Etrüsk ve RomaSanat ı(Mimari,Heykel, Resim sanatı) Erken Hrıstıyan Ve Bizans Sanatı. Ortaçağda Avrupa’da Sanat, Roman ve Gotik Sanat örneklerinin incelenmesi, tanıtılması ve yorumlanmasıdır.What is Art and Meaning of Art in Prehistoric Age.Monuments builts ,sculptures,reliefs and paintings in caves and on rocks in paleolitic,mezolitic and neolitic age.Art of Mesopotamie Civilations, Egypt Art,Anatolian Civilations .Art of Civilations of Crete,Minoan and Mycenaean on the Cyclades Islands and Greece( Mythology,samples of architectures,sculptures and potteries and paintings) and Etrusk and Roman Art (architectures,sculptures and potteries and paintings)Early Christian and Byzantium Art.Europe Art in Medieval Age(Recognize,identify and evaluate and interpret of samples Roman and Ghotic Arts.
MIR238RÖLÖVE-II
SURVEYING-II
Z122.02.03Dersin içeriğinde, tarihi ve geleneksel dokuyu oluşturan yapıların, envanter tekniğine uygun olarak AB standartlarında fişlerinin hazırlanması; farklı ölçüm teknikleri kullanılarak bir yapının rölövesinin hazırlanması; arazide yapılan tepitlere göre kentsel koruma sınırlarının belirlenmesi; yapısal durumlarının çökme ve bozulmaların raporlanması yer almaktadır.The course , historical and traditional fabric of the buildings , according to the technical preparation of chip inventory EU standards ; preparing a structure were mapped using different measuring techniques; According to the determination of boundaries made ​​tepit urban conservation land ; It located in the reporting of crash and structural deterioration of the situation .
MIR239BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II
COMPUTER AIDED DRAFTING-II
Z112.02.02Ders kapsamında, bilgisayar ortamında 3 boyutlu çizim ve diğer derslerde öğrendiği bilgileri ile tasarım uygulamaları gerçekleştirilmektedir.Content In this course, 3D drawing and design applications are done on computer .
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
S202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
MIR225METAL-ALÇI
METAL-GYPSUM
S202.03.02Demir bakır tunç prinç gümüş çinko kalay civa altın kurşun gibi metal ve alaşımların fiziksel ve kimyasal özellikleri ve elde edilmesi geleneksel mimaride kullanım yerleri geleneksl yöntemlerle kurşun tahtası döküm ve döşenmessi, kurşun dökümü ve döşenmesi ile ilgili metraja esas olmak üzere problem çözümü, alçının fiziksel ve kimyasal özellikleri yapı ve bezeme elemanı olarak mimaride kullanım yerleri ve biçimleri alçı ve öğelerinin üretim teknolojisi, metal malzemelerin onarılması ve koruma sorunlarıproducing metals such as, iron, copper, bronze, bell metal, silver, zinc, tin, mercury, gold, leaden; physical and chemical features of these composition metals, their usage in traditional structures, casting and furnishing lead using traditional methods, solving problems based on length related to casting and furnishing lead, physical and chemical features of tin, its usage and styles in structures as a means of form and ornament, producing technology of tin elements, repairing metal elements and conserving problems.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
MIR212GELENEKSEL EL SANATLARI VE UYGULAMA-III
TRADITIONAL HANDCRAFTS AND APPLICATION-III
Z122.03.03Geleneksel el sanatlarından; Alçı, Ahşap, Demir, Cam, Toprak esaslı Geleneksel el snatları tasarım ilkelerini öğretmek, teorik ve uygulamalı çalişmalar yapmakTo teach the principles of traditional handcraft design based on Plaster, wood, iron, glass, soil and theoretical-practical studies
MIR214ŞANTİYE VE OFİS ORGANİZASYON
SITE AND OFFICE ORGANIZATION
Z303.04.03Ofis ve şantiye kurulum ve işleyişlerini , düzenlerini , iş akışını , malzeme ve imalat akışını içerir.Office and site installation and system, work flow, material flow and manufacturing
MIR216BEZEME TEKNİKLERİ
EMBELLISHMENT TECHNIQUES
Z223.04.04Taş, Mermer, Ahşap, Kireç, Pişmiş toprak malzeme, metal malzeme üzerlerine bezeme teknikleriin yapılmasının teorik ve pratik olarak metodlarının öğretilmesi, yüzeylerin kaplanmasıyla yapılan bezemeler ve profilli elemanların tanıtılmasıtechniques of decoration on stone and marble, decoration techniques with terracotta, metal, imitation materials, adobe, wood and paint, decoration techniques that are made with additional processes on structure elements and on the surfaces after the construction process, decoration that is made by covering the surface and other profile elements.
MIR218MESLEKİ UYGULAMA
PROFESSIONAL PRACTIVE
Z202.02.02Mesleki uygulama derslerinde sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetenek ve becerileri ile piyasa katılımında değerlendirme sağlamak ve bilgilendirmek.selection of historical artifacts that will be discussed in professional practice courses
MIR224MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MIR232SANAT TARİHİ-II
HISTORY OF ART-II
Z202.03.02Türk Sanatının oluşum ve gelişim süreçlerini inceleme ve açıklayabilme 1.1Türk Sanatının gelişim sürecinin açıklayabilecektir. 1.2Türk Sanatının oluşumunda belirleyici iç ve dış etkileri açıklar.Development of Turkish Art before Anatolia .Samples of Textile and mine art i.Samples of Buildings of Gazne and Seljukid in Iran Types of Anatolian Seljukien and Emirates period Mosques and madrasas and tombs functionals of darüssifa(hospitals) and karavanserais .Early Ottoman and Classical period in Ottoman Architecture.Türk Turkish Architecture in Baroques Style.Turkish Architecture in 18th and19th th.century.Samples of Ottoman palaces kasr kiosks Fountains Tombs old bazaars caravanseraiand bathesSamples of architecture in 20 th.century.Samples of Turkish handicrafts .
MIR240RESTORASYON METRAJ KEŞİF
FEATURING AND DISCOVERY OF HISTORICAL BUILDINGS
Z212.03.03Bina rölövesi, ataşman, yeşil defter çalışmaları , yaklaşık maliyet hesaplamaları.Building statistical survey , attachment , green book studies about cost estimates.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
MIR234TARİHİ ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ
PRESERVATION OF HISTORICAL ENVIRONMENT
S202.02.02Türkiye'deki tarihi çevreler, özellikle 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren giderek artan bir ivmeyle önemli değişimlere uğramakta ve geleneksel özelliklerini büyük ölçüde yitirmektedirler. Bu geriye dönüşü olmayan kayıplar, sayısız tarihi değer içeren İstanbul ve Anadolu yerleşmelerinin, birbirine benzer tekdüze yapılaşmalarla neredeyse tüm geleneksel özelliklerinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Dersin amacı, tarihi çevre korumanın esasını oluşturan verilerin tanımlanması ve Türkiye'de gerçekleştirilen tarihi çevre koruma uygulamalarından belirli örneklerin tartışılması, ayrıca yabancı ülkelerdeki başarılı tarihi çevre koruma örnekleri üzerinde durularak, konuyla ilgili farklı yaklaşımların incelenip, değerlendirilmesidir.The development of conservation concept and the base of conservation theory/The Conservation of cultural heritage and its evaluation criteria/ The factors that cause decays in historical monuments/ The surveys before the restoration project/The techniques of restoration/The conservation of historical sites/The organisations, working on conservation of cultural heritage and the national -international regulations and the principle decisions about conservation.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.