English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-FIRST AND EMERGENCY AID TECHNICIAN

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-FIRST AND EMERGENCY AID TECHNICIAN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02İleri seviyede MS Word,bilgisayar donanım ve Bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
IAY123ACİL HASTA BAKIMI-I
EMERGENCY PATIENT CARE -I
Z223.06.04Bu dersin sonunda öğrencinin birinci ve ikinci muayeneyi yapabilmesi ve değerlendirebilmesi, sistem muayenelerini yapabilmesi, solunum, kardiyovasküler ve sinir sistemine ait hastalıkları tanıyabilmesi ve ilgili durumlarda acil bakımı verebilmesi amaçlanmıştır.Introduction, Aims and Learning of Objectives, Crime Scene Assessment To learn the first evaluation techniques and vital signs Second assessment techniques, abbreviations used in the examination of patient and wounded The second evaluation of the patient or the wounded; Glasgow Coma Scale The second evaluation of the patient or the wounded; head and neck examination, chest and back examination, abdominal examination, the pelvis and pubic examination, examination of the extremities Evaluation of respiratory diseases and emergency approaches Evaluation of respiratory diseases and emergency approaches; Discrimination of pathological respiratory sounds To learn the cardiovascular system diseases To evaluate Cardiovascular System Symptoms;Pulse, Blood Pressure, Heart Sounds, Evaluation of Rhythm Disorders Determining the problem in patients with chest pain, learning the chest pain symptoms Learning of Nervous System Diseases Infectious Diseases of the Nervous System, Brain Tumors To Evaluate Disorders of Consciousness
IAY125TEMEL İLK YARDIM
BASIC FIRST AID
Z021.02.02İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması,Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleriDefinition of first aid and PRR rule, first aid targets, ABC rules of first aid and basic life support, removing foreign bodies fled to airway, bleeding types and the bleeding stopped, apply a tourniquet first aid for consciousness disorder, shock and fainting. Injury types and regional injuries , spinal injuries, first aid for broken bones and sprains ,types of burns and types of poisoning and first aid, first aid for heat stroke and frostbite, forms of transport for sick and wounded
IAY127ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ-I
EMERGENCY HEALTH SERVICES -I
Z202.05.02Sağlıkla İlgili Temel Kavramlar,Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri, Rehabilitasyon Hizmetlerinin Öğrenilmesi,Türkiye’de Sağlık Sisteminin Yapısı ve Sağlık Göstergeleri,Acil Sağlık Hizmetleri; Tarihsel Gelişim, Dünyada Sağlık Hizmetleri, Yönetim, Finansman,Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri İle İlgili Mevzuatı Değerlendirmek,Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetlerinin Teşkilat Yapısını Değerlendirmek,Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (Paramedik) Yetki ve Sorumluluklarının Öğrenilmesi Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarını Değerlendirilmesi,Türkiye’de Ambulans ve Acil Sağlık Aracı İle İlgili Yasa ve Standartlar, Türkiye’de Acil Servis Yapısı ve İşleyişini Değerlendirmek, İstasyon Tipleri, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetlerinde Formları Kullanmak; Kayıt Tipleri, Acil Sağlık Hizmetlerinde Haberleşme, Telsiz kullanımı, Acil Sağlık Hizmetlerinin İşleyişi, Görev Organizasyonu YapmakBasic Concepts of Health, Preventive Health Services, Medical Services, Learning of Rehabilitation Services,Structure of Health System in Turkey and Health Indicators,Emergency Medical Services; Historical Development, World Health Services, Management, Financing,To evaluate the regulations of emergency health services in Turkey,To evaluate the organizational substructure of emergency health services in Turkey To evaluate the authorities and responsibilities of paramedics, To evaluate the ambulance and vehicles of emergency health ,The law and standards about Ambulance and Emergency Medical Vehicle in Turkey,To evaluate the structure and operation of the emergency service in Turkey, Station Types,To use the forms of emergency medical service in Turkey, Registration Types ,Communication in Emergency Medical Services, the use of radio,Operation of Emergency Medical Services, To Make Mission Organization
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SMY111TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.Course content also; The students make up the roots of medical terms, combining forms, prefixes and suffixes introducing how these basic elements together will see that created medical terms. Students belonging to various branches as well as definitions of medical terms commonly used in the medical field will learn medical abbreviations. Medical terminology education program will continue throughout.
SMY115GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z021.02.02Mikroorganizmaların genel özellikleri,enfeksiyon zinciri, hastane enfeksiyonları, enfeksiyon hastalıklarının çeşitli bulaş yolları ve alınması gereken önlemler, el hijyeni, tıbbi atık yönetimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri.General characteristics of microorganisms, microbial metabolism, growth conditions, micro-organisms count, to gain information to students about isolation.
SMY117ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY
Z202.03.02İnsan vücudunu oluşturan yapıtaşları, hücreler, organlar ve organizma oluşum basamaklarının anlatılmasını içerir. Organizmayı oluşturan Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Gastrointestinal Sistem, Üriner Sistem, Genital Sistem, Endokrin Sistem Anatomisi genel olarak anlatılır. İskelet ve Kas Sistemi detaylı bir şeklide işlenir.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
IAY126FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ-I
DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PERFORMANCE -I
Z122.03.03Fiziksel aktivite ve sporun insan vücudu üzerindeki etkileri, fiziksel ve ruh sağlığı açısından aktivite, antrenmanın amacı ve temel ilkeleri, temel ve bileşik motorik özellikler ve geliştirme çalışmaları, Temel su becerilerinin geliştirilmesi ve suda ilk can kurtarma ve ilk yardım, performans geliştirmede eşli kuvvet çalışmaları, koordinatif yetilerin geliştirilmesi çalışmaları, temel tırmanma teknikleri, hayati idame ve doğada arama kurtarma, araçlı ve araçsız tırmanma teknikleri, kış koşullarında hayati idame ve arama kurtarma teknikleri gibi becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesini içermektedir.Physical activity and sport effects on the human body, on the physical and mental health in terms of activity, training objectives and basic principles, basic and compound motor characteristics and development work, basic water skills and water first life saving and first aid, developing for performance in polygamous strength exercises, coordinative skills development studies, basic climbing techniques, essential maintenance and nature of search and rescue, vehicle and tool-climbing techniques in winter conditions vital maintenance and search and rescue techniques as well as skills to be taught and developed involves.
IAY134ACİL HASTA BAKIMI-II
EMERGENCY PATIENT CARE-II
Z223.06.04Öğrencinin çevresel acilleri, sindirim sistemi hastalıklarını, metabolik hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarını, çocukluk çağı hastalıklarını, ürogenital hastalıkları tanıması ve bu hastalıklara yönelik acil bakım uygulama ilkelerini öğrenmesi amaçlanmıştır.Environmental Injuries, poisoning Wound Care Principles of Drug Enforcement Policy, allergy and anaphylaxis, drug toxicity are frequent gastrointestinal DISEASES AND EMERGENCY RESPONSE - In acute abdominal pain, nausea, vomiting and diarrhea, acute and chronic Konsitipasyo's, upper and lower GI bleeding, Özafagiyal Emergencies gastrointestinal disorders aND EMERGENCY RESPONSE - II peptic ulcer and gastritis, acute Panktreatit, liver diseases and jaundice, acute Appandisit, diverticulitis, gastrointestinal disorders aND EMERGENCY RESPONSE - III intestinal obstruction and volvulus, hernia in adult anorectal diseases, D initiatives and Equipment, General Surgery Complications mETABOLIC DISEASES aND EMERGENCY RESPONSE - in Body Fluid Balance and liquid electrolytes, acid-base balance and blood gas, Energy Metabolism metabolic DISEASES aND EMERGENCY RESPONSE - in Type I diabetes mellitus, Type II diabetes mellitus, diabetikketoasidoz, alcoholic ketoacidosis metabolic DISEASES aND EMERGENCY RESPONSE - III hiperosmolarhiperglise my and hypoglycemia, hypothyroidism and myxedema, hyperthyroidism and thyroid storm of Adrenal Insufficiency and Adrenal crisis 1ENFEKSİYO DISEASES aND URGENT intervention I toksikşok Syndrome and streptokkaltoksik Shock Syndrome in Septic Shock, Soft Tissue Infections, Common Viral Infections INFECTIOUS DISEASE aND EMERGENCY interventions II Food and Water Diseases Occupational Exposure and Infection Control Sterilization and Asepsis Medications Used in Infection Diseases GENITOURINARY DISEASES AND EMERGENCY RESPONSE-I Acute Renal Insufficiency, Rhabdomyolysis, Renal Failure and Hemodialysis Diseases GENITOURINARY DISEASES AND EMERGENCY INTERVENTIONS-II Urinary Tract Infections, Acute Urinary Retention, Male Genital Prophylaxis , Urological Stone Disease, Urological Procedures and Tools
IAY138ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ-II
EMERGENCY MEDICAL SERVICES-II
Z122.04.03Triyaj, KBRN riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.It is aimed to apply triage, evaluate the risk of CBRN and gain competencies in combating fire prevention and fire.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SMY118ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SİSTEMLER
ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
Z202.03.02İnsan vücudu, iç ve dış ortamda değişse bile, canlılığını belirli bir dengede tutmak için çalışır. Bu denge sistemini tanımlayan homeostatik kavramından hareketle sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital sistem gibi organ ve sistemlerin çalışma prensipleri ve aralarındaki ilişki açıklanmaktadır.The human body works to maintain its vitality in a certain balance, even if it changes in the internal and external environment. Starting with the concept of homeostatics, which describes this balance system, the relationship between the nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, genital system, organ and systems and their working principles are explained.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
IAY223AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ-I
AMBULANCE SERVICE EDUCATION -I
Z122.05.03Paramedik, görev, yetki ve sorumlulukları, Ambulans servis standartları ve ekipmanları, HÖAB'da saha yönetimi ve ilk değerlendirme, Bradikardi, taşikardi tedavisi ve transkütenöz external pacemaker uygulaması, Algoritmalar üzerinden vaka çalışması, Çevresel aciller (Hipotermi, hipertermi, yılan ısırması, kene ısırması), Anafilaksi ve yanık tedavisi,Zehirlenmeler ve doz aşımları , Nörolojik aciller (nöbet / konvülsiyon, SVO / inme),Kardiyojenik ve hipovolemik şok, Asistoli, NEA, VF, Nabızsız VT'de İleri Yaşam Desteği, Solunum acilleri üzerinden vaka çalışması.Paramedic, duties, powers and responsibilities, Ambulance service standards and equipment, field management and initial evaluation, Bradycardia, tachycardia treatment and transcutaneous external pacemaker application, Case study through algorithms, Environmental emergencies (Hypothermia, hyperthermia, snake bite, tick bite), Anaphylaxis and burn treatment, Poisoning and overdose, Neurological emergencies (seizure / convulsion, SVO / stroke), Cardiogenic and hypovolemic shock, Asystole, NEA, VF, Advanced Life Support in Pulmonary VT, Case study on respiratory emergencies.
IAY225ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI
EMERGENCY AID AND RESCUE STUDIES
Z042.05.04Acil ve ambulansta kullanılan ekipmanlar ve kontrolü Havayolu açıklığı, solunum-dolaşım kontrolü; vital bulguların değerlendirilmesi Yabancı cisim aspirasyonu Acil ilaçlarının uygulanması Enjeksiyon uygulamaları; İntravenöz Enjeksiyon uygulamaları;İntramuskuler,subkutan Sıvı– Elektrolit Dengesi, Asit Baz Dengesi ,İVKullanılan Sıvılar Oksijen Tedavisinde Kullanılan Ekipmanlar Oksijen Tedavisi İleri Hava Yolu Yöntemi (Entübasyon) Ambulama Nazogastrik Sonda Uygulaması Üriner Kateterizazyon UygulamasıEmergency and ambulance equipment and control used in Airway, respiratory-circulatory control; Assessment of vital signs Foreign body aspiration Emergency administration of drugs Injection applications; intravenous Apps injection, intramuscular, subcutaneous Fluid-electrolyte balance, acid-base balance, fluids used Used in Oxygen Therapy Equipment Oxygen Therapy Method of advanced airway (intubation) ambulatory Game Nasogastric tube Application Application of urinary catheterization
IAY227ACİL HASTA BAKIMI-III
EMERGENCY PATIENT CARE -III
Z223.06.04Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek, Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak, Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak, Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak, Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek, Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Geriatrik Hastaları Değerlendirmek, Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak İle İlgili Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır.To teach the skills to evaluate psychiatric diseases, to apply emergency care for psychiatric diseases, to assist normal birth giving, to apply emergency for obstetric emergencies, to apply care for gynaecological emergencies, to evaluate paediatric patients, to apply emergency on paediatric patients, to evaluate geriatric patients, to apply emergency on geriatric patients, to apply emergency on oncology patientsis aimed.
IAY229RESÜSİTASYON
RESSÜSİTASYON
Z042.04.04Bu dersin sonunda öğrenciler, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, defibrilasyon, havayolu açıklığı, ventilasyon, kardiyopulmonerarreste kullanılan ilaçlar ve sıvı tedavisi, özel durumlarda CPR hakkında bilgi sahibi olmakCardiopulmonary Arrest ,Airway, ventilation Drugs and Fluid Therapy In cardiopulmoner arrest
IAY231MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z021.02.02Görev, Sorumluluk, Anatomik Terimler, Cihaz ve Aletler, İlk YardımDuties, Responsibilities, Anatomical Terminology, Device and Tools, First Aid
SMY211FARMAKOLOJİ
PHARMACOLOGY
Z202.02.021 Temel Farmakoloji, farmakolojiye giriş 2 İlaçların absorbsiyonu 3 İlaçların dağılımı 4 İlaç metabolizması ve atılımı 5 İlaçların etki mekanizması 6 İlaçların yan etkileri, anaflaksiDefinition and classification of drugs, drug form of presentation of the application forms, side effects, and includes the process of development of new drugs.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IAY222TRAVMA
TRAUMA
Z042.010.04Travmalı hastalarda genel yaklaşım kuralları ve hasta nakli, Politravmalı hastanın genel değerlendirilmesi, Şokta genel yaklaşım, Yumuşak doku zedelenmeleri, Kafa travmaları, Omurga ve omurilik travmaları, Pelvistravmaları, Ekstremitetravmaları, Yanık ve Donuklar, Pediatrik Travma, Gebelikte Travma, Yaşlılarda Travma, EkstremitetravmalarıGeneral management of patients with trauma and transplant patients , General evaluation of patients with polytrauma , The general approach in shock , Soft tissue injuries , Head trauma, Spine and spinal cord trauma, Pelvic trauma , Extremity trauma, Burns and acres , Pediatric Trauma , Trauma in pregnancy , Trauma in the Elderly , Extremity trauma
IAY224FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ-II
DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PERFORMANCE-II
Z122.04.03Fiziksel aktivite ve sporun insan vücudu üzerindeki etkileri, fiziksel ve ruh sağlığı açısından aktivite, antrenmanın amacı ve temel ilkeleri, temel ve bileşik motorik özellikler ve geliştirme çalışmaları, Temel su becerilerinin geliştirilmesi ve suda ilk can kurtarma ve ilk yardım, performans geliştirmede eşli kuvvet çalışmaları, koordinatif yetilerin geliştirilmesi çalışmaları, temel tırmanma teknikleri, hayati idame ve doğada arama kurtarma, araçlı ve araçsız tırmanma teknikleri, kış koşullarında hayati idame ve arama kurtarma teknikleri gibi becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesini içermektedir.Physical activity and sport effects on the human body, on the physical and mental health in terms of activity, training objectives and basic principles, basic and compound motor characteristics and development work, basic water skills and water first life saving and first aid, developing for performance in polygamous strength exercises, coordinative skills development studies, basic climbing techniques, essential maintenance and nature of search and rescue, vehicle and tool-climbing techniques in winter conditions vital maintenance and search and rescue techniques as well as skills to be taught and developed involves.
IAY226AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ-II
AMBULANCE SERVICE EDUCATION -II
Z122.06.03Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerlerinin Rol Ve Sorumlulukları Ambulans Ekipmanları ve Kullanma Bilgisi Kardiovasküler Değerlendirme Kriterleri Abdominal Değerlendirme Kriterleri Solunum Değerlendirme Kriterleri Nörolojik Değerlendirme Kriterleri Hastayı Taşıma Ve Hareket Ettirme Teknikleri-I Hastayı Taşıma Ve Hareket Ettirme Teknikleri-I Çevresel Aciller; Yanık Seti Çevresel Aciller; Travma Seti Afet durumlarında kurtarma ve güvenlik Vaka Çalışması Vaka ÇalışmasıResponsibilities and roles of Ambulance and Emergency Care Technician Ambulance Equipment and Operating Information Cardiovascular Evaluation Criteria Abdominal Evaluation Criteria Respiratory Evaluation Criteria Neurological Evaluation Criteria Patient Handling and Moving Techniques -I Patient Handling and Moving Techniques -II Environmental Emergencies; Burn Set Environmental Emergencies; Trauma Kit In cases of disaster recovery and security Case Study
IAY232MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z021.02.02Terimler, Diyaloglar, Mesleki CihazlarTerms, Dialogues, Occupational Devices
SMY214TIP HUKUKU VE ETİK
MEDICAL LAW AND ETHICS
Z202.02.02Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutlarıThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
SMY216İLETİŞİM
COMMUNICATIONS
Z021.02.02İletişim kavramları, iletişimin türleri, yazılı ve sözlü iletişim, etkin iletişim kurma yöntemleriCommunication concepts, types of communication, written and oral communication, effective communication methods
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.