İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-FIRST AND EMERGENCY AID TECHNICIAN
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
IAY123ACİL HASTA BAKIMI-I
EMERGENCY PATIENT CARE -I
Z223.06.04Bu dersin sonunda öğrencinin birinci ve ikinci muayeneyi yapabilmesi ve değerlendirebilmesi, sistem muayenelerini yapabilmesi, solunum, kardiyovasküler ve sinir sistemine ait bulguların öğrenilmesi, hastane öncesi bakımda kullanılan ilaçlar ve uygulama yollarının bilinmesi ve ilgili durumlarda acil bakımı verebilmesi amaçlanmıştır.At the end of this course, the students will be able to perform and evaluate the first and second examinations, to perform system examinations, to learn the findings of respiratory, cardiovascular and nervous system, to know the drugs used in pre-hospital care and to give emergency care in related cases.
IAY125TEMEL İLK YARDIM
BASIC FIRST AID
Z021.02.02İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması,Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleriDefinition of first aid and PRR rule, first aid targets, ABC rules of first aid and basic life support, removing foreign bodies fled to airway, bleeding types and the bleeding stopped, apply a tourniquet first aid for consciousness disorder, shock and fainting. Injury types and regional injuries , spinal injuries, first aid for broken bones and sprains ,types of burns and types of poisoning and first aid, first aid for heat stroke and frostbite, forms of transport for sick and wounded
IAY127ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ-I
EMERGENCY HEALTH SERVICES -I
Z202.05.02Sağlık-Hastalık ile İlgili Temel Kavramlar, Acil tıp ve Sağlık sisteminin gelişimi, Türkiye’de Sağlık Sisteminin Yapısı ve Sağlık Göstergeleri, Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri (ambulans, acil servis, işleyiş, görev tanımları) İle İlgili Mevzuatlar, Acil Sağlık Hizmetlerindeki Kayıt Tipleri, Acil Sağlık Hizmetlerinde Haberleşme, UMKEBasic Concepts of the health and disease, development of emergency medicine and health care systems, Building and Health Indicators Health System in Turkey, Emergency Health Services in Turkey (ambulance, emergency, operation, job descriptions) Related Legislation, Recording in Emergency Medical Services Types, Communication in Emergency Healthcare Services, UMKE
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SMY111TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.Course content also; The students make up the roots of medical terms, combining forms, prefixes and suffixes introducing how these basic elements together will see that created medical terms. Students belonging to various branches as well as definitions of medical terms commonly used in the medical field will learn medical abbreviations. Medical terminology education program will continue throughout.
SMY115GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z021.02.02Mikroorganizmaların genel özellikleri,enfeksiyon zinciri, hastane enfeksiyonları, enfeksiyon hastalıklarının çeşitli bulaş yolları ve alınması gereken önlemler, el hijyeni, tıbbi atık yönetimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri.General characteristics of microorganisms, microbial metabolism, growth conditions, micro-organisms count, to gain information to students about isolation.
SMY117ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY
Z202.03.02İnsan vücudunu oluşturan yapıtaşları, hücreler, organlar ve organizma oluşum basamaklarının anlatılmasını içerir. Organizmayı oluşturan Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Gastrointestinal Sistem, Üriner Sistem, Genital Sistem, Endokrin Sistem Anatomisi genel olarak anlatılır. Duyu Organları , İskelet ve Kas Sistemi detaylı bir şekilde işlenir.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
IAY126FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ-I
DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PERFORMANCE -I
Z122.03.03Fiziksel aktivite ve sporun insan vücudu üzerindeki etkileri, fiziksel ve ruh sağlığı açısından aktivite, antrenmanın amacı ve temel ilkeleri, temel ve bileşik motorik özellikler ve geliştirme çalışmaları, Temel su becerilerinin geliştirilmesi ve suda ilk can kurtarma ve ilk yardım, performans geliştirmede eşli kuvvet çalışmaları, koordinatif yetilerin geliştirilmesi çalışmaları, temel tırmanma teknikleri, hayati idame ve doğada arama kurtarma, araçlı ve araçsız tırmanma teknikleri, kış koşullarında hayati idame ve arama kurtarma teknikleri gibi becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesini içermektedir.Physical activity and sport effects on the human body, on the physical and mental health in terms of activity, training objectives and basic principles, basic and compound motor characteristics and development work, basic water skills and water first life saving and first aid, developing for performance in polygamous strength exercises, coordinative skills development studies, basic climbing techniques, essential maintenance and nature of search and rescue, vehicle and tool-climbing techniques in winter conditions vital maintenance and search and rescue techniques as well as skills to be taught and developed involves.
IAY136ACİL HASTA BAKIMI-II
EMERGENCY PATIENT CARE-II
Z223.05.04Endokrin aciller ve hastane öncesi müdahale, Şok ve hastane öncesi acil müdahale, Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanılanması, Akut batın vakalarına hastane öncesi acil müdahale, Ürogenital acillerde hastane öncesi acil müdahale, Enfeksiyon hastalıklarında paramediğin rolü ve enfeksiyonlardan korunmaEndocrine emergencies and prehospital intervention, Shock and prehospital emergency intervention, Diagnosis of gastrointestinal system diseases, Prehospital emergency intervention in acute abdomen cases, Prehospital emergency intervention in urogenital emergencies, The role of paramedics in infectious diseases and protection from infections
IAY138ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ-II
EMERGENCY MEDICAL SERVICES-II
Z122.04.03Triyaj, KBRN riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.It is aimed to apply triage, evaluate the risk of CBRN and gain competencies in combating fire prevention and fire.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SMY118ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SİSTEMLER
ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
Z202.03.02İnsan vücudu, iç ve dış ortamda değişse bile, canlılığını belirli bir dengede tutmak için çalışır. Bu denge sistemini tanımlayan homeostatik kavramından hareketle sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital sistem gibi organ ve sistemlerin çalışma prensipleri ve aralarındaki ilişki açıklanmaktadır.The human body works to maintain its vitality in a certain balance, even if it changes in the internal and external environment. Starting with the concept of homeostatics, which describes this balance system, the relationship between the nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, genital system, organ and systems and their working principles are explained.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM106YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.On-site Application Coordinatorship is planned and executed together with the advisors of the student's institution and the official at the workplace where the on-site application is made. These activities include learning and application activities for students to gain practical experience by taking part in the studies carried out in their fields, depending on a work environment where on-site application is made. At the end of the on-site application activity, the student submits a written report to the department or program to which he/she is affiliated, which will be prepared in accordance with the “On-Site Application Directive” of IAU and approved by the workplace where he/she has applied on-site.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
IAY223AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ-I
AMBULANCE SERVICE EDUCATION -I
Z122.05.03Paramedik, görev, yetki ve sorumlulukları, Ambulans servis standartları ve ekipmanları, HÖAB'da saha yönetimi ve ilk değerlendirme, Algoritmalar üzerinden vaka çalışması, Anafilaksi tedavisi,Zehirlenmeler ve doz aşımları , Nörolojik aciller (nöbet / konvülsiyon, SVO / inme),Kardiyak aciller, Asistoli, NEA, VF, Nabızsız VT'de İleri Yaşam Desteği ve vaka çalışmalarıParamedics, duties, powers and responsibilities, Ambulance service standards and equipment, field management and initial evaluation in VET, Case study through algorithms, Anaphylaxis treatment, Poisonings and overdoses, Neurological emergencies (seizure / convulsion, SVO / stroke), Cardiac emergencies Life Support and Case Studies in Pulmonary, Asystole, NEA, VF, Pulse Free VT
IAY225ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI
EMERGENCY AID AND RESCUE STUDIES
Z042.05.04Acil ve ambulansta kullanılan ekipmanlar ve kontrolü, Acil ilaçlarının uygulanması Sıvı– Elektrolit Dengesi, Asit Baz Dengesi ,İVKullanılan Sıvılar Oksijen Tedavisinde Kullanılan Ekipmanlar Oksijen Tedavisi İleri Hava Yolu Yöntemi (Entübasyon) Ambulama, Triyaj uygulamalarıEquipment and control used in emergency and ambulance, Application of emergency drugs Fluid - Electrolyte Balance, Acid-Base Balance, IVUsed Liquids Oxygen Therapy Equipments Oxygen Therapy Advanced Airway Method (Intubation) Packaging, Triage applications
IAY229RESÜSİTASYON
RESSÜSİTASYON
Z042.04.04Bu dersin sonunda öğrenciler, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği, defibrilasyon, havayolu açıklığı, ventilasyon, kardiyopulmonerarreste kullanılan ilaçlar ve sıvı tedavisi, özel durumlarda CPR hakkında bilgi sahibi olmakAt the end of this course, students will learn basic life support, advanced life support, defibrillation, airway patency, ventilation, drugs used in cardiopulmonerarrhea and fluid therapy, CPR in special cases
IAY235ACİL HASTA BAKIMI-III
EMERGENCY PATIENT CARE -III
Z223.05.04Psikiyatrik hastalıkları değerlendirme, Psikiyatrik hastalıklarda acil bakım uygulayabilmek, Normal doğum eylemine yardımcı olabilmek, Obstetrik acillerde acil bakım uygulamak, Jinekolojik acillerde acil bakım uygulamak, Pediyatrik hastaları değerlendirmek, Pediyatrik hastalara acil bakım uygulamak, Geriatrik hastaları değerlendirmek, Geriatrik hastalara acil bakım uygulamak, Onkolojik hastalara acil bakım uygulamakEvaluating psychiatric diseases, Applying emergency care in psychiatric diseases, Assisting in normal labor, Applying emergency care in obstetric emergencies, Applying emergency care in gynecological emergencies, Evaluating pediatric patients, Applying emergency care in pediatric patients, Evaluating geriatric patients, Applying emergency care in geriatric patients, Oncological patients administer emergency care
SMY211FARMAKOLOJİ
PHARMACOLOGY
Z202.02.021 Temel Farmakoloji, farmakolojiye giriş 2 İlaçların absorbsiyonu 3 İlaçların dağılımı 4 İlaç metabolizması ve atılımı 5 İlaçların etki mekanizması 6 İlaçların yan etkileri, anaflaksiDefinition and classification of drugs, drug form of presentation of the application forms, side effects, and includes the process of development of new drugs.
SMY213MESLEKİ İNGİLİZCE-I
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Z202.02.02Dersin İçeriği Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler sağlık alanındaki temel terminoloji, kişi ve yerler, genel anatomi, vücut sistemleri ve ilk yardımla ilgili konuları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma ile yeteneklerini geliştirirler.In this course students review grammar by using words, phrases and collocations in medicine. They also learn general anatomy, human body systems, and first aid materials and techniques to communicate with healthy or ill individuals and health care professionals in English.They improve their skills by reading texts, presenting and role-playing.
YUM205YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.05.00Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.On-site Application Coordinatorship is planned and executed together with the advisors of the student's institution and the official at the workplace where the on-site application is made. These activities include learning and application activities for students to gain practical experience by taking part in the studies carried out in their fields, depending on a work environment where on-site application is made. At the end of the on-site application activity, the student submits a written report to the department or program to which he/she is affiliated, which will be prepared in accordance with the “On-Site Application Directive” of IAU and approved by the workplace where he/she has applied on-site.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IAY222TRAVMA
TRAUMA
Z042.010.04Travmalı hastalarda genel yaklaşım kuralları ve hasta nakli, Politravmalı hastanın genel değerlendirilmesi, Şokta genel yaklaşım, Yumuşak doku zedelenmeleri, Kafa travmaları, Omurga ve omurilik travmaları, Pelvistravmaları, Ekstremitetravmaları, Yanık ve Donuklar, Pediatrik Travma, Gebelikte Travma, Yaşlılarda Travma, EkstremitetravmalarıGeneral management of patients with trauma and transplant patients , General evaluation of patients with polytrauma , The general approach in shock , Soft tissue injuries , Head trauma, Spine and spinal cord trauma, Pelvic trauma , Extremity trauma, Burns and acres , Pediatric Trauma , Trauma in pregnancy , Trauma in the Elderly , Extremity trauma
IAY224FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PERFORMANSIN GELİŞTİRİLMESİ-II
DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PERFORMANCE-II
Z122.04.03Fiziksel aktivite ve sporun insan vücudu üzerindeki etkileri, fiziksel ve ruh sağlığı açısından aktivite, antrenmanın amacı ve temel ilkeleri, temel ve bileşik motorik özellikler ve geliştirme çalışmaları, Temel su becerilerinin geliştirilmesi ve suda ilk can kurtarma ve ilk yardım, performans geliştirmede eşli kuvvet çalışmaları, koordinatif yetilerin geliştirilmesi çalışmaları, temel tırmanma teknikleri, hayati idame ve doğada arama kurtarma, araçlı ve araçsız tırmanma teknikleri, kış koşullarında hayati idame ve arama kurtarma teknikleri gibi becerilerin öğretilmesi ve geliştirilmesini içermektedir.Physical activity and sport effects on the human body, on the physical and mental health in terms of activity, training objectives and basic principles, basic and compound motor characteristics and development work, basic water skills and water first life saving and first aid, developing for performance in polygamous strength exercises, coordinative skills development studies, basic climbing techniques, essential maintenance and nature of search and rescue, vehicle and tool-climbing techniques in winter conditions vital maintenance and search and rescue techniques as well as skills to be taught and developed involves.
IAY228AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ-II
AMBULANCE SERVICE EDUCATION -II
Z122.05.03Kalbin ileti sistemi ve EKG'ye giriş, Sinüzel Ritimler ve Tedavisi, Atrial Ritimler ve Tedavisi, Atrioventriküler Nod Ritimleri ve Tedavisi, Ventriküler Ritimler ve Tedavisi, Akut Koroner Sendrom ve Tedavisi, Dal Blokları ve Tedavisi, Doğum Eylemi ve Komplikasyonları, Özel Durumlarda Resüsitasyon , Bradikardi, taşikardi tedavisi ve transkütenöz external pacemaker uygulaması,Introduction to the conduction system of the heart and ECG, Sinusal Rhythms and Treatment, Atrial Rhythms and Treatment, Atrioventricular Node Rhythms and Treatment, Ventricular Rhythms and Treatment, Acute Coronary Syndrome and Treatment, Branch Blocks and Treatment, Labor and Complications, Resuscitation in Special Cases, Bradycardia, tachycardia treatment and transcutaneous external pacemaker application,
SMY214TIP HUKUKU VE ETİK
MEDICAL LAW AND ETHICS
Z202.02.02Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutlarıThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
SMY216İLETİŞİM
COMMUNICATIONS
Z021.02.02İletişim kavramları, iletişimin türleri, yazılı ve sözlü iletişim, etkin iletişim kurma yöntemleriCommunication concepts, types of communication, written and oral communication, effective communication methods
SMY218MESLEKİ İNGİLİZCE-II
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrencilerhastane içinde yer yön tarifi yapabilmeyi, bölümleri ile ilgili bir okuma parçasını analiz edebilmeyi, hastalarla ilgili formları hasta ile konuşarak doldurabilmeyi ve hastaya genel sağlık taraması yapabilecek kalıp ve yapıları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma teknikleri ile yeteneklerini geliştirirler.In this course students review grammar by using words, phrases and collocations in medicine. They also learn asking and giving directions in the hospital, reading a text about, filling the forms and learning terms and structures for making first medical exam to patients and they also learn to communicate with patients and their relatives. They improve their skills by reading presenting and role-playing.
YUM206YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.05.00Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.On-site Application Coordinatorship is planned and executed together with the advisors of the student's institution and the official at the workplace where the on-site application is made. These activities include learning and application activities for students to gain practical experience by taking part in the studies carried out in their fields, depending on a work environment where on-site application is made. At the end of the on-site application activity, the student submits a written report to the department or program to which he/she is affiliated, which will be prepared in accordance with the “On-Site Application Directive” of IAU and approved by the workplace where he/she has applied on-site.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=257&DK=150501