English

FACULTY OF SPORT SCIENCES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SPORT SCIENCES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TEACHING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL130BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGY
Z202.05.02İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan koruma
BSE121BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.02.02Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar; Eğitim ve Öğretimde Beden Eğitimi ve Sporun Yeri; Beden Eğitiminin ve Sporun: Amaçları, Felsefesi, Diğer Bilimlerle İlişkisi; Beden Eğitimi ve Sporda Meslek Alanlarının Geleceği; Farklı Beden Eğitimi ve Spor Yaklaşımlarının Temel İlkeleri; Sporda Gelişme ve Başarının Temelleri; Spor Bilimleri ve Performans; Hareket Eğitiminin Amacı ve İşlevleri: Sporda rekorları hazırlayan faktörler.Describe the concept of Physical Education and Sports. Explain historical development of Physical Education and Sports. Define Physical Education and Sports. Interpret diffrences of Physical Education and Sports. Explain objective of Physical Education and Sport. Explain the effects of Physical Education and Sports on people. Explain the effects of Physical Education and Sports on the relations between societies. Explain the scientific and philosophical approach of Physical Education and Sports. Explain developmental stages of Physical Education and Sports. Explain social function of Physical Educaiton and Sports . Explain economic function of Physical Education and Sports. Explain psychological function of Physical Education and Sports
BSE123İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ
HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY
Z303.03.03Anatomi ve Kinezyolojiye Giriş, Hücrenin Kimyasal ve Fiziksel Yapısı, İskelet sistemine Giriş, Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ Doku, Yağ Doku, Kıkırdak Doku, Kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve El, Omurgaya Bağlı Eklemler, Kalça Leğeni ve Kalça Eklemi, Diz eklemi, Ayak Bileği ve Ayak Eklemi ve Kinezyolojisi), Üst ve alt ekstremitede bulunan kemiklerin, eklemlerin ve kasların yapısal özellikleri ve hareket fonksiyonlarıIntroduction to Anatomy and Kinesiology covers the chemical and physical structure of cells, an introduction to the skeletal system, systems, tissues, supportive tissues (connective tissue, adipose tissue, cartilage tissue, bone tissue), muscle tissue, nervous tissue, joints (head, shoulder girdle, shoulder, elbow, wrist and hand, joints associated with the spine, hip socket and hip joint, knee joint, ankle and foot joint, and Kinesiology), structural characteristics, and movement functions of bones, joints, and muscles in the upper and lower extremities.
BSE125HAREKET EĞİTİMİ
MOVEMENT EDUCATION
Z223.03.04Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.Basic concepts of movement education, development and growth periods, factors affecting motor development and motor development, physical fitness in children, locomotor skills, non-locomotor skills, manipulative skills and perceptual motor abilities, movement concept.
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim ve sosyalleşme ilişkisi. Eğitim üzerindeki sosyal etkiler. Eğitimin sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR103TÜRK DİLİ-I
TÜRK DİLİ-I
Z202.05.02
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BSE120SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM
HEALTH EDUCATION AND FIRST AID
Z202.02.02İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri İlkyardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları. ABC kuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilkyardım. Basit yaralanmalar Kanamalarda ilkyardım Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.Social Preference of First Aid; First Aid Targets First Aid's definition, duties and responsibilities. ABC is the rule? teaching of application. General information about respiration, circulation and nervous system First aid in accident. Simple injuries First aid in the blood First aid in the burns Donmers First aid in poisoning Other conditions requiring first aid (drowning and blockages) Fractures, twists, difficulties and first aid.
BSE122CİMNASTİK
GYMNASTICS
Z122.04.03Genel Cimnastikte temel duruş ve yürüyüş egzersizlerini öğrenerek, esneklik ve denge becerilerinin farkına varabilmektir.To learn basic posture and gait exercises in general gymnastics, to be able to realize flexibility and balance skills.
BSE124ATLETİZM
ATHLETISM
Z122.04.03Atletizmin temel özellikleri ve atletizmin sınıflandırılması Orta ve uzun mesafe koşuları, orta ve uzun mesafe koşu çalışmaları Gülle atma teknikleri. Gülle atma tekniğini kazandırıcı çalışmalar. Gülle atma tekniğini geliştirici alıştırmalar Uzun atlama teknikleri hız alma koşusu ve koşu kontrolü uzun atlama tekniğini geliştirici çalışmalar Kısa mesafe koşularının teknikleri; koşu tekniği ve reaksiyon çalışmaları kısa mesafe koşularında çıkış şekilleri sürat ve süratte devamlılık kazandırıcı çalışmalar Yüksek atlama teknikleri yüksek atlamada hız alma koşusu ve sıçrama; tekniği geliştirici çalışmalar Disk atma teknikleri; tekniği kazandırıcı çalışmalar disk atamada tekniği geliştirici çalışmalar Ara sınav Bayrak koşuları; Bayrak yarışlarına hazırlayıcı alıştırmalar. Bayrak değiştirme çeşitleri, bayrak sopasının ele verilme teknikleri. Bayrak yarışlarında tekniğin geliştirilmesi Cirit atma; Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, ciritin tutulması, taşınması ve ritim çalışmaları Cirit atmada, atış pozisyonu, atış, hızlanma koşusu ve tekniği geliştirici alıştırmalarBasic features of athleticism and athletic classification Middle and long distance running, medium and long distance running practices Shooting techniques. They work to gain a laughing technique. Developing exercises on the laughing technique Long jump techniques Speeding up run and running control Developing the long jump technique Techniques of short distance runs; running technique and reaction studies Output forms at short distance runs Speed ​​and continuity work High jump techniques High jump speed and jump; Technique developer studies Discarding techniques; Techniques that make the technique work Disc techniques to develop the technique Midterm exam Flagsticks; Preparatory exercises for flag races. Types of flag change, technique of flag stick. Development of technique in flag races Javelin throwing; Preparatory exercises for shooting techniques, clay retention, transport and rhythm exercises Javelin throws, shooting position, shooting, acceleration practice and technique developing exercises
BSE126TAKIM SPORLARI -I BASKETBOL
TEAM SPORTS -I BASKETBALL
Z122.03.03Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
EGF107EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between education and psychology, definition and functions of educational psychology, basic concepts related to learning and development, developmental characteristics, factors affecting learning, learning theories, reflections of learning theories on teaching processes, effective learning, factors affecting learning.
EGF109EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Geçmişten günümüze felsefi ve eğitim ilişkisinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmaya; felsefenin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim uygulamalarının nasıl şekillendiğini kavramaya; farklı felsefik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim felsefelerinin yapılandırılmasını sağlamaya yönelik konular ve tartışmalarTo understand the impact of philosophical and educational relationship from past to present on the individual and society; to comprehend how our education systems and educational practices are shaped in line with the relation of philosophy with education; to ensure the structuring of individual education philosophies by using different philosophical views.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR104TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z202.05.02
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE2027TAKIM SPORLARI-II-FUTBOL
TEAM SPORTS- II - FOOTBALL
Z122.03.03Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.Definition, history, basic stance, passing, ball control, dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team offense, game systems and rules.
BSE237BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.03.02Dersin içeriği beden eğitimi ve spor öğretimi ve uygulamaları ile ilgili yöntem ,teknik ve ilkeleri kazandırabilme. Beden eğitimi ve spor öğretimi ile ilgili Psikomotor, bilişsel ve duyuşsal amaçları gerçekleştirebilme. Eğitim ve öğretim ile ilgili temel kavram bilgilerini kavratabilme. Alan bilgisi ile ilgili mikro uygulamalar içinde amaç, ünite, konu, araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağına ilişkin uygulamaları kazandırabilme. Ders içi ve ders dışı çalışmaları ile ilgili değerlendirme süreçlerini gerçekleştirebilme. Bir ders ile ilgili uygulamaların bir bütünlük içinde sunumunu organizasyonunu gerçekleştirebilme oluşturmaktadır.Content of the course, physical education and sports teaching and practice related methods, techniques and principles to be able to gain. To be able to realize psychomotor, cognitive and affective purposes related to physical education and sports education. To be able to comprehend the basic concepts related to education and training. To be able to gain applications about purpose, unit, subject, tools and materials in micro applications related to field information. To be able to perform the evaluation processes related to the in-class and extracurricular studies. To be able to realize the organization of the applications related to a course with integrity.
BSE239MOTOR GELİŞİM
MOTOR DEVELOPMENT
Z303.03.03Motor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, gelişimin modellerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenekleri, benlik kavramını kapsamaktadır.Basic concepts of motor development, development and growth periods, models of development, factors affecting motor development and motor development, physical fitness and perceptual motor abilities in children, self-concept.
BSE267ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
Z202.03.02Program tanıtımı ve dersle ilgili kuralların belirlenmesi. Öğretim Teknolojine İlişkin Temel Kavramlar. Öğretim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi.Eğitim Ortamlarında İletişim. Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması. Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması.Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması. Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-GereçlerDetermination of program introduction and rules related to the course. Basic Concepts Related to Instructional Technology. Historical Development of Instructional Technology. Communication in Educational Settings. Selection, Design and Preparation of Teaching Materials. Selection, Design and Preparation of Instructional Materials. Selection, Design and Preparation of Instructional Materials. Tools Used in Teaching Environments
BSE269ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z202.03.02Öğrenme ve öğretmenin gerçekleşebilmesi için öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrenme-öğretim yaklaşımları, öğrenme-öğretme stratejileri ile öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazanılmasını, geliştirilmesini kapsamaktadır.It includes the acquisition and development of knowledge and skills for planning teaching activities, learning-teaching approaches, learning-teaching strategies and the application of teaching methods and techniques in order for learning and teaching to take place.
BSE271TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.03.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services; determination of current problems of community and preparing projects for solving problems; attending academic organisations (conferences, congresses, symposiums, etc) as well as voluntarily attending different projects as a part of social responsibility; the basic training and skills regarding the application of community services at schools.
BSE2035SPOR VE TURİZM
SPORTS AND TOURISM
S202.04.02Turizm genel tanıtım, kavramlar, turizm çeşitliliği, turizmin sosyo-ekonomik değeri, boş zaman, sanayileşme ile turizm ilişkisi, spor turizmi ile turistik alanlarda spor organizasyonları planlama.Tourism general promotion, concepts, tourism diversity, socio-economic value of tourism, leisure time, the relationship between industrialization and tourism, sports tourism and planning sports organizations in touristic areas.
BSE259SPOR VE MEDYA
SPORTS AND MEDIA
S202.04.02Spor Nedir? Tarihsel süreç içerisinde spor. Spor ve toplumsal sınıflar. Spor ve İdeoloji ilişkisi. Spor ve Ekonomi ilişkisi. Spor ve Siyaset ilişkisi. Spor-Medya ilişkisinin sosyolojik temelleri. Tarihsel açıdan Spor Medyasının gelişimi. Endüstriyel spor Kavramı ve Medya birlikteliği. Spor Medyasının ideolojik işlevi; Milliyetçi bir dil kullanımı. Spor Medyasının ideolojik işlevi; Militarize bir dil ve şiddet yüklü söylemler. Spor Medyasının ideolojik işlevi ; Cinsiyetçi ve argo dil ve söylem kullanımı. Dünyada spor medyası. Türkiye’de spor/futbol medyasıWhat is Sports? Sport in historical process. Sports and social classes. Relationship between sport and ideology. Sport and Economy relationship. Sport and Politics. Sociological basis of Sports-Media relation. Historical development of Sports Medias. Concept of Industrial Sport and Media Coexistence. The ideological function of Sports Medias; Use of a nationalist language. The ideological function of Sports Medias; Militarized language and violent discourse. The ideological function of Sports Medias; Use of sexist and slang language and discourse. Sports media in the world. Sports / football media in Turkey
BSE261SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN SPORTS
S202.04.02Örgütsel davranışa giriş ve örgütsel davranışın bilimsel temelleri, örgütsel süreç ve yaklaşımlar,birey ve kişilik, , iş tatmini,motivasyon,grup ve grup oluşumu, liderlik ve kuramları , örgütlerde çatışma yönetimi konuları incelenmektedir.Introduction to organizational behavior and scientific foundations of organizational behavior, organizational processes and approaches, individual and personality, job satisfaction, motivation, group and group formation, leadership and theories, conflict management in organizations are examined.
ANT2003FİTNESS
FITNESS
F223.04.04Sporun motorik özellikleri hakkında bilgi sahibi olarak, yaş cinsiyete göre kardio ve tüm kas gruplarına yönelik egzersiz reçetesi yazabilmekTo be able to write exercise prescriptions for cardio and all muscle groups according to age and gender by having information about the motoric properties of sports
ANT2019SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI
SPORT PHOTOGRAPHY
F223.04.04Teknolojik gelişmeler ve en yeni ürünler fotoğrafın ve eğlence-tüketim branşının, sağlam temel taşlarını oluşturmaktadır. Geleneksel teknolojiden dijital teknolojiye geçiş sürecinde, dijital fotoğrafçılık belirleyici unsur olmaktadır ve bu belirleyicilik sürecinde yazılım ve donanımların sınırsız olanaklarıyla yaratıcılık ön plana çıkartılabilecektir.Technological developments and the latest products form the solid foundations of photography and the entertainment-consumption industry. In the process of transition from traditional technology to digital technology, digital photography becomes the determining factor and in this decisive process, creativity can be brought to the fore with the unlimited possibilities of software and hardware.
ANT291KORFBOL - I
KORFBALL - I
F223.04.04Korfbolda top fırlatma, yakalama, atış teknikleri, asist, rebound fonksiyonları, penaltı ve serbest atış teknikleri, savunma ve hücum sistemlerinin öğretimi ve becerilerin kazandırılmasıTeaching ball throwing, catching, shooting techniques, assists, rebound functions, penalty and free throw techniques, defense and attack systems and gaining skills in Korfball
RKR223ÇOCUK VE EGZERSİZ
ÇOCUK VE EGZERSİZ
F202.04.02Büyüme, Gelişme ve Olgunlaşma Kavramları; Boy ve Kilo ile Performans ve Spor Dalı Etkileşimi, Egzersiz ve Esneklik, Koordinasyon, Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık Antrenmanlarına Verilen Cevaplar, Çocuk ve Gençlerde Antrenman Yaklaşımı, Erken ve Geç Özelleşen Sporlar, Çocuk ve Geliştirme Modelleri ve Uygulamalarda Karşılaşılan Sorun ve KavramlarGrowth, Development and Maturation Concepts; Interaction of Height and Weight with Performance and Sports Branch, Exercise and Flexibility, Coordination, Responses to Strength, Speed, Endurance Training, Training Approach in Children and Young People, Early and Late Specialized Sports, Child and Development Models and Problems and Concepts Encountered in Applications
SYP273TREKING
TREKKING
F223.04.04Uzun mesafe doğa yürüyüşleri esnasında bilinmesi gereken yürüyüş teknikleri, yön bulma becerisi, kampçılık, ekipman bilgisi ve hayatta kalma becerilerine yönelik teorik bilgiler ve uygulama esasları.Theoretical information and application principles for hiking techniques, navigation skills, camping, equipment knowledge and survival skills that should be known during long-distance trekking.
SYP297FUTBOL-I
FUTBOL-I
F223.04.04Futbol spor dalında, genel ve özel tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak öğretimi ve pekiştirilmesi.Definition, history, basic stance, passing, ball control, dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team offense, game systems and rules.
SYP299GOLF
GOLF
F223.04.04
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE2038RİTİM EĞİTİMİ VE DANS
RHYTHM EDUCATION AND DANCE
Z122.04.03Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, ve dans kompozisyonlar. .The definition of rhythm and dance, historical development and classification of dance. Study of various step forms. Giving note and measure information. Analyzing of note, half note and quarter note, definition of tempon, walking with tempo and studying various step forms. Walking by changing directions, movement exercises by music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Study of arm positions with appropriate stepping to music. arm ripples and brushing movements. Galop, hoop, thai movements to work by taking place.Hams, stretches and the application of these movements in various step forms. Jump and jump, teaching turns. Intermediate stepping through splashes and joining of turns. To study the basic movements learned using connection movements. Various initial poses. Vals stepping and flooring exercises using turns in different directions. Study of different connection movements. individual composition preparation. Warming up with stepping, working on arm positions, various starting and ending poses. Display of position movements and alignment patterns. Different folk dance figures, waltzes, tango, cha cha steps. Create motion with 2's in 4's. Creating composition with group and working by correcting deficiencies. Demonstration of various arrangement patterns and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
BSE234EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN EDUCATION
Z202.03.02Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts , basic datas about science history, structure of scientific research, scientific methods and different approaches about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods of data collection ,data saving, analysis, comment and reporting.
BSE236BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM PROGRAMLARI
TEACHING PROGRAMS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.03.02Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; beden eğitimi ve spor öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel beden eğitimi ve spor öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.Basic concepts about curriculum; the development of physical education and sports education programs from past to present; current physical education and sports education program approach, content, aims to develop skills; learning and sub-learning areas; distribution and boundaries of achievements by classes, relationship with other courses; methods, techniques, tools and materials used; measurement evaluation approach; teacher qualifications.
BSE238EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
EXERCISE PHYSIOLOGY
Z303.05.03Fizyoloji Bilimine İlişkin Temel Kavramlar; Egzersiz Fizyolojinin Anlamı ve Önemi; Hücre, Doku, Enerji Metabolizması, Aerobik ve Anaerobik Enerji Sistemleri, Anaerobik Glikoliz ve ATP’nin Yenilenmesi; Enerji Tüketimi, Oksijen Alımı ve Eksikliği; Laktik Asit Eşiği; Spor Branşları ve Enerji Kullanımı; Egzersiz Sonrası Toparlanma; Kasın Yapısı, Myofibril ve Fibril Kas Hareketleri, İskelet Kası ve Hareketi, Motor Ünite, Kas Kasılma Çeşitleri ve Egzersiz İlişkisi; Kas Hipertrofisi; Farklı Koşullarda Egzersiz ve Fizyolojik Etkileri; Sporda Yaş ve Cinsiyet Faktörü; Performans Ölçüm YöntemleriBasic Concepts of Physiology; Meaning and Importance of Exercise Physiology; Cell, Tissue, Energy Metabolism, Aerobic and Anaerobic Energy Systems, Anaerobic Glycolysis and Regeneration of ATP; Energy Consumption, Oxygen Intake and Deficiency; Lactic Acid Threshold; Sports Branches and Energy Use; Recovery After Exercise; Structure of Muscle, Myofibril and Fibril Muscle Movements, Skeletal Muscle and Movement, Motor Unit, Types of Muscle Contraction and Exercise Relationship; Muscle Hypertrophy; Exercise in Different Conditions and Its Physiological Effects; Age and Gender Factor in Sports; Performance Measurement Methods
BSE266TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.03.02Türk eğitim tarihinine giriş, İslamiyetten önce Türklerde eğitim, İslamiyetten sonra eğitim, Osmanlı dönemi eğitim sistemi, eğitimde ilk yenilik dönemi, Tanzimat dönemi, Mutlakiyet dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet dönemi.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
BSE2036ÇOCUKTA HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
MOVEMENT DEVELOPMENT AND TRAINING OF CHILDREN
S202.04.02Temel hareket modelleri olan koşu, atlama, sıçrama gibi beceriler çocukların eğitim ve öğrenme deneyimlerinin parçasıdır. Bu dönemde öğrenilen beceriler yaşam boyu kalıcı olacak ve yeni becerileri için temel oluşturacaktır.Skills such as running, jumping and jumping, which are basic movement patterns, are part of children's education and learning experiences. The skills learned during this period will be permanent for life and will form the basis for new skills.
BSE244OKULLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE DEĞERLENDİRME
PHYSICAL ACTIVITY AND EVALUATION IN SCHOOLS
S202.04.02Fiziksel aktivite ile ilgili kavramlar; Fiziksel aktivite türleri ;Fiziksel aktiviteye fizyolojik cevaplar; Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi; Fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk; Enerji ve kilo kontrolü; Çocuk ve ergenlerde fiziksel aktivite; Yetişkinlerde fiziksel aktivite; Yaşlılarda fiziksel aktivite; Hastalarda fiziksel aktivite; Okullarda fiziksel aktivite; Engellilerde fiziksel aktivite; Fiziksel aktivitenin ölçülmesi; Fiziksel uygunluğun ölçülmesi.Concepts related with physical activity; Physical activity types, physiological responses to physical activity; Relationship between physical activity and health; Physical activity and physical fitness; Energy and weight control; Physical activity in children and adolescents; Physical activity in adults; Physical activity in the elderly; Physical activity in patients; Physical activity in schools; Physical activity in disabled people; Measurement of physical activity; Measurement of physical fitness
BSE246OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
S202.04.02Antik Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşi karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.Origin of ancient Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, amateur understanding and evaluation from the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, establishment of modern olympic games, Olympic movement and olympics philosophy, Olympic congresses, problems facing modern olympic games, in Anatolia ancient sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
ANT2010GOLF
GOLF
F223.04.04
SYP260VOLEYBOL-II
VOLLEYBALL - II
F223.04.04Voleybol oyununun tanımı ve oyunun genel karakteristik özellikleri Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi , Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol'un Dünyadaki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Voleybol'un Türkiye'deki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Servisin Kademeli Öğretimi Smaçın Kademeli Öğretimi. Bloğun kademeli öğretimi. Oyun kurallarına uygun maçDefinition of volleyball game and general characteristics of the game Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas, Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Historical Development of Volleyball in the World. Gradual Teaching of Manşet Pas. Historical development of volleyball in Turkey. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Service. Gradual teaching of the block. Match the game rules
SYP262BASKETBOL-II
BASKETBALL - II
F223.04.04Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
SYP266PİLATES
PILATES
F223.04.04Dersin içeriği, Salon kuralları, pilates salonu ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, pilates ile diğer branşların arasındaki fiziki farklılıklar, nefes çalışmaları, tüm vücut sağlığı ve birlikteliği, pilates hareket ilkeleri, ideal postür, pilates hareket tekniği konularını kapsamaktadır.Pilates history, introduction of pilates exercises and stages and determination of their usage areas
SYP286SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI
SPORT PHOTOGRAPHY
F223.04.04Sporda fotoğrafçılık eğitimi verilmesi.Introduction of Press Photography; Technical Photo Information; Video Films on Press Photography: The public eye, Let truth be the prejudice; Introduction of Famous Press Photographers; Press Photo History; Photography and Reality; Image Editing; Contribution of the Press Photo to the News; Materials Used by the Press Photographer; Photo Interview; Photo Editing: Photo selection, Framing, Sequencing, Photo captions; Responsibility and Ethics in Press Photography; Photo Shooting Projects: Professions, Neighborhood promotion, Portraits, News photos.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE337SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma ve değerlendirme yaklaşımı.Basic terms and concepts about classroom management, factors affecting effective classroom management, classroom management models, designing and implementation of classroom rules, managing misbehaving students in classes. Effective time management in classes, suggestions and examples for a positive classroom environment, appropriate evaluation procedures for effective classroom management.
BSE339EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
MORALS AND ETHICS IN EDUCATION
Z202.03.02Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.The basic concepts and theories related to morality and ethics; ethical principles, rules, and professional ethics; the teaching profession in its social, cultural, moral, and ethical aspects; ethical principles in the rights of education and learning, teaching, and assessment processes; ethical principles in relationships with education stakeholders (employers/managers, colleagues, parents, professional organizations, and society); moral/ethical responsibilities of education/school administrators, parents, and students; unethical behaviors in work and professional life; ethical regulations related to public administration, education, and teachers in Turkey; unethical behaviors, ethical dilemmas, problems, and solutions in schools and education; ethical education and ethics committees in schools; school principals and teachers as ethical leaders.
BSE341ANTRENMAN BİLGİSİ
TRAINING THEORY
Z202.03.02Antrenman Kavramı ve Antrenmanın Temel İlkeleri Yüklenme ve Adaptasyon Antrenman Planlaması İlkeleri ve Antrenman Planlaması Örnekleri Çocuklarda Büyüme ve Biyomotor Becerilerin Gelişimi Çocuklarda Yetenek Seçimi ve Yönlendirilmesi Sürat Gelişimi ve Antrenmanı Ara Sinav Kuvvet Gelişimi ve Antrenmanı Dayanıklılık Gelişimi ve Antrenmanı Esneklik Gelişimi ve Antrenmanı Koordinasyon Gelişimi ve Antrenmanı Antrenmanın bilimsel testleri ve bilimsel testlerle yönlendirilmesiThe Concept of Training and Basic Principles of Training. Loading and Adaptation. Training Planning, Principles and Examples of Training Planning. Growth in Children and Development of Biomotor Skills. Talent Selection and Guidance in Children. Speed Development and Training. Force Development and Training. Durability Development and Training. Flexibility Development and Training. Coordination Development and Training. Training is guided by scientific tests and scientific tests.
BSE343BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z223.04.04İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ile ilgili kuramsal yapı (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilköğretim birinci kademe beden eğitimi dersi kazanımlarına ilişkin uygulamalar, eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi.Elementary Physical Education Course (Grades 1-5) Theoretical structure of the curriculum (structure of the program, basic skills, basic elements of the program, achievements by class, teaching methods, classroom management, measurement and evaluation), primary school first grade physical education course gains applications, educational and musical games, examples of modern folk dances, description of the game and general characteristics, game teaching.
BSE345TAKIM SPORU-III HENTBOL
TEAM SPORTS-III HANDBALL
Z122.03.03Bireysel-grup ve takım hücumu, hızlı hücum, savunma ve hücumun aşamaları, Takım savunbması (6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 5:0+1) takım hücumu (3:3, 5:1, 4:2) birim antrenmanın planlanması ve yürütülmesi, takım yönetimi gibi konularda bilgi aktarımı.Individual-group and team attack, fast attack, defense and stages of attack, Team defense (6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 5:0+1) team attack (3:3, 5:1) , 4:2) transfer of information on topics such as planning and execution of unit training, team management.
BSE347YÜZME
SWIMMING
Z122.03.03Yüzme Havuz Çeşitlerini Yüzme spor Tarihi Dünyada yüzme tarihi Türkiye'de Yüzme tarihi Yüzme sporunda eğitim aşamaları Yüzme Eğitim Basamaklaması Yüzme branşının teknikleri Yüzme teknikleri Yüzmede yarışma kuralları Yüzmede cankurtarma ve ilkyardımFına rules,start,returnand coordinative swimming drills for four swimming techniques. And first aid –life-guarding for swimming..
BSE3001VOLEYBOL
VOLLEYBALL
S223.04.04Voleybolun tanımı, dünyada ve Türkiye’de voleybolun gelişim evreleri, voleybolda ısınma ve stretching, parmak pas çeşitleri ve teknikleri, manşet pas çeşitleri ve teknikleri, servis, smaç, blok teknikleri; düşme teknikleri (plonjon), top karşılama, hücum karşılama, defans çalışması, oyuncuların (pasör, pasör çaprazı, orta oyuncu, köşe hücumcu, libero) sahadaki görev ve yerleri, voleybolda oyun kurallarının öğrenilmesi.Definition of volleyball, development stages of volleyball in the world and in Turkey, warming up and stretching in volleyball, finger pass types and techniques, cuff pass types and techniques, serve, slam dunk, block techniques; falling techniques (plonjon), ball receiving, attacking, defending, the duties and positions of the players (setter, setter's cross, middle player, corner attacker, libero), learning the rules of the game in volleyball.
BSE3003KORFBOL
KORFBALL
S223.04.04Korfbolda top fırlatma, yakalama, atış teknikleri, asist, rebound fonksiyonları, penaltı ve serbest atış teknikleri, savunma ve hücum sistemlerinin öğretimi ve becerilerin kazandırılmasıTeaching ball throwing, catching, shooting techniques, assists, rebound functions, penalty and free throw techniques, defense and attack systems and gaining skills in Korfball
BSE3011OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
PHYSICAL EDUCATION AND GAME IN PRE-SCHOOL
S223.04.04Okul Öncesi Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.It covers the basic concepts, development and growth periods, motor development and factors affecting motor development, physical fitness in children, locomotor skills, non-locomotor skills, manipulative skills and perceptual motor abilities, the concept of movement in preschool movement education.
BSE373SPOR PSİKOLOJİSİ
SPORT PSYCHOLOGY
S202.04.02Spor psikolojisi alanı, konuları; spor ve fiziksel etkinliklerde motivasyon, duygular; üstün performansın psikolojisi, sporda liderlik, egzersiz ve sporda benlik sunumu, sporda uzmanlığın gelişmesi, takım sporlarında psikolojik süreçler, bilişsel beceriler ve spor etkinlikleri ile ilişkisi, sporda başarı, başarıyı etkileyen kişilik faktörleri, sporda müdahale ve performans arttırma, spor psikolojisinde ölçme ve araştırmalarThe field of sports psychology; motivation, emotions in sports and physical activities; psychology of superior performance, leadership in sports, exercise and self-presentation in sports, development of expertise in sports, psychological processes in team sports, cognitive skills and relationship with sports activities, sports success, personality factors affecting success, sports intervention and performance enhancement, measurement and research in sports psychology
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
OSF301BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA GÜNCEL PROGRAM GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
CURRENT PROGRAM DEVELOPMENT APPROACHES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
F303.04.03Dersin İçeriği: Tanışma, ders içeriği hakkında bilgi verme Yeni beden eğitim öğretimi programlarında kullanılan yaklaşımlar ve reform süreci Öğretime uyumlu program geliştirme Beden Eğitimi ve Spordaki Öğretim Yaklaşımları (ilkeler, yöntemler ve modellere genel bakış) Öğretim modelleri(Spor Eğitimi Modeli) Öğretim modelleri (Taktiksel Oyun Yaklaşımı) Öğretim modelleri (Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli) Öğretim modelleri (Sağlık ve İyi Olma Modeli) Makale tartışması İlkokul (1-4. sınıflar) Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi öğretim programı konusunda yapılan çalışmaların sunumu Ortaokul (5-8. sınıflar) Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim programı konusunda yapılan çalışmaların sunumu Grup tartışması ve ders değerlendirmesi.Course Content Introduction, giving information about the course content Approaches used in new physical education teaching programs and reform process Developing a program compatible with teaching Teaching Approaches in Physical Education and Sports (overview of principles, methods and models) Teaching models (Sports Education Model) Teaching models (Tactical Game Approach) Teaching models (Individual and Social Responsibility Model) Teaching models (Health and Well-Being Model) Article discussion Primary School (1-4. grades) Presentation of the work done on the Game and Physical Activities Course curriculum Presentation of the work done on the Secondary School (5-8th grades) Physical Education and Sports Course Curriculum Group discussion and course evaluation.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE316EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION
Z202.03.02Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Measuring and evaluation concepts, reliability and validity comparison of measurement, evaluation and assessment approaches, familiarization with different constructs in testing and concepts related to testing, emotional field: concern, attitude and tendency tests interpretation of test results and intervention outcomes.
BSE318TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.The aim of the Turkish Education System and basic principles, regulations related to education, the structure of Turkish Education System, management theories and processes, school organization and management, works in staff management, student, teaching and business management, community involvement to the school.
BSE320BECERİ ÖĞRENİMİ
MOTOR LEARNING
Z303.03.03Beceri öğrenimi ve kavramlarına Giriş: alanın temel kavramları, Beceri Sınıflaması.. Beceri öğrenimi ve kavramlarına Giriş: Motor Performansın Ölçülmesi. Motor Kontrol kuramları: Motor Kontrol Kuramları. Motor Kontrol kuramları: Derinduyum ve görü. Motor Kontrol kuramları: Kompleks Motor Becerilerin Kontrolü. Motor Kontrol Hazırlık ve Dikkat: Motor Kontrol Sistemi ve Koordineli Hareketler. Motor Kontrol Hazırlık ve Dikkat: Motor Beceri ve Dikkat. Öğrenme Çevresi: Alıştırma ve Testlerde performansın gözlemi. Öğrenme Çevresi: Performans Karakteristikleri ve Beceri Öğrenimi. Öğrenme Çevresi: Beceri Transferi. Öğrenme Çevresi: Gösterim ve Arttırılmış Geribildirim. Öğrenme Çevresi: Alıştırma Durumları; Alıştırma deneyimlerinde çeşitlilik. Yetenekler: Yetenekler, Motor Öğrenme ve performans.Introduction to Skill Learning and Concepts: Basic concepts of the field, Skill Classification. Introduction to Skill Learning and Concepts: Measurement of Engine Performance. Motor Control Theories: Motor Control Theories. Motor control theories: Derinduyum and opinion. Engine Control Theories: Control of Complex Engine Capabilities. Engine Control Preparation and Attention: Engine Control System and Coordinated Movements. Engine Control Preparation and Attention: Engine Skill and Attention. Learning Environment: Observation of performance in Exercises and Tests. Learning Environment: Performance Characteristics and Skill Learning. Learning Environment: Skill Transfer. Learning Environment: Impressions and Increased Feedback. Learning Environment: Exercise Situations; Diversity in practice experiences. Capabilities: Capabilities, Engine Learning and performance.
BSE322FİZİKSEL UYGUNLUK
PHYSICAL FITNESS
Z303.03.03Fiziksel uygunluğun tanımı, önemi ve kavramları, vücut kompozisyonu, sistemleri (iskelet-kas, dolaşım ve solunum sistemi) ve gelişimleri, yaş gruplarına özel fiziksel uygunluk test bataryaları, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığı belirleme yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonuDefinition of physical fitness, importance and concepts, body composition, systems (skeleton-muscular, circulatory and respiratory systems) and development, physical fitness test batteries specific to age groups, measurement and evaluation of physical fitness, methods of determining ideal weight, physical at all ages and physical levels. Exercise methods to improve and maintain fitness, arrangement, management and organization of exercise areas
BSE324DOĞA SPORLARI
OUTDOOR SPORTS
Z122.03.03Kıyafet seçimi, malzeme bilgisi, karada, denizde, suda, karda yapılan doğa sporları hakkında teorik bilgiler ve uygulama esasları.Quality of Clothes, Tools and Other Equipments, Walking, Tents, Camping, Tactics of Camping; Nutrition; Techniques of Using Pickaxe and Wearing Crampon; Climbing on Ice and Snow.
BSE326RAKET SPORU
RACKET SPORTS
Z122.04.03Tenis tarihçesi.Dünyada ve Türkiyede tenis. Saha ve malzeme bilgisi. El-göz-vücut koordinasyonu için top ve raketle alıştırmalar. Forehand,backhand vuruşların öğrenme ve öğretme yöntemleri,uygulamaları. Forehand-backhand vuruşların geliştirilmesi. Servis öğrenme ve öğretme yöntemleri,alıştırmalar. Smash-lob öğrenme ve öğretme yöntemleri,alıştırmalar. Vole öğrenme ve öğretme yöntemleri,alıştırmalar. Badminton sporunun tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi. Badminton raket tutuş çeşitleri ve temel duruş tekniklerinin öğretilmesi. Forehand vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Forehand yüksek, kısa ve swip servislerin öğretimi ve alıştırmalar. Clear vuruş teknğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Backhand vuruş, backhand kısa servis tekniklerinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Drop vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Drive vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.Tennis History and tennis in Turkey. Field and material knowledge. Ball and racket exercises for hand-eye-body coordination. Forehand, learning and teaching methods and applications of backhand strokes. Development of forehand-backhand strokes. Service learning and teaching methods, exercises. Smash-lob learning and teaching methods, exercises. Vole learning and teaching methods, exercises. The historical development of Badminton and information about the materials used. To teach the types of badminton racket grip and basic posture techniques. Exercises for teaching and practicing forehand shot technique. Teaching of forehand high, short and swip services and exercises. Exercises for the teaching and application of Clear Strokes. Backhand, backhand, short service techniques. Drop stroke technique teaching and practicing exercises. Exercises for teaching and practicing Drive stroke.
BSE328SPOR YARALANMALARI VE ÖNLENMESİ
SPORTS INJURIES AND PREVENTION
S202.04.02Spor yaralanmalarını hazırlayan faktörler, yaralanma mekanizmaları, spor yaralanmalarından korunma ilkeleri, ısınmasoğuma, spor yaralanmalarında tedavi ilkeleri, türleri ve bandajlama ilkeleri.Factors that prepare sports injuries, injury mechanisms, principles of protection from sports injuries, warming-cooling, treatment principles in sports injuries, types and bandaging principles.
BSE330GELENEKSEL TÜRK SPORLARI
TRADITIONAL TURKISH SPORTS
S202.04.02Geleneksel Türk Sporları; Güreş, Atıcılık, Binicilik, AvcılıkTraditional Turkish Sports; Wrestling, Shooting, Equestrian, Hunting
BSE346ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR DISABLED
S202.04.02öğrencilere, Engellilerde ve spor biliminin temel kavramlarının gelişim sürecini, engel türlerini açıklayabilme, engel türlerinin duygusal, zihinsel ve fiziksel özelliklerine göre sınıflandırabilmek, beden eğitimi ve spor kavramının engelli bireyler üzerindeki etkilerini açıklyabilmek ve paralimpik branşların tarihini ve kuralları kavrayabilme becerisi kazandırmaktır.Course content; It covers the basic concepts of sports science that enables the formation of sports culture, general information about the emotional and mental states of disabled people according to the type of disability, the effects of physical education and sports comprehension on disabled individuals
BSE348SPOR MASAJI
SPORT MASSAGE
S202.04.02Masajın dozajı ve etkileri; Dünyada kullanılan masaj teknikleri; Öncesi ve sonrasıyla masajın sporda kullanılması; Mekanik masaj yöntemleri; Masaj uygulamaları: Alt sırt masajı, Üst sırt masajı, Boyun masajı, El masajı, Önkol masajı, Kol masajı, Ayak masajı, Bacak masajı, Uyluk masajı, Yüz masajı, Karın masajı.Dosage and effects of massage; Massage techniques used in the world; Before and after using massage in sports; Mechanical massage methods; Massage treatments: Lower back massage, Upper back massage, Neck massage, Hand massage, Forearm massage, Arm massage, Foot massage, Leg massage, Thigh massage, Face massage, Abdominal massage.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03Teknoloji bağımlılığındaki risk faktörleri, bağımlılığın tanısı ve ilgili kavramlar, bağımlılığın karakteristik özellikleri, teknolojinin olumsuz etkileri, dijital bağımlılığının tanımı, zararları, kriterleri ve nedenleri.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02Sosyolojinin temel kavramları, konusu, alanı, yöntemi.
SOS457BARIŞ ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES
G202.03.02
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
OSF302ANTRENÖRLÜK PSİKOLOJİSİ
ANTRENÖRLÜK PSİKOLOJİSİ
F303.04.03Spor psikolojisi alanı, konuları; spor ve fiziksel etkinliklerde motivasyon, duygular; üstün performansın psikolojisi, sporda liderlik, egzersiz ve sporda benlik sunumu, sporda uzmanlığın gelişmesi, takım sporlarında psikolojik süreçler, bilişsel beceriler ve spor etkinlikleri ile ilişkisi, sporda başarı, başarıyı etkileyen kişilik faktörleri, sporda müdahale ve performans arttırma, spor psikolojisinde ölçme ve araştırmalarThe field of sport psychology, topics; motivation in sport and physical activities, emotions; psychology of superior performance, leadership in sport, self-presentation in exercise and sport, development of expertise in sport, psychological processes in team sports, cognitive skills and their relationship with sport activities, success in sport, personality factors affecting success, intervention and performance enhancement in sport, measurement and research in sport psychology
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE421ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-1
TEACHING PRACTICE-1
Z265.010.08Öğretmen adayı bu derste eğitim-öğretim etkinliklerini izler, girdiği sınıfta işlenecek derslere ilişkin planları analiz eder, ders için hazırlık yapar, planda yer alan öğretme-öğrenme etkinliklerine kısmen ya da tamamen katılır, öğrencilerin istenmeyen davranışlarını ve bunların nasıl yönetildiğini araştırır, okulun yapı ve işleyişini kavrar, ders dışında da bazı etkinliklerde görev alır, kulüp faaliyetleri ve rehberlik çalışmalarına destek olur, okul yönetimince istenen görevleri yerine getirir, uygulama okulunda geçirdiği gün içindeki yaşantılarını raporlaştırarak uygulama öğretmenine imzalatıp uygulama öğretim elemanına sunar.In this course, teacher candidates observe teaching activities, analyze lesson plans for the classes they will attend, prepare for the lessons, partially or fully participate in teaching-learning activities outlined in the plan, research undesirable student behaviors and how they are managed, comprehend the school's structure and operation, engage in some activities outside of class, support club activities and guidance work, fulfill tasks requested by the school administration, document their experiences during the day in the practice school, obtain the signature of the cooperating teacher on the report, and present it to the supervising faculty member.
BSE423ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
SPECIAL EDUCATION AND INCLUSIVE
Z202.03.02Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.Basic concepts; the individuals who need special education; language and speech impairment; physical inability / persistence; multiple inability; feeling / behavior disorder; classification; prevalence and frequency of occurrence; reasons; screening / diagnostic; team; education-training environments; scientific based practices; the characteristics of the family with the concept of family and the child with special education needs; attitudes towards the child and his / her family in need of special education; services offered to families, support and legal rights.
BSE425EGZERSİZ VE BESLENME
EXERCISE AND NUTRITION
Z202.03.02Temel Beslenme İlkeleri; Temel (Karbonhidrat, Protein, Yağ) ve Yardımcı (Vitamin, Mineral ve Su) Besin Öğeleri ve Organizmadaki Fonksiyonları; Sportif Başarıda Temel ve Yardımcı Besin Öğelerinin Önemi ve Kullanımı; Ergojenik Besin Destekleri; Özel Beslenme UygulamalarıBasic Nutrition Principles; Basic (Carbohydrate, Protein, Fat) and Auxiliary (Vitamin, Mineral and Water) Nutrients and Their Functions in Organism; Importance and Usage of Basic and Supplementary Nutrients in Sportive Success; Ergogenic Food Supplements; Special Nutrition Practices
BSE427HALK OYUNLARI
FOLK DANCE
Z122.03.03Folklor (Halkbilim) Tanımı;Türk Halk Danslarının İçerdiği Konulara ve Türlere Göre, Anlatımı,Örneklemeleri; Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ). Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy – Esmer) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy – Esmer). Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme)Definition of Folklore (Folklore), Narration of Turkish Folk Dances and Expressions by Species, Sampling; Step Teaching of Turkish Folk Dances; Artvin Region (Ata Bar - Mendo Bar) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Bars) Artvin Region (Ata Bar - Mendo Baru). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Halaylar) Diyarbakır Region (Deliloy - Esmer) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Halaylar) Diyarbakır Region (Deliloy - Esmer). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Doggy Dances) Eskişehir Region (Eskişehir Zeybesi - Selönü) Local Costume and accompanying sazlar. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Matt Dances) Eskişehir Region (Eskişehir Zeybesi - Selönü) Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Horonlar) Trabzon Region (Shaking - Ix) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Horonlar) Trabzon Region (Shaking - Icing) Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Zeybekler) Muğla Region (Çökertme) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Zeybekler) Muğla Region (Çökertme)
BSE429EĞİTSEL OYUNLAR
EDUCATIONAL GAMES
Z122.03.03Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Temel Kavramlar. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Çocuklar ve Özellikleri. Beden eğitimi ve oyun Öğretiminde Motor Beceri ve Öğrenme. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretim Yöntemleri. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Hareket Becerileri ve Kavramlar. Beden Eğitimi ve Oyun öğretiminde araçlar. Beden Eğitimi ve Oyun öğretiminde araçlar. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Ortamların Özellikleri. Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretiminde Kullanılan Formatlar. Oyun Öğretiminde Oyunların Sınıflandırılması. Oyun Öğretiminde örgütlenme. Çocuklarda Spor Yaralanmaları. Beden eğitimi ve Oyun öğretiminde Ölçme Değerlendirme.Basic Concepts in Physical Education and Game Teaching. Children and Their Characteristics in Physical Education and Game Teaching. Motor Skills and Learning in Teaching Physical Education and Play. Physical Education and Game Teaching Methods. Movement Skills and Concepts in Physical Education and Game Teaching. Tools in Physical Education and Game teaching. Tools in Physical Education and Game teaching. Characteristics of the environments in Physical Education and Game Teaching. Formats Used in Physical Education and Game Teaching. Classification of Games in Game Teaching. Organization in Game Teaching. Sports Injuries in Children. Measurement and evaluation in physical education and game teaching.
BSE401UZMANLIK EĞİTİMİ - FİTNESS - I
SPECIALISATION EDUCATION-FITNESS-I
S223.04.04Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık ve performans üzerine etkileriyle fiziksel aktivitenin beslenmeyle ilişkisini kapsamaktadır.It covers the effects of adequate and balanced nutrition on health and performance and the relationship between physical activity and nutrition.
BSE435BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
S202.04.02Beden eğitim, spor ve performans ile ilgili kavramlar, ölçme ve değerlendirme kriterleri, basit testlerin hazırlanması gerekliliği amacı ve uygulama prosedürleri, vücut kompozisyonuConcepts related to physical education, sports and performance, measurement and evaluation criteria, the purpose of the preparation of simple tests and application procedures, body composition
BSE437TAKIM YÖNETİMİ VE LİDERLİK
TEAM MANAGEMENT AND LEADERSHIP
S202.04.02Dersin tanıtımı ve ders işleme yöntemi ve içerik, temel kavramlar, Liderlik yaklaşımlarının kuramdaki yeri (Klasik düşünce ve Liderliğin ele alınışı) Liderlik yaklaşımlarının kuramdaki yeri (Neo-Klasik düşünce ve Liderliğin ele alınışı biçimi)Çağdaş Yönetim Yaklaşımları çerçevesinde ele alınan liderlik yaklaşımları/modeller Grup, Ekip,Takım kavramı, anlamı önemi ve kuramdaki yeriTakım Türleri ve Takım Oluşumunu etkileyen faktörler Takım oluşum süreci/lider üye ilişkileri /Takım üyelerinin rol dağılımlarıEtkili takımların özellikleri ve takım tipleri/ üye rol ilişkileri- Liderlik ve Takım Bağı (Takım- liderlik davranış ilişkisi)Etkili liderlik ve Etkin Takım Bağı /Takım Etkinliği Takım etkinliği- Örnek incelemeler Takım liderlerinin takım etkinliğindeki rolü (ölçme ve değerlendirme)1. Takım liderlerinin takım etkinliğindeki rolü (ölçme ve değerlendirme) Liderlik ve Takım Yönetimi Dönem İçi Çalışmalar (Çalıştay Sunumları)Introduction of the course and teaching method and content, basic concepts, The place of leadership approaches in theory (Classical thought and leadership approach) Leadership approaches in theory (Neo-Classical thinking and leadership style) Leadership approaches / models addressed within the framework of Contemporary Management Approaches Group Team, Team concept, importance of meaning and place in theory Team Types and Factors affecting Team Formation Team formation process / leader member relations / Role distribution of team members The characteristics of effective teams and team types / member role relations- Leadership and Team Bond (Team-leadership behavior relationship) Effective Leadership and Effective Team Bond / Team Activity Team Activity - Case studies The role of team leaders in team activity (measurement and evaluation) 1. The role of team leaders in team activity (measurement and evaluation) Leadership and Team Management In-Term Studies (Workshop Presentations)
BSE481UZMANLIK EĞİTİMİ-BASKETBOL-I
SPECIALISATION EDUCATION-BASKETBALL-I
S223.04.04Antrenörün görev ve sorumlulukları. TBF Antrenörlük modeli. Antrenörlük modelleri ve antrenörlük felsefesi nedir? Antrenörlük Felsefesini Geliştirmek. Antrenman uygulaması. Basketbolda temel tekniklerin öğrenimi ve öğretim yöntemleri. Antrenman uygulaması. Basketbolda temel tekniklerin öğrenimi ve öğretim yöntemleri.Basketbolda antrenmanların ve maçların organizasyonunda yaş gruplarına göre dikkat edilecek noktalar. Basketbolda taktik ve strateji. Hücum ve savunma organizasyonları. Maç analizi. Antrenman uygulaması.Duties and responsibilities of the coach. TBF Coaching model. What are coaching models and coaching philosophy? Developing Coaching Philosophy. Training app. Learning basic techniques and teaching methods in basketball. Training app. Learning and teaching methods of basic techniques in basketball. Points to be considered according to age groups in the organization of training and matches in basketball. Tactics and strategy in basketball. Offensive and defensive organizations. Match analysis. Training application.
BSE483UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-I
SPECIALISATION EDUCATION-FOOTBALL-I
S223.04.04Futbol spor dalında, genel ve özel tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak öğretimi ve pekiştirilmesi.Definition, history, basic stance, passing, ball control, dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team offense, game systems and rules.
BSE487UZMANLIK EĞİTİMİ-VOLEYBOL-I
SPECIALISATION EDUCATION-VOLLEYBALL-I
S223.04.04Voleybol oyununun tanımı ve oyunun genel karakteristik özellikleri Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Şeker Bayramı Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol'un Dünyadaki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Voleybol'un Türkiye'deki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Servisin Kademeli Öğretimi Smaçın Kademeli Öğretimi. Bloğun kademeli öğretimi. Oyun kurallarına uygun maçDefinition of volleyball game and general characteristics of the game Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Candy Feast Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Historical Development of Volleyball in the World. Gradual Teaching of Manşet Pas. Historical development of volleyball in Turkey. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Service. Gradual teaching of the block. Match the game rules
BSE489UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-I
SPECIALISATION EDUCATION- TENNIS-I
S223.04.04Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, öğretim yöntemleri ve teknikleri ,tenis kuralları ve turnuva çesitleri hakkında bilgi vermek. .To give information about the introduction of working methods, teaching methods and techniques, tennis rules and tournament types that will enable them to acquire a more original knowledge and skill based on the theoretical foundations of tennis. .
BSE495UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-I
SPECIALISATION EDUCATION-SWIMMING-I
S223.04.04Dersin içeriği, Havuz kuralları, havuz ve diğer olanakların standartları, kullanılan malzemenin standartları, yüzme branşı ile diğer branşların arasındaki fiziki farklılıklar, nefes çalışmaları, suda mesafe alma, suda paralel durma, serbest stil tekniği, kurbağa stil tekniği konularını kapsamaktadır.Fına rules,start,returnand coordinative swimming drills for four swimming techniques. And first aid –life-guarding for swimming..
OSF401PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME İLKELERİ
PERFORMANS SPORLARINDA BESLENME İLKELERİ
F303.04.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE4038UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ADAPTED PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z122.03.03Giriş Engel,yetersizlik ve özür kavramları. Zihinsel engelli bireyler Zihinsel engelli bireyleri okullarında ziyaret ve BE derslerine katılım Görme engelli bireyler Görme engelli bireyleri okullarında ziyaret ve BE derslerine katılım ARA SINAV I İşitme engelli bireyler İşitme engelli bireyleri okullarında ziyaret ve BE derslerine katılım Bedensel engelli bireyler Bedensel engelli bireyleri okullarında ziyaret ve BE derslerine katılım Dikkat eksikliği ve hiperaktivite Otizm Paralimpik olimpiyatlar Özel olimpiyatlarEntry barrier, inadequacy and disability concepts. Mentally handicapped people Visiting the mentally handicapped people's schools and attending PE classes Visually handicapped people Visiting the visually impaired people's schools and attending PE classes MIDTERM EXAM I Hearing-impaired individuals Visiting the hearing-impaired individuals' schools and participating in PE classes Physically handicapped individuals Visiting their schools and attending PE classes participation Attention deficit and hyperactivity Autism Paralympics Special Olympics
BSE434ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-2
TEACHING PRACTICE - II
Z265.010.08Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Each week, a daily lesson plan preparation, the plan implementation, the application of teacher, lecturer, and evaluation by the students, assessments, corrections and reapplications, portfolio preparation and presentation.
BSE436OKULLARDA REHBERLİK
GUIDANCE IN SCHOOLS
Z202.03.02Okulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamalarıFundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
BSE438BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ORGANISATION
Z202.03.02Yönetim Bilimi Kavramları ve Yönetim Süreci. İletişim ve İletişim Süreçleri. Öğrencilere konuların tahsisi ve dağıtımı. Beden Eğitimi ve Sporun, Okul Sporlarının Amaçları ve Hedefleri. Osmanlı’dan Günümüze Türk Eğitim Sistemi. Özel ve Kamu Eğitim Kurumları Yönetim Yapılarının İncelenmesi. Kamu ve Özel Sektörde Beden Eğitimi ve Spor Programları. Dünya Spor Organizasyonları. Türk Spor Yönetimi, Spor Kulübü Kurulmasının İlke ve Resmi Uygulamaları. Okullar Arası Yarışma Sporları Programları Eğitim Kurumlarına Yönelik Rekreasyonel Sporlar. İnsan Kaynaklarının Yönetim ve Denetimi. Okul Sporlarında Program GeliştirmeConcepts of Management Science and Management Process. Communication and Communication Processes. Assignment and distribution of subjects to students. Objectives and Goals of Physical Education and Sports, School Sports. Günümüm Türk Education System from Ottoman. Examination of Management Structures of Private and Public Education Institutions. Physical Education and Sports Programs in the Public and Private Sector. World Sports Organizations. Principle and Official Practices of Turkish Sports Management, Sports Club Establishment. Inter-School Competition Sports Programs Recreational Sports for Educational Institutions. Human Resources Management and Supervision. Program Development in School Sports
BSE440SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZ. PROG.
EXERCISE PROGRAMS FOR HEALTHY LIFE
Z202.03.02Sağlığın tanımı, temel bileşenleri, risk faktörleri, egzersiz öncesi değerlendirme,egzersiz reçetesi oluşturma ve uygulama yöntemleri ve uygun sporlarDefinition of health, basic components, risk factors, pre-exercise evaluation, exercise prescribing and application methods and appropriate sports.
BSE402UZMANLIK EĞİTİMİ- BASKETBOL-II
SPECIALIZATION EDUCATION - BASKETBALL - II
S223.04.04Basketbolun teknik taktik aşamasında planlanması gereken öğelerin belirlenmesi, Basketbol temel eğitimi içerisinde top hakimiyeti, perdeleme ve katların sistematiği, Hücum düzenlerinin planlanması; adam adama hücum, alan savunmasına hücum ve baskılı savunmaya karşı hücum, Hücum düzenlerini planlarken temel antrenman drilleri ile çalışma şekilleri, Savunma düzenlerinin planlanması; adam adama savunma, alan savunması, baskılı savunma çeşitleri, Sezon öncesi yapılması gereken yıllık planlar, antrenman drilleri, hücum ve savunma düzenlerinin planlanması.Determination of the elements that need to be planned in the technical tactical phase of basketball, Ball control, screening and the systematics of floors in basic basketball training, Planning of attack patterns; man-to-man attack, attack against zone defense and attack against pressured defense, Working methods with basic training drills while planning offensive formations, Planning of defensive formations; Man-to-man defense, zone defense, pressure defense types, annual plans to be made before the season, training drills, planning of attack and defense patterns.
BSE4030SPORDA GÖNÜLLÜLÜK
VOLUNTEERISM IN SPORTS
S223.04.04Gönüllülük felsefesi ve sporda gönüllük kavramının açıklamak. Gönüllülükte iletişim, takım çalışması ve liderlik gibi kavramları açıklamak ve spor gönüllüğü uygulamalarından örnekler ile kavramı açıklayarak örnek bir uygulama yapmak.To explain the philosophy of volunteering and the concept of volunteering in sports. To explain concepts such as communication, teamwork and leadership in volunteering and to make an exemplary practice by explaining the concept with examples from sports volunteering practices.
BSE404UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-II
SPECIALIZATION EDUCATION - FOOTBALL - II
S223.04.04Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.Definition, history, basic stance, passing, ball control, dribbling, deceptions, shooting, goalkeeping, individual and team defense, team offense, game systems and rules.
BSE408UZMANLIK EĞİTİMİ-VOLEYBOL-II
SPECIALIZATION EDUCATION - VOLLEYBALL - II
S223.04.04Voleybol oyun kuralları –duraklama ve gecikmeler, libero oyuncusu, katılanların davranışları- ve maç sırasında yorumlama, temel teknikleri geliştirici driller (pas, manşet, servis, smaç, blok, planjön), plaj voleybolu ve oturarak voleybol oyun kuralları, voleybola yönelik bilimsel araştırmaları inceleme, voleybol oyun kuralları –hakemler ve sorumlulukları- ve maç sırasında yorumlama, voleybolda oyun sistemleri, ön- arka alan savunması, savunma sistemleri, savunma dublajı, hücum sistemleri (tekli ve çoklu, varyasyonlar), hücum dublajı, servis karşılama stratejileri, voleybol terimlerinin İngilizce karşılıkları, voleybolda antrenman bilimine giriş.Definition of volleyball game and general characteristics of the game Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Candy Feast Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Historical Development of Volleyball in the World. Gradual Teaching of Manşet Pas. Historical development of volleyball in Turkey. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Service. Gradual teaching of the block. Match the game rules
BSE494UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-II
SPECIALIZATION EDUCATION - TENNIS - II
S223.04.04Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, öğretim yöntemleri ve teknikleri ,tenis kuralları ve turnuva çesitleri hakkında bilgi vermek. .To give information about the introduction of working methods, teaching methods and techniques, tennis rules and tournament types that will enable them to acquire a more original knowledge and skill based on the theoretical foundations of tennis. .
BSE496UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-II
SPECIALIZATION EDUCATION - SWIMMING - II
S223.04.04Yüzme Havuz Çeşitlerini Yüzme spor Tarihi Dünyada yüzme tarihi Türkiye'de Yüzme tarihi Yüzme sporunda eğitim aşamaları Yüzme Eğitim Basamaklaması Yüzme branşının teknikleri Yüzme teknikleri Yüzmede yarışma kuralları Yüzmede cankurtarma ve ilkyardımYüzme Havuz Çeşitlerini Yüzme spor Tarihi Dünyada yüzme tarihi Türkiye'de Yüzme tarihi Yüzme sporunda eğitim aşamaları Yüzme Eğitim Basamaklaması Yüzme branşının teknikleri Yüzme teknikleri Yüzmede yarışma kuralları Yüzmede cankurtarma ve ilkyardım
BSE498UZMANLIK EĞİTİMİ-FİTNESS-II
SPECIALISATION EDUCATION-FITNESS-II
S223.04.04Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık ve performans üzerine etkileriyle fiziksel aktivitenin beslenmeyle ilişkisini kapsamaktadır.It covers the effects of adequate and balanced nutrition on health and performance and the relationship between physical activity and nutrition.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.