English

FACULTY OF SPORTS SCIENCE-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SPORTS SCIENCE-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL113BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
BSE121BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.02.02Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar; Eğitim ve Öğretimde Beden Eğitimi ve Sporun Yeri; Beden Eğitiminin ve Sporun: Amaçları, Felsefesi, Diğer Bilimlerle İlişkisi; Beden Eğitimi ve Sporda Meslek Alanlarının Geleceği; Farklı Beden Eğitimi ve Spor Yaklaşımlarının Temel İlkeleri; Sporda Gelişme ve Başarının Temelleri; Spor Bilimleri ve Performans; Hareket Eğitiminin Amacı ve İşlevleri: Sporda rekorları hazırlayan faktörler.Describe the concept of Physical Education and Sports. Explain historical development of Physical Education and Sports. Define Physical Education and Sports. Interpret diffrences of Physical Education and Sports. Explain objective of Physical Education and Sport. Explain the effects of Physical Education and Sports on people. Explain the effects of Physical Education and Sports on the relations between societies. Explain the scientific and philosophical approach of Physical Education and Sports. Explain developmental stages of Physical Education and Sports. Explain social function of Physical Educaiton and Sports . Explain economic function of Physical Education and Sports. Explain psychological function of Physical Education and Sports
BSE123İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ
HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY
Z303.03.03Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş, Fiziksel yapı ve sınıflandırılması İnsan vücuduna giriş, Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku, kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve PostürDescribe the concept of Anatomy and movement.Identify axes. Identify planes.Identify basic anatomical position. Identify joint range of motion. Identify the structure of human body system and how to use this information in their proffessions. Explain the basic structures of bones. . Explain the basic structures of muscle. Identify bones of upper extremities. Identify Clavicula. Identify Scapula. Identify Humerus. Identify Radius and Ulna Identify Hand Bones Identify bones of lower extremities. Identify Pelvis. Identify Femur. Identify Tibia and Fibula. Identify Foot bones. Identify Vertebrae and Costae. Identify Cervical vertebrae. Identify Thorasic vertebrae.Identify Lumbar vertebrae. Identify Costae count Identify muscle of upper extremities. Identify shoulder girdle muscles. Identify upper arm muscles. Identify forearm muscles. Identify hand muscles. Identify muscle of lower extremities. Identify region of hip muscles. Identify Femural muscles. Identify leg muscles. Identify foot mucsles. Identify back and neck muscles. Identify region of neck muscles. Identify region of back muscles. Identify abdominal muscles. Identify lower abdominal muscles. Identify mid abdominal muscles. Identify upper abdominal muscles. Identify oblique muscles. Identify muscular movement Identify which muscle do the movement Identify muscle contraction and relaxation at the movement
BSE125HAREKET EĞİTİMİ
MOVEMENT EDUCATION
Z223.03.04Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.Basic concepts of movement education, development and growth periods, factors affecting motor development and motor development, physical fitness in children, locomotor skills, non-locomotor skills, manipulative skills and perceptual motor abilities, movement concept.
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim ve sosyalleşme ilişkisi. Eğitim üzerindeki sosyal etkiler. Eğitimin sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BSE120SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM
HEALTH EDUCATION AND FIRST AID
Z202.02.02İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri İlkyardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları. ABC kuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilkyardım. Basit yaralanmalar Kanamalarda ilkyardım Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.Social Preference of First Aid; First Aid Targets First Aid's definition, duties and responsibilities. ABC is the rule? teaching of application. General information about respiration, circulation and nervous system First aid in accident. Simple injuries First aid in the blood First aid in the burns Donmers First aid in poisoning Other conditions requiring first aid (drowning and blockages) Fractures, twists, difficulties and first aid.
BSE122CİMNASTİK
GYMNASTICS
Z122.04.03Genel Cimnastikte temel duruş ve yürüyüş egzersizlerini öğrenerek, esneklik ve denge becerilerinin farkına varabilmektir.To learn basic posture and gait exercises in general gymnastics, to be able to realize flexibility and balance skills.
BSE124ATLETİZM
ATHLETISM
Z122.04.03Atletizmin temel özellikleri ve atletizmin sınıflandırılması Orta ve uzun mesafe koşuları, orta ve uzun mesafe koşu çalışmaları Gülle atma teknikleri. Gülle atma tekniğini kazandırıcı çalışmalar. Gülle atma tekniğini geliştirici alıştırmalar Uzun atlama teknikleri hız alma koşusu ve koşu kontrolü uzun atlama tekniğini geliştirici çalışmalar Kısa mesafe koşularının teknikleri; koşu tekniği ve reaksiyon çalışmaları kısa mesafe koşularında çıkış şekilleri sürat ve süratte devamlılık kazandırıcı çalışmalar Yüksek atlama teknikleri yüksek atlamada hız alma koşusu ve sıçrama; tekniği geliştirici çalışmalar Disk atma teknikleri; tekniği kazandırıcı çalışmalar disk atamada tekniği geliştirici çalışmalar Ara sınav Bayrak koşuları; Bayrak yarışlarına hazırlayıcı alıştırmalar. Bayrak değiştirme çeşitleri, bayrak sopasının ele verilme teknikleri. Bayrak yarışlarında tekniğin geliştirilmesi Cirit atma; Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, ciritin tutulması, taşınması ve ritim çalışmaları Cirit atmada, atış pozisyonu, atış, hızlanma koşusu ve tekniği geliştirici alıştırmalarBasic features of athleticism and athletic classification Middle and long distance running, medium and long distance running practices Shooting techniques. They work to gain a laughing technique. Developing exercises on the laughing technique Long jump techniques Speeding up run and running control Developing the long jump technique Techniques of short distance runs; running technique and reaction studies Output forms at short distance runs Speed ​​and continuity work High jump techniques High jump speed and jump; Technique developer studies Discarding techniques; Techniques that make the technique work Disc techniques to develop the technique Midterm exam Flagsticks; Preparatory exercises for flag races. Types of flag change, technique of flag stick. Development of technique in flag races Javelin throwing; Preparatory exercises for shooting techniques, clay retention, transport and rhythm exercises Javelin throws, shooting position, shooting, acceleration practice and technique developing exercises
BSE126TAKIM SPORLARI -I BASKETBOL
TEAM SPORTS -I BASKETBALL
Z122.03.03Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
EGF107EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between education and psychology, definition and functions of educational psychology, basic concepts related to learning and development, developmental characteristics, factors affecting learning, learning theories, reflections of learning theories on teaching processes, effective learning, factors affecting learning.
EGF109EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Geçmişten günümüze felsefi ve eğitim ilişkisinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmaya; felsefenin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim uygulamalarının nasıl şekillendiğini kavramaya; farklı felsefik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim felsefelerinin yapılandırılmasını sağlamaya yönelik konular ve tartışmalarThe connection between philosophy and education, definition of education philosophy, fundamental philosophical movements (idealism, realism, pragmatism and existentialist), education philosophy movements, the effects of education philosophy movements on Turkish education system, modern education systems.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.Basic features of oral language and verbal communication, oral expression, unprepared and prepared speech stages, types of speech, oral expression applications, studies on speech samples, oral expression applications and correcting language and expression errors in speeches.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE237BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.03.02Dersin içeriği beden eğitimi ve spor öğretimi ve uygulamaları ile ilgili yöntem ,teknik ve ilkeleri kazandırabilme. Beden eğitimi ve spor öğretimi ile ilgili Psikomotor, bilişsel ve duyuşsal amaçları gerçekleştirebilme. Eğitim ve öğretim ile ilgili temel kavram bilgilerini kavratabilme. Alan bilgisi ile ilgili mikro uygulamalar içinde amaç, ünite, konu, araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağına ilişkin uygulamaları kazandırabilme. Ders içi ve ders dışı çalışmaları ile ilgili değerlendirme süreçlerini gerçekleştirebilme. Bir ders ile ilgili uygulamaların bir bütünlük içinde sunumunu organizasyonunu gerçekleştirebilme oluşturmaktadır.Content of the course, physical education and sports teaching and practice related methods, techniques and principles to be able to gain. To be able to realize psychomotor, cognitive and affective purposes related to physical education and sports education. To be able to comprehend the basic concepts related to education and training. To be able to gain applications about purpose, unit, subject, tools and materials in micro applications related to field information. To be able to perform the evaluation processes related to the in-class and extracurricular studies. To be able to realize the organization of the applications related to a course with integrity.
BSE239MOTOR GELİŞİM
MOTOR DEVELOPMENT
Z303.03.03Motor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, gelişimin modellerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenekleri, benlik kavramını kapsamaktadır.Basic concepts of motor development, development and growth periods, models of development, factors affecting motor development and motor development, physical fitness and perceptual motor abilities in children, self-concept.
BSE241TAKIM SPORLARI-II- FUTBOL
TEAM SPORTS- II - FOOTBALL
Z122.04.03Futbol Tarihi ve gelişimi. Futbol Oyun Teknikleri,Futbol Oyun kuralları;Sportif Erdemlilik /Fair play , futbol temel teknik becerilerin öğretisi ile ilgili alıştırma ve uygulamalar; Futbol hücum-savunma strateji ve taktik yapılanmaları ile ilgili temel alıştırmalar ve alan uygulamaları .Futbolun tanımı,dünyada Futbol öğretim ilke ve yöntemleriDefinition of football, historical development of football in the world and turkey, knowledge of football game rules and game field measurements. Football-specific warm-up and stretching, Futbol technique, Futbol ball soccer exercises Without ball (running, jumping, changing direction, body swinging). Ball controls with foot, inside and outside of the foot, ball controls with knee, chest and head, football teaching principles and methods
BSE267ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
Z202.03.02Program tanıtımı ve dersle ilgili kuralların belirlenmesi. Öğretim Teknolojine İlişkin Temel Kavramlar. Öğretim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi.Eğitim Ortamlarında İletişim. Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması. Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması.Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması. Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-GereçlerDetermination of program introduction and rules related to the course. Basic Concepts Related to Instructional Technology. Historical Development of Instructional Technology. Communication in Educational Settings. Selection, Design and Preparation of Teaching Materials. Selection, Design and Preparation of Instructional Materials. Selection, Design and Preparation of Instructional Materials. Tools Used in Teaching Environments
BSE269ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z202.03.02Öğrenme ve öğretmenin gerçekleşebilmesi için öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrenme-öğretim yaklaşımları, öğrenme-öğretme stratejileri ile öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazanılmasını, geliştirilmesini kapsamaktadır.It includes learning and teaching approaches, learning-teaching strategies, and acquisition and development of knowledge and skills related to the application of teaching methods and techniques for the realization of the learning and teacher.
BSE271TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.03.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services; determination of current problems of community and preparing projects for solving problems; attending academic organisations (conferences, congresses, symposiums, etc) as well as voluntarily attending different projects as a part of social responsibility; the basic training and skills regarding the application of community services at schools.
BSE249SPOR VE TURİZM
SPORTS AND TOURISM
S202.03.02Turizmin tanımı, Turizmin dünya da ve Türkiye'de gelişimi, Turizmin dünya da ve Türkiye'de gelişimi Turizm hareketleri, İnsanları Turizm Hareketlerine Yönelten Sebepler, Spor Turizminin Özelliği Spor ve Turizmin Sınıflandırılması, Spor Turizm Çeşitleri, Spor Turizminin Etkileri Turizm Arzının Özellikleri +Turizm Arzını Etkileyen, Turizm talebinin tanımı+Etkileyen faktörler Dünya da ve Türkiye'de uygulanan Turizm Politikası+Genel Turizm planlaması Dünya da ve Türkiye'de uygulanan Turizm Politikasının turizm planlaması ile karşılaştırılmasıDefinition of tourism, Development of tourism in the world and in Turkey, Development of tourism in the world and Turkey, Tourism movements, Characteristics of sports tourism, Classification of sport and tourism, Types of sport tourism, Effects of sport tourism Tourism features of tourism + Tourism supply Influencing factors, the definition of tourism demand + Affecting factors Tourism policy applied in the world and in Turkey + General tourism planning Comparison of tourism policy applied in the world and Turkey with tourism planning
BSE259SPOR VE MEDYA
SPORTS AND MEDIA
S202.04.02Spor Nedir? Tarihsel süreç içerisinde spor. Spor ve toplumsal sınıflar. Spor ve İdeoloji ilişkisi. Spor ve Ekonomi ilişkisi. Spor ve Siyaset ilişkisi. Spor-Medya ilişkisinin sosyolojik temelleri. Tarihsel açıdan Spor Medyasının gelişimi. Endüstriyel spor Kavramı ve Medya birlikteliği. Spor Medyasının ideolojik işlevi; Milliyetçi bir dil kullanımı. Spor Medyasının ideolojik işlevi; Militarize bir dil ve şiddet yüklü söylemler. Spor Medyasının ideolojik işlevi ; Cinsiyetçi ve argo dil ve söylem kullanımı. Dünyada spor medyası. Türkiye’de spor/futbol medyasıWhat is Sports? Sport in historical process. Sports and social classes. Relationship between sport and ideology. Sport and Economy relationship. Sport and Politics. Sociological basis of Sports-Media relation. Historical development of Sports Medias. Concept of Industrial Sport and Media Coexistence. The ideological function of Sports Medias; Use of a nationalist language. The ideological function of Sports Medias; Militarized language and violent discourse. The ideological function of Sports Medias; Use of sexist and slang language and discourse. Sports media in the world. Sports / football media in Turkey
BSE261SPORDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN SPORTS
S202.04.02Örgütsel davranışa giriş ve örgütsel davranışın bilimsel temelleri, örgütsel süreç ve yaklaşımlar,birey ve kişilik, , iş tatmini,motivasyon,grup ve grup oluşumu, liderlik ve kuramları , örgütlerde çatışma yönetimi konuları incelenmektedir.Introduction to organizational behavior and scientific foundations of organizational behavior, organizational processes and approaches, individual and personality, job satisfaction, motivation, group and group formation, leadership and theories, conflict management in organizations are examined.
RKR223ÇOCUK VE EGZERSİZ
ÇOCUK VE EGZERSİZ
F202.04.02Büyüme, Gelişme ve Olgunlaşma Kavramları; Boy ve Kilo ile Performans ve Spor Dalı Etkileşimi, Egzersiz ve Esneklik, Koordinasyon, Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık Antrenmanlarına Verilen Cevaplar, Çocuk ve Gençlerde Antrenman Yaklaşımı, Erken ve Geç Özelleşen Sporlar, Çocuk ve Geliştirme Modelleri ve Uygulamalarda Karşılaşılan Sorun ve KavramlarGrowth, Development and Maturation Concepts; Interaction of Height and Weight with Performance and Sports Branch, Exercise and Flexibility, Coordination, Responses to Strength, Speed, Endurance Training, Training Approach in Children and Young People, Early and Late Specialized Sports, Child and Development Models and Problems and Concepts Encountered in Applications
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE234EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN EDUCATION
Z202.03.02Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts , basic datas about science history, structure of scientific research, scientific methods and different approaches about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods of data collection ,data saving, analysis, comment and reporting.
BSE236BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM PROGRAMLARI
TEACHING PROGRAMS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.03.02Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; beden eğitimi ve spor öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel beden eğitimi ve spor öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.Basic concepts about curriculum; the development of physical education and sports education programs from past to present; current physical education and sports education program approach, content, aims to develop skills; learning and sub-learning areas; distribution and boundaries of achievements by classes, relationship with other courses; methods, techniques, tools and materials used; measurement evaluation approach; teacher qualifications.
BSE238EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
EXERCISE PHYSIOLOGY
Z303.05.03Egzersiz fizyolojisine giriş, enerji kaynakları, egzersiz sonrası toparlanma, iskelet kaslarının yapısı ve fonksiyonu, kas hareketi ve sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve egzersiz, Solunum sistemi ve solunum gazlarının değişimi ve taşınması, fiziksel antrenmanın fizyolojik etkileri, yüksek irtifa ve su altında fiziksel performans, sıcak ve soğuk ortamlarda fiziksel performans, çocuk, yaşlı ve kadınlarda egzersiz ve antrenman, asit-baz dengesi ve egzersiz, endokrin sistemde egzersiz, doping ve ergojenik yardımcılar, fiziksel performans testleri.Introduction to exercise physiology, energy sources, recovery from exercise, structure and function of skeletal muscles, muscle movement and nervous system, cardiovascular system and exercise, change and transport of respiratory system and respiratory gases, physiological effects of physical performance at high altitude and under water physical performance at hot and cold environments, exercise and training in children, elderly and women, acid-base balance and exercise, exercise and endocrine system, doping and ergogenic aids, physical performance tests.
BSE240RİTİM EĞİTİMİ VE DANS
RHYTHM EDUCATION AND DANCE
Z122.05.03Ritim ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.The definition of rhythm and dance, historical development and classification of dance. Study of various step forms. Giving note and measure information. Analyzing of note, half note and quarter note, definition of tempon, walking with tempo and studying various step forms. Walking by changing directions, movement exercises by music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Study of arm positions with appropriate stepping to music. arm ripples and brushing movements. Galop, hoop, thai movements to work by taking place.Hams, stretches and the application of these movements in various step forms. Jump and jump, teaching turns. Intermediate stepping through splashes and joining of turns. To study the basic movements learned using connection movements. Various initial poses. Vals stepping and flooring exercises using turns in different directions. Study of different connection movements. individual composition preparation. Warming up with stepping, working on arm positions, various starting and ending poses. Display of position movements and alignment patterns. Different folk dance figures, waltzes, tango, cha cha steps. Create motion with 2's in 4's. Creating composition with group and working by correcting deficiencies. Demonstration of various arrangement patterns and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
BSE266TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.03.02Türk eğitim tarihinine giriş, İslamiyetten önce Türklerde eğitim, İslamiyetten sonra eğitim, Osmanlı dönemi eğitim sistemi, eğitimde ilk yenilik dönemi, Tanzimat dönemi, Mutlakiyet dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet dönemi.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
BSE242SPOR SOSYOLOJİSİ
SPORTS SOCIOLOGY
S202.04.02Sosyoloji ile ilgili tanımlar ve kavramlar; Sosyolojinin öncüleri ve temel sosyoloji kuramları; Sosyolojinin tarihsel gelişimi ve spor sosyolojisi; Sosyolojinin tarihsel gelişimi ve spor sosyolojisi; Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi; Temel sosyoloji kuramları çerçevesinde "Spor Sosyolojisi"; Spor ve Sosyal Kurumlar (Spor ve Aile, Spor ve Eğitim, Spor ve Din, Spor ve Siyaset, Spor ve Ekonomi); Spor ve Sosyal Kurumlar (Spor ve Aile, Spor ve Eğitim, Spor ve Din, Spor ve Siyaset, Spor ve Ekonomi)Definitions and concepts related to sociology; Pioneers of sociology and theories of basic sociology; Historical development of sociology and sports sociology; Historical development of sociology and sports sociology; The relationship of sociology with other social sciences; "Sociology of Sport" within the framework of basic sociological theories; Sports and Social Institutions (Sport and Family, Sports and Education, Sports and Religion, Sports and Politics, Sports and Economy); Sports and Social Institutions (Sport and Family, Sports and Education, Sports and Religion, Sports and Politics, Sports and Economy)
BSE246OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
S202.04.02Antik Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşi karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.Origin of ancient Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, amateur understanding and evaluation from the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, establishment of modern olympic games, Olympic movement and olympics philosophy, Olympic congresses, problems facing modern olympic games, in Anatolia ancient sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
BSE260KADIN VE SPOR
SPORTS FOR WOMEN
S202.03.02Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik, anaerobik güç, aerobik kapasite, yağ kitlesi, vb. gibi farklılıklardan dolayı kadın antrenmanlarında dikkat edilecek noktalar Hamilelik öncesi, hamilelik dönemi ve sonrasında yapılabilecek egzersizlerWomen's anatomical, physiological, psychological characteristics and differences Women's special periods (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Force, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Considerations in women's trainings due to differences such as pre-pregnancy, pregnancy and post-pregnancy exercises
BSE264ÇOCUKTA HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
MOVEMENT DEVELOPMENT AND TRAINING OF CHILDREN
S202.04.02Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.Basic concepts of movement education, development and growth periods, factors affecting motor development and motor development, physical fitness in children, locomotor skills, non-locomotor skills, manipulative skills and perceptual motor abilities, movement concept.
BSE276İZCİLİK VE KAMPÇILIK
SCOUTING AND CAMPING
S202.03.02cilik nedir? Dünyada izciliğin doğuşu ve yayılışı. Türkiye'de izciliğin doğuşu ve yayılışı. İzcilik andı ve türesi, İzcilikte Üniforma. İzcilikte arma ve işaretler. İzcilikte kullanılan malzemeler. İzcilikte kullanılan haberleşme teknikleri. Yön bulma. İzcilikte kullanılan düğüm çeşitleri. Gençlik kampları ve çeşitleri. Kamplarda görev yapan idari personel, kamp müdürü. Kamplarda görev yapan Eğitim Şefi, lider, grup başı. Kamplarda yapılan faaliyetler. Deniz emniyeti ve pratik ilk yardım bilgileri. Gençlik kampı yönergesi.What is scouting? The birth and spread of the world's scouts. Birth and spread of the scout in Turkey. Scouting and type, Scouting Uniform. Signs and signs in scouting. Materials used in scouting. Communication techniques used in scouting. Direction finding. Types of knots used in scouting. Youth camps and varieties. Administrative staff working at Kamplard, camp manager. Teaching chief, leader, group leader in Kamplard. Activities carried out in the Kamplard. Maritime safety and practical first aid information. Youth camp direction.
SYP244SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI
SPORT PHOTOGRAPHY
F202.04.02Temel Spor Bilgisi ve Spor Basını Tarihi,Spor Fotoğrafçısı Kavramı Nitelikleri ve Çalışma Koşulları, Spor Fotoğrafçısının Nitelikleri, Spor Fotoğrafçısının Çalışma Koşulları, Gazetelerin Spor Servisleri, Spor Gündemi Araçları ve Kaynakları, Spor Kulüpleri Kişi ve Kuruluşları, Gazetelerin Spor Sayfaları, Spor Ajansları, Çekim Planlaması, Çekim Ortamları, Uygun Çekim Yeri, Çekim Noktası, Bakış Açısı, Fotoğrafı Haber Muhabiriyle Değerlendirmenin Önem, Spor Fotoğrafı Seçme ÖlçütleriBasic Sports Information and History of Sports Press, Concept of Sports Photographer Concept and Working Conditions, Qualifications of Sports Photographer, Working Conditions of Sports Photographer, Sports Services of Newspapers, Sports Agenda Tools and Resources, Sports Clubs Persons and Organizations, Sports Pages of Newspapers, Sports Agencies, Shooting Planning Shooting Environments, Appropriate Shooting Location, Shooting Point, Perspective, Importance of Evaluating a Photo with a News Reporter, Criteria for Selecting Sports Photographs
SYP250SPOR YAZARLIĞI
SPOR YAZARLIĞI
F202.04.02Spor gazeteciliği kavramı, spor gazetecisi ve spor muhabiri, Türkiye’de spor gazeteciliği ve spor gazetecileri, spor gazetecilerinin ve muhabirlerinin arka planı, günümüzde spor gazetecilerinin ve muhabirlerinin durumu.The concept of sports journalism, sports journalist and sports reporter, sports journalism and sports journalists in Turkey, the background of sports journalists and correspondents, the availability of sports journalists and correspondents today.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE337SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma ve değerlendirme yaklaşımı.Basic terms and concepts about classroom management, factors affecting effective classroom management, classroom management models, designing and implementation of classroom rules, managing misbehaving students in classes. Effective time management in classes, suggestions and examples for a positive classroom environment, appropriate evaluation procedures for effective classroom management.
BSE339EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
MORALS AND ETHICS IN EDUCATION
Z202.03.02Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkelerBasic concepts and theories about ethics and ethics; ethics, ethics, business ethics; social, cultural, moral, ethical aspects of teaching profession; ethical principles in the process of education, training, learning and evaluation
BSE341ANTRENMAN BİLGİSİ
TRAINING THEORY
Z202.03.02Antrenman Kavramı ve Antrenmanın Temel İlkeleri Yüklenme ve Adaptasyon Antrenman Planlaması İlkeleri ve Antrenman Planlaması Örnekleri Çocuklarda Büyüme ve Biyomotor Becerilerin Gelişimi Çocuklarda Yetenek Seçimi ve Yönlendirilmesi Sürat Gelişimi ve Antrenmanı Ara Sinav Kuvvet Gelişimi ve Antrenmanı Dayanıklılık Gelişimi ve Antrenmanı Esneklik Gelişimi ve Antrenmanı Koordinasyon Gelişimi ve Antrenmanı Antrenmanın bilimsel testleri ve bilimsel testlerle yönlendirilmesiThe Concept of Training and Basic Principles of Training. Loading and Adaptation. Training Planning, Principles and Examples of Training Planning. Growth in Children and Development of Biomotor Skills. Talent Selection and Guidance in Children. Speed Development and Training. Force Development and Training. Durability Development and Training. Flexibility Development and Training. Coordination Development and Training. Training is guided by scientific tests and scientific tests.
BSE343BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z223.04.04İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ile ilgili kuramsal yapı (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilköğretim birinci kademe beden eğitimi dersi kazanımlarına ilişkin uygulamalar, eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi.Elementary Physical Education Course (Grades 1-5) Theoretical structure of the curriculum (structure of the program, basic skills, basic elements of the program, achievements by class, teaching methods, classroom management, measurement and evaluation), primary school first grade physical education course gains applications, educational and musical games, examples of modern folk dances, description of the game and general characteristics, game teaching.
BSE345TAKIM SPORU-III HENTBOL
TEAM SPORTS-III HANDBALL
Z122.03.03Bireysel-grup ve takım hücumu, hızlı hücum, savunma ve hücumun aşamaları, Takım savunbması (6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 5:0+1) takım hücumu (3:3, 5:1, 4:2) birim antrenmanın planlanması ve yürütülmesi, takım yönetimi gibi konularda bilgi aktarımı.Handball history, Handball basics, EHF and THF structures-ball throwing ball-holding exercises. Handball understanding-ball driving exercises, field measurements-rust and pass types exercises game rules-individual techniques, collective ball deception exercises, individual technical understanding- defense system-goalkeeper features and techniques exercises, understanding of the training program of the handball, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, double, triple defensive and offensive group exercises Handball specific training programming-team defense exercises Handball specific tests-team offensive exercises
BSE347YÜZME
SWIMMING
Z122.03.03Yüzme Havuz Çeşitlerini Yüzme spor Tarihi Dünyada yüzme tarihi Türkiye'de Yüzme tarihi Yüzme sporunda eğitim aşamaları Yüzme Eğitim Basamaklaması Yüzme branşının teknikleri Yüzme teknikleri Yüzmede yarışma kuralları Yüzmede cankurtarma ve ilkyardımFına rules,start,returnand coordinative swimming drills for four swimming techniques. And first aid –life-guarding for swimming..
BSE353OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
PHYSICAL EDUCATION AND GAME IN PRE-SCHOOL
S202.04.02Okul Öncesi Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.Basic concepts of motor development, development and growth periods, models of development, factors affecting motor development and motor development, physical fitness and perceptual motor abilities in children, self-concept.
BSE365VOLEYBOL
VOLLEYBALL
S202.04.02Voleybol oyununun tanımı ve oyunun genel karakteristik özellikleri Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Şeker Bayramı Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol'un Dünyadaki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Voleybol'un Türkiye'deki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Servisin Kademeli Öğretimi Smaçın Kademeli Öğretimi. Bloğun kademeli öğretimi. Oyun kurallarına uygun maçDefinition of volleyball game and general characteristics of the game Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Candy Feast Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Historical Development of Volleyball in the World. Gradual Teaching of Manşet Pas. Historical development of volleyball in Turkey. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Service. Gradual teaching of the block. Match the game rules
BSE367KORFBOL
KORFBALL
S202.04.02Korfbol sporunun tanımı, tarihçesi ve kuralları hakkında genel bilgi. Top yaklama ve fırlatma. Atış teknikleri (mesafe atışı). Atış teknikleri (V atışı / turnike atışı. Assist and rebound fonksiyonları Serbest alan yaratma ve kollektif oynama. 1-1 savunma. Hücum ve savunma sistemleri. Kollektif savunma Hücum sistemleri (4-0 /2-2). Savunma sistemleri (2-1-1/ 1-3). Penaltı ve serbest atış teknikleri Maç uygulamasında hücum ve savunma sistemleriGeneral information about the definition, history and rules of korfball. Catching and throwing the ball. Shooting techniques (distance shooting). Shooting techniques (V throw / tourniquet shot. Assist and rebound functions Creating free space and collective play. 1-1 defense. Attacking and defense systems. Collective defense Attacking systems (4-0 / 2-2). Defense systems (2-1. Penalty and free throw techniques Attack and defense systems in match practice
BSE373SPOR PSİKOLOJİSİ
SPORT PSYCHOLOGY
S202.04.02Spor psikolojisi alanı, konuları; spor ve fiziksel etkinliklerde motivasyon, duygular; üstün performansın psikolojisi, sporda liderlik, egzersiz ve sporda benlik sunumu, sporda uzmanlığın gelişmesi, takım sporlarında psikolojik süreçler, bilişsel beceriler ve spor etkinlikleri ile ilişkisi, sporda başarı, başarıyı etkileyen kişilik faktörleri, sporda müdahale ve performans arttırma, spor psikolojisinde ölçme ve araştırmalarThe field of sports psychology; motivation, emotions in sports and physical activities; psychology of superior performance, leadership in sports, exercise and self-presentation in sports, development of expertise in sports, psychological processes in team sports, cognitive skills and relationship with sports activities, sports success, personality factors affecting success, sports intervention and performance enhancement, measurement and research in sports psychology
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE316EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION
Z202.03.02Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Measuring and evaluation concepts, reliability and validity comparison of measurement, evaluation and assessment approaches, familiarization with different constructs in testing and concepts related to testing, emotional field: concern, attitude and tendency tests interpretation of test results and intervention outcomes.
BSE318TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.The aim of the Turkish Education System and basic principles, regulations related to education, the structure of Turkish Education System, management theories and processes, school organization and management, works in staff management, student, teaching and business management, community involvement to the school.
BSE320BECERİ ÖĞRENİMİ
MOTOR LEARNING
Z303.03.03Beceri öğrenimi ve kavramlarına Giriş: alanın temel kavramları, Beceri Sınıflaması.. Beceri öğrenimi ve kavramlarına Giriş: Motor Performansın Ölçülmesi. Motor Kontrol kuramları: Motor Kontrol Kuramları. Motor Kontrol kuramları: Derinduyum ve görü. Motor Kontrol kuramları: Kompleks Motor Becerilerin Kontrolü. Motor Kontrol Hazırlık ve Dikkat: Motor Kontrol Sistemi ve Koordineli Hareketler. Motor Kontrol Hazırlık ve Dikkat: Motor Beceri ve Dikkat. Öğrenme Çevresi: Alıştırma ve Testlerde performansın gözlemi. Öğrenme Çevresi: Performans Karakteristikleri ve Beceri Öğrenimi. Öğrenme Çevresi: Beceri Transferi. Öğrenme Çevresi: Gösterim ve Arttırılmış Geribildirim. Öğrenme Çevresi: Alıştırma Durumları; Alıştırma deneyimlerinde çeşitlilik. Yetenekler: Yetenekler, Motor Öğrenme ve performans.Introduction to Skill Learning and Concepts: Basic concepts of the field, Skill Classification. Introduction to Skill Learning and Concepts: Measurement of Engine Performance. Motor Control Theories: Motor Control Theories. Motor control theories: Derinduyum and opinion. Engine Control Theories: Control of Complex Engine Capabilities. Engine Control Preparation and Attention: Engine Control System and Coordinated Movements. Engine Control Preparation and Attention: Engine Skill and Attention. Learning Environment: Observation of performance in Exercises and Tests. Learning Environment: Performance Characteristics and Skill Learning. Learning Environment: Skill Transfer. Learning Environment: Impressions and Increased Feedback. Learning Environment: Exercise Situations; Diversity in practice experiences. Capabilities: Capabilities, Engine Learning and performance.
BSE322FİZİKSEL UYGUNLUK
PHYSICAL FITNESS
Z303.03.03Fiziksel uygunluğun tanımı ve önemi. Fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar. Fiziksel uygunluğun dinamikleri ve metodları. Kalp solunum sistemi dayanıklılığı. Kalp solunum sistemi dayanıklılığının ölçüm yöntemleri ve egzersiz örnekleri. Vücut komposizyonunun belirlenmesi ve ölçüm yöntemleri. Dengeli beslenme, kilo kontrolü ve enerji tüketiminin hesaplanması. kas kuvveti ve dayanıklılığı ölçüm yöntemleri ve egzersiz örnekleri. Esneklik ve önemi ölçüm yöntemleri ve egzersiz örnekleri. Erkekler ve bayanlarda fiziksel uygunluğun prensipleri. Fiziksel uygunlukda egzersiz programına başlama ve sürdürme. Fiziksel uygunlukda egzersiz programı yönetme özellikleri (Liderlik). Stres yönetimiDefinition and importance of physical fitness. Concepts related to physical fitness. Dynamics and methods of physical fitness. Heart respiratory tract durability. Methods of measurement of heart respiratory system endurance and exercise examples. Determination of body composition and measurement methods. Calculation of balanced nutrition, weight control and energy consumption. methods of measuring muscle strength and endurance and exercise examples. Flexibility and importance measurement methods and exercise examples. Principles of physical fitness in men and women. Starting and maintaining an exercise program in physical fitness. The ability to manage an exercise program in physical fitness (Leadership). Stress management
BSE324DOĞA SPORLARI
OUTDOOR SPORTS
Z122.03.03Kıyafet seçimi, aletler ve diğer ekipmanlar, Yürüyüş, Çadırlar, Kamp, Kamp teknikleri; Beslenme; balta kullanma tekniği ve krampon giyme; Karda ve buzda tırmanmaQuality of Clothes, Tools and Other Equipments, Walking, Tents, Camping, Tactics of Camping; Nutrition; Techniques of Using Pickaxe and Wearing Crampon; Climbing on Ice and Snow.
BSE326RAKET SPORU
RACKET SPORTS
Z122.04.03Tenis tarihçesi.Dünyada ve Türkiyede tenis. Saha ve malzeme bilgisi. El-göz-vücut koordinasyonu için top ve raketle alıştırmalar. Forehand,backhand vuruşların öğrenme ve öğretme yöntemleri,uygulamaları. Forehand-backhand vuruşların geliştirilmesi. Servis öğrenme ve öğretme yöntemleri,alıştırmalar. Smash-lob öğrenme ve öğretme yöntemleri,alıştırmalar. Vole öğrenme ve öğretme yöntemleri,alıştırmalar. Badminton sporunun tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi. Badminton raket tutuş çeşitleri ve temel duruş tekniklerinin öğretilmesi. Forehand vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Forehand yüksek, kısa ve swip servislerin öğretimi ve alıştırmalar. Clear vuruş teknğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Backhand vuruş, backhand kısa servis tekniklerinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Drop vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Drive vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.Tennis History and tennis in Turkey. Field and material knowledge. Ball and racket exercises for hand-eye-body coordination. Forehand, learning and teaching methods and applications of backhand strokes. Development of forehand-backhand strokes. Service learning and teaching methods, exercises. Smash-lob learning and teaching methods, exercises. Vole learning and teaching methods, exercises. The historical development of Badminton and information about the materials used. To teach the types of badminton racket grip and basic posture techniques. Exercises for teaching and practicing forehand shot technique. Teaching of forehand high, short and swip services and exercises. Exercises for the teaching and application of Clear Strokes. Backhand, backhand, short service techniques. Drop stroke technique teaching and practicing exercises. Exercises for teaching and practicing Drive stroke.
BSE330GELENEKSEL TÜRK SPORLARI
TRADITIONAL TURKISH SPORTS
S202.04.02Geleneksel Türk Sporları; Güreş, Atıcılık, Binicilik, AvcılıkTraditional Turkish Sports; Wrestling, Shooting, Equestrian, Hunting
BSE334EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION
S202.04.02Toplam Kalite Yönetimi ve anlayışı. Kaliteyi yükseltme teknikleri. İstatistiksel kuramlar. Değişkenler için kontrol şemaları. Kontrol şemalarının işlenmesi ve analizi. Diğer değişken kontrol şemaları. İhtimal hesaplarının temelleri. Kontrol şemalarının özellikleri. Güvenirlik. Kalitenin hesaplanması.Total Quality Management and understanding. Techniques for improving quality. Statistical theories. Control charts for variables. Processing and analysis of control charts. Other variable control schemes. Fundamentals of probability calculations. Properties of control charts. Reliability. Calculation of quality.
BSE336DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
S202.04.02Dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması. Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi. tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi, temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması. dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması. Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer kat etme çalışmaları. Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları. Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango, cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.Historical development and classification of dance. Studying various step forms. Giving note and measurement information. Analysis of full note, half note and quarter note, definition of tempo, walks with tempo and studying various step forms. Walks by changing direction, movement exercises according to music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Studying arm positions with steps suitable for music. Studying arm undulations and brushing movements. Giving information about the selection of suitable music for dance. Studying the basic movements learned by using connection movements. Various starting poses. Exercises to cover the ground using waltz stepping and turns in different directions. Studying different link movements. preparing composition individually. Warm-up with step, practice of foot and arm positions in the bar, various starting and ending poses. Demonstration of ground movements and alignment patterns. Various folk dance figures, waltz, tango, cha cha steps. Creating a movement in 2 and 4. Creating a composition with a group and working by correcting its deficiencies. Showing various lineups and studying composition as a group. Studying composition as a group with sample music.
BSE348SPOR MASAJI
SPORT MASSAGE
S202.04.02Masajın dozajı ve etkileri; Dünyada kullanılan masaj teknikleri; Öncesi ve sonrasıyla masajın sporda kullanılması; Mekanik masaj yöntemleri; Masaj uygulamaları: Alt sırt masajı, Üst sırt masajı, Boyun masajı, El masajı, Önkol masajı, Kol masajı, Ayak masajı, Bacak masajı, Uyluk masajı, Yüz masajı, Karın masajı.Dosage and effects of massage; Massage techniques used in the world; Before and after using massage in sports; Mechanical massage methods; Massage treatments: Lower back massage, Upper back massage, Neck massage, Hand massage, Forearm massage, Arm massage, Foot massage, Leg massage, Thigh massage, Face massage, Abdominal massage.
BSE350YAŞAM BOYU SPOR
LIFE-LONG SPORTS
S202.04.02Neden Yaşam Boyu Spor? Yaşam boyu spor anlayışı nasıl doğdu?, Her Yaşta Spor ve Egzersizin Temel Hedefleri,Her Yaşta Sporun ve Egzersizin Bilimsel Temelleri,Düzenli Yaşam Boyu Spor Uygulamalarının, İnsan Sağlığına Etkileri, Neden Aerobik Egzersiz?. Önce Bir Sağlık Değerlendirmesi; Basit Reçete Önerisi Sağlıklı Yaşam Boyu Spor Uygulamaları İçin Çeşitli Aktivite Önerileri, Ruhsal Sorunlar; Stres ve Spor Kilo Kontrolü ve Dengeli Beslenme , Antrenmanlarda Nelere Dikkat Edilmeli? Kadın ve Egzersiz: Hamilelik ve egzersiz, Doğum sonrasında toparlanma egzersizleri Yaşlılar ve EgzersizWhy Lifelong Sports? How are life-long sports concepts born ?, Basic aims of sports and exercise at every age, Scientific bases of exercise and exercise at every age, Regular lifestyle sports practices, Human health effects, Why aerobic exercise ?. First a Health Assessment; Simple Prescription Recommendation Various Activity Recommendations for Healthy Lifestyle Sports Practices, Mental Problems; Stress and Sport Weight Control and Balanced Nutrition What to Watch During Training? Women and Exercise: Pregnancy and Exercise, Postpartum Recovery exercises Ages and Exercise
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TDE466AKADEMİK TÜRKÇE
AKADEMİK TÜRKÇE
G202.03.02Alana yönelik kullanılması gereken terimsel ifadelerin yerine göre doğru kullanımını sağlamak.Learn term phrases
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE421ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-1
TEACHING PRACTICE-1
Z265.010.08Öğretmen adayı bu derste eğitim-öğretim etkinliklerini izler, girdiği sınıfta işlenecek derslere ilişkin planları analiz eder, ders için hazırlık yapar, planda yer alan öğretme-öğrenme etkinliklerine kısmen ya da tamamen katılır, öğrencilerin istenmeyen davranışlarını ve bunların nasıl yönetildiğini araştırır, okulun yapı ve işleyişini kavrar, ders dışında da bazı etkinliklerde görev alır, kulüp faaliyetleri ve rehberlik çalışmalarına destek olur, okul yönetimince istenen görevleri yerine getirir, uygulama okulunda geçirdiği gün içindeki yaşantılarını raporlaştırarak uygulama öğretmenine imzalatıp uygulama öğretim elemanına sunar.The pre-service teacher monitors the educational activities in this lesson, analyzes the plans for the lessons to be taught in the classroom he attends, prepares for the lesson, participates partially or completely in the teaching-learning activities in the plan, investigates students' misbehavior and how they are managed, Grasps, takes part in some activities outside of the lesson, supports club activities and guidance activities, fulfills the duties requested by the school administration, reports his experiences during the day he spent in the practice school and presents it to the application teacher.
BSE423ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
SPECIAL EDUCATION AND INCLUSIVE
Z202.03.02Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.Basic concepts; the individuals who need special education; language and speech impairment; physical inability / persistence; multiple inability; feeling / behavior disorder; classification; prevalence and frequency of occurrence; reasons; screening / diagnostic; team; education-training environments; scientific based practices; the characteristics of the family with the concept of family and the child with special education needs; attitudes towards the child and his / her family in need of special education; services offered to families, support and legal rights.
BSE425EGZERSİZ VE BESLENME
EXERCISE AND NUTRITION
Z202.03.02Temel Beslenme İlkeleri; Temel (Karbonhidrat, Protein, Yağ) ve Yardımcı (Vitamin, Mineral ve Su) Besin Öğeleri ve Organizmadaki Fonksiyonları; Sportif Başarıda Temel ve Yardımcı Besin Öğelerinin Önemi ve Kullanımı; Ergojenik Besin Destekleri; Özel Beslenme UygulamalarıBasic Nutrition Principles; Basic (Carbohydrate, Protein, Fat) and Auxiliary (Vitamin, Mineral and Water) Nutrients and Their Functions in Organism; Importance and Usage of Basic and Supplementary Nutrients in Sportive Success; Ergogenic Food Supplements; Special Nutrition Practices
BSE427HALK OYUNLARI
FOLK DANCE
Z122.03.03Folklor (Halkbilim) Tanımı;Türk Halk Danslarının İçerdiği Konulara ve Türlere Göre, Anlatımı,Örneklemeleri; Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ). Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy – Esmer) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy – Esmer). Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme)Definition of Folklore (Folklore), Narration of Turkish Folk Dances and Expressions by Species, Sampling; Step Teaching of Turkish Folk Dances; Artvin Region (Ata Bar - Mendo Bar) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Bars) Artvin Region (Ata Bar - Mendo Baru). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Halaylar) Diyarbakır Region (Deliloy - Esmer) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Halaylar) Diyarbakır Region (Deliloy - Esmer). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Doggy Dances) Eskişehir Region (Eskişehir Zeybesi - Selönü) Local Costume and accompanying sazlar. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Matt Dances) Eskişehir Region (Eskişehir Zeybesi - Selönü) Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Horonlar) Trabzon Region (Shaking - Ix) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Horonlar) Trabzon Region (Shaking - Icing) Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Zeybekler) Muğla Region (Çökertme) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Zeybekler) Muğla Region (Çökertme)
BSE429EĞİTSEL OYUNLAR
EDUCATIONAL GAMES
Z122.03.03Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Temel Kavramlar. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Çocuklar ve Özellikleri. Beden eğitimi ve oyun Öğretiminde Motor Beceri ve Öğrenme. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretim Yöntemleri. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Hareket Becerileri ve Kavramlar. Beden Eğitimi ve Oyun öğretiminde araçlar. Beden Eğitimi ve Oyun öğretiminde araçlar. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Ortamların Özellikleri. Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretiminde Kullanılan Formatlar. Oyun Öğretiminde Oyunların Sınıflandırılması. Oyun Öğretiminde örgütlenme. Çocuklarda Spor Yaralanmaları. Beden eğitimi ve Oyun öğretiminde Ölçme Değerlendirme.Basic Concepts in Physical Education and Game Teaching. Children and Their Characteristics in Physical Education and Game Teaching. Motor Skills and Learning in Teaching Physical Education and Play. Physical Education and Game Teaching Methods. Movement Skills and Concepts in Physical Education and Game Teaching. Tools in Physical Education and Game teaching. Tools in Physical Education and Game teaching. Characteristics of the environments in Physical Education and Game Teaching. Formats Used in Physical Education and Game Teaching. Classification of Games in Game Teaching. Organization in Game Teaching. Sports Injuries in Children. Measurement and evaluation in physical education and game teaching.
BSE435BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
S202.04.02Beden eğitim, spor ve performans ile ilgili kavramlar, ölçme ve değerlendirme kriterleri, basit testlerin hazırlanması gerekliliği amacı ve uygulama prosedürleri, vücut kompozisyonuConcepts related to physical education, sports and performance, measurement and evaluation criteria, the purpose of the preparation of simple tests and application procedures, body composition
BSE437TAKIM YÖNETİMİ VE LİDERLİK
TEAM MANAGEMENT AND LEADERSHIP
S202.04.02Dersin tanıtımı ve ders işleme yöntemi ve içerik, temel kavramlar, Liderlik yaklaşımlarının kuramdaki yeri (Klasik düşünce ve Liderliğin ele alınışı) Liderlik yaklaşımlarının kuramdaki yeri (Neo-Klasik düşünce ve Liderliğin ele alınışı biçimi)Çağdaş Yönetim Yaklaşımları çerçevesinde ele alınan liderlik yaklaşımları/modeller Grup, Ekip,Takım kavramı, anlamı önemi ve kuramdaki yeriTakım Türleri ve Takım Oluşumunu etkileyen faktörler Takım oluşum süreci/lider üye ilişkileri /Takım üyelerinin rol dağılımlarıEtkili takımların özellikleri ve takım tipleri/ üye rol ilişkileri- Liderlik ve Takım Bağı (Takım- liderlik davranış ilişkisi)Etkili liderlik ve Etkin Takım Bağı /Takım Etkinliği Takım etkinliği- Örnek incelemeler Takım liderlerinin takım etkinliğindeki rolü (ölçme ve değerlendirme)1. Takım liderlerinin takım etkinliğindeki rolü (ölçme ve değerlendirme) Liderlik ve Takım Yönetimi Dönem İçi Çalışmalar (Çalıştay Sunumları)Introduction of the course and teaching method and content, basic concepts, The place of leadership approaches in theory (Classical thought and leadership approach) Leadership approaches in theory (Neo-Classical thinking and leadership style) Leadership approaches / models addressed within the framework of Contemporary Management Approaches Group Team, Team concept, importance of meaning and place in theory Team Types and Factors affecting Team Formation Team formation process / leader member relations / Role distribution of team members The characteristics of effective teams and team types / member role relations- Leadership and Team Bond (Team-leadership behavior relationship) Effective Leadership and Effective Team Bond / Team Activity Team Activity - Case studies The role of team leaders in team activity (measurement and evaluation) 1. The role of team leaders in team activity (measurement and evaluation) Leadership and Team Management In-Term Studies (Workshop Presentations)
BSE439UZMANLIK EĞİTİMİ-BASKETBOL-I
SPECIALISATION EDUCATION-BASKETBALL-I
S202.04.02Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
BSE441UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-I
SPECIALISATION EDUCATION-FOOTBALL-I
S202.04.02Futbolda Temel Tekniklerin Uygulanışı, Prensipleri ve Özellikleri; Kalecinin, Savunma, Orta Saha ve Hücum Oyuncularının Özellikleri; Futbolda Taktiğin Önemi; Futbolda Savunma ve Hücum Prensipleri (Bireysel ve Takım); Futbolda Sistemler; Futbolda Standart Atışlar, Maç Ortamında Taktik UygulamalarApplication, Principles and Properties of Basic Techniques in Football; Features of Goalkeeper, Defense, Midfield and Attackers; Importance of Tactics in Football; Defense and Offensive Principles in Football (Individual and Team); Systems in Football; Standard Shooting in Football, Tactical Applications in Match Environment
BSE447UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-I
SPECIALISATION EDUCATION- TENNIS-I
S202.04.02Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, öğretim yöntemleri ve teknikleri ,tenis kuralları ve turnuva çesitleri hakkında bilgi vermek. .To give information about working methods, teaching methods and techniques, tennis rules and tournament types that will enable them to acquire more original knowledge and skills based on the theoretical foundations of tennis. .
BSE453UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-I
SPECIALISATION EDUCATION-SWIMMING-I
S202.04.02Havuz Kuralları; Havuz ve Diğer Olanakların Standartları; Kullanılan Malzemenin Standartları; Yüzme Branşı ile Diğer Branşların Arasındaki Fiziki Farklılıklar; Serbest, Sırt, Kurbağa ve Kelebek Stil Tekniğinin Öğrenimi ve Öğretimi; Bu Tekniklerin Gelişimi İçin Kullanılan Driller; 4 Tekniğe Ait Çıkış ve Dönüşler; Yarışma Kuralları ve Diskalifiye NedenleriPool Rules; Standards of the Pool and Other Facilities; Standards of the Materials Used; Physical Differences Between Swimming and Other Branches; Teaching and Teaching Freestyle, Back, Frog and Butterfly Style Techniques; Driller Used for the Development of These Techniques; 4 Technique Ascents and Turns; Competition Rules and Reasons for Disqualification
BSE457UZMANLIK EĞİTİMİ-CİMNASTİK-I
SPECIALISATION EDUCATION-GYMNASTICS-I
S202.04.02Ulusal ve uluslararası yarışmalar ve organizasyonlar hakkında bilgi edinme, cimnastikte’te hareket analizleri (görsel araçlarla-C’de kinetikler ve kinematikler), biyomekanik faktörler, hareket sembollerini tanıma, sembolik ifadelerle hareketleri yazabilme, hareketleri şekilsel ifade edebilme, başlangıç düzeyi antrenmanlar planlama, alternatif eğitim araçları yaratabilme ve kullanabilme, küçükler kategorisi yarışma hazırlıkları (aletsiz seri), bale eğitimi, C’te vücut tekniği çalışmaları (Amerikan çalışmaları), Basit kondisyon çalışmaları, koordinasyon, C’ te güvenli çalışma, olası sağlık sorunları ve önlenmesi, Türkiye Cimnastik Federasyonu talimatlarını inceleme.Learning about national and international competitions and organizations, movement analysis in gymnastics (kinetics and kinematics with visual tools-C), biomechanical factors, recognition of movement symbols, ability to write movements with symbolic expressions, ability to express movements, planning beginner level exercises, alternative to be able to create educational tools and usage, a small category of contest preparation (toolless series), studied ballet, C body technical studies (American studies), simple fitness activities, coordination, C te safe operation, possible health issues and prevention, Turkey Gymnastics Federation review instructions.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE434ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-2
TEACHING PRACTICE - II
Z265.010.08Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Each week, a daily lesson plan preparation, the plan implementation, the application of teacher, lecturer, and evaluation by the students, assessments, corrections and reapplications, portfolio preparation and presentation.
BSE436OKULLARDA REHBERLİK
GUIDANCE IN SCHOOLS
Z202.03.02Okulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamalarıFundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
BSE438BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ORGANISATION
Z202.03.02Yönetim Bilimi Kavramları ve Yönetim Süreci. İletişim ve İletişim Süreçleri. Öğrencilere konuların tahsisi ve dağıtımı. Beden Eğitimi ve Sporun, Okul Sporlarının Amaçları ve Hedefleri. Osmanlı’dan Günümüze Türk Eğitim Sistemi. Özel ve Kamu Eğitim Kurumları Yönetim Yapılarının İncelenmesi. Kamu ve Özel Sektörde Beden Eğitimi ve Spor Programları. Dünya Spor Organizasyonları. Türk Spor Yönetimi, Spor Kulübü Kurulmasının İlke ve Resmi Uygulamaları. Okullar Arası Yarışma Sporları Programları Eğitim Kurumlarına Yönelik Rekreasyonel Sporlar. İnsan Kaynaklarının Yönetim ve Denetimi. Okul Sporlarında Program GeliştirmeConcepts of Management Science and Management Process. Communication and Communication Processes. Assignment and distribution of subjects to students. Objectives and Goals of Physical Education and Sports, School Sports. Günümüm Türk Education System from Ottoman. Examination of Management Structures of Private and Public Education Institutions. Physical Education and Sports Programs in the Public and Private Sector. World Sports Organizations. Principle and Official Practices of Turkish Sports Management, Sports Club Establishment. Inter-School Competition Sports Programs Recreational Sports for Educational Institutions. Human Resources Management and Supervision. Program Development in School Sports
BSE440SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZ. PROG.
EXERCISE PROGRAMS FOR HEALTHY LIFE
Z202.03.02Sağlığın tanımı, temel bileşenleri, risk faktörleri, egzersiz öncesi değerlendirme,egzersiz reçetesi oluşturma ve uygulama yöntemleri ve uygun sporlarDefinition of health, basic components, risk factors, pre-exercise evaluation, exercise prescribing and application methods and appropriate sports.
BSE442UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ADAPTED PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z122.04.03Engellilik nedenleri, Engelliliği önleme, İşitme engellilerin sınıflandırılması ve gelişimsel özellikleri, İşitme engelliler ve eğitimleri, Görme engelliler ve gelişimsel özellikleri, Görme engelliler ve eğitimleri, Zihinsel engellilerin sınıflandırılması ve gelişimsel özellikleri, Zihinsel engelliler ve eğitimleri, Bedensel engelliler, Fiziksel engelliler ve eğitimi, Yaygın gelişimsel bozukluklar, Engelliler için beden eğitimi ve spor, Engelliler için beden eğitimi ve spor, Engelli bireylerin fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesinde kullanılan testlerCauses of disability, Disability prevention, Classification and developmental characteristics of hearing impaired, Hearing impaired and their education, Visually impaired and developmental characteristics, Visually impaired and education, Classification of mentally disabled and developmental characteristics, Mentally disabled and education, Physically disabled, Physical disabilities and education, developmental disorders, physical education and sport for disabled people, physical education and sport for disabled people, tests used to evaluate the physical fitness of people with disabilities.
BSE444SPORDA GÖNÜLLÜLÜK
VOLUNTEERISM IN SPORTS
S202.04.02Gönüllülük felsefesi ve sporda gönüllük kavramının açıklamak. Gönüllülükte iletişim, takım çalışması ve liderlik gibi kavramları açıklamak ve spor gönüllüğü uygulamalarından örnekler ile kavramı açıklayarak örnek bir uygulama yapmak.Volunteering in sport philosophy and explain the concept of volunteerism. Communication, teamwork and leadership concepts with examples to explain the concept and practices of volunteerism in sport by explaining an example to the application.
BSE448WELLNESS
WELLNESS
S202.04.02Sağlık ve wellnesın içerdiği temel bilgi ve kavramlara değinilecek. Zihinsel sağlık, beslenme, fitness, ana sağlık problemleri, enfeksiyon hastalıkları, sağlık bakım masrafları, çevrasel sağlık ve ölüm kavramlarını kapsayacaktır.Basic information and current concepts on the area of health and wellness are addressed. The following areas will be covered: mental health, stress, drug use and abuse, sexuality, relationships, nutrition, fitness, major health problems, infectious diseases, health care costs, environmental health, and death and dying.
BSE452UZMANLIK EĞİTİMİ- BASKETBOL-II
SPECIALIZATION EDUCATION - BASKETBALL - II
S202.03.02Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
BSE454UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-II
SPECIALIZATION EDUCATION - FOOTBALL - II
S202.03.02Futbolun Fizyolojisi ve İhtiyaçları; Isınma, Sürat, Çeviklik, Koordinasyon, Kuvvet, Dayanıklılık, Soğuma ve Toparlanma Kavramları, Önemleri ve Uygulamaları; Birim Antrenman Nasıl Planlanmalı? Planlama Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?Physiology and Needs of Football; Warm-up, Speed, Agility, Coordination, Strength, Endurance, Cooling and Recovery Concepts, Importance and Applications; How to Plan a Unit Training? What Should Be Considered While Planning?
BSE460UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-II
SPECIALIZATION EDUCATION - TENNIS - II
S202.03.02Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, öğretim yöntemleri ve teknikleri ,tenis kuralları ve turnuva çesitleri hakkında bilgi vermek. .To give information about working methods, teaching methods and techniques, tennis rules and tournament types that will enable them to acquire more original knowledge and skills based on the theoretical foundations of tennis. .
BSE466UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-II
SPECIALIZATION EDUCATION - SWIMMING - II
S202.03.02Yüzücülerin antropometrik özellikleri; branşın fizyolojisi ve kullanılan enerji sistemleri, performans gelişimi için kullanılan antrenman yöntemleri, yaş gruplarının antrenman özellikleri ve yaş gruplarına göre hem kara hem suda antrenman planlamasıAnthropometric properties of swimmers; physiology and energy systems of the branch, training methods used for performance improvement, training characteristics of age groups and training planning for both land and water according to age groups
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.