English

FACULTY OF SPORTS SCIENCE-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SPORTS SCIENCE-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL113BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
BSE121BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.02.02Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar; Eğitim ve Öğretimde Beden Eğitimi ve Sporun Yeri; Beden Eğitiminin ve Sporun: Amaçları, Felsefesi, Diğer Bilimlerle İlişkisi; Beden Eğitimi ve Sporda Meslek Alanlarının Geleceği; Farklı Beden Eğitimi ve Spor Yaklaşımlarının Temel İlkeleri; Sporda Gelişme ve Başarının Temelleri; Spor Bilimleri ve Performans; Hareket Eğitiminin Amacı ve İşlevleri: Sporda rekorları hazırlayan faktörler.Describe the concept of Physical Education and Sports. Explain historical development of Physical Education and Sports. Define Physical Education and Sports. Interpret diffrences of Physical Education and Sports. Explain objective of Physical Education and Sport. Explain the effects of Physical Education and Sports on people. Explain the effects of Physical Education and Sports on the relations between societies. Explain the scientific and philosophical approach of Physical Education and Sports. Explain developmental stages of Physical Education and Sports. Explain social function of Physical Educaiton and Sports . Explain economic function of Physical Education and Sports. Explain psychological function of Physical Education and Sports
BSE123İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ
HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY
Z303.03.03Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş, Fiziksel yapı ve sınıflandırılması İnsan vücuduna giriş, Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku, kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve PostürDescribe the concept of Anatomy and movement.Identify axes. Identify planes.Identify basic anatomical position. Identify joint range of motion. Identify the structure of human body system and how to use this information in their proffessions. Explain the basic structures of bones. . Explain the basic structures of muscle. Identify bones of upper extremities. Identify Clavicula. Identify Scapula. Identify Humerus. Identify Radius and Ulna Identify Hand Bones Identify bones of lower extremities. Identify Pelvis. Identify Femur. Identify Tibia and Fibula. Identify Foot bones. Identify Vertebrae and Costae. Identify Cervical vertebrae. Identify Thorasic vertebrae.Identify Lumbar vertebrae. Identify Costae count Identify muscle of upper extremities. Identify shoulder girdle muscles. Identify upper arm muscles. Identify forearm muscles. Identify hand muscles. Identify muscle of lower extremities. Identify region of hip muscles. Identify Femural muscles. Identify leg muscles. Identify foot mucsles. Identify back and neck muscles. Identify region of neck muscles. Identify region of back muscles. Identify abdominal muscles. Identify lower abdominal muscles. Identify mid abdominal muscles. Identify upper abdominal muscles. Identify oblique muscles. Identify muscular movement Identify which muscle do the movement Identify muscle contraction and relaxation at the movement
BSE125HAREKET EĞİTİMİ
MOVEMENT EDUCATION
Z223.03.04Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.Basic concepts of movement education, development and growth periods, factors affecting motor development and motor development, physical fitness in children, locomotor skills, non-locomotor skills, manipulative skills and perceptual motor abilities, movement concept.
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim ve sosyalleşme ilişkisi. Eğitim üzerindeki sosyal etkiler. Eğitimin sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BSE120SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM
HEALTH EDUCATION AND FIRST AID
Z202.02.02İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri İlkyardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları. ABC kuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilkyardım. Basit yaralanmalar Kanamalarda ilkyardım Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.Social Preference of First Aid; First Aid Targets First Aid's definition, duties and responsibilities. ABC is the rule? teaching of application. General information about respiration, circulation and nervous system First aid in accident. Simple injuries First aid in the blood First aid in the burns Donmers First aid in poisoning Other conditions requiring first aid (drowning and blockages) Fractures, twists, difficulties and first aid.
BSE122CİMNASTİK
GYMNASTICS
Z122.04.03Genel Cimnastikte temel duruş ve yürüyüş egzersizlerini öğrenerek, esneklik ve denge becerilerinin farkına varabilmektir.To learn basic posture and gait exercises in general gymnastics, to be able to realize flexibility and balance skills.
BSE124ATLETİZM
ATHLETISM
Z122.04.03Atletizmin temel özellikleri ve atletizmin sınıflandırılması Orta ve uzun mesafe koşuları, orta ve uzun mesafe koşu çalışmaları Gülle atma teknikleri. Gülle atma tekniğini kazandırıcı çalışmalar. Gülle atma tekniğini geliştirici alıştırmalar Uzun atlama teknikleri hız alma koşusu ve koşu kontrolü uzun atlama tekniğini geliştirici çalışmalar Kısa mesafe koşularının teknikleri; koşu tekniği ve reaksiyon çalışmaları kısa mesafe koşularında çıkış şekilleri sürat ve süratte devamlılık kazandırıcı çalışmalar Yüksek atlama teknikleri yüksek atlamada hız alma koşusu ve sıçrama; tekniği geliştirici çalışmalar Disk atma teknikleri; tekniği kazandırıcı çalışmalar disk atamada tekniği geliştirici çalışmalar Ara sınav Bayrak koşuları; Bayrak yarışlarına hazırlayıcı alıştırmalar. Bayrak değiştirme çeşitleri, bayrak sopasının ele verilme teknikleri. Bayrak yarışlarında tekniğin geliştirilmesi Cirit atma; Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, ciritin tutulması, taşınması ve ritim çalışmaları Cirit atmada, atış pozisyonu, atış, hızlanma koşusu ve tekniği geliştirici alıştırmalarBasic features of athleticism and athletic classification Middle and long distance running, medium and long distance running practices Shooting techniques. They work to gain a laughing technique. Developing exercises on the laughing technique Long jump techniques Speeding up run and running control Developing the long jump technique Techniques of short distance runs; running technique and reaction studies Output forms at short distance runs Speed ​​and continuity work High jump techniques High jump speed and jump; Technique developer studies Discarding techniques; Techniques that make the technique work Disc techniques to develop the technique Midterm exam Flagsticks; Preparatory exercises for flag races. Types of flag change, technique of flag stick. Development of technique in flag races Javelin throwing; Preparatory exercises for shooting techniques, clay retention, transport and rhythm exercises Javelin throws, shooting position, shooting, acceleration practice and technique developing exercises
BSE126TAKIM SPORLARI -I BASKETBOL
TEAM SPORTS -I BASKETBALL
Z122.03.03Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
EGF107EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between education and psychology, definition and functions of educational psychology, basic concepts related to learning and development, developmental characteristics, factors affecting learning, learning theories, reflections of learning theories on teaching processes, effective learning, factors affecting learning.
EGF109EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Geçmişten günümüze felsefi ve eğitim ilişkisinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmaya; felsefenin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim uygulamalarının nasıl şekillendiğini kavramaya; farklı felsefik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim felsefelerinin yapılandırılmasını sağlamaya yönelik konular ve tartışmalarThe connection between philosophy and education, definition of education philosophy, fundamental philosophical movements (idealism, realism, pragmatism and existentialist), education philosophy movements, the effects of education philosophy movements on Turkish education system, modern education systems.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.Basic features of oral language and verbal communication, oral expression, unprepared and prepared speech stages, types of speech, oral expression applications, studies on speech samples, oral expression applications and correcting language and expression errors in speeches.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE237BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.03.02Dersin içeriği beden eğitimi ve spor öğretimi ve uygulamaları ile ilgili yöntem ,teknik ve ilkeleri kazandırabilme. Beden eğitimi ve spor öğretimi ile ilgili Psikomotor, bilişsel ve duyuşsal amaçları gerçekleştirebilme. Eğitim ve öğretim ile ilgili temel kavram bilgilerini kavratabilme. Alan bilgisi ile ilgili mikro uygulamalar içinde amaç, ünite, konu, araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağına ilişkin uygulamaları kazandırabilme. Ders içi ve ders dışı çalışmaları ile ilgili değerlendirme süreçlerini gerçekleştirebilme. Bir ders ile ilgili uygulamaların bir bütünlük içinde sunumunu organizasyonunu gerçekleştirebilme oluşturmaktadır.Content of the course, physical education and sports teaching and practice related methods, techniques and principles to be able to gain. To be able to realize psychomotor, cognitive and affective purposes related to physical education and sports education. To be able to comprehend the basic concepts related to education and training. To be able to gain applications about purpose, unit, subject, tools and materials in micro applications related to field information. To be able to perform the evaluation processes related to the in-class and extracurricular studies. To be able to realize the organization of the applications related to a course with integrity.
BSE239MOTOR GELİŞİM
MOTOR DEVELOPMENT
Z303.03.03Motor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, gelişimin modellerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenekleri, benlik kavramını kapsamaktadır.Basic concepts of motor development, development and growth periods, models of development, factors affecting motor development and motor development, physical fitness and perceptual motor abilities in children, self-concept.
BSE241TAKIM SPORLARI-II- FUTBOL
TEAM SPORTS- II - FOOTBALL
Z122.04.03Futbol Tarihi ve gelişimi. Futbol Oyun Teknikleri,Futbol Oyun kuralları;Sportif Erdemlilik /Fair play , futbol temel teknik becerilerin öğretisi ile ilgili alıştırma ve uygulamalar; Futbol hücum-savunma strateji ve taktik yapılanmaları ile ilgili temel alıştırmalar ve alan uygulamaları .Futbolun tanımı,dünyada Futbol öğretim ilke ve yöntemleriDefinition of football, historical development of football in the world and turkey, knowledge of football game rules and game field measurements. Football-specific warm-up and stretching, Futbol technique, Futbol ball soccer exercises Without ball (running, jumping, changing direction, body swinging). Ball controls with foot, inside and outside of the foot, ball controls with knee, chest and head, football teaching principles and methods
BSE267ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
Z202.03.02Program tanıtımı ve dersle ilgili kuralların belirlenmesi. Öğretim Teknolojine İlişkin Temel Kavramlar. Öğretim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi.Eğitim Ortamlarında İletişim. Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması. Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması.Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması. Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-GereçlerDetermination of program introduction and rules related to the course. Basic Concepts Related to Instructional Technology. Historical Development of Instructional Technology. Communication in Educational Settings. Selection, Design and Preparation of Teaching Materials. Selection, Design and Preparation of Instructional Materials. Selection, Design and Preparation of Instructional Materials. Tools Used in Teaching Environments
BSE269ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z202.03.02Öğrenme ve öğretmenin gerçekleşebilmesi için öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrenme-öğretim yaklaşımları, öğrenme-öğretme stratejileri ile öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazanılmasını, geliştirilmesini kapsamaktadır.It includes learning and teaching approaches, learning-teaching strategies, and acquisition and development of knowledge and skills related to the application of teaching methods and techniques for the realization of the learning and teacher.
BSE271TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.03.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services; determination of current problems of community and preparing projects for solving problems; attending academic organisations (conferences, congresses, symposiums, etc) as well as voluntarily attending different projects as a part of social responsibility; the basic training and skills regarding the application of community services at schools.
BSE249SPOR VE TURİZM
SPORTS AND TOURISM
S202.03.02Turizmin tanımı, Turizmin dünya da ve Türkiye'de gelişimi, Turizmin dünya da ve Türkiye'de gelişimi Turizm hareketleri, İnsanları Turizm Hareketlerine Yönelten Sebepler, Spor Turizminin Özelliği Spor ve Turizmin Sınıflandırılması, Spor Turizm Çeşitleri, Spor Turizminin Etkileri Turizm Arzının Özellikleri +Turizm Arzını Etkileyen, Turizm talebinin tanımı+Etkileyen faktörler Dünya da ve Türkiye'de uygulanan Turizm Politikası+Genel Turizm planlaması Dünya da ve Türkiye'de uygulanan Turizm Politikasının turizm planlaması ile karşılaştırılmasıDefinition of tourism, Development of tourism in the world and in Turkey, Development of tourism in the world and Turkey, Tourism movements, Characteristics of sports tourism, Classification of sport and tourism, Types of sport tourism, Effects of sport tourism Tourism features of tourism + Tourism supply Influencing factors, the definition of tourism demand + Affecting factors Tourism policy applied in the world and in Turkey + General tourism planning Comparison of tourism policy applied in the world and Turkey with tourism planning
BSE259SPOR VE MEDYA
SPORTS AND MEDIA
S202.04.02por Nedir? Tarihsel süreç içerisinde spor. Spor ve toplumsal sınıflar. Spor ve İdeoloji ilişkisi. Spor ve Ekonomi ilişkisi. Spor ve Siyaset ilişkisi. Spor-Medya ilişkisinin sosyolojik temelleri. Tarihsel açıdan Spor Medyasının gelişimi. Endüstriyel spor Kavramı ve Medya birlikteliği. Spor Medyasının ideolojik işlevi; Milliyetçi bir dil kullanımı. Spor Medyasının ideolojik işlevi; Militarize bir dil ve şiddet yüklü söylemler. Spor Medyasının ideolojik işlevi ; Cinsiyetçi ve argo dil ve söylem kullanımı. Dünyada spor medyası. Türkiye’de spor/futbol medyasıWhat is Sports? Sport in historical process. Sports and social classes. Relationship between sport and ideology. Sport and Economy relationship. Sport and Politics. Sociological basis of Sports-Media relation. Historical development of Sports Medias. Concept of Industrial Sport and Media Coexistence. The ideological function of Sports Medias; Use of a nationalist language. The ideological function of Sports Medias; Militarized language and violent discourse. The ideological function of Sports Medias; Use of sexist and slang language and discourse. Sports media in the world. Sports / football media in Turkey
SYP253FUTBOL-I
FUTBOL-I
F202.04.02Futbolun tanımı,dünyada ve türkiyede futbolun tarihsel gelişimi, Futbol oyun kuralları ve oyun alanı ölçüleri bilgisi. Futbola özgü ısınma ve streching, Futbolda teknik, Futbolda topa yatkınlık çalışmaları Topsuz çalışmalar(koşma,atlama,yön değiştirme,vücut çalımı). Topla yapılan teknik hareketlerden ayak içi, ayak iç üstü ile vuruşlar, Ayak üstü ve ayak dışı ile vuruşlar, Ayak içi, üstü ile yapılan top kontrolleri Ayak dışı, tabanı ile yapılan top kontrolleri, Diz, göğüs ve kafa ile yapılan top kontrolleri, Futbol öğretim ilke ve yöntemleriDefinition of football, historical development of football in the world and turkey, knowledge of football game rules and game field measurements. Football-specific warm-up and stretching, Futbol technique, Futbol ball soccer exercises Without ball (running, jumping, changing direction, body swinging). Ball controls with foot, inside and outside of the foot, ball controls with knee, chest and head, football teaching principles and methods
SYP255HENTBOL-I
HENTBOL-I
F202.04.02Hentbolun tarihçesi, Günümüzde hentbol-topa yatkınlık çalışmaları, EHF ve THF yapılanmaları-top atma top tutma çalışmaları.Hentbol anlayışı-top sürme çalışmaları, saha ölçüleri-pas ve pas çeşitleri çalışmaları oyun kuralları-bireysel teknikler toplu topsuz aldatma çalışmaları, bireysel teknik anlayış-kale atışları çalışmaları, takım teknik anlayışı-piston ve yükleme çalışmaları, hücum sistemleri-çarpraz geçiş perdeleme yuvarlanma çalışmaları, savunma anlayışı-temel duruş öne çıkma,emniyete alma yanlara kayma çalışmaları, savunma sistemleri-kaleci özellikleri ve teknikleri çalışmaları, hentbolde antrenman programı anlayışı-ikili, üçlü savunma ve hücum grup çalışmaları hentbole özgü antrenman programlaması-takım savunması çalışmaları hentbole özgü testler-takım hücumu çalışmalarıHandball history, Handball basics, EHF and THF structures-ball throwing ball-holding exercises. Handball understanding-ball driving exercises, field measurements-rust and pass types exercises game rules-individual techniques, collective ball deception exercises, individual technical understanding- defense system-goalkeeper features and techniques exercises, understanding of the training program of the handball, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, double, triple defensive and offensive group exercises Handball specific training programming-team defense exercises Handball specific tests-team offensive exercises
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE234EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN EDUCATION
Z202.03.02Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts , basic datas about science history, structure of scientific research, scientific methods and different approaches about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods of data collection ,data saving, analysis, comment and reporting.
BSE236BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM PROGRAMLARI
TEACHING PROGRAMS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.03.02Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; beden eğitimi ve spor öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel beden eğitimi ve spor öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.Basic concepts about curriculum; the development of physical education and sports education programs from past to present; current physical education and sports education program approach, content, aims to develop skills; learning and sub-learning areas; distribution and boundaries of achievements by classes, relationship with other courses; methods, techniques, tools and materials used; measurement evaluation approach; teacher qualifications.
BSE238EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
EXERCISE PHYSIOLOGY
Z303.05.03Egzersiz fizyolojisine giriş, enerji kaynakları, egzersiz sonrası toparlanma, iskelet kaslarının yapısı ve fonksiyonu, kas hareketi ve sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve egzersiz, Solunum sistemi ve solunum gazlarının değişimi ve taşınması, fiziksel antrenmanın fizyolojik etkileri, yüksek irtifa ve su altında fiziksel performans, sıcak ve soğuk ortamlarda fiziksel performans, çocuk, yaşlı ve kadınlarda egzersiz ve antrenman, asit-baz dengesi ve egzersiz, endokrin sistemde egzersiz, doping ve ergojenik yardımcılar, fiziksel performans testleri.Introduction to exercise physiology, energy sources, recovery from exercise, structure and function of skeletal muscles, muscle movement and nervous system, cardiovascular system and exercise, change and transport of respiratory system and respiratory gases, physiological effects of physical performance at high altitude and under water physical performance at hot and cold environments, exercise and training in children, elderly and women, acid-base balance and exercise, exercise and endocrine system, doping and ergogenic aids, physical performance tests.
BSE240RİTİM EĞİTİMİ VE DANS
RHYTHM EDUCATION AND DANCE
Z122.05.03Ritim ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.The definition of rhythm and dance, historical development and classification of dance. Study of various step forms. Giving note and measure information. Analyzing of note, half note and quarter note, definition of tempon, walking with tempo and studying various step forms. Walking by changing directions, movement exercises by music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Study of arm positions with appropriate stepping to music. arm ripples and brushing movements. Galop, hoop, thai movements to work by taking place.Hams, stretches and the application of these movements in various step forms. Jump and jump, teaching turns. Intermediate stepping through splashes and joining of turns. To study the basic movements learned using connection movements. Various initial poses. Vals stepping and flooring exercises using turns in different directions. Study of different connection movements. individual composition preparation. Warming up with stepping, working on arm positions, various starting and ending poses. Display of position movements and alignment patterns. Different folk dance figures, waltzes, tango, cha cha steps. Create motion with 2's in 4's. Creating composition with group and working by correcting deficiencies. Demonstration of various arrangement patterns and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
BSE266TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.03.02Türk eğitim tarihinine giriş, İslamiyetten önce Türklerde eğitim, İslamiyetten sonra eğitim, Osmanlı dönemi eğitim sistemi, eğitimde ilk yenilik dönemi, Tanzimat dönemi, Mutlakiyet dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet dönemi.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
BSE242SPOR SOSYOLOJİSİ
SPORTS SOCIOLOGY
S202.04.02Sosyoloji ile ilgili tanımlar ve kavramlar; Sosyolojinin öncüleri ve temel sosyoloji kuramları; Sosyolojinin tarihsel gelişimi ve spor sosyolojisi; Sosyolojinin tarihsel gelişimi ve spor sosyolojisi; Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi; Temel sosyoloji kuramları çerçevesinde "Spor Sosyolojisi"; Spor ve Sosyal Kurumlar (Spor ve Aile, Spor ve Eğitim, Spor ve Din, Spor ve Siyaset, Spor ve Ekonomi); Spor ve Sosyal Kurumlar (Spor ve Aile, Spor ve Eğitim, Spor ve Din, Spor ve Siyaset, Spor ve Ekonomi)Definitions and concepts related to sociology; Pioneers of sociology and theories of basic sociology; Historical development of sociology and sports sociology; Historical development of sociology and sports sociology; The relationship of sociology with other social sciences; "Sociology of Sport" within the framework of basic sociological theories; Sports and Social Institutions (Sport and Family, Sports and Education, Sports and Religion, Sports and Politics, Sports and Economy); Sports and Social Institutions (Sport and Family, Sports and Education, Sports and Religion, Sports and Politics, Sports and Economy)
BSE246OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
S202.04.02Antik Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşi karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.Origin of ancient Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, amateur understanding and evaluation from the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, establishment of modern olympic games, Olympic movement and olympics philosophy, Olympic congresses, problems facing modern olympic games, in Anatolia ancient sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
BSE258OKULLARDA REKREASYON UYGULAMALARI
RECREATION PRACTICES IN SCHOOLS
S202.03.02Zaman ve serbest zamanı değerlendirme kavramı, serbest zamanının değerlendirme fonksiyonları ve etkileyen faktörler, rekreasyonun tanımı, felsefi, sosyolojik, perspektifi, rekreasyonun özellikleri, sınıflandırılması, etkinlik alanları, rekreasyonda sınırlılıklar, ve alternatif etkinlikler alanları, rekreasyonda sınırlılıklar ve alternatif etkinlikler, rekreasyona duyulan ihtiyaç nedenleri, rekreasyonda planlama ve programların organizasyonu, rekreasyon etkinliklerinde liderlik, rekreasyon ve turizm ilişkisi, turizm ve rekreasyon faaliyetlerine olan talebin artış nedenleri, animasyon kavramı, çeşitleri, özellikleri, fonksiyonları ve ilkeleri, animasyon yThe concept of time and free time evaluation, evaluation functions of free time and affecting factors, definition of recreation, philosophical, sociological, perspective, characteristics of the recreation, classification, activity areas, recreation limitations, and alternative activity areas, limitations and alternative activities in recreation, reasons for the need for recreation , the organization of planning and programs in recreation, leadership in recreation activities, the relationship between recreation and tourism, the reasons for the increase in demand for tourism and recreation activities, the concept of animation, its types, features, functions and principles, animation y
BSE276İZCİLİK VE KAMPÇILIK
SCOUTING AND CAMPING
S202.03.02cilik nedir? Dünyada izciliğin doğuşu ve yayılışı. Türkiye'de izciliğin doğuşu ve yayılışı. İzcilik andı ve türesi, İzcilikte Üniforma. İzcilikte arma ve işaretler. İzcilikte kullanılan malzemeler. İzcilikte kullanılan haberleşme teknikleri. Yön bulma. İzcilikte kullanılan düğüm çeşitleri. Gençlik kampları ve çeşitleri. Kamplarda görev yapan idari personel, kamp müdürü. Kamplarda görev yapan Eğitim Şefi, lider, grup başı. Kamplarda yapılan faaliyetler. Deniz emniyeti ve pratik ilk yardım bilgileri. Gençlik kampı yönergesi.What is scouting? The birth and spread of the world's scouts. Birth and spread of the scout in Turkey. Scouting and type, Scouting Uniform. Signs and signs in scouting. Materials used in scouting. Communication techniques used in scouting. Direction finding. Types of knots used in scouting. Youth camps and varieties. Administrative staff working at Kamplard, camp manager. Teaching chief, leader, group leader in Kamplard. Activities carried out in the Kamplard. Maritime safety and practical first aid information. Youth camp direction.
SYP244SPOR FOTOĞRAFÇILIĞI
SPORT PHOTOGRAPHY
F202.04.02Temel Spor Bilgisi ve Spor Basını Tarihi,Spor Fotoğrafçısı Kavramı Nitelikleri ve Çalışma Koşulları, Spor Fotoğrafçısının Nitelikleri, Spor Fotoğrafçısının Çalışma Koşulları, Gazetelerin Spor Servisleri, Spor Gündemi Araçları ve Kaynakları, Spor Kulüpleri Kişi ve Kuruluşları, Gazetelerin Spor Sayfaları, Spor Ajansları, Çekim Planlaması, Çekim Ortamları, Uygun Çekim Yeri, Çekim Noktası, Bakış Açısı, Fotoğrafı Haber Muhabiriyle Değerlendirmenin Önem, Spor Fotoğrafı Seçme ÖlçütleriBasic Sports Information and History of Sports Press, Concept of Sports Photographer Concept and Working Conditions, Qualifications of Sports Photographer, Working Conditions of Sports Photographer, Sports Services of Newspapers, Sports Agenda Tools and Resources, Sports Clubs Persons and Organizations, Sports Pages of Newspapers, Sports Agencies, Shooting Planning Shooting Environments, Appropriate Shooting Location, Shooting Point, Perspective, Importance of Evaluating a Photo with a News Reporter, Criteria for Selecting Sports Photographs
SYP250SPOR YAZARLIĞI
SPOR YAZARLIĞI
F202.04.02Spor gazeteciliği kavramı, spor gazetecisi ve spor muhabiri, Türkiye’de spor gazeteciliği ve spor gazetecileri, spor gazetecilerinin ve muhabirlerinin arka planı, günümüzde spor gazetecilerinin ve muhabirlerinin durumu.The concept of sports journalism, sports journalist and sports reporter, sports journalism and sports journalists in Turkey, the background of sports journalists and correspondents, the availability of sports journalists and correspondents today.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE337SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma ve değerlendirme yaklaşımı.Basic terms and concepts about classroom management, factors affecting effective classroom management, classroom management models, designing and implementation of classroom rules, managing misbehaving students in classes. Effective time management in classes, suggestions and examples for a positive classroom environment, appropriate evaluation procedures for effective classroom management.
BSE339EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
MORALS AND ETHICS IN EDUCATION
Z202.03.02Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkelerBasic concepts and theories about ethics and ethics; ethics, ethics, business ethics; social, cultural, moral, ethical aspects of teaching profession; ethical principles in the process of education, training, learning and evaluation
BSE341ANTRENMAN BİLGİSİ
TRAINING THEORY
Z202.03.02Antrenman Kavramı ve Antrenmanın Temel İlkeleri Yüklenme ve Adaptasyon Antrenman Planlaması İlkeleri ve Antrenman Planlaması Örnekleri Çocuklarda Büyüme ve Biyomotor Becerilerin Gelişimi Çocuklarda Yetenek Seçimi ve Yönlendirilmesi Sürat Gelişimi ve Antrenmanı Ara Sinav Kuvvet Gelişimi ve Antrenmanı Dayanıklılık Gelişimi ve Antrenmanı Esneklik Gelişimi ve Antrenmanı Koordinasyon Gelişimi ve Antrenmanı Antrenmanın bilimsel testleri ve bilimsel testlerle yönlendirilmesiThe Concept of Training and Basic Principles of Training. Loading and Adaptation. Training Planning, Principles and Examples of Training Planning. Growth in Children and Development of Biomotor Skills. Talent Selection and Guidance in Children. Speed Development and Training. Force Development and Training. Durability Development and Training. Flexibility Development and Training. Coordination Development and Training. Training is guided by scientific tests and scientific tests.
BSE343BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ
TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z223.04.04İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ile ilgili kuramsal yapı (programın yapısı, temel beceriler, programın temel unsurları, sınıflara göre kazanımlar, öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme), ilköğretim birinci kademe beden eğitimi dersi kazanımlarına ilişkin uygulamalar, eğitsel ve müzikli oyunlar, modern halk dansları ile ilgili örnekler, oyunun tanımı ve genel özellikleri, oyun öğretimi.Elementary Physical Education Course (Grades 1-5) Theoretical structure of the curriculum (structure of the program, basic skills, basic elements of the program, achievements by class, teaching methods, classroom management, measurement and evaluation), primary school first grade physical education course gains applications, educational and musical games, examples of modern folk dances, description of the game and general characteristics, game teaching.
BSE345TAKIM SPORU-III HENTBOL
TEAM SPORTS-III HANDBALL
Z122.03.03Bireysel-grup ve takım hücumu, hızlı hücum, savunma ve hücumun aşamaları, Takım savunbması (6:0, 5:1, 4:2, 3:3, 5:0+1) takım hücumu (3:3, 5:1, 4:2) birim antrenmanın planlanması ve yürütülmesi, takım yönetimi gibi konularda bilgi aktarımı.Handball history, Handball basics, EHF and THF structures-ball throwing ball-holding exercises. Handball understanding-ball driving exercises, field measurements-rust and pass types exercises game rules-individual techniques, collective ball deception exercises, individual technical understanding- defense system-goalkeeper features and techniques exercises, understanding of the training program of the handball, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, training of the goalkeeper, double, triple defensive and offensive group exercises Handball specific training programming-team defense exercises Handball specific tests-team offensive exercises
BSE353OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN
PHYSICAL EDUCATION AND GAME IN PRE-SCHOOL
S202.04.02Okul Öncesi Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.Basic concepts of motor development, development and growth periods, models of development, factors affecting motor development and motor development, physical fitness and perceptual motor abilities in children, self-concept.
BSE365VOLEYBOL
VOLLEYBALL
S202.04.02Voleybol oyununun tanımı ve oyunun genel karakteristik özellikleri Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Şeker Bayramı Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol Oyun Kuralları Parmak Pas'ın Kademeli Öğretimi Voleybol'un Dünyadaki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Voleybol'un Türkiye'deki Tarihi Gelişimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Manşet Pas'ın Kademeli Öğretimi. Servisin Kademeli Öğretimi Smaçın Kademeli Öğretimi. Bloğun kademeli öğretimi. Oyun kurallarına uygun maçDefinition of volleyball game and general characteristics of the game Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Candy Feast Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Volleyball Game Rules Gradual Teaching of Finger Pas Historical Development of Volleyball in the World. Gradual Teaching of Manşet Pas. Historical development of volleyball in Turkey. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Manşet Pas. Gradual Teaching of Service. Gradual teaching of the block. Match the game rules
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE316EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION
Z202.03.02Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Measuring and evaluation concepts, reliability and validity comparison of measurement, evaluation and assessment approaches, familiarization with different constructs in testing and concepts related to testing, emotional field: concern, attitude and tendency tests interpretation of test results and intervention outcomes.
BSE318TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.The aim of the Turkish Education System and basic principles, regulations related to education, the structure of Turkish Education System, management theories and processes, school organization and management, works in staff management, student, teaching and business management, community involvement to the school.
BSE320BECERİ ÖĞRENİMİ
MOTOR LEARNING
Z303.03.03Beceri öğrenimi ve kavramlarına Giriş: alanın temel kavramları, Beceri Sınıflaması.. Beceri öğrenimi ve kavramlarına Giriş: Motor Performansın Ölçülmesi. Motor Kontrol kuramları: Motor Kontrol Kuramları. Motor Kontrol kuramları: Derinduyum ve görü. Motor Kontrol kuramları: Kompleks Motor Becerilerin Kontrolü. Motor Kontrol Hazırlık ve Dikkat: Motor Kontrol Sistemi ve Koordineli Hareketler. Motor Kontrol Hazırlık ve Dikkat: Motor Beceri ve Dikkat. Öğrenme Çevresi: Alıştırma ve Testlerde performansın gözlemi. Öğrenme Çevresi: Performans Karakteristikleri ve Beceri Öğrenimi. Öğrenme Çevresi: Beceri Transferi. Öğrenme Çevresi: Gösterim ve Arttırılmış Geribildirim. Öğrenme Çevresi: Alıştırma Durumları; Alıştırma deneyimlerinde çeşitlilik. Yetenekler: Yetenekler, Motor Öğrenme ve performans.Introduction to Skill Learning and Concepts: Basic concepts of the field, Skill Classification. Introduction to Skill Learning and Concepts: Measurement of Engine Performance. Motor Control Theories: Motor Control Theories. Motor control theories: Derinduyum and opinion. Engine Control Theories: Control of Complex Engine Capabilities. Engine Control Preparation and Attention: Engine Control System and Coordinated Movements. Engine Control Preparation and Attention: Engine Skill and Attention. Learning Environment: Observation of performance in Exercises and Tests. Learning Environment: Performance Characteristics and Skill Learning. Learning Environment: Skill Transfer. Learning Environment: Impressions and Increased Feedback. Learning Environment: Exercise Situations; Diversity in practice experiences. Capabilities: Capabilities, Engine Learning and performance.
BSE322FİZİKSEL UYGUNLUK
PHYSICAL FITNESS
Z303.03.03Fiziksel uygunluğun tanımı ve önemi. Fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar. Fiziksel uygunluğun dinamikleri ve metodları. Kalp solunum sistemi dayanıklılığı. Kalp solunum sistemi dayanıklılığının ölçüm yöntemleri ve egzersiz örnekleri. Vücut komposizyonunun belirlenmesi ve ölçüm yöntemleri. Dengeli beslenme, kilo kontrolü ve enerji tüketiminin hesaplanması. kas kuvveti ve dayanıklılığı ölçüm yöntemleri ve egzersiz örnekleri. Esneklik ve önemi ölçüm yöntemleri ve egzersiz örnekleri. Erkekler ve bayanlarda fiziksel uygunluğun prensipleri. Fiziksel uygunlukda egzersiz programına başlama ve sürdürme. Fiziksel uygunlukda egzersiz programı yönetme özellikleri (Liderlik). Stres yönetimiDefinition and importance of physical fitness. Concepts related to physical fitness. Dynamics and methods of physical fitness. Heart respiratory tract durability. Methods of measurement of heart respiratory system endurance and exercise examples. Determination of body composition and measurement methods. Calculation of balanced nutrition, weight control and energy consumption. methods of measuring muscle strength and endurance and exercise examples. Flexibility and importance measurement methods and exercise examples. Principles of physical fitness in men and women. Starting and maintaining an exercise program in physical fitness. The ability to manage an exercise program in physical fitness (Leadership). Stress management
BSE326RAKET SPORU
RACKET SPORTS
Z122.04.03Tenis tarihçesi.Dünyada ve Türkiyede tenis. Saha ve malzeme bilgisi. El-göz-vücut koordinasyonu için top ve raketle alıştırmalar. Forehand,backhand vuruşların öğrenme ve öğretme yöntemleri,uygulamaları. Forehand-backhand vuruşların geliştirilmesi. Servis öğrenme ve öğretme yöntemleri,alıştırmalar. Smash-lob öğrenme ve öğretme yöntemleri,alıştırmalar. Vole öğrenme ve öğretme yöntemleri,alıştırmalar. Badminton sporunun tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi. Badminton raket tutuş çeşitleri ve temel duruş tekniklerinin öğretilmesi. Forehand vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Forehand yüksek, kısa ve swip servislerin öğretimi ve alıştırmalar. Clear vuruş teknğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Backhand vuruş, backhand kısa servis tekniklerinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Drop vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar. Drive vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.Tennis History and tennis in Turkey. Field and material knowledge. Ball and racket exercises for hand-eye-body coordination. Forehand, learning and teaching methods and applications of backhand strokes. Development of forehand-backhand strokes. Service learning and teaching methods, exercises. Smash-lob learning and teaching methods, exercises. Vole learning and teaching methods, exercises. The historical development of Badminton and information about the materials used. To teach the types of badminton racket grip and basic posture techniques. Exercises for teaching and practicing forehand shot technique. Teaching of forehand high, short and swip services and exercises. Exercises for the teaching and application of Clear Strokes. Backhand, backhand, short service techniques. Drop stroke technique teaching and practicing exercises. Exercises for teaching and practicing Drive stroke.
BSE332REKREASYON LİDERLİĞİ VE PLANLAMA
RECREATION LEADERSHIP AND PLANNING
S202.04.02Zaman, Serbest zaman ve rekreasyon, Rekreasyon kavramı ile ilişkili konular, Rekreasyonun bireysel ve toplumsal boyutu Rekreasyonun özelliklerinin sınıflandırılması,etkinlik alanlarının incelenmesi, Rekreasyon sporuna katılımın incelenmesi, Rekreasyon sporunun tanımı ve programlama ilkelerinin öğretimi,, Rekreasyonun spor eğitimdeki yerinin incelenmesi, Rekreasyon spor alanları, Rekreasyonda turizm , Rekreasyonda pazarlama, Rekreasyon yönetiminde planlama, programlamanın öğretilmesi,Rekreasyon faaliyetlerinde tesislerin kullanımı ve işletilmesi, Rekreasyon etkinliği planlamaTime, free time and recreation, issues related to the concept of recreation, individual and social dimension of recreation, classification of recreation features, examination of the activity areas, examination of participation in recreation sport, definition of recreation sport and teaching of programming principles, examination of the place of recreation in sports education, recreation sports areas, Tourism in Recreation, Marketing in Recreation, Planning in Recreation Management, Teaching Programming, Use and Operation of Facilities in Recreation Activities, Planning Recreation Activity
BSE350YAŞAM BOYU SPOR
LIFE-LONG SPORTS
S202.04.02Neden Yaşam Boyu Spor? Yaşam boyu spor anlayışı nasıl doğdu?, Her Yaşta Spor ve Egzersizin Temel Hedefleri,Her Yaşta Sporun ve Egzersizin Bilimsel Temelleri,Düzenli Yaşam Boyu Spor Uygulamalarının, İnsan Sağlığına Etkileri, Neden Aerobik Egzersiz?. Önce Bir Sağlık Değerlendirmesi; Basit Reçete Önerisi Sağlıklı Yaşam Boyu Spor Uygulamaları İçin Çeşitli Aktivite Önerileri, Ruhsal Sorunlar; Stres ve Spor Kilo Kontrolü ve Dengeli Beslenme , Antrenmanlarda Nelere Dikkat Edilmeli? Kadın ve Egzersiz: Hamilelik ve egzersiz, Doğum sonrasında toparlanma egzersizleri Yaşlılar ve EgzersizWhy Lifelong Sports? How are life-long sports concepts born ?, Basic aims of sports and exercise at every age, Scientific bases of exercise and exercise at every age, Regular lifestyle sports practices, Human health effects, Why aerobic exercise ?. First a Health Assessment; Simple Prescription Recommendation Various Activity Recommendations for Healthy Lifestyle Sports Practices, Mental Problems; Stress and Sport Weight Control and Balanced Nutrition What to Watch During Training? Women and Exercise: Pregnancy and Exercise, Postpartum Recovery exercises Ages and Exercise
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, Orta Çağda Astronomi, İslam Bilginlerinin astronomiye etkisi, Rönesans döneminde astronomi, Osmanlıda astronomi, Yakın çağda astronomi, Cumhuriyet döneminde astronomi, Türkiye’de gözlemevlerinin tarihi.Early history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE421ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-1
TEACHING PRACTICE-1
Z265.010.08Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Each week, a daily lesson plan preparation, the plan implementation, the application of teacher, lecturer, and evaluation by the students, assessments, corrections and reapplications, portfolio preparation and presentation.
BSE423ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA
SPECIAL EDUCATION AND INCLUSIVE
Z202.03.02Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.Basic concepts; the individuals who need special education; language and speech impairment; physical inability / persistence; multiple inability; feeling / behavior disorder; classification; prevalence and frequency of occurrence; reasons; screening / diagnostic; team; education-training environments; scientific based practices; the characteristics of the family with the concept of family and the child with special education needs; attitudes towards the child and his / her family in need of special education; services offered to families, support and legal rights.
BSE425EGZERSİZ VE BESLENME
EXERCISE AND NUTRITION
Z202.03.02Fiziksel Aktivite'nin Yararları Fiziksel Aktivite'nin Beslenme ve Sağlık ile İlişkisi (Uluslararası Konsensus ve Deklerasyon Sonuçları). Beslenme ile ilgili Bazı Kavramlar ve Yeterli-Dengeli Beslenme Yeterli ve Dengeli Beslenme ile Sağlığın Korunması Kuralları/ Doğru Beslenme Bilgisine Sahip Olabilmek İçin Bilinmesi Gerekenler. Yeterli ve Dengeli Beslenme Kuralları *Besinlerin Vücutta Kullanımı *Dengeli Menü Örnekleri *Fast-food Beslenme *Besinlerin Hazırlanma, Pişirilme ve Saklanma İlkeleri. Beslenme ve Sporcu Beslenmesi Konusunda Anahtar Noktalar *Müsabaka Dönemi Sporcu Beslenmesinde Öneriler. Vücut Kompozisyonu ve Vücut Kompozisyonu Saptama Yöntemleri. Yağın Biyolojisi. Vücudun Egzersize Adaptasyonu; *Egzersiz Önerileri *Egzersiz Sırasında ve Sonrasında Görülebilecek Beslenme Sorunları *Su ve Spor İçecekleri. Sporcularda Kilo Sorunları 'şişmanlık-zayıflık'Benefits of Physical Activity Relation of Physical Activity to Nutrition and Health (International Consensus and Declaration Results). Some Concepts About Nutrition and Adequate-Balanced Nutrition Sufficient and Balanced Nutrition and Health Conservation Rules / What You Need to Know to Have the Right Nutrition Information. Sufficient and Balanced Nutrition Rules * Use of Nutrients in the Body * Balanced Menu Examples * Fast Food Nutrition * Principles of Preparation, Cooking and Hiding of Nutrients. Key Points on Nutrition and Athlete Feeding * Suggestions on the Feeding of Athletes during Competition Period. Body Composition and Body Composition Detection Methods. Oil Biology. Exercise adaptation of the body; * Exercise Recommendations * Nutrition Problems During and After Exercise * Water and Sports Drinks. Weight Problems for Sportsmen 'obesity-weakness'
BSE427HALK OYUNLARI
FOLK DANCE
Z122.03.03Folklor (Halkbilim) Tanımı;Türk Halk Danslarının İçerdiği Konulara ve Türlere Göre, Anlatımı,Örneklemeleri; Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Barlar) Artvin Yöresi (Ata Barı - Mendo Barı ). Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy – Esmer) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Halaylar) Diyarbakır Yöresi (Deliloy – Esmer). Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Kaşıklı Danslar) Eskişehir Yöresi (Eskişehir Zeybeği - Selönü ) Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Horonlar) Trabzon Yöresi (Sallama - Sıksara) Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme) Yöre Kostümü ve Eşlik Eden Sazlar. Türk Halk Danslarının Adım Öğretimi; (Zeybekler) Muğla Yöresi (Çökertme)Definition of Folklore (Folklore), Narration of Turkish Folk Dances and Expressions by Species, Sampling; Step Teaching of Turkish Folk Dances; Artvin Region (Ata Bar - Mendo Bar) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Bars) Artvin Region (Ata Bar - Mendo Baru). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Halaylar) Diyarbakır Region (Deliloy - Esmer) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Halaylar) Diyarbakır Region (Deliloy - Esmer). Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Doggy Dances) Eskişehir Region (Eskişehir Zeybesi - Selönü) Local Costume and accompanying sazlar. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Matt Dances) Eskişehir Region (Eskişehir Zeybesi - Selönü) Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Horonlar) Trabzon Region (Shaking - Ix) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Horonlar) Trabzon Region (Shaking - Icing) Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Zeybekler) Muğla Region (Çökertme) Local Costume and accompanying instruments. Step Teaching of Turkish Folk Dances; (Zeybekler) Muğla Region (Çökertme)
BSE429EĞİTSEL OYUNLAR
EDUCATIONAL GAMES
Z122.03.03Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Temel Kavramlar. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Çocuklar ve Özellikleri. Beden eğitimi ve oyun Öğretiminde Motor Beceri ve Öğrenme. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretim Yöntemleri. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Hareket Becerileri ve Kavramlar. Beden Eğitimi ve Oyun öğretiminde araçlar. Beden Eğitimi ve Oyun öğretiminde araçlar. Beden Eğitimi ve Oyun Öğretiminde Ortamların Özellikleri. Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretiminde Kullanılan Formatlar. Oyun Öğretiminde Oyunların Sınıflandırılması. Oyun Öğretiminde örgütlenme. Çocuklarda Spor Yaralanmaları. Beden eğitimi ve Oyun öğretiminde Ölçme Değerlendirme.Basic Concepts in Physical Education and Game Teaching. Children and Their Characteristics in Physical Education and Game Teaching. Motor Skills and Learning in Teaching Physical Education and Play. Physical Education and Game Teaching Methods. Movement Skills and Concepts in Physical Education and Game Teaching. Tools in Physical Education and Game teaching. Tools in Physical Education and Game teaching. Characteristics of the environments in Physical Education and Game Teaching. Formats Used in Physical Education and Game Teaching. Classification of Games in Game Teaching. Organization in Game Teaching. Sports Injuries in Children. Measurement and evaluation in physical education and game teaching.
BSE417SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM (SECMELİ-III ALAN TEORİK-I)
SPORT PHILOSOPHY AND OLYMPISM(ELECTIVE-III FIELD THEORETICAL-I)
S303.04.03
BSE419SPOR BİYOMEKANİĞİ (SECMELİ-III ALAN TEORİK-I)
SPORTS BIOMECHANICS (ELECTIVE-III FIELD THEORETICAL-I)
S303.04.03
BSE431BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CULTURE
S202.04.02
BSE433MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
S202.04.02
BSE435BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
S202.04.02
BSE437TAKIM YÖNETİMİ VE LİDERLİK
TEAM MANAGEMENT AND LEADERSHIP
S202.04.02
BSE439UZMANLIK EĞİTİMİ-BASKETBOL-I
SPECIALISATION EDUCATION-BASKETBALL-I
S202.04.02
BSE441UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-I
SPECIALISATION EDUCATION-FOOTBALL-I
S202.04.02
BSE443UZMANLIK EĞİTİMİ-HENTBOL-I
SPECIALISATION EDUCATION-HANDBALL-I
S202.04.02
BSE445UZMANLIK EĞİTİMİ-VOLEYBOL-I
SPECIALISATION EDUCATION-VOLLEYBALL-I
S202.04.02
BSE447UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-I
SPECIALISATION EDUCATION- TENNIS-I
S202.04.02
BSE449UZMANLIK EĞİTİMİ-KAYAK-I
SPECIALISATION EDUCATION-SKI-I
S202.04.02
BSE451UZMANLIK EĞİTİMİ-STEP AEROBİK-I
SPECIALISATION EDUCATION-STEP AEROBICS-I
S202.04.02
BSE453UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-I
SPECIALISATION EDUCATION-SWIMMING-I
S202.04.02
BSE455UZMANLIK EĞİTİMİ-ATLETİZM-I
SPECIALISATION EDUCATION-ATHLETICS-I
S202.04.02
BSE457UZMANLIK EĞİTİMİ-CİMNASTİK-I
SPECIALISATION EDUCATION-GYMNASTICS-I
S202.04.02
BSE459UZMANLIK EĞİTİMİ-OKÇULUK-I
SPECIALISATION EDUCATION-ARCHERY-I
S202.04.02
BSE461UZMANLIK EĞİTİMİ-ATICILIK-I
SPECIALISATION EDUCATION-SHOOTING-I
S202.04.02
BSE463UZMANLIK EĞİTİMİ-WELNESS-I
SPECIALISATION EDUCATION-WELLNESS-I
S202.04.02
BSE465UZMANLIK EĞİTİMİ-DAĞCILIK-I
SPECIALISATION EDUCATION-MOUNTAINEERING-I
S202.04.02
BSE467UZMANLIK EĞİTİMİ-KANO-I
SPECIALISATION EDUCATION-CANOE-I
S202.04.02
BSE469UZMANLIK EĞİTİMİ-KARATE-I
SPECIALISATION EDUCATION-KARATE-I
S202.04.02
BSE471UZMANLIK EĞİTİMİ-GÜREŞ-I
SPECIALISATION EDUCATION-WRESTLING-I
S202.04.02
BSE473UZMANLIK EĞİTİMİ-HALK OYUNLARI-I
SPECIALISATION EDUCATION-FOLK DANCES-I
S202.04.02
BSE475UZMANLIK EĞİTİMİ-BADMİNTON-I
SPECIALISATION EDUCATION-BADMINTON-I
S202.04.02
BSE477UZMANLIK EĞİTİMİ-YELKEN-I
SPECIALISATION EDUCATION-SAILING-I
S202.04.02
BSE479UZMANLIK EĞİTİMİ-SU KAYAĞI-I
SPECIALISATION EDUCATION-WATER SKI-I
S202.04.02
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE434ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-2
TEACHING PRACTICE - II
Z265.010.08Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Each week, a daily lesson plan preparation, the plan implementation, the application of teacher, lecturer, and evaluation by the students, assessments, corrections and reapplications, portfolio preparation and presentation.
BSE436OKULLARDA REHBERLİK
GUIDANCE IN SCHOOLS
Z202.03.02Okulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamalarıFundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
BSE438BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ORGANISATION
Z202.03.02Yönetim Bilimi Kavramları ve Yönetim Süreci. İletişim ve İletişim Süreçleri. Öğrencilere konuların tahsisi ve dağıtımı. Beden Eğitimi ve Sporun, Okul Sporlarının Amaçları ve Hedefleri. Osmanlı’dan Günümüze Türk Eğitim Sistemi. Özel ve Kamu Eğitim Kurumları Yönetim Yapılarının İncelenmesi. Kamu ve Özel Sektörde Beden Eğitimi ve Spor Programları. Dünya Spor Organizasyonları. Türk Spor Yönetimi, Spor Kulübü Kurulmasının İlke ve Resmi Uygulamaları. Okullar Arası Yarışma Sporları Programları Eğitim Kurumlarına Yönelik Rekreasyonel Sporlar. İnsan Kaynaklarının Yönetim ve Denetimi. Okul Sporlarında Program GeliştirmeConcepts of Management Science and Management Process. Communication and Communication Processes. Assignment and distribution of subjects to students. Objectives and Goals of Physical Education and Sports, School Sports. Günümüm Türk Education System from Ottoman. Examination of Management Structures of Private and Public Education Institutions. Physical Education and Sports Programs in the Public and Private Sector. World Sports Organizations. Principle and Official Practices of Turkish Sports Management, Sports Club Establishment. Inter-School Competition Sports Programs Recreational Sports for Educational Institutions. Human Resources Management and Supervision. Program Development in School Sports
BSE440SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZ. PROG.
EXERCISE PROGRAMS FOR HEALTHY LIFE
Z202.03.02Sağlığın tanımı, temel bileşenleri, risk faktörleri, egzersiz öncesi değerlendirme,egzersiz reçetesi oluşturma ve uygulama yöntemleri ve uygun sporlarDefinition of health, basic components, risk factors, pre-exercise evaluation, exercise prescribing and application methods and appropriate sports.
BSE442UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
ADAPTED PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z122.04.03Engellilik nedenleri, Engelliliği önleme, İşitme engellilerin sınıflandırılması ve gelişimsel özellikleri, İşitme engelliler ve eğitimleri, Görme engelliler ve gelişimsel özellikleri, Görme engelliler ve eğitimleri, Zihinsel engellilerin sınıflandırılması ve gelişimsel özellikleri, Zihinsel engelliler ve eğitimleri, Bedensel engelliler, Fiziksel engelliler ve eğitimi, Yaygın gelişimsel bozukluklar, Engelliler için beden eğitimi ve spor, Engelliler için beden eğitimi ve spor, Engelli bireylerin fiziksel uygunluklarının değerlendirilmesinde kullanılan testlerCauses of disability, Disability prevention, Classification and developmental characteristics of hearing impaired, Hearing impaired and their education, Visually impaired and developmental characteristics, Visually impaired and education, Classification of mentally disabled and developmental characteristics, Mentally disabled and education, Physically disabled, Physical disabilities and education, developmental disorders, physical education and sport for disabled people, physical education and sport for disabled people, tests used to evaluate the physical fitness of people with disabilities.
BSE228KAYAK (SEÇMELİ-I BİREYSEL SPORLAR-I)
SKIING (ELECTIVE-I INDIVIDUAL SPORTS-I)
S223.03.04Kayak Sporunun Tarihçesi. Alp Disiplinli Kayak Malzemeleri. Kuzey Disiplinli Kayak Malzemeleri. Türkiyedeki Kayak Merkezleri Alp Disiplinli Kayak Yarışmaları ve Yarışma Pistleri. Alp Disiplinli Kayak Teknikleri: a)yürüme b)tırmanma c)düşme ve kalkma. Alp Disiplinli Kayak Teknikleri: Düz Kayma ve Egzersizleri. Alp Disiplinli Kayak Tekniklerinden Kar sapanı ve egzersizleri. Kar Sapanı Dönüşleri Kuzey Disiplini Kayak Tekniklerinden fule adımı ve egzersizleri. Kuzey Disiplini Kayak Yarışmaları ve Pistleri. Paten Adımı, Çukur ve Tümsek GeçişiHistory of Skiing Sports. Alpine Skiing Equipment. Northern Disciplined Skiing Materials. Alpine Skiing Competitions and Competition Tracks in Turkey. Alpine Skiing Techniques: a) walking b) climbing c) falling and standing. Alpine Skiing Techniques: Flat Slip and Exercises. Snow slope and exercises from Alpine Skiing Techniques. Snow Slope Turns Fuller steps and exercises from Northern Discipline Ski Techniques. North Discipline Ski Competitions and Tracks. Step Skating, Trough and Bump Transition
BSE414BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER (SEÇMELİ-II GENEL KÜLTÜR-II)
MEDIA AND PUBLIC RELATIONSHIP (ELECTIVE-II GENERAL CULTURE-II)
S202.04.02
BSE416ANİMASYON YÖNETİMİ (SEÇMELİ-II GENEL KÜLTÜR-II)
ANIMATION MANAGEMENT (ELECTIVE-II GENERAL CULTURE-II)
S202.04.02
BSE418SPOR VE MEDYA (SEÇMELİ-II GENEL KÜLTÜR-II)
SPORTS AND MEDIA (ELECTIVE-II GENERAL CULTURE-II)
S202.04.02
BSE420ELEŞTİREL DÜŞÜNME (SEÇMELİ-II GENEL KÜLTÜR-II)
CRITICAL THINKING (ELECTIVE-II GENERAL CULTURE-II)
S202.04.02
BSE422SOSYAL PSİKOLOJİ (SEÇMELİ-II GENEL KÜLTÜR-II)
SOCIAL PSYCHOLOGY (ELECTIVE-II GENERAL CULTURE-II)
S202.04.02
BSE424GELİŞİM VE ÖĞRENME (SEÇMELİ-II MESLEK BİLGİSİ-II)
DEVELOPMENT AND LEARNING (ELECTIVE-II OCCUPATIONAL KNOWLEDGE-II)
S303.05.03
BSE426BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA TÖREN UYG. (SEÇMELİ-II MESLEK BİLGİSİ-II)
PRACTIC OF CERAMONY AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (ELECTIVE-II OCCUPATIONAL KNOWLEDGE-II)
S303.05.03
BSE430EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (SEÇMELİ-II MESLEK BİLGİSİ-II)
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN EDUCATION (ELECTIVE-II OCCUPATIONAL KNOWLEDGE-II)
S303.05.03
BSE432KARŞILAŞTIRMALI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR(SEÇMELİ-II MESLEK BİLGİSİ-II)
COMPARATIVE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (ELECTIVE-II OCCUPATIONAL KNOWLEDGE-II)
S303.05.03
BSE444SPORDA GÖNÜLLÜLÜK
VOLUNTEERISM IN SPORTS
S202.04.02
BSE446REKREASYON UYGULAMALARI
RECREATION APPLICATIONS
S202.04.02
BSE448WELLNESS
WELLNESS
S202.04.02
BSE450MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH - II
S202.04.02
BSE452UZMANLIK EĞİTİMİ- BASKETBOL-II
SPECIALIZATION EDUCATION - BASKETBALL - II
S202.03.02
BSE454UZMANLIK EĞİTİMİ-FUTBOL-II
SPECIALIZATION EDUCATION - FOOTBALL - II
S202.03.02
BSE456UZMANLIK EĞİTİMİ-HENTBOL-II
SPECIALIZATION EDUCATION - HANDBALL - II
S202.03.02
BSE458UZMANLIK EĞİTİMİ-VOLEYBOL-II
SPECIALIZATION EDUCATION - VOLLEYBALL - II
S202.03.02
BSE460UZMANLIK EĞİTİMİ-TENİS-II
SPECIALIZATION EDUCATION - TENNIS - II
S202.03.02
BSE462UZMANLIK EĞİTİMİ-KAYAK-II
SPECIALIZATION EDUCATION - SKIING - II
S202.03.02
BSE464UZMANLIK EĞİTİMİ-STEP AEROBİK-II
SPECIALIZATION EDUCATION - STEP AEROBIC - II
S202.03.02
BSE466UZMANLIK EĞİTİMİ-YÜZME-II
SPECIALIZATION EDUCATION - SWIMMING - II
S202.03.02
BSE468UZMANLIK EĞİTİMİ-ATLETİZM-II
SPECIALIZATION EDUCATION - ATHLETICS - II
S202.03.02
BSE470UZMANLIK EĞİTİMİ-CİMNASTİK-II
SPECIALIZATION EDUCATION - GYMNASTICS - II
S202.03.02
BSE472UZMANLIK EĞİTİMİ-OKÇULUK-II
SPECIALIZATION EDUCATION - ARCHERY - II
S202.03.02
BSE474UZMANLIK EĞİTİMİ-ATICILIK-II
SPECIALIZATION EDUCATION - SHOOTING - II
S202.03.02
BSE476UZMANLIK EĞİTİMİ-WELLNESS-II
UZMANLIK EĞİTİMİ-WELLNESS-II
S202.03.02
BSE478UZMANLIK EĞİTİMİ-DAĞCILIK-II
SPECIALIZATION EDUCATION - MOUNTAINEERING - II
S202.03.02
BSE480UZMANLIK EĞİTİMİ-KANO-II
SPECIALIZATION EDUCATION - CANOEING - II
S202.03.02
BSE482UZMANLIK EĞİTİMİ-KARATE-II
SPECIALIZATION EDUCATION - KARATE - II
S202.03.02
BSE484UZMANLIK EĞİTİMİ-GÜREŞ-II
SPECIALIZATION EDUCATION - WRESTLING - II
S202.03.02
BSE486UZMANLIK EĞİTİMİ-HALK OYUNLARI-II
SPECIALIZATION EDUCATION - FOLK DANCE - II
S202.03.02
BSE488UZMANLIK EĞİTİMİ-BADMİNTON-II
SPECIALIZATION EDUCATION - BADMINTON - II
S202.03.02
BSE490UZMANLIK EĞİTİMİ-YELKEN-II
SPECIALIZATION EDUCATION - SAILING - II
S202.03.02
BSE492UZMANLIK EĞİTİMİ-SU KAYAĞI-II
SPECIALIZATION EDUCATION - WATERSKIING - II
S202.03.02
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.