İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SPORTS SCIENCE-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL113BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
BSE121BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.02.02Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar; Eğitim ve Öğretimde Beden Eğitimi ve Sporun Yeri; Beden Eğitiminin ve Sporun: Amaçları, Felsefesi, Diğer Bilimlerle İlişkisi; Beden Eğitimi ve Sporda Meslek Alanlarının Geleceği; Farklı Beden Eğitimi ve Spor Yaklaşımlarının Temel İlkeleri; Sporda Gelişme ve Başarının Temelleri; Spor Bilimleri ve Performans; Hareket Eğitiminin Amacı ve İşlevleri: Sporda rekorları hazırlayan faktörler.Describe the concept of Physical Education and Sports. Explain historical development of Physical Education and Sports. Define Physical Education and Sports. Interpret diffrences of Physical Education and Sports. Explain objective of Physical Education and Sport. Explain the effects of Physical Education and Sports on people. Explain the effects of Physical Education and Sports on the relations between societies. Explain the scientific and philosophical approach of Physical Education and Sports. Explain developmental stages of Physical Education and Sports. Explain social function of Physical Educaiton and Sports . Explain economic function of Physical Education and Sports. Explain psychological function of Physical Education and Sports
BSE123İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ
HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY
Z303.03.03Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş, Fiziksel yapı ve sınıflandırılması İnsan vücuduna giriş, Sistemler, Dokular, Destek Doku (Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku, kemik Doku), Kas Doku, Sinir Doku, Eklemler (Baş, Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El bileği ve el, Omurgaya bağlı eklemler, Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi ve kinesiyolojisi), İnsan performans analizi, Kinesiyoloji ve PostürDescribe the concept of Anatomy and movement.Identify axes. Identify planes.Identify basic anatomical position. Identify joint range of motion. Identify the structure of human body system and how to use this information in their proffessions. Explain the basic structures of bones. . Explain the basic structures of muscle. Identify bones of upper extremities. Identify Clavicula. Identify Scapula. Identify Humerus. Identify Radius and Ulna Identify Hand Bones Identify bones of lower extremities. Identify Pelvis. Identify Femur. Identify Tibia and Fibula. Identify Foot bones. Identify Vertebrae and Costae. Identify Cervical vertebrae. Identify Thorasic vertebrae.Identify Lumbar vertebrae. Identify Costae count Identify muscle of upper extremities. Identify shoulder girdle muscles. Identify upper arm muscles. Identify forearm muscles. Identify hand muscles. Identify muscle of lower extremities. Identify region of hip muscles. Identify Femural muscles. Identify leg muscles. Identify foot mucsles. Identify back and neck muscles. Identify region of neck muscles. Identify region of back muscles. Identify abdominal muscles. Identify lower abdominal muscles. Identify mid abdominal muscles. Identify upper abdominal muscles. Identify oblique muscles. Identify muscular movement Identify which muscle do the movement Identify muscle contraction and relaxation at the movement
BSE125HAREKET EĞİTİMİ
MOVEMENT EDUCATION
Z223.03.04Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.Basic concepts of movement education, development and growth periods, factors affecting motor development and motor development, physical fitness in children, locomotor skills, non-locomotor skills, manipulative skills and perceptual motor abilities, movement concept.
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim ve sosyalleşme ilişkisi. Eğitim üzerindeki sosyal etkiler. Eğitimin sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BSE120SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM
SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM
Z202.02.02İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefleri İlkyardımcının tanımı, görevleri ve sorumlulukları. ABC kuralı nedir? uygulamasının öğretilmesi. Solunum, dolaşım ve sinir sistemi hakkında genel bilgiler Kazalarda ilkyardım. Basit yaralanmalar Kanamalarda ilkyardım Yanıklarda ilkyardım Donmalar Zehirlenmelerde ilkyardım İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar, burkulmalar,zorlanmalar ve ilkyardım.Social Preference of First Aid; First Aid Targets First Aid's definition, duties and responsibilities. ABC is the rule? teaching of application. General information about respiration, circulation and nervous system First aid in accident. Simple injuries First aid in the blood First aid in the burns Donmers First aid in poisoning Other conditions requiring first aid (drowning and blockages) Fractures, twists, difficulties and first aid.
BSE122CİMNASTİK
CİMNASTİK
Z122.04.03Genel Cimnastikte temel duruş ve yürüyüş egzersizlerini öğrenerek, esneklik ve denge becerilerinin farkına varabilmektir.To learn basic posture and gait exercises in general gymnastics, to be able to realize flexibility and balance skills.
BSE124ATLETİZM
ATLETİZM
Z122.04.03Atletizmin temel özellikleri ve atletizmin sınıflandırılması Orta ve uzun mesafe koşuları, orta ve uzun mesafe koşu çalışmaları Gülle atma teknikleri. Gülle atma tekniğini kazandırıcı çalışmalar. Gülle atma tekniğini geliştirici alıştırmalar Uzun atlama teknikleri hız alma koşusu ve koşu kontrolü uzun atlama tekniğini geliştirici çalışmalar Kısa mesafe koşularının teknikleri; koşu tekniği ve reaksiyon çalışmaları kısa mesafe koşularında çıkış şekilleri sürat ve süratte devamlılık kazandırıcı çalışmalar Yüksek atlama teknikleri yüksek atlamada hız alma koşusu ve sıçrama; tekniği geliştirici çalışmalar Disk atma teknikleri; tekniği kazandırıcı çalışmalar disk atamada tekniği geliştirici çalışmalar Ara sınav Bayrak koşuları; Bayrak yarışlarına hazırlayıcı alıştırmalar. Bayrak değiştirme çeşitleri, bayrak sopasının ele verilme teknikleri. Bayrak yarışlarında tekniğin geliştirilmesi Cirit atma; Atış tekniğine hazırlayıcı alıştırmalar, ciritin tutulması, taşınması ve ritim çalışmaları Cirit atmada, atış pozisyonu, atış, hızlanma koşusu ve tekniği geliştirici alıştırmalarBasic features of athleticism and athletic classification Middle and long distance running, medium and long distance running practices Shooting techniques. They work to gain a laughing technique. Developing exercises on the laughing technique Long jump techniques Speeding up run and running control Developing the long jump technique Techniques of short distance runs; running technique and reaction studies Output forms at short distance runs Speed ​​and continuity work High jump techniques High jump speed and jump; Technique developer studies Discarding techniques; Techniques that make the technique work Disc techniques to develop the technique Midterm exam Flagsticks; Preparatory exercises for flag races. Types of flag change, technique of flag stick. Development of technique in flag races Javelin throwing; Preparatory exercises for shooting techniques, clay retention, transport and rhythm exercises Javelin throws, shooting position, shooting, acceleration practice and technique developing exercises
BSE126TAKIM SPORLARI -I BASKETBOL
TAKIM SPORLARI -I BASKETBOL
Z122.03.03Günümüzde Modern Basketbol; Eğitim Aracı Olarak Basketbol; Basketbol Oyun Kuralları; Saha ve Malzeme Bilgisi; Basketbolda Isınma ve Streching; Topa Yatkınlık Çalışmaları; Basketbolda Toplu Teknikler: Top tutma, Toplu temel duruş, Top sürme, Pas ve çeşitleri, Stoplar, Dönüşler, Turnike, Şut, Rebound; Topsuz Teknikler: Temel duruş, Savunma kayma adımları, Sıçramalar, Box-out; Bireysel Hücum ve Savunma Özellikleri; Takım Hücum ve Savunması. Maç Analizleri, Musabaka raporları, Turnuva hazırlıkları, Devre arası kampları, Performans testleri, Yeni transferler ve sakatlıkların tedavisi yıllık planın genel değerlendirmesi vbContemporary Basketball: Basketball as Means of Education, Game Rules, Dimensions of Field; Equipment; Warm-up and Stretching in Basketball; Playing with Ball, on-the-ball Skills in Basketball; Dribbling; Pass and Pass Types; Stops, Rebound off-the-Ball Movements; Individual and Team offense and Defense
EGF110EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between psychology and education, definition and functions of educational psychology, fundamental concepts of learning and development, characteristics of development, factors that affect learning, learning theories, reflections of learning theories on instructional processes, effective learning, factors that affect learning.
EGF114EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar, eğitim felsefesi akımları, eğitim felsefesi akımlarının eğitim sistemimize etkileri ve çağdaş eğitim sistemleri.The relationship between philosophy and education, the definition of the philosophy of education, the main philosophical currents that affect education, the currents of educational philosophy, the effects of the educational philosophy on our education system and the modern education systems.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.The fundamentals of oral communication, oral interpretation, stages of prepared and unprepared speaking, types of speaking, practising oral interpretation, speech examples, practising oral interpretation and correcting the mistakes of interpretation.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE237BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z202.03.02Dersin içeriği beden eğitimi ve spor öğretimi ve uygulamaları ile ilgili yöntem ,teknik ve ilkeleri kazandırabilme. Beden eğitimi ve spor öğretimi ile ilgili Psikomotor, bilişsel ve duyuşsal amaçları gerçekleştirebilme. Eğitim ve öğretim ile ilgili temel kavram bilgilerini kavratabilme. Alan bilgisi ile ilgili mikro uygulamalar içinde amaç, ünite, konu, araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağına ilişkin uygulamaları kazandırabilme. Ders içi ve ders dışı çalışmaları ile ilgili değerlendirme süreçlerini gerçekleştirebilme. Bir ders ile ilgili uygulamaların bir bütünlük içinde sunumunu organizasyonunu gerçekleştirebilme oluşturmaktadır.Content of the course, physical education and sports teaching and practice related methods, techniques and principles to be able to gain. To be able to realize psychomotor, cognitive and affective purposes related to physical education and sports education. To be able to comprehend the basic concepts related to education and training. To be able to gain applications about purpose, unit, subject, tools and materials in micro applications related to field information. To be able to perform the evaluation processes related to the in-class and extracurricular studies. To be able to realize the organization of the applications related to a course with integrity.
BSE239MOTOR GELİŞİM
MOTOR DEVELOPMENT
Z303.03.03Motor gelişimde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, gelişimin modellerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk ve algısal motor yetenekleri, benlik kavramını kapsamaktadır.Basic concepts of motor development, development and growth periods, models of development, factors affecting motor development and motor development, physical fitness and perceptual motor abilities in children, self-concept.
BSE241TAKIM SPORLARI-II- FUTBOL
TEAM SPORTS- II - FOOTBALL
Z122.04.03Futbolun tanımı,dünyada ve türkiyede futbolun tarihsel gelişimi, Futbol oyun kuralları ve oyun alanı ölçüleri bilgisi. Futbola özgü ısınma ve streching, Futbolda teknik, Futbolda topa yatkınlık çalışmaları Topsuz çalışmalar(koşma,atlama,yön değiştirme,vücut çalımı). Topla yapılan teknik hareketlerden ayak içi, ayak iç üstü ile vuruşlar, Ayak üstü ve ayak dışı ile vuruşlar, Ayak içi, üstü ile yapılan top kontrolleri Ayak dışı, tabanı ile yapılan top kontrolleri, Diz, göğüs ve kafa ile yapılan top kontrolleri, Futbol öğretim ilke ve yöntemleriDefinition of football, historical development of football in the world and turkey, knowledge of football game rules and game field measurements. Football-specific warm-up and stretching, Futbol technique, Futbol ball soccer exercises Without ball (running, jumping, changing direction, body swinging). Ball controls with foot, inside and outside of the foot, ball controls with knee, chest and head, football teaching principles and methods
BSE267ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
Z202.03.02Program tanıtımı ve dersle ilgili kuralların belirlenmesi. Öğretim Teknolojine İlişkin Temel Kavramlar. Öğretim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi.Eğitim Ortamlarında İletişim. Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması. Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması.Öğretim Materyallerinin Seçimi, Tasarımı ve Hazırlanması. Öğretim Ortamlarında Kullanılan Araç-GereçlerDetermination of program introduction and rules related to the course. Basic Concepts Related to Instructional Technology. Historical Development of Instructional Technology. Communication in Educational Settings. Selection, Design and Preparation of Teaching Materials. Selection, Design and Preparation of Instructional Materials. Selection, Design and Preparation of Instructional Materials. Tools Used in Teaching Environments
BSE269ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z202.03.02Öğrenme ve öğretmenin gerçekleşebilmesi için öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrenme-öğretim yaklaşımları, öğrenme-öğretme stratejileri ile öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazanılmasını, geliştirilmesini kapsamaktadır.It includes learning and teaching approaches, learning-teaching strategies, and acquisition and development of knowledge and skills related to the application of teaching methods and techniques for the realization of the learning and teacher.
BSE271TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.03.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services; determination of current problems of community and preparing projects for solving problems; attending academic organisations (conferences, congresses, symposiums, etc) as well as voluntarily attending different projects as a part of social responsibility; the basic training and skills regarding the application of community services at schools.
BSE249SPOR VE TURİZM
SPORTS AND TOURISM
S202.03.02Turizmin tanımı, Turizmin dünya da ve Türkiye'de gelişimi, Turizmin dünya da ve Türkiye'de gelişimi Turizm hareketleri, İnsanları Turizm Hareketlerine Yönelten Sebepler, Spor Turizminin Özelliği Spor ve Turizmin Sınıflandırılması, Spor Turizm Çeşitleri, Spor Turizminin Etkileri Turizm Arzının Özellikleri +Turizm Arzını Etkileyen, Turizm talebinin tanımı+Etkileyen faktörler Dünya da ve Türkiye'de uygulanan Turizm Politikası+Genel Turizm planlaması Dünya da ve Türkiye'de uygulanan Turizm Politikasının turizm planlaması ile karşılaştırılmasıDefinition of tourism, Development of tourism in the world and in Turkey, Development of tourism in the world and Turkey, Tourism movements, Characteristics of sports tourism, Classification of sport and tourism, Types of sport tourism, Effects of sport tourism Tourism features of tourism + Tourism supply Influencing factors, the definition of tourism demand + Affecting factors Tourism policy applied in the world and in Turkey + General tourism planning Comparison of tourism policy applied in the world and Turkey with tourism planning
BSE251KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
COMPARATIVE EDUCATION
S202.04.02Bu ders içerik olarak karşılaştırmalı eğitim alanının tarihçesi, yöntemi ve farklı eğitim sistemlerini kapsamaktadır.This course covers the history, methodology and different education systems of the comparative education area.
BSE259SPOR VE MEDYA
SPORTS AND MEDIA
S202.04.02por Nedir? Tarihsel süreç içerisinde spor. Spor ve toplumsal sınıflar. Spor ve İdeoloji ilişkisi. Spor ve Ekonomi ilişkisi. Spor ve Siyaset ilişkisi. Spor-Medya ilişkisinin sosyolojik temelleri. Tarihsel açıdan Spor Medyasının gelişimi. Endüstriyel spor Kavramı ve Medya birlikteliği. Spor Medyasının ideolojik işlevi; Milliyetçi bir dil kullanımı. Spor Medyasının ideolojik işlevi; Militarize bir dil ve şiddet yüklü söylemler. Spor Medyasının ideolojik işlevi ; Cinsiyetçi ve argo dil ve söylem kullanımı. Dünyada spor medyası. Türkiye’de spor/futbol medyasıWhat is Sports? Sport in historical process. Sports and social classes. Relationship between sport and ideology. Sport and Economy relationship. Sport and Politics. Sociological basis of Sports-Media relation. Historical development of Sports Medias. Concept of Industrial Sport and Media Coexistence. The ideological function of Sports Medias; Use of a nationalist language. The ideological function of Sports Medias; Militarized language and violent discourse. The ideological function of Sports Medias; Use of sexist and slang language and discourse. Sports media in the world. Sports / football media in Turkey
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE234EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z202.03.02Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts , basic datas about science history, structure of scientific research, scientific methods and different approaches about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods of data collection ,data saving, analysis, comment and reporting.
BSE236BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM PROGRAMLARI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Z202.03.02Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; beden eğitimi ve spor öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel beden eğitimi ve spor öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.Basic concepts about curriculum; the development of physical education and sports education programs from past to present; current physical education and sports education program approach, content, aims to develop skills; learning and sub-learning areas; distribution and boundaries of achievements by classes, relationship with other courses; methods, techniques, tools and materials used; measurement evaluation approach; teacher qualifications.
BSE238EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
Z303.05.03Egzersiz fizyolojisine giriş, enerji kaynakları, egzersiz sonrası toparlanma, iskelet kaslarının yapısı ve fonksiyonu, kas hareketi ve sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve egzersiz, Solunum sistemi ve solunum gazlarının değişimi ve taşınması, fiziksel antrenmanın fizyolojik etkileri, yüksek irtifa ve su altında fiziksel performans, sıcak ve soğuk ortamlarda fiziksel performans, çocuk, yaşlı ve kadınlarda egzersiz ve antrenman, asit-baz dengesi ve egzersiz, endokrin sistemde egzersiz, doping ve ergojenik yardımcılar, fiziksel performans testleri.Introduction to exercise physiology, energy sources, recovery from exercise, structure and function of skeletal muscles, muscle movement and nervous system, cardiovascular system and exercise, change and transport of respiratory system and respiratory gases, physiological effects of physical performance at high altitude and under water physical performance at hot and cold environments, exercise and training in children, elderly and women, acid-base balance and exercise, exercise and endocrine system, doping and ergogenic aids, physical performance tests.
BSE240RİTİM EĞİTİMİ VE DANS
RİTİM EĞİTİMİ VE DANS
Z122.05.03Ritim ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.The definition of rhythm and dance, historical development and classification of dance. Study of various step forms. Giving note and measure information. Analyzing of note, half note and quarter note, definition of tempon, walking with tempo and studying various step forms. Walking by changing directions, movement exercises by music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Study of arm positions with appropriate stepping to music. arm ripples and brushing movements. Galop, hoop, thai movements to work by taking place.Hams, stretches and the application of these movements in various step forms. Jump and jump, teaching turns. Intermediate stepping through splashes and joining of turns. To study the basic movements learned using connection movements. Various initial poses. Vals stepping and flooring exercises using turns in different directions. Study of different connection movements. individual composition preparation. Warming up with stepping, working on arm positions, various starting and ending poses. Display of position movements and alignment patterns. Different folk dance figures, waltzes, tango, cha cha steps. Create motion with 2's in 4's. Creating composition with group and working by correcting deficiencies. Demonstration of various arrangement patterns and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
BSE266TÜRK EĞİTİM TARİHİ
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Z202.03.02Türk eğitim tarihinine giriş, İslamiyetten önce Türklerde eğitim, İslamiyetten sonra eğitim, Osmanlı dönemi eğitim sistemi, eğitimde ilk yenilik dönemi, Tanzimat dönemi, Mutlakiyet dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet dönemi.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
BSE246OLİMPİK HAREKET
OLİMPİK HAREKET
S202.04.02Antik Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşi karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.Origin of ancient Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, amateur understanding and evaluation from the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, establishment of modern olympic games, Olympic movement and olympics philosophy, Olympic congresses, problems facing modern olympic games, in Anatolia ancient sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
BSE256SPOR GAZETECİLİĞİ
SPOR GAZETECİLİĞİ
S202.03.02Gazetecilik kavramı ve kolları, yazılı ve görsel basında sporun yeri, yazılı basında spor sayfalarının kullanılması; spor gazeteciliğine ait kronolojik bilgiler. Mülakat, röportaj tanımı ve yazım teknikleri, sayfa tasarımı ve mizanpaj, fotoğrafçılık ve spor fotoğraflarının kullanımı, süreli yayınlar ve dergicilik, yerel basın, spor kulüplerinin medya ile ilişkileri, sporcuların medya ile ilişkileri -spor kulüplerinin kendi medyalarını oluşturması, teknoloji ve medya - elektronik basın.The concept of journalism and its branches, the place of sports in written and visual media, the use of sports pages in written media; chronological knowledge of sports journalism. Interview, interview definition and writing techniques, page design and layout, use of photography and sports photography, periodicals and magazines, local press, relations of sports clubs with the media, relations of the athletes with the media -Sports clubs create their own media, technology and media - electronic press .
BSE262İZCİLİK VE KAMPÇILIK
İZCİLİK VE KAMPÇILIK
S202.04.02İzcilik nedir? Dünyada izciliğin doğuşu ve yayılışı. Türkiye'de izciliğin doğuşu ve yayılışı. İzcilik andı ve türesi, İzcilikte Üniforma. İzcilikte arma ve işaretler. İzcilikte kullanılan malzemeler. İzcilikte kullanılan haberleşme teknikleri. Yön bulma. İzcilikte kullanılan düğüm çeşitleri. Gençlik kampları ve çeşitleri. Kamplarda görev yapan idari personel, kamp müdürü. Kamplarda görev yapan Eğitim Şefi, lider, grup başı. Kamplarda yapılan faaliyetler. Deniz emniyeti ve pratik ilk yardım bilgileri. Gençlik kampı yönergesi.What is scouting? The birth and spread of the world's scouts. Birth and spread of the scout in Turkey. Scouting and type, Scouting Uniform. Signs and signs in scouting. Materials used in scouting. Communication techniques used in scouting. Direction finding. Types of knots used in scouting. Youth camps and varieties. Administrative staff working at Kamplard, camp manager. Teaching chief, leader, group leader in Kamplard. Activities carried out in the Kamplard. Maritime safety and practical first aid information. Youth camp direction.
BSE264ÇOCUKTA HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇOCUKTA HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
S202.04.02Hareket eğitiminde temel kavramları, gelişim ve büyüme dönemlerini, motor gelişim ve motor gelişimi etkileyen faktörleri, çocuklarda fiziksel uygunluk, lokomotor beceriler, lokomotor olmayan beceriler, Manipülatif beceriler ve algısal motor yetenekleri, hareket kavramını konularını kapsamaktadır.Basic concepts of movement education, development and growth periods, factors affecting motor development and motor development, physical fitness in children, locomotor skills, non-locomotor skills, manipulative skills and perceptual motor abilities, movement concept.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1104&DK=6287