English

FACULTY OF ART & SCIENCES-ARABIC INTERPRETERS AND INTERPRETERS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ART & SCIENCES-ARABIC INTERPRETERS AND INTERPRETERS
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARH003ARAPÇA (OKUMA BECERİSİ HAZ-I)
ARABIC- READING SKILLS- PREP I
Z223.00.04
ARH005ARAPÇA ( SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ HAZ-I)
ARABIC- ORAL COMMUNICATION SKILLS PREP-I
Z324.00.05
ARH007ARAPÇA (YAZMA BECERİSİ-I)
ARABIC- WRITING SKILLS- PREP I
Z324.00.05
ARH009ARAPÇA (ANLAMA VE UYGULAMA HAZ-I)
ARABIC- COMPREHENSION AND PRACTICE PREP -I
Z324.00.05
ARH011ARABIC- GRAMMAR- PREP -I
ARABIC- GRAMMAR- PREP -I
Z547.00.09
SINIF: 0 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ARH004ARAPÇA (OKUMA BECERİSİ HAZ-II)
ARABIC- READING SKILLS- PREP II
Z223.00.04
ARH006ARAPÇA ( SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ HAZ-II)
ARABIC- ORAL COMMUNICATION SKILLS PREP-II
Z324.00.05
ARH008ARAPÇA (YAZMA BECERİSİ-II)
ARABIC- WRITING SKILLS- PREP II
Z324.00.05
ARH010ARAPÇA (ANLAMA VE UYGULAMA HAZ-II)
ARABIC- COMPREHENSION AND PRACTICE PREP -II
Z324.00.05
ARH012ARABIC- GRAMMAR- PREP -II
ARABIC- GRAMMAR- PREP -II
Z547.00.09
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART109INTRODUCTION TO TRANSLATION - I
INTRODUCTION TO TRANSLATION - I
Z202.02.02Çeviribilimin temel kavramları, süreçleri, temel ilke ve yöntemleri, çeviri uygulamaları ve alıştırmaları.Çeviri ile ilgili genel bilgiler, çevir Kuramları, Mona Bakerin Eşdeğerlik Kuramı, Arap Dilinde Çeviri geleneği. Sözcük ve Sözcük üstü düzeyinde çeviri süreci ve Sorunları.An introductory course in translation focusing on the relationship between translation and grammar, between denotation and connotation, and including research on the signs which are useful in the analysis of the text to be translated.
ART113READING SKILLS-I
READING SKILLS-I
Z223.04.04Bu derste öğrenciler sosyal ve kültürel alanlarda oluşturulmuş Arapça metinleri okur, inceler, hem tercüme tekniklerinin hem de gramer kurallarının uygulanmasına yönelik çeviri uygulamaları yapar.In this course, students read and analyze Arabic texts created in social and cultural fields, and make translation applications for the application of both translation techniques and grammatical rules.
ART115WRITING SKILLS-I
WRITING SKILLS-I
Z324.05.05Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragrafplanı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Paragraph forms and structure; technical characteristics of paragraphs, paragraph analysis; extracting paragraphs, making abstracts, interpreting and answering paragraph-level exam questions.
ART117VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I
VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I
Z314.05.04Okuma ve dinleme bazlı alıştırmaların kullanılması yoluyla öğrencinin karşısındakini anlaması ve kendisini farklı konularda uygun ve doğru biçimde ifade edebilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi.Developing the skills necessary for the student to understand and express himself / herself in different subjects by using the exercises based on reading and listening.
ART119ARABIC GRAMMAR-I
ARABIC GRAMMAR-I
Z303.04.03Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' general Arabic Language skills; teaching fundamental language structures; developing students' awareness of the relations between language structures and words and awareness of creating meaning via language structures.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART108INTRODUCTION TO TRANSLATION - II
INTRODUCTION TO TRANSLATION - II
Z202.02.02Çeviribilimin temel kavramları, süreçleri, temel ilke ve yöntemleri, çeviri uygulamaları ve alıştırmaları.Çeviri ile ilgili genel bilgiler, çevir Kuramları, Mona Bakerin Eşdeğerlik Kuramı, Arap Dilinde Çeviri geleneği. Sözcük ve Sözcük üstü düzeyinde çeviri süreci ve Sorunları.Basic concepts, processes, basic principles and methods of translation studies, translation practices and exercises. General information about translation, translation theories, Mona Baker's Equivalence Theory, Arabic Translation tradition. Translation process and Problems at word and supra-word level.
ART114OKUMA BECERİSİ-II
READING SKILLS-II
Z223.04.04Çeşitli okuma parçalarıyla okuma becerisini geliştirme, metinler üzerinde yorum yapabilme yeteneğine sahip olma.Developing reading skills with various reading pieces, ability to comment on texts.
ART116WRITING SKILLS-II
WRITING SKILLS-II
Z324.05.05Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama. Ek olarak Hemze ve İllet harflerinin dönüştürülmesi, düşürülmesi veya değiştirilmesiyle ilgili yazı kurallarını öğretmek. Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Continuation of Writing Skills I. Paragraph forms and structure; technical characteristics of paragraphs, paragraph analysis; paragraph plan subtraction, summary, interpretation and answer to the paragraph level exam questions.
ART118SÖZLÜ ANLATIM BECERİSİ-II
VERBAL COMMUNICATION SKILLS-II
Z314.05.04Farklı amaçlar için günlük söylemde kullanılan çeşitli yapılar, farklı amaçlar için uygun yapı, ifade ve kelimeleri bulmak için stratejler, etkili dinleme ve konuşma içiç gerekli stratejilerin analizi, kaynak ve hedef kültürde konuşmaların karşılaştırılması.Various structures used in daily discourse for different purposes, appropriate structure for different purposes, strategies for finding words and words, analysis of effective strategies for effective listening and speaking, comparison of speech in source and target culture.
ART120ARABIC GRAMMAR-II
ARABIC GRAMMAR-II
Z303.04.03Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART211ARAPÇA DİLBİLGİSİ-III
ARABIC GRAMMAR-III
Z516.06.06Arap gramerini ayrıntılarıyla birlikte kavratma ve bu bilgilere metinlerle işlerlilik kazandırma.Cultural history of Arabic literature and literary works written in Arabic, techniques used in literary texts and basic terms.
ART215YAZILI ANLATIM BECERESİ-III
WRITING SKILLS-III
Z303.04.03Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Continuation of Writing Skills I. Paragraph forms and structure; technical characteristics of paragraphs, paragraph analysis; paragraph plan subtraction, summary, interpretation and answer to the paragraph level exam questions.
ART231ARABIC LITERATURE-I
ARABIC LITERATURE-I
Z303.04.03Arap Edebiyatı hakkında ilk dönemden itibaren genel bir bakış. İslami devir, Emevi devri ve Abbasi devri Arap şairlerini tanımak. Şiirlerinden örnekler.An overview from the first period on Arabic literature. Islamic period, the Umayyad period and the Abbasid period to recognize the Arab poets. Examples from his poems.
ART233PRESS AND MEDIA TRANSLATION
PRESS AND MEDIA TRANSLATION
Z202.04.02Gazete, televizyon, radyo, haberleri içerirIncludes newspaper, television, radio, news
ART237TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS-I
TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS-I
Z303.04.03Bu ders kapsamında çeviriye yönelik kaynak metin incelemesi çerçevesinde farklı metin türleri üzerinde yapılacak incelemeler yoluyla öğrencinin çeviri öncesi süreci tanıyabilmesi, çevireceği kaynak metinlere ve oluşturacağı erek metinlere yönelik çeviri amaçlı duyarlılık kazanması sağlanır. Öğrencilere Arapça ve Türkçe dil yapılarının kullanımları konusunda farkındalık ve her iki dili doğru ve bilinçli kullanma yetisi kazandırılır.It is aimed to increase the efficiency in translation lessons by creating the general approach of the students to translation before starting translation applications.
ART239ADVANCED READING-I
ADVANCED READING-I
S202.04.02Eski, Klasik, modern, edebi metinlerden oluşacak seçme metinlerSelected texts consisting of classical, modern and literary texts
ART241SPEAKING-I
SPEAKING-I
S202.04.02Arapça konuşma becerileriArabic speaking content
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART212ARAPÇA DİLBİLGİSİ-IV
ARABIC GRAMMAR-IV
Z303.04.03Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ART216WRITING SKILLS-IV
WRITING SKILLS-IV
Z303.04.03İleri Dilbilgisi-I dersinin devamı. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Continuation of Advanced Grammar-I. Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ART222ARABIC LITERATURE -II
ARABIC LITERATURE -II
Z303.03.03Arap edebiyatının kültürel tarihi ve Arapça yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimler.Cultural history of Arabic literature and literary works written in Arabic, techniques used in literary texts and basic terms.
ART234TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS-II
TRANSLATION ORIENTED TEXT ANALYSIS-II
Z303.04.03Bu ders kapsamında çeviriye yönelik kaynak metin incelemesi çerçevesinde farklı metin türleri üzerinde yapılacak incelemeler yoluyla öğrencinin çeviri öncesi süreci tanıyabilmesi, çevireceği kaynak metinlere ve oluşturacağı erek metinlere yönelik çeviri amaçlı duyarlılık kazanması sağlanır. Derste örneklerle farklı metin türleri ele alınır ve çeviri sürecini etkileyen öğeler uygulamalı olarak işlenir. Öğrencilere Arapça ve Türkçe dil yapılarının kullanımları konusunda farkındalık ve her iki dili doğru ve bilinçli kullanma yetisi kazandırılır.The course enables the student to gain sensitivity for translation purposes towards the source texts to be translated and the target texts to be created. In the course, different types of texts are covered with examples and the elements that affect the translation process are handled in practice.
ART236ARABIC CLASSICAL TEXTS
ARABIC CLASSICAL TEXTS
Z303.03.03VII-VIII. asırlarda tarih, edebiyat, dil, biyografi ve şiire dair yazılmış eserlerden seçme metinlerin çevirileri yapılır, dil ve üslup özellikleri üzerinde durulur.VII-VIII. Translations of selected texts from works written in the centuries on history, literature, language, biography and poetry are made, and language and stylistic features are emphasized.
ART214KONUŞMA-II
SPEAKING-II
S202.04.02konuşma melekesini elde etmekTo get the ability to speak
ART218SÖZLÜ ÇEVİRİDE TEMEL BECERİLER
BASIC SKILLS IN ORAL TRANSLATION
S202.04.02Sözlü çeviri hakkında temel bilgileri içeren materyaller. Okuma parçaları ve çevirisi, Sözlü çeviri çeşitleri hakkında bilgiler ve teknikleri içeren materyaller, metin ve konuşma çeviri uygulamaları.Materials containing basic information about interpretation. Reading passages and translation, materials and techniques about verbal translation types, text and speech translation applications.
ART228İLERİ OKUMA-II
ADVANCED READING-II
S202.04.02İleri Okuma Becerileri-I dersinin devamı. Okuma ve konuşma becerilerini entegre bir şekilde yürütme; ileri düzeyde okuma stratejilerinin ayırdına varma; not alma tekniklerini kullanarak açımlama, özetleme; satır aralarını okuyarak yorumlama; okuduklarından yola çıkarak argüman üretme, geliştirme ve eleştirme becerileri.Continuation of Advanced Reading Skills-I course. Integrating reading and speaking skills; recognize advanced reading strategies; using note taking techniques to explain and summarize; interpreting by reading between the lines; skills to produce, develop and criticize arguments based on what they read.
ART238COMPUTER-ASSISTED TRANSLATION
COMPUTER-ASSISTED TRANSLATION
S202.04.02Çeviride kullanılan teknolojiler; çeviri teknolojileri ile ilgili temel kavramlar; temel ve yaygın verimlilik araçlarının çeviride etkin kullanımı; çeviride kullanılabilen temel ve yaygın verimlilik araçlarının alternatifleri; yaygın verimlilik araçları ve bilgisayar destekli çeviri araçları ile ilişkilendirilen dosya biçimleri; çeviri teknolojilerini kullanırken maliyet ve veri gizliliğinin yönetimi ve alınabilecek önlemler; endüstri standardı bilgisayar destekli çeviri araçları ile uygulama eğitimi; uygulama eğitimi sırasında ve çalışma hayatında, çeviri teknolojilerini kullanırken karşılaşılabilecek olası sorunlar ve bu sorunların çözümleri.Technologies used in translation; essentials of translation technologies; efficient use of common productivity tools in translation; alternatives to common productivity tools; file formats associated with common productivity tools, and computer-assisted translation tools; management of confidentiality and costs during and with the use of translation technologies; potential measures against confidentiality risks; practice using an industry-standard CAT tool; introduction of and solutions to potential problems that can be encountered during the use of technology, and during professional life.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART311ARABIC MODERN TEXTS-I
ARABIC MODERN TEXTS-I
Z314.05.04çeşitli güncel konularda yazılmış metinleri okumak ve anlamakReading and understanding texts on various current topics
ART313ARABIC ESSAY-I
ARABIC ESSAY-I
Z202.04.02Farklı konularda belirlenmiş Arapça metinleri inceleme ve bunlara benzer metinler yazabilme.To be able to analyze Arabic texts on different subjects and write similar texts.
ART315ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-I
ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-I
Z202.04.02Eşzamanlı çeviri ve ardıl çeviri uygulamaları. Sözlü çeviri türlerinde uygulanan stratejiler (aktif dinleme, anlama, konuşmayı yeniden ifade etme, bellek çalışmaları, yazılı metinlerin her iki yöne sözlü çevirisi. Kuramsal bilgiler.Simultaneous translation and consecutive translation applications. Strategies applied in types of interpreting (active listening, comprehension, re-expression of speech, memory studies, verbal translation of written texts in both directions. Theoretical information.
ART317SIMULTANEOUS TRANSLATION-I
SIMULTANEOUS TRANSLATION-I
Z314.06.04Farklı alanlarda eşzamanlı çeviri videoları, uygulamaları, teorik ve pratik bilgi.Simultaneous translation videos, applications, theoretical and practical knowledge in different fields.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ART331DIALECTS OF ARABIC-I
DIALECTS OF ARABIC-I
S202.04.02Konuşma becerilerini diğer dil becerileriyle entegre bir şekilde yürütme; okuduğu bir metin üzerinde konuşma, tartışma, müzakere etme; konuşmak için okuma, konuşma stratejilerinin farkında olma; konuşurken nezaket kurallarının farkında olma, nezaket kurallarını konuşmalarında kullanma; resmiyet derecesine dikkat etme; konuşma dili ve yazı dili ayrımının farkında olma.Integrating speaking skills with other language skills; speaking, discussing, negotiating on a text read; reading to speak, being aware of speaking strategies; being aware of courtesy rules when speaking, using courtesy rules in their speeches; paying attention to the degree of formality; To be aware of the distinction between spoken language and written language.
ART333SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-I
SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-I
S202.04.02Örnek filmler, belgeseller, basın raporları ve dramatik filmlerde öğrencilerin öğrendiklerinin pratik uygulamaları. Altyazı çevirisi ile öğrencilere çeviri sorunlarının farkına varmaları ve bu sorunların çözümünde gerekli becerilerin kazandırılması. Kültürel öğelerin çevirisi ve çeviri uygulamaları.Focus on sound - reading skill - techniques and aesthetics of performance - improving letter output
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART312ARAPÇA MODERN METİNLER-II
ARABIC MODERN TEXTS-II
Z314.05.04Değişik alanlara ait modern metinler okunarak, çevirileri ve çözümlemeleri yapılacaktır. Arapça modern metinler yardımıyla medyada kullanılan dili okuyup, anlama, dil öğrenimindeki bilgilerini güncel olaylarla bağlantılı uygulamalar yaparak canlı dil öğrenimi gerçekleştirmekModern texts from different fields will be read, translated and analyzed. To read and understand the language used in the media with the help of modern Arabic texts, to carry out live language learning by applying their knowledge in language learning in connection with current events.
ART314ARAPÇA KOMPOZİSYON-II
ARABIC ESSAY-II
Z202.04.02Farklı konularda belirlenmiş Arapça metinleri inceleme ve bunlara benzer metinler yazabilme.To be able to analyze Arabic texts on different subjects and write similar texts.
ART316SÖZLÜ ÇEVİRİ TEKNİKLERİ-II
ORAL TRANSLATION TECHNIQUES-II
Z202.04.02Sözlü çeviri türleri, not alma teknikleri, aktif dinleme, anlama, konuşmayı analiz etme ve tekrar ifade etme, ardıl çeviri ve yazılı metinlerin sözlü çevirisi.The aim of this course is to teach the students the types of interpretation, the environments in which these types are performed, interpretation techniques and methods of dealing with the difficulties encountered in translation, and to prepare the students for the types of interpretation they will encounter in future modules such as two-way interpreting, consecutive interpretation, and simultaneous translation. The course also aims to develop students' knowledge of terminology in different fields.
ART318EŞZAMANLI ÇEVİRİ-II
SIMULTANEOUS TRANSLATION-II
Z314.06.04Farklı alanlarda eşzamanlı çeviri videoları, uygulamaları, teorik ve pratik bilgi edinme, ve gidişata göre tercüme, ek olarak farklı alanlardaki konuları ele alma. Farklı alanlarda eşzamanlı çeviri videoları, uygulamaları, teorik ve pratik bilgi.Simultaneous translation videos, applications, theoretical and practical knowledge in different fields.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ART320ARAPÇANIN LEHÇELERİ-II
DIALECTS OF ARABIC-II
S202.02.02Konuşma becerilerini diğer dil becerileriyle entegre bir şekilde yürütme; okuduğu bir metin üzerinde konuşma, tartışma, müzakere etme; konuşmak için okuma, konuşma stratejilerinin farkında olma; konuşurken nezaket kurallarının farkında olma, nezaket kurallarını konuşmalarında kullanma; resmiyet derecesine dikkat etme; konuşma dili ve yazı dili ayrımının farkında olma.Integrating speaking skills with other language skills; speaking, discussing, negotiating on a text read; reading to speak, being aware of speaking strategies; being aware of the courtesy rules when speaking, using the courtesy rules in their speeches; paying attention to the degree of formality; To be aware of the distinction between spoken language and written language.
ART326ALTYAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİSİ-II
SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-II
S202.02.02Örnek belgeseller, basın raporları ve dramatik filmlerde öğrencilerin öğrendiklerinin pratik uygulamalarıPractical applications of what students learn in sample documentaries, press reports and dramatic films
ART332DIALECTS OF ARABIC-II
DIALECTS OF ARABIC-II
S202.04.02Konuşma becerilerini diğer dil becerileriyle entegre bir şekilde yürütme; okuduğu bir metin üzerinde konuşma, tartışma, müzakere etme; konuşmak için okuma, konuşma stratejilerinin farkında olma; konuşurken nezaket kurallarının farkında olma, nezaket kurallarını konuşmalarında kullanma; resmiyet derecesine dikkat etme; konuşma dili ve yazı dili ayrımının farkında olma.Implementing speaking skills in an integrated way with other language skills; speaking, discussing, negotiating on a text read; reading to speak, being aware of speaking strategies; being aware of the rules of courtesy while speaking, using the rules of courtesy in their speech; paying attention to the degree of formality; be aware of the distinction between spoken language and written language.
ART334SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-II
SUBTITLE AND DUBBING TRANSLATION-II
S202.04.02Örnek belgeseller, basın raporları ve dramatik filmlerde öğrencilerin öğrendiklerinin pratik uygulamalarıPractical applications of what students learn in sample documentaries, press reports and dramatic films
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
BUS437BASIC BUSINESS
BASIC BUSINESS
G202.03.02
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03
EEE377CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
G303.03.03Aşağıdakileri içeren dijital bilgilerin güvenliğine giriş: tehditler; düzenlemeler; risk yönetimi; saldırı tespiti ve yanıtı; kriptografi, adli tıp; ve teknik eğitim ve sertifikalar.An introduction to security of digital information including: threats; regulations; risk management; attack detection and response; cryptography, forensics; and technical training and certifications.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU490MATHEMATICAL THINKING
MATHEMATICAL THINKING
G303.03.03
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL419ENGLISH LITERATURE
ENGLISH LITERATURE
G303.03.03
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
INE3136 SIGMA
6 SIGMA
G202.03.02Değişkenlik tanımı, normal dağılım tanımı, sigma ve altı sigma tanımı, Motorola´nın altı sigma yaklaşımı, altı sigma uygulama adımları, altı sigma organizasyon yapısı, altı sigma uygulamasında kullanılan araç ve yöntemler, tasarım altı sigma, yalın altı sigma.Includes techniques and methods to increase the quality of products.
INE362FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
G202.03.02Ders iceriginde Cevre Sorunları,Yenilenebilir Enerji Yaklasımları, Yesil Ekonomi ve uygulamaları yer almaktadir. Haftalik ders planinda icerik daha ayrintili bir sekilde belirtilmistir.The contents of the course are as follow: S.D Goals Low Carbon Economy Green Energy
INT407EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03Teknoloji bağımlılığındaki risk faktörleri, bağımlılığın tanısı ve ilgili kavramlar, bağımlılığın karakteristik özellikleri, teknolojinin olumsuz etkileri, dijital bağımlılığının tanımı, zararları, kriterleri ve nedenleri.
PSR333MODERN WORLD HISTORY
MODERN WORLD HISTORY
G303.03.03
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART411KARMA METİNLER ÇEVİRİSİ-I
MIXED TEXTS TRANSLATION-I
Z314.05.04Dersin içeriğini farklı kategorideki metinler, müfredatları ve cümle yapıları oluşturur.The content of the course consists of texts in different categories, curricula and sentence structures
ART413ARDIL ÇEVİRİ-I
CONSECUTIVE INTERPRETING-I
Z314.04.04Farklı alanlarda ardıl çeviri videoları, uygulamaları, teorik ve pratik bilgi.Consecutive translation videos in different fields, applications, theoretical and practical information.
ART415ÇEVİRİ PROJESİ-I
TRANSLATION PROJECT-I
Z202.05.02Öğrencilerin dil anlayışını ve sözcük dağarcığını geliştirme, çeviri bilimindeki temel teori ve yaklasımlar, farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçe’ye çevirme, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.While gaining knowledge about the tools they will use while carrying out a translation project, they learn the necessary steps to complete the project.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ART423AB METİNLERİ ÇEVİRİSİ
TRANSLATION OF EU TEXTS
S202.04.02İnsan Hakları, Nato, AB mevzuatına ilişkin metinleri çevirme.Translating texts on Human Rights, NATO, EU legislation.
ART433ARAPÇA TEST ÇÖZÜMLEME-I
ARABIC TEST ANALYSIS-I
S202.04.02ستحتوي الدروس على آليات تعليمية لحل أسئلة امتحان الي دي سي كما أن الدروس ستعمتد على مراجعة كل القواعد العربيةThe lessons will contain educational mechanisms to solve the questions of the LDC exam, and the lessons will depend on a review of all Arabic rules
ART435ATASÖZÜ VE DEYİM İNCELEMESİ
PROVERB AND IDIOM ANALYSES
S202.04.02Kültür ve yaşanılan çevrenin atasözü ve deyimlere etkisi, atasözü ve deyim incelemeleri.Idıoms and their meanings, differences between idioms and proverbs.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ART410MODERN ARAP ÖYKÜ VE ROMANI
MODERN ARABIC STORY AND NOVEL
Z202.04.02XIX, ve XX. yüzyıl Modern Arap Öykü ve Romanının, öncüleri ve eserlerinin genel değerlendirmesi.XIX, and XX. General evaluation of the 19th Century Modern Arab Short Story and Novel, its pioneers, and their works.
ART412KARMA METİNLER ÇEVİRİSİ-II
MIXED TEXTS TRANSLATION-II
Z314.05.04Dersin içeriğini farklı kategorideki metinler, müfredatları ve cümle yapıları oluşturur.The content of the course consists of different categories of texts, curricula and sentence structures.
ART414ARDIL ÇEVİRİ-II
CONSECUTIVE INTERPRETING-II
Z314.04.04Güncel metinlerden çeşitli alanlarda seçilen metinler ve bu alanda yazılmış kitaplardan okuma ve tercüme denemeleri yaparak öğrenciyi hazırlamakTo prepare the student by reading and translating selected texts from current texts in various fields and books written in this field.
ART416ÇEVİRİ PROJESİ-II
TRANSLATION PROJECT-II
Z202.05.02Çeviri Projeleri Örnekleri, Çeviri Projesindeki Çeviri Süreci, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Çeviri Araçlarını Etkili Kullanabilme, Örnek UygulamalarExamples of Translation Projects, Translation Process in Translation Project, Encountered Problems and Solution Suggestions, Effective Use of Translation Tools, Sample Practices
ART426ARAPÇA DİKSİYON
ARABIC DICTION
S202.04.02Öğrencilerin dinleyiciler önünde Arapça anlatabilmeleri için ezberden okuma sanatını öğrenin ve gerekli pratik alıştırmaları yapın.Learn the art of recitation and do the necessary practical exercises for students to be able to deliver in front of the audience in Arabic.
ART434ARAPÇA TEST ÇÖZÜMLEME-II
ARABIC TEST ANALYSIS-II
S202.04.02Metinleri anlayıp öğrenme stratejilerine odaklanarak geçmiş yılların sorularını çözme.Solve past years' questions by focusing on learning strategies and understanding texts.
ART436EDEBİ METİNLER
LITERARY TEXTS
S202.04.02Arapça edebî metinler okunarak, edebiyatın farklı türlerine ait örneklerin incelenir, klasik Arapça'nın temel özelliklerinin görülür.By reading Arabic literary texts, examples of different types of literature are examined, and the basic features of classical Arabic are seen.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.