English

FACULTY OF EDUCATION-SPECIAL EDUCATION TEACHER

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-SPECIAL EDUCATION TEACHER
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL130BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGY
Z202.05.02İleri seviyede MS Word, Ms PowerPoint, Ms Excel programlarını kavrar bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan koruma
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF107EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between education and psychology, definition and functions of educational psychology, basic concepts related to learning and development, developmental characteristics, factors affecting learning, learning theories, reflections of learning theories on teaching processes, effective learning, factors affecting learning.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
OZE121ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU
COGNITIVE IMPAIRMENT AND AUTISM SPECTRUM DISORDER
Z202.04.02Zihinsel yetersizlik ve otizm spektrum bozukluğunun tanımları, bu yetersizlikleri olan bireylerin eğitimindeki gelişmelerin tarihçesi, bu yetersizliklerin nedenleri, tanılama ölçütleri, değerlendirme süreci ve özellikleri, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Definitions of mental deficiency and autism spectrum disorder, history of developments in the education of individuals with these disabilities, causes of these deficiencies, diagnostic criteria, evaluation process and their properties are the content of this course.
OZE123ÖZEL EĞİTİM
SPECIAL EDUCATION
Z202.04.02Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik ve otistik bozukluklar, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, dil ve konuşma bozuklukları, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zekâ ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Dünya'da ve Türkiye'de özel eğitim uygulamaları.Children with special needs and special education, developmental disabilities, mental disability and autistic disorders, learning difficulties, hearing impairments, language and speech disorders, emotions and behavior disorders, visual impairment, physical disabilities, giftedness and talent, inclusion, early education, 'in special education practices in Turkey.
TUR103TÜRK DİLİ-I
TÜRK DİLİ-I
Z202.05.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EGF109EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Geçmişten günümüze felsefi ve eğitim ilişkisinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmaya; felsefenin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim uygulamalarının nasıl şekillendiğini kavramaya; farklı felsefik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim felsefelerinin yapılandırılmasını sağlamaya yönelik konular ve tartışmalarTo understand the impact of philosophical and educational relationship from past to present on the individual and society; to comprehend how our education systems and educational practices are shaped in line with the relation of philosophy with education; to ensure the structuring of individual education philosophies by using different philosophical views.
EGF111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim ve sosyalleşme ilişkisi. Eğitim üzerindeki sosyal etkiler. Eğitimin sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
OZE120İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ
AUDITORY AND VISUAL DISABILITY
Z202.04.02İşitme ve Görme yetersizliğine sahip öğrencileri tanıma,sınıflandırma,İşitme Görme yetersizliğine yönelik kavramlara sahip olma eğitimleriyle ilgili bilgiye sahip olma.Students who have hearing and visual impairment, classification, hearing, having information about the concept of lack of vision to have training.
OZE122ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK
LEARNING DISABILITY AND SPECIAL ABILITY
Z202.04.02Özel Öğrenme Güçlüğünün tanımı, Özel Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri ve Özellikleri, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özel Öğrenme Güçlüğünün Tanılanması, Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Akademik Destek, Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Sosyal ve Duygusal Destek, Özel Yetenek Tanımı ve Kuramları, Özel Yeteneklilerin Özellikleri ve Tanılanması, Özel Yeteneklilerin Eğitimi Modelleri, Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Program Farklılaştırma, Özel Yeteneklilerin Sosyal, Duygusal ve Akademik Gelişimi, Türkiye'de Özel Yeteneklilerin Eğitimi, İki Kere Farklı: Özel Yetenekli Olup Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Bireyler, Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Sosyal ve Duygusal Destek konularını içerir.The rationale for the need for education of gifted students; Definition of gifted and talented individuals; Definition of gifted and talented individuals The cognitive, physical, social, emotional, moral and personality traits of gifted individuals; Ways of determination of gifted individuals; Turkey and yesterday and today with the education of gifted and abroad; The importance of first learning in the development of supremacy; Effects of some environmental factors on cognitive development in preschool education; Administrative measures in the education of gifted students (enrichment, acceleration, homogeneous talent groupings, etc.); Program arrangements and structures in gifted education; differentiation of content for individualists and individualization of teaching; Brief introduction of models commonly used in gifted education; Barbara is the seven steps CLARK suggests to maximize learning.
OZE124ÇOCUK GELİŞİMİ
CHILD DEVELOPMENT
Z303.05.03Bebeklik ve okul öncesi dönemde gelişim ilkeleri, temel gelişim kavramları, gelişimi etkileyen etmenler, çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve özbakım gelişim özellikleri, gelişimi takip etme, gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanımı konuları tartışılmaktadır.Principles of development in infancy and pre-school period, basic development concepts, factors affecting development, children's motor, cognitive, language, social, emotional and self-care development features, follow-up development, use of tools to measure development are discussed.
TUR104TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z202.05.02
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF209TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.03.02Türk eğitim tarihinine giriş, İslamiyetten önce Türklerde eğitim, İslamiyetten sonra eğitim, Osmanlı dönemi eğitim sistemi, eğitimde ilk yenilik dönemi, Tanzimat dönemi, Mutlakiyet dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet dönemi.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
EGF211EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN EDUCATION
Z202.03.02Bilim, bilim tarihi, bilim felsefesi, pozitivist paradigma, yorumlamacı paradigma, soru sorma yetkinliği, araştırma sorusu, hipotetik akıl yürütme, indüktif akıl yürütme, dedüktif akıl yürütme, araştırma değişkenleri, örnekleme yaklaşımları, araştırmada iç geçerlik, araştırma iç geçerlik, veri toplama araçlarının geçerliliği, istatistiki geçerlik, deneysel araştırma ve nedenselliğin ilkeleri, tek denekli araştırmalar ve nedenselliğin ilkeleri, tarama araştırmaları ve nedenselliğin ilkeleri, korelasyonel araştırmalar ve nedenselliğin ilkeleri, nedensel-karşılaştırma araştırmaları ve nedenselliğin ilkeleri, nitel araştırma yaklaşımları, durum çalışmaları, gömülü teori çalışmaları, anlatı çalışmaları, fenomenografi çalışmaları, fenomonoloji çalışmaları, akademik yazım ve raporlama.Science and basic concepts , basic ideas about history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods, recording, analyzing, interpreting, and reporting data
OZE217UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ
APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS
Z303.04.03Uygulamalı davranış analizinin temelleri, ilkeleri ve basamakları; hedef davranışların belirlenmesi: ABC kayıtları; ölçme ve kaydetme: kayıt teknikleri ve gözlemciler arası güvenirlik. Uygulamalı davranışların artırılması: pekiştirme, pekiştireçler ve pekiştireç tarifeleri. Yeni davranışlar öğretme: uyaran kontrolü ve ayrımlı pekiştirme; öncüllere dayalı uygulamalar. Uygun olmayan davranışların azaltılması: tanımı ve özellikleri; uygun olmayan davranış azaltma teknikleri. İşlevsel değerlendirme. Tek denekli deneysel araştırma yöntemleri. Uygulamalı davranış analizinde kalıcılık, genelleme ve etik.The foundations of Applied Behavior Analysis (UDA), history, description, principles and importance; UDA and ethics; determining, defining, measuring and recording target behavior; analysis and evaluation of collected data on target behavior; use of the data to make teaching decisions; determining behavioral functions; behavior enhancement principles and transaction processes; reinforcement types and their use; symbol reinforcement; principles and process of gaining new behaviors; behavior reduction principles and processes; differential reinforcement: extinction; provision of generalization; UDA and single trial research methods.
OZE233ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM
SPECIAL EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD​
Z303.04.03Temel kavramlar: bebeklik, erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavramı; erken çocuklukta özel eğitimin (EÇÖZE) tanımı, önemi, tarihi ve teorik alt yapısı; yasalarda EÇÖZE; EÇÖZE’de rol alan uzmanlar aile katılımı; EÇÖZE’de değerlendirme; EÇÖZE’de müdahale programları: kurum, ev ve kurum-ev merkezli uygulamalar; EÇÖZE ve geçiş süreci; EÇÖZE’de temel konular: oyun, gelişimsel dönemlere uygun uygulamalar, doğal öğretim, aile merkezli uygulamalar.Basic concepts: infancy, early childhood and developmental delay; definition, importance, historical and theoretical background of special education in early childhood; ECHO in laws; Experts involved in EÇÖZE are family participation; Evaluation in EÇÖE; Intervention programs in EÇÖZE: institution, home and institution-home based practices; ESSET and transition process; The main topics in EÇÖE: game, developmental applications, natural education, family-centered applications.
OZE235TÜRK İŞARET DİLİ
TURKISH SIGNAL LANGUAGE
Z202.03.02Dünyada ve Türkiye’de işaret dili; Türk İşaret Dili ve özellikleri; harfler, tanımlar ve kullanım; kendisi ile ilgili işaretler, çevre ile ilgili işaretler, cümle kurma, sayılar ve matematik işaretleri; Türk İşaret Dili dil bilgisi kavramları; Türk İşaret Dili ile karşılıklı konuşma.To learn the sign language used by hearing impaired individuals, to teach and to gain the ability to use this language when needed in social life.
OZE239ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME
INTEGRATION IN SPECIAL EDUCATION
Z202.02.02Temel kavramlar, Özel eğitimde bütünleştirme ilkeleri, Özel eğitimde bütünleştirme kapsamı, Özel eğitimde bütünleştirmenin yararları ve uygulama süreçleri şeklindedir.The principles of integration in special education are the scope of integration in special education, the benefits of integration in special education and implementation processes.
OZE241ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME
EVALUATION IN SPECIAL EDUCATION
Z303.03.03Özel eğitimde değerlendirme dersinde: Ölçme ve değerlendirme kavramları, değerlendirme sürecine katılanlar, değerlendirme modelleri ve yöntemleri, çevresel değerlendirmeler, oyuna dayalı değerlendirme. Akademik başarının değerlendirmesi, alternatif değerlendirme, özel gereksinimli olan bireylerin tanı ve değerlendirme işlemi, özel eğitimde değerlendirmede teknoloji kullanımı, toplanan bilgilerin yorumlanması ve raporların yazılması gibi konular ele alınmaktadır.Basic concepts; legal and philosophical foundations of evaluation; objectives of evaluation; medical, developmental, psychological and educational assessment; evaluation process: screening, diagnostics, placement, programming and evaluation of the program; pre-submission process in evaluation; submission and detailed evaluation process; formal assessment methods; informal assessment methods; curriculum-based assessment; observation; skills analysis; criterion-dependent tests; study case analysis; performance evaluation; reporting the evaluation process; development of measurement tools: preparing, applying, interpreting and using measurement tools to determine students' performance and development in various teaching areas.
OZE249YÜKSEK İŞLEVLİ OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU EĞİTİMİ
HIGH-FUNCTIONAL AUTISM SPECTRUM DISORDERS TRAINING
S202.04.02Yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin özellikleri; yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin öğretiminde kullanılan yöntemler; video modelle öğretim; akran öğretimi; doğal öğretim yöntemleri; fırsat öğretimi, replik silikleştirme; sosyal öykülerle öğretim; kendini yönetme stratejileri; amaç belirleme, kendine ön uyaran verme, kendini izleme, kendini değerlendirme, kendine yönerge verme, kendini pekiştirme.Characteristics of individuals with high functional autism spectrum disorders; methods used in the teaching of individuals with high functional autism spectrum disorders; video model teaching; peer teaching; natural teaching methods; opportunity teaching, line fading; teaching with social stories; self-management strategies; goal setting, self-stimulation, self-monitoring, self-assessment, self-direction, self-reinforcement.
OZE251ZİHİNSEL YETERSİZLİKTE YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ
TRANSITION TO ADULT IN MENTAL DISABILITY​
S202.04.02Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yasal dayanaklar; toplumsal yaşama geçişte süresince yer alan uygulamalar; yetişkinlik dönemi ve zihinsel yetersizliği olan yetişkinlerin özellikleri; yetişkinliğe geçiş ve yaşam kalitesi; zihinsel yetersizliği olan yetişkin bireylerin aileleri ve içinde bulundukları durum. Zihin yetersizliği olan bireylere bağımsız yaşam becerilerini kazandırma; mesleki rehberlik; istihdamı ve sürdürebilir çalışma yaşamı; serbest zaman etkinlikleri; yaşam alternatifleri. Zihin yetersizliği olan yetişkinlere yönelik bakim, koruma ve rehabilitasyon hizmetleri ve yararlanabilecekleri sosyal destekler.The transition to adulthood is an important life change for young adults and their families. There are also increasing uncertainties and difficulties during this time and are often depicted as a stressful time. This time seems particularly stressful and chaotic for young adults with mental disabilities and their families. Therefore, a successful transition is highly related to the quality of life of individuals. At this stage of life with mentally retarded and their families, adequate planning is required. It covers the techniques and methods to be used in making and implementing transition plans for adulthood.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF112ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
Z202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
EGF223ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z202.03.02Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.Basic concepts related to teaching, learning and teaching principles, importance and benefits of planned work in teaching, planning of teaching, learning and teaching strategies, relationship with teaching and use application, teaching tools and materials, teacher's duties, responsibilities and competences in increasing teaching services.
OZE210DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ
SUPPORTING LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS
Z303.04.03İletişimin tanımı; dilin tanımı; dil edinim kuramları; dil, iletişim ve konuşma kavramlarının ve gelişiminin açıklanması; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda görülen temel dil, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunları; dil, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda iletişim ve konuşma sorunlarının değerlendirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda dilin bileşenlerine göre amaçların belirlenmesi; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda iletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış bilimsel dayanaklı/etkili yöntemler; iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili aile rehberliği.Definition of communication; Definition of language; theories of language acquisition; language, communication and speech concepts and their development; basic language, communication and speaking features and problems seen in children with special education needs; evaluation of language, communication and speech problems; determination of objectives according to language components; natural and structured scientific based / effective methods used in communication skills; family guidance on the development of communication skills.
OZE230BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI
PREPARATION OF INDIVIDUALIZED EDUCATION AND TRANSITION PLANS
Z202.02.02Bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, ilköğretim programları); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğretim amaçlarını ve öğretim basamaklarını oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planları; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planları: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in, BAHP’nin ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.Individualized training plans (IEP); The elements of IEP; Legal basis of IEP; IEP and school programs (preschool, primary education programs); measurement tools and detailed assessment; objectives: short and long term objectives; identifying placement and related additional special education services; creating and sorting teaching objectives and teaching steps; identifying teaching processes and recording progress; all service plans; definition, importance and examples of individualized family service plans (BAHP) in 0-3 age group in individuals with special education needs; transition plans: definition and importance; transition types: from hospital to home, from home to institution, from institution to institution; different transition plan examples and development; adaptations of BAHP, IEP and transition plan in individuals with special education needs and considerations; Monitoring and evaluation of IEP, BAHP and transition plans.  
OZE234ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM
TECHNOLOGY SUPPORTED EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Teknoloji, düşük düzey teknoloji, ileri düzey teknoloji, öğretim teknolojisi ve yardımcı teknoloji kavramları, yetersizlik grubuna göre çeşitlenen teknolojiler, akademik ve akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar; farklı teknolojik araçların (örn., akıllı tahta, masaü stü, dizûstü, tablet, akıllı t elefon) özel eğitimde kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçlan öğretim ortamlarında uygulamaları, öğretim etkinliklerine teknoloji entegrasyonu.Technology, low-level technology, advanced technology, instructional technology and assistive technology concepts, technologies diversified according to the disability group, technology supported applications for academic and non-academic skills; the use of different technological tools (eg, smart board, desk top, laptop, tablet, smartphone) in special education; applications of technological tools such as smart board, desktop, laptop, tablet, smart phone in teaching environments, technology integration in teaching activities.
OZE236BRAİLLE OKUMA-YAZMA
BRAILLE READING AND WRITING​
Z202.02.02Braille yazı sistemi; Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçler; Braille alfabesiyle okuma ve yazma, tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma; kabartma matematik ve fen sembolleriBraille writing system; Braille writing system; Reading and writing in Braille alphabet, reading, writing using one-letter, two-letter, syllable and root abbreviations; embossing math and science symbols
OZE238ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM
OBSERVATION IN SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS
Z143.05.05Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul deneyimi kazanma; gözlem yapma; kurum ve sınıf içi eğitsel, davranışsal ve gelişimsel uygulamaları gözlemleme; çocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme; gözlemleri paylaşma ve tartışma; kurumda ve sınıfta karşılaşabilecek sorunlar ve öneriler hakkında tartışma.Gaining school experience in formal institutions and classrooms where special education services are provided; observation; observing educational, behavioral and developmental practices within the institution and classroom; observing children's academic and non-academic behavior; sharing and discussing observations; discussion about the problems and suggestions that may be encountered in the institution and the classroom.
OZE240ZİHİNSEL YETERSİZLİKTE ÖĞRETİM UYARLAMALARI
TEACHING ADAPTATIONS IN MENTAL DISABILITY
S202.04.02Kavram ve beceri öğretimi ilgili temel kavramlar ve öğrenmenin özellikleriBasic concepts and skills related to teaching concepts and skills
OZE244OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA TEMEL BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI
GAINING  BASIC SKILLS IN AUTISM SPECTRUM DISORDER
S202.04.02Yoğun Davranışsal Eğitimi (YDE)'nin ne olduğunu tanımlar.YDE’nin terminolojisini açıklar.Davranışsal eğitim uygulamalarının ortak noktalarını açıklar.YDE’nin tarihçesini açıklar. YDE’ye ilişkin ilk yapılan araştırmaları ve sonuçlarını betimler.YDE’ye ilişkin günümüze gelinceye kadar yapılan araştırmaları ve sonuçlarını betimler.YDE’nin bilimsel dayanaklı bir uygulama olup olmadığını tartışır.YDE’nin yararlarını ve sınırlılıklarını açıklar. YDE’ye ilişkin temel kavramlardan uyaranı, pekiştirmeyi, pekiştirme türlerini ve tarifelerini betimler.YDE’ye ilişkin temel kavramlardan sönmeyi, ayrımlı pekiştirmeyi ve uyaran kontrolünü tanımlar.YDE’ye ilişkin temel kavramlardan şekil verme ve zincirleme tekniklerini tanımlar.YDE’de ayrık denemelerle öğretimin yanlışsız öğretim yöntemleri formatında uygulanmasını açıklar.YDE uygulamasında kullanılan ipucu türlerini, denemeleri, ipucu bağımlılığını, silikleştirmeleri tanımlar. YDE’nin Lovaas Enstitüsü’nde nasıl uygulandığını açıklar.YDE’nin uygulandığı Lovaas Enstitüsündeki hizmetleri betimler.YDE’nin uygulandığı WEAP uygulama programını ve hizmetlerini betimler.YDE’nin Princeton Child Development Institute’de nasıl uygulandığını açıklar.YDE’nin Tohum Otizm Vakfı tarafından nasıl uygulandığını betimler.YDE’nin Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde nasıl uygulandığını açıklar. OÇİDEP’in ne olduğunu açıklar.OÇİDEP ekibinin kimlerden oluştuğunu betimler.Türkiye’de OÇİDEP’in nasıl uygulandığını açıklar.OÇİDEP’de öğretime hazırlık aşamasının nasıl yapıldığını açıklar. Üç boyutlu nesneleri eşleme becerinin nasıl öğretildiğini açıklar.İki boyutlu nesneleri eşleme becerinin nasıl öğretildiğini açıklar.Renk ve şekil eşleme becerilerinin nasıl öğretildiğini açıklar.Üç boyutlu nesnelerle iki boyutlu temsillerini eşleme becerilerinin nasıl öğretildiğini açıklar.Nesneleri sınıflarına göre eşleme becerilerinin nasıl öğretildiğini açıklar.Üç boyutlu nesnelerle eş olmayan iki boyutlu temsillerini eşleme becerilerinin nasıl öğretildiğini açıklar.Temel sınıflama becerilerinin nasıl öğretildiğini betimler. Nesneli büyük kas taklit becerinin nasıl öğretildiğini açıklar.Nesnesiz büyük kas taklit becerinin nasıl öğretildiğini açıklar.Küçük kas taklit becerinin nasıl öğretildiğini açıklar. Alıcı dil becerinin nasıl öğretildiğini açıklar.Yap-bozla oynama becerisinin nasıl öğretildiğini açıklar.Arabayla oynama becerisinin nasıl öğretildiğini açıklar.Bebekle oynama becerisinin nasıl öğretildiğini açıklar.Şekil kutusuyla oynama becerisinin nasıl öğretildiğini açıklar.Topla oynama becerisinin nasıl öğretildiğini açıklar.Explain the terminology of YDE. Explain the common points of behavioral education practices. Explain the history of YDE. Describes the first researches and the results of YDE. Describes the researches and the results of YDE until today. Describe the stimulus, reinforcement, types of reinforcement and tariffs from the basic concepts of HDI. Define extinction, differential reinforcement and stimulus control from the basic concepts of HDI. Explain the application of hints in the format of error-free teaching methods. Describes how the YDE is implemented at the Lovaas Institute. Describes the services at the Lovaas Institute, where the YDE is implemented. Explain how YDE is applied in the Research Institute for the Handicapped. that is what oçidep-up of the team that açıklar.oçidep betimler.türkiye in oçidep how to explain how to apply the teaching of the preparatory stage in açıklar.oçidep'. Explains how to teach the ability to match three-dimensional objects. Explains how to teach the ability to match two-dimensional objects. Explains how to teach color and shape matching skills. explain how to teach two-dimensional representations of objects that are not identical to objects. Describe how basic classification skills are taught. Explains how to teach object-oriented big muscle imitation skills. The recipient explains how the language skill is taught. Explains how to play the puzzle.
OZE246İŞ VE MESLEK BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ
TEACHING WORK AND PROFESSIONAL SKILLS
S202.04.02İş ve meslek eğitimine ilişkin temel kavramları tanımlar.Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Programlarını açıklar.Mesleki eğitime hazırlık için gerekli becerileri söyler.İstihdam kavramını açıklar.Defines the basic concepts related to work and vocational education. Explains the Special Education Vocational Education Center Programs. Explains the necessary skills for preparation for vocational education. Explains the concept of employment.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF319TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.Aims and basic principles of Turkish education system, legal regulations about education, structure of Turkish education system, management theories and processes, school organization and management, staff in school administration, student, education and business related works, social participation in school.
EGF321EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION
Z202.03.02Ölçme değerlendirmenin yeri ve önemi, temel kavramlar, ölçme-değerlendirme türleri, ölçme hataları, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler, madde ve test istatistikleri, Sonuca ve sürece yönelik ölçme ve değerlendirme teknikleri.The place and importance of measurement and evaluation, basic concepts, types of measurement and evaluation, measurement errors, the features of measurement tools, item and test statistics, Measurement and evaluation techniques for result and process.
OZE311ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
READING AND WRITING INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION
Z303.04.03Okuma ve yazmanın tanımı ve yapısı; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde okuma-yazma özellikleri; okumaya hazırlık programlarıyla ilgili yaklaşımlar; okumaya hazırlığın değerlendirilmesi ve okumaya hazırlığın desteklenmesi; yazma mekaniğinin öğretimi; işlevsel okuma-yazmanın değerlendirilmesi ve işlevsel okuma yazmanın öğretimi: ses temelli okuma-yazma öğretimi, cümle temelli okuma-yazma öğretimi, hece temelli okuma-yazma öğretimi, kelime temelli okuma-yazma öğretimi, kaynaştırma sınıfında okuma-yazma için yapılabilecek uyarlamalar; farklı özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazma öğretim teknikleri/stratejileri, okuma-yazma öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplara okuma-yazma öğretimini uyarlama süreci.Definition and structure of reading and writing; the characteristics of literacy in the individuals who need special education; approaches to reading preparation programs; assessment of readiness to read and support for readiness to read; instruction of writing space; evaluation of functional reading and writing and instruction of functional reading and writing: audio based reading and writing teaching, sentence based reading and writing teaching, syllable reading and writing teaching, vocabulary reading and writing teaching, adaptations for reading and writing in mainstreaming class; specific literacy teaching techniques / strategies in groups with different special education needs, science-based practices in literacy teaching; the process of adapting literacy teaching to groups that need special education.
OZE331ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
TEACHING SCIENCE AND SOCIAL STUDY IN SPECIAL EDUCATION
Z303.03.03Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; fen bilgisindeki temaları inceleme; konuları sıralama; konuların kazandırılması için gerekli kavramları belirleme ve bunlara dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirme; öğrencilerin düzeylerine göre ders planlarını hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; fen bilgisi öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama; sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; sosyal bilgilerdeki temaların incelenmesi (üniteler, belirli gün ve haftalar, vb.); konuların mantıklı sıraya konulması; öğrencilerin düzeyine göre ders planlarını hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; sosyal bilgiler öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama.Teaching methods used in science teaching; examining themes in science; ranking topics; determining the necessary concepts for gaining subjects and developing criterion dependent measurement tools based on these concepts; preparing lesson plans according to students' levels; sample teaching practices; adapting science teaching to students with special educational needs; teaching methods used in social studies teaching; examining themes in social studies (units, specific days and weeks, etc.); putting issues in a logical order; preparing lesson plans according to students' level; sample teaching practices; Adapting social studies teaching to students with special education needs.
OZE333ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ
MATHEMATICS INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION
Z303.03.03Bu ders, matematik kavramlarını, matematikte yer alan becerileri, matematik öğretiminde yer alan becerileri matematik becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan tekniklerini, erken matematik becerileri, sayma becerileri, dört işlem becerileri, basamak değeri, problem çözme matematik beceri ve kavramlarının öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerini ve matematikte akıcılık konularını kapsar.This course includes mathematics concepts, skills in mathematics, skills in mathematics teaching, techniques used in the assessment of mathematics skills, early mathematics skills, counting skills, four operation skills, place value, problem-solving mathematical skills and concepts, and the topics of fluency in mathematics. covers.
OZE337ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT FOR SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Temel kavramlar: bozukluk, özür, engel, nedenler, önleme, fiziksel eğitim ve spor; farklı özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerini ölçme ve değerlendirme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerini destekleme amaçlı planlama ve program yapma; fiziksel eğitim ve sporda kullanılabilecek öğretimsel yaklaşımlar; fiziksel eğitimi ve sporu özel eğitim ihtiyacı olan bireylere uyarlama süreci.Basic concepts: disorder, disability, disability, causes, prevention, physical education and sport; Physical education and sports characteristics of individuals with different special education needs; Measuring and evaluating physical education and sports characteristics in individuals with special education needs; Planning and programming to support physical education and sports features for individuals with special education needs; instructional approaches that can be used in physical education and sports; The process of adapting physical education and sports to individuals with special educational needs.
OZE339ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ
TEACHING ART SKILLS IN SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Sanat eğitimindeki temel bilgilerin uygulamalı olarak verilmesi. Açık, koyu-orta lekeler ve çizgilerin dengeli dağılımıyla oluşturulmuş düzenlemeler yapabilme, farklı malzemeler ile farklı görsel etkilerin oluştuğunu kavrayabilme. İki boyut ve Üç boyut kavramlarının uygulamalı olarak öğrenimi. El becerisinin geliştirilmesi.Giving the basic information in art education practically. To be able to make arrangements with a balanced distribution of light, dark-medium spots and lines, to understand that different visual effects occur with different materials. Practical learning of the concepts of two dimensions and three dimensions. Developing manual dexterity.
OEF303TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO SINGLE SUBJECT RESEARCH METHODS
S202.04.02Ders kapsamında tek-denekli araştırma yöntemlerine girişi bağlamında; özel gereksinimli öğrencilere yönelik uygulanan öğrenme kuramları, uygulamalı davranış analizi, öğrenim aşamaları etkili öğretim ve olmuş davranışların artırtılması, problem davranışların azaltmasının yanı sıra tek-denekli araştırma yöntemlerin özellikleri, tek-denekli araştırma modelleri, grafiksel olarak sonuçların sunulması, yanlışsız öğretim yöntemleri ve öneriden yayına gibi konulara yer verilecektir.In the context of his introduction to single-subject research methods; Applied learning theories for students with special needs, applied behavior analysis, learning stages, effective teaching and increasing existing behaviors, reducing problem behaviors as well as features of single-subject research methods, single-subject research models, presentation of results graphically, error-free teaching methods and from suggestion to publication. topics will be covered.
OZE335OSB'DE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ
TEACHING SOCIAL SKILLS IN AUTISM SPECTRUM DISORDER
S202.04.02Sosyal yeterlik ve sosyal beceriler, yetersizlikleri, değerlendirilmesi ve öğretimi; Sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler, akran aracılı müdahaleler, sosyal öyküler, video modelle öğretim, zihin kuramı ve sosyal beceri öğretimi, yaratıcı drama ve sosyal beceriler; İşbirlikçi öğrenme yaklaşımı doğrultusunda hazırlanmış olan sosyal beceriler öğretim programı; Drama yöntemi doğrultusunda hazırlanmış olan sosyal beceriler öğretim programı; Özel gereksinimli çocuklara sosyal beceri öğretiminde diğer müdahaleler.Teaching basic skills to individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD)
OZE341YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ERRORLESS TEACHING METHODS
S202.04.02Bu ders sürecinde öğrenciler; öğrenme kurmaları, öğrenmenin aşamaları, etkili öğretim tek-denekli araştırmaların özellikleri ve modelleri ve yanlışsız öğretim yöntemleri ile ilgili bilgi edinecek, sabit bekleme süreli öğretim, eşzamanlı ipucuyla öğretim, artan bekleme süreli öğrenim, davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim ve özellikleri, davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim ve özellikleri, aşamalı yardımla öğretim, ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretim, ipucunun giderek azaltmasıyla öğretim, uyaran ipuçları ve uyarlamaları gibi öğretim yöntemlerini tanıyacaklar.False Teaching Methods "course content: 1) Response Hint Methods: Simultaneous hint teaching, fixed wait time teaching, progressive help teaching, increasing waiting time teaching, teaching with increasing clue, teaching by gradually decreasing clue, 2) Stimulus Adaptations: Shape to stimulus teaching with giving, teaching by fading out stimuli and 3) collecting data by planning teaching with correct teaching methods.
OZE343ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE ERKEN MÜDAHALE VE DEĞERLENDİRME
EARLY INTERVENTION AND EVALUATION IN LEARNING DISABILITY
S202.04.02Öğrenme güçlüklerinin tanımı, erken dönem belirtileri, değerlendirilmesi, değerlendirmede kullanılan yöntemler, erken okuryazarlığın tanımı, alt alanları, akademik başarı açısından önemi ve yordayıcılığı, değerlendirilmesi, ilgili konulardaki araştırmaları ve erken okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik müdahale programları ve öğretim stratejileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The definition of learning difficulties, early period symptoms, evaluation, methods used in evaluation, definition of early literacy, its sub-areas, its importance and predictability in terms of academic success, its evaluation, research on related issues, intervention programs and teaching strategies for the development of early literacy constitute the content of this course.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF202SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma ve değerlendirme yaklaşımı.Basic terms and concepts about classroom management, factors affecting effective classroom management, classroom management models, designing and implementation of classroom rules, managing misbehaving students in classes.Effective time management in classes, suggestions and examples for a positive classroom climate, appropriate evaluation procedures for effective classroom management.
EGF317EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION
Z202.03.02Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar.Basic concepts and theories of morality and ethics; ethical principle, ethical rule, business and professional ethics / ethics; teaching profession with its social, cultural, moral and ethical aspects; ethical principles in the education, training, learning and evaluation process of the right to education; Ethical principles in dealing with education stakeholders (employers / managers, colleagues, parents, professional organizations and society); moral / ethical responsibilities of education / school administrators, parents and students; unethical behavior in business and professional life; moral / ethical education and ethics committees at school.
OZE326ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
TURKISH INSTRUCTION IN SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okuma-yazma gelişimini ve okumanın değerini anlamaya ilişkin etkinlikler; sözcük dağarcığını geliştirme; dil bilgisi öğretimi; yazma süreci, yazılı metin türleri, yazılı ifade becerilerine ilişkin etkinlik hazırlama; okuma becerileri ve stratejilerinin tanımı, metin incelemede beceri ve stratejilerin uygulanması; bireyselleştirilmiş okuma öğretiminin önemi: uygulanması ve değerlendirilmesi; eleştirel okuma; yaratıcı yazma; okuma metni analiz yöntemleri; dinleme becerilerini geliştirici çalışmalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazmayı geliştirici teknikler/stratejiler.Activities for understanding the value of reading and writing development and reading for students in need of special education; improving vocabulary; grammar teaching; writing process, types of written text, preparing activities related to written expression skills; definition of reading skills and strategies; application of skills and strategies in text analysis; importance of individualized reading instruction: application and evaluation; critical reading; creative writing; reading text analysis methods; studies to improve listening skills; techniques / strategies to improve specific literacy in groups with special educational needs.
OZE328ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK
GAMES AND MUSIC IN SPECIAL EDUCATION
Z202.02.02Temel kavramlar: oyun ve müzik; oyunun tanımı ve önemi; oyunun kuramsal açıklamaları; çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri: bilişsel ve sosyal oyun gelişimi; özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri; özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla oyunun kullanımı ve uyarlanması; oyun temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; oyunun içine öğretimi gömme uygulamaları; oyunun özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları; müziğin tanımı ve önemi; müziğin gelişimi ve özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin müzik özellikleri; özel eğitimde müzik aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla müziğin kullanımı ve uyarlanması; müzik temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; müzik aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; müziğin içine öğretimi gömme uygulamaları; müziğin özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları.Basic concepts: game and music; definition and importance of the game; theoretical explanations of the game; game development and characteristics in children: cognitive and social game development; Game development and game features in children with special education needs; teaching through play in special education; use and adaptation of the game with children with special educational needs; game-based instructional applications / activities; developmental areas that can be supported through play; practices of embedding teaching into play; research results on effective use of game in special education; the definition and importance of music; development and properties of music; musical characteristics of students with special educational needs; teaching through music in special education; the use and adaptation of music with children with special educational needs; music-based educational practices / activities; developmental areas that can be supported through music; practices of embedding teaching in music; Research results on effective use of music in special education.
OZE330ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ
SCHOOL AND INSTITUTION EXPERIENCE IN SPECIAL EDUCATION
Z143.05.05Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı kurumlarda okul deneyimi kazanma; eğitim-öğretim hizmetlerine katılma; özel eğitim hazırlık çalışmalarını planlama; eğitim ortamlarında sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve diğerleriyle iş birliği yapma; eğitim ortamlarında sınıf yönetme; öğretimsel uyarlamalar yapma; öğretimi yürütme; yürütülen uygulamaların sınıf içi sunumlarını gerçekleştirme; karşılaşılan sorunlara ilişkin öneriler geliştirme ve uygulama."
OZE332ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ
FAMILY EDUCATION IN SPECIAL EDUCATION
Z202.02.02Aile kavramı; aile sistem kuramları; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar; ailelerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecine katılımı; öğrencinin değerlendirilmesi; bireyselleştirilmiş aile eğitim planı (BAHP), bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) ve geçiş planlarına ailenin katılımı; ailelere öğretme becerileri kazandırma; kurum, ev ve kurum-ev merkezli aile öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.The concept of family; family system theories; adaptation stages of families of students with special education needs; The importance of family participation in the education of children with special educational needs, its theoretical and legal basis, rights and responsibilities imposed on families in laws; participation of families in the educational process of students with special education needs; student assessment; family participation in individualized family education plan (BAHP), individualized education plan (BEP) and transition plans; providing families with teaching skills; Preparation, implementation and evaluation of institution, home and institution-home based family education programs.
OZE334ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ
SPECIAL TEACHING SOCIAL SKILLS IN EDUCATION
Z303.04.03Temel kavramlar, temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; toplumsal becerilerinin tanımı, temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: işlevsel okuma-yazma, rakamları, parayı, zamanı bilme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.Basic concepts, basic skills, adaptation skills and social adaptation skills; definition of social skills, basic skills, social skills and practical skills; evaluation and teaching of basic skills: functional literacy, knowing numbers, money, time; social skill development in individuals with special education needs; social and emotional intelligence in individuals with special education needs; elements that make up social skills; the importance of social skills in daily and business life and social adaptation; assessment and teaching of social skills: interpersonal relationships, social responsibility, self-confidence, social problem solving, obeying rules; assessment and teaching of practical skills: daily life-self-care skills; to decide which social adaptation skills are appropriate to teach students with special education needs; preparing assessment tools to gain social cohesion skills; teaching environments and methods; delivering teaching; ensuring the continuity and generalization of the acquired skills.
OEF322ERKEN ÇOCUKLUK OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU EĞİTİMİ
EARLY CHILDHOOD AUTISM SPECTRUM DISORDER EDUCATION
S202.04.02Ders kapsamında erken çocuklukta OSB eğitimi bağlamında; OSB’nin tarihçesi, nedenleri ve sınıflaması, çocukların gelişimsel özellikleri, tanılama süreci, kanıta dayalı uygulamalar ortam ve materyalleri hazırlama, yasal düzenlemeler, ailelerle iletişim ve uzman ve ailelere öneriler gibi konulara yer verilecektir.Ders kapsamında erken çocuklukta OSB eğitimi bağlamında; OSB’nin tarihçesi, nedenleri ve sınıflaması, çocukların gelişimsel özellikleri, tanılama süreci, kanıta dayalı uygulamalar ortam ve materyalleri hazırlama, yasal düzenlemeler, ailelerle iletişim ve uzman ve ailelere öneriler gibi konulara yer verilecektir.
OZE336ÇOKLU YETERSİZLİK VE EĞİTİMLERİ
PERSONS WITH MULTIPLE DISABILITIES AND THEIR EDUCATION
S202.04.02Bu ders; Dersin tanıtımı, ders içeriği hakkında tartışma ve öğrencilerle birlikte ders planına son şeklinin verilmesi. Çoklu yetersizlik/çok engelliliğe giriş, terimler ,Erken çocukluk ve diğer gelişim dönemlerinde çok engellilik,Çok engelli çocuklarda birlikte görülebilecek durumlar ve gelişim alanlarına etkisi,Görme-işitme engellili,Çok engelli çocuklar ve aileleri,Çok engelli çocuklarda oryantasyon ve mobilite, Çok engelli çocuklarda özbakım gelişimi, Çok engelli çocuklarda duyu-motor bütünleme sorunları, Çok engelli çocukların öğretmeni olmak, Çok engelli çocuklarda iletişim, Çok engelli çocuklarda iletişim, Çok engelli çocuklar için fonksiyonel müfredat geliştirme ve uygulama, Çok engelli çocuklar için materyal hazırlama ve uyarlama, Alternatif ve destekleyici iletişim ve yardımcı teknolojiler; konularını içermektedir."
OZE342ERGENLİK VE CİNSEL EĞİTİM
PUBERTY AND SEXUAL EDUCATION
S202.04.02"Ergenliğin doğası; ergenlikte fiziksel değişiklikler; ergenlikte psikolojik değişiklikler; ergenlikte duygusal değişiklikler; ergenlikte zihinsel değişiklikler; ergen sağlığı; ergenlikte sağlık sorunları; ergen bilişi; Piaget’in kuramı; bilgi işleme süreci; cinsel gelişim; cinsel eğitim; zihin yetersizliği olan ergenlerin cinsel gelişim özellikleri; zihin yetersizliği olan ergenlere yönelik cinsel eğitim uygulamaları.""
OZE344ORTA VE İLERİ DÜZEYDE OSB EĞİTİMİ
MODERATE AND SEVERE OSB EDUCATION
S202.04.02Temel kavramlar, temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; toplumsal becerilerinin tanımı, temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: işlevsel okuma-yazma, rakamları, parayı, zamanı bilme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama."
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF415ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I
TEACHING PRACTICE-I
Z265.010.08Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, uygulamalar ile ilgili öz-değerlendirme raporu doldurma
OZE431ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI
MATERIAL DESIGN IN SPECIAL EDUCATION
Z122.04.03Öğretim teknolojisiyle ilgili temel kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, teknoloji ve materyalin öğretim sürecindeki yeri ve önemi; gelişim dönemine uygun öğretim araç̧-gereçlerinin seçimi, öğretim teknolojileri ve materyalinin hazırlanma sürecinde yapılması gereken hazırlıklar, öğretim teknolojileri mataryallerinin değerlendirilmesi ve etkili kullanımı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak araç̧-gereç̧ ve materyal örnekleri, teknoloji ve materyalleri kullanarak örnek uygulamalar planlama, kavram öğretimi için örnek bir öğretim teknolojisi ve materyalini tasarımı ve kullanma ve (değerlendirme formu hazırlama, değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama), sosyal beceri öğretimi için örnek bir öğretim teknolojisi ve materyalini tasarlama ve kullanma (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama). (Tasarlanan materyallerin uygulamaları aynı dönemde yürütülen Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I derslerinde yapılacaktır).Basic concepts of instructional technology, features of various instructional technologies, the place and importance of technology and materials in the instructional process; selection of teaching materials suitable for the developmental period, preparations to be made during the preparation process of instructional technologies and materials, evaluation and effective use of instructional technology materials, examples of tools and materials for students with special education needs, sample applications using technology and materials, planning concept designing and using an example instructional technology and material for teaching social skills (preparing an evaluation form, choosing a concept based on evaluation, making concept analysis, preparing a concept instructional material), designing and using a model instructional technology and material for teaching social skills (evaluation form) preparation and practice, choosing a social skill based on assessment, preparing tools for the skill to be taught). (The applications of the designed materials will be done in the Teaching Practice in Special Education I courses held in the same period).
OZE423ERKEN DÖNEMDE DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA YÖNELİK PROGRAM HAZIRLAMA
PROGRAM PREPARATION FOR DISADVANTAGED CHILDREN
S202.04.02Çocuk gelişimini etkileyen koruyucu ve risk faktörleri bilir; Dezavantajlı çocukları; Kapsayıcı eğimi; Farklılıklar değil benzerlikler/sosyal kabulü açıklar. Erken çocukluk eğitiminde yaklaşımlar ve program içerikleri bilir. Dolaylı tecrübeler; Birincil Sosyal grup; Doğrudan tecrübeler; Okul okuryazarlığı etkinlikleri (medya, kitaplar, oyuncak ve iletişim), İşbirlikli öğrenme (akranlar), Aile işbirliği (ev etkinlikleri) hazırlar. Program değerlendirme süreçleri planlayabilir.Knows the protective and risk factors affecting child development; disadvantaged children; Inclusive slope; It explains similarities/social acceptance, not differences. Knows approaches and program contents in early childhood education. indirect experiences; Primary Social group; direct experiences; Prepares school literacy activities (media, books, toys and communication), Cooperative learning (peers), Family collaboration (home activities). Can plan program evaluation processes.
OZE425ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİNDE TANILAMA MODELLERİ VE TESTLERİ
DIAGNOSTIC MODELS AND TESTS IN GIFTED EDUCATION
S202.04.02Özel yetenekliler eğitiminde tanılama modelleri ve testleri dersinde: özel yetenekli öğrencilerin psikolojisine genel bir bakış, özel yeteneklileri tanılamaya giriş, özel yetenekli öğrencileri tanılama süreci, zeka testleri, özel yeteneğin tanılanamasında yetenek ve başarı testlerin kullanımı, dereceleme ölçeklerin özel yeteneklilerin tanılanmasında kullanımı, performansa dayalı tanılama, dinamik değerlendirme. Yaratıcılığın ölçümü ve değerlendirilmesi, özel yeteneklilerin erken tanılanması, iki kez özel çocukların tanılanması, özel yeteneklilerin tanılanmasında var olan güncel sorunlar ve çözümleri konuyla ilgili araştırmaların incelenmesi gibi konular ele alınmaktadır.In the course of diagnosis models and tests in gifted education: an overview of the psychology of gifted students, an introduction to the diagnosis of gifted students, the process of identifying gifted students, intelligence tests, the use of aptitude and achievement tests in the diagnosis of special talent, the use of rating scales in the diagnosis of special talents, performance-based diagnosis. Topics such as the measurement and evaluation of creativity, early identification of gifted children, identification of special children twice, current problems and solutions in the diagnosis of special talents are examined.
OZE429ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI
EARLY INVERVENTION PROGRAMS
S202.04.02Türkiye'de kullanılan erken müdahale programlarının (PEÇDEP, OÇİDEP, BİA, ETEÇOM, DÖDEM, DATA, KAEEP) geliştirilme sürecini, amaçlarını, uygulama biçimlerini ve içeriğini tanımlar.It defines the development process, aims, application forms and content of the early intervention programs (PEÇDEP, OÇİDEP, BİA, ETEÇOM, DÖDEM, DATA, KAEEP) used in Turkey.
EMB211MÜZE EĞİTİMİ
 MUSEUM EDUCATION
F202.04.02Müze ve eğitim ilişkisi, eğitimde müzelerden yaralanma yöntemleri, müze eğitimi programı geliştirmeMuseum and education relationship, methods of benefiting from museums in education, museum education program development
EMB213OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
OUT OF SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS
F202.04.02Bu ders; Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları,okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem ve teknikleri- genel ,okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri 1; ,okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri 2; ,okul dışı öğrenme ortamları -müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, ,okul dışı öğrenme ortamları- planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar ,okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi,okul dışı öğrenme alan gezisi 1,okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması,okul dışı öğrenme etkinlikleri uygulama 1,okul dışı öğrenme etkinliği uygulaması 2,okul dışı öğrenme etkinliklerini değerlendirme 1,okul dışı öğrenme etkinliklerini değerlendirme 2,okul dışı öğrenme alan gezisi 2; konularını içermektedir.
EMB311AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
OPEN AND DISTANCE LEARNING
F202.04.02Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler, uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, e-içeriklerin incelenmesi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması.Introduction of distance education, distance education in instructional environments, techniques and methods used in planning, preparing and implementations of distance education technologies. Main concepts about distance education, analysis of open high school and university programs, internet schools and virtual classes, interpret communication and information technologies in terms of distance education process, satellite echnologies in distance education.
EMB313SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION
F202.04.02Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.
OEF401KİŞİSEL GELİŞİM VE YAŞAM BECERİLERİ
PERSONAL DEVELOPMENT AND LIFE SKILLS
F202.04.02
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF210TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.03.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
EGF407OKULLARDA REHBERLİK
GUIDANCE IN SCHOOLS
Z202.03.02Okulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamalarıFundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
EGF416ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II
TEACHING PRACTICE-II
Z265.010.08Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, uygulamalar ile ilgili öz-değerlendirme raporu doldurmaPrepare a day plan, prepare a plan or perform some activities on the plan, prepare a plan to manage unwanted behaviors for a student, implement and evaluate a program, fill out a self-evaluation report on applications
OZE430ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI VE YASAL DÜZENLEMELER
SPECIAL EDUCATION POLICY AND LAWS
Z202.02.02Türkiye’de engelli bireylere ve özel eğitime yönelik politikaların ve yasal düzenlemelerin geçmişi; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik ulusal politikalar ve yasal düzenlemeler; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik uluslararası politikalar ve yasal düzenlemeler; Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere taraf olması; dünyadaki yasal düzenlemelerin engelli bireyler, özel eğitim uygulamaları ve Türkiye’deki düzenlemeler açısından önemi; engelli bireylere yönelik genel paradigma değişimi; politika, yasal düzenlemeler ve uygulamalar arasındaki boşluk.*
OZE420YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ
TEACHING ORIENTATION AND MOBILITY SKILLS
S202.04.02Yönelim Becerileri; Önkoşul Becerilerin Değerlendirilmesi ve Öğretimi; Bilişsel Süreçler ve Öğretimi: İpuçları, İşaretler, Arama yöntemleri, Ölçme becerileri, Bina içi ve bina dışı numaralama sistemlerinin öğretimi, Pusula yönlerinin öğretimi, Bağımsız Hareket Becerilerini Değerlendirme; Korunma Teknikleri ve Elle Duvar Takibi; Rehber Becerileri; Baston Becerileri; Rota Analizi; Navigasyon Sistemleri; Okulöncesi / Az Gören ve Ek Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerileri.Orientation Skills; Assessment and Teaching of Prerequisite Skills; Cognitive Processes and Teaching: Hints, Signs, Search methods, Measurement skills, Teaching indoor and outdoor numbering systems, Teaching compass directions, Evaluation of Independent Movement Skills; Conservation Techniques and Manual Wall Tracking; Guide Skills; Cane Skills; Route Analysis; Navigation Systems; Orientation and Independent Movement Skills for Preschoolers / Children with Low Vision and Additional Disabilities.
OZE426ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN DAYANIKLILIK OLUŞTURMA
BUILDING DURABILITY FOR THE CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
S202.04.02Bu ders ile öğrenciler; dayanıklılığın tanımı, dayanıklılık nedir? Özel ihtiyaçları olan çocuklarda dayanıklılığı artırmanın yolları nelerdir? Öz yeterliliği teşvik etmenin yolları Öz yeterliliği teşvik etmenin yollarını ailelere, çocuğa bakan kişilere anlatma. Ayrıca, umut ve iyimserlik duygusunu teşvik etmenin yolları, umut ve iyimserlik duygusunu teşvik etmenin yollarını ailelere, öğretmenlere, çocuğa bakan kişilere anlatma, sosyal bağlılığı teşvik etmenin yolları, sosyal bağlılığı teşvik etmenin yollarını ailelere, öğretmenlere, çocuğa bakan kişilere anlatma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmaları hedeflemektedir. Çocuklar için duygusal destek, çocuklar için duygusal destekte aileler, öğretmenler ve bakıcıların rolü, Bakıcı refahı için destek çeşitleri. Ailelerin neden daha fazla desteğe ihtiyacı var? ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olmaları hedeflemektedir.*
EMB214EĞİTİMDE DRAMA
DRAMA IN EDUCATION
F202.04.02Eğitici drama hakkında genel bilgiler, eğitici dramanın temel ögeleri, eğitici dramanın aşamaları, eğitici dramada özel teknikler, eğitici dramanın okul öncesi eğitimdeki önemi ve yararları, eğitici dramadaki önemli unsurlar, çeşitli eğitici drama örnekleri, yeni drama örneklerinin geliştirilmesi, grup eğitici drama sunumları.The definition and meaning of educational drama, differences and purposes of similar terms, the historical development of drama for children, the structure of educational drama and its application steps, the classification of educational drama according to age groups and application fields, educational drama environment and teacher quality, special technics in educational drama, evaluation of educational drama, educational drama samples and developing new samples
EMB312KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
COMPARATIVE EDUCATION
F202.04.02Karşılaştırmalı eğitimin tarihsel süreci, amaçları, varsayımları ve tarafları; karşılaştırmalı eğitim yaklaşımları; karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının yapılış biçimleri; karşılaştırmalı eğitim ve okullaşma, cinsiyet ve kültür ilişkisi; Türkiye, Amerika, Almanya, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Güney Kore, İsviçre, Japonya, Singapur gibi ülkelerin eğitim sistemlerinin karşılaştırılması.The historical process, aims, assumptions and sides of comparative education; comparative education approaches; forms of comparative education research; comparative education and schooling, the relationship between gender and culture; Comparison of education systems of countries such as Turkey, America, Germany, Denmark, Finland, Ireland, South Korea, Switzerland, Japan, Singapore.
OEF402İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ADVANCED RESEARCH METHODS
F202.04.02
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.