English

FACULTY OF ART & SCIENCES-HISTORY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ART & SCIENCES-HISTORY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TAR101ESKİÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ VE ARKEOLOJİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
INTRODUCTION TO ANCIENT HISTORY AND METHODS OF ARCHAEOLOGICAL WORKS
Z202.04.02Eskiçağ Tarihi kavramı ve içeriği, Coğrafi sınırları ve kronolojisi, Dünya ve Türkiye’deki gelişimi, Eskiçağ Tarihi yardımcı bilim dalları ve bunların içindeki Arkeoloji’nin çalışma tekniklerini ve kayıt yöntemleri. Türkiye'de Arkeolojik Kazı tarihçesi, Geçmişte ve günümüzdeki kazı sistemleri, Kazılarda ve yüzey araştırmalarında uygulanan teknikler, Kazı ve Araştırma bulgularının belgelendirilmesi, Türkiye ve Dünya kazı ve yüzey araştırmalarından örnekler, Bilimsel kazı ve yüzey araştırmalarındaki son gelişmeler.The definition of Ancient History with its geographical boundaries and chronology, progression in the world and Turkey and auxiliary disciplines. The working methods of archaeology, the history of archaeological excavation in Turkey, the excavation systems in the past and now, the techniques applied in excavations and surveys, documentation of excavations and research findings, examples from Turkey and world excavations and surveys, the latest developments in scientific excavations and surveys.
TAR103GENEL TARİH BİBLİYOGRAFYASI
BIBLIOGRAPHY OF GENERAL HISTORY
Z202.04.02Tarih biliminin en önemli ayağı olan kitap bilgisi, literatür ve kaynak bilgisini içerir. Eskiçağ ve Ortaçağ ile ilgili temel kaynakları öğretir.This course contains the most important parts of history which are source information, bibliography and literature.
TAR105OSMANLI TÜRKÇESİ-I
OTTOMAN TURKISH I
Z303.06.03Yazı tarihine kısa bakış, Osmanlı Yazı dili, hat ve çeşitleri, arap alfabesi, okuma yazma çalışmalarına giriş.Relation between language and writings, alphabets that are used by Turks, Arabic letters and old alphabet, general principles of Turkish words' writing are examined.
TAR107İSLAMÖNCESİ TÜRK TARİHİ
PRE-ISLAMIC TURKISH HISTORY
Z202.03.02Başlangıçtan XV. yüzyıla kadar Orta Asya'da kurulan Türk Devletlerinin ve Moğol siyasî teşekküllerinin siyasi tarihi üzerinde durulacaktır.It will be focus on the political history of the Turkish State and Mongolian political formation from the beginning to XVI. century in Central Asia.
TAR111TARİH BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES IN HISTORY SCIENCE
Z202.03.02Sosyal bilimlerde kullanılan yöntem ve teknikler.Methods and techniques used in social sciences.
TAR113ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I
ATATURK'S PRİNCİPLES AND HİSTORY OF TURKİSH REVOLUTİON-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TAR102ESKİ ANADOLU VE YAKINDOĞU TARİHİ COĞRAFYASI
ANCIENT ANATOLIA AND THE HISTORICAL GEOGRAPHY OF NEAR-EAST
Z202.03.02Yakındoğu ve Anadolu'nun ilk yerleşiminden itibaren coğrafi bölünmesi, yer isimleri, yerel halkları, önemli kentleri, devletleri ve imparatorlukları kronolojik sırayla coğrafi ve tarihsel süreçle birlikte tanıtılacaktır. Uygarlıkların, devletlerin ve önemli yerleşimlerinin konumu, stratigrafisi, mimarisi, buluntuları, ölü gömme gelenekleri tanıtılacak. Komşu bölgelerle coğrafyadan kaynaklanan kültürel ve ticari ilişkileriyle birlikte ele alınacaktır.Introduce geographical division from the Near-East and Anatolia's first settlements, place names, local communities, major cities, states and empires in chronological order along with geographical and historical process. Introduce the position of the government, civilization and major residential, stratigraphy, architecture, ruins, burial traditions.
TAR106OSMANLI TÜRKÇESİ-II
OTTOMAN TURKISH-II
Z303.06.03Arapça ve Farsça tamlamalar, ön ve son ekler, sayılar, vb. konularla birlikte Osmanlıcanın temel kuralları üzerinde durulur. Arapça kelimelerin yapısı, sözcük türleri, kelime türleri tanıtılır. Arapça kelimelerde kök bulma ve yeni kelime türetme yolları gösterilir.The properties and the place of Otoman Turkish among the main Turkish and East Turkish, covering the main information to be able to read and understand the Otoman Turkish texts, depicting the properties of the alphabet and their structure, doing writing and reading exercises through the simple and easy texts, to develop the writing and reading, ancient texts, skills with the homework.
TAR108İSLAMÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ
PRE-ISLAMIC TURKISH CULTURAL HISTORY
Z202.04.02İslam öncesi dönem Türk Kültürü ve Uygarlığı, din, bilim, sanat, ekonomik yaşam, devlet yönetimi, ordu, toplumsal yapı, yazı, dil, edebiyat v.s. hakkında bilgiler verilir.It will be focus on the political history of the Turkish State and Mongolian political formation from the beginning to XVI. century in Central Asia.
TAR110ESKİ YAKINDOĞU TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
ANCIENT NEAR-EAST AND ITS CULTURE
Z202.03.02Bölgenin sosyal yapısı, siyasi tarihçesi ve kültürleri kronolojik düzende ele alınacaktır. Yakındoğu'nun iç dinamiklerinin yanısıra bağlantılı olduğu bölge ve uygarlıklarla ilişkileri birlikte anlatılacaktır.Social structure of the region, political history and culture will be discussed with chronological order. The internal dynamics of the Near East will be described with relations of other civilization.
TAR112TARİH FELSEFESİ
HISTORY PHILOSOPHY
Z202.04.02Tarih biliminin tanım, konu kapsamı, diğer sosyal bilimler ile ilişkiler, metod ve konu kapsamı konularında tanım konularında fikir beyan eden kişiler ve kuramları konusunda bilgi vermek.To give information about the history of science definition, subject scope, relations with other social sciences, method and subject scope, and the theories and theories of the subject.
TAR114ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II
ATATURK'S PRİNCİPLES AND HİSTORY OF TURKİSH REVOLUTİON-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TAR201OSMANLICA METİN ÇALIŞMALARI-I
OTTOMAN TEXT WORKS-I
Z303.06.03Osmanlı Yazı dili, hat ve çeşitleri, arap alfabesi, okuma yazma çalışmalarına giriş.Ottoman written language, calligraphy and varieties, Arabic alphabet, introduction to literacy
TAR203BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ
SELJUK EMPIRE HISTORY
Z303.04.03Selçuklu Devletinin Kuruluşu öncesi Orta ve Yakın Doğuda siyasi durum. Oğuz Yabgu Devleti ve Oğuzlar, Selçukluların Menşei. Seçukluların Müslüman olması. İslam dünyasında siyasi mücadelelere katılma. Dandanakan Savaşı ve devletin kuruluşu. Tuğrul Bey ve devletin yayılması. Selçuklu Halifelik ilişkilerinin düzenlenmesi. Sultan Alp Arslan ve devri. Selçuklu-Bizans mücadeleleri, Malazgirt ve Anadolu’nun fethi. Sultan Melikşah Devri. Devletin Gelişme dönemi. Selçuklu ülkesinin siyasi, idari kültürel ynden Gelişimi. Nizamiye Medreseleri. Sultan Berkyaruk Devri. Fetret devri taht kavgaları Muhammed Tapar ve ülkenin toparlanması..Sultan Sencer dönemi siyasi gelişmeler. Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılış nedenleri. Irak Selçukluları, Suriye Ve Filistin Selçukluları,Kirman Selçukluları. Selçuklu kültür ve medeniyeti.Political situation in Central and Near East before the foundation of Seljuk State. Oguz Yabgu State and Oghuz, Origin of Seljuks. The Muslims are Muslims. Participation in political struggles in the Islamic world. War of Dandanakan and establishment of the state. Tuğrul Bey and the spread of the state. Arrangement of Seljuk Caliphate relations. Sultan Alp Arslan and his period. Seljuk-Byzantine struggles, Malazgirt and the conquest of Anatolia. Sultan Meliksah era. Development period of the state. The development of the Seljuk country in terms of political and administrative culture. Nizamiye Madrasas. The period of Sultan Berkyaruk. Fetret period throne fights Muhammad Tapar and the country's recovery .. Political developments in the period of Sultan Sencer. Reasons of the collapse of the Great Seljuk State. Iraq Seljuks, Syria and Palestinian Seljuks, Kirman Seljuks. Seljuk culture and civilization.
TAR205TÜRK-MOĞOL TARİHİ
HISTORY OF TURKISH-MUGHAL
Z202.03.02Cengiz Han'ın nasıl yetiştiği, Türk-Moğol ilişkileri, Cengiz'in devleti nasıl kurduğu ve devletin kısa sürede nasıl genişlediği, Cengiz'in ölümüyle oğullarına düşen bölgeler ve Cengiz sonrası Moğollar işlenecektir.How Cengiz Khan was raised, Turkish-Mongolian relations, how Cengiz established the state and how the state expanded in a short time, the deaths of Cengiz and his sons, and the Mongols after Genghis.
TAR207İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ
EARLY TURKISH MUSLIM STATES
Z202.03.02Tolunoğulları, Ihşidiler, İdil-Bulgar Devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Samaniler, Eyyübiler.Tolunoğulları İhşidler Karakhanid Ghaznavids Hârizmşahs Ayyubids
TAR213İSLAM TARİHİ
ISLAMIC HISTORY
Z202.03.02İslam tarihinin doğuşu, Hz. Muhammed'in hayatı, hicret, Dört Halife ve Emeviler dönemi ile Abasiler dönemindeki iç ve dış meseleler, bu dönemlerdeki İslam kültür ve medeniyeti, Türklerin İslamiyeti kabulü ve İslama hizmetleri incelenir.The birth of Islamic history, Hz. Muhammad's life, emigration, the Four Caliphs and the Umayyads period, internal and external issues during the period of Abasis, Islamic culture and civilization during these times, the acceptance of Islam of the Turks and Islam services are examined.
TAR217ESKİ YUNAN VE ROMA TARİHİ
ANCIENT GREEK AND ROMAN HISTORY
Z202.04.02Eski Yunan ve Roma Tarihi kapsamındaki konuları araştırmaResearch on topics covered by Ancient Greek and Roman History
TAR219ESKİ ANADOLU TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
HISTORY AND CULTURE OF ANCIENT ANATOLIA
Z202.04.02Neolitik Dönemden Klasik çağa kadar Anadolu’nun belli başlı kültür ve uygarlıklarıThe main cultures and civilizations of Anatolia from the Neolithic Period to the Classical Age
TAR221DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİ
EAST EUROPEAN TURKISH HISTORY
Z202.03.02Orta Asya'dan Doğu Avrupa ve Avrupa içlerine göç etmiş ve bölgeyi yurt edinmiş Hunların, Avarların, Sabarların, Bulgarların, Peçeneklerin Uzların, Hazarların, Kuman Kıpçakların tarihini içermektedir.It includes the history of Huns, Avars, Sabars, Bulgarians, Pechenegs, Khazars, Kuman Kipchaks, who migrated from Central Asia to Eastern Europe and Europe, and settled in the region.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TAR202OSMANLICA METİN ÇALIŞMALARI II
OTTOMAN TEXT WORKS II
Z303.06.03Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kaynakları okuma ve analiz etme.Reading and analyzing sources written in Ottoman Turkish
TAR204ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ
ANATOLIAN SELJUK STATE HISTORY
Z303.04.03Malazgirt Meydan Muharebesi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah ve Türkiye Selçukluları'nın kuruluşu, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi, Miryakefalon Savaşı, Moğol İstilası, Türkiye Selçukluları'nın yıkılışı.Battle of Manzikert, Kutalmışoğlu Turkey Seljuks, Suleyman Shah and the establishment of Anatolia, the Turkish homeland to become, Miryakefalon War Mongol Invasion, Turkey Seljuks collapse.
TAR214İSLAM MEDENİYET TARİHİ
ISLAMIC CIVILIZATION HISTORY
Z202.03.02İslam Kültür ve Medeniyetinin doğuşu (Hz. Muhammed Dört Halife Devri), Emevi ve Abbasi Devletleri döneminde Devlet Teşkilatı, Bilim, Sosyal ve Ekonomik hayat, SanatThe Birth of Islamic Culture and Civilization (Muhammad Four Caliphs Period), State Organization, Science, Social and Economic Life, Art in the Umayyad and Abbasid States
TAR216TÜRK KÜLTÜR TARİHİ (11-15. YY)
TURKISH CULTURAL HISTORY (11-15TH CENTURY)
Z202.04.02İlk Müslüman Türk Devletlerinde ( İtil (Volga) Bulgar Devleti, Tulunoğulları, Ihşidler. Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti, Doğu Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri)Devlet teşkilatı (Hükümdarlık anlayışı, Saray teşkilat- Merkez teşkilatı), Ordu ve donanma, Ekonomi, Ticaret, Bilim, Sanat ve Edebiyat.In the first Muslim Turkish States (anlayışttil (Volga) Bulgarian State, Tulunogullari, Ihshid.Karahanlılar, Ghaznavids, Great Seljukid State, Eastern Anatolian Principalities, Anatolian Seljuk State, Anatolian Principalities State organization (Conception of sovereignty, central organization of the Palace organization), Army and navy , Economics, Trade, Science, Art and Literature.
TAR218BİZANS TARİHİ
BYZANTINE HISTORY
Z202.04.02330-1453 tarihleri arasında Bizans İmparatorluğunun tarihi farklı açılardan kronolojik ele alınmaktadır.Between 330-1453 the history of the Byzantine Empire is examined chronologically from different angles.
TAR220TÜRKİSTAN HANLIKLARI TARİHİ (15 - 19. YY )
HISTORY OF TURKISTAN KHANDS (15 - 19TH CENTURY)
Z202.03.02Emir Timur döneminin ardından kurulan Özbek Hanlıkları, Hive Hanlığı, Hokand Hanlığı ve Yarkent Hanlığı dönemleri hakkında bilgiler verilir. Hanlıkların birbirleri ile mücadeleleri hakkında bilgi verilir. Rusya ve Çin'in Türkistan toprakları üzerindeki emelleri hakkında bilgi verilir.Information about Uzbek Khanates, Hive Khanate, Hokand Khanate and Yarkent Khanate periods established after Emir Timur period. Information is given about the struggle of khanates. Information is given about the ambitions of Russia and China on Turkestan lands.
TAR224YAKINDOĞU TÜRK TARİHİ (15- 19. YY )
NEAR EAST TURKISH HISTORY (15-19TH CENTURY)
Z202.03.02Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi, Memlük İmparatorluklarının tarihleri, birbirleri ve çevrede bulunan Türk beylikleri ile beraber Osmanlı İmparat orluğu ile olan ilişkileri.History of Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safavid, Mamluk Empires, relations with each other and Turkish principalities in the vicinity and Ottoman Empire.
TAR226ORTA VE YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ
MEDIUM AND EARLY MODERN EUROPEAN HISTORY
Z202.03.02Ders, Avrupa'da Kavimler Göçü öncesinden Fransız Devrimi'ne kadar gelinen sürede Avrupa'nın şekillenmesine katkıda bulunan olaylar konusunda temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır.The course is designed to provide basic information about the events that contributed to the shaping of Europe from the Pre-Migration of Tribes to the French Revolution.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TAR301OSMANLI TARİHİ (1300-1600)
OTTOMAN HISTORY (1300-1600)
Z202.04.0213. yüzyıl sonlarından 16. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı siyasi tarihiOttoman political history from the end of the 13th century to the end of the 16th century
TAR303OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ-I
OTTOMAN INSTITUTIONS AND CIVILISATIONS -I
Z202.02.02Osmanlıda devlet yapısı ve yönetim anlayışı, saray teşkilatı, askeri teşkilat, toprak sistemi, ilmiyye teşkilatı ve hukuk sistemi, mali sistem ve sosyal kurumlar (vakıflar).State structure and management understanding in the Ottoman Empire, palace organization, military organization, land system, ilmiyya organization and legal system, financial system and social institutions (foundations).
TAR307OSMANLI PALEOĞRAFYASI-I
OTTOMAN PALEOGRAPHY-I
Z202.02.02Osmanlı arşiv belgelerinin şekil ve muhteva özellikleriThe shape and content of Ottoman archival documents
TAR315TARİHİ COĞRAFYA
HISTORICAL GEOGRAPHY
Z202.02.02Tarihi coğrafya kavramının ortaya çıkması, bu içerikte sahip eserlerin oluşması, kavramın içeriğine giren konuların ve ilgi alanının sınırları konusunu tartışılması, bu konudaki çalışmaların zaman içinde gösterdiği gelişim ve değişimler. Tarihi coğrafya alanını tanımlayan, konu içeriğini kapsayan alanda çalışmalar yapmış tarihçilerin biyografileri üzerinde durulacaktır.The emergence of the concept of historical geography, the formation of works with this content, the concept of the content of the subject and the discussion of the boundaries of the topic of interest, the development and changes in the work on this issue over time. Biographies of historians who define the historical geography and have studied in the field will be discussed.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
INTERNSHIP I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OFE302DİL VE TOPLUM
LANGUAGE AND SOCIETY
S303.04.03Toplumda olan değişikliklerin dile yansımasını örneklerle açıklar. Türkçe'nin doğru, güzel kullanımını dönem dönem metinlerle belgeler.How changes within the society are reflected in the language will explained examples from Turkish will be given. The changes in the society as well as in technology advances bring the necessity of forming new words.
OFE313YAKIN DÖNEM TÜRK DÜNYASI TARİHİ
HISTORY OF TURKISH WORLD OF NEAR PERIOD
S303.04.03XX. yy. Türk Dünyasının oluşum sürecinde belirginleşen ve etkilerini hissettiren gelişmelerin -özellikle yayılmacı Rus politikaları vb. gibi- üzerinde durulacağı derste, Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Diğer Türk Toplulukları gibi ders planında detaylandırılan konular bağımsız ülkeler ve Türk toplulukları bazında tek tek değerlendirilecektir.XX. YY. The developments in the formation of the Turkic World, especially the effects of the effects of the expansion of the Russian policies, and so on. In the course we will focus on, the subjects detailed in the course plan, such as the Independent Turkic Republics, Other Turkish Communities, will be evaluated individually on the basis of independent countries and Turkish communities.
TAR321OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI
SOURCES OF OTTOMAN HISTORY
S202.04.02Erken dönem Osmanlı kronikleri: Aşıkpaşazade, Neşri ve Tursun Bey Dönemin Bizans kronikleri: Pachimeres, Dukas ve Kalkakondiles XVI ve XVII. yüzyıl Osmanlı kroniklerinin tanıtımı ve örneklerle içerik analizi Arşiv katalog bilgisi ve kaynakların yer aldığı tasnif grupları Osmanlı kurumlarınca üretilen kaynaklar: Tahrir defterleri, Vakfiyeler, Mühimmeler ve Şeriye sicillerinin tanıtımı, örnek okuma ve analiz Osmanlı Tarihi kaynaklarını kullanım biçimleri ve bilgi üretmedeki eğilimleri XVII. yüzyıl kaynakları, Evliya Çelebi ve Avarız, Cizye defterlerinin tanıtım ve içerik bilgisi Kaynaklardan en az birini kullanarak bilgi üretmeEarly Ottoman Chronicles: Aşıkpaşazade, Neşri and Tursun Bey Byzantine chronicles of the period: Pachimeres, Dukas and Chalcondiles XVI and XVII. century Ottoman chronicles and content analysis with examples Classification groups with archive catalog information and resources Resources produced by the Ottoman institutions: Tahrir books, foundations, the introduction of the mummies and Sharia registers, sample reading and analysis The usage of Ottoman historical sources and their tendencies in producing information XVII. century sources, Evliya Çelebi and Avarız, Cizye books introduction and content information Generating information using at least one of the sources
TAR361MİTOLOJİ DESTAN VE EFSANELER
MYTHOLOGY EPIC AND LEGEND
S202.04.02İslam öncesi dönemde Türklerin dini algıları, dünyanın, insanların yaratılışı, Türklerin ortaya çıkışı, dünya-evren yaratılış vb. meseleler üzerinde durulucaktır.Religious perceptions of Turks in the pre-Islamic period, the creation of the world, people, the emergence of Turks, world-universe creation and so on. issues.
TAR367ANADOLU BEYLİKLERİ
ANATOLIAN PRINCIPALITIES
S202.04.02XIII.yüzyıl sonlarında Anadolu’da kurulan beyliklerin (Osmanlı Beyliği hariç) siyasi hayatı.The political life of the principalities founded in Anatolia at the end of the XIII.
TAR389SÖZLÜ TARİH VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ORAL HISTORY AND RESEARCH METHODS
S202.04.02Sözlü Tarihçilik, sözlü tarih araştırma yöntemleri, Türkiye’de sözlü tarih çalışmalarıOral Historiography, oral history research methods, oral history studies in Turkey
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TAR302OSMANLI TARİHİ (1600-1914)
THE OTTOMAN HISTORY (1600-1914)
Z202.04.02Osmanlı tarihinin 1600-1789 yıllarını kapsayan askeri ve siyasi ağırlıklı olaylarMilitary and political events in Ottoman history covering the period of 1600-1789
TAR304OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ-II
OTTOMAN INSTITUTIONS AND CIVILISATIONS -II
Z202.02.02Osmanlıda devlet yapısı ve yönetim anlayışı, saray teşkilatı, askeri teşkilat, toprak sistemi, ilmiyye teşkilatı ve hukuk sistemi, mali sistem ve sosyal kurumlar (vakıflar).State structure and management understanding in the Ottoman Empire, palace organization, military organization, land system, ilmiyya organization and legal system, financial system and social institutions (foundations).
TAR306YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ
HISTORY OF MODERN EUROPE
Z202.04.02Ders, 1789 Fransız Devrimi öncesinden I. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde Avrupa'da yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the late 18th, 19th and early 20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
TAR310OSMANLI PALEOĞRAFYASI-II
OTTOMAN PALEOGRAPHY-II
Z202.02.02Osmanlı arşiv belgelerinin şekil ve muhteva özellikleriThe shape and content of Ottoman archival documents
TAR392OSMANLI ISLAHAT HAREKETLERİ
OTTOMAN REFORM MOVEMENTS
Z202.02.02Dersin İçeriği: XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasal yapısı, Lale Devri ile başlayan Osmanlıdaki yenileşme hareketleri, III. Selim, II. Mahmut, Tanzimat ve Islahat Fermanları, I. ve II. Meşrutiyet'in ilanı ve bunların Osmanlı Devleti’nde meydana getirdiği değişimleri kapsamaktadır. .XVII. The social and political structure of the Ottoman Empire in the 16th century, the modernization movements in the Ottoman Empire that began with the Tulip Era, III. Selim, II. Mahmut, Tanzimat and Islahat edicts, I. and II. It covers the declaration of the Constitutional Monarchy and the changes that these have brought about in the Ottoman Empire.
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
TAR354SÖMÜRGECİLİK TARİHİ
HISTORY OF COLONIALISM
S202.04.02Sömürgeciliğin muhtelif çağlardaki gelişimi, uygulama biçimleri, yayılması ve ortadan kalkma süreciThe development of colonialism in various ages, the forms of practice, the spreading and remove process
TAR358TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ
TURKIC AND ARMENIAN RELATIONS
S202.04.02Tarihi devirler boyunca Türk-Ermeni ilişkilerinin bilimsel gözle incelenmesi.Scientific examination of Turkish-Armenian relations during the historical periods.
TAR360KAFKASYA TARİHİ
HISTORY OF CAUCASUS
S202.04.02Tarih Boyunca Türkiye-Rusya- İran ekseninde Kafkasya’da yaşanan OlaylarEvents throughout the history of Turkey-Russia-Iran axis in the Caucasus
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TAR401ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI
CONTEMPORARY TURKISH WORLD
Z202.02.029. Yüzyıl itibari ile Türk dünyasının olayları, insanları, siyasal kuruluşları, düşünce akımları esas olmak üzere tarihsel süreç içerisinde incelenir.The events of the Turkish world as of the 9th century are examined in the historical process as the basis of the people, the political institutions and the currents of thought.
TAR403TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ (1876-1946)
HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY (1876-1946)
Z202.02.02Türkiye ve dünyada demokrasinin gelişimi. Türk demokrasinin tarihsel gelişme süreci. 19. yüzyıl başlarından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar dönemde demokrasi alanındaki başlıca gelişmeler.Historical development process of Turkish democracy. Major developments in democracy from the early 19th century to the second half of the 20th century.
TAR405SEMİNER-I
SEMINAR-I
Z202.02.02Seminer dersi program kapsamında, belirli bir konuyu veya problemi tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların önerilen bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde dönem sonu tezi olarak sunmakDefining a specific topic or problem, collecting data, analyzing and analyzing the data and presenting the results as the end of semester thesis in accordance with the proposed scientific writing rules.
TAR407MİLLİ MÜCADELE TARİHİ (1919-1923)
HISTORY OF NATIONAL STRUGGLE (1919-1923)
Z202.02.02Mustafa Kemal Paşa'nın asker ve sivil olarak millî birliğin sağlanması konusunda yaptığı faaliyetler ve önemi hakkında ayrıntılı bilgiMustafa Kemal Pasha's activities as to military and civilian national unity and the importance of the activities
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
INTERNSHIP III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OFE401KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
COMPARATIVE LITERATURE
S303.04.03Dünya edebiyatından aynı veya farklı konuda yazılmış eserler ele alınır ve incelenir. Metinler, onları oluşturan olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, anlatıcı ve bakış acısı gibi unsurlardan hareketle yorumlanır.Analize and discuss different literatures and their interrelations. Comparative literature and literary translation. Comparative literature and literary movement.
TAR453YAKINÇAĞ VE CUMHURİYET DÖNEMİ FİKİR HAREKETLERİ
IDEAS MOVEMENTS IN MODERB ERA AND REPUBLIC PERIOD
S202.04.02Osmanlı İmparatorluğundaki Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Kemalizm ve Demokrasi akımları.Ottomanism, Islamism, Turkism, Westernism, Decentralization, Kemalism and Democracy in the Ottoman Empire.
TAR481TÜRK DIŞ POLİTİKASI
TURKISH FOREIGN POLICY
S202.04.02Türk dış politikası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan başlayarak bölgesel ve küresel bir çerçevede incelenecektir.Turkish foreign policy, since the foundation of the Republic of Turkey will be analyzed at the regional and global context.
TAR483SAVAŞ TARİHİ
WAR HISTORY
S202.04.02Savaşların toplumların gelişimi üzerine etkileri ve günümüze kadar savaş tarihi süreci hakkında yeterli bilgi.Sufficient knowledge about the impact of wars on the development of societies and the history of the war until today.
SOS334TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
SOCIAL STRUCTIFICATION
F202.04.02Toplumsal tabakalaşma teorileri, ideolojiler ve sınıf kavramları.Theories of social stratification, ideologies and class definitions.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
TAR402TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ (1923-2000)
HISTORY OF TURKISH REPUBLIC (1923-2000)
Z202.03.02Cumhuriyetin İlanı, Anayasal Gelişmeler (1921 ve 1924 Anayasaları), Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kurulan Siyasal Partiler (1923-1938), Atatürk'ün Devrimleri, Atatürk'ün İlkeleri, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi (1920-1938), 1945 Yılında Çok Partili Yaşama Geçiş ve Siyasal Partiler, Demokrat Parti Dönemi, 1961 Anayasası, Dünden bugüne Türkiye Cumhuriyeti, Soğuk Savaş Dönemi ve Sonrası.Republican History With Introduction of Related Resources, Causes Collapse of the Ottoman Empire in Turkey Modernization: Reforms Period, Modernization in Turkey: First Constitutional Period in Turkey Modernization II. Constitutional Era and Beyond, from the Empire to National State, National Struggle, ıtbmm'n Intellectual Structure, Proclamation and Atatürk's Civilization Conception Republic, Constitutional Developments (1921 and 1924 Constitutions), political party established in the Republic's First Year (1923-1938), Turkey 'opposition cases and Turkish Development of Political Life (1920-1938), 1945 Multiparty the Year in Transition and the political party, the Democratic Party Domestic and Foreign Policy, 1961 Revolution and the Constitution of 1961, Improving the Kemalist Thought System, the Republic of Turkey yesterday to today.
TAR404ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ
CONTEMPORARY WORLD HISTORY
Z202.02.0220. yüzyıl dünyasının siyasal, askeri ve ekonomik olayları tarihsel süreç içerisinde incelenir.The political, economic and social framework of political developments of the 20th century will be given.
TAR406TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ-II (1946'DAN GÜNÜMÜZE)
HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY-II (FROM 1946 TO PRESENT)
Z202.02.02Türkiye ve dünyada demokrasinin gelişimi. Türk demokrasinin tarihsel gelişme süreci. 19. yüzyıl başlarından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar dönemde demokrasi alanındaki başlıca gelişmeler.Turkey and the development of democracy in the world. The historical development process of Turkish democracy. Major developments in the field of democracy from the early 19th century until the second half of the 20th century.
TAR408SEMİNER-II
SEMINAR-II
Z202.02.02Seminer dersi program kapsamında, belirli bir konuyu veya problemi tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların önerilen bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde dönem sonu tezi olarak sunmakDefining a specific topic or problem, collecting data, analyzing and analyzing the data and presenting the results as the end of semester thesis in accordance with the proposed scientific writing rules.
OFE402EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
ECONOMIC SOCIOLOGY
S303.04.03Toplum ve ekonomi ilişkileriRelations with society and the economy
TAR456RUSYA TARİHİ
HISTORY OF RUSSIA
S202.04.02Rusya tarihinin yüzyıllar içinde geçirdiği serüveni işlemekRendering the adventure of Russian history in centuries
TAR460ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TARİHİ
HISTORY OF CONTEMPORARY IDEA
S202.04.02Türk düşünce tarihine genel bir bakış. Modern felsefi akımlar ve yansımaları. Çağdaş Türk düşüncesinin gelişimi. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık akımları. Bergsonizm, Anadolucuk, Solidarizm. Cumhuriyet dönemindeki gelişmeler, başlıca düşünce hareketleri ve temsilcileri.An overview of the history of Turkish thought. Modern philosophical movements and their reflections. Development of contemporary Turkish thought. Tanzimat and Constitutional Monarchy periods, Ottomanism, Islamism, Turkism, Western movements. Bergsonism, Anatolia, Solidarism. Developments in the Republican period, major thought movements and representatives.
TAR480BALKAN TARİHİ
BALKAN HISTORY
S202.04.02Balkan coğrafyasının sosyal ve siyasi süreci hakkında incelemelerInvestigations on the social and political process of Balkan geography
TAR488ORTADOĞU SİYASİ TARİHİ
MIDDLE EAST POLITICAL HISTORY
S202.04.02Tarih Boyunca Ortadoğu’da vukubulan olaylara genel bir bakış, Ortadoğu’da kurulan manda rejimleri, İsrail’in kuruluşu, ve Arap-İsrail Savaşı, İngiliz-İran petrol anlaşmazlığı, Bağdat Paktı ve sonuçları, Süveyş Savaşı, Ürdün Olayları, Irak’ta Monarşi’nin Yıkılması, Yemen İç Savaşı, Lübnan İç Savaşı, İran’da Şah’ın devrilmesi, Irak-İran Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i İşgali, Türkiye ve Ortadoğu.An overview of the events in the Middle East throughout history, the manda regimes established in the Middle East, the establishment of Israel, and the Arab-Israeli War, the British-Iranian oil dispute, the Baghdad Pact and its consequences, the Suez War, Jordan Events, Monarchy in Iraq 'the Fall of Yemen Civil War, the Lebanese Civil War, the overthrow of the Shah in Iran, the Iran-Iraq War, Iraqi Invasion of Kuwait, Turkey and the Middle East.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, Orta Çağda Astronomi, İslam Bilginlerinin astronomiye etkisi, Rönesans döneminde astronomi, Osmanlıda astronomi, Yakın çağda astronomi, Cumhuriyet döneminde astronomi, Türkiye’de gözlemevlerinin tarihi.Early history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
THP201MEDYA VE EKONOMİ POLİTİK
THE MEDIA AND ECONOMICS POLITICS
G303.03.03Ekonomi politiğinin temel kavramları ve iletişimdeki yansımaları dersin içeriğini oluşturur.The course includes the basic concepts of economic politics and media and their functions within the communication context.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.