English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-VISUAL ARTS (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-VISUAL ARTS (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GSF501SANAT VE TASARIMDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN ART AND DESIGN
Z303.06.03
GSY523ATÖLYE-I
WORKSHOP-I
Z303.06.03Görsel sanatlar alanında oluşturlacak özgün projenin gerek kavramsal gerekse ruhsal anlamda doğru ifade edilmesinin sağlanması, uygun malzeme ve teknikle geliştirilmesi ve uygulanmasıStudents will practice art in awareness of personal artistic terms and its related content and these practices will support the intended expertise in their artistic skills and expression concerning their art project
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GSY515ATÖLYE-II
WORKSHOP-II
Z303.06.03Görsel sanatlar alanında oluşturlacak özgün projenin gerek kavramsal gerekse ruhsal anlamda doğru ifade edilmesinin sağlanması, uygun malzeme ve teknikle geliştirilmesi ve uygulanmasıThe project that compose in visual art to define correctly, both as conceptual and as psycologic.
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
GRA502SERBEST GRAFİK
GRAPHIC DESIGN
S303.06.03Belirlenen problemlere göre, farklı projelerin gerçekleştirilmesi ve bu sürece hakim olunmasını sağlamak dersin içeriğini kapsar. Ders kapsamında tüm teknikler araştırılıp, yeni ve özgün ifade etme biçimleri ile projeler geliştirilir.The content of the course includes realizing different projects according to the determined problems and mastering this process. Within the scope of the course, all techniques are researched and projects are developed with new and original forms of expression.
GRA509İLETİŞİM KURAMLARI
COMMUNICATION THEORIES
S303.06.03Bu ders boyunca iletişimin temel kavram ve kuramları üzerinde durulacaktır. Kültür ve iletişim, iletişimin temel modelleri, 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası kitle iletişim çalışmaları, eleştirel modeller, Frankfurt okulu, kültür endüstrileri ve popüler kültür, globalleşme ve iletişim, kitle iletişiminin topluma etkileri işlenecek temel başlıklardır.Contents of the Course Unit Some fundamental topics are culture and communication, basic models of communication, media communication studies before and after World War II, critical models, Frankfurt school, Culture industries and popular culture, globalization and communication, The effects of communication on the society.
GRA540TÜRK SANATINDA YENİ İFADE BİÇİMLERİ
TÜRK SANATINDA YENİ İFADE BİÇİMLERİ
S303.06.03
GSY514MULTİMEDYA-II
MULTIMEDIA-II
S303.06.03Farklı disiplinler (sinema ,fotoğraf, grafik, moda, iltişim vb.)arasında bağlantı kurmayı öğrenen ya da önceden bu konularda edinmiş olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşantı içinde topluma yansıtmayı öğrenmek ve sonuçlrını değerlendirmek.To search and collect on visual art texts and research for understanding currency art in international movements of culture and art.
GSY516SANAT METİNLERİ
ART TEXT
S303.06.03Sanat ve tasarım alanında kuramsal, teknik, dil ve ülup konuları ile ilgili makale, eleştiri yazısı anı ve söyleşi metinlerinin irdelenmesi; ortaya konan görüş, düşünce ve yorumlarla sanat eseri ve uygulamalarla bu eserlerin içerik ve anlamları arasındaki ilişhileri irdelemek.To analyze the texts written interested in art and design that theoretical, technical, and language and style. To analyze the relations between the art pieces and applications and their context and means that the together with opinions, minds and interpretations of art.
GSY524MULTİMEDYA-I
MULTIMEDIA-I
S303.06.03Farklı disiplinler (sinema ,fotoğraf, grafik, moda, iltişim vb.)arasında bağlantı kurmayı öğrenen ya da önceden bu konularda edinmiş olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşantı içinde topluma yansıtmayı öğrenmek ve sonuçlrını değerlendirmek.Human life as a result of the industrial revolution monitored developments, the format, the resulting developments in science and technology, a special structure for each field, depending on the language of a new culture that win has spawned. The symbols and their meanings, we met all the areas of life in them designers. This understanding of culture, a State-of-the-art designs ideas, personality rights and the idea of rights within the framework of the survey is also important. Depending on the change of social structure in a line in the following topics.
GSY525SANAT YORUMU
THE INTERPRETATION OF ART
S303.06.03Analiz etme ve yorumlamanın temel ilkeleri. Sanat eserinin ve sanatsal dilin oluşumunu etkileyen ana etkenler. Sanat eserinin temel dayanakları. Sanat tarihinin önemli eserlerini karşılaştırmalı olarak analiz etme ve yorumlama.The basic principals of analize and interpretation. The essential factors of affect to evolutionart pieces and artistic languages. The bases of Art pieces. To analize and interpret the important samples of art history by comparing.
GSY526GÜNCEL SANAT
CONTEMPORARY ART
S303.06.03Güncel sanat olarak ele alınan çağdaş sanat yapıtlarını oluşum süreçleri içinde değerlendirme. Güncelliğini koruyan anlatım yöntem ve tekniklerini çözümleme. Güncel sanat uygulamaları ile sunumları arasındaki ilişkileri değerlendirme. Uluslararası kültür sanat hareketleri içinde, güncel olanın anlaşılması için güncel metin tarama ve derleme çalışmaları.To assesment the contemporaray art pieces in providing processes. To analyze the experession methods and technics that is saving their currency. To interpret the relations between contemporary art practices and expositions. To search and collect on contemporary art texts for understanding currency art in international movements of culture and art.
GSY528TÜRK RESİM SANATI
TURKISH PICTORIAL ART
S303.06.03Türk Minyatür Sanatı, Batı etkili duvar resimleri ve teknikleri.18-19 yüzyıl Duvar resim örnekleri ,Yabancı Ressamlar,Primitif Ressamlar.Türk Empresyonistleri, ve resimleri, ilk Kadın ressamlar, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, Grafik Sanatı ,Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği ve D.Grubu Sanatçıları, Yeniler Grubu ve Resim Anlayışlarından Örnekler 1950 Sonrası Türk Resminden örnekler, Türk Sanatında Yeni Eğilimler'in yorumlanmasıdır.Inerprets Turkish Miniature Art samples and Miniature Style period and properties,Art activities .Western Effective of wall paintings in Ottoman palace,kiosk and historical houses.Foreign Painters from Europe in İstanbul. Primitive painters ,Turkish Impressionist painters(1914) and paintings, The first Turkish female painters and works of artists, Statue of Turkish Painting Graphic Art in Turkish Republic period. Association of Independent Painters and sculptors, Artists Group D, New Group and Their Picture concepts. After 1950 New Styles in Turkish Art.
GSY529BASKI RESİM - I
PRINTING AND PICTURE - I
S303.06.03
GSY530SANAT TARİHİ
ART HISTORY
S303.06.03
GSY531RENK TEORİLERİ
RENK TEORİLERİ
S303.06.03
GSY532BASKI RESİM II
ENGRAVING II
S303.06.03Baskı türlerini anlatarak yüksek ve alçak baskı tekniklerinde uygulama yapmak.Applying to high and low printing techniques by explaining types of printing.
GSY533FEMİNİST SANAT
FEMİNİST SANAT
S303.06.03
GSY536TARİHSEL SÜREÇTE PİGMENT VE BOYALAR
TARİHSEL SÜREÇTE PİGMENT VE BOYALAR
S303.06.03
GSY537MİTOLOJİ I
MİTOLOJİ I
S303.06.03
GSY538SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM
SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM
S303.06.03Sürdürülebilir kalkınma hedefleri perspektifinden sürdürülebilirlik yaklaşımları, günümüzdeki önemi, sürdürülebilir tasarım kavramı ve sürdürülebilir tasarım uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
GSY540SANATTA KURAM VE ELEŞTİRİ
SANATTA KURAM VE ELEŞTİRİ
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
MASTER'S THESIS - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.