English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-ANESTHESIOLOGY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-ANESTHESIOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANS123ANESTEZİDE KULLANILAN İLAÇLAR
DRUGS USED IN ANAESTHESIOLOGY
Z202.03.021 Antihipertansif ilaçlar 2 Antiaritmik ilaçlar 3 Kalp yetmezliği ilaçları 4 Narkotik anestezikler 5 NSAİİ 6 Lokal anestezik ilaçlar (amid yapılı)1 Antihypertensive drugs 2 Antiarrytmic drugs 3 Heart failure drugs 4 Narkotic analgesics 5 NSAİD's 6 Local anesthetics
ANS125GENEL BİYOKİMYA
GENERAL BIOCHEMISTRY
Z122.04.031 Biyokimyaya Giriş 2 Protein yapı ve fonksiyonu 3 Biyoenerjetikler ve oksidatif fosforilasyon 4 Karbonhidrat yapı ve fonksiyonu 5 Lipid yapı ve fonksiyonu 6 Karbonhidrat metabolizmasıAs one of the basic vocational courses the aim of general biochemistry course is to be familiar with biomolecules of human organism, understand their relation with metabolism, interpret obtained laboratory results from electrolyte and pH changes, learn protein, carbohydrate and lipid metabolisms, vitamins, minerals and other essential factors.
ANS127PATOLOJİ VE SİSTEM HASTALIKLARI
PATHOLOGY AND SYSTEMIC DISEASES
Z202.04.021-Solunum sistemi hastalıkları;tedavi ve bakımı 2-Sinir sistemi hastalıkları; belirti ve bulguları 3-Dolaşım sistemi hastalıkları; belirti ve bulguları ile tedavisi 4-Sindirim sistemi hastalıkları belirti ve bulguları ile tedavi ve bakımı 5-Kan hastalıkları belirti ve bulguları 6-Üriner sistem hastalıkları; belirti ve bulguları 7-Endokrin sistemi hastalıkları; belirti ve bulgularıDiseases of respiratory system, signs and symptoms. Diseases of neurologic system, therapy and care. Diseases of circulatory system; signs and symptoms, therapy and care. Diseases of gastrointestinal system; signs and symptoms, therapy and care. Blood diseases, signs and symptoms.
ANS129SAĞLIK ÇALIŞANI VE HASTA PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF HEALTH WORKER AND PATIENT
Z202.02.02Hastalık ve sağlığın tanımlarını, hasta davranışlarının nedenlerini yordama, hastalarda gözlenen tepkiler, ekibin bir üyesi olarak hastalarla nasıl ilişki kurulacağı ve sosyal destek verme yolları hakkında bilgi verilecektir.Basıc phycological terms, basic dialogs between health providers and patients.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SMY111TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.Course content also; The students make up the roots of medical terms, combining forms, prefixes and suffixes introducing how these basic elements together will see that created medical terms. Students belonging to various branches as well as definitions of medical terms commonly used in the medical field will learn medical abbreviations. Medical terminology education program will continue throughout.
SMY115GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z021.02.02Mikroorganizmaların genel özellikleri,enfeksiyon zinciri, hastane enfeksiyonları, enfeksiyon hastalıklarının çeşitli bulaş yolları ve alınması gereken önlemler, el hijyeni, tıbbi atık yönetimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri.General characteristics of microorganisms, microbial metabolism, growth conditions, micro-organisms count, to gain information to students about isolation.
SMY117ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY
Z202.03.02İnsan vücudunu oluşturan yapıtaşları, hücreler, organlar ve organizma oluşum basamaklarının anlatılmasını içerir. Organizmayı oluşturan Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Gastrointestinal Sistem, Üriner Sistem, Genital Sistem, Endokrin Sistem Anatomisi genel olarak anlatılır. Duyu Organları , İskelet ve Kas Sistemi detaylı bir şekilde işlenir.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANS126TEMEL ANESTEZİ-I
BASIC ANESTHESIOLOGY-I
Z223.04.04Anestezinin tanımı, uygulama yolları, tarihçesi, anestezi teorileri, Genel anesteziye hazırlık, Anestezide kullanılan sistem ve aygıtlar, Anestezi cihazı, Monitorizasyon, Anestezi indüksiyonuDefinition,history and theories of anesthesia, preperation of general anaesthesia, systems and equipments used in anesthesia, anesthesia machine, monitorisation.
ANS130KLİNİK ANESTEZİ-I
CLINICAL ANESTHESIOLOGY-I
Z223.04.04İdame döneminde hasta takibi, Hastayı uyandırma, ekstübasyon, Derlenme odası bakımı, Sıvı elektrolit dengesi, IV sıvı infüzyonu, Asit baz dengesi, Kan transfüzyonu, Pediatrik anestezi, Geriatrik hastalarda anestezi, Şişman hastalarda anestezi, Ameliyathane dışında anestezi, Anestezi komplikasyonlarıPatient monitoring during the maintenance period, Waking the patient, extubation, Recovery room care, Liquid electrolyte balance, IV fluid infusion, Acid base balance, Blood transfusion, Pediatric anesthesia, Anesthesia in geriatric patients, Anesthesia in obese patients, Anesthesia outside the operating room, Anesthesia complications
ANS132ANESTEZİNİN BİOETKİLEŞİMİ
BIOEFFECTIVENESS OF ANAESTHESIOLOGY
Z202.02.02Temel Çevre Bilinci, Anestezide kullanılan ilaçların çevreye etkileriBasic environmental awareness , environmental effects of the drugs used in anesthesia
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SMY114İLK YARDIM
FIRST AID
Z021.02.02İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması, Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleriDefinition of first aid and KBK rule, first aid targets, first aid ABC rules and basic life support, airway fled to remove foreign bodies, bleeding types and the bleeding stopped, apply a tourniquet, consciousness disorder, shock and fainting, first aid, injury types and regional injuries , spinal injuries, broken bones and sprains aid, type of burn and first aid, first aid and types of poisoning, heat stroke and frostbite first aid, forms of transport sick and wounded
SMY118ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SİSTEMLER
ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
Z202.03.02İnsan vücudu, iç ve dış ortamda değişse bile, canlılığını belirli bir dengede tutmak için çalışır. Bu denge sistemini tanımlayan homeostatik kavramından hareketle sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital sistem gibi organ ve sistemlerin çalışma prensipleri ve aralarındaki ilişki açıklanmaktadır.The human body works to maintain its vitality in a certain balance, even if it changes in the internal and external environment. Starting with the concept of homeostatics, which describes this balance system, the relationship between the nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, genital system, organ and systems and their working principles are explained.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM106YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.WORK PLACEMENT to on-site implementation; On-site Application Coordinator, advisors in the student's institution and the official at the workplace where he/she practices on-site is planned and executed with These activities are related to the studies carried out in the fields of the students, depending on a work environment where the on-site application is made. It includes learning and application activities for them to gain practical experience by taking part in it. At the end of the on-site application activity, the student The department or department to which it is affiliated, a written report approved by the workplace, which it will prepare in accordance with the “On-Site WORK PLACEMENT” and where it performs on-site application. presents the program.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANS243ACİL DURUMLARDA YAKLAŞIM
APPROACH TO EMERGENCY CASES
Z202.02.021 Acil durumun tanımı, acıl servis işleyişi, triyaj 2 Ambulans donanımı ve hasta transportu 3 Acil serviste hasta bakım ilkeleri, tedavi prensipleriDESCRIPTION OF EMERGENCY, EMERGENCY SERVICE OPERATION, TRIAGE
ANS245BESLENME İLKELERİ
FEEDING PRINCIPLES
Z202.02.021 Sağlık ve beslenme, yeterli, dengeli beslenme 2 Besin ögeleri, karbonhidrat, protein 3 Besin ögeleri, yağlar, vitaminler,su ve minerallerThe aim of the course is to provide basic information and knowledge in healthy and balanced nutrition, principles of enteral and parenteral nutrition, application in diseases, used products, evaluation of compounds and nutritional status.
ANS249BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ
BIOMEDICAL TECHNOLOGIES
Z113.03.02Ders içeriği ayrıntılı olarak hafta-hafta verilmiştir.Advanced MS Excel usage
ANS253KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON
CARDIOPULMONER RESUSCITATION
Z223.05.04Kardiyopulmoner arrest tanımı, temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği uygulaması, kullanılan ilaçlar, kalp masaji, defibrilasyon
ANS261KLİNİK ANESTEZİ -II
CLINICAL ANESTHESIA-II
Z223.07.04Beyin cerrahisi, abdominal cerrahi, kulak burun boğaz cerrahisi, göz hastalıkları cerrahisi, ortopedik cerrahi, obstetrik cerrahi anestezisiAnesthesia for brain surgery, abdominal surgery, ENT surgery, ophthalmology surgery, orthopedic surgery, obstetric surgery
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SMY211FARMAKOLOJİ
PHARMACOLOGY
Z202.02.021 Temel Farmakoloji, farmakolojiye giriş 2 İlaçların absorbsiyonu 3 İlaçların dağılımı 4 İlaç metabolizması ve atılımı 5 İlaçların etki mekanizması 6 İlaçların yan etkileri, anaflaksiDefinition and classification of drugs, drug form of presentation of the application forms, side effects, and includes the process of development of new drugs.
SMY213MESLEKİ İNGİLİZCE-I
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Z202.02.02Bu derste, öğrenciler, İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler sağlık alanındaki temel terminoloji, kişi ve yerler, genel anatomi,vücut sistemleri ve ilk yardımla ilgili konuları, sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurmak için öğrenirler.
YUM205YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.WORK PLACEMENT to on-site implementation; On-site Application Coordinator, advisors in the student's institution and the official at the workplace where he/she practices on-site is planned and executed with These activities are related to the studies carried out in the fields of the students, depending on a work environment where the on-site application is made. It includes learning and application activities for them to gain practical experience by taking part in it. At the end of the on-site application activity, the student The department or department to which it is affiliated, a written report approved by the workplace, which it will prepare in accordance with the “On-Site WORK PLACEMENT” and where it performs on-site application. presents the program.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ANS254CERRAHİ HASTALIKLAR VE İŞLEMLERİ
SURGICAL DISEASES AND PROCEDURES
Z202.06.02Cerrahi hastalıkların tanımı
ANS256POSTOPERATİF VE YOĞUN BAKIM
POSTOPERATIVE INTENSIVE CARE
Z223.06.04Monitorizasyon, yapay solunum, beslenme,
ANS268KLİNİK ANESTEZİ-III
CLINICAL ANESTHESIA-III
Z223.07.04Aygıtlar ve ilaçlar, ( indüksiyon ajanları, inhalasyon ajanları, kas gevşeticiler, opioid analjezikler) Entübasyon, Hastanın vital bulgularının takibi, IV kanülasyon, maskeleme.Devices and medications (induction agents, inhalation agents, muscle relaxants, opioid analgesics) Intubation, monitoring of the patient's vital signs, IV cannulation, masking.
SMY214TIP HUKUKU VE ETİK
MEDICAL LAW AND ETHICS
Z202.02.02Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutlarıThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
SMY216İLETİŞİM
COMMUNICATIONS
Z021.02.02İletişim kavramları, iletişimin türleri, yazılı ve sözlü iletişim, etkin iletişim kurma yöntemleriCommunication concepts, types of communication, written and oral communication, effective communication methods
SMY218MESLEKİ İNGİLİZCE-II
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Z202.02.02In this course students review grammar by using words, phrases and collocations in medicine. They also learn general anatomy, human body systems, and first aid materials and techniques to communicate with healthy or ill individuals and health care professionals in English.They improve their skills by reading texts, presenting and role-playing.In this course students review grammar by using words, phrases and collocations in medicine. They also learn general anatomy, human body systems, and first aid materials and techniques to communicate with healthy or ill individuals and health care professionals in English.They improve their skills by reading texts, presenting and role-playing.
YUM206YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.WORK PLACEMENT to on-site implementation; On-site Application Coordinator, advisors in the student's institution and the official at the workplace where he/she practices on-site is planned and executed with These activities are related to the studies carried out in the fields of the students, depending on a work environment where the on-site application is made. It includes learning and application activities for them to gain practical experience by taking part in it. At the end of the on-site application activity, the student The department or department to which it is affiliated, a written report approved by the workplace, which it will prepare in accordance with the “On-Site WORK PLACEMENT” and where it performs on-site application. presents the program.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.