English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-CIVIL TECHONOLOGY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-CIVIL TECHONOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMT103GENEL MATEMATİK
GENERAL MATHEMATICS
Z303.04.03Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
INT141YAPI FİZİĞİ
BUILDING PHYSICS
Z303.04.03Kuvvet, Kuvvetlerin Dengesi, Moment, Ağırlık merkezi, Taşıyıcı sistemlerin dengesi, Kesit Tesir DiyagramlarıForces, Balance of Forces, Moments, Center of gravity, the balance of the carrier systems, Section Influence Diagrams
INT143YAPI ELEMANLARI
CONSTRUCTION ELEMENTS OF BUILDING
Z303.04.03Bina yapı elemanlarının tanımlanması. Temel ,kolon, perde, kiriş, döşeme kavramları, çeşitleri, görevleriIdentifying those members of the building structure. foundations, columns, curtains, beams, flooring concepts, types, tasks
INT173TEKNİK ÇİZİM-I
TECHNICAL DRAWING-I
Z202.04.02Çizim aletlerinin tanıtımı, Ölçek kavramı, İzdüşüm kuralları ve plan kesit, Koordinat sistemleri, AutoCAD çalışma ekrenı, AutoCAD komutları ve kullanışları. AutoCAD - LINE, CIRCLE ve TRIM komutları, AutoCAD - COPY, MOVE, ROTATE, MIRROR, SCALE ve FILLET komutları, AutoCAD - ARRAY, OFFSET ve PROPERTIES komutları, AutoCAD’te yazı, Ölçülendirme, Dolgu komutları, Diğer çizgi çeşitleri, AutoCAD ortamında hızlı çizim teknikleriDrawing instruments, introduction of the concept of scale, projection rules and background section, coordinate systems, AutoCAD working ekrenı, and using AutoCAD commands. AutoCAD - LINE, CIRCLE and TRIM commands, AutoCAD - COPY, MOVE, ROTATE, MIRROR, SCALE and FILLET commands, AutoCAD - ARRAY, OFFSET, and PROPERTIES commands, Text ofAutoCAD, dimensioning, Fill commands, the other line types, faster AutoCAD environment drawing techniques
INT181İNŞAAT MALZEMELERİ
CONSTRUCTION MATERIALS
Z303.04.03Yapı Malzemelerine Giriş, Malzemelerin atomik yapısı, atomik bağ, bağlarla malzeme özellikleri arasındaki ilişkiler, Malzemelerin fiziksel, ısıl ve mekanik özellikleri, Şekil değiştirme, Süneklik, Yorulma, Agregalar, Agrega granülometrisi, Çimento, Türkiye’de üretilen çimento tipleri. Beton Karışım hesabı, Betonda kimyasal katkı maddeleri, mineral katkı maddeleri.Construction Products Introduction, Materials atomic structure, atomic bonding, bonds relationships between material properties, the materials physical, thermal and mechanical properties, deformation, ductility, fatigue, Aggregates, Aggregate gradation, cement, cement types produced in Turkey. Concrete Mix account, Chemical admixtures for concrete, mineral additives.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
INT142STATİK-MUKAVEMET
STATICS AND STRENGHT MATERIALS
Z303.05.03Statik bilgilerinin tekrarlanması, Mukavemet ile ilgili temel kavramlar, Gerilme kavramı, Eksenel yükleme ve eksenel gerilme, Eksenel yüklemede gerilme ve şekil değiştirme, kirişlerde kesme kuvveti ve moment diyagramı, basit eğilme, eğilme gerilmeleri ve basit eğilmede yer değiştirme.Static information , Strength of Materials related to the basic concepts, the concept of stress, axial load and axial stress, axial load of stress and strain, shear force and bending moment diagram for beams, bending, bending stresses, and simple bending displacement.
INT162KARAYOLU İNŞAATI
ROAD CONSTRUCTION
Z303.04.03Plan, Boykesit, Enkesit. Hacim hesapları, Kitleler diyagramının özellikleri, Toprak işleri maliyeti, Giriş ve Temel kavramlar, Karayoluna ait temel özellikler, karayolu geçkisi, yatay kurba, dever, düşey kurba, geçiş eğrisi.Plan, Cross Section, Cross Section. Volume calculations, Properties of mass diagram, Earthworks cost, Entry and Basic concepts, Basic properties of the highway, highway crossing, horizontal curve, superposition, vertical curve, transition curve.
INT172ÖLÇME BİLGİSİ
SURVEYING
Z303.04.03Ölçme bilgisine giriş, Ölçme cihazlarının tanıtımı, Ölçü Birimleri ve Hata Kaynakları, hata düzeltmeleri, doğrultu ölçme hesabı, poligon hesapları, açık poligon hesabı, kapalı poligon hesabı, yükseklik ölçmeleri, nivelman hesapları.Measuring knowledge inputs, measuring devices, identification, measurement units and Sources of Error, error correction, directional measurement calculations, traverse accounts, open polygon account, closed polygon calculation, height measuring, leveling accounts.
INT174TEKNİK ÇİZİM-II
TECHNICAL DRAWING-II
Z202.03.02Autocad Programında ölçülendirme, Autocad programında Layer konu anlatımı, Autocad programında bazı inşaat projelerinin çizim uygulamaları.Dimensioning in AutoCAD, AutoCAD program Layer lectures, some construction projects in the AutoCAD program drawing applications.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
INT211İNŞAAT PROJESİ OKUMA VE UYGULAMALARI-I
CONSTRUCTION PROJECT READING AND APPLICATIONS-I
Z303.04.03Autocad programında Kesit alma, merdiven kesiti , vaziyet planı , sahanlıklı merdiven kesiti , tam döner merdiven kesiti, yarım döner merdiven kesiti, görünüşler, tefriş , sistem detayı , kısmi sistem detayı.Cross sections, stair sections, site plan, sahanlıkl ladder sections, a full cross-section of the spiral staircase, half spiral staircase sections, elevations, furnishing, system details, sub-system details.
INT213BETONARME
REINFORCED CONCRETE
Z303.05.03Betonarme yapıların limit durumlara göre tasarımı; Aderans ve kenetlenme; Betonarmenin davranışı ve taşıma gücü yöntemi; Basit eğilme altında kesit hesapları; Kesme etkisi altında betonarme elemanlar; Eksenel yük altında kolon kesitlerinin hesabı; Bileşik eğilme altında kolon kesitlerinin hesabı; Eğik eğilme altında kolon kesitlerinin hesabı; Betonarme elemanlarda kullanılabilirlik limit durumlarıDesign of reinforced concrete structures according to limit situations; Adherence and interlocking; Behavior and bearing capacity method of reinforced concrete; Section calculations under simple bending; reinforced concrete elements under the effect of shear; Calculation of column sections under axial load; Calculation of column sections under compound bending; Calculation of column sections under oblique bending; Usability limit states in reinforced concrete elements
INT221ZEMİN BİLGİSİ VE TEMEL İNŞAATI
INFORMATION OF SOIL AND FOUNDATION CONSTRUCTION
Z404.04.04Temel ve zemin tasarımında Zemin Mekaniğinin yeri ve önemi. Zeminlerin fiziksel özellikleri.Temel ve zemin yapılarının tasarımı için gereken etüd tipleri, kapsamı ve proje tipi ile ilişkisi. Arazi deneyleri (SPT, CPT, vane, presiyometre, plaka yükleme deneyi); deney bulgularının değerlendirilmesi, deneyler arası korelasyon ve sonuçların tasarımda kullanılması, jeofizik yöntemler. Zeminlerde gerilme ve dağılışı.Zemin kayma mukavemeti.Yanal basınç değişimleri, aktif ve pasif plastik denge durumları ve istinat duvarlarının tasarımı.Taşıma gücünün bulunması; taşıma gücünün gerilme analizi, plastik göçme ve limit denge yöntemleri ile çeşitli tipteki zeminlerde bulunması. Oturma kriteri ile taşıma gücünün kriterinin birarada kullanımı. Sığ temellerin geoteknik tasarımı (sürekli temeller, radye temeller). Derin temellerin geoteknik tasarımı (ayak ve kazık temeller, kazıklı radye temeller).Yamaç ve şev stabilitesi temel kavramları.Soil mechanics in foundation design of the place and importance . Lateral pressures , active and passive plastic equilibrium and design of retaining walls . Excavations , digging edge of the iksa , shoring methods. Basic and floor constructions study types you need to design , scope and type of project with the relationship. Inspection pits and drilling ; drilling location, type , range and depth determination criteria . Field tests (SPT , CPT, vane , pressuremeter , plate loading test ); experiments evaluate the findings , the correlation between experiment and the results used in the design , geophysical methods . Carrying power is available ; carrying power stress analysis, plastic failure and limit equilibrium methods have various types of soils . Living by the combined use of the criterion of bearing capacity . Geotechnical design of shallow foundations ( footings, raft foundations) . Geotechnical design of deep foundations ( the feet and pile foundations, piled raft foundations) .
INT245YAPILARDA ONARIM VE GÜÇLENDİRME
BUILDING REPAIR AND REINFORCEMENT
Z303.04.03Yapılarda hasar tespiti, Yapılardaki hasar çeşitleri, Yapılarda hasar nedenleri, Yapılarda onarım teknikleri, Yapılarda güçlendirme teknikleriDetect damage in structures, types of damage in the structure , causing damage in buildings, repair techniques in building, strengthening techniques in buildings
INT271SU YAPILARI
HYDRAULIC STRUCTURES
Z303.05.03Akarsu düzenlemeleri, Su getirme, Barajlar , Savaklar, su kuvvetleri, Hidroelektrik santrallerRiver regulation, water supply, dams, weirs, water power, hydroelectric power plants
INT291MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Ağırlıklı olarak İnşaat Mühendisliği’ne yönelik öğrencilerin karşılarına çıkabilecek İngilizce teknik terimlerin tanıtılması, İngilizce teknik yazı yazma ve yazıların tercüme edilmesi (akademik İngilizce yayınlardan örnekler alınıp incelenmesi), İngilizce olarak teknik rapor ve özgeçmiş hazırlama.Mainly for Civil Engineering students that are preventing the introduction of English technical terms, English Translation of technical writing and writing (academic and examination of examples of publications in English), English as a technical report and CV preparation.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
INT214ŞANTİYE ORGANİZASYONU
SITE WORKS AND ORGANIZATION
Z303.04.03Şantiye genel ön hazırlıkları, şantiyede yer tertibi, şantiye planlaması, şantiye şefinin görevleri, inşaat rizikoları ve sigorta, taşeronlar ve şantiye, şantiye düzenleme ve kurulması esasları, şantiye tesisatının genel ve ayrıntılı incelenmesi, beton şantiyesi, işveren ve şantiye kontrol teşkilatı, müteahhidin şantiye organizasyonu, şantiyenin kuruluşu, şantiye personeli, şantiye bürosu, şantiyede kullanılan makina, alet ve takımlar, montaj ve yükleme masrafları, şantiye barakaları, Şantiyede işçi güvenliği için gerekli tedbirler.Worksite general preparation, construction in the scheme, site planning, site of the chief tasks, construction risks and insurance, subcontractors and construction, site planning and establishment principles, construction supplies general and detailed examination, concrete construction, employers, and site control organization, the contractor's site organization , site organization, site personnel, site office, used in construction machinery, tools and components, assembly and installation costs, site sheds, necessary measures for the safety of workers at the construction site.
INT216İNŞAAT MAKİNALARI
CONSTRUCTION MACHINES
Z303.04.03Giriş, Temel kavramlar, İşletme hesabı, Motorlar, kompresörler, kaldırma ve taşıma makinaları, delme ve kırma makinaları, sondaj makinaları, kazı ve dolgu hesaplarıIntroduction, Basic concepts, business account, motors, compressors, lifting and carrying machinery, drilling and crushing machinery, drilling machinery, excavation and backfill accounts
INT220ÇELİK YAPILAR
STEEL STRUCTURES
Z303.05.03Çelik yapılarda birleşim noktaları, çelik yapı nokta detayları, çelik yapılarda çekme çubukları, çelik yapılarda basınç çubukları.Joint points in steel structures, steel structure point details, tension bars in steel structures, pressure bars in steel structures.
INT244YAPI STATİĞİ
STRUCTURAL ANALYSIS
Z303.05.03İzostatik sistemler, basit kirişler, çıkmalı kirişler, gerber kirişler, çerçevelerin hesabı, üç mafsallı çerçeveler, kafes kirişler.Isostatic systems, simple beams, exit beams, gerber beams, design of the frame , three- hinged frames , trusses .
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
INT222YAPI METRAJI VE MALİYETİ
FEATURE AND COST OF BUILDING
S303.04.03Keşif ve metraj Nedir?, Metraj hesaplamaları ve yapı metraj cetvellerinin düzenlenmesi, Proje veya imalat üzerinden bir yapının metraj hesaplamalarını yapılması, Keşif işlemleri ve keşif özeti cetvellerinin düzenlenmesi Birim fiyat türleri ve kapsamları, Birim fiyat çıkartılması, Maliyet hesapları.Discovery and metering What is it?, Metering calculations and structure of the Bill of Quantities should be organized, project or manufacturing out of a building metering calculations done, the discovery process and discovery summary ruler regulation of unit price types and scopes, the unit price be removed, cost accounts.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.