English

FACULTY OF ART & SCIENCES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ART & SCIENCES-ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BIL124INFORMATION TECHNOLOGIES - I
INFORMATION TECHNOLOGIES-I
Z202.02.02
ELL113APPRECIATION OF ENGLISH LITERATURE-I
APPRECIATION OF ENGLISH LITERATURE-I
Z303.03.03Bu ders öğrencilere tarihsel bir sırayla seçilmiş edebiyat eserlerinin incelenmesi yoluyla İngiliz edebiyatındaki şiir, tiyatro ve kurgu öğelerini tanıtmak üzere tasarlanmıştır.This course is designed to introduce to students the elements of poetry, drama and fiction in English literature through the study of a selection of literary works in a chronological order.
ELL117GRAMMAR & COMPOSITION
GRAMMAR & COMPOSITION
Z304.05.03Bu dersin içeriğini öğrencilerin dilbilgisi eksiklerini tamamlayarak akademik yazım kurallarına giriş yapmaları, paragraf bütünlüğü-tutarlılığı, açıklama, sentez yapma, özetleme gibi konularla tanışmalarını oluşturur.The content of this course is to introduce students to the rules of academic writing by recuperating the grammatical deficiencies of students and enable them to encounter the subjects such as paragraph consistency, explanation, synthesis and summarization.
ELL121TEXTUAL ANALYSIS-I
TEXTUAL ANALYSIS-I
Z304.05.03Bu derste öğrenciler dünya edebiyatına ait önemli kısa hikayeleri okuyup inceleyecekler. Ayrıca karakterler, olayın geçtiği yer ve zaman ile çözüm analizi üzerinde de durulacaktır.Reading and analysis of several literary texts including short stories, poems, plays, and novel chapters while focusing on the main elements of each genre.
ELL123SPANISH-I
SPANISH-I
Z303.04.03Bu ders içeriğini konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel dil becerisi oluşturmaktadır. Temel dilbilgisi yapıları, kelime, kontrollü ve spontane ifadeler, sözlü ve yazılı ödevleri, ve kısa kültürel okumaları da içermektedir.This course is designed for students who have no knowledge of Spanish, nor any Spanish background. The course will cover the four basic language skills: speaking, listening, reading and writing. It will focus on basic grammatical structures and vocabulary, controlled and spontaneous expression, oral/written assignments, and short cultural readings.
ELL125INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS-I
INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS-I
Z304.05.03Dil ve dilbilimin özellikleri ile yabancı dil öğretimi ve ana dilin kavranması, dillerin oluşumu, yapıbilgisi, sesletim kuralları, dilbilim kavramları ve dillerin evrensel özellikleri.The content of the course is based on the concepts relating to the origins of language, the development of writing, the sounds, phonology, morphology and syntax of natural languages and the English language.
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL125INFORMATION TECHNOLOGIES - II
INFORMATION TECHNOLOGIES-II
Z202.02.02
ELL118EXPOSITORY WRITING
EXPOSITORY WRITING
Z304.05.03Bu ders, çeşitli bağlamlarda dilbilgisi yapısını (söylem) kullanarak, dört dil becerisinde (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) uygun ve etkili bir şekilde kullanımını amaçlayan edebi örnekleri, bunların yorum ve analizini kapsar.This course covers using language structure in functional communicative situations using grammatical structures in authentic context (discourse), producing language in four language skills (speaking, listening, reading and writing) appropriately and effectively.
ELL124SPANISH-II
SPANISH-II
Z303.04.03Bu dersiğin içeriğini İspanyolca dilinin temel kuralları oluşturmaktadır.This course covers the basic rules of of Spanish language.
ELL126INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS-II
INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS-II
Z304.05.03Ders sözdizimi, anlambilim, edimbilim ve dilbilimin diğer alt kategorileri gibi konuları kapsar. Öğrenciler dil ve edebiyat arasındaki ilişkiyi anlayacaklardır. Ayrıca, yazılı dil ve dil tarihine odaklanıyoruz.The course covers topics such as syntax, semantics, pragmatics, and other subcategories of linguistics. The students will develop an understanding of the relationship between language and literature. In addition, we focus on written language and language history.
ELL132APPRECIATION OF ENGLISH LITERATURE-II
APPRECIATION OF ENGLISH LITERATURE-II
Z304.05.03On yedinci yüzyıldan günümüze kadar İngiliz edebiyatı tarihini gözden geçirecek ve her dönemden öne çıkan edebi metinleri inceleyeceğiz.We will survey the history of English literature from seventeenth century until the contempoary age and study examples of literary works from each particular period.
ELL134SHORT STORY
SHORT STORY
Z303.05.03Öğrenciler olay örgüsü, tema, karakterler ve bu metinlerin yapısını incelerler.Students study plot, theme, characters and structure of these texts.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ELL223SPANISH-III
SPANISH-III
Z303.05.03A1- B2 seviyesinde ispanyolca dil bilgisiThis course is designed for students who have a basic knowledge of Spanish. The course will cover the four basic language skills: speaking, listening, reading and writing. It will focus on basic grammatical structures and vocabulary, controlled and spontaneous expression, oral/written assignments, and short cultural readings.
ELL233MYTHOLOGY -I
MYTHOLOGY -I
Z303.05.03Yaratılış mitlerinden başlayarak kült Yunan eserlerinin mitoloji ile harmanlanarak incelenmesiStarting with the myths of Creation, analysing the cult Greek works blended with mythology
ELL235POPULAR CULTURE
POPULAR CULTURE
Z303.05.03Popüler kültürü çevreleyen birçok rakip teori, yöntem, kavram ve politikaya genel bir bakış.An overview of the many competing theories, methods, concepts and policies surrounding popular culture.
ELL237WESTERN CIVILIZATIONS
WESTERN CIVILIZATIONS
Z303.05.03Batı Medeniyetinin Antik dönem itibariyle kültür-tarihsel alt yapısı ve tarihsel gelişimiThe Making of the West Lynn Hunt
ELL239MEDIEVAL LITERATURE
MEDIEVAL LITERATURE
Z303.05.03Romance and Medieval Context, Chrétien de Troyes's Perceval, the Story of the Grail, The Owl and the Nightingale, Sir Orfeo, Geoffrey Chaucer’s 'The Dream', Piers Plowman ( Lyrical Ballads and Popular Romance, Mystery Cycles and Morality Plays The Castle of Perseverance,This course introduces major works of medieval English literature: Anglo Saxons and Heroic Poetry; Anglo-Saxon Religious Poetry & Prose; Cynewulf "Elene", "The Wife's Lament" Medieval Poetry "The Owl and the Nightingale" Canterbury Tales: "The Miller's Tale" Dream Vision Convention "The Dream of the Rood" Medieval Romance Tradition Arthurian Stories: "Sir Gawain and Green Knight" Thomas Malory: "Le Morte D'Arthur" Medieval Drama: Morality Plays "Everyman"
ELL241ANCIENT DRAMA
ANCIENT DRAMA
Z303.05.03Bu derste antik Yunan tiyatrosunun Aeschylus, Sophocles ve Euripides gibi öne çıkan tiyatro yazarlarının oyunları incelenir.In this course we study theoretical background to classical drama and plays by few seminal dramatists of ancient Greece.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ELL224SPANISH-IV
SPANISH-IV
Z303.05.03İspanyolca okuma metinleri, yazma ve konuşma aktiviteleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course covers short converstions, reading passages, writing and listening activities in Spanish.
ELL228RESEARCH TECHNIQUES IN LITERATURE
RESEARCH TECHNIQUES IN LITERATURE
Z303.05.03Bu ders, araştırma sorularını oluşturmayı, kaynakları bulup değerlendirmeyi, not alma tekniklerini, alıntı yapmayı, özet çıkartmayı, yorum yapıp şiirler, kısa hikayeler ve romanlar hakkında eleştiri yapabilmeyi kapsar.This course will teach you the basics of literary research, writing and citation, which will lead to the writing of a research essay for this class. The skills are ESSENTIAL to your development as a student as such are taken very seriously. We will center the course around researching and developing a paper on Frankenstein, a book you are already reading for Literary Movements II.
ELL232MYTHOLOGY -II
MYTHOLOGY -II
Z303.05.03Yunan Mitolojisini temel alan anlatılar Kuzey Avrupa, Teutonik ve Doğu Mitolojisinin incelenmesi.Examination of Eastern Culture starting with Norse Mythology
ELL234RENAISSANCE LITERATURE
RENAISSANCE LITERATURE
Z303.05.03Rönesans dönemi İngiliz toplumu hakkında tarihsel ve politik bilgilerin yanı sıra bu ders Shakespeare, Marlowe ve Sidney gibi dönemin öne çıkan yazarlarının tanınmış eserlerinden örnekler içerecektir.Alongside the historical and political information about the English society of the Renaissance period, the course contents cover examples of major cannonical works of the age, including those of Shakespeare, Marlowe and Sidney.
ELL236BEGINNING OF THE ENGLISH NOVEL
BEGINNING OF THE ENGLISH NOVEL
Z303.05.03Daniel Defoe, Jane Austen, Charlotte Bronte, Charles Dickens, Henry James, Kingsley AmisDaniel Defoe, Jonathan Swift, Horace Walpole, Jane Austen
ELL238TRANSLATION STUDIES
TRANSLATION STUDIES
Z303.05.03Ders, çeviri konularının temel konularını ve gelişimini tanıtmayı amaçlamaktadır; Çeviride tarihsel teoriler ve yirminci yüzyılın başlarına dayanan modern teoriler; Çevirmenin rolü ve algılanması.The course is intended to introduce main issues and development of translation studies; historical theories in translation as well as the modern theories dated back to early twentieth century; the role of a translator and the perception thereof.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ELL313ENGLISH POETRY
ENGLISH POETRY
Z303.05.03Romantik akımı ve Viktoryan Dönemi şair ve şiirleri17th century Metaphysical poetry tradition and Metaphysical poets, Romantic and Victorian poets and poems
ELL333INTRODUCTION TO LITERARY CRITICISM
INTRODUCTION TO LITERARY CRITICISM
Z303.04.03Bu derste okutulacak edebi eleştiri metinleri arasında klasik dönem, Rönesans, Aydınlanma, Romantik dönem ve 19. yüzyıldan çeşitli çalışmalar sayılabilir.The selection of critical texts to be studied in this course includes various works from the classical age, the Renaissance, the Enlightenment, the Romantic age and the nineteenth century.
ELL369RESTORATION LITERATURE
RESTORATION LITERATURE
Z303.05.03Bu derste Püritan edebiyatı diye nitelendirilen ve John Milton ve John Bunyan gibi önemli temsilcileri olan edebiyat ürünlerinden birkaçını ve Restorasyon Dönemi oyunlarını okuyup incelemektir.The students will be familiar with the 17 th century in England and the circumstances that gave rise to the restoration of monarchy.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ELL321INTRODUCTION TO SEMANTICS
INTRODUCTION TO SEMANTICS
S303.04.03Bu ders anlambilimdeki temel fikirleri, Gönderen ifadeler, Yüklemler, söylem evreni, Deixis ve kesinlik, ÜNİTE 8 Kelimeler ve şeyler: uzantılar ve prototipler, anlam, Anlam özellikleri ve stereotipler, Anlam ilişkileri, Mantık, basit önermeler için gösterim, Bağlaçlar : ve ve veya, Kelime anlamı, Sözlükler hakkında, Anlam önermeleri, Yüklemlerin özellikleri, Türetme, Katılımcı rolleri6 Kişilerarası ve gerçek olmayan anlam. Konuşma eylemleri, Perlokasyonlar ve edimsözler, Mutluluk koşulları, Doğrudan ve dolaylı edimsözler, Önermeler ve edimsözler, Konuşmayla ilgili imalar, Gerçek olmayan anlam: deyimler, metafor ve metonimi ile biter.This course involves Basic ideas in semantics, Referring expressions, Predicates, universe of discourse, Deixis and definiteness, UNIT 8 Words and things: extensions and prototypes, sense, Sense properties and stereotypes, Sense relations, Logic, a notation for simple propositions, Connectives: and and or, Word meaning, About dictionaries, Meaning postulates, Properties of predicates, Derivation, Participant roles6 Interpersonal and non-literal meaning. It ends with Speech acts, Perlocutions and illocutions, Felicity conditions, Direct and indirect illocutions, Propositions and illocutions, Conversational implicature, Non-literal meaning: idioms, metaphor, and metonymy.
ELL349APPLIED LINGUISTICS AND METHODOLOGY-I
APPLIED LINGUISTICS AND METHODOLOGY-I
S303.04.03Bu ders ilk dil edinimi kuramları, ikinci dil edinimi kuramları, birinci ve ikinci dil edinimi karşılaştırmasını, ortakdil, edinim ve öğrenme, öğrenme stilleri ve stratejileri, bireysel öğrenci farklılıkları ve çoklu zekayı kapsarThis course covers First language acquisition theories, second language acqusition theories, comperison of the first and second language acquisition, interlanguage , acquisition and learning, learning styles and strategies, individual learner differences, and multiple intelligences
ELL351SELECTIONS FROM ENGLISH LITERATURE-I
SELECTIONS FROM ENGLISH LITERATURE-I
S303.04.03Modern dönem İngiliz romanından seçmeler okunacakThis course covers literary works from the Renaissance to the present and includes:Earl of Surrey's 'Love, that doth reign and live within my thought', Shakespeare's Sonnet 116 and Macbeth, John Donne's 'The Canonization', Jane Austen's Emma, Charlotte Brontë's Jane Eyre, Aldous Huxley's The Doors of Perception and Sylvia Plath's The Bell Jar
ELL367VICTORIAN NOVEL
VICTORIAN NOVEL
S303.04.03Seçilen romanlar bütün öğrenciler tarafından okunup, öğrencilerin karakter analizi,üslup,olay örgüsü ve dönemin olumlu ve olumsuz yönlerinin incelenmesiSelected novels will be read by all students and will serve as the basis for discussion of the special characteristics, qualities and weaknesses of the period's novels.
OFE303PSİKOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLER
PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
S303.04.03Farklı disiplinlerden psikoloji destekli yapılmış çalışmaların değerlendirilmesiEvaluating researches and studies related with Psychology in other disciplines of social sciences.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ELL344LITERARY CRITICISM
LITERARY CRITICISM
Z303.06.03New Criticism, Reader- response theory, Structuralism, Marxist Criticism, Feminist Criticism, Post- Structuralist Theory, Postmodern Theory.New Criticism, Formalism, reader-response theory, Structuralism, Marxist Criticism, Feminist Criticism, Post- Structuralist Theory, Postmodern Theory., Postcolonialism
YUM304WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ELL350APPLIED LINGUISTICS AND METHODOLOGY-II
APPLIED LINGUISTICS AND METHODOLOGY-II
S303.04.03Dersin içeriği, Dil Öğretiminde Dilbilgisi Çeviri Yöntemi, Doğrudan Yöntem, Desuggestopedia, İçerik ve Görev tabanlı öğretim ve Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi gibi temel öğretim yöntemlerini kapsar. Ayrıca Öğrenme Stratejileri ve Çoklu Zeka konularına da yer verilecektir.The content of the course covers basic teaching methods in language teaching, such as the Grammar Translation Method, The Direct Method, Desuggestopedia, Content and Task based teaching, and Computer Assisted Language Teaching. Also, Learning Strategies, and Multiple Intelligences will be included.
ELL352SELECTIONS FROM ENGLISH LITERATURE-II
SELECTIONS FROM ENGLISH LITERATURE-II
S303.04.03Charles Dickens, Bram Stoker, Sir Arthur Conan Doyle ve Lewis Carroll'ın edebi eserleri ders boyunca kullanılacaktır.Contemporary literary works by James Joyce, Oscar Wilde, William Butler Yeats and Roddy Doyle will be invoked throughout the course.
ELL362MODERN ENGLISH NOVEL
MODERN ENGLISH NOVEL
S303.04.03Heart of Darkness, Joseph Conrad Stories from Dubliners, James Joyce To the Lighthouse, Virginia Woolf Nineteen Eighty-Four, George OrwellHeart of Darkness, Joseph Conrad Stories from Dubliners, James Joyce To the Lighthouse, Virginia Woolf Nineteen Eighty-Four, George Orwell
ELL366MODERN DRAMA
MODERN DRAMA
S303.04.03Modern Avrupa tiyatrosuna ilişkin teorik metinlerin yanı sıra derste Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden tiyatro oyunlarının yanı sıra kıta Avrupa'sından baş yapıtlar okutulacaktır.Alongside theoretical texts with respect to the modern European theatre the course includes plays from United Kingdom and the USA, as well as masterpieces from Continental European states.
ELL370SEMANTICS
SEMANTICS
S303.04.03Bu ders, anlambilimde temel fikirler, Yönlendirme ifadeleri, Yüklemler, söylem evreni, Deixis ve kesinlik, ÜNİTE 8 Sözcükler ve nesneler: uzantılar ve prototipler, anlam, Anlam özellikleri ve stereotipler, Anlam ilişkileri, Mantık, basit önermeler için bir gösterim, Bağlayıcılar: ve ve veya, Sözcük anlamı, Sözlükler hakkında, Anlam önermeleri, Yüklemlerin özellikleri, Türetme, Katılımcı roller6, Kişilerarası ve gerçek olmayan anlamları içerir. Söz edimleri, İkramlar ve edimler, Mutluluk koşulları, Doğrudan ve dolaylı edimler, Önermeler ve edimler, Konuşma imaları, Gerçek olmayan anlam: deyimler, metafor ve metonimi ile biter.This course involves Basic ideas in semantics, Referring expressions, Predicates, universe of discourse, Deixis and definiteness, UNIT 8 Words and things: extensions and prototypes, sense, Sense properties and stereotypes, Sense relations, Logic, a notation for simple propositions, Connectives: and and or, Word meaning, About dictionaries, Meaning postulates, Properties of predicates, Derivation, Participant roles6 Interpersonal and non-literal meaning. It ends with Speech acts, Perlocutions and illocutions, Felicity conditions, Direct and indirect illocutions, Propositions and illocutions, Conversational implicature, Non-literal meaning: idioms, metaphor, and metonymy.
ELL372MODERN ENGLISH POETRY
MODERN ENGLISH POETRY
S303.04.03Bu ders, Hardy, Eliot, Yeats, Pound, Owen, Dylan, Ted Hughes, Heaney ve Langston Hughes, Frost ve e.e. gibi İngiltere ve Amerika'daki önemli yirminci yüzyıl şiirsel seslerinden bazılarını ele almaktadır. cummings.This course considers some of the substantial twentieth-century poetic voices in England and America, such as Hardy, Eliot, Yeats, Pound, Owen, Dylan, Ted Hughes, Heaney, and Langston Hughes, Frost, and e.e. cummings.
OFE302DİL VE TOPLUM
LANGUAGE AND SOCIETY
S303.04.03Toplumda olan değişikliklerin dile yansımasını örneklerle açıklar. Türkçe'nin doğru, güzel kullanımını dönem dönem metinlerle belgeler.How changes within the society are reflected in the language will explained examples from Turkish will be given. The changes in the society as well as in technology advances bring the necessity of forming new words.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ELL423SHAKESPEARE STUDIES-I
SHAKESPEARE STUDIES-I
Z303.04.03Derste Shakespeare'in seçili oyun ve şiirleri incelenecektir.A comparative study of some of the plays and poetry by William Shakespeare
ELL457SELECTIONS FROM AMERICAN LITERATURE -I
SELECTIONS FROM AMERICAN LITERATURE -I
Z303.04.03Her hafta bir yazar veya yazar koleksiyonu okuyacağız ve hem Amerikan Kültürü hem de Edebiyat kanonundaki yerlerini tartışacağız.Each week we will read an author or collection of authors and discuss their place both in American Culture and the Literary canon.
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
ELL417LITERATURE AND VISUAL ARTS
LITERATURE AND VISUAL ARTS
S303.04.03Ele alınacak olan eserler, Shakespeare'in "Hamlet" and Millais'in "Ophelia'sı", Rossetti'nin "Body's Beauty" & "Soul's Beauty" adlı soneleri ve onlara eşlik eden "Sibylla Palmifera & Lady Lilith" tabloları, Shaw'ın "Pygmalion" ı ve film adaptasyonu olan "My Fair Lady", Anthony Burgess'in "A Clockwork Orange" ı ve Kubrick'in yönetmenliğini yaptığı film adaptasyonu, son olarak Dahl'ın "Charlie and Chocolate Factory" adlı romanı ve Tim Burton'ün beyaz perdeye uyarlaması.In this course, a close study will be conducted on the texts such as Shakespeare's Hamlet and Millais's Ophelia, Rossetti's Body's Beauty & Soul's Beauty along with their accompanying paintings "Sibylla Palmifera & Lady Lilith", Shaw's Pygmalion and the movie "My Fair Lady", Anthony Burgess's "A Clockwork Orange" and its namesake movie adaptation by Kubrick, and Dahl's "Charlie and Chocolate Factory" and its movie adaptation by Burton.
ELL427POSTMODERN LITERATURE
POSTMODERN LITERATURE
S303.04.03Jorge Luis Borges's 'Borges and I', 'The Library of Babel' and 'The Garden of Forking Paths', John Fowles's The French Lieutenant's Woman, Peter Ackroyd's Chatterton, Alan Moore's Watchmen, William Golding's The Paper Men, Muriel Spark's The Driver's SeatLinda Hutcheon - from Postmodernism Brian McHale - from Postmodernist Fiction Edward Bond - "Lear" Re-narration as a Post-modern device; adaptation, appropriation, parody, pastiche Peter Ackroyd -" The Fall of Troy" Intertextuality & History: Spike Jonze, 1999 - Being John Malkovich Student presentations
ELL451SELECTIONS FROM WORLD LITERATURE - I
SELECTIONS FROM WORLD LITERATURE - I
S303.04.03Goethe by Faust, The Metamorphosis by Kafka, No Exit by SartreFaust by Goethe, The Metamorphosis by Kafka, No Exit by Jean Paul Sartre
ELL455BRAIN AND LANGUAGE
BRAIN AND LANGUAGE
S303.04.03Bu ders dilin nasıl organize edildiğini ve beyinde nasıl çalıştığını tanıtmaktadır.Kurs özellikle beyinde dilin lokalizasyonuna ve beyin ve dil ile ilgili teorilere, tipik ve atipik (bozulmuş) dilde ERP, MEG, PET ve fMRI gibi beyin görüntülemenin güncel yöntem ve tekniklerine odaklanır.Ders ayrıca beyindeki dilin gelişimini, dilin modülerliğini ve biliş konularını da ele alacaktır. Ders, fonolojik, morfolojik, sözdizimsel, anlamsal ve sözlüksel bilginin beyindeki temsilinin kısa bir tartışmasıyla sona erecektir.This course introduces how language is organized and how it works in the brain. The course specifically focuses on the localization of language in the brain, and theories about brain and language, current methods and techniques of brain imaging such as ERP, MEG, PET and fMRI in typical and atypical (impaired) language. The course will also address the development of language in the brain, the modularity of language and cognition. The course will end up with a brief discussion of the representation of phonological, morphological, syntactic, semantic and lexical knowledge in the brain.
OFE401KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
COMPARATIVE LITERATURE
S303.04.03Dünya edebiyatından aynı veya farklı konuda yazılmış eserler ele alınır ve incelenir. Metinler, onları oluşturan olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, anlatıcı ve bakış acısı gibi unsurlardan hareketle yorumlanır.Analize and discuss different literatures and their interrelations. Comparative literature and literary translation. Comparative literature and literary movement.
PSI353LITERATURE AND PSYCHOANALYSIS
LITERATURE AND PSYCHOANALYSIS
F202.04.02Freud'un teorilerini kullanarak, John Keats, Edgar Allan Poe gibi şair ve yazarlarını metinlerini incelemek ve seçilen filmlerde öğrendiğimiz kuramları uygulamak.This course focuses on the relationship between literature and psychoanalysis. Students will demonstrate through written work and in-class comments their ability to apply various theories to works of literature
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ELL414SHAKESPEARE STUDIES-II
SHAKESPEARE STUDIES-II
Z303.05.03Shakespeare'in seçilmiş oyunlarıSelected works of William Shakespeare
ELL416POSTCOLONIAL LITERATURE
POSTCOLONIAL LITERATURE
Z303.05.03Rudyard Kipling “The White Man’s Burden” James Thomson “Rule Britannia” Mrs Ernest Ames “An ABC for Baby Patriots” Ruperake Petaia “Kidnapped” Grace Nichols “The Fat Black Woman Goes Shopping” “Wherever I Hang” Thomas Babington Macaulay From “Minute on Indian Education” Salman Rushdie “English is an Indian Literary Language” Ngugi Wa Thiong’o “The Language of African Literature” From Decolonizing the Mind Hanif Kureishi [“You Will Always Be a Paki”] Bend It Like Beckham Louise Bennet “Colonization in Reverse” Homi Bhabba “Of Mimicry and Man” Chinua Achebe Things Fall Apart Toni Morison The Bluest Eye Doris Pilkington Garimara - Follow the Rabbit Proof FenceRudyard Kipling “The White Man’s Burden” James Thomson “Rule Britannia” Mrs Ernest Ames “An ABC for Baby Patriots” Ruperake Petaia “Kidnapped” Grace Nichols “The Fat Black Woman Goes Shopping” “Wherever I Hang” Thomas Babington Macaulay From “Minute on Indian Education” Salman Rushdie “English is an Indian Literary Language” Ngugi Wa Thiong’o “The Language of African Literature” From Decolonizing the Mind Hanif Kureishi [“You Will Always Be a Paki”] Bend It Like Beckham Louise Bennet “Colonization in Reverse” Homi Bhabba “Of Mimicry and Man” Chinua Achebe Things Fall Apart Toni Morison The Bluest Eye Doris Pilkington Garimara - Follow the Rabbit Proof Fence
ELL420GRADUATION PROJECT
GRADUATION PROJECT
Z223.05.04Öğrenciler grup halinde geliştirdikleri araştırma modeli çerçevesinde ölçmek istedikleri değişkenlere uygun ölçekler kullanarak veri toplama, verilerin analizi, bulguların yorumlanması ve değerlendirmesi süreçlerini içeren bir bitirme projesi yazmaktadır.Students write a graduation project that includes the analysis, interpretation and evaluation of findings within the framework of the research topic they developed as a group.
ELL422CONTEMPORARY LITERATURE
CONTEMPORARY LITERATURE
S303.04.03William Golding, Muriel Spark, Margaret Atwood, ve Kazuo Ishiguro gibi yazarlardan seçili eserler okunacaktır.Selected readings from William Golding, Muriel Spark, Margaret Atwood, and Kazuo Ishiguro.
ELL436SELECTIONS FROM WORLD LITERATURE-II
SELECTIONS FROM WORLD LITERATURE-II
S303.04.03Dersin İçeriği Dünya Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir.A selection from twentieth-century World literature.
ELL438SELECTIONS FROM AMERICAN LITERATURE-II
SELECTIONS FROM AMERICAN LITERATURE-II
S303.04.03Amerikan edebiyatının iç savaş döneminden 1960'lara kadar olan dönemini kapsar. Amerikan edebiyatını ve kültürü tarihi süreci içerinsinde eleştirel açıdan değerlendirebilecek eserler okunacaktırThis course will examine American literature in the early Cold War period (the 1940s through the 1960s), especially the authors of what would become known as The Beat Generation. In each two week block we will focus on the novel of one author asking ourselves how he or she fits into the larger framework of postwar literature and culture. Instead of focusing on the novels and your memory for a set of written exams, you will, over the course of the semester write a large paper on the subject at hand, using one or more of the novels in addition to external research.
ELL448LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
S303.04.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.This course provides an overview about the relationship between language and culture. The focus of the course is on issues such as meaning as sign, meaning as action, spoken and written language, language and identity.
OFE402EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
ECONOMIC SOCIOLOGY
S303.04.03Toplum ve ekonomi ilişkileriRelations with society and the economy
BUS437BASIC BUSINESS
BASIC BUSINESS
G202.03.02
EEE377CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
G303.03.03Aşağıdakileri içeren dijital bilgilerin güvenliğine giriş: tehditler; düzenlemeler; risk yönetimi; saldırı tespiti ve yanıtı; kriptografi, adli tıp; ve teknik eğitim ve sertifikalar.An introduction to security of digital information including: threats; regulations; risk management; attack detection and response; cryptography, forensics; and technical training and certifications.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU490MATHEMATICAL THINKING
MATHEMATICAL THINKING
G303.03.03
INE3136 SIGMA
6 SIGMA
G202.03.02Değişkenlik tanımı, normal dağılım tanımı, sigma ve altı sigma tanımı, Motorola´nın altı sigma yaklaşımı, altı sigma uygulama adımları, altı sigma organizasyon yapısı, altı sigma uygulamasında kullanılan araç ve yöntemler, tasarım altı sigma, yalın altı sigma.Includes techniques and methods to increase the quality of products.
INE362FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
G202.03.02Ders iceriginde Cevre Sorunları,Yenilenebilir Enerji Yaklasımları, Yesil Ekonomi ve uygulamaları yer almaktadir. Haftalik ders planinda icerik daha ayrintili bir sekilde belirtilmistir.The contents of the course are as follow: S.D Goals Low Carbon Economy Green Energy
INT407EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
G202.03.02
PSR333MODERN WORLD HISTORY
MODERN WORLD HISTORY
G303.03.03Modernleşme- modern hükümet, modern toplum ve kültür-, belirtilen dönemdeki Batı uygarlığının, özellikle kolonileşme ve emperyalizm gibi araçları kullanarak benimsediği önemli rol, Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika kalkınma süreçleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is a survey of world history from the early sixteenth century to the present, emphasizing social, intellectual and political topics.
TRE301TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES
G303.03.03İletişim ve medya kuramları, teorileri ve medya çevirisi, medya ve çeviri ilişkisi.Communication and media theories, theories and media translation, media and translation relationship.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.