English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT FOR BUSINESS MANAGER (IN ENGLISH)(WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT FOR BUSINESS MANAGER (IN ENGLISH)(WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BUS503ADVANCED ACCOUNTING
ADVANCED ACCOUNTING
Z303.06.03Muhasebe Politikaları, Mali Tablolar, Mali Analizin önemi ve teknikleri, Konsolidasyon, Enflasyon muhasebesi, Finansal Kiralama gibi konuları kapsar.The course unit covers the accounting policies, financial statement, the importance and techniques of financial analysis, consolidation, inflation accounting and financial leasing.
BUS513CONTEMPORARY MANEGEMENT AND STRATEGIC PLANNING
CONTEMPORARY MANEGEMENT AND STRATEGIC PLANNING
Z303.06.03Küreselleşme ve Değişim Stratejik Yönetime Giriş Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Planlama Genel Çevre Analizi İşletme Analizi, FÜTZ Analizi Misyon, Vizyon ve Stratejilerin Belirlenmesi, Temel Stratejiler Kurumsal Stratejiler Rekabet Stratejileri konularında bilgi aktarılır.This course contains topics such as: Globalization and Change, Introduction to Strategic Management, Strategic Management Process, Strategic Planning, General Environment Analysis, Business Analysis, SWOT Analysis, Establishing Mission, Vision and Strategies Basic Strategies, Corporate Strategies, Competitive Strategies, Departmental Strategies, Strategic Appraisal and Control, Corporate Governance and Ethics.
BUS501ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT
ORGANIZATIONS AND MANAGEMENT
S303.06.03Yönetimin fonksiyonları;Planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol. Yönetimde roller, görevler, yetkiler, organizasyon yapıları, örgüt kültürü ve güç ilişkileri ve modern yönetim yaklaşımları.The functions of management; planning, organizing, leading and control. Management roles, the authority, organization structures, culture, power relations and contemporary approaches in management.
BUS507MARKETING
MARKETING
S303.06.03Girişimcilik kavramı ve şirketleşme, proje yönetiminde finansal konuların öğretilmesi, Dersin kapsamında, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri gibi konular incelenir.Entrepreneurship concept and corporation, teaching financial issues in project management Fundamental concepts such as global marketing environment and marketing management required gathering information about international markets, analyzing and evaluating them, and outstanding problems and solution suggestions will be covered in this course.
BUS509FINANCIAL MANAGEMENT
FINANCIAL MANAGEMENT
S303.06.03Temel Kavramlar, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Finansal Planlama, Çalışma Sermayesi Yönetimi gibi konular incelenir.Basic Concepts, Time Value of Money, Financial Analysis, Financial Planning, Working Capital Management.
BUS511HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
S303.06.03İnsan kaynakları yönetimi çevresi, iş analizi ve insan kaynakları planlaması, işe alma, seçim, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama ve gelişimi, performans değerlendirme, ücretlendirme, sağlık ve güvenlik, sendikal ilişkiler, küresel insan kaynakları yönetimi konularını kapsar.Introduction to Human Resource Management, Legal aspects in HRM, Strategic Human Resource Management Job design and analysis, Performance management, HR planning, Staffing, Training and Development, Compensation and Incentive, and Employee and Labor Relations
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBU532RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Bu dersten başarılı olanların sosyal bilimlerde kendi alanları ile ilgili konuları araştırabilecek donanımı kazanmış olacaklardırTo evaluate major methodological approaches and research methods in communication studies.
BUS505OPERATIONS MANAGEMENT
OPERATIONS MANAGEMENT
S303.06.03Üretim Yönetimi; girdileri ürünler ve hizmetlere dönüştüren örgütlerin ilgili dilimlerindeki, yani prodüktif(verimli) sistemlerdeki, tüm çalışmaların planlanması,örgütlenmesi, kadrolanması, yönlendirilmesi ve kontrolü olarak ifade edilebilir.The course unit covers production management, planning, organization, direction and control of organizations that turn input into products and services, productive systems.
ISM501STRATEGIC MANAGEMENT
STRATEGIC MANAGEMENT
S303.06.03Girişim ve Organizasyon Yönetimi, Ders strateji formülasyonu, uygulaması ve değerlendirmesi hakkında pek çok unsuru barındırmaktadır.The lesson covers the various components of strategy formulation, implementation and evaluation.
ISM502ACCOUNTING STANDARTS APPLICATION
ACCOUNTING STANDARTS APPLICATION
S303.06.03Uluslararsı alanda ortaya çıkan analaşılabilir bilgi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarında farklı düzenlemeleri ortadan kaldırmak amacıyla Uluslararası Muhasebe Stanadartları Kurulu (IASB) tarafından oluşturulan Uluslarrası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’ye uyum için paralelinde Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun (TMUDESK)’in hazırladığı 29 adet Türkiye Muhasebe Standartları’nın anlaşılması ve uygulanmasını kapsamlı örneklerle yardımıyla sağlayabilmektir.The course unit covers the International Financial Reporting Standards (IFRS) formed by International Accounting Standards Board (IASB) to meet the need for information in the international arena and to eliminate the different regulations in accounting and financial reporting practices and the 29 Turkish Accounting Standards that Turkish Accounting and Auditing Standards Board prepared.
ISM503MODERN APPROACHES IN MANAGEMENT AND ORGANIZATION
MODERN APPROACHES IN MANAGEMENT AND ORGANIZATION
S303.06.03Girişim ve Organizasyon Yönetimi, Yönetim kavramı-özellikleri-önemi, sistem düşüncesi, yönetim düşüncesindeki gelişmeler ve nedenleri, gelişim modeli, yönetim okulları, yönetim ve organizasyon alanında çalışmanın güçlüğü, klasik, neo-klasik, modern(sistem ve durumsallık yaklaşımı) ve postmodern yaklaşımlar, çağdaş yönetim teknikleri, gelecekte yönetimEnterprise and organization management, Students are required to read material that exemplifies the use of each of these methods and discuss the methods the authors used in class. Students are also introduced to the process of conducting their own research. Ultimately, the course explores specific topic areas in which research is conducted on television programming and movies, and students have the opportunity to prepare a research project.
ISM526BRAND MANAGEMENT
BRAND MANAGEMENT
S303.06.03Tüketici açısından marka nedir; kurumların markaları doğru yönetebilme koşulları. Marka değeri nasıl yaratılır, nasıl ölçümlendirilir ve küresel dünyada nasıl kullanılır? Markanın bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesinde rolü ve benzeri konu başlıkları incelenmektedir.What is the brand from the view of consumer; The conditions under which the brands of the institutions can be managed correctly. How is brand value created, how is it measured and used in the global world? The role of the brand in the framework of integrated marketing strategies and similar topics are examined in the content of this course.
ISM528DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE
DIGITAL MARKETING AND E-COMMERCE
S303.06.03Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aşağıdakiler hakkında bilgi sahibi olacaktır: • Dijital ticaretin ve e-ticaretin anlamı ve kapsamı. • Elektronik haberleşmelerle sağlanan yeni iş modelleri ve pazar yapısı. • Dijital iş yönetimi için gereken donanım, yazılım ve telekomünikasyon. • Dijital iş geliştirme stratejileri • E-tedarik •Dijital pazarlama • E-ticareti müşterileri edinmek ve elinde bulundurmak için uygulayan pazarlama teknikleri ve b.Student, who passed the course satisfactorily will have knowledge about: • Meaning and scope of digital business and e-commerce. • New business models and marketplace structures enabled by electronic communications. • Hardware, software and telecommunications that need to be managed to achieve digital business. • Macro-environment of an organization, which presents opportunities and constraints on strategy and implementation • Digital business development strategies • E-procurement and digital marketing • Marketing techniques that apply e-commerce for acquiring and retaining customers.
ISM530LEADERSHIP AND MOTIVATION
LEADERSHIP AND MOTIVATION
S303.06.03Liderlik teorileri, liderlik değişim ve yenilik, motivasyon teorileri konularında bilgi aktarılır.Leadership theories, leadership change and modernity, motivation theories
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE557TERM PROJECT COURSES
TERM PROJECT COURSES
Z000.03.00Proje konusunun, amacının, öneminin, kapsamının sınırlıklarının, yönteminin, içindekiler kısmının, lieratür taramasının yapıldığı çalışmaları içermektedir. Bununla birlikte çalışmanın proje yazım esaslarına göre hazırlanıp bitirilmesini kapsamaktadır.It includes the works where the subject, purpose, importance, scope, limitations, method, contents of the project subject, literature review is made. However, it includes the preparation and completion of the study according to the project writing principles.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.