English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-IT BASED TEACHING TECHNOLOGIES (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-IT BASED TEACHING TECHNOLOGIES (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL582ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEORİLERİ
THEORIES OF LEARNING AND TEACHING
Z303.06.03Temel kavramlar, öğrenme kuramları, edimsel koşullanma, bilgiyi işleme kuramı, öğretme kuramları ve modelleri, öğretimde çağdaş yaklaşımlarLearning and teaching theories,Learning theories, behavioral learning theories, operant conditioning, social cognition theory, information processing theory
BYL551BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE
S303.06.03Sayı sistemleri ve işlemleri, boole cebiri, mantıksal devre tasarımı, makina dili, assembler dili, bilgisayar donanım ve yazılımı, algoritmalara girişBasic concepts of computer science, number systems and operations, boolean algebra, logical citcuit design, machine language, assembly language, computer hardware and software, introduction to algorithms.
BYL554NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
OBJECT-BASED PROGRAMMING
S303.06.03Nesne tasarım ilkelerinin temel kavramları, Java program yapısı, Standart kütüphane, Fonksiyonlar yüklenme ve şablonları, veri soyutlama prensiplei, sınıflar, kurucu ve yok ediciler, kalıtım, korumalı üyeleri, polimorfizm.The basic concepts of object designing principles, Java program structure, Standart library, Functions overloading and templates, data abstraction principles, classes, constructors,destructors, inheritans, protected members, polymorphism.
BYL555VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
S303.06.03Veri tabanı tasarım algoritmaları ve uygulamaları, E-R modeli, hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri tabanları, sorgu dilleri, ilişkisel cebir ve matematiği, veri bağımlılıkları, normal formlar, nesne yönelimli ve dağıtık veritabanları, eş zamanlı, bütünlük, ve güvenlik konuları; Dağıtık veri tabanı. Nesne yönelimli veri tabanları ,bir veritabanı sisteminin tasarımı ve uygulamasının dönem projesi olarak sunumuData base design, algorithms and applications, the ER model, hierarchical, network and relational databases, query languages​​, relational algebra and calculus, data dependencies, normal forms, object-oriented and distributed databases, concurrency, integrity, and security issues; Distributed data base . Object-oriented databases, design and implementation of a database system as the term project presentation
BYL557AĞ YAPILARI VE İNTERNET KULLANIMI
NETWORK STRUCTURE AND INTERNET USE
S303.06.03Bilgisayar ağları ve OSI modeli, TCP/IP, Windows server 2008 ağ yapısı ve ayarları, domain ve hosting kavramları, ağ güvenliğiNetwork structures and Internet issues, devices used in networks, communication protocols, TCP/IP, server operating systems, domain and hosting, network security
BYL571EĞİTİMDE VERİ MADENCİLİĞİ
DATA MINING IN EDUCATION
S303.06.03Veri madenciliği kavramı, veri madenciliği döngüsü, yöntemlerler.The concept of data mining, data mining cycle, methods
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL583SANAL ORTAMDA PROGRAM GELİŞTİRME
PROGRAM DEVELOPMENT IN VIRTUAL ENVIRONMENT
S303.06.03Dersin içeriği ;eğitim programı program geliştirme .sanal ortam ve sanal ortamda program geliştirme kavramları ile bilgi teknolojileri yoluyla öğretim programlarının hedefleri,içeriği,öğrenme öğretme durumları ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır.Concepts of program development in a virtual environment, sub-structure of the virtual environment, the use of sub-structure of the virtual environment, Development of teaching materials for the virtual environment , types of virtual education
BYL584SENARYO EĞİLİMLİ PROGRAMLAMA DİLLERİ
SCRIPT-PRONE PROGRAMMING LANGUAGES
S303.06.03Flash çalışma ortamı, statik animasyonlarla çalışma, etkileşimli animasyonlarla çalışma, temel script komutları, fonksiyonlar,action script kullanım örnekleriFlash environment, static animations, interactive animations with Flash Action script to make the rules and commands, functions, action script samples
BYL586ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM EĞİT.MAT.GEL.
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE EDUCATIONAL MULTIMEDIA MATERIAL
S303.06.03Etkileşimli çoklu ortam eğitim materyali geliştirme, Çoklu ortam marteryalleri, çoklu ortam teknolojileri, etkileşimli materyallerin kullanım boyutlarıConcepts of interactive multi-media training material development, multi-media materials, multi-media technologies, use of interactive materials, product development under multimedia.
BYL592EĞİTİM AMAÇLI WEB SAY.TASARIMI
TRAINING PURPOSES WEB PAGE DESIGN
S303.06.03Web sayfası tasarımında kullanılan araç ve yöntemler, web sunucuları, HTML, Java Script, veri tabanı kullanımı, dinamik web sayfalarıWeb page design tools and methods used in web applications, HTML applications, java scripts, using Dreamweaver, Flash
BYL593SANAL EĞİTİM MODELLERİ
VIRTUAL TRAINING MODELS
S303.06.03Sanal eğitim modelleri kuramları, sanal eğitimin yapısı, sanal eğitim sistemi geliştirmek, sanal eğitim ortamında verimlilik, Türkiyeden örneklerTheories of virtual education models, virtual education structure, common virtual educational infrastructures, means to develop virtual training materials, types of virtual education, samples from Turkey
YPYU556YAPAY US
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
S303.06.03Dersin içeriğinde yapay us sistemleri ve bu sistemlerin programlama algoritmaları yer almaktadır.This course covers artificially intelligent systems and the programming algorithms of these systems.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE545DÖNEM PROJESİ
TERM PROJECT
Z000.010.00Problemin tanımı, çözüm seçenekleri, en uygun çözümün belirlenmesi, çözümün uygulanması, çözümün test edilemsi, çalışmanın raporlanması ve bir jüri önünde savunulması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.