English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE601BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
Z303.08.03Bilim felsefesi, bilimsel araştırmaların tanımı, nedenleri, temel kavramlar, araştırmanın temel ilkeleri, deneme tipleri ve temel istatistiksel kavramlar ele alınır. Araştırmalarda problem seçimi, literatür tarama tekniklerinin değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme, veri toplama, temel istatistiksel yöntemlerin Beden Eğitimi ve Spor Araştırmalarında kullanımı, rapor ve tez yazım teknikleri.Science philosophy, definition of scientific research, reasons, basic concepts, basic principles of research, types of trials and basic statistical concepts are discussed. Problem selection in research, evaluation of literature screening techniques, measurement and evaluation, data collection, use of basic statistical methods in Physical Education and Sports Research, report and thesis writing techniques.
BSE603SPOR YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ
HUMAN RELATIONS IN SPORTS ADMINISTRATION
Z303.08.03Yönetim ve yönetim biliminin açıklanması. Spor yönetimi ve insan ilişkilerinin açıklanması. Yönetimde insan ilişkilerinin tanımı ve önemi. İnsan ilişkilerinin temel öğeleri. İnsan davranışları ve ihtiyaçları. Motivasyon. İşletmelerde motivasyon. Biçimsel ve doğal örgütler. Yönetimde katılma. Yönetimde rol ve statü. Yönetimde rol uyuşmazlığı ve alanları. Spor işletmeleri ve organizasyonlarında yönetime katılma ve motivasyon.Explaining the science of management and management. Explanation of sports management and human relations. Definition and importance of human relations in management. Basic elements of human relations. Human behaviors and needs. Motivation. Motivation in businesses. Formal and natural organizations. Participation in management. Role and status in management. The role mismatch and areas in management. Participation in management and motivation in sports organizations and organizations.
BSE609SPORDA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG
ERGOGENIC AIDS AND DOPING IN SPORTS
S303.07.03Beslenmenin tanımı ve amaçları, etkileyen faktörler, sporcu beslenmesinin önemi Enerji metabolizması, bazal metabolizma, besinlerin enerji değeri, sporda enerji ihtiyacını belirleyen faktörler Enerji kaynakları. Toparlanma sürecinde yenilenmesi, enerji harcanımı ve hesaplanması Besinler ve fiziksel performans, karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolizma ve görevleri Vitaminlerin görevleri ve performansla ilişkileri, yağda ve suda çözünen vitaminler Mineraller ve eser elementler Su ve su metabolizması, su kaybı, su alımı ve su dengesi Kuvvet ve sürat sporlarında beslenme ilkeleri Ara Sınav Dayanıklılık sporlarında beslenme ilkeleri Takım sporlarında beslenme ilkeleri Sporcularda vücut ağırlığının kontrolü Sporda ergojenik yardım, araştırma sunumu Sporda doping ve kontrolü ve araştırma sunumDefinition and aims of nutrition, affecting factors, the importance of athlete nutrition Energy metabolism, basal metabolism, energy value of nutrients, factors that determine energy needs in sports Energy sources. Regeneration during the recovery process, energy expenditure and calculation Nutrients and physical performance, carbohydrate, metabolism and functions of fat and proteins Functions of vitamins and their relationship with performance, fat and water soluble vitamins Minerals and trace elements Water and water metabolism, water loss, water intake and water balance Force Nutrition principles in endurance sports Nutrition principles in team sports Control of body weight in athletes Ergogenic help in sports, research presentation Doping and control in sports and research presentation
BSE611EGZERSİZE KARDİYOVASKÜLER UYUM VE REHABİLİTASYON
CARDIOVASCULAR ADAPTATION IN EXERCISE AND REHABILITATION
S303.07.03Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler düzenleme ve uyum, aerobik ve anaerobik eğitimin vücut sistemi üzerine etkileri, maksimal aerobik güç, soğuma, solunum sistemi ve egzersizle solunum kontrolü, kas fizyolojisi, kas iskelet sistemi, membran ve kas aksiyon potansiyeli, sinir fizyolojisi, sinaptik geçiş, eksitasyon-inhibisyon nöral kontrolü, omuriliğin motor fonksiyonlar için organizasyonu, enerji sistemi, egzersiz ve hormonal sistem, yaşlanma ve egzersiz, diyabet ve egzersiz, diabets mellitus, obesite ve egzersiz, vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi.Cardiovascular system and exercise, cardiovascular regulation and adaptation, effects of aerobic and anaerobic training on body system, maximal aerobic power, cooling, respiratory system and exercise control, muscle physiology, musculoskeletal system, membrane and muscle action potential, nerve physiology, synaptic transition , excitation-inhibition neural control, organization of spinal cord for motor functions, energy system, exercise and hormonal system, aging and exercise, diabetes and exercise, diabets mellitus, obesity and exercise, evaluation of body composition.
BSE613ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ
CONTEMPORARY MANAGEMENT THEORIES
S303.07.03Çağdaş yönetim yaklaşımları: Giriş, İşletme çevresi ve değişen dinamikler, Yaratıcılık yönetimi, Personel güçlendirme, Dış kaynak kullanımı, Zaman yönetimi, Kıyaslama, Açık yönetim, Değişim yönetimi, Değişim mühendisliği, Sanal örgütler, Öğrenen örgütler, Sosyal sorumluluk, İş toplantılarıContemporary management approaches: Introduction, Business environment and changing dynamics, Creativity management, Personnel empowerment, Outsourcing, Time management, Benchmarking, Open management, Change management, Change engineering, Virtual organizations, Learning organizations, Social responsibility, Business meetings
BSE615SPOR YARIŞMALARI ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
ANALYSIS AND EVALUATION OF SPORTS COMPETITIONS
S303.07.03Spor yarışmaları analizi ve uygulama alanları, Sporda analiz çeşitleri ve değerlendirmesiAnalysis and application areas of sports competitions, types of sports analysis and evaluation
BSE617EGZERSİZDE METABOLİK VE ISI ADAPTASYONU
METABOLIC AND HEAT ADAPTATION IN EXERCISE
S303.07.03İnsan vücudundaki enerji metabolizmasını ve yüklenme esnasında enerji kulanım bilgisini öğretmek, Dinlenme ve egzersiz sırasında aerobik ve anaerobik enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi yapmak, Egzersiz sonrası toparlanma yöntemleri öğretmek, Egzersizde enerji kullanımının hormonal düzenlenmesi öğretmek, Isı dengesi ve egzersiz hakkında bilgi sahibi yapmak, Vücut sıvılarının düzenlenmesi ve hormonal etkiler hakkında bilgi sahibi yapmak, Enerji harcanımı, metabolizmanın ölçülmesi ve egzersize metabolik adaptasyon bilgilerini vermek, İklim şartları, değişik rakımlarda, müsabaka öncesi ve sonrası beslenme ilkelerini öğretmek, Besin alımının düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi yapmak, Egzersiz ve diyet arasındaki ilişkiyi öğretmek, Sıcak havada egzersiz ve beslenme bilgilerini kazandırmak, Cinsiyet, yaş ve ısıya uyum hakkında bilgi sahibi yapmak, Isıya bağlı rahatsızlıklar hakkında bilgi sahibi yapmakTo teach energy metabolism in human body and energy usage during loading, To have information about aerobic and anaerobic energy sources during rest and exercise, To teach recovery methods after exercise, To teach hormonal regulation of energy use in exercise, To have information about heat balance and exercise, regulation and hormonal effects, Energy expenditure, measurement of metabolism and metabolic adaptation to exercise to give information, Climate conditions, at different altitudes, before and after the competition to teach nutrition principles, To learn the regulation of food intake, to teach the relationship between exercise and diet, To gain information about exercise and nutrition in hot weather, to have information about sex, age and heat adaptation, to have information about heat-related disorders
BSE619HAREKET ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
MOTION ANALYSIS AND ASSESSMENT
S303.07.03Temel Biyomekanik ve kinesiyolojik prensipleri insan vücudunda uygulama, Eğitimi ve Sporda Temel kavramlar ( güç, kuvvet ,dayanıklılık,hız,ivme ), Hareket ve hareket şekilleri, kas ve sinir faaliyetleri, Linear kinematik, Acısal kinematik, Linear kinetik , Açısal kinetik, Denge ve vücut ağırlık merkezi, stabilite, dengeyi koruma, Eklem mekaniği (kas tendon mekaniği ), Dolaşım mekaniği, Solunum mekaniği, İskelet kaslarının yapı ve kimyası, Kas Dinamikleri, Hareket analizi ve analizinde teorik yaklaşımlar, Kassal kuvvet, güc, Spor tekniklerinde kuvvet bileşkeleri ve analizi, Spor tekniklerinin analizi ( Yüksek atlama, Uzun atlama, gülle atma, Ağrılık kaldırma Yüzme, Futbol, Jimnastik, Atma ve atlamaların biyomekaniği (atmalar, yüksek atlama, uzun atlama, vurmalar)Application of basic biomechanical and kinesiological principles in human body, Basic concepts in education and sport (power, strength, endurance, velocity, acceleration), motion and movement forms, muscle and nerve activities, linear kinematics, angular kinematics, linear kinetic, angular kinetic, balance and body center of gravity, stability, balance retention, joint mechanics (muscle tendon mechanics), circulatory mechanics, respiratory mechanics, structure and chemistry of skeletal muscles, muscle dynamics, theoretical approaches in motion analysis and analysis, Kassal force, strength, force components and analysis in sport techniques , Analysis of sports techniques (High jump, Long jump, Shot put, Weight lifting Swimming, Football, Gymnastics, Biomechanics of jump and jump (throws, high jump, long jump, strikes)
BSE621SPOR EKOMİSİ VE PAZARLAMA
SPORTS ECONOMICS AND MARKETING
S303.07.03İktisadi düşünce içinde spor. Sporun toplumsal arz ve talebi ile genel özellikleri. Sporda tüketim yatırım ve işletmecilik özellikleri. Spor yatırımlarının iktisadi gelişmeye katkısı ve ölçülmesi. Spor yatırımlarının finansmanı. Spor harcamaları ve maliyet-fayda analizi. Spor ve iktisadi kalkınma pazarlama teknikleri. Spor çıktılarının pazarlanması Türkiye ve Dünya pazarlama sorunlarıSports in economic thought. Social supply and demand and general characteristics of sports. Sports consumption, investment and business characteristics. Contribution of sports investments to economic development and measurement. Financing of sports investments. Sport expenditure and cost-benefit analysis. Sports and economic development marketing techniques. The marketing of sports output Turkey and the world marketing problems
BSE623YÖNETİM PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT
S303.07.03Psikolojinin genel yönetim ve işletme yönetimi ile ilişkileri, Kişilik ve kişisel farklılıkların analizi, Örgütlerde gruplar ve grupsal farklılıklar, Örgütlerde inançlar, tutumlar ve tutumların ölçülmesi,Örgütlerde moral, ölçümü ve düzeyinin belirlenmesi,Örgütsel davranışlar, grup dinamiği, değişiklikler ve yenilikler, örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler,İşe devamsızlık sorunu ve personel devri İşte monotonluk sorunu ve önlenmesi,İş ortamının fiziksel sorunları,İş ile personel arasındaki uyumun sağlanması,Bireylerarası ilişkiler ve haberleşme,Yönetsel yetki, analiz ve ast-üst ilişkileri,Örgülerde yönetime katılma, örgütlerde çatışma ve çatışmanın önlenmesi, Örgütlerde önderlik ve önder davranışlarının analizi, örgüt geliştirmeRelationship between psychology and general management and business management, analysis of personality and personal differences, groups and group differences in organizations, beliefs, attitudes and attitudes measurement in organizations, morale, measurement and level determination in organizations, organizational behavior, group dynamics, changes and innovations, psychological problems in organizations and complaints, the problem of absenteeism and employee turnover Problem and prevention of monotony at work, the physical problems of the work environment, ensuring the harmony between work and personnel, interpersonal relations and communication, managerial authority, analysis and subordinate relations, participation in management of the organization, conflict and conflict in organizations prevention, analysis of leadership and leadership behaviors in organizations, organization development
BSE625OLİMPİK FELSEFESİ VE OLİMPİZM
OLYMPIC PHILOSOPHY AND OLYMPISM
S303.07.03Temel felsefe kavramları, Olimpik Felsefe, Olimpik Felsefe Açısından olimpizmin tanımı, Sporun sosyal felsefesi, Hareket ve oyun felsefesi Felsefi açıdan sporda etik ve estetik, Sporda fair play felsefesi, Uzak doğu sporları felsefesi, Geleneksel Türk sporlarının felsefesi, Çağdaş beden eğitimi akımları ve öncüleri, Türk beden eğitimi ve spor felsefesi, Modern olimpizmin temelleri ve problemleri Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizmTemel felsefe kavramları, Olimpik Felsefe, Olimpik Felsefe Açısından olimpizmin tanımı, Sporun sosyal felsefesi, Hareket ve oyun felsefesi Felsefi açıdan sporda etik ve estetik, Sporda fair play felsefesi, Uzak doğu sporları felsefesi, Geleneksel Türk sporlarının felsefesi, Çağdaş beden eğitimi akımları ve öncüleri, Türk beden eğitimi ve spor felsefesi, Modern olimpizmin temelleri ve problemleri Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm
BSE627SPOR SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
INVESTIGATION AND EVALUATION OF SPORTS SYSTEMS
S303.07.03Dersin tanımı, içeriği, literatür bilgi, Karşılaştırmalı yönetim kavramı ve yöntemleri, Türk spor sisteminin yönetsel yapısı ve işleyişi, Seçilmiş bazı ülkelerde sporun yönetsel yapısı ve işleyişi, Almanya Spor Sistemi, Birleşik Krallık Spor Sistemi, Fransa Spor Sistemi, Italya Spor Sistemi, Avusturya Spor Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri Spor Sistemi, Türk spor yönetiminin İncelenmesi, Türk spor yönetiminin karşılaştırmalı analizi, Türk spor yapısının incelenmesi ve genel değerlendirmeCourse description, content, literature knowledge, the concept and methods of comparative management, administrative structure and functioning of the Turkish sports system, managerial structure and functioning of selected countries, Germany Sports System, United Kingdom Sports System, France Sports System, Italy Sports System, Austria Sports System System, United States Sports System, Examination of Turkish sports management, comparative analysis of Turkish sports management, examination of Turkish sports structure and general evaluation
BSE629ANTREMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF SPORTS TRAINING PROGRAMS
S303.07.03Antrenman bilgisinin önemi ve tarihsel gelişimi; antrenman terminolojisi; antrenman ilkeleri: özel olma ilkesi, aşırı yüklenme ilkesi, geriye dönüş ilkesi; yüklenme ve uyum: akut uyum, kronik uyum, süper kompanzasyon; yüklenme ve kalp atım sayısı ilişkisi: aerobik yüklenme, anaerobik yüklenme; kondisyonel özelliklerin teori ve metodolojisi: kuvvetin teori ve metodolojisi: süratin teori ve metodolojisi, dayanıklılığın teori ve metodolojisi, hareketliliğin teori ve metodolojisi; yükseltide antrenman.Importance and historical development of training knowledge; training terminology; training principles: special principle, overload principle, return principle; loading and adjustment: acute adjustment, chronic adjustment, supercompensation; relationship between loading and heart rate: aerobic loading, anaerobic loading; theory and methodology of conditional properties: theory and methodology of force: theory and methodology of speed, theory and methodology of endurance, theory and methodology of mobility; training on altitude.
BSE631ANTREMAN PLANLAMASI
PLANNING OF SPORTS TRAINING
S303.07.03Antrenman Kavramı ve Antrenmanın Temel İlkeleri, Yüklenme ve Adaptasyon, Antrenman Planlaması İlkeleri ve Antrenman Planlaması Örnekleri, Çocuklarda Büyüme ve Biyomotor Becerilerin Gelişimi, Çocuklarda Yetenek Seçimi ve Yönlendirilmesi, Sürat Gelişimi ve Antrenmanı, Kuvvet Gelişimi ve Antrenmanı, Dayanıklılık Gelişimi ve Antrenmanı, Esneklik Gelişimi ve Antrenmanı, Koordinasyon Gelişimi ve Antrenmanı Antrenmanın bilimsel testleri ve bilimsel testlerle yönlendirilmesi, Özel Antrenman BilgisiTraining Concept and Basic Principles of Training, Load and Adaptation, Training Planning Principles and Training Planning Examples, Children Growth and Biomotor Skills Development, Talent Selection and Direction in Children, Speed ​​Development and Training, Strength Development and Training, Endurance Development and Training, Flexibility Development and Training Training, Coordination Development and Training Scientific training and guiding the training with scientific tests, special training knowledge
BSE633SOSYAL PSİKOLOJİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER
SOCIAL PSYCHOLOGY AND INTERPERSONAL RELATIONSHIP
S303.07.03Sosyal Psikolojinin Temel Kavramlarına Giriş, Tutum, Algı, Güdü, Propaganda, İletişim, Roller, Grup, Sosyalleşme, Kültür, Kişilik, Dil gibi kavramlar üzerindeki tartışmaların özeti, Sosyal Psikoloji Kuramları, Sosyal Psikoloji Kuramları, Sosyal Psikolojide Egemen Bilimsel Paradigmanın Sorunları: Eleştirel Sosyal Psikolojiye Doğru, Endüstri-sosyal psikoloji ilişkisi: Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Hawthorne Deneyleri ve Sosyal Psikolojide Sosyal Darwinizm, Irkçılık ve Soykırım Düşüncesinin Kökenleri (Galton’un zeka ölçüm testleri ve sınıf aidiyeti üzerine kurduğu bağlantı), Siyaset ve Sosyal Psikoloji araştırmaları bağlantısı üzerinden bir yaşam öyküsü; Muzaffer Şerif’in Sosyal Psikolojiye katkıları (Bir liyakat yemininin ardından; 1950 öncesi sınıf temelli araştırmalardan 1950 sonrası grup temelli araştırmalara yöneliş), Sosyal Psikolojide Temel Olgular (Deneyim ve Davranışların Referans Çerçevesi, Çeşitli Psikolojik Olaylardaki Faktörler Arası ilişkiler, Deneyimin Yapılandırılmasında Yer Alan Dayanaklar, Dayanaklarda Kültürel Farklılıklar), İnsanlararası Etkileşim ve Bu Etkileşimin Ürünleri: Grup Yapısı ve Normlar, Dil ve İletişim (Konuşma algısı, gramerin psikolojisi, psikolinguistlerin çalışmaları, beyin ve dil, dil ve toplumsal cinsiyet), Siyasal Tutumların ve Öğrenmenin Dinamikleri Üzerinden Yürüyen Araştırmalar, Kollektif Etkileşim ve Sosyal Hareketler (Güçlü Sosyal Davranışlar, Önemli Faktörler, Koşullar, Büyük Sosyal Hareketlerde Ortaya Çıkan Yeni Değerler) ve Kent ve Çevresel Psikoloji (Gürültü, Kişisel Alan, Kalabalık, Kalabalıkla ilgili kuramlar, Mimari Tasarım, Kentte YaşamIntroduction to Basic Concepts of Social Psychology, Attitude, Perception, Motivation, Propaganda, Communication, Roles, Group, Socialization, Culture, Personality, Language, Summary of the discussions on concepts such as, Social Psychology Theories, Social Psychology Theories, Problems of the Sovereign Scientific Paradigm in Social Psychology: Critical Social Towards Psychology, Industrial-Social Psychology: Developing Attitude Scales and Hawthorne Experiments and Social Darwinism in Social Psychology, Origins of Racism and Genocide Thought (Galton's connection to intelligence measurement tests and class belonging) history; Muzaffer Şerif's contributions to social psychology (following a vows of merit; from pre-1950 class-based research to post-1950 group-based research); Cultural Differences in Basis), Interpersonal Interaction and Products of This Interaction: Group Structure and Norms, Language and Communication (Speech perception, grammar psychology, psycholinguists' work, brain and language, language and gender), Studies on the dynamics of political attitudes and learning, Collective Interaction and Social Movements (Strong Social Behaviors, Important Factors, Conditions, New Values ​​Emerging in Great Social Movements) and Urban and Environmental Psychology (Noise, Personal Space, Crowd, Theory of Crowd) r, Architectural Design, Urban Life
BSE635ÇAĞDAŞ REKREASYONDA YÖNETİM
MANAGEMENT IN CONTEMPORARY RECREATION
S303.07.03Zaman ve Serbest zamanı değerlendirme kavramı, Çalışma ve serbest zaman ilişkisi, Çağdaş rekreasyonun tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması. Çağdaş rekreasyona duyulan ihtiyaç nedenleri, Çağdaş rekreasyonun çeşitli alanlarla olan ilişkisinin değerlendirilmesi.Time and leisure time concept, relationship between work and leisure time, definition of contemporary recreation, characteristics and classification. Reasons for the need for contemporary recreation, evaluation of the relationship between contemporary recreation and various fields.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE602FARKLI ORTAMLARDA EGZERSİZ VE SPOR
EXERCISE AND SPORTS IN DIFFERENT ENVIRONMENTS
Z324.08.05Metabolik gereksinimler; Isı düzenlemesi; Sıcak ortam; Egzersizdeki hidrasyon stratejileri; Soğuk havaya maruz kalmak; Soğuk havadaki egzersizin fizyolojik yanıtları, Yüksek basınç ve dalma fizyolojisi; Yüksek basınçlı ortamın solunumsal etkileri; Orta dereceli irtifada antrenman ve performans; Hipoksinin fizyolojik modeli; Yükseklik antrenmanının önemi; Çok yüksek irtifanın fizyolojik cevapları; Egzersiz çevresel kirlilik; Biyolojik ritim ve egzersiz performansıMetabolic requirements; Heat regulation; Hot place; Hydration strategies in exercise; Exposure to cold air; Physiological responses of exercise in cold air, High pressure and diving physiology; Respiratory effects of high-pressure environment; Training and performance at medium altitude; Physiological model of hypoxia; Importance of height training; Physiological responses of very high altitude; Exercise environmental pollution; Biological rhythm and exercise performance.
BSE604BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖZEL ALAN ÇALIŞMALARI
SPECIAL FIELD STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Z303.08.03Toplum içinde farklı hizmetlere ihtiyaçları olan çocuklar, yaşlılar, engelliler, hamile kadınlar gibi özel popülasyonlar için uyarlanan veya organize edilen spor/rekreasyon programlarının yönetimi.Management of sports / recreation programs adapted or organized for special populations such as children, elderly, disabled people, pregnant women who need different services in the community.
BSE612SPORDA ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMALAR
ANTHROPOLOGICAL STUDIES IN SPORTS
S303.07.03
BSE614SPOR KULÜPLERİ YÖNETİMİ
ADMINISTRATION OF SPORTS CLUBS
S303.07.03
BSE616SPOR HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI
CURRENT ISSUES IN SPORTS LAW
S303.07.03
BSE618SPOR VE GENETİK
SPORTS AND GENETICS
S303.07.03
BSE620SPORCU SAĞLIĞI VE REHABİLİTASYONU
ATHLETE'S HEALTH AND REHABILITATION
S303.07.03
BSE622TÜRK SPOR YÖNETİMİ TARİHİ
HISTORY OF TURKISH SPORTS ADMINISTRATION
S303.07.03
BSE624ENGELLİ SPORLARINDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATIONS IN HANDICAPPED SPORTS
S303.07.03
BSE626SPORDA YAŞAM KALİTESİ
QUALITY OF LIFE IN SPORTS
S303.07.03
BSE628SPOR TURİZM VE ÇEVRE
SPORTS, TOURISM AND ENVIRONMENT
S303.07.03
BSE630EĞİTİM KURUMLARINDA REKREASYON
RECREATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
S303.07.03
BSE632SPORTİF PERFORMANSTA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
MEASUREMENT AND ASSESSMENT TECHNIQUES IN SPORTS PERFORMANCE
S303.07.03
BSE634SPORDA GRUP DİNAMİĞİ
GROUP DYNAMICS IN SPORTS
S303.07.03
BSE636KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ
COMPARATIVE SPORTS MANAGEMENT
S303.07.03
BSE638BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PROGRAM GELİŞTİRME
PROGRAM DEVELOPMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
S303.07.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE605ÇOCUK KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ
EXERCISE IN CHILDREN, WOMEN AND ELDERLY
Z303.08.03Fiziksel egzersizlerin çocuk, kadın ve yaşlılar üzerindeki etkilerinin incelenmesi.Examination of the effects of physical exercises on children, women and the elderly.
BSE607LİDERLİK VE SPOR
LEADERSHIP AND SPORTS
Z303.08.03Liderlik ve spor kavramları; liderlik ve spor yöneticiliği özellikleri/ becerileri/ yaklaşımları; vizyon/misyon geliştirme; değer yaratma; kriz yönetimi; etkin liderlik; kurumsal ve bireysel liderlik; kurum yönetimi; toplantı yönetimi; zaman yönetimi; etkin karar verme yöntemleri; etkin iletişim; etik değerler incelenecektir.Concepts of leadership and sport; leadership and sport management characteristics / skills / approaches; vision / mission development; value creation; crisis management; effective leadership; corporate and individual leadership; institution management; meeting management; time management; effective decision making methods; effective communication; ethical values ​​will be examined.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE640TEZ HAZIRLIK
THESIS PREPARATION
Z303.05.03Beden eğitimi ve spor konuları ile ilgili literatür taraması ve yüksek lisans tez çalışmasına hazırlık yapılması. Yabancı ve yerli makalelerin incelenmesi ve bir yapancı makalenin tercüme edilerek seminer şeklinde sunulması.Literature review about physical education and sports subjects and preparation for thesis study. Examination of foreign and domestic articles and presentation of a manuscript by writing a seminar.
BSE642YETERLİLİK ÇALIŞMALARI
QUALIFICATION STUDIES
Z303.025.03Doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bireysel çalışmaSelf-study required to be successful in the Doctoral Qualifying Exam.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE699TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.