English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MTD621ARAŞTIRMA METODLARI
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilim felsefesi, bilimsel araştırmaların tanımı, nedenleri, temel kavramlar, araştırmanın temel ilkeleri, deneme tipleri ve temel istatistiksel kavramlar ele alınır. Araştırmalarda problem seçimi, literatür tarama tekniklerinin değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme, veri toplama, temel istatistiksel yöntemlerin Beden Eğitimi ve Spor Araştırmalarında kullanımı, rapor ve tez yazım teknikleriPhilosophy of science, definition of scientific research, its causes, basic concepts, basic principles of research, types of essays and basic statistical concepts are covered. Problem selection in research, evaluation of literature review techniques, measurement and evaluation, data collection, use of basic statistical methods in Physical Education and Sports Research, report and thesis writing techniques
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
BSE649SPOR YARIŞMALARI ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
SPOR YARIŞMALARI ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
S303.06.03Üst düzey spor uygulamalarında performansın müsabakalarda gözlem ve diğer bilimsel yollarla analizi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının başarıya yansıtılması. Değişik spor dallarında uygulamalı örnekler.Analyzing and evaluating performance in high-level sports practices through observation and other scientific means, and reflecting the results of evaluation to success. Practical examples in different sports.
BSE655SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMA
SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMA
S303.06.03İktisadi düşünce içinde spor. Sporun toplumsal arz ve talebi ile genel özellikleri. Sporda tüketim yatırım ve işletmecilik özellikleri. Spor yatırımlarının iktisadi gelişmeye katkısı ve ölçülmesi. Spor yatırımlarının finansmanı. Spor harcamaları ve maliyet-fayda analizi. Spor ve iktisadi kalkınma pazarlama teknikleri. Spor çıktılarının pazarlanması Türkiye ve Dünya pazarlama sorunları.Sport in economic thought. Social supply and demand and general characteristics of sports. Consumption, investment and management features in sports. The contribution of sports investments to economic development and its measurement. Financing sports investments. Sports expenditures and cost-benefit analysis. Sports and economic development marketing techniques. The marketing of sports output Turkey and the world marketing problems.
BSE659OLİMPİK FELSEFE VE OLİMPİZM
OLİMPİK FELSEFE VE OLİMPİZM
S303.06.03Antik ve modern olimpiyat oyunlarının doğuşu, tarihi ve politik yönden incelenmesi ile felsefe, sanat, kültür, organizasyon ve sportif yaklaşımlar içerisinde olimpizm ideolojisinin araştırılmasıThe emergence of the ancient and modern Olympic games, their historical and political analysis, and the investigation of the ideology of Olympicism in philosophy, art, culture, organization and sporting approaches
BSE663ANTREMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
ANTREMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
S303.06.03Antrenman bilgisinin önemi ve tarihsel gelişimi; antrenman terminolojisi; antrenman ilkeleri: özel olma ilkesi, aşırı yüklenme ilkesi, geriye dönüş ilkesi; yüklenme ve uyum: akut uyum, kronik uyum, süper kompanzasyon; yüklenme ve kalp atım sayısı ilişkisi: aerobik yüklenme, anaerobik yüklenme; kondisyonel özelliklerin teori ve metodolojisi: kuvvetin teori ve metodolojisi: süratin teori ve metodolojisi, dayanıklılığın teori ve metodolojisi, hareketliliğin teori ve metodolojisi; yükseltide antrenman.The importance and historical development of training knowledge; training terminology; training principles: specificity principle, overload principle, retrospective principle; stress and adaptation: acute adjustment, chronic adjustment, supercompensation; relationship between loading and heart rate: aerobic loading, anaerobic loading; theory and methodology of conditional properties: theory and methodology of force: theory and methodology of speed, theory and methodology of endurance, theory and methodology of mobility; training in altitude.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE645EGZERSİZDE KARDİYOVASKÜLER UYUM VE REHABİLİTASYON
EGZERSİZDE KARDİYOVASKÜLER UYUM VE REHABİLİTASYON
S303.06.03
BSE647ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ
S303.06.03
BSE685SPOR PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR
SPOR PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR
S303.06.03Spor psikolojisi alanı, konuları; sporda kişilik, motivasyon, uyarılmışlık, stres ve kaygı; yarışma ve karşılaşma psikolojisi, grup ve takım dinamikleri, grup sargınlığı, sporda liderlik ve iletişim, psikolojik beceri antrenmanları, dikkat, algı, odaklanma, sportif performansı olumsuz etkileyen süreçler: tükenmişlik, sürantrenman, sağlıksız davranışlar, bağımlılık, şiddet ve saldırganlık konularını kapsamaktadır.Sport psychology field, subjects; personality, motivation, arousal, stress and anxiety in sports; It covers competition and encounter psychology, group and team dynamics, group cohesion, leadership and communication in sports, psychological skill training, attention, perception, focus, processes that negatively affect sports performance: burnout, overtraining, unhealthy behavior, addiction, violence and aggression.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00
BSE623YÖNETİM PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT
S303.07.03Psikolojinin genel yönetim ve işletme yönetimi ile ilişkileri, Kişilik ve kişisel farklılıkların analizi, Örgütlerde gruplar ve grupsal farklılıklar, Örgütlerde inançlar, tutumlar ve tutumların ölçülmesi,Örgütlerde moral, ölçümü ve düzeyinin belirlenmesi,Örgütsel davranışlar, grup dinamiği, değişiklikler ve yenilikler, örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler,İşe devamsızlık sorunu ve personel devri İşte monotonluk sorunu ve önlenmesi,İş ortamının fiziksel sorunları,İş ile personel arasındaki uyumun sağlanması,Bireylerarası ilişkiler ve haberleşme,Yönetsel yetki, analiz ve ast-üst ilişkileri,Örgülerde yönetime katılma, örgütlerde çatışma ve çatışmanın önlenmesi, Örgütlerde önderlik ve önder davranışlarının analizi, örgüt geliştirmeRelationship between psychology and general management and business management, analysis of personality and personal differences, groups and group differences in organizations, beliefs, attitudes and attitudes measurement in organizations, morale, measurement and level determination in organizations, organizational behavior, group dynamics, changes and innovations, psychological problems in organizations and complaints, the problem of absenteeism and employee turnover Problem and prevention of monotony at work, the physical problems of the work environment, ensuring the harmony between work and personnel, interpersonal relations and communication, managerial authority, analysis and subordinate relations, participation in management of the organization, conflict and conflict in organizations prevention, analysis of leadership and leadership behaviors in organizations, organization development
BSE625OLİMPİK FELSEFESİ VE OLİMPİZM
OLYMPIC PHILOSOPHY AND OLYMPISM
S303.07.03Temel felsefe kavramları, Olimpik Felsefe, Olimpik Felsefe Açısından olimpizmin tanımı, Sporun sosyal felsefesi, Hareket ve oyun felsefesi Felsefi açıdan sporda etik ve estetik, Sporda fair play felsefesi, Uzak doğu sporları felsefesi, Geleneksel Türk sporlarının felsefesi, Çağdaş beden eğitimi akımları ve öncüleri, Türk beden eğitimi ve spor felsefesi, Modern olimpizmin temelleri ve problemleri Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizmTemel felsefe kavramları, Olimpik Felsefe, Olimpik Felsefe Açısından olimpizmin tanımı, Sporun sosyal felsefesi, Hareket ve oyun felsefesi Felsefi açıdan sporda etik ve estetik, Sporda fair play felsefesi, Uzak doğu sporları felsefesi, Geleneksel Türk sporlarının felsefesi, Çağdaş beden eğitimi akımları ve öncüleri, Türk beden eğitimi ve spor felsefesi, Modern olimpizmin temelleri ve problemleri Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm
BSE627SPOR SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
INVESTIGATION AND EVALUATION OF SPORTS SYSTEMS
S303.07.03Dersin tanımı, içeriği, literatür bilgi, Karşılaştırmalı yönetim kavramı ve yöntemleri, Türk spor sisteminin yönetsel yapısı ve işleyişi, Seçilmiş bazı ülkelerde sporun yönetsel yapısı ve işleyişi, Almanya Spor Sistemi, Birleşik Krallık Spor Sistemi, Fransa Spor Sistemi, Italya Spor Sistemi, Avusturya Spor Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri Spor Sistemi, Türk spor yönetiminin İncelenmesi, Türk spor yönetiminin karşılaştırmalı analizi, Türk spor yapısının incelenmesi ve genel değerlendirmeCourse description, content, literature knowledge, the concept and methods of comparative management, administrative structure and functioning of the Turkish sports system, managerial structure and functioning of selected countries, Germany Sports System, United Kingdom Sports System, France Sports System, Italy Sports System, Austria Sports System System, United States Sports System, Examination of Turkish sports management, comparative analysis of Turkish sports management, examination of Turkish sports structure and general evaluation
BSE629ANTREMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF SPORTS TRAINING PROGRAMS
S303.07.03Antrenman bilgisinin önemi ve tarihsel gelişimi; antrenman terminolojisi; antrenman ilkeleri: özel olma ilkesi, aşırı yüklenme ilkesi, geriye dönüş ilkesi; yüklenme ve uyum: akut uyum, kronik uyum, süper kompanzasyon; yüklenme ve kalp atım sayısı ilişkisi: aerobik yüklenme, anaerobik yüklenme; kondisyonel özelliklerin teori ve metodolojisi: kuvvetin teori ve metodolojisi: süratin teori ve metodolojisi, dayanıklılığın teori ve metodolojisi, hareketliliğin teori ve metodolojisi; yükseltide antrenman.Importance and historical development of training knowledge; training terminology; training principles: special principle, overload principle, return principle; loading and adjustment: acute adjustment, chronic adjustment, supercompensation; relationship between loading and heart rate: aerobic loading, anaerobic loading; theory and methodology of conditional properties: theory and methodology of force: theory and methodology of speed, theory and methodology of endurance, theory and methodology of mobility; training on altitude.
BSE631ANTREMAN PLANLAMASI
PLANNING OF SPORTS TRAINING
S303.07.03Antrenman Kavramı ve Antrenmanın Temel İlkeleri, Yüklenme ve Adaptasyon, Antrenman Planlaması İlkeleri ve Antrenman Planlaması Örnekleri, Çocuklarda Büyüme ve Biyomotor Becerilerin Gelişimi, Çocuklarda Yetenek Seçimi ve Yönlendirilmesi, Sürat Gelişimi ve Antrenmanı, Kuvvet Gelişimi ve Antrenmanı, Dayanıklılık Gelişimi ve Antrenmanı, Esneklik Gelişimi ve Antrenmanı, Koordinasyon Gelişimi ve Antrenmanı Antrenmanın bilimsel testleri ve bilimsel testlerle yönlendirilmesi, Özel Antrenman BilgisiTraining Concept and Basic Principles of Training, Load and Adaptation, Training Planning Principles and Training Planning Examples, Children Growth and Biomotor Skills Development, Talent Selection and Direction in Children, Speed ​​Development and Training, Strength Development and Training, Endurance Development and Training, Flexibility Development and Training Training, Coordination Development and Training Scientific training and guiding the training with scientific tests, special training knowledge
BSE633SOSYAL PSİKOLOJİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER
SOCIAL PSYCHOLOGY AND INTERPERSONAL RELATIONSHIP
S303.07.03Sosyal Psikolojinin Temel Kavramlarına Giriş, Tutum, Algı, Güdü, Propaganda, İletişim, Roller, Grup, Sosyalleşme, Kültür, Kişilik, Dil gibi kavramlar üzerindeki tartışmaların özeti, Sosyal Psikoloji Kuramları, Sosyal Psikoloji Kuramları, Sosyal Psikolojide Egemen Bilimsel Paradigmanın Sorunları: Eleştirel Sosyal Psikolojiye Doğru, Endüstri-sosyal psikoloji ilişkisi: Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Hawthorne Deneyleri ve Sosyal Psikolojide Sosyal Darwinizm, Irkçılık ve Soykırım Düşüncesinin Kökenleri (Galton’un zeka ölçüm testleri ve sınıf aidiyeti üzerine kurduğu bağlantı), Siyaset ve Sosyal Psikoloji araştırmaları bağlantısı üzerinden bir yaşam öyküsü; Muzaffer Şerif’in Sosyal Psikolojiye katkıları (Bir liyakat yemininin ardından; 1950 öncesi sınıf temelli araştırmalardan 1950 sonrası grup temelli araştırmalara yöneliş), Sosyal Psikolojide Temel Olgular (Deneyim ve Davranışların Referans Çerçevesi, Çeşitli Psikolojik Olaylardaki Faktörler Arası ilişkiler, Deneyimin Yapılandırılmasında Yer Alan Dayanaklar, Dayanaklarda Kültürel Farklılıklar), İnsanlararası Etkileşim ve Bu Etkileşimin Ürünleri: Grup Yapısı ve Normlar, Dil ve İletişim (Konuşma algısı, gramerin psikolojisi, psikolinguistlerin çalışmaları, beyin ve dil, dil ve toplumsal cinsiyet), Siyasal Tutumların ve Öğrenmenin Dinamikleri Üzerinden Yürüyen Araştırmalar, Kollektif Etkileşim ve Sosyal Hareketler (Güçlü Sosyal Davranışlar, Önemli Faktörler, Koşullar, Büyük Sosyal Hareketlerde Ortaya Çıkan Yeni Değerler) ve Kent ve Çevresel Psikoloji (Gürültü, Kişisel Alan, Kalabalık, Kalabalıkla ilgili kuramlar, Mimari Tasarım, Kentte YaşamIntroduction to Basic Concepts of Social Psychology, Attitude, Perception, Motivation, Propaganda, Communication, Roles, Group, Socialization, Culture, Personality, Language, Summary of the discussions on concepts such as, Social Psychology Theories, Social Psychology Theories, Problems of the Sovereign Scientific Paradigm in Social Psychology: Critical Social Towards Psychology, Industrial-Social Psychology: Developing Attitude Scales and Hawthorne Experiments and Social Darwinism in Social Psychology, Origins of Racism and Genocide Thought (Galton's connection to intelligence measurement tests and class belonging) history; Muzaffer Şerif's contributions to social psychology (following a vows of merit; from pre-1950 class-based research to post-1950 group-based research); Cultural Differences in Basis), Interpersonal Interaction and Products of This Interaction: Group Structure and Norms, Language and Communication (Speech perception, grammar psychology, psycholinguists' work, brain and language, language and gender), Studies on the dynamics of political attitudes and learning, Collective Interaction and Social Movements (Strong Social Behaviors, Important Factors, Conditions, New Values ​​Emerging in Great Social Movements) and Urban and Environmental Psychology (Noise, Personal Space, Crowd, Theory of Crowd) r, Architectural Design, Urban Life
BSE635ÇAĞDAŞ REKREASYONDA YÖNETİM
MANAGEMENT IN CONTEMPORARY RECREATION
S303.07.03Zaman ve Serbest zamanı değerlendirme kavramı, Çalışma ve serbest zaman ilişkisi, Çağdaş rekreasyonun tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması. Çağdaş rekreasyona duyulan ihtiyaç nedenleri, Çağdaş rekreasyonun çeşitli alanlarla olan ilişkisinin değerlendirilmesi.Time and leisure time concept, relationship between work and leisure time, definition of contemporary recreation, characteristics and classification. Reasons for the need for contemporary recreation, evaluation of the relationship between contemporary recreation and various fields.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE699TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.