İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MTD621ARAŞTIRMA METODLARI
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilim felsefesi, bilimsel araştırmaların tanımı, nedenleri, temel kavramlar, araştırmanın temel ilkeleri, deneme tipleri ve temel istatistiksel kavramlar ele alınır. Araştırmalarda problem seçimi, literatür tarama tekniklerinin değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme, veri toplama, temel istatistiksel yöntemlerin Beden Eğitimi ve Spor Araştırmalarında kullanımı, rapor ve tez yazım teknikleriPhilosophy of science, definition of scientific research, its causes, basic concepts, basic principles of research, types of essays and basic statistical concepts are covered. Problem selection in research, evaluation of literature review techniques, measurement and evaluation, data collection, use of basic statistical methods in Physical Education and Sports Research, report and thesis writing techniques
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00İzlenecek Metod: Özellikle öğrencinin eğilimi olan ve ilgi duyduğu alanı ile ilişkili konulara dair ön görüşme, Hazırlanacakları seminer programında konu seçimi, Öğrencileri yönlendirme; Seçilen Konu Üzerine Çalışmalarını Sürdüren Öğrencilerin Yararlanacakları Kaynaklar, Araştırma Metodları ve Sunum Hazırlamada Kullanılan Yardımcı Malzemelerin Hazırlığı: Seminer afişi, Ses cihazları, Slayt makinesi, Perde; Sunum Aşamaları: Yazılı metin, Görsel malzemeler, Seminer kritiği ve değerlendirilmesi.Method to be followed: Preliminary interview on topics related to the student's inclination and interest, Choosing a topic in the seminar program to be prepared, Guiding students; Resources, Research Methods, and Preparation of Auxiliary Materials Used in Presentation Preparation: Seminar poster, Audio devices, Slide machine, Screen; Presentation Stages: Written text, Visual materials, Seminar critique and evaluation.
BSE639ÇOCUK,KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ
EXERCISE FOR CHILDREN, WOMEN AND THE ELDERLY
S303.06.03çocuk,kadın ve yaşlı kavramlarının incelenmesi, Gelişim süreci içinde anatomik gelişimine etki eden faktörler, Gelişim dönemleri ve hareket becerilerinin öğrenilmesiyle ilişkilendirilmesi • Çocuğun motorik özelliklerinin gelişimine yönelik antrenmanlarda dikkat edilecek noktalar, Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları, Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz), Kuvvet, esneklik, anaerobik güç, aerobik kapasite, yağ kitlesi, vb. gibi farklılıklardan dolayı kadın antrenmanlarında dikkat edilecek noktalar, Hamilelik öncesi, hamilelik dönemi ve sonrasında yapılabilecek egzersizler, Yaşlanma ile meydana gelen anatomik, fizyolojik ve motorik değişiklikler, Dış görünüşte, kalp dolaşım, solunum, iskelet ve sinir sisteminde meydana gelen değişiklikler, Kompozisyonda meydana gelen değişiklikler ve egzersiz etkisi, Kas kuvvetinde, dayanıklılıkta, sürat ve koordinasyonda meydana gelen değişiklikler, yaşlıların motorik özelliklerinin geliştirilmesi ve korunmasına yönelik egzersiz yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar, Yaşlılar için farklı koşullarda egzersiz, Çocuk, yaşlıve kadın için egzersiz reçetesiExamination of the concepts of child, woman and the elderly, Factors affecting the anatomical development in the development process, Developmental periods and associating it with learning movement skills • Points to be considered in the trainings for the development of the child's motoric features, Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women, Special periods of women (menstruation). , pregnancy, menopause and exercise), strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Points to be considered in women's training due to differences such as, Exercises that can be done before, during and after pregnancy, Anatomical, physiological and motoric changes that occur with aging, Changes in external appearance, cardiovascular, respiratory, skeletal and nervous systems, Changes in composition and the effect of exercise, Changes in muscle strength, endurance, speed and coordination, Points to be considered while exercising to develop and protect the motoric features of the elderly, Exercise in different conditions for the elderly, Exercise prescription for children, the elderly and women
BSE641LİDERLİK VE SPOR
LEADERSHIP AND SPORTS
S303.06.03Dersin tanıtımı ve ders işleme yöntemi ve içerik, temel kavramlar, Liderlik yaklaşımlarının kuramdaki yeri (Klasik düşünce ve Liderliğin ele alınışı) Liderlik yaklaşımlarının kuramdaki yeri (Neo-Klasik düşünce ve Liderliğin ele alınışı biçimi)Çağdaş Yönetim Yaklaşımları çerçevesinde ele alınan liderlik yaklaşımları/modeller Grup, Ekip,Takım kavramı, anlamı önemi ve kuramdaki yeriTakım Türleri ve Takım Oluşumunu etkileyen faktörler Takım oluşum süreci/lider üye ilişkileri /Takım üyelerinin rol dağılımlarıEtkili takımların özellikleri ve takım tipleri/ üye rol ilişkileri- Liderlik ve Takım Bağı (Takım- liderlik davranış ilişkisi)Etkili liderlik ve Etkin Takım Bağı /Takım Etkinliği Takım etkinliği- Örnek incelemeler Takım liderlerinin takım etkinliğindeki rolü (ölçme ve değerlendirme)1. Takım liderlerinin takım etkinliğindeki rolü (ölçme ve değerlendirme) Liderlik ve Takım Yönetimi Dönem İçi Çalışmalar (Çalıştay Sunumları)Introduction of the course and teaching method and content, basic concepts, The place of leadership approaches in theory (Classical thought and leadership approach) Leadership approaches in theory (Neo-Classical thinking and leadership style) Leadership approaches / models addressed within the framework of Contemporary Management Approaches Group Team, Team concept, importance of meaning and place in theory Team Types and Factors affecting Team Formation Team formation process / leader member relations / Role distribution of team members The characteristics of effective teams and team types / member role relations- Leadership and Team Bond (Team-leadership behavior relationship) Effective Leadership and Effective Team Bond / Team Activity Team Activity - Case studies The role of team leaders in team activity (measurement and evaluation) 1. The role of team leaders in team activity (measurement and evaluation) Leadership and Team Management In-Term Studies (Workshop Presentations)
BSE645EGZERSİZDE KARDİYOVASKÜLER UYUM VE REHABİLİTASYON
EGZERSİZDE KARDİYOVASKÜLER UYUM VE REHABİLİTASYON
S303.06.03Kardiovasküler sistemin egzersize akut ve kronik uyumu ile rehabilitasyon programlarının incelenmesi.Kardiovasküler sistemin egzersize akut ve kronik uyumu ile rehabilitasyon programlarının incelenmesi.
BSE647ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ
S303.06.03Yönetim Bilimi, Yaratıcılık ve Yaratıcılık Yönetimi, İşletmelerde Zaman Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Stres ve Stres Yöetimi, Kıyaslama, Toplam Kalite Yönetimi, Kriz ve Kriz Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sanal Organizasyonlar, Öğrenen Örgütler, Personel Güçlendirme, İşletme Stratejilerinin BelirlenmesiManagement Science, Creativity and Creativity Management, Time Management in Business, Career Management, Stress and Stress Management, Benchmarking, Total Quality Management, Crisis and Crisis Management, Outsourcing, Customer Relationship Management, Virtual Organizations, Learning Organizations, Personnel Empowerment, Business Strategies Determination
BSE649SPOR YARIŞMALARI ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
SPOR YARIŞMALARI ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
S303.06.03Üst düzey spor uygulamalarında performansın müsabakalarda gözlem ve diğer bilimsel yollarla analizi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının başarıya yansıtılması. Değişik spor dallarında uygulamalı örnekler.Analyzing and evaluating performance in high-level sports practices through observation and other scientific means, and reflecting the results of evaluation to success. Practical examples in different sports.
BSE655SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMA
SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMA
S303.06.03İktisadi düşünce içinde spor. Sporun toplumsal arz ve talebi ile genel özellikleri. Sporda tüketim yatırım ve işletmecilik özellikleri. Spor yatırımlarının iktisadi gelişmeye katkısı ve ölçülmesi. Spor yatırımlarının finansmanı. Spor harcamaları ve maliyet-fayda analizi. Spor ve iktisadi kalkınma pazarlama teknikleri. Spor çıktılarının pazarlanması Türkiye ve Dünya pazarlama sorunları.Sport in economic thought. Social supply and demand and general characteristics of sports. Consumption, investment and management features in sports. The contribution of sports investments to economic development and its measurement. Financing sports investments. Sports expenditures and cost-benefit analysis. Sports and economic development marketing techniques. The marketing of sports output Turkey and the world marketing problems.
BSE659OLİMPİK FELSEFE VE OLİMPİZM
OLİMPİK FELSEFE VE OLİMPİZM
S303.06.03Antik ve modern olimpiyat oyunlarının doğuşu, tarihi ve politik yönden incelenmesi ile felsefe, sanat, kültür, organizasyon ve sportif yaklaşımlar içerisinde olimpizm ideolojisinin araştırılmasıThe emergence of the ancient and modern Olympic games, their historical and political analysis, and the investigation of the ideology of Olympicism in philosophy, art, culture, organization and sporting approaches
BSE661SPOR SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
SPOR SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
S303.06.03Dersin kapsamı içerisinde, genel yönetim yaklaşımları ve işlevlerinin spor ortamında uygulanması ile Türk spor teşkilatını oluşturan kurum ve kuruluşların yapısı, işleyişi ve unsurları incelenecektir. Öğretim hedefi, Spor Yöneticiliği mesleğine hazırlanan öğrencilere çalışacakları alanlarda karşılaşacakları sorunlara bilimsel yönetim anlayışı çerçevesinde çok yönlü bakabilmeyi, olayları bütün boyutlarıyla değerlendirerek, edindiği bilgileri sportif ortamda Türk sporunun geliştirilmesi yönünde değerlendirebilmeyi öğretebilmektir.Within the scope of the course, general management approaches and the application of their functions in the sports environment, and the structure, functioning and elements of the institutions and organizations that make up the Turkish sports organization will be examined. The teaching goal is to teach students who are preparing for the Sports Management profession to look at the problems they will encounter in the fields they will work from within the framework of a scientific management approach, to evaluate the events with all their dimensions, and to evaluate the knowledge they have acquired in the direction of the development of Turkish sports in a sportive environment.
BSE662SPOR VE YAŞAM KALİTESİ
QUALITY OF LIFE AND SPORTS
S303.06.03Sporla ilgili terimler ve kavramlar, beden eğitimi, oyun, egzersiz, antrenman, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, mineraller. Fiziksel ve zihinsel antrenman, kondisyon, performansı etkileyen faktörler.Terms and concepts related to sports, physical education, play, exercise, training, proteins, carbohydrates, fats, minerals. Physical and mental training, condition, factors affecting performance.
BSE663ANTRENMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF TRAINING PROGRAMS
S303.06.03Antrenman bilgisinin önemi ve tarihsel gelişimi; antrenman terminolojisi; antrenman ilkeleri: özel olma ilkesi, aşırı yüklenme ilkesi, geriye dönüş ilkesi; yüklenme ve uyum: akut uyum, kronik uyum, süper kompanzasyon; yüklenme ve kalp atım sayısı ilişkisi: aerobik yüklenme, anaerobik yüklenme; kondisyonel özelliklerin teori ve metodolojisi: kuvvetin teori ve metodolojisi: süratin teori ve metodolojisi, dayanıklılığın teori ve metodolojisi, hareketliliğin teori ve metodolojisi; yükseltide antrenman.The importance and historical development of training knowledge; training terminology; training principles: specificity principle, overload principle, retrospective principle; stress and adaptation: acute adjustment, chronic adjustment, supercompensation; relationship between loading and heart rate: aerobic loading, anaerobic loading; theory and methodology of conditional properties: theory and methodology of force: theory and methodology of speed, theory and methodology of endurance, theory and methodology of mobility; training in altitude.
BSE667SOSYAL PSİKOLOJİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER
SOSYAL PSİKOLOJİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER
S303.06.03Grup etkisi, kalıplaşmış tutumlar, önyargılar ve ayrımcılık, saldırganlık, yardım etme, kişilerarası çekicilik, yakın ilişkilerGroup influence, stereotypes, prejudices and discrimination, aggression, helping, interpersonal attraction, close relationships
BSE670SPORDA GRUP DİNAMİĞİ
GROUP DYNAMICS IN SPORTS
S303.06.03Grup dinamiği ile ilgili temel kavramlar, Birey- takım takım dinamikleri, Sporda grup dinamiği ve performans, Grup normları ve iletişim, Grup dinamiği için metotlar, Grup dinamiğinin geliştirilmesi, liderlikBasic concepts of group dynamics, Individual-team team dynamics, Group dynamics and performance in sports, Group norms and communication, Methods for group dynamics, Development of group dynamics, leadership
BSE671REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ TASARIMI VE UYGULAMASI
REKREASYON VE YAŞAM KALİTESİ TASARIMI VE UYGULAMASI
S303.06.03Rekreasyon kavramını anlatabilmek, rekreasyon program çeşitleri konusunda bilgi sahibi olmak ve değişik uygulamaları değerlendirebilmek, ülkemiz ve yurt dışı uygulamaları tartışabilmek, yaşam kalitesi kavramını farklı yönleriyle tartışabilmek, yaşam kalitesi ve rekreasyon ilişkisini anlatabilmek, rekreasyon alan ve etkinliklerinin planlanması, tasarlanması ve organizasyonunda yaşam kalitesine katkı sağlayacak fikir ve projeler üretebilmek.To be able to explain the concept of recreation, to have information about the types of recreation programs and to evaluate different applications, to discuss the applications in our country and abroad, to discuss the concept of quality of life with different aspects, to explain the relationship between quality of life and recreation, to contribute to the quality of life in the planning, design and organization of recreation areas and activities. to produce ideas and projects.
BSE672BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PROGRAM GELİŞTİRME
"CURRICULUM DEVELOPMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS"
S303.06.03Beden eğitimi ve sporda program geliştirme ,Temel kavramlar ve teoriler hakkında program geliştirme.Program development in physical education and sports, Curriculum development about basic concepts and theories.
BSE678EGZERSİZ VE SPORDA PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE TESTLER
""PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT AND TESTS IN EXERCISE AND SPORTS"
S303.06.03Egzersiz ve spor psikolojisi ile ilgili temel teori ve kuramları, • Katılımcılar ile ilgili kişilik, kendine güven, motivasyon, stres ve kaygı konularını, • Spor ve egzersiz ortamı ile ilgili yarışma, işbirliği, geribildirim, içsel motivasyon konularını, • Grup ile ilgili liderlik, grup bağlılığı, liderlik, iletişim konularını, • Ders konuları ile ilgili makalelerin incelenmesini içermektedir.Basic theories and theories about exercise and sports psychology, • Personality, self-confidence, motivation, stress and anxiety issues related to participants, • Competition, cooperation, feedback, internal motivation issues related to sports and exercise environment, • Leadership related to the group, group cohesion, leadership, communication topics, • Examining the articles related to the course topics.
BSE684SERBEST ZAMAN TEORİLERİ
LEISURE TIME THEORIES
S303.06.03Serbest zaman, aylak zaman felsefesi, Serbest zaman tutumu ve etkinliklerine katılım engelleri, Serbest zaman değerlendirme tercihleri üzerinde sosyal medyanın rolü, Serbest zaman etkinlikleri ,Yaşam doyumu, iş doyumu ve serbest zaman, Kamu ve yerel yönetimlerin rolü, Bilgi teknolojileri ve serbest zaman yönetimi Doğada açık alan etkinlikleri, kişiselleştirilmiş ürün, seyahat acentaları, Sunumlar ve tartışma, Araştırma sorularının netleştirilmesiLeisure, leisure time, leisure time philosophy, Leisure time attitude and barriers to participation in leisure activities The role of social media on leisure preferences Leisure time activities, Life satisfaction, job satisfaction and leisure time, Serious leisure time, Role of public and local governments, Information technologies and leisure management Outdoor activities in nature, personalized product, travel agencies Presentations and discussion, Clarification of research questions
BSE685SPOR PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR
SPOR PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR
S303.06.03Spor psikolojisi alanı, konuları; sporda kişilik, motivasyon, uyarılmışlık, stres ve kaygı; yarışma ve karşılaşma psikolojisi, grup ve takım dinamikleri, grup sargınlığı, sporda liderlik ve iletişim, psikolojik beceri antrenmanları, dikkat, algı, odaklanma, sportif performansı olumsuz etkileyen süreçler: tükenmişlik, sürantrenman, sağlıksız davranışlar, bağımlılık, şiddet ve saldırganlık konularını kapsamaktadır.Sport psychology field, subjects; personality, motivation, arousal, stress and anxiety in sports; It covers competition and encounter psychology, group and team dynamics, group cohesion, leadership and communication in sports, psychological skill training, attention, perception, focus, processes that negatively affect sports performance: burnout, overtraining, unhealthy behavior, addiction, violence and aggression.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00Alanına özgü ve doktora programının amaçlarına uygun olarak öğrencinin gerekli bilgi ve yetkinliklerinin kazanmasını sağlayacak bireysel çalışma
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-50DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-7DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00Alanı ile ilintili güncel konulardan seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme, değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1109&DK=151261