İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BSE639ÇOCUK,KADIN VE YAŞLILARDA EGZERSİZ
EXERCISE FOR CHILDREN, WOMEN AND THE ELDERLY
S303.06.03
BSE641LİDERLİK VE SPOR
LEADERSHIP AND SPORTS
S303.06.03
BSE659OLİMPİK FELSEFE VE OLİMPİZM
OLİMPİK FELSEFE VE OLİMPİZM
S303.06.03Antik ve modern olimpiyat oyunlarının doğuşu, tarihi ve politik yönden incelenmesi ile felsefe, sanat, kültür, organizasyon ve sportif yaklaşımlar içerisinde olimpizm ideolojisinin araştırılmasıThe emergence of the ancient and modern Olympic games, their historical and political analysis, and the investigation of the ideology of Olympicism in philosophy, art, culture, organization and sporting approaches
BSE663ANTREMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
ANTREMAN PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI
S303.06.03Antrenman bilgisinin önemi ve tarihsel gelişimi; antrenman terminolojisi; antrenman ilkeleri: özel olma ilkesi, aşırı yüklenme ilkesi, geriye dönüş ilkesi; yüklenme ve uyum: akut uyum, kronik uyum, süper kompanzasyon; yüklenme ve kalp atım sayısı ilişkisi: aerobik yüklenme, anaerobik yüklenme; kondisyonel özelliklerin teori ve metodolojisi: kuvvetin teori ve metodolojisi: süratin teori ve metodolojisi, dayanıklılığın teori ve metodolojisi, hareketliliğin teori ve metodolojisi; yükseltide antrenman.The importance and historical development of training knowledge; training terminology; training principles: specificity principle, overload principle, retrospective principle; stress and adaptation: acute adjustment, chronic adjustment, supercompensation; relationship between loading and heart rate: aerobic loading, anaerobic loading; theory and methodology of conditional properties: theory and methodology of force: theory and methodology of speed, theory and methodology of endurance, theory and methodology of mobility; training in altitude.
BSE667SOSYAL PSİKOLOJİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER
SOSYAL PSİKOLOJİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER
S303.06.03Grup etkisi, kalıplaşmış tutumlar, önyargılar ve ayrımcılık, saldırganlık, yardım etme, kişilerarası çekicilik, yakın ilişkilerGroup influence, stereotypes, prejudices and discrimination, aggression, helping, interpersonal attraction, close relationships
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MTD621ARAŞTIRMA METODLARI
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bilim felsefesi, bilimsel araştırmaların tanımı, nedenleri, temel kavramlar, araştırmanın temel ilkeleri, deneme tipleri ve temel istatistiksel kavramlar ele alınır. Araştırmalarda problem seçimi, literatür tarama tekniklerinin değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme, veri toplama, temel istatistiksel yöntemlerin Beden Eğitimi ve Spor Araştırmalarında kullanımı, rapor ve tez yazım teknikleriPhilosophy of science, definition of scientific research, its causes, basic concepts, basic principles of research, types of essays and basic statistical concepts are covered. Problem selection in research, evaluation of literature review techniques, measurement and evaluation, data collection, use of basic statistical methods in Physical Education and Sports Research, report and thesis writing techniques
SAG603SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
BSE662SPOR VE YAŞAM KALİTESİ
QUALITY OF LIFE AND SPORTS
S303.06.03Sporla ilgili terimler ve kavramlar, beden eğitimi, oyun, egzersiz, antrenman, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, mineraller. Fiziksel ve zihinsel antrenman, kondisyon, performansı etkileyen faktörler.Terms and concepts related to sports, physical education, play, exercise, training, proteins, carbohydrates, fats, minerals. Physical and mental training, condition, factors affecting performance.
BSE670SPORDA GRUP DİNAMİĞİ
GROUP DYNAMICS IN SPORTS
S303.06.03Grup dinamiği ile ilgili temel kavramlar, Birey- takım takım dinamikleri, Sporda grup dinamiği ve performans, Grup normları ve iletişim, Grup dinamiği için metotlar, Grup dinamiğinin geliştirilmesi, liderlikBasic concepts of group dynamics, Individual-team team dynamics, Group dynamics and performance in sports, Group norms and communication, Methods for group dynamics, Development of group dynamics, leadership
BSE672BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA PROGRAM GELİŞTİRME
"CURRICULUM DEVELOPMENT IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS"
S303.06.03Beden eğitimi ve sporda program geliştirme ,Temel kavramlar ve teoriler hakkında program geliştirme.Program development in physical education and sports, Curriculum development about basic concepts and theories.
BSE678EGZERSİZ VE SPORDA PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE TESTLER
""PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT AND TESTS IN EXERCISE AND SPORTS"
S303.06.03Egzersiz ve spor psikolojisi ile ilgili temel teori ve kuramları, • Katılımcılar ile ilgili kişilik, kendine güven, motivasyon, stres ve kaygı konularını, • Spor ve egzersiz ortamı ile ilgili yarışma, işbirliği, geribildirim, içsel motivasyon konularını, • Grup ile ilgili liderlik, grup bağlılığı, liderlik, iletişim konularını, • Ders konuları ile ilgili makalelerin incelenmesini içermektedir.Basic theories and theories about exercise and sports psychology, • Personality, self-confidence, motivation, stress and anxiety issues related to participants, • Competition, cooperation, feedback, internal motivation issues related to sports and exercise environment, • Leadership related to the group, group cohesion, leadership, communication topics, • Examining the articles related to the course topics.
BSE684SERBEST ZAMAN TEORİLERİ
LEISURE TIME THEORIES
S303.06.03Boş zaman, serbest zaman, aylak zaman felsefesi, Serbest zaman tutumu ve boş zaman etkinliklerine katılım engelleri Serbest zaman değerlendirme tercihleri üzerinde sosyal medyanın rolü Serbest zaman etkinlikleri ,Yaşam doyumu, iş doyumu ve serbest zaman, Ciddi boş zaman, Kamu ve yerel yönetimlerin rolü, Bilgi teknolojileri ve serbest zaman yönetimi Doğada açık alan etkinlikleri, kişiselleştirilmiş ürün, seyahat acentaları Sunumlar ve tartışma, Araştırma sorularının netleştirilmesiLeisure, leisure time, leisure time philosophy, Leisure time attitude and barriers to participation in leisure activities The role of social media on leisure preferences Leisure time activities, Life satisfaction, job satisfaction and leisure time, Serious leisure time, Role of public and local governments, Information technologies and leisure management Outdoor activities in nature, personalized product, travel agencies Presentations and discussion, Clarification of research questions
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTORATE  QUALIFICATION​
Z000.030.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-ONRDOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-6DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00
SAG600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-8DOKTORA TEZİ
DOKTORA TEZİ
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SAG600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00
SAG600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1109&DK=105565