English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-LOCAL ADMINISTRATIONS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-LOCAL ADMINISTRATIONS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADB201DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
Z202.02.02Davranış bilimleri temel kavramları, kültür, sosyal gruplar; kişilik ve kişilik kuramları, duygusal zeka, bireyler arası iletişim, sosyal etki ve uyma davranışı, tutum ve önyargı.Basic conceps of behavioral sciences; social groups, personality and personality theories; Interpersonal Communication; emotional intelligence; Social influence and compliance behavior; motivation; culture; attitudes and prejudice.
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGE101GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi Biliminin Amacı, Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi, Arz ve Talep, Üretici ve Tüketici Teorisi, Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları, İşsizlik, Enflasyon, Faiz, Mal Piyasası, Döviz Piyasası, Emek Piyasası, Para ve Maliye Politikası, Büyüme ve Kalkınma.Basic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking
AGI102GENEL İŞLETME
GENERAL BUSINESS
Z303.03.031. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, 2. İşletmelerin, Amaçları, Çevresi, Gruplandırılması, Büyüme Ve İşlevleri, 3. Tedarik İşlevi, 4. Üretim İşlevi, 5. Pazarlama İşlevi, 6. Finansal Yönetim İşlevi, 7. Muhasebe İşlevi, 8. İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi, 9. Halkla İlişkiler İşlevi, 10. Ar-Ge İşlevi, 11. Yönetim Bilimi İle İlgili Temel Kavramlar, 12. Yönetim Biliminin Tarihçesi, 13.Planlama İşlevi, 14.Örgütleme İşlevi, 15. Yöneltme İşlevi, 16. Uyumlaştırma İşlevi, 17. Denetleme İşlevi, 18. Uluslararası İşletme, 19. İşletme Bilgi Sistemi, 20. İşletmelerde Etik İlkeler, 21. İşletmelerin KuruluşuBusiness and business management, business as an economic unit. Business types. Business types, according to the legal structures of businesses, and mergers among companies deal. Establishment of the business and facility location decisions. Management function. Management function. Production function. Marketing function. Finance function. Human Resources function. Public Relations and R & D function. Business management, decision-making and decision process
AGM101GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.03.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Diem records, trial balance, balance sheet and income statement preparation
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
YYP112YEREL YÖNETİMLERİN ORGANİZASYON YAPISI
THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF LOCAL ADMINISTRATIONS
Z202.02.02Dersin kapsamında organizasyonel yapının unsurları bağlamında yetki ve sorumlulukların dağılımı, farklılaşma ve formelleşme dereceleri, iş ve mevki tanımları, iş bölümü, denetim alanı ve çeşitli türleriyle departmanlaşma kavramlarına yer verilmektedir. Ayrıca, ölçek küçültme, ağ tipi, öğrenen ve yalın organizasyon gibi çağdaş organizasyon modelleri açıklandıktan sonra belediyeler özelinde yerel yönetimlerin karar organları ile teşkilat yapıları ve bunlara ilişkin sorunlar anlatılacaktır.In the content of lecture; there is distribution of power and responsibility, levels of differentiation and formalization, descriptions of job and position, the division of labour, audit sphere and different types of department concepts in frame of elements of organizational structure. In addition, after explaining modern organization models like downscaling, type of network, learning and simple organization; the problems about decision-making councils and organizational structure of local governments will be explained.
YYP174İDARE HUKUKU
ADMINISTRATIVE LAW
Z202.02.02İdare hukuku, anlamı, tanımı, merkezi hükümet, taşra bilgileri.Administrative law, meaning, definition, the central government, provincial information.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AIK202İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z202.02.02İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi alanları. İnsan kaynakları yönetimindeki temel yaklaşımlar ve fonksiyonlar üzerine çalışmalar.Definition, importance and areas of human resources management. Basic approaches in human resources management and studies on functions.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Türkiye'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Norveç'te yerel yönetimler hakkında vokabüler, okuma parçaları, yazım çalışmaları, çalışma soruları, çeviri parçaları eşliğinde öğretim.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
YYP215YEREL YÖNETİMLERDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
MODERN APPROACHES IN LOCAL GOVERNMENTS
Z202.03.02Ders yerel yönetimler konusunda temel bilgileri edinmiş olduğu varsayılan öğrencilere yerel yönetimler konusunda ayrıntılı bilgiler vermek üzere tasarlanmıştır. Bu bağlamda uluslar arası çağdaş yerel yönetim sorunları yanında Türkiye’de yürütülmekte olan Devlet reformu, yerel yönetimler reformu, yerel yönetimlerin kurumsal ve ekonomik sorunlara ve bunlara karşı geliştirilen çözümler ele alınacaktır.The theory of local government and local administrations in Turkey, corporate / legal knowledge to increase expertise about the size of the course participants - both the changing patterns of local governments to learn about the world and in Turkey, - Local Government to teach the concept of economy, - Turkey, fast To provide information about urbanization and its consequences, - Local Governments to provide information about institutional issues and development techniques.
YYP223SİYASET BİLİMİ
SCIENCE OF POLITICS
Z202.03.02Siyaset nedir sorusuna tarih boyunca verilmiş olan çeşitli yanıtların değerlendirilmesiyle başlayacak olan ders içeriği, modern siyasal hayatı oluşturan kurumların doğuşu ve küreselleşmesine yönelik bilgiler ile devam edecektir. Ardından siyasal ideolojiler, siyasetin örgütlenmesi, siyasal partiler ve siyasal süreçler başlıkları altında ideoloji, devletin örgütlenmesi, demokrasi gibi merkezi kavramlar anlatılacaktır.Scientific approach, methodology and basic concepts of the course. Historical stages that political science has gone through. The materialisation of the politics in the society through the institutions. Democracy as a governance model. Actors that allow policy-making. The impact of various doctrines over the politics and the subsequent formulation of political systems and cultures. Various systems that are formulated by the elections -which define the way and the limits of a representative democracy. The effects of political outcomes and political institutions on economic policies. The analysis of states' foreign policies and their relations with each other from the political science view.
YYP233KENTLEŞME POLİTİKASI VE ÇEVRE SORUNLARI
URBANIZATION POLICY AND ENVIRONMENTAL ISSUES
Z202.03.02Ülke, bölge ve kent planlaması kavramlarının tanımı. Yerleşmeler sistemi. Yerleşmelerin ve planlamanın evrimi. Arazi kullanımı ve planlama ilkeleri. Türkiye'de kent planlama süreci ve yasal dayanakların irdelenmesi.Çevre kavramı, çevre sorunları ve sorunların ortadan kaldırılması ülkelerin çevre politikalarıCountry, regional and urban planning definition of the concepts. Settlements system. The evolution and planning of settlements. Land use and planning principles. Examination of the urban planning process in Turkey and legal predicate. Environmental concept, environmental problems and to eliminate the problems of the countries environmental policies
YYP243YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC RELATIONS FOR LOCAL GOVERNMENTS
Z202.03.02Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla İlişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları.Definition of Public Relations and Public Relations Mix: Historical Development of Public Relations, Public Relations Meslekleşme and Basic Principles of Public Relations Activities Organization, Corporate Public Relations, Public Relations Research, Public Relations Campaign Planning, Public Relations Practice: Appraisal in Public Relations, Public Relations Media and Media Relations, Case Studies and Solutions.
YYP244YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL POLİTİKA
LOCAL GOVERNMENTS AND SOCIAL POLICY
Z202.03.02Sosyal Politika kavramı, sosyal devlet, sosyal vatandaşlık ve temel hedefler. Sosyal politikanın araçları: sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler. Sosyal politikanın geliştirilmesinde ve uygulanmasında yerel yönetimlerin rolü. Sosyal politikanın tarihi gelişimi. yönetişim kavramı. Kamu işletmeciliğinin gelişimi. Avrupa Kentsel Şartı. Türkiye’de 5393 sayılı Belediye Kanuna göre, belediyelerin sosyal politika ile ilgili görevleri. Belediyelerin sosyal politika alanındaki performansı. Belediyelerin Yerel sosyal hizmetleri. Belediyelerin Yerel ekonomik kalkınmadaki rolü. İstanbul belediyelerine ait örneklerin incelenmesi.The concept of social policy, social state, social citizenship and the basic aim.The means of social policy: social benefits and social services. The role of local administration on development and implementation of social policy. Historical development of social policy. The concept of governance. The new public management. European Urban Charter. In reference to the Turkish municipal Law, Obligations of municipality concerning social policy. The performance of municipality concerning social policy. Local social services of municipalities. The role of municipalities concerning local economic development. Case study related to The İstanbul municipality.
YYP245YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
LOCAL GOVERNMENTS FINANCE
Z202.04.02Yerel yönetimlerin gerekliliğine ait ilkeler, yerel hizmetlerde optimum alanın belirlenmesi, merkezi idare ile yerel yönetimlerin arasında hizmetlerin ve gelir kaynaklarının paylaşımı, yerel yönetimlerin türlerine göre gelir kaynakları ve mali yapıları konuları dersin içeriğinde yer almaktadır.The Financial Structure of Municipal Administration. Local governments financial structure, methods of determining the service area, service and distribution of income criteria of the telling distinction between central and local administrations, aims to provide information on a variety of applications in the country.
YYP213AVRUPA BİRLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER
EUROPEAN UNION AND LOCAL GOVERNMENTS
S202.02.02Avrupa Birliği'nin Avrupalı ve Türkiyeli yerel yönetimlerle ilişkilerini, AB'nin yapısını ve işleyişini, üye devletlerden Fransa ve Almanya'daki bazı uygulama örneklerini içermektedir.Date of Local Authorities of the European Union, the Ottoman Empire and Turkey compared with the history of Local Government
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG201İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW
Z303.03.03İş Hukukunun Konusu/İş Hukukunun Kaynakları/İş Sözleşmesi Kavramı/İş Sözleşmesinin Yapılması/İş Sözleşmesinin Geçerliliği/İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları/Ücret/Ücret Çeşitleri/Ücretin Korunması/İşçi Sağlığı ve Güvenliği/İş Sözleşmesinin Sona Ermesi/İş Güvencesi/ Kıdem Tazminatı/Sosyal Güvenlik HukukuLabor Law / Labor Law Resources / Labor Contract Concept / Making of Labor Contract/ Validity of Labor Contract / Liabilities of the Parties of Labor Contract / Salary /Salary Types /Protection of Salaries/ Labor Health and Safety / Labor Contract Termination / Termination by valid reason / Termination by Justified reason .
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
YYP224YEREL SİYASET VE DEMOKRASİ
METHODS OF LOCAL SERVICE
Z303.04.03Dersin kapsamında, farklı demokrasi modellerinin siyasal katılım olgusu çerçevesinde incelenmesi ve buradan hareketle katılımcı demokrasinin açıklanması; yerel yönetimler ile (katılımcı) demokrasi arasındaki ilişkinin kurulması ve bu kapsamda katılımcı siyasal kültürün gelişmesinde yerel yönetimlerin önemi ve rolünün irdelenmesi; yerel siyasetin temsili demokrasi uygulamalarının özellikle yerel karar organlarının oluşturulması sürecinde incelenmesi, yerel demokraside siyasal katılımın güçlendirilmesine katkı sağlayan uygulama biçimlerinin anlatılması yer almaktadır.In the content of lecture, there is studying different types of democracy models within the frame of political participation and from this point of wiev describing the participatory democracy; making contact between local governments and ( participatory ) democracy and within this framework studying the importance and act of local governments in the process of developing participatory political culture; studying representative democracy implementations of local policy especially in the process of setting local decision-making councils; explaining implementation forms which is contributing to support of political participation in local democracy.
YYP234KENT PLANLAMA VE İMAR UYGULAMASI
URBAN PLANNING AND ZONING IMPROVEMENT
Z202.03.02Plan yapma, haritadan plan okuma ve ilgili kuramlarmaking a plan, plan, map reading and related theories
YYP241KAMU MALİYESİ
PUBLIC FINANCE
Z202.03.02Bu derste kamu maliyesinin amaçları, kamu sektörü, kamu sektörü ve özel sektör arasındaki farklar, kamu hizmetleri, dışsallıklar, kamu harcamaları kamu harcamalarının artışı, kamu harcamalarının tasnifi, kamu geliri ve vergiler, vergileme prensibi, vergi ile ilgili kavramlar, vergilerin sınıflandırılması, vergi yükü, gelir üzerinden alınan vergiler, kurumlar vergisi servet harcama vergileri, kamu borçları konuları anlatılacaktır.This course aims of public finances, public sector, the differences between public and private sector, public services, externalities, public expenditure, public expenditure growth, the classification of public expenditure, public revenue and taxes, the principle of taxation, tax-related concepts, classification of taxes, the tax burden , taxes on income, wealth tax expenditure taxes, public debt issues will be discussed.
YYP246YEREL HİZMET YÖNTEMLERİ
LOCAL POLITICS AND DEMOCRACY
Z202.03.02Kamu hizmetinin tanımı ve niteliği, yerel kamu hizmetlerinin yapısı; Yerel yönetimlerde alternatif hizmet sunma ve kapsamı; Kamu hizmetlerinde özelleştirme ve amaçları, belediyelerde özelleştirme, belediyelerde alternatif hizmet sunmanın çeşitli yöntemleri, belediyelerde hizmet yöntemlerinden etkin bir şekilde yararlanılması için dikkat edilmesi gereken hususlar; Belediyelerde şirketleşme ve belediye iktisadi teşebbüsleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of lecture is the description and the qualification of public service, the structure of local public services; providing alternative services in local governments and its extent; privatization in public services and its purposes, privatizatin in city halls, various methods of providing alternative service in city halls, important points for profitting by service methods sufficiently in city halls; incorporation in citty halls and city hall economic enterprise.
YYP248RESMİ YAZIŞMALAR VE DOSYALAMA
OFFICIAL CORRESPONDENCES AND FILING
Z021.02.02Resmi yazı hazırlama kuralları ve resmi yazı türleri İş yazısı hazırlama kuralları ve iş yazıları Özel yazılar ve türleri ve etkin bir dosyalama ve arşivleme sistemi kurmanın önemi ve ilkeleri, belge türleri, dosya türleri, dosyalama süreci işlemleri, dosyalama türleri, arşivleme süreci işlemleri, arşiv türleri, arşivlerde ayıklama ve imha süreciRules of preparing official letter and types of business letter writing, Rules of preparing business letter writing, Private papers and Types of private papers. The importance of establishing an effective filing and archiving systems and policies, document types, file types, the process of filing procedures, the types of filing, archiving process, procedures, types of archives, and extraction and disposal process in archives.
YYP212BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT IN MUNICIPALITIES
S202.03.02Bu derste stratejik yönetim düşüncesi, genel olarak yerel yönetimler stratejik yönetime geçiş, Türkiyede belediyelerde stratejik yönetime geçiş ve bu konudaki uygulamalar ele alınmaktadır.In the content of lecture; there is distribution of power and responsibility, levels of differentiation and formalization, descriptions of job and position, the division of labour, audit sphere and different types of department concepts in frame of elements of organizational structure. In addition, after explaining modern organization models like downscaling, type of network, learning and simple organization; the problems about decision-making councils and organizational structure of local governments will be explained.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.