English

FACULTY OF ENGINEERING-CIVIL ENGINEERING(IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-CIVIL ENGINEERING(IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN113INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING
INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING
Z202.03.02Yapı elemanları ve idealleştirme, Yapı elemanları ve idealleştirme, Yapı malzemeleri, Yapı malzemeleri, Ulaşım, İnşaat yönetimi, Tasarım, Hata türleri, Yapı elemanları ve işleyişi, EtikStructural elements and idealization, Structural elements and idealization, Construction materials, Construction materials, Transportation, Construction management, Design, Failure types, Structural elements and how they function, Ethics
CEN115ENGINEERING ECONOMICS
ENGINEERING ECONOMICS
Z303.05.03Mühendislik kararlarının analizi; ilke ve karar alternatifleri karşılaştırma metodolojilerini anlatir. Mühendislikte fırsatlar nasıl yakalanır ve girişimcilik kültürünün benimsenmesi hedeflenir.Economic analysis of engineering and managerial decision-making, cash flow, the effect of time and interest rate on money and physical assets, alternative assessment methods, present value, future worth, annual worth, rate of return and benefit, cost ratios, depreciation and tax, the effect inflation.
CHE107GENERAL CHEMISTRY
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The periodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermolecular forces.
ENG119PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z202.02.02Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
MAT145CALCULUS-I
CALCULUS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri, L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri, Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Basic notions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, limits of single-valued functions, properties of limits, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives, rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates
PHY103PHYSICS-I
PHYSICS-I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN102COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING
COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING
Z223.05.04Introduction to CAD: A foundational overview of CAD software, its historical development, and its significance in modern engineering and design. CAD Software Tools: In-depth exploration of CAD software interfaces, as well as basic and advanced tools for drawing, editing, and modifying designs. 2D and 3D Geometry: Comprehensive coverage of 2D and 3D geometric concepts, including lines, curves, surfaces, and solids. Technical Drawing Techniques: Step-by-step instruction on creating technical drawings, including orthographic projections, isometric views, and section views. Dimensioning and Annotations: Techniques for adding dimensions, annotations, and labels to technical drawings to ensure clarity and adherence to industry standards. Parametric Modeling: An introduction to parametric modeling, enabling students to create flexible and modifiable designs while maintaining design intent. Assemblies and Bill of Materials: Understanding how to create assemblies and generate bills of materials for complex engineering projects. Rendering and Visualization: Methods for rendering 3D models to achieve realistic visualizations and effective presentation of designs. Professional Practices: Emphasis on industry-specific standards and best practices to ensure that drawings comply with established norms. Practical Projects: Application of knowledge through hands-on projects, allowing students to tackle real-world engineering and design challenges.
CEN124GENERAL GEOLOGY
GENERAL GEOLOGY
Z202.05.02Dünyanın Oluşumu, Evrim, Yapı Doğal Malzemesi, Çizgisel Mühendislik Yapı Yerlerinin Seçimi, Deprem-Taşkın-Yer Kayması-Çığ gibi Doğal Afetlerin Oluşumu ve Önlenmesi, Taşıma gücü ile ilgili Deney, Gözlem ve Hesapların Yapılması, Kazı Yamaç Oranlarının BelirlenmesiFormation of earth, evolution, structure of natural materials, selection of linear engineering construction sites, formation and prevention of natural disasters such as earthquake-Flood-Landslide-avalanche, Bearing Capacity related experiments, observations and calculations, determination of rates of slope excavation.
ENG118PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z202.02.02Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT146CALCULUS-II
CALCULUS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
PHY104PHYSICS-II
PHYSICS-II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
SEN118COMPUTER PROGRAMMING
COMPUTER PROGRAMMING
Z223.03.04
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BLE101BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
Z202.02.02Etik Kavramı, Ahlak Kavramı ve Ahlaki Gelişim Süreci, Etik Kuralları, Etik Sistemleri, Etik-Toplum İlişkisi, Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları, Etik Sorgulama, Toplumsal Yozlaşma, Mesleki Etik Kavramı, Mesleki Etik İlkeler, İş Hayatında Etik Dışı Konular, İş Etiğinde Uygun Davranışların Sonuçları, İş Yerinde Etik Ortam Sağlamak, Farklı Mesleklerde Etik İlkeler, Çalışanların Etik Profilleri, Etik Liderlik.Ethics Concept, Moral Concept and Moral Development Process, Ethical Rules, Ethics Systems, Ethics-Society Relationship, Results of Behaviors Conforming to Ethical Values, Ethical Inquiry, Social Corruption, Professional Ethics Concept, Professional Ethical Principles, Non-Ethical Issues in Business Life, Appropriate in Business Ethics Consequences of Behaviors, Providing an Ethical Environment in the Workplace, Ethical Principles in Different Professions, Ethical Profiles of Employees, Ethical Leadership.
CEN211TERMINOLOGY OF CIVIL ENGINEERING
TERMINOLOGY OF CIVIL ENGINEERING
Z202.03.02Ağırlıklı olarak İnşaat Mühendisliği’ne yönelik öğrencilerin karşılarına çıkabilecek İngilizce teknik terimlerin tanıtılmasıIntroducing technical terms in English which may be confronted by students mainly for Civil Engineering
CEN247STATICS
STATICS
Z404.06.04Vektör cebri hakkında temel kurallar, mekanikte önemli vektörel büyüklükler, maddesel nokta mekaniğinde düzlemsel kuvvetlerin statiği, maddesel nokta mekaniğinde uzaysal kuvvetlerin statiği, rijit cisimlerin statiğinde eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cisimlerin dengesi, taşıyıcı sistemlerin statiğine giriş, kafes sistemler, karmaşık sistemler ve diğer uygulamalar, sürtünme kuvvetleri, yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri, virtüel iş metoduBasic rules of vector algebra, vector quantities of mechanics, mechanics of particles statics of plane forces, body forces, equivalent force system, statics of rigid bodies, equilibrium of rigid bodies, introduction to the statics of load carrying systems , trusses, complex systems and other applications, frictional forces, centroids, the method of virtual work.
CEN281MATERIAL SCIENCE
MATERIAL SCIENCE
Z223.05.04The atomic structure of materials, atomic bonding, bonds relationships between material properties, crystal systems, crystal types, crystal geometry, crystallographic directions and planes, amorphous structures, solid solutions, atomic diffusion, the crystal structure defects, materials, physical, thermal and mechanical properties of the strain , ductility, fatigue, fracture, physical properties, unit weight, impermeability, water absorption, the classification of construction products, calcium-based binders, gypsum, lime and cement, Portland cement hydration, experiments are performed on cements, cement types produced in Turkey, the classification of the aggregates , harmful substances in aggregates, physical and mechanical properties of aggregates, aggregate grading, fresh concrete properties, processability, weathering, bleeding and uniformity, the experiments are performed on the fresh concrete, mixing water, concrete, chemical additives, mineral additives, hardened concrete properties, factors affecting the strength of concrete, concrete creep, concrete shrinkage, durability of hardened concrete, concrete mix designs, custom concrete.The atomic structure of materials, atomic bonding, bonds relationships between material properties, crystal systems, crystal types, crystal geometry, Mechanical Properties: Stress, Deformation, Elasticity, Elastic and Plastic Behaviour, Creep, Relaxation, Hardness, Toughness, Resilience; Physical Properties of Porous Materials: Density, Specific Gravity, Porosity, Water Absorption by Volume, Capillarity, Permeability; Thermal Properties of Materials: Conductivity, Convection, Thermal Stresses; Acoustic Properties: Reverberation Time, Noise Control
MAT163LINEAR ALGEBRA
LINEAR ALGEBRA
Z223.05.04Matrisler, matris cebiri, özel matris türleri, temel satır ve iki nokta üst üste işlemleri, basamak formu, matrisin derecesi, temel matrisler, tersler, eşdeğer matrisler, determinantlar, determinantların özellikleri, bir matrisin kofaktörü ve eki, ters matrisin türetilmesi, doğrusal denklem sistemleri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzayları, altuzaylar, doğrusal bağımsızlık, tabanlar ve boyut, koordinatlar, temel değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım, ortogonal altuzaylar, ortogonal tümleyen bir altuzay, iç çarpım, iç çarpım uzayları, dik taban, dik matrisler, Gram-Schmidt dikleştirme yöntemleri, doğrusal dönüşümler, doğrusal dönüşümlerin matris gösterimleri, öz değerler, öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, ikinci dereceden formlar, Hermitian formlar , sayısal uygulamalar.Matrices, matrix algebra, special types of matrices, elementary row and colon operations, echelon form, rank of a matrix, elementary matrices, inverses, equivalent matrices, determinants, properties of determinants, cofactor and adjoint of a matrix, derivation of inverse matrix, systems of linear equations, solutions of systems of linear equations, Cramer's method, Gauss’s elimination method, vector spaces, subspaces, linear independence, bases and dimension, coordinates, change of basis, inner product spaces, standard inner product, orthogonal subspaces, orthogonal complement of a subspace, inner product, inner product spaces, orthogonal basis, orthogonal matrices, Gram-Schmidt orthogonalization methods, linear transformations, matrix representations of linear transformations, eigen values, eigen vectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s Theorem, quadratic forms, Hermitian forms, numerical applications.
MAT251NUMERICAL METHODS
NUMERICAL METHODS
Z223.04.04
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
CEN230MEASUREMENT AND DATA ANALYSIS
MEASUREMENT AND DATA ANALYSIS
Z303.05.03İnşaat mühendisliğinde deneyin önemi, deneysel cihazları öğrencilere tanıtmak, Mühendislikte kullanılan birimlerin tanıtımı, Deneysel verilerin istatistiksel analizi, Hata tipleri ve hata analizi, en küçük kareler yöntemi, İnterpolasyon ve Regresyon yöntemleri, Veri toplama ve değerlendirmesi, Rapor yazma ve sunuş teknikleri.Importance of experiment in engineering, experimental methods. Basic concepts and definitions, measurement and dynamic response. Statistical analysis of experimental data. Error types and error analysis, uncertainty, probability, Chi-square test, the least squares method, correlation coefficient. The basic electrical quantity, pressure, flow, temperature, force, torque, strain, velocity, acceleration, change in the measurements. Data collection and evaluation. Report writing and presentation techniques.
CEN240DYNAMICS
DYNAMICS
Z303.03.03Parçacık kinematiği; parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum; rijit cismin düzlemsel kinematiği; rijit cismin düzlemsel kinetiği: Kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum, rijit cismin üç boyutlu kinematiği, titreşimler.Particle kinematics, kinetics of particles: Force and acceleration, work and energy, impulse and momentum. Planar kinematics of rigid bodie, planar kinetics of rigid body: Force and acceleration, work and energy, impulse and momentum; three-dimensional kinematics of rigid bodies, vibrations.
CEN248STRENGTH OF MATERIALS
STRENGTH OF MATERIALS
Z404.06.04Temel prensipler, mukavemetin dayandığı temeller, dış kuvvetler, iç kuvvetler, kuvvet diyagramları, gerilme şekil değiştirme, gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları (Hooke yasası), katı cisimlerin mekanik özellikleri, kırılma teorileri, emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi, kesit tesiri diyagramları, atalet momenti, basit mukavemet halleri (eksenel normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, basit eğilme).Basic principles, foundations of strength of materials, external forces, internal forces, force diagrams, axial stress and axial strain, stress stain relationships for elastic materials, the safety factor and allowable stress, torsion of circular shafts, pure bending,shear force and shear stress, stress/strain transformation equations with examples for two dimensional states of stress and strain; Mohr's circle.
CEN282CONSTRUCTION MATERIALS
CONSTRUCTION MATERIALS
Z122.04.03Yapı malzemelerine giriş, Agregalar, Çimentolar, Kireç ve Diğer bağlayıcılar, Beton, Beton karışım hesabı, Özel üretim betonlar, Beton karışım hesabı uygulamalası, inşaatta kullanılan diğer malzemeler.Natural stones, aggregates, binder materials; lime, cements and puzzolans, admixtures, factors affecting strength of concrete , properties of fresh concrete, mixture design, the production , placing, compaction and curing of fresh concrete, metal, alloys, steels, timber and ceramics.
MAT249DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
Z404.05.04Temel Tanımlar ve İçerik, Birinci Mertebe diferansiyel denklemler: Ayrılabilir Denklemler, Homojen Denklemler, Ayrılabilir veya Homojene Dönüşebilen denklemler, Tam dif. denklemler ve Integrasyon Çarpanları, Lineer, Bernoulli ve Riccati Denklemleri, Birinci Mertebe fakat yüksek Dereceli denklemler : Clairaut ve Lagrange Denklemleri, Yüksek Mertebe Lineer Diferansiyel denklemler, Çözümlerin varlık teoremleri ve özüm yöntemlerine dair teoremler, Yüksek Mertebeli sabit katsayılı lineer denklemler, Belirsiz Katsayılar Metodu, Sabitin değişimi Metodu, Yüksek Mertebeli değişken Katsayılı Denklemler: Cauchy Euler Denklemi, Laplace Dönüşümleri, Ters Laplace Dönüşümü, Başlangıç Değer Problemlerinin Laplace dönüşümü ile çözümüMain Definitions and Fundamental concepts of the Differential Equations, First Order Differential Equations : Seperable DEs, Homogeneous DEs, Equations that can be transformed to seperable or homogeneous Equations, Exact DEs and Integrating Factors, Linear DEs, Bernoulli and Riccati Equations also First order but high degree Equations: Clairaut and Lagrange Equations, High Order Linear Equations, Existence and Structure of the solutions, Wronskian Determinant and the Concept of linear dependence and independence, Homogeneous Linear Equations with Constant Coefficents, Characteristic Equation and the roots, nonHomogeneous Linear Equations with Constant Coefficents,the method of undetermined coefficients and the Method of variation of Parameters, High order Linear Equations with Variable coefficients: Cauchy Euler Equation, Laplace Transformation for solving Initial Value Problems
MAT253PROBABILITY AND STATISTICS
PROBABILITY AND STATISTICS
Z223.05.04
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN323SOIL MECHANICS-I
SOIL MECHANICS-I
Z324.05.05Zeminlerin oluşumu ve temel fiziksel özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, tane büyüklüğü dağılımı, kıvam limitleri, sınıflandırma sistemleri, zemin suyu etkileri, zeminlerin geçirimliliği, zeminde su akımı, kompaksiyon, toplam gerilme, efektif gerilme kavramları.Formation of soils and their basic physical properties, soil classification, grain size distribution, consistency limits, classification systems, the effect of groundwater, soil permeability, ground water flow, compaction, total stress, effective stress concepts.
CEN343STRUCTURAL ANALYSIS-I
STRUCTURAL ANALYSIS-I
Z404.04.04General information, building systems, loads, assumptions and idealizations in building statics, force systems, forces, loads, support responses, internal forces, balance equations, calculation of plane systems according to fixed loads, isostatic plane systems, full body systems: simple beam, output beam, cantilever beam, Gerber beams, simple frames, three-joint frames, tensioned frames, compound frames, indirect loaded systems, lattice systems, calculation of plane systems according to moving loads, effect lines definition, the influence line of the simple beam is, the impact line of the output beam, the impact line of the cantilever beam, the impact line of the Gerber beams, the impact line of simple frames, the impact line of three-joint frames, the impact line of compound frames, the impact line of lattice systems.Introduction, classification of structural systems, loads, assumptions and idealizations, force systems, forces, reactions, internal forces, equilibrium equations, analysis of plane systems under dead loads, statically determinate plane systems; beams, indirect systems, plane trusses, analysis of plane systems under live loads, influence lines for statically determinate systems.
CEN361TRANSPORTATION
TRANSPORTATION
Z303.04.03Giriş ve temel kavramlar, yolu kullananların özellikleri, taşıt hareketleri, karayolu trafiğinin özellikleri, yolların kapasitesi, yolun geometrik özellikleri ve standartların seçimi, güzergâh araştırması, yatay kurbalar ve dever, geçiş (birleştirme) eğrileri, boykesit ve düşey kurba, kent yollarının planlanması, kavşaklar, karayolunda drenaj.Introduction, definitions of highway components, characteristics of road users and vehicles, vehicle movements, general characteristics of highway traffic, highway capacity, selection of highway geometric standards, location survey, horizontal curves and super-elevation, transition curves, road profile and vertical curves, planning of urban roads, intersections, highways drainage.
CEN371FLUID MECHANICS
FLUID MECHANICS
Z223.04.04Akışkanların fiziksel özellikleri, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, bir boyutlu akımların temel denklemleri, ideal akışkanların bir boyutlu akımları, gerçek akışkanların iki boyutlu akımları, ideal ve gerçek akışkanların iki boyutlu akımları, boyut analizi.Obtaining the basic equations of one- and two-dimensional flows by classifying fluid flows, examining the forces that may arise as a result of structure-fluid interaction by considering fluids statically, kinematically and dynamically, evaluation of solution methods with current in-class practice and visual data.
IGS304OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konular aktarılır.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
CEN313GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
S303.04.03geopositioning, geological features, remote sensing applications
CEN315STRENGTH OF MATERIALS-II
STRENGTH OF MATERIALS-II
S303.04.03Bu ders şu konuları içerir: enine kesme, birleşik yükler, gerilme dönüşümü, kiriş ve şaftların tasarımı, enerji yöntemleri ve kolonların burkulması.This course includes topics: transverse shear, combined loadings, stress transformation, design of beams and shafts, energy methods and buckling of columns.
COM331E-TRANSFORMATION
E-TRANSFORMATION
F303.03.03
EEE345TALENT MANEGEMENT
TALENT MANEGEMENT
F303.03.03Yetenek yönetiminin tarihsel gelişimi Bilimde yeteneğe yönelik farklı yaklaşımlara genel bakış (pedagoji, psikoloji, psikofizyoloji), iş dünyasında yetenek anlayışının oluşumu ve pratikte (işletme, yönetim) yetenek kavramının ortaya çıkışı. Yetenek yönetiminin ortaya çıkışının önkoşulları, yetenek yönetimine yönelik ilk yaklaşımlar, kıyaslama arayışından evrim ve yetenek yönetiminde bağlamsallaştırma ve kapsayıcılığa özel bir yaklaşım, çalışan yönetimine böyle bir yaklaşımın oluşmasına yol açan çevresel faktörler. -İş hayatında yeteneğin tanımı. Yetenek yönetimi sistemi Şirketin misyonu, felsefesi, değer sistemi ve kurum kültürü, iş dünyasında ve belirli bir organizasyonda yetenek belirlemenin temelidir. Yetenek tanımlarının bileşenlerinin belirlenmesi. Şirketin iş stratejisi ve bunun bir yetenek yönetimi sistemi modelinin oluşturulmasıyla bağlantısı. Ana ikili çiftlerle tanımlanan yetenek yönetimi sistemi modeli. Yeteneğin tanımı ile yetenek yönetimi sisteminin yapısı arasındaki bağlantı. Kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve yetenek yönetimi etiği. -Yetenek yönetimi sistemini şekillendiren faktörler, yetenek yönetimi sisteminin yapılandırılması Sektörel işgücü piyasaları, bir işgücü piyasasında kendine özgü koşulların oluşmasını etkileyen faktörler, belirli bir sektörde yetenekli çalışanlara yönelik özel bir talebe yol açabilecek faktörler. Sektörlerin segmentleri, şirketlerde yetenek yönetimi sisteminin yapılandırılması. -Kurumlarda yetenek yönetimi uygulamaları Organizasyonlarda yetenek yönetimi uygulamaları: çekme, seçme, geliştirme, atama, motivasyon, değerlendirme, elde tutma. Organizasyona yetenekler sağlamak için sürekli bir süreç oluşturmakThe historical development of talent management Overview of different approaches to talent in science (pedagogy, psychology, psychophysiology), the formation of understanding of talent in business and the emergence of the concept of talent in practice (business, management). The prerequisites of the emergence of talent management, the first approaches to talent management, the evolution from the search for benchmarks and an exclusive approach to contextualisation and inclusiveness in talent management, environmental factors that lead to the formation of such an approach to employee management. -Definition of talent in business. Talent management system The company’s mission, philosophy, value system, and corporate culture, the basis of talent determinations in business and in a certain organisation. Identification of the components of talent definitions. Business strategy of the company and its connection to the formation of a model of talent management system. The talent management system model defined by the main dichotomous pairs. The link between the definition of talent and the structure of the talent management system. Corporate social responsibility, sustainability and ethics of talent management. -Factors shaping the talent management system, the talent management system configuration Sectoral labour markets, factors affecting the formation of unique conditions in a labour market, drivers that can lead to a specific request for talented employees in a certain industry. Segments of industries, the configuration of the talent management system in companies. -Talent management practices in organisations Practices of talent management in organisations: attraction, selection, development, assignment, motivation, evaluation, retention. Build a continuous process of supplying the organisation with talents
MEN301MATERIAL SELECTION
MATERIAL SELECTION
F303.03.03
OMH311MULTI CRITERIA DECISON MAKING
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.03.03
SEN321MACHINE LEARNING
MACHINE LEARNING
F303.03.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN302REINFORCED CONCRETE-I
REINFORCED CONCRETE-I
Z404.04.04Design of reinforced concrete members according to limit states; Adherence and development; Behavior of reinforced concrete and ultimate strength design; Analysis and design of beams under pure bending; Reinforced concrete members under shear; Analysis and design of columns subjected to axial loads; Analysis and design of columns subjected to combined axial load and bending; Analysis and design of biaxially loaded columns; Serviceability limit states of reinforced concrete members.Design of reinforced concrete members according to limit states; Adherence and development; Behavior of reinforced concrete and ultimate strength design; Analysis and design of beams under pure bending; Reinforced concrete members under shear; Analysis and design of columns subjected to axial loads; Analysis and design of columns subjected to combined axial load and bending; Analysis and design of biaxially loaded columns; Serviceability limit states of reinforced concrete members.
CEN304FOUNDATION ENGINEERING-I
FOUNDATION ENGINEERING-I
Z324.04.05Zemin incelemeleri, büro ve arazi çalışmaları, sondajlar ve numune alma metodları, arazi ve laboratuvar deneyleri, yüzeysel (tekil, şerit ve radye) temeller ve tasarımları, temellerin düşey yükler ve yanal yükler altındaki tasarımları, temelaltı zeminin iyileştirilmesi, yeraltı su tablasının sığ (yüzeysel) temellere etkisi ve yeraltı su tablasının indirilmesi.Soil investigation, office and field works, drilling and sampling methods, field experiments, the superficial (footing, strip and raft) foundations and their designs, design of deep foundations and pile foundations under the influence of vertical loads, basic ground improvement methods.
CEN342STRUCTURAL ANALYSIS-II
STRUCTURAL ANALYSIS-II
Z404.05.04Çubuklarda şekil değiştirmeler, enerji teoremleri, kesitlerin yer değiştirme ve dönmelerinin enerji yöntemleri ile hesabı, hiperstatik sistemlerin hesap yöntemleri, kuvvet yöntemi/ hiperstatik sistemlerde yer değiştirmelerin hesabı, yerdeğiştirme yöntemi, Cross–moment dağıtma yöntemi, tesir çizgileri ve elverişsiz yüklemeler.Deformations in rods, energy theorems, calculation of displacement and rotation of the sections with energy methods, calculation methods for statically indeterminate systems, the force method / indeterminate systems and displacement calculations, displacement method, cross-moment distribution method, influence lines and unfavorable loadings.
CEN346STEEL STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
Z303.04.03Çelik yapı sistemleri, kullanım yerleri, çelik yapı malzeme türleri, çelik malzemenin mekanik özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları ve yapılara etkiyen yükler, çekme yükleri altındaki elemanlar, basınç yükleri altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar, bulonlar, perçinler, kaynaklar, statik ve dinamik yük hesapları, çelik yapıları korozyon ve yangın gibi etkilere karşı koruma yöntemleri.Steel structure systems and their usage, types of steel construction materials, mechanical properties of steel material, structural design approaches and loads acting on structures, elements under tensile loads, elements under pressure loads, structural members under the influence of bending or axial loads and bending moments, bolts, rivest, welds, static and dynamic load calculations, methods for the protection steel structures against corrosion and fire.
CEN374HYDRAULICS
HYDRAULICS
Z223.04.04Boyut analizi ve Pi teoremi, model benzeşimi, basınçlı akımlar, sürekli ve yersel yük kayıpları, boru sistemlerinin çözümü, çok hazneli boru şebekeleri, serbest yüzeyli akımlar, enkesit boyutlandırılması, hidrolik yönden en uygun kesit, ani ve tedrici hareketler, özgül enerji, yüzeysel sıçrama, tedrici değişken hareketlerde su yüzeyinin değişimleri, tedrici değişken hareketlerde su yüzeyinin hesabı, kanal kontrolları, orifis ve savaklar.Dimensional analysis and Pi theorem, model simulation, pressure flows, continuous and terrestrial energy losses, the solution of pipe systems, multi-chamber pipe networks, free-surface flows, cross-sectional dimensions, the most appropriate cross-section with respect to hydraulics, sudden and gradual movements, specific energy, surface jumping, change of water surface in gradually varying movements, calculation of water surface for gradually varying movements, channel controls, orifices and weirs.
YUM306WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
CEN306ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS
ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS
S303.04.03
CEN308TRAFFIC ENGINEERING
TRAFFIC ENGINEERING
S303.04.03Introduction – Reminding, Traffic flow characteristics, Statistical characteristics of traffic flow, The concepts of demand, volume, and capacity, Level of service, Traffic volume studies and characteristics, Speed, travel time and delay studies, Fundamentals of intersection design, Principles of intersection signalization, Signal timing and design, Coordinated signalized intersections and networks, Traffic signs.
INE338PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
F303.03.03
OMH318ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.03.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN411STRUCTURAL DYNAMICS
STRUCTURAL DYNAMICS
Z303.03.03Depremler, deprem çeşitleri, deprem parametreleri, yapısal titreşimler, TSD sistemler, ÇSD sistemler, serbest ve zorlanmış titreşimler, Eşdeğer Sismik Yük Yöntemi ve tepki spektrumu kavramı, sayısal çözüm yöntemleri, TSD sistemlerin doğrusal olmayan davranışı, deprem mühendisliğinde özel konular.Earthquakes, types of earthquakes, earthquake parameters, structural vibrations, SDOF systems, MDOF systems, free and forced vibrations, Equivalent Seismic Load Method and response spectrum concept, numerical solution methods, nonlinear behavior of SDOF systems, special topics in earthquake engineering.
CEN453CONSTRUCTION MANAGEMENT
CONSTRUCTION MANAGEMENT
Z303.03.03İnşaat projelerinin yönetimine giriş, inşaat projelerinin ön çalışmaları, inşaat sözleşmeleri, saha hazırlığı, inşaat süreci, metraj, maliyet tahmini, planlama teknikleri, güvenlik ve inşaat yönetimiIntroduction to managing construction projects, preliminary studies of construction projects, construction contracts, site preparation, construction process, quantity survey, cost estimation, scheduling techniques, safety and construction management
CEN475WATER RESOURCES ENGINEERING
WATER RESOURCES ENGINEERING
Z303.03.03Hidroloji ve su kaynakları mühendisliğine genel bir bakış. Yağış, nehir akışı ve yeraltı suyu sızıntısı dahil olmak üzere havzaların ve hidrolojik olayların incelenmesi. Hidrograf modellerinin incelenmesi ve analizi. Hidrolojik taşkın yayılımı sürecinin değerlendirilmesi. Yeraltı suyu hidrolojisinin araştırılması. Baraj ve dolusavak tasarımının tartışılması. Kentsel su temin sistemlerinin incelenmesi. Atık su ve yağmur suyu toplama ve bertaraf sistemlerinin değerlendirilmesi. Sulama ve drenaj yöntemlerinin analizi.An overview of hydrology and the engineering of water resources. Study of basins and hydrological phenomena, including rainfall, river flow, and groundwater seepage. Examination of hydrograph patterns and analysis. Evaluation of the process of hydrologic flood propagation. Exploration of groundwater hydrology. Discussion of dam and spillway design. Examination of urban water supply systems. Consideration of wastewater and stormwater collection and disposal systems. Analysis of irrigation and drainage methods.
CEN491DESIGN OF STEEL STRUCTURES
DESIGN OF STEEL STRUCTURES
Z404.05.04Bir çelik yapının sabit yük, kar ve rüzgâr yüklerine göre statik hesabının yapılması; kesit ve birleşim hesaplarının yapılması; yapının stabilitesinin sağlanması ve gerekli detayların çizilmesi.To perform static analysis of a steel structure under dead, snow and wind loads; to design sections and connections; to ensure the stability of the structure and to draw detail drawings.
CEN493DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Z404.05.04Döşeme hesapları, kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi, düşey yüklere göre çerçeve hesapları, deprem hesapları, iç kuvvetlerin süperpozisyonu, kiriş kesit hesapları, kolon kesit hesapları, temel hesapları, çizimler: kat kalıp planları, temel planı, kolon aplikasyon planı, kiriş detayları, temel detayları.Slab design, preliminary design of beams and columns, obtaining the internal forces of the frame due to vertical loads, obtaining the internal forces of the frame due to earthquake loads, superposition of the internal forces, section design of the beams, section design of the columns, section design of the footings, drawings
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
CEN423STEEL STRUCTURES-II
STEEL STRUCTURES-II
S303.04.03Genel giriş, çelik yapıların tasarım felsefeleri, çekme elemanlarının tasarımı, kolonların tasarımı, kiriş ve yapısal kirişlerin tasarımı, birleşik yüke maruz çelik yapıların tasarımı, çelik yapılar için temellerin tasarımı ve kompozit elemanlarGeneral introduction, design philosophies of steel structures, design of tension members, design of column, design of beams and plate girders, design of steel structures subjected to combined loading, design of footings for steel structures, and composite elements
CEN441REINFORCED CONCRETE-II
REINFORCED CONCRETE-II
S303.04.03Döşemelerin çalışma şekillerine göre sınıflandırılması / Tek Doğrultuda Çalışan Döşemeler / Çift Doğrultuda Çalışan Döşemeler / Nervürlü Döşemeler / Zımbalama Hesabı / Temeller: Temellerin sınıflandırılması / Duvar Altı Temeller / Tekil Temeller / Kombine Temeller / Sürekli Temeller / Radye temeller.Introduction/Types of Slabs: One-Way Slabs; Two-Way Slabs; Ribbed Slabs / Punching Shear / Footings: Types of Footings; Introduction / Wall Footings; Single-Column Footings; Combined Footings; Continuous Footings, Mat Footings.
COM473INTERNET OF THINGS & INDUSTRY 4.0
INTERNET OF THINGS & INDUSTRY 4.0
F303.03.03Modern Ağların Temelleri, IoT Bileşenleri, IoT Mimarileri, Bulut Bilişim, Konumlandırma, Kablosuz Ağlar, Bulut Bilişim ve IoT Güvenliği, IoT Protokolleri, Büyük Veri, IoT Bağlantı Teknolojileri, Endüstriyel IoT'nin Temelleri, Endüstri 4.0 ve 5.0
COM475INTRODUCTION TO CYBER SECURITY
INTRODUCTION TO CYBER SECURITY
F303.03.03Bilgi ve Ağ Güvenliği Kavramları, Simetrik ve Asimetrik Şifreleme, Zararlı Yazılımlar, Sosyal Mühendislik, DoS ve DDoS Saldırıları, Firewall, Saldırı Tespit Sistemleri, Kullanıcı Doğrulama, Taşıma Katmanı Güvenliği, Internet Doğrulama Protokolleri, Kablosuz Ağları Güvenliği, BT Yönetimi ve Risk DeğerlendirmeInformation and Network Security Concepts, Symmetric and Asymmetric Encryption, Malicious Software, Social Engineering, DoS and DDoS Attacks, Firewall, Intrusion Detection Systems, User Authentication, Transport Layer Security, Internet Authentication Protocols, Security of Wireless Networks, IT Management and Risk Assessment
EEE435RENEWABLE ENERGY SOURCES
RENEWABLE ENERGY SOURCES
F303.03.03Enerji kaynakları hakkında yorum yapar. Enerji ve enerji türlerini kavrar. Güneş enerjisi ile ilgili yorumlar yapar. Güneş enerjisi santrallerini açıklar. Güneş enerjisi toplayıcılarını açıklar. Jeotermal enerji ile ilgili yorumlar yapar. Jeotermal akışkandan elektrik üretimini açıklar. Jeotermal enerji potansiyelini açıklar. Rüzgar enerjisi ile ilgili yorumlar yapar. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimini açıklar. Hidrojen enerjisi ile ilgili yorumlar yapar. Hidrojenden enerji üretimi yöntemini açıklar.Different Energy Sources ; Non renewable Energy sources ; Renewable Energy Sources . wind Energy Production; Wind energy Conversion Photovoltaic Systems ;Photovoltaic Energy Production; Photovoltaic Energy Conversion . MPPT In Photovoltaic System; Different Methods For Photovoltaic System MPPT . Different Hydroelectric System; Different Wave Generation System . Different Thermal Energy System
INE411ENGINEERING ECONOMICS PRINCIPLES
ENGINEERING ECONOMICS PRINCIPLES
F303.03.03
OMH421MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
F303.03.03
SEN457ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
F303.03.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN402GRADUATION PROJECT
GRADUATION PROJECT
Z143.07.05İnşaat mühendisliği bitirme projesinin içeriği, genellikle öğrencinin seçtiği konuya, danışmanının uzmanlık alanına ve kurumunun kaynaklarına bağlı olarak değişir. Ancak, genel olarak aşağıdaki bileşenleri içerebilir: Konu Seçimi ve Problem Tanımı: Öğrenci, danışmanıyla birlikte bir proje konusu belirler ve projenin amacını, kapsamını ve hedeflerini tanımlar. Bu aşamada, projenin literatür taraması ve mevcut bilgiye dayalı olarak problemin analizi yapılır. Proje Planlama: Proje planı hazırlanır. Bu plan, proje sürecinin zaman çizelgesini, kaynaklarını, yöntemlerini ve proje ilerlemesini izleme stratejilerini içerir. Literatür Taraması ve Araştırma: Öğrenci, seçilen konuyla ilgili literatür taraması yapar ve benzer çalışmaları inceleyerek mevcut bilgi birikimini değerlendirir. Ardından, proje için gerekli olan veri toplama ve analiz yöntemlerini belirler. Veri Toplama ve Analiz: Öğrenci, proje için gerekli verileri toplar ve analiz eder. Bu adım, saha çalışmaları, deneyler, gözlemler veya modelleme çalışmaları gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. Sonuçların Yorumlanması: Toplanan verileri analiz eder ve sonuçları yorumlar. Bu aşamada, proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı değerlendirilir ve elde edilen bulguların önemi tartışılır. Raporlama: Proje sonuçlarına dayalı olarak kapsamlı bir rapor hazırlanır. Rapor, projenin amacını, metodolojisini, bulgularını, yorumlarını ve önerilerini içerir. Bilgiyi mantıklı ve tutarlı bir şekilde sunmak için grafikler, tablolar ve resimler de içerebilir. Sunum: Öğrenci, projenin ana bulgularını ve sonuçlarını akademik veya mesleki bir ortamda sunar. Bu sunum, öğrencinin proje hakkındaki bilgisini ve iletişim becerilerini sergileme fırsatı sunar. Değerlendirme: Proje danışmanı ve/veya bir jüri tarafından proje değerlendirilir. Değerlendirme genellikle proje raporu, sunum ve öğrencinin performansı temelinde yapılır.conducting literature reviews, choosing appropriate research questions,and finding the correct methodology
CEN404PRINCIPLES OF EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN
PRINCIPLES OF EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN
Z202.04.02
CEN492DESIGN OF HYDRAULIC STRUCTURES
DESIGN OF HYDRAULIC STRUCTURES
Z404.05.04Nüfus projeksiyonu hesapları, su ihtiyacı hesapları, hazne hacmi hesabı, hazne boyutlandırılması, depo projesi, iletim hattı ile ilgili hesaplar, pompa hesapları, maliyet hesapları, içme suyu şebekesi hesabı, isale hattı ve ekipmanları ile ilgili teknik çizimler.Dimensional analysis for hydraulic properties, modeling hydraulic structures, understanding fundamental law in hydraulics engineering, developing codes for hydraulic calculations, learning the code based solutions of pipe and channel flows in water projects.
CEN494GEOTECHNICAL DESIGN
GEOTECHNICAL DESIGN
Z404.05.04Yanal toprak basıncı. İksa Sistemleri. Teğet kazık duvarların tasarım ve imalatı. Diyafram duvarların tasarım ve imalatı.Taş Kolon tasarım ve imalatı. Jet Grout Kolonu tasarım ve imalatı.Design problems in geotechnical engineering: Earth retaining structures for deep excavations, Diaphragm wall, Secant and Tangent piles, Lateral supporting elements (Ground anchors and struts), Soil Nailing, Stone Column, Jet Grouting, Compaction Grouting.
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.
CEN406DAM ENGINEERING
DAM ENGINEERING
S303.04.03Baraj Türlerine Giriş: Çeşitli baraj türlerinin (örneğin, yerçekimi barajları, dolgu barajları, kemer barajları) ve uygulamalarının genel bir değerlendirmesi. Zemin Mekaniği İncelemeleri: Baraj siteleri ile ilgili zemin mekaniği, temel mühendisliği ve jeoteknik incelemelere dair derinlemesine çalışma. Hidrolik Tasarım: Baraj tasarımında hidrolik prensipler, taşma yolları, çıkışlar ve enerji dağılım yapıları. Yapısal Analiz ve Tasarım: Baraj bileşenleri için yapısal analiz ve tasarım düşünceleri, istikrar ve güvenlik sağlama. İnşaat Yöntemleri: Baraj mühendisliğinde kullanılan inşaat teknikleri, malzemeler ve ekipman hakkında bilgi. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi: Baraj projeleri için risk değerlendirmesi, tehlike analizi ve risk yönetim planları geliştirme teknikleri. Çevresel Etki ve Sürdürülebilirlik: Baraj projelerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir baraj gelişimi için stratejiler.Introduction to Dam Types: Overview of various dam types (e.g., gravity dams, embankment dams, arch dams) and their applications. Geotechnical Considerations: In-depth study of soil mechanics, foundation engineering, and geotechnical investigations related to dam sites. Hydraulic Design: Principles of hydraulics in dam design, including spillways, outlets, and energy dissipation structures. Structural Analysis and Design: Structural analysis and design considerations for dam components, ensuring stability and safety. Construction Methods: Exploration of construction techniques, materials, and equipment used in dam engineering. Risk Assessment and Management: Techniques for risk assessment, hazard analysis, and development of risk management plans for dam projects. Environmental Impact and Sustainability: Evaluation of the environmental impact of dam projects and strategies for sustainable dam development.
CEN408COMPUTER APPLICATIONS IN CIVIL ENGINEERING
COMPUTER APPLICATIONS IN CIVIL ENGINEERING
S303.04.03
CEN410TRANSPORTATION-II
TRANSPORTATION-II
S303.04.03Introduction and Definitions, Data, Space, Sample, Regression Analysis, Modelling Trip Generation, Trip Distribution, Modal Split, Traffic Assignment and their applicationsIntroduction and Definitions, Data, Space, Sampling, Regression Analysis, Modeling, Trip Generation, Trip Distribution, Generic Separation, Traffic Assignment, General Review
CEN412INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT
INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT
S303.04.03Proje yönetiminin temelleri ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve proje yönetimi yazılımlarını etkin bir şekilde kullanmak.To have knowledge About the fundamentals and principles of project management and to effectively use software of project management.
MEN412PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING
PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING
F303.03.03
OMH424OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
F303.03.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.