İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-CIVIL ENGINEERING(IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN111INTRODUCTION TO ENGINEERING
INTRODUCTION TO ENGINEERING
Z202.04.02Mühendislik Alanlarının tanıtılması, İnşaat mühendisliğinin gelişimi, İnşaat Mühendisinin çalışma alanları, İnşaat mühendisliğinin diğer mühendislik dallarıyla ilişkileri, İnşaat Mühendisliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler, İnşaat mühendisliğinin uzmanlık dallarının ayrı ayrı tanıtılması.Contents of the course are history of engineering, engineering perspectives of different nations and civilizations from past to present, definition of engineering, different engineering specializations, relation between civil engineering and other engineering branches, ethics in civil engineering, sub-disciplines of civil engineering: structural engineering, hydraulic engineering, geotechnical engineering, transportation engineering, construction materials engineering, codes and standards in civil engineering.
CHE107GENERAL CHEMISTRY
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The periodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermolecular forces.
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
MAT145CALCULUS-I
CALCULUS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri, L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri, Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Basic notions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, limits of single-valued functions, properties of limits, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives, rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates
PHY103PHYSICS-I
PHYSICS-I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN112TECHNICAL DRAWING
TECHNICAL DRAWING
Z122.06.03- Giriş, teknik resmin tanımı, temel kavramlar - Teknik resim çizim araçları, resim kâğıtları, ölçekler - Yazı ve rakamlar, yazı uygulamaları, çizgi ve çeşitleri, çizgi uygulamaları - Geometrik çizimler, çokgen çizimleri - İzdüşümler; noktanın, doğrunun, düzlemlerin izdüşümleri - Görünüş çıkarma, parça konumunun tespiti, görünüş çeşitleri, görünüş sayısının tespiti - Tek görünüşlü, iki görünüşlü parçaların çizimi - Perspektifin tanımı, çeşitleri, basit geometrik cisimlerin perspektiflerinin çizilmesi. - Kesit alma ve kuralları, Tam kesit, yarım kesit çizimleri. - Kademeli kesit, kısmi kesit, döndürülmüş kesit çizimleri - Ölçülendirme kuralları, ölçülendirme uygulamaları, kesit ve perspektiflerin ölçülendirilmesiIntroduction to Engineering Drawing, Drawing Instruments and Their Uses, The Standard Text and Figures, Line Technique, Scale Concept and Measurement, Projection Rules, Plans, Sections and appearances Related Studies, Studies on the Code Project and Application Projects required for their work, horizontal and vertical cross-section for receiving, Detailed images, point, line and planes, Projections of bodies, lines, slope angles, intersection, transformation methods, Plane, Plane Switching, Tilting and Lifting the AutoCAD screen features, use of commands, AutoCAD operating systems, object capture properties, pick object features of the project to draw the layer, the layer properties, Conceptual AutoCAD commands, query commands, AutoCAD texting, dimensioning, Fill commands, the other line types, F keys, create a block, parameters, AutoCAD perspective (angular perspective, isometric perspective, Diametric perspective)
CEN124GENERAL GEOLOGY
GENERAL GEOLOGY
Z202.05.02Dünyanın Oluşumu, Evrim, Yapı Doğal Malzemesi, Çizgisel Mühendislik Yapı Yerlerinin Seçimi, Deprem-Taşkın-Yer Kayması-Çığ gibi Doğal Afetlerin Oluşumu ve Önlenmesi, Taşıma gücü ile ilgili Deney, Gözlem ve Hesapların Yapılması, Kazı Yamaç Oranlarının BelirlenmesiFormation of earth, evolution, structure of natural materials, selection of linear engineering construction sites, formation and prevention of natural disasters such as earthquake-Flood-Landslide-avalanche, Bearing Capacity related experiments, observations and calculations, determination of rates of slope excavation.
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT146CALCULUS-II
CALCULUS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
PHY104PHYSICS-II
PHYSICS-II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
CEN211TERMINOLOGY OF CIVIL ENGINERRING
TERMINOLOGY OF CIVIL ENGINERRING
Z202.03.02Ağırlıklı olarak İnşaat Mühendisliği’ne yönelik öğrencilerin karşılarına çıkabilecek İngilizce teknik terimlerin tanıtılmasıIntroducing technical terms in English which may be confronted by students mainly for Civil Engineering
CEN217NUMERICAL METHODS
NUMERICAL METHODS
Z303.05.03Bu ders öğrencilere ilk olarak temel optimizasyon problemlerini ve sezgisel çözüm metodlarını öğretmeyi daha sonra ise sayısal yöntemlerin matematik bilimi ile ilgili temel çözüm yöntemlerini öğretmeyi hadefler.Properties of numerical methods and basic steps in numerical solutions. Errors and error sources. Finite differences method.
CEN247STATICS
STATICS
Z404.06.04Vektör cebri hakkında temel kurallar, mekanikte önemli vektörel büyüklükler, maddesel nokta mekaniğinde düzlemsel kuvvetlerin statiği, maddesel nokta mekaniğinde uzaysal kuvvetlerin statiği, rijit cisimlerin statiğinde eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cisimlerin dengesi, taşıyıcı sistemlerin statiğine giriş, kafes sistemler, karmaşık sistemler ve diğer uygulamalar, sürtünme kuvvetleri, yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri, virtüel iş metoduBasic rules of vector algebra, vector quantities of mechanics, mechanics of particles statics of plane forces, body forces, equivalent force system, statics of rigid bodies, equilibrium of rigid bodies, introduction to the statics of load carrying systems , trusses, complex systems and other applications, frictional forces, centroids, the method of virtual work.
CEN251ENGINEERING ECONOMICS
ENGINEERING ECONOMICS
Z202.04.02Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz, nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi, alternatif değerlendirme metotları, şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları, amortisman ve vergi, enflasyon etkisi.Economic analysis of engineering and managerial decision-making, cash flow, the effect of time and interest rate on money and physical assets, alternative assessment methods, present value, future worth, annual worth, rate of return and benefit, cost ratios, depreciation and tax, the effect inflation.
CEN281MATERIAL SCIENCE
MATERIAL SCIENCE
Z223.05.04The atomic structure of materials, atomic bonding, bonds relationships between material properties, crystal systems, crystal types, crystal geometry, crystallographic directions and planes, amorphous structures, solid solutions, atomic diffusion, the crystal structure defects, materials, physical, thermal and mechanical properties of the strain , ductility, fatigue, fracture, physical properties, unit weight, impermeability, water absorption, the classification of construction products, calcium-based binders, gypsum, lime and cement, Portland cement hydration, experiments are performed on cements, cement types produced in Turkey, the classification of the aggregates , harmful substances in aggregates, physical and mechanical properties of aggregates, aggregate grading, fresh concrete properties, processability, weathering, bleeding and uniformity, the experiments are performed on the fresh concrete, mixing water, concrete, chemical additives, mineral additives, hardened concrete properties, factors affecting the strength of concrete, concrete creep, concrete shrinkage, durability of hardened concrete, concrete mix designs, custom concrete.The atomic structure of materials, atomic bonding, bonds relationships between material properties, crystal systems, crystal types, crystal geometry, crystallographic directions and planes, amorphous structures, solid solutions, atomic diffusion, the crystal structure defects, materials, physical, thermal and mechanical properties of the strain , ductility, fatigue, fracture, physical properties, unit weight, impermeability, water absorption, the classification of construction products, calcium-based binders, gypsum, lime and cement, Portland cement hydration, experiments are performed on cements, cement types produced in Turkey, the classification of the aggregates , harmful substances in aggregates, physical and mechanical properties of aggregates, aggregate grading, fresh concrete properties, processability, weathering, bleeding and uniformity, the experiments are performed on the fresh concrete, mixing water, concrete, chemical additives, mineral additives, hardened concrete properties, factors affecting the strength of concrete, concrete creep, concrete shrinkage, durability of hardened concrete, concrete mix designs, custom concrete.
CEN291ENGINEERING MATHEMATICS-I
ENGINEERING MATHEMATICS-I
Z202.05.02Diferansiyel denklemler, calculus, olasılıkDifferential equations, calculus, probability
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
CEN230MEASUREMENT AND DATA ANALYSIS
MEASUREMENT AND DATA ANALYSIS
Z303.05.03İnşaat mühendisliğinde deneyin önemi, deneysel cihazları öğrencilere tanıtmak, Mühendislikte kullanılan birimlerin tanıtımı, Deneysel verilerin istatistiksel analizi, Hata tipleri ve hata analizi, en küçük kareler yöntemi, İnterpolasyon ve Regresyon yöntemleri, Veri toplama ve değerlendirmesi, Rapor yazma ve sunuş teknikleri.Importance of experiment in engineering, experimental methods. Basic concepts and definitions, measurement and dynamic response. Statistical analysis of experimental data. Error types and error analysis, uncertainty, probability, Chi-square test, the least squares method, correlation coefficient. The basic electrical quantity, pressure, flow, temperature, force, torque, strain, velocity, acceleration, change in the measurements. Data collection and evaluation. Report writing and presentation techniques.
CEN240DYNAMICS
DYNAMICS
Z303.03.03Parçacık kinematiği; parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum; rijit cismin düzlemsel kinematiği; rijit cismin düzlemsel kinetiği: Kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum, rijit cismin üç boyutlu kinematiği, titreşimler.Particle kinematics, kinetics of particles: Force and acceleration, work and energy, impulse and momentum. Planar kinematics of rigid bodie, planar kinetics of rigid body: Force and acceleration, work and energy, impulse and momentum; three-dimensional kinematics of rigid bodies, vibrations.
CEN248STRENGTH OF MATERIALS
STRENGTH OF MATERIALS
Z404.06.04Temel prensipler, mukavemetin dayandığı temeller, dış kuvvetler, iç kuvvetler, kuvvet diyagramları, gerilme şekil değiştirme, gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları (Hooke yasası), katı cisimlerin mekanik özellikleri, kırılma teorileri, emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi, kesit tesiri diyagramları, atalet momenti, basit mukavemet halleri (eksenel normal kuvvet, kesme kuvveti, burulma momenti, basit eğilme).Basic principles, foundations of strength of materials, external forces, internal forces, force diagrams, axial stress and axial strain, stress stain relationships for elastic materials, the safety factor and allowable stress, torsion of circular shafts, pure bending,shear force and shear stress, stress/strain transformation equations with examples for two dimensional states of stress and strain; Mohr's circle.
CEN282CONSTRUCTION MATERIALS
CONSTRUCTION MATERIALS
Z122.04.03Yapı malzemelerine giriş, Agregalar, Çimentolar, Kireç ve Diğer bağlayıcılar, Beton, Beton karışım hesabı, Özel üretim betonlar, Beton karışım hesabı uygulamalası, inşaatta kullanılan diğer malzemeler.Natural stones, aggregates, binder materials; lime, cements and puzzolans, admixtures, factors affecting strength of concrete , properties of fresh concrete, mixture design, the production , placing, compaction and curing of fresh concrete, metal, alloys, steels, timber and ceramics.
CEN292ENGINEERING MATHEMATICS-II
ENGINEERING MATHEMATICS-II
Z202.05.02Diferansiyel denklemler ve elde edilişi, çözümlerinin tanımı, birinci dereceden genel diferansiyel denklemler, değişkenlerine ayrılabilen denklemler, lineer denklemler, homojen denklemler, tam diferansiyel denklem ve integrasyon çarpanı, yüksek dereceden diferansiyel denklemler ve uygulamaları, sabit katsayılı homojen denklemler, homojen olmayan denklemler, sabitin değişimi veya Lagrange yöntemi, sabit katsayılı yüksek dereceden diferansiyel denklemler, ikinci dereceden sabit katsayılı denklemler, değişken katsayılı lineer denklemler, Cauchy Euler denklemleri, Laplace dönüşümü, sınır değer problemlerinin çözümü, lineer diferansiyel denklemler sistemi, sabit katsayılı sistemler için operatör yöntemi.Differential equations and their derivations, definition of the solutions, first order general differential equations, separable equations, linear equations, homogeneous equations, exact differential equations and integrating factor, higher order differential equations and their applications, homogeneous equations with constant coefficients, non-homogeneous equations, change of the constant or the Lagrange method, higher order differential equations with constant coefficients, linear differential equations with variable coefficients, Cauchy Euler equations, Lagrance transform, solution of boundary value problems, systems of linear differential equations, the operator method for systems with constant coefficients.
CEN294PROBABILITY AND STATISTICS
PROBABILITY AND STATISTICS
Z303.05.03olasılık, istatistik, hipotez testleriProbability,statistics, hypothesis tests
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN323SOIL MECHANICS-I
SOIL MECHANICS-I
Z324.05.05Zeminlerin oluşumu ve temel fiziksel özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, tane büyüklüğü dağılımı, kıvam limitleri, sınıflandırma sistemleri, zemin suyu etkileri, zeminlerin geçirimliliği, zeminde su akımı, kompaksiyon, toplam gerilme, efektif gerilme kavramları.Formation of soils and their basic physical properties, soil classification, grain size distribution, consistency limits, classification systems, the effect of groundwater, soil permeability, ground water flow, compaction, total stress, effective stress concepts.
CEN341STRUCTURAL ANALYSIS-I
STRUCTURAL ANALYSIS-I
Z404.05.04Genel bilgiler, yapı sistemleri, yükler, yapı statiğinde yapılan kabuller ve idealleştirmeler, kuvvet sistemleri, kuvvetler, yükler, mesnet tepkileri, iç kuvvetler, denge denklemleri, düzlem sistemlerin sabit yüklere göre hesabı, izostatik düzlem sistemler, dolu gövdeli sistemler:basit kiriş, çıkmalı kiriş, konsol kiriş, Gerber kirişler, basit çerçeveler, üç mafsallı çerçeveler, gergili çerçeveler, bileşik çerçeveler, endirekt yüklü sistemler, kafes sistemler, düzlem sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı, tesir çizgilerinin tanımı, basit kirişin tesir çizgisi, çıkmalı kirişin tesir çizgisi, konsol kirişin tesir çizgisi, Gerber kirişlerin tesir çizgisi, basit çerçevelerin tesir çizgisi, üç mafsallı çerçevelerin tesir çizgisi, bileşik çerçevelerin tesir çizgisi, kafes sistemlerin tesir çizgisi.General information, structural systems, loads, assumptions and idealizations used in structural statics, force systems, forces, loads, reactions, internal forces, equilibrium equations, calculation of planar structures subject to static loads, statically determinate planar systems, full-bodied systems, indirect systems, calculation of systems subject to live loads, definition of influence, Gerber systems, cables.
CEN361TRANSPORTATION
TRANSPORTATION
Z303.04.03Giriş ve temel kavramlar, yolu kullananların özellikleri, taşıt hareketleri, karayolu trafiğinin özellikleri, yolların kapasitesi, yolun geometrik özellikleri ve standartların seçimi, güzergâh araştırması, yatay kurbalar ve dever, geçiş (birleştirme) eğrileri, boykesit ve düşey kurba, kent yollarının planlanması, kavşaklar, karayolunda drenaj.Introduction, definitions of highway components, characteristics of road users and vehicles, vehicle movements, general characteristics of highway traffic, highway capacity, selection of highway geometric standards, location survey, horizontal curves and super-elevation, transition curves, road profile and vertical curves, planning of urban roads, intersections, highways drainage.
CEN371FLUID MECHANICS
FLUID MECHANICS
Z223.04.04Akışkanların fiziksel özellikleri, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, bir boyutlu akımların temel denklemleri, ideal akışkanların bir boyutlu akımları, gerçek akışkanların iki boyutlu akımları, ideal ve gerçek akışkanların iki boyutlu akımları, boyut analizi.Introduction and fundamental concepts, properties of fluids, pressure and fluid statics, fluid kinematics, mass, bernoulli and energy equations, momentum analysis of flow systems, dimensional analysis and modeling, flow in pipes, flow in open channels, introduction to differential analysis of fluid flow.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
CEN311GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
S202.03.02Temel CBS bilgisi, kullanım alanları, İnşaat Mühendisliğinde CBS kullanımı hakkında bilgi verilmektedir.Basic knowledge of GIS and using areas is showed.
CEN325ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS
ENVIRONMENTAL GEOTECHNICS
S202.03.02Atıkların Oluşumu, Katı Atıklarla İlgili Standartlar ve Yasal Düzenlemeler, Geoteknik Mühendisliği Açısından Saha Seçimi, Atıkların ve Zeminlerin Geoteknik Indeks Özellikleri, Atıkların Mukavemet ve Sıkışma Özellikleri, Çevresel Zemin İncelemeleri, Gaz ve Sızıntı Suyu Oluşumu ve Zemin Yapısı İlişkisi konularinda İnsaat Mühendisi adaylarina bilgi verme. Evsel, Endüstriyel Atıklar ve Zeminlerin Hidrolik Özellikleri, Mevcut Katı Atık Depolama Sahalarının İyileştirmesi ve Stabilizasyonu, Katı Atık Depolama Sahalarının Geoteknik Tasarım İlkeleri, Katı Atık Dolgularının Stabilite Analizi ve Tasarımı, Atık ve Zeminlerin Oturması. Uçucu Küllerin Geoteknik Özellikleri ve İnşaat Uygulamalarında Kullanılması, Uygulamadan Örnekler.Providing information to Civil Engineer candidates on the Formation of Wastes, Standards and Legal Regulations Regarding Solid Wastes, Site Selection in terms of Geotechnical Engineering, Geotechnical Index Properties of Wastes and Soils, Strength and Compaction Properties of Wastes, Environmental Soil Investigations, Gas and Leachate Formation and the Relationship of Soil Structure. Hydraulic Properties of Domestic, Industrial Wastes and Soils, Improvement and Stabilization of Existing Solid Waste Landfills, Geotechnical Design Principles of Solid Waste Landfills, Stability Analysis and Design of Solid Waste Fills, Settlement of Waste and Soils. Geotechnical Properties of Fly Ash and Its Use in Construction Applications, Practical Examples.
EEE337RENEWABLE ENERGY SOURCES
RENEWABLE ENERGY SOURCES
F303.05.03Enerji kaynakları
OMH306ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.05.03Toplam kalite felsefesini kapsamaktadır. Kalite yönetim sistemlerinden ISO 9001-2008 ve ISO 9001-2015 revizyonları aralarındaki farklar ve karşılaştırmalarının yapılması.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN342STRUCTURAL ANALYSIS-II
STRUCTURAL ANALYSIS-II
Z404.05.04Çubuklarda şekil değiştirmeler, enerji teoremleri, kesitlerin yer değiştirme ve dönmelerinin enerji yöntemleri ile hesabı, hiperstatik sistemlerin hesap yöntemleri, kuvvet yöntemi/ hiperstatik sistemlerde yer değiştirmelerin hesabı, yerdeğiştirme yöntemi, Cross–moment dağıtma yöntemi, tesir çizgileri ve elverişsiz yüklemeler.Deformations in rods, energy theorems, calculation of displacement and rotation of the sections with energy methods, calculation methods for statically indeterminate systems, the force method / indeterminate systems and displacement calculations, displacement method, cross-moment distribution method, influence lines and unfavorable loadings.
CEN344REINFORCED CONCRETE-I
REINFORCED CONCRETE-I
Z404.05.04Betonarme Yapıların Limit Durumlara Göre Tasarımı. Betonarmenin Davranışı ve Tasıma Gücü. Basit Eğilme Altında Kesit Hesapları. Bileşik Eğilme Altında Kesit Hesapları. Kesme ve Burulma. Donatının Kenetlenmesi. İşletilebilme Limit Durumlarına Göre Hesap esasları.Design of RC members according to limit states. Bond and development. Behavior of reinforced concrete and ultimate strength. Analysis and design of beams for flexure. RC Members under Shear and torsion. Analysis and design of columns subjected to axial loads. Analysis and design of columns subjected to combined axial load and bending. Analysis and design of biaxially loaded columns. Serviceability limit states of RC members.
CEN346STEEL STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
Z303.04.03Çelik yapı sistemleri, kullanım yerleri, çelik yapı malzeme türleri, çelik malzemenin mekanik özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları ve yapılara etkiyen yükler, çekme yükleri altındaki elemanlar, basınç yükleri altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar, bulonlar, perçinler, kaynaklar, statik ve dinamik yük hesapları, çelik yapıları korozyon ve yangın gibi etkilere karşı koruma yöntemleri.Steel structure systems and their usage, types of steel construction materials, mechanical properties of steel material, structural design approaches and loads acting on structures, elements under tensile loads, elements under pressure loads, structural members under the influence of bending or axial loads and bending moments, bolts, rivest, welds, static and dynamic load calculations, methods for the protection steel structures against corrosion and fire.
CEN374HYDRAULICS
HYDRAULICS
Z223.04.04Boyut analizi ve Pi teoremi, model benzeşimi, basınçlı akımlar, sürekli ve yersel yük kayıpları, boru sistemlerinin çözümü, çok hazneli boru şebekeleri, serbest yüzeyli akımlar, enkesit boyutlandırılması, hidrolik yönden en uygun kesit, ani ve tedrici hareketler, özgül enerji, yüzeysel sıçrama, tedrici değişken hareketlerde su yüzeyinin değişimleri, tedrici değişken hareketlerde su yüzeyinin hesabı, kanal kontrolları, orifis ve savaklar.Dimensional analysis and Pi theorem, model simulation, pressure flows, continuous and terrestrial energy losses, the solution of pipe systems, multi-chamber pipe networks, free-surface flows, cross-sectional dimensions, the most appropriate cross-section with respect to hydraulics, sudden and gradual movements, specific energy, surface jumping, change of water surface in gradually varying movements, calculation of water surface for gradually varying movements, channel controls, orifices and weirs.
IGS304OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konular aktarılır.
YUM306WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
CEN324SOIL MECHANICS - II
SOIL MECHANICS - II
S202.03.02Zemin mekaniğinin temelleri, elastik-plastik denge, düşey zemin basınçları, zeminlerin kesme direnci, Mohr-Coulomb yenilme kriteri, zeminlerde düşey gerilme dağılımı, noktasal, cizgisel ve alansal yükler, zeminlerin elastik ve konsolidasyon oturması, bir boyutlu konsolidasyon teorisi, aktif ve pasif yanal basınçların hesabı, Rankine ve Coulomb yanal basınç hesaplama teorileri, statik ve dinamik (depremsel) yanal itkilerin hesabı, yeraltı suyunun düşey ve yanal basınca etkisi, sıvılaşma.Fundamentals of soil mechanics, elastic and plastic stability, lateral earth pressures, shear strength of soils, Mohr-Coulomb failure criterion, stress distribution in soils, point, line and distributed loads, elastic and consolidation settlement of soils, one-dimensional consolidation theory.
CEN348INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS
INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS
S202.03.02Depremler, deprem çeşitleri, oluş teorileri, deprem parametreleri, yapısal titreşimler, BSD sistemler, ÇSD sistemler, serbest ve zorlanmış titreşimler, eşdeğer deprem yükü ve davranış spektrumu konsepti, nümerik çözüm yöntemleri, BSD sistemlerde doğrusal olmayan davranış, deprem mühendisliğinde özel konular.Earthquakes, types of earthquakes, earthquake parameters, structural vibrations, SDOF systems, MDOF systems, free and forced vibrations, Equivalent Seismic Load Method and response spectrum concept, numerical solution methods, nonlinear behavior of SDOF systems, special topics in earthquake engineering.
COM323E-TRANSFORMATION
E-TRANSFORMATION
F303.05.03
INE330PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
F303.05.03Bu ders, öğrencileri başarılı bir şekilde başlatmak ve projelerden fayda sağlamak için gereken temel proje yönetimi kavramları ve gerekli davranış becerileri konusunda rehberlik eder. Başarılı proje yöneticileri, arzulanan bir sonucu elde etmek için kaynaklarını, programlarını, risklerini ve kapsamını yönetir. Bu derste öğrenciler, örnek olay incelemeleri ve sınıf alıştırmaları ile uygulamalı, uygulamalı bir yaklaşımla proje yönetimini keşfederler. Değişime karşı direncin üstesinden gelmek için gereken kritik başarı faktörlerine özel dikkat gösterilir. Rekabetçi hesaplamalar dahil olmak üzere birçok Proje yönetim aracı Gantt Şeması ve CPM ve PERT ağ şemaları gibi ele alınacaktır. Belirsiz faaliyet süreleri, Proje tamamlanma sürelerini etkilemektedir ve Proje yöneticileri, bu araçları uygulayarak son başvuru tarihlerini karşılamak için üretim ve hizmet yönetim sistemlerine hazır olmalıdır.This course guides students through fundamental project management concepts and behavioral skills needed to successfully launch and lead benefits from projects. Successful project managers manage their resources, schedules, risks, and scope to produce a desired outcome. In this course, students explore project management with a practical, hands-on approach through case studies and class exercises. Special attention is given to critical success factors required to overcome resistance to change. Many Project management tools will be covered like Gantt Chart and network diagrams of CPM and PERT including competitive calculations. Uncertain activity durations affect the Project completion times and Project managers should get ready for production and service management systems to meet the deadlines by applying these tools.
OMH410MULTI CRITERIA DECISON MAKING
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSIS
SEN372INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS
INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS
F303.05.03OS için donanım ve mimari desteği Süreç açıklaması ve Kontrol Eşzamanlılık Zamanlama Bellek Yönetimi Dosya Yönetimi Dağıtık Sistemler ve ağlar Gerçek uygulamaların örnekleri Daha fazla ayrıntı için, durmaya devam edin. İşletim Sistemleri Bilgisayar Sistemi Organizasyon Bilgisayar Sistemi Mimarisi İşletim Sistemi Yapısı İşletim Sistemi İşlemleri Süreç Yönetimi Bellek Yönetimi Depolama Yönetimi Koruma ve Güvenlik Dağıtık Sistemler Özel Amaçlı Sistemler Bilgisayar Ortamı Açık Kaynaklı İşletim SistemleriHardware and architecture support for OS Process description and Control Concurrency Scheduling Memory Management File Management Distributed Systems and networks Real-world examples of implementations For more details, stay tuned. What Operating Systems Do Computer-System Organization Computer-System Architecture Operating-System Structure Operating-System Operations Process Management Memory Management Storage Management Protection and Security Distributed Systems Special-Purpose Systems Computing Environments Open-Source Operating Systems
SEN420OPTIMIZATION METHODS
OPTIMIZATION METHODS
F303.05.03Mühendislik sistemlerinde optimizasyon uygulamaları ve metodları.Optimization applications and methods in engineering systems.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN421FOUNDATION ENGINEERING-I
FOUNDATION ENGINEERING-I
Z324.04.05Zemin incelemeleri, büro ve arazi çalışmaları, sondajlar ve numune alma metodları, arazi ve laboratuvar deneyleri, yüzeysel (tekil, şerit ve radye) temeller ve tasarımları, temellerin düşey yükler ve yanal yükler altındaki tasarımları, temelaltı zeminin iyileştirilmesi, yeraltı su tablasının sığ (yüzeysel) temellere etkisi ve yeraltı su tablasının indirilmesi.Soil investigation, office and field works, drilling and sampling methods, field experiments, the superficial (footing, strip and raft) foundations and their designs, design of deep foundations and pile foundations under the influence of vertical loads, basic ground improvement methods.
CEN451INTRODUCTION TO CONSTRUCTION MANAGEMENT
INTRODUCTION TO CONSTRUCTION MANAGEMENT
Z202.02.02Şantiye genel ön hazırlıkları, şantiyede yer tertibi, şantiye planlaması, şantiye şefinin görevleri, inşaat rizikoları ve sigorta, taşeronlar ve şantiye, şantiye düzenleme ve kurulması esasları, şantiye tesisatının genel ve ayrıntılı incelenmesi, bşantiye barakaları, yapı elemanlarının poz numaralarına göre metraj hesapları, örnek proje üzerinde keşif çıkarılması, yapım proseslerine giriş, kontrat ve borçlanma ve programlama, proje kontrol tahmini, verimlilik modelleri ve yapım ekonometresi. Mühendislik Ekonomisi ve Nakit Akışları, Risk Yönetimi, Kamu İhale Kanunu, Kalite Yönetimi, İhaleler ve Çeşitleri, ihale Mevzuatı, Sözleşme ve Şartnameler, İhale Süreçleri, Hakedişler, Geçici ve Kesin Kabuller, İş Programları Türleri, Ağ Diyagramların Kurgulanması, Kritik Yolun hesaplanması.General construction site preparation, site planning, site supervisor tasks, construction risks and insurance, contractors, and construction site, construction sites and the establishment of regulatory principles, the general and detailed examination of site installations, concrete preparation site, the employer and construction control organization, contractor's site organization, construction site establishment, construction site personnel, site office, machines used on site, equipment and component parts, assembly and installation costs, site sheds, according to the numbers of structural elements posing footage calculations, removal of the sample project on the exploration, introduction to production processes, contract and borrowing and programming, estimated project control, productivity models and construction econometry.
CEN473WATER RESOURCES-I
WATER RESOURCES-I
Z303.03.03Introduction of fundamentals, hydrology for hydraulic design, reservoirs, dams, spillways, diversion weirs, sediment transportation, hydroelectric power, irrigation
CEN491DESIGN OF STEEL STRUCTURES
DESIGN OF STEEL STRUCTURES
Z404.05.04Bir çelik yapının sabit yük, kar ve rüzgâr yüklerine göre statik hesabının yapılması; kesit ve birleşim hesaplarının yapılması; yapının stabilitesinin sağlanması ve gerekli detayların çizilmesi.To perform static analysis of a steel structure under dead, snow and wind loads; to design sections and connections; to ensure the stability of the structure and to draw detail drawings.
CEN493DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Z404.05.04Döşeme hesapları, kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi, düşey yüklere göre çerçeve hesapları, deprem hesapları, iç kuvvetlerin süperpozisyonu, kiriş kesit hesapları, kolon kesit hesapları, temel hesapları, çizimler: kat kalıp planları, temel planı, kolon aplikasyon planı, kiriş detayları, temel detayları.Slab design, preliminary design of beams and columns, obtaining the internal forces of the frame due to vertical loads, obtaining the internal forces of the frame due to earthquake loads, superposition of the internal forces, section design of the beams, section design of the columns, section design of the footings, drawings
CEN495EARTHQUAKE RESISTANT STRUCTURAL DESIGN
EARTHQUAKE RESISTANT STRUCTURAL DESIGN
Z303.03.03Depremler: Yer Hareketinin Özellikleri ve Deprem Parametreleri, Basit Yapıların Deprem Hesabı, Elastik ve Hesap Spektrumlarının Hesabı ve Kullanılışı, Eşdeger Statik Yöntem, Modal Spektral Hesap, Deprem Yönetmelikleri, Sünek Yapı Tasarımı ve Önemi, Betonarme, Çelik ve Prefabrike Yapıların Sünek Tasarımı Esasları, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Diger Pasif ve Aktif Yöntemler, Yapılarda Deprem Hasarları, Mevcut ve Hasarlı Yapıların Tamir ve Güçlendirilmesi. Proje rapor hazırlamak.Earthquakes: Characteristics of Ground Motions and Earthquake Parameters, Earthquake Design of Simple Structures, Determination and Application of Elastic and Design Spectras, Equivalent Static Method, Modal Spectral Design, Earthquake Codes, Design of Ductile Structures, Design Principles of Ductile RC, Steel and Precast Structures, The Other Methods of Earthquake Resistant Design, Earthquake Damages, Repairing and Retrofitting of Existing and Damaged Structures.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.
CEN441REINFORCED CONCRETE-II
REINFORCED CONCRETE-II
S303.04.03Döşemelerin çalışma şekillerine göre sınıflandırılması / Tek Doğrultuda Çalışan Döşemeler / Çift Doğrultuda Çalışan Döşemeler / Nervürlü Döşemeler / Zımbalama Hesabı / Temeller: Temellerin sınıflandırılması / Duvar Altı Temeller / Tekil Temeller / Kombine Temeller / Sürekli Temeller / Radye temeller.Introduction/Types of Slabs: One-Way Slabs; Two-Way Slabs; Ribbed Slabs / Punching Shear / Footings: Types of Footings; Introduction / Wall Footings; Single-Column Footings; Combined Footings; Continuous Footings, Mat Footings.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CEN414GRADUATION PROJECT
GRADUATION PROJECT
Z223.07.04Proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi kapsamında İnşaat mühendisliğinin anabilim dallarından birine ait projenin hesabı ve tasarımıAnalysis and design of a project for one of the main branches of civil engineering.
CEN472WATER RESOURCES-II
WATER RESOURCES-II
Z303.03.03Su getirme ve dağıtımı (su dağıtım sisteminin elemanları, pompalar ve borular, Hardy-Cross yöntemi), pis suyun toplanması ve arıtılması, açık kanal tasarımı.Water supply and distribution (components of water distribution system, pumps and pipes, the Hardy-Cross method), sewage collection and treatment, open channel design.
CEN492DESIGN OF HYDRAULIC STRUCTURES
DESIGN OF HYDRAULIC STRUCTURES
Z404.05.04Nüfus projeksiyonu hesapları, su ihtiyacı hesapları, hazne hacmi hesabı, hazne boyutlandırılması, depo projesi, iletim hattı ile ilgili hesaplar, pompa hesapları, maliyet hesapları, içme suyu şebekesi hesabı, isale hattı ve ekipmanları ile ilgili teknik çizimler.Population projection, water demand calculation, reservoir capacity calculation, dimensioning reservoirs, storage project, water distribution lines, pump calculations, cost calculations, pipe networks, technical drawings of distribution lines and their equipments.
CEN494GEOTECHNICAL DESIGN
GEOTECHNICAL DESIGN
Z404.05.04Yanal toprak basıncı. İksa Sistemleri. Teğet kazık duvarların tasarım ve imalatı. Diyafram duvarların tasarım ve imalatı.Taş Kolon tasarım ve imalatı. Jet Grout Kolonu tasarım ve imalatı.Design problems in geotechnical engineering: Earth retaining structures for deep excavations, Diaphragm wall, Secant and Tangent piles, Lateral supporting elements (Ground anchors and struts), Soil Nailing, Stone Column, Jet Grouting, Compaction Grouting.
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.
CEN440DISASTER MANAGEMENT
DISASTER MANAGEMENT
S202.04.02Ders kapsamında Afet Yönetimi terminolojisi ve afet türleri ilk haftalara öğrencilere verilerek daha sonra kapsamlı bir sekilde afet yönetimi becerisi aktarilacaktır.The course covers the following topics belows: Integrated Disaster Management Systems, Natural Disaster Management, Human based Disaster Management Systems Soil and soil types CLP and REACH Management SEVESO Applications Risk Management
CEN442INTRODUCTION TO MATRIX METHODS IN STRUCTURAL ANALYSIS
INTRODUCTION TO MATRIX METHODS IN STRUCTURAL ANALYSIS
S202.04.02Düzlemsel ve/veya uzaysal çubuk sistemlerin matris yöntemler ile sabit dış tesirler altında çözümü ile kesit tesirlerinin hesabı, hareketli yükler için çözüm, tesir çizgileri, genel sonlu elemanlar formülasyonu.Solution of planar and / or spatial frame systems with matrix methods under constant external effects and calculation of cross-section effects, solution for moving loads, influence lines, general finite element formulation.
CEN452INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT
INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT
S202.04.02Proje yönetimine giriş, proje yaşam döngüsü ve organizasyonu, proje yönetim süreci, proje bütünleştirme yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje tedarik yönetimi, proje kapanışı.Introduction to project management, project life cycle and organization, project management process, project integration management, project scope management, project time management, project cost management, project quality management, project human resource management, project communication management, project risk management, project procurement management, the project closure
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=1037&DK=74205