English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-RADIO AND TELEVISION PROGRAMMING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-RADIO AND TELEVISION PROGRAMMING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
RTV111RADYO TV HABERCİLİĞİ-I
RADIO-TELEVISION NEWS-I
Z021.03.02Habercilik dünyada olduğu kadar Türkiye’de de değişiyor. Artık gazeteciler yalnız enformasyonu aktarmakla kalmayıp, enformasyonu işlemek durumunda da kalıyor. Haberciliğin temel işlevlerindeki bu değişiklik gazetecilik eğitim-öğretiminde olduğu kadar, gazetecilerin kendilerini yetiştirmelerinde de önemli rol oynuyor. Çağın gerekleri doğrultusunda iletişim mesleğinin temel çıktısı olarak haber, tüm detaylarıyla incelenecek, haber değeri, haber kaynağı, haber seçimi, röportaj teknikleri, haber yazma ve haber merkezi yönetimi gibi konular ele alınacaktır.What is the news, Newsworthy, News sources, İnterview techniques, Writing news, Types of news, News department management
RTV121KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI
MASS COMMUNICATION THEORIES
Z202.03.02İletişim kavramı tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları ve gelişimi. yıncılık ve yayıncılık modelleri, yayıncılığın geleceği ve kitle iletişim kuramları anlatılmaktadır.Communication, items in communication, mass communication, mainstream and critical approaches Communication model’s ofLasswell, Shannon and Weaver, Shramm, Gerbner, Newcomb Silence of Spiral, Agenda-setting Theory, Desire-Satisfaction Theory, Gatekeeper, opininon leader concepts
RTV141FOTOĞRAFÇILIK
PHOTOGRAPHY
Z021.02.02Günümüzde görsellik her şeydir. Görseli olmayan bir haberin haber değeri yoktur. Görseli olmayan bir reklamın satışla sonuçlanma olasılığı yoktur. Görseli olmayan bir politikacının seçimlerde kazanma şansı yoktur. Hatta görseli olmayan bir kimlik ile insanların kendilerini tanıtma olanağı da yoktur. Görselliğe verilen bu önem dolayısıyla bu görselleri üreten insanların da önemini arttırmaktadır. İşinde / mesleğinde uzman bir fotoğrafçı – alanı ne olursa olsun; haber, spor, moda, portre, doğa vb- çok iyi para kazanan insanlar arasında yeralmaktadır. Öte yandan fotoğrafçılık salt bir iş / meslek değil, aynı zamanda insanların boş zamanlarını en iyi bir biçimde değerlendirebilecekleri bir hobi, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıran bir uğraş ve kendilerini sanatsal olarak ifade edebilmelerine olanak sağlayan bir etkinliktir. Amaç ne olursa olsun, fotoğrafçılık sanatının özelliklerini, kurallarını, inceliklerini iyi bilen insanların bu amaçlarında çok daha başarılı olabilmeleri, istedikleri refah ve huzur düzeyine çok daha kolay ulaşabilmeleri için eğitim önem kazanmaktadır.Today, the visual is everything. There is a story not newsworthy image. There is no possibility of non-completion of an ad sales in the image. There is no chance of winning elections, not the image of a politician. Even the image of people with a non-identity is the opportunity to introduce themselves. Hence the importance given to visually enhance the importance of the people producing these images. In the business / profession, an expert photographer - regardless of area, news, sports, fashion, portrait, nature, etc.-is among the people very well paid. On the other hand, photography is a pure business / profession, but also the best way people evaluate their free time as a hobby, a pursuit away from the stress of everyday life and is an activity that allows to express themselves artistically. The aim, no matter what, the art of photography features, rules, people familiar with the intricacies of these objectives become much more successful, they want to achieve prosperity and peace of mind it much easier for the level of education is gaining importance.
RTV143KAMERA ÇEKİM TEKNİKLERİ-I
CAMERA AND SHOOTING TECHNIQUES-I
Z021.02.02Bir proje fikrinin oluşturulması, yapım süreçleri, yayın türleri, kameranın özellikleri, çekim sırasında kullanılan ekipmanlar, kamera-ışık ilişkisi, objektifler, çerçeve bilgisi, kamera hareketleri, iç-dış, tekli-çoklu çekim teknikleri vd.Development of a project idea, production processes, types of broadcasts, properties of the camera, equipment used during shooting, camera-light relationship, lenses, frame knowledge, camera movements, inner-outer, single-multi shooting techniques etc..
RTV145GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI-I
IMAGE TECHNIQUES AND APPLICATION-I
Z021.03.02Televizyon öncesi görüntü sanatlarının gelişimi, bir nesnenin görülebilir olması, bu görüntünün bir anlam ifade eder biçimde sunulması için yapılması gereken ön çalışma (araştırma, inceleme, hazırlık), TV’ de görüntünün oluşması, objektifler, kamera, çerçeveleme kuralları, kompozisyon kuralları, kamera hareketleri, görüntü düzenleme, aydınlatma konuları örneklerle anlatılmaktadır.As the primary element of television, the subject of "photography" will be elaborated within the framework of it's technichal-aesthetical development from past to present, accompanied by practices.
RTV153RADYO VE TELEVİZYONDA METİN YAZARLIĞI
TEXT WRITING FOR RADIO AND TELEVISION
Z201.03.02Öykü, roman, senaryo vb. farklı disiplin ve uygulamalarda metin örnekleri. Sinema, TV ve radyo için temel dramatik metin yazma tekniklerinin süreç ve uygulamalarının anlatımı.Story, novel, script, etc. text examples in different disciplines and applications. Explanation of the process and applications of basic dramatic text writing techniques for cinema, TV and radio.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
RTV112HABER ARAŞTIRMA UYGULAMA
NEWS RESEARCH PRACTICE
Z021.02.02Hangi olaylar "haber değeri" taşır.Haber içeriği nasıl belirlenir?Belirlenen içerik haber formatına nasıl dönüştürülür? Haber, bilgi toplamayı ve bunu sunmayı içerir. Bu doğrultuda derste yazılı basın ve televizyon gazeteciliğindeki bilgi toplama ve sunma yöntemleri işlenecektir. Habere konu olan eylem ve söylemleri, Türkçe'yi doğru bir dilbilgisiyle kullanarak "haber dili"ne çevirmenin yöntemleri üzerinde durulacaktır. Haber üretim sürecinde hızlı ve doğru bir biçimde çalışma yetileri kazandırılmaya çalışılacaktırWhich events are "newsworthy" content taşır.Haber How to determine how the specified format is converted to news content? News, information gathering, and it has to offer. In this respect the written press and television gazeteciliğindeki course information gathering and delivery methods will be covered. The actions and rhetoric of the news topics, Turkish accurately using a dilbilgisiyle "news language" will focus on methods of how the translator. News to teach skills in the production process will work quickly and accurately
RTV142KAMERA VE ÇEKİM TEKNİKLERİ-II
CAMERA AND SHOOTING TECHNIQUES-II
Z021.02.02Senaryo okumayı ve kamera kullanımı için sahneleri ve çekim planlarını kamera diliyle kodlamayı öğrenerek yapmak. Kamera için işlenmiş senaryonun sahne ve planlarının dramatik ve estetik yapısına uygun ışık seçim ve ayarları, objektif seçim ve ayarları, kameranın her sahne ve plan için konumlandırma açı ve ölçeklerinin v.b seçimlerini yaparak elektronik kayıtlarını yapmak.Plans for the use of the camera to read the scenario scenes and camera shots to make learning the language encoding.
RTV144GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI-II
IMAGE TECHNIQUES AND APPLICATION-II
Z021.03.02TV ve sinemanın en önemli öğesi olan görüntünün ,nasıl işlenerek anlam kazanması gerektiği bilgisi ve bunun için yaplacak çalışmalarla, görüntünün oluşması, objektifler, kamera, çerçeveleme kuralları, estetik ve kompozisyon, kamera hareketleri, görüntü düzenleme ve aydınlatma bilgisi gibi temel konular yer almaktadır.As the primary element of television, the subject of "photography" will be elaborated within the framework of it's technichal-aesthetical development from past to present, accompanied by practices.
RTV146IŞIK TASARIMI
LIGHTING DESIGN
Z021.02.02Ders içeriği 5 ana bölümde toplanmıştır. 1. Bölümde ışığın fiziksel yapısı incelenecektir. 2. Bölümde doğal ve yapay ışık kaynakları ve kullanım yerleri 3. Bölümde aydınlatma türleri ve bir sahnenin aydınlatılmasında kullanılan anahtar ışık, dolgu ışık, fon ışığı, tepe ışığı, geri ışık kavramları 4. Bölümde sesin fiziksel özellikleri ve mikrofonların çalışma prensibi ve mikrofon tipleri 5. Bölümde ise ışık malzemeleri anlatılacaktır.The course content is divided into 5 main sections: 1.Examining the physical structure of light 2.Natural and artificial light sources and where to use them 3.Types of lighting and various lights used to illuminate\lighten a scene as key light, fill–in light, background light, back light 4.Physical attributes of sound, microphone types 5.Lighting materials
RTV152KURGU TEKNİKLERİ-I
EDITING TECHNIQUES-I
Z021.03.02Televizyon ve sinemada kurgu, ilk kurgu denemeleri, kurgu kuramları, kurguda olanaklar/kısıtlar, kurgu tipleri, bilgisayar ortamında kurgu, kurgu programları, kurgu uygulamaları.Editing in cinema, first editing attempts, editing theorems, opportunities/constraints in editing, types of editing, computerized editing, editing software, editing applications.
RTV154MULTİMEDYA VE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MULTIMEDIA AND NEW COMMUNICATION
Z021.02.02Medya sektöründe kullanılan İletişim Teknolojilerinin bilinmesi ve kullanılmasıTo learn use of Communication Technologies in the media industry
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
RTV123SİNEMA TARİHİ
CINEMA HISTORY
Z202.03.02Sinema tarihine genel bir bakış ile başlayacak olan derslerde; Lumiere Kardeşler, Porter, Griffith, Chaplin, Eisenstein vb. ustaların filmleri ve sinema anlayışları, Hollywood sineması, Avrupa Sineması ve Üçüncü Sinemanın karakteristikleri, Western, Polisiye, Komedi vb. Türler, Yeni Sinema, Yeni Dalga, Yeni Gerçekçilik, Avantgarde sinema, son olarak ülkemize dönerek Türk Sinemasında hazırlık ve tiyatrocular dönemi incelenecektir.History of Cinema class cinema to the present from the initial years of the coming of the historical events and facts, directors, actors and theorists, a chronological evolution of species and species will be addressed in the process, the Lumiere Brothers, Porter, Griffith, Chaplin, Eisenstein, etc.. masters of cinema films and understandings, Hollywood cinema, European cinema and the Third Cinema characteristics, Western, Thriller, Comedy, etc.. Species, New Cinema, New Wave, New Realism, Avantgarde films studied.
RTV213HABER SOSYOLOJİSİ
NEWS SOCIOLOGY
Z021.04.02Toplumun düşünce ve davranışlarını etkileyen kültürel ögeler: Gelenekler, örf ve adetler,ahlak kavramı. Kimlik oluşum sürecinde kültürel farklılıklar, kültürleşme. Haber sürecine etki eden kurum içi-dışı unsurlar. Eşik bekçilerinin haber üretim sürecinde görevleri. Haberlerin, genel yayın politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi. Siyasal ve ekonomik yapıların habere etkisi.Haber sosyolojisi alanında ortaya çıkan belli başlı kuramlara genel bir bakış. Haberin dili ve söylemi.Barış toplumu yaratmada "barış gazeteciliği"nin önemi.Cultural elements of society that affect thought and behavior: Traditions, customs and traditions, the concept of morality. Cultural differences in the process of identity formation, acculturation. Internal-external factors affecting the process of news. Threshold guardians of the tasks in the process of news production. News, in line with the overall assessment of broadcasting policies. Political and economic structures emerging in the field of sociology of news etkisi.Haber an overview of major theories. Söylemi.Barış News language and society in creating "peace journalism" of its importance.
RTV227SENARYO VE METİN YAZARLIĞI
SCRIPT AND TEXTWRITING
Z021.04.02Senaryo kavramı ve evreleri, senaryoda içsel yapıyı oluşturan ögeler, senaryo öyküsünü oluşturan ögeler, Senaryonun dışsal yapısıHaving a combination between their talents and enterest in a film production.
RTV233REKLAMCILIK VE UYGULAMALARI
ADVERTISING AND APPLICATIONS
Z021.04.02Reklam ve reklamcılığa ait Kavramlar, karalar ve kurumlar incelenir. Tarihçe, işlev, pazarlama, medya araştırmaları, yaratıcı reklam çeşitleri incelenerek öğrencilerin karşılaştırmalı reklam planları ve reklam kampanyaları hazırlaması irdelenir.Concepts of advertising and advertising, and corporate decisions are examined. History, function, marketing, media research, creative advertising types of comparative advertising by examining the students to prepare plans and advertising campaigns are examined.
RTV251KURGU TEKNİKLERİ-II
EDITING TECHNICS-II
Z021.03.02Kurgunun tarihsel süreci, kurgunun yapı taşları, kurgu kuramları. Kurgu programının daha incelikli kullanımı için spesifik örnekler üzerinden yapılacak uygulamalar, değerlendirme ve revizyonlar sonucu öz-biçim ilişkini güçlendiren çalışmalar.The historical process of editing, building blocks of editing, editing theories. Exercises based on specific examples for the more elaborated use of the editing program, studies resulting from evaluation and revisions, to enrich the relationship of content and form.
RTV253ELEKTRONİK CANLANDIRMA
ELECTRONIC ANIMATION
Z021.03.02Elektronik ortamda görüntü ve ses işlemlerinin temel kural ve tekniklerinin bilinmesi. Photoshop ve Flash programlarının kullanılması.To know the basic rules and techniques of images and sound in electronic media.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
RTV271GÜZEL KONUŞMA
BEAUTIFUL SPEECHES
S202.02.02Güzel ve etkili konuşmada diksiyon (söyleniş, telaffuz) yani seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. Fonetik bilgisi seslerin çıkarılışını inceler. Diksiyon ise buna ek olarak daha geniş bir kapsamda ses organlarının doğru sesleri çıkarabilecek şekilde eğitilmeleri üzerine odaklanır.Güzel ve etkili konuşmada diksiyon (söyleniş, telaffuz) yani seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. Fonetik bilgisi seslerin çıkarılışını inceler. Diksiyon ise buna ek olarak daha geniş bir kapsamda ses organlarının doğru sesleri çıkarabilecek şekilde eğitilmeleri üzerine odaklanır.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AIH201İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ
COMMUNICATION LAW AND ETHICS
Z202.02.02İletişim Hukuku'na ve etik kurallara genel bakışCommunication law and ethics rules overview
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
RTV262RADYO PROGRAMCILIĞI VE UYGULAMALARI
RADIO PROGRAMMING AND APPLICATIONS
Z021.03.02Dersin İçeriği Radyo yayıncılığının tarihsel gelişimi(dünyada ve ülkemizde), radyo programcılığının temel nitelikleri, ilkeleri, program ve yayın türleri, teknolojik gelişmeler, toplumsal değişimlerin yayına yansıması-yenilikler, radyoların kuruluş yapısı, organizasyon şemaları, yönetim sistemleri,röportaj ve kurgu teknikleri, ses-müzik ve efektin kullanımı dersin içeriğini oluşturmaktadır. Yapılacak uygulamalarla teorik bilgiler hayata geçirilecektir.Contents of the course, historical development of radio broadcasting (in the world and our country), the basic characteristics of radio programming, policies, programs and broadcasting types, technological developments, social changes in the reflection-new publication, radio organizational structure, organizational charts, management systems, interview and editing techniques, sound course content-music, and the effect is to use. Theoretical knowledge will be incorporated into applications to do.
RTV264CANLI YAYIN YÖNETMENLİĞİ
DIRECTING LIVE BROADCAST
Z021.03.02Televizyon programcılığında zamanı etkili kullanma, yaratıcı program fikirleri ile canlı yayın araçlarıyla birlikte zor koşullarda etkili çalışma yönetimi belirler.Effective use of television programming time, with the live broadcast of the creative program ideas, tools, management determines the effective work under difficult conditions.
RTV266TV YAPIM YÖNETİM
TV PROGRAM PRODUCTION MANAGEMENT
Z202.04.02Bilgi, öyküleme ve televizyona özgü görsellik kavramlarıyla başlanan derste; televizyon iletişimi ve yapım, fikir program ilişkisi, yönetmen, yapımcı, yapım-yayın-yönetim elemanları, yapım yaklaşımları ve yapım unsurları, televizyon metinlerinin özellikleri, metin formatları, programların anlatı özellikleri, yapım öncesi planlama, teknik ve mekânsal planlama (hazırlık/prova), yapım aşaması, yapım-sonrası evresi, program önerisi hazırlama, yayın ve yönetim aşaması dâhil olmak üzere öğrencilerin sürece katkıda bulunmasını ve yönetmesini ve bireysel / grup çalışması biçiminde gerçekleştirilen ürünlerle somutlaşan uygulamalar yapılmaktadır.Knowledge, introduced the concepts of narration and visuals specific to the course on television; television communications and construction, the relationship between the program idea, director, producer, production-release-management components, construction and construction elements of the approaches, characteristics of television texts, text formats, narrative features of the programs, making pre-planning, technical and spatial planning (preparation / rehearsal), construction phase, post-production phase, the program proposal preparation, publication and management, including the stage of the process to contribute to and manage students, and individual / group work in the form of products that are remote applications.
RTV270FİLM ANALİZİ
FILM ANALYSIS
Z021.04.02öğrenciler bu derste filmi, kültürel ve prodüksiyonel olarak analiz nesnesel olarak ele alır. Film okuryazarlığının temeli olan ders, film tekniklerine, türlere, film kuramı ve eleştirisine odaklanır.In this class students use film as an object for cultural and critical analysis. This is a basic course in film literacy, concentrating on the history, techniques, genres, theory and criticism of films. In order to analyze and to evaluate the content and form of the films, various conceptual, theoretical and analytic approaches will be visited. This will also enhance to better appreciate and express the understanding of films, along with their social and cultural mutual influence. Students are expected to produce a variety of in-class and take-home writing assignments for professional, critical and academic purposes.
RTV272PRODÜKSİYON UYGULAMARI-BİTİRME PROJESİ
PRODUCTION APPLICATIONS-GRADUATION PROJECT
Z202.02.02konu belirlenerek teorik olarak aldığı bilgileri de dahil ederek sektörün içindeki uygulamaları deneyimlemeyi ele almaktadır. İlgili konuda proje oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.By determining the subject and including the theoretical knowledge, it deals with the experience of the practices in the sector. It is aimed to create and develop projects on the relevant subject.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
RTV254İLERİ KURGU TEKNİKLERİ
ADVANCED EDITING TECHNIQUES
S021.03.02Programın Temel Konuları ve Örnek uygulamalar.Program Basics and Applications
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.