English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-NUTRITION AND DIETETICS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-NUTRITION AND DIETETICS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BES101BESLENME İLKELERİ-I
PRINCIPLES OF NUTRITION-I
Z223.04.04Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerinin öğretilmesi, uygun hazırlama ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuvar ortamında uygulanması.The importance of carbohydrates, lipids and proteins on nutrition, the structures, definitions, classifications, functions, sources, recommended dietary allowances, and excessive intakes of these nutrients. Methods of individual dietary records and physical activity records.
BES103MESLEKİ ORYANTASYON
PROFESSIONAL ORIENTATION
Z202.02.02Beslenme ve diyetetik biliminin tanıtımı, diyetisyenlik mesleğinin tarihçesi, mesleki standartlar, mesleki etik ve deontoloji, bölüm ve dernek tanıtımı, yönetmelikler, öğrenci sorumluluklarıInformation about the Department and the Subdivisions, Professional ethics and deontology, Introduction to the courses, Regulations and students responsibilities, Professional standarts and practices, Professional history and International Associations, Introduction to Professional literatures
BES111TEMEL KİMYA
BASIC CHEMISTRY
Z223.03.041 Madde, atom, molekül ve bileşik Kavramı Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, Mol kavramı, molarite kavramı, molar çözelti hazırlama teknikleri 2 Periyodik sistem ve Özellikleri: Elementlerin sınıflandırılması: Periyodik yasa ve periyodik çizelge, metaller, ametaller ve iyonları, atomlar ve iyonların büyüklüğü, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, manyetik özellikler, elementlerin periyodik özellikleri. 3 MOL Kavramı ve Kimyasal Hesaplamalar: Mol kavramı ve Avogadro sayısı, hesaplamalarda mol kavramının kullanılışı, Kimyasal bileşik çeşitleri ve formülleri kimyasal bileşiklerin bileşimi, kimyasal tepkime denkleştirilmesi. Yükseltgenme-indirgenme basamakları,. 4 Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler: İnorganik ve organik bileşiklerin adlandırılması ve formülleri, molekül içi ve moleküller arası etkileşimler. 5 Gazlar ve Temel Gaz Yasaları: Gazların özellikleri: Gaz basıncı, basit gaz yasaları, ideal ve genel gaz denklemi ve uygulamaları, kimyasal tepkimelerde gazlar, gaz karışımları, gazların kinetik ve molekül kuramı ve bu kurama bağlı gaz özellikleri. 6 Çözeltiler ve Konsantrasyon Hesaplamaları: Sulu çözeltilerin yapısı, çözelti hazırlama yöntemleri, çökelme tepkimeleri, sulu çözeltilerin stokiyometrisi. 7 8 Suyun Biyolojik Önemi Temel asit-Baz, Tampon ve pH Kavramı Asit-baz reaksiyonları, tampon çözelti hazırlama ve pH kavramı. 9 Kimyasal Termodinamik: Termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin yasaları, tepkime ısısı ve hesaplanması: 10 Kimyasal Entalpi: Tepkime entalpisi, standart tepkime entalpisi, Hess yasası, standart oluşum entalpisi. 11 Termokimya 12 Organik Kimya 13 Organik Kimya 14 Organik KimyaMatter, its properties and measurements, atoms and atomic theory, chemical compounds, chemical reactions, introduction to reactions in aqueous solutions, gases, electrons in atoms, the periodic table and some atomic properties, chemical bonding and bonding theories
BES113FİZYOLOJİ-I
PHYSIOLOGY-I
Z202.04.02Sağlıklı bireylerde vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma prensiplerinin öğrenilmesiTo give an overview of cell, tissue, organ and system physiology
BES117ANATOMİ-I
ANATOMY-I
Z202.04.02Genel insan anatomisinin sistematik ve işlevsel olarak teorik derslerle verilmesi, anatomi atlasları üzerinden görerek çalışılmasıTheoretical lectures covering general human anatomy on a systematic and functional basis, study the lectures using anatomy atlases
BES121TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS
Z303.03.03Genetik olayların cereyan ettiği hücrenin morfolojisi ve fizyolojisini öğrenme, hücrenin genetik yapısını, insan genomunu gen mutasyonunu, kalıtımın prensiplerini, kromozomal hastalıkları ve ilgili tanı tekniklerini, genetik danışmanlık konularını içerir.Living organisms, biomolecules, cell structure and function, energy metabolism, the nature of the genetic material, DNA packaging and chromosome structure, RNA structure, function and synthesis, genetic code and protein synthesis, basic principles of inheritance, single gene disorders with Mendelian inheritance patterns,cell cycle and cell division, mutation, genetics in malnutrition and generation of biotechnological products
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BES102BESLENME İLKELERİ-II
PRINCIPLES OF NUTRITION-II
Z223.04.04Vitaminler, besin grupları, içecekler ve posa, özel durumlarda beslenme ve beslenme eğitimi konularını içerir.The importance of nutrition, structures, definitions, classifications, functions, sources, recommended dietary allowances, excessive intakes and toxicity of vitamins and minerals. To teach vitamin and mineral contents of foods, preparations and cooking methods and the applications of some basic and conventional recipes in the laboratory, according to the nutritional principles.
BES110BESLENME EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI
NUTRITION EDUCATION AND COUNSELING
Z122.05.03Eğitim tanımı ve ilkeleri Eğitim yöntem ve araçları, İletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri, Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuk,okul çocuğu vb grupların eğitiminde dikkat edilecek hususlar, Davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve uygulamaları, Hizmet içi eğitim, Proje ve drama, Eğitim program ve modülleri tanıtımı.Basic principles of education and methods of education, Communication techniques, Basic characteristics of adult and child education, Points to be taken into consideration in education of pregnant, lactating, obese, mother, elderly, children, preschool children, school children etc. applications, in-service training, project and drama, introduction of training programs and modules.
BES112ORGANİK KİMYA
ORGANIC CHEMISTRY
Z202.03.02Kimyasal kinetik ve denge gibi temel kimya konularının özeti, Asitler ve Bazlar, Asit-Baz Dengeleri: Ek Konular, Organik Bileşiklerin Yapıları (Bağlar ve İzomerler), Alkanlar ve Sikloalkanlar, Alkenler ve Alkinler, Aromatik Bileşikler, Alkoller, Fenoller ve Tiyoller, Eterler ve Epoksiler, Aldehitler ve Ketonlar, Karboksilli asitler, Aminler ve Azotlu Bileşikler.Organik Bileşiklerin Tepkimeleri.Summary of basic chemistry topics such as chemical kinetics and equilibrium, Acids and Bases, Acid-Base Equilibria: Additional Topics, Structures of Organic Compounds (Bonds and Isomers), Alkanes and Cycloalkanes, Alkenes and Alkynes, Aromatic Compounds, Alcohols, Phenols and Thiols, Ethers and Epoxies, Aldehydes and Ketones, Carboxylic acids, Amines and Nitrogen Compounds. Reactions of Organic Compounds.
BES114FİZYOLOJİ-II
PHYSIOLOGY-II
Z202.04.02Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılmasıTo give an overview of cell, tissue, organ and system physiology
BES116ANATOMİ-II
ANATOMY-II
Z202.04.02Genel insan anatomisinin sistematik ve işlevsel olarak teorik derslerle verilmesi, anatomi atlasları üzerinden görerek çalışılmasıTheoretical lectures covering general human anatomy on a systematic and functional basis, study the lectures using anatomy atlases
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES201TOPLUMDA BESLENME DURUMUNU SAPTAMA YÖNTEMİ
METHODS IN ASSESSMENT OF COMM. NUTR. STATUS
Z202.03.02Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunun saptanması yöntemleri, Antropometrik ölçümler, Klinik belirtiler, Biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, Besin tüketim araştırmaları, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, vb., Beslenme durumunu tarama testleri/araçları, Antropometrik ölçümlerin uygulanması, Bireysel besin tüketim araştırmasının uygulanması, değerlendirilmesi, rapor edilmesiCommunity nutrition, community health dietitian and nutritional epidemiology, Assessment of nutritional status, Nutritional anthropometry, Clinical signs, Biochemical and biophysical methods, Dietary intake surveys, Health statistics; age specific mortality and morbidity rates, Nutrition screening tools
BES203DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK
DEMOGRAPGHICAL STRUCTURE AND HEALTH
Z202.03.02Demografiye giriş, tanımlar, veri kaynakları, nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu, doğurganlık ve doğurganlığı etkileyen faktörler, ana-çocuk sağlığı, beslenme ve antropometrik göstergeler vb. konuları kapsamaktadır.Introduction to demography, definitions, data sources, population size, structure and composition, fertility and factors affecting fertility, maternal and child health, nutrition and anthropometric indicators.
BES211BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-I
FOOD CHEMISTRY AND ANALYSIS-I
Z223.06.04Çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, kimyasal özellikleri, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları, pigmentler ile tat ve koku öğelerinin özellikleri ve işlevleriSolutions and colloidal systems, Structures, classifications and properties of carbohydrates, proteins and lipids, Structures and classifications of enzymes; their occurrence in foods and usage in food industry. Factors affecting enzymatic reactions, Functions and specifications of pigments, aroma and flavor compounds
BES213BESLENME BİYOKİMYASI-I
NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY I
Z303.05.03Karbonhidrat, lipit ve protein metabolizması, hormon ve enzim fonksiyonları, nükleik asit metabolizması, metabolik regülasyon ve entegrasyonCarbohydrates, lipids and protein metabolism, hormones and enzymes functions, nucleic acids metabolism, metabolic regulation and entegration
BES223GENEL MİKROBİYOLOJİ
BASIC MICROBIOLOGY
Z223.04.04Temel mikrobiyoloji ve temel immünolojiBasic microbiology and basic immunology
BES231BESLENME TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
NUTRITION HISTORY AND CULTURE
S202.03.02Beslenmenin tarihçesi, beslenme bilimine ait ilk bulguların saptanması, her bir çağa ait beslenme kültürleri, günümüz mutfağı ve Türk mutfağına ait genel özellikler incelenecektir.The history of nutrition, the identification of the first findings of nutrition science, the nutrition cultures of each era, the present day cuisine and the general characteristics of Turkish cuisine will be examined.
BES233TÜRK MUTFAĞI
TURKISH CUISINE
S202.03.02Türk Mutfağının kültürel ve tarihsel gelişimi, Türk Mutfağına özgü ulusal ve bölgesel yiyecek-içecekler, hazırlama-pişirme yöntemleri, işleme- saklama yöntemleri ve kullanılan araç gereçler, bölgelere/yörelere göre mutfakların tanınması, özel gün ve etkinliklerde Türk Mutfağı uygulamalarıHistorical and cultural development of national and regional/local Turkish cuisine, foods and beverages, food processing, preparation, cooking and storage methods,cuisine operations on specific days and events
BES235BESİN İŞLEME VE SAKLAMA
FOOD PREPARATION AND STORAGE
S202.03.02Besinlerin işlenmesi ve saklanmasında kullanılan yöntemler detaylı olarak incelenecektir.It examines the general principles of the food processing methods and details of which are specific for the food groups; and it discusses the possible health effects of the applied method with the changes that occurs on food during the processing.
BES239MESLEKİ İNGİLİZCE
VOCATIONAL ENGLISH
S202.03.02Bu ders kapsamında; temel düzeyde dil bilgisi (gramar ve kelime haznesi) geliştirildikten sonra, meslek ile ilgili, ingilizce okuma parçalar işlenecek, okuma, anlama ve sözlü ve yazılı olarak kendine ifade etme yeteneğini geliştiririlecektir. Kelime haznesi genişletmek amacıyla cumle kurma, proje çalışma, ödev yapma gibi teknikler üzerine çalışılacaktır.Within the scope of this course, language skills (grammar and vocabulary) will be developed at a basic level, and then the profession will be able to read, understand, and express themselves in verbal and written form. In order to expand the vocabulary, techniques like cumming, project work and homework will be studied.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES202TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ
COMMUNITY NUTRITION AND EPIDEMIOLOGY
Z202.03.02Ülkemizde ve Dünya'da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi (protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği, risk gruplarında beslenme(işçi, yaşlı beslenmesi vb), afet durumlarında beslenme, müdahale programları, ulusal besin ve beslenme plan ve politikalarıNutrition problems and epidemiology in Turkey and in the world (protein-energy malnutrition, obesity, diet-related chronic diseases, iron deficiency anemia, iodine deficiency diseases, dental caries, zinc deficiency, rickets, osteomalacia, osteoporosis, vitamin deficiencies, folic acid deficiency, nutrition in the risk groups (workers, elderly nutrition, etc.), nutrition in disaster situations, intervention programs, national food and nutrition plans and policies
BES204BESİN MİKROBİYOLOJİSİ
FOOD MICROBIOLOGY
Z223.05.04Besinlerin üretiminde, bozulmasında ve besinlerle insanlara enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasında mikrobiyolojinin yeri.This course includes topics such as the production of food, its degradation, and the location of microbiology in infectious diseases with food and human beings.
BES206TEMEL PSİKOLOJİ
BASIC PSYCHOLOGY
Z202.02.02Bu ders, psikolojinin tarihi, tanımı ve temel bilim çalışması yapan alt dallarının ilgi alanları ve yaklaşımlarını içerir.This course consist of history of psychology, definiton of psychology and main approaches of some psychology sub-fileds related with basic sciences.
BES212BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-II
FOOD CHEMISTRY AND ANALYSIS-II
Z223.06.04Besin kalitesi ve besin kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan subjektif ve objektif yöntemler, süt ve süt ürünleri, et ve ürünleri, yumurta, sebze ve meyveler, tahıllar, çay, kahve vb. yiyecek ve içeceklerin bileşimleri, fonksiyonel ve yapısal özellikleri, biyoaktif besin bileşenleri ve fonksiyonel besinler, genetiği değiştirilmiş besinlerTo teach the evaluation of food quality by objective and subjective methods, to teach the general composition of main food groups (e.g. dairy, meat, egg, cereals, fruits and vegetables), to teach bio-active food components and functional foods
BES214BESLENME BİYOKİMYASI-II
NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY II
Z303.05.03Yağda ve suda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, su ve elektrolitler, tokluk ve açlıkta metabolizmaLipid and water soluble vitamins, vitamin like substances, minerals, water and electrolytes, metabolism in starvation and fed state
BES232GIDA KATKI MADDELERİ
FOOD ADDITIVES
S202.03.02Gıda katkı maddeleriThe identification, general features and classification of food additives, usage areas, toxicological evaluations on food additives and their impacts on health, purposes and methods in the food industry, legal arrangements related to food additives in Turkey and the world.
BES234DÜNYA MUTFAKLARI
WORLD CUISINES
S202.03.02Dünyadaki belli başlı mutfakların kültürel temelleri, temel özellikleri, başlıca yiyecek hazırlama pişirme teknikleri, yiyecek hazırlamada kullanılan başlıca besin maddeleri, başlıca soslar, baharatlar ve garnitürler, başlıca araç-gereçler, başlıca sıcak ve soğuk yemekler, salatalar ile tatlı ve pasta örnekleriCultural foundations of the major cuisines in the world, basic characteristics, main food preparation cooking techniques, the main nutrients used in food preparation, mainly sauces, spices and garnishes, mainly hot-cold dishes, salads and desserts and pastries.
BES236BESLENME EKOLOJİSİ
NUTRITION ECOLOGY
S202.03.02• Beslenme ve çevre etkileşimi • Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler, • Ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklılıklar, • Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde besin üretimi ve tüketimi • Dinler ve beslenme • Beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb nedenler,The effect of environmental and socio-economic factors on nutrition, the culinary cultures of various countries.
BES238BESİN GÜVENLİĞİ
FOOD SAFETY
S202.03.02Besin Güvenliğini Bozan Etmenlerin; (pestisitler, bitki gelişimini düzenleyiciler, metalik bulaşmalar, gıda katkı maddeleri, plastik monomerleri, deterjanlar) 1.Besine bulaşma yolları 2.Sağlık üzerine etkileri 3.Önlenmesi 4.İlgili yasal düzenlemelerDefinition of food safety, hygiene and sanitation, reasons of the factors that may be harmful in foods, their damage and ways of protection, food safety, hygiene and sanitation in food service, food poisoning and its control, the food safety practices in Turkey and the world.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, Orta Çağda Astronomi, İslam Bilginlerinin astronomiye etkisi, Rönesans döneminde astronomi, Osmanlıda astronomi, Yakın çağda astronomi, Cumhuriyet döneminde astronomi, Türkiye’de gözlemevlerinin tarihi.Early history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SYP314DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
DANCE AND PERFORMING ARTS - II
G303.03.03Gösteri sanatları ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.Performing arts and dance definitions, historical development and classification of dance. Studying various step forms. Giving note and measurement information. Analysis of full note, half note and quarter note, definition of tempo, walks with tempo and study of various step forms. Walking by changing direction, movement exercises according to music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Studying arm positions with steps suitable for music. Study of arm fluctuations and brushing movements. Giving information about the selection of music suitable for dance. Studying galop, hopping and foal movements by taking place. Movements, stretching and application of these movements in various step forms. Jumping and jumping, teaching turns. Combining leaps and turns with intermediate steps. Studying the basic movements learned using connection movements. Various starting poses. Waltz stepping and space taking exercises using different directions. Studying different connection movements. Preparation of individual composition. Warming up with stepper, working of foot, arm positions in the bar, various starting and ending poses. Showing ground movements and arrangement. Different folk dance figures, waltz, tango, cha cha steps. Creating motion in 2s and 4s. Creating a composition with the group and working by correcting its deficiencies. Demonstration of various lineups and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES301ANNE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
Z223.05.04Dünyada ve Türkiye'de çocuk beslenmesinin önemi, gebelik fizyolojisi, sorunları, gereksinmesi ve beslenmesi, emziklilik fizyolojisi, sorunları, gereksinimleri, beslenme ve mental gelişim, 0-1 yaş grubu çocukların özellikleri, gereksinimleri, anne sütünün önemi, prematüre bebek beslenmesi, çocuk mamaları ve özellikleri, okul öncesi ve okul çağı çocuğunun beslenmesi, adolesan çağı beslenmesi, çocukluk ve adolesan çağı şişmanlığı, sorunları ve diyet tedavisiPhysiological and metabolic changes, energy and nutrient (macro and micronutrient), needs in pregnancy and lactation periods, physiological and metabolic changes, energy and nutrient (macro and micronutrient) needs in infants, nutrition and mental development, human milk, infant formulas, complementary nutrition, physiological and metabolic changes, energy and nutrient (macro and micronutrient) needs in toddler (0-3 years).Physiological and metabolic changes, energy and nutrient (macro and micronutrient) needs in preschool children (3-6 years). Nutrient deficiencies, nutrient supplementation,nutrition related disorders (obesity, malnutrition, anemia, food allergy etc.)
BES303HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ-I
NUTRITION AND DIET THERAPY IN DISEASES-I
Z223.05.04Şişmanlık, Zayıflık, Anoreksia Nervoza, Blumia Nervoza, Diabetes Mellitus, Reaktif Hipoglisemi, Kalp-Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Enteral- parenteral beslenmeObesity and Medical Nutrition Therapy, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Diabetes Mellitus, Reactive hypoglycemia, Cardiovascular diseases, Hypertension, Gastrointestinal system diseases, Movement system impairments, Dietary fiber and health effects
BES305TOPLUM VE SAĞLIK
COMMUNITY AND HEALTH
Z202.04.02Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın boyutları, sağlık düzeyini belirleyen faktörler, sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri, toplumdaki risk grupları, sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik kavram ve davranışlar, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve önemi, sağlıkla ilgili bazı temel göstergeler ve bunlara ait ulusal ve uluslararası istatistikleri içerir.Health and disease concepts, dimensions of health, factors that determine health level, social determinants of health, conditions and risk factors affecting health, risk groups in society, concepts and behaviors aimed at protecting and improving health, healthy lifestyle behaviors and importance, some basic indicators of health and national and international statistics.
BES307TOPLU BESLENME YAPAN KURUMLARDA BESLENME-I
FOOD SERVICE SYSTEMS-I
Z303.05.03Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, menü yönetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri ve iş güvenliği.Importance of institutional food service systems, management of food services, kitchen and dining hall building plan, equipment in institutional food service systems, menu planning, methods of food purchasing/ storage and control, work safety
BES311BİOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z303.05.03Temel istatistiksel kavramlar, sıklık tabloları, olasılık, hipotez testleri, korelasyon, regresyonBasic statistical definitions, descriptive statistics, theoretical distributions, sampling distributions, sampling methods, required sample size, hypothesis tests, correlation and linear regression methods are the contents of this course.
BES309BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
S202.03.02Bilim, Bilimsel araştırma, Bilimsel araştırma sınıflaması, Bilimsel makale okuma, değerlendirme, Araştırma planlama; Konu seçimi ve amaç, Literatür taraması yapılması, Materyal metod seçimi, Veri toplama, Biyoistatistik, Veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, yorumlanması, önerme, Rapor, makale, tez yazımı, yayınlanması,Clinical research methods, selection of research subject, biostatistical methods, application of ethical committee, article writing rules, preparation of poster or oral presentation
BES323BESLENME ANTROPOLOJİSİ
NUTRITIONAL ANTHROPOLOGY
S202.03.02Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, İnsan diyetinin orijini ve temel özellikleri, Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişikliklerAnthropological factors that affect nutrition, origin and basic characteristics of human nutrition, evolution of nutritional habits in history.
BES355PRINCIPLES OF NUTRITION
BESLENME PRENSİPLERİ
S202.03.02Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerinin öğretilmesi, uygun hazırlama ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuvar ortamında uygulanması.Principles of Nutrition, is a course required for nutrition and nursing majors. It is also appropriate for majors in Community Health Sciences and other pre‐professional majors. This course will explore nutrient function and basis for nutrient requirements at the cellular level and relate the science of nutrition to health outcomes.
BES357FUNDAMENTALS OF NUTRITIONAL SCIENCES-I
FUNDAMENTALS OF NUTRITIONAL SCIENCES-I
S202.03.02Temel ve önemli temel besin maddelerinin oluşumu, alınımı ve metabolik rolleri, insan denekleri, evcil hayvanlar ve diğer türlerde büyüme, çoğalma ve sağlık ile ilgili olarak tartışılacaktır.This is the foundational course for the study of nutrition. The occurrence, uptake and metabolic roles of essential and key non-essential nutrients will be discussed in relation to growth, reproduction, and health in human subjects, domestic animals and other species.
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
F303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SHB343SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF HEALTH
F202.03.02Bu ders ilhamını ünlü düşünür Michel Foucualt’nun ortaya attığı “biyopolitika” kavramından alarak hasta-hastalık rolleri, hastalığın toplumsal ve toplumsal cinsiyet kökenleri, gündelik hayatın “tıbbileştirilmesi”, sağlık antropolojisi ve güncel sağlık politikaları gibi pek çok sağlık sosyolojisi konusunu irdelemeyi hedeflerBy drawing inspiriation from famous thinker Michel Foucault's concept of "biopolitics", the course content includes covers a wide range of themes ranging from patient-doctor roles, the sociological and gender origins of health, medicalization of everyday life, anthropology of health and contemporary health policies.
SKY375HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
F202.03.02Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi, demografi ve sağlık, epidemiyoloji, sağlığı etkileyen davranışçı faktörler, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve güvenlik, meslek hastalıkları, halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon, değerlendirme, sağlık eğitimi, halk sağlığında özel konulara genel bakış Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, çocukluk çağı, adolesan dönem, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü, kazalar, afetler, afet tıbbıDefinition,importance and history of public health Demography and health,epidemiology Behaviours factors affecting health Enviromental health Occupational health and safety, occupational diseases Health plannig,organisation and evaluation of public health point view Health education Introduction to special topics in public health Women health,reproductive health,family planning Childhood, adolescence health, immunization Elderly problems,chronic diseases and management
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES302ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME
NUTRITION IN CHILD DISEASES
Z223.04.04Klinikte vaka izlemi, diyabetik ve obez çocuk beslenmesi, çocuk böbrek hastalıklarında beslenme, akut gastroenteritler, malnütrisyon, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasındaki sorunlarda beslenme, besin alerjilerinde beslenme tedavisidir.Case follow up rules in the clinic, acute gastroenteritis, malnutrition, lactose intolerances, other carbohydrate malabsorptions, coeliac diseases-other protein malabsorptions, food allergies, childhood obesity, metabolic syndrome, eating disorders, type 1 diabetes mellitus, kidney diseases and nutrition therapy
BES304HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ-II
NUTRITION AND DIET THERAPY IN DISEASES-II
Z223.05.04Enfeksiyon, AIDS, Kanser ve Beslenme, Böbrek Hastalıkları ve Beslenme, Karaciğer Hastalıkları ve Beslenme, Yanık, Pre-Postop Beslenme, Test Diyetleri, İlaç-Besin Etkileşimi, Allerji ve Beslenme, Bazı Nörolojik - Psikiyatrik Hastalıklar ve Beslenme, Enteral ve Parenteral NütrisyonInfectious Diseases, AIDS, Cancer and Nutrition , Renal Diseases and Nutrition, Liver diseases and Nutrition, gallbladder and pancreas diseases and Nutrition, Burn, Pre and Post Operative Term, metabolic stress and Nutrition, Diagnostic Test Diets, Food and Drug Interactions, infections and Nutrition, AIDS and Nutrition, Allergy and nutrition, Neurological and Psychiatric Disorders, Musculoskeletal System Diseases , Gout and Nutrition, Pulmonary diseases and Nutrition.
BES308TOPLU BESLENME YAPAN KURUMLARDA BESLENME-II
FOOD SERVICE SYSTEMS-II
Z303.05.03Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personeli, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, servis yöntemleri, hijyen/HACCP, ISO 22000, maliyet kontrolüCommercial enterprises and their organizations / kitchen staff in mass feeding systems, kitchen / restaurant plan in commercial enterprises, wide preparation and cooking methods, service methods, hygiene / HACCP, ISO 22000, cost control
BES314BESİN KONTROL VE MEVZUAT
FOOD CONTROL AND REGULATIONS
Z202.02.02Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemelerdir.Basic concepts related to quality control and regulations on food, legal regulations related to food in the World and Turkey, the factors that affect food security; health effects and related legal regulations.
BES316TOPLUM SAĞLIĞINDA BESLENME STAJI
PRACTICE IN COMMUNITY HEALTH NUTRITION
Z0105.08.010Toplumun sağlık ve hastalık durumlarında beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla saha çalışması planlamak ve yapmak; kendi elde ettiği bilgileri değerlendirmek, öneri getirmek ve rapor etmek konusunda bilgi ve beceri kazanmak. Farklı gruplara ve konulara yönelik eğitim materyali hazırlamak ve eğitim verme becerisi kazandırmak. bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi, özel gruplar için beslenme eğitim programlarının/ materyallerinin geliştirilmesiThe content of this course is to plan and conduct field work in order to determine nutritional status and nutrition habits in the health and disease conditions of the community and to set priorities; to acquire knowledge and skills in evaluating the information obtained by them, bringing in proposals and reporting them. To prepare training materials for different groups and subjects and to give them the ability to train. raising awareness and education of the individual and the community on adequate and balanced nutrition and health, and developing nutrition education programs / materials for special groups
BES306ÖZEL DURUMLARDA BESLENME
NUTRITION IN SPECIFIC CASES
S202.03.02Özel beslenme gerektiren durumlarda beslenme ilkelerinin ve diyet planlarının öğrenilmesi ve uygulanmasını öğretmektir.The aim of the course is to teach the learning and application of nutritional principles and dietary plans in situations where special nutrition is required.
BES326EGZERSİZ VE SAĞLIKLI YAŞAM
EXERCISE AND HEALTHY LIFE
S202.03.02Fiziksel aktivite ile ilgili kavramların tanımlanması, egzersizin sağlık için yararı ve hastalıkların önlenme ve tedavisindeki önemi, egzersiz bileşenleri ve önerileriThe importance of exercise as being the base of healthy life, physical fitness and nutrition, the applications for increasing the level of physical activity of children and adults, the relationship between exercise and nutrition in adults, the relationship between exercise and diseases, the exercises in the area of complementary medicine, the importance of exercise in health promotion.
COG376YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA
F202.03.02Dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. dramanın uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Drama 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Definitions of drama, differences between drama and drama, content and introduction studies. Definition and content of psychodrama, creative drama, drama-play and educational drama, planning of creative drama in education. The historical development of drama in Turkey. the application stages of drama, the construction of drama. Classification of drama according to age groups and application areas, components of drama. the qualities of the drama teacher, the problems that the teacher may encounter, drama as learning-teaching method. Techniques used in drama. Example applications.
FTR386SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH
F202.03.02Sağlık, fiziksel aktivite, inaktivite ve egzersiz kavramlarının tanıtılmasıThe description of terms of health, inactivity and exercise.
HEM372CİNSEL SAĞLIK
SEXUAL HEALTH
F202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
F303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SKY376EPİDEMİYOLOJİ
EPIDEMIOLOGY
F202.03.02Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, ölüm, doğum vb çeşitli hızlardan oluşan kalitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevalans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm ve tekniklerin yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarına uygulanması.Qualitative measurements, descriptive research methods (descriptive and analytical-ecological, case-control, prevalence, incidence), experimental research methods, which are composed of definitions, aim, short historical development, usage areas, basic concepts, quantitative measures, death, birth etc. of epidemiology (Randomized clinical trials, field trials, community trials) and the administration of epidemiological concepts, measures and techniques to the planning, organizing, directing and controlling functions.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES401MEZUNİYET PROJESİ-I
GRADUATION PROJECT-I
Z042.06.04Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanın denetiminde seçtiği konuda tez çalışmasının planlanması, literatür araştırması, amaç ve hipotez, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulmasını süreçlerini içerir.Planning and conducting a research on food, nutrition and dietetics related subjects. Under supervision of faculty member the student will design and conduct a research project and prepare a written report including review of literature, aim and hypothesis, material and methods, results, discussion and references.
BES405SEMİNER-I
SEMINAR-I
Z122.04.03Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi, yazımı ve sunumuSearching, discussion and presentation of data about special subject in food, nutrition and dietetics area under a supervision of a teaching staff
BES407İŞLETME
MANAGEMENT
Z202.02.02Etik kavramı, Ahlak kavramı, Etik ve ahlak ilişkisi, Ahlaki değerler, Ahlaki gelişim süreci, Etik kuralları, Etik toplum ilişkisi, Etik değerlere uygun davranışların sonuçları, Bireyde etik davranışı etkileyen faktörlerComprises the definition of ethics and the current theories about ethics; the importance of ethical behaviors in nutrition and dietetics education and practices; the responsibilities of dietitians to the public, patients, clients colleagues and other health professions.
BES409KLİNİK BESLENME ÇOCUK STAJI
PRACTICE IN CHILDREN`S HOSPITAL
Z0147.08.014Çocuk mamaları ve kullanım alanları, prematüre bebek beslenmesi, malabsorpsiyonlar ve beslenme tedavisi, Malnütrisyon ve beslenme tedavisi, Gastroenteritler ve beslenme tedavisi, Kalıtsal metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi, Diabetes mellitus ve beslenme tedavisi, Enteral ve parenteral beslenme, Böbrek hastalıkları ve beslenme tedavisi,Gastroenteritis and nutritional therapy, Hereditary metabolic diseases and nutritional therapy, Diabetes mellitus and nutritional therapy, Enteral and parenteral nutrition, Kidney diseases and nutritional therapy, Pregnancy and nutritional therapy, Malnutrition and nutritional therapy, Malnutrition and nutritional therapy
BES413DIŞ KURUM STAJI
PRACTICE IN EXTERNAL INSTITUTION
Z0147.07.014Hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenmek, hasta dosyası okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik ve laboratuvar bulgularına göre beslenme tedavisi planlamayı öğrenmektir.To learn the methods to be applied in patient follow-up, to read the patient file, to analyze the information in the file and to plan the nutritional treatment according to the patient's clinical and laboratory findings.
BES431FONKSİYONEL BESİNLER VE SAĞLIK
FUNCTIONAL FOODS AND HEALTH
S202.03.02Fonksiyonel besin ve besin bileşeni tanımı, fonksiyonel besin bileşenlerinin sınıflandırılması.Definition of functional food and nutrient composition, classification of functional food components.
BES433GÜNCEL DİYET UYGULAMALARI
CURRENT DIET APPLICATIONS
S202.03.02Güncel makale taramalarıCurrent article scanning
BES435ÖZEL GRUPLARDA MENÜ PLANLAMA
MENU PLANNING FOR SPECIAL GROUPS
S202.03.02Menü planlamayı etkileyen etmenler, menü tipleri ve örnekleri, menü planlama ilkeleri ve adımları, menü denetim ve değerlendirilmesi.Factors influencing menu planning, menu types and examples, menu planning principles and steps, menu control and evaluation.
BES437AKADEMİK İNGİLİZCE I
ACADEMIC ENGLISH I
S202.03.02Akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesini sağlar.It enables the development of writing, speaking, reading and generally working skills in academic settings.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES402MEZUNİYET PROJESİ-II
GRADUATION PROJECT-II
Z042.06.04Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanın denetiminde seçtiği konuda tez çalışmasının planlanması, literatür araştırması, amaç ve hipotez, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulmasını süreçlerini içerirPlanning and conducting a research on food, nutrition and dietetics related subjects. Under supervision of faculty member the student will design and conduct a research project and prepare a written report including review of literature, aim and hypothesis, material and methods, results, discussion and references.
BES406SEMİNER-II
SEMINAR-II
Z122.04.03Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulmasıSearching, discussion and presentation of data about special subject in food, nutrition and dietetics area under a supervision of a teaching staff
BES408TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ STAJI
PRACTICE IN INSTITUTIONAL FOOD SERVICES
Z0147.08.014Toplu beslenme sistemlerinde yönetici diyetisyenin rolü ve görevleri, Toplu beslenme sistemleri aşamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliğiThe roles and functions of the dietitian in the mass nutrition systems, the stages of the mass nutrition systems, the problems encountered and the solution suggestions, nutritional safety in the mass nutrition systems
BES414KLİNİK BESLENME ERİŞKİN STAJI
PRACTICE IN CLINICAL NUTRITION- ADULT
Z0147.07.014Hastalıklarda diyet tedavisi dersinde öğrenilen teorik bilgilerin, pratikte nasıl kullanılabileceğini öğrenmektir.The aim of this course is to teach how to use the theoretical knowledge learned in the course of diet therapy in diseases.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
BES428NUTRİGENETİK
NUTRIGENETIC
S202.03.02Genetik varyasyon, gen, beslenme ve gen ekspresyonu, nutrigenomik etkinliği ve besin öğelerinin güvenirlik değerlendirmesi, gen ve çevre , Tip 1 DM gen ve besin etkileşimi, kanser nutrigenomik, genetik varyasyon ve fiziksel performansGenetic variation, gene, nutrition and gene expression, nutrigenomic activity and nutrient safety assessment, gene and environment, Type 1 DM gene and nutrient interactions, cancer nutrigenomic, genetic variation and physical performance
BES436DİYET YEMEKLERİ
DIET FOODS
S122.03.03Diyet yemekleri uygulamalarıDiet applications
BES438AKADEMİK İNGİLİZCE II
ACADEMIC ENGLISH II
S202.03.02Akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesini sağlar.It enables the development of writing, speaking, reading and generally working skills in academic settings.
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.