English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-NUTRITION AND DIETETICS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-NUTRITION AND DIETETICS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BES1001ANATOMİ
ANATOMY
Z303.04.03Anatomiye ait genel terminoloji, insan vücudunun anatomik bölümleri, vücut sistemlerinin genel yapısı ders içeriği kapsamında yer almaktadır.General terminology of anatomy, anatomical parts of the human body, general structure of body systems are included in the course content.
BES1003BESLENME İLKELERİ-I
PRINCIPLES OF NUTRITION-I
Z334.05.06Makro besin ögelerinin beslenmedeki rolü, kimyasal yapısı, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri ve besin ögelerinin yetersiz ve aşırı alımı halinde oluşan beslenme sorunları ders içeriği kapsamında yer almaktadır.The role of macronutrients in nutrition, chemical structure, functions, sources, daily intake recommendations and nutritional problems that occur in case of inadequate and excessive intake of nutrients are included in the course content.
BES1005DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK
DEMOGRAPGHICAL STRUCTURE AND HEALTH
Z202.03.02Ders içeriği kapsamında demografik kavramlar ve ölçütler, nüfus yapısı ve nüfus teorileri, göç ve şehirleşme, doğurganlığı etkileyen faktörler vb. konu başlıkları yer almaktadır.The course content includes demographic concepts and criteria, population structure and population theories, migration and urbanization, factors affecting fertility, and so on.
BES1007TEMEL KİMYA I
BASIC CHEMISTRY I
Z223.05.04Ders içeriği kapsamında; atomlar, elementler, karşımlar ve çözeltiler, sıvılar, gazlar ve kimyasal denge vb. konular yer almaktadır.Within the scope of the course content; atoms, elements, mixtures and solutions, liquids, gases and chemical equilibrium etc. topics are included.
BES1009TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS
Z303.03.03Ders içeriği kapsamında hücresel enerji ve metabolizması, kalıtıma ilişkin ilkeler, hücresel gelişim vb. konu başlıkları yer almaktadır.Topics such as cellular energy and metabolism, principles of inheritance, cellular development etc. are included in the course content.
BIL123BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGY
Z202.02.02Ders içeriği kapsamında; bilişim teknolojileri, bilgisayar sistemleri, hesaplama programları vb. içerikler yer almaktadır.Course content includes information technologies, computer systems, computing programs, etc.
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BES1002FİZYOLOJİ
PHYSIOLOGY
Z303.04.03Ders içeriği kapsamında vücut, hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisi yer almaktadır.The course content includes explaining the physiology of the body, cells, tissues, organs and systems.
BES1004BESLENME İLKELERİ-II
PRINCIPLES OF NUTRITION-II
Z334.05.06Ders içeriği kapsamında sıvı ve elektrolitler, vitamin ve mineraller yer almaktadır.The course content includes fluids, electrolytes, vitamins and minerals.
BES1006TEMEL PSİKOLOJİ
BASIC PSYCHOLOGY
Z202.03.02Bu ders, psikolojinin tarihi, tanımı ve temel bilim çalışması yapan alt dallarının ilgi alanları ve yaklaşımlarını içerir.This course includes the history of psychology, its definition, and the interests and approaches of its sub-branches that carry out basic science studies.
BES1008TEMEL KİMYA II
BASIC CHEMISTRY II
Z223.05.04Kimyasal kinetik, kimyasal dengenin ilkeleri, asitler ve bazlar, asit-baz dengeleri, organik kimyaya giriş, doymuş hidrokarbonlar, organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar, alkoller, eterler, aldehit ve ketonlar, karboksilik asitler, esterler, aminler ve amidler.Chemical kinetics, principles of chemical equilibrium, acids and bases, acid-base balances, introduction to organic chemistry, saturated hydrocarbons, organic reactions and functional groups, alcohols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters, amines and amides.
BES1010MESLEKİ ORYANTASYON
PROFESSIONAL ORIENTATION
Z202.02.02Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve Anabilim dallarının tanıtımı, mesleki etik ve deontoloji kavramları, ders programları, öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler ile diyetisyenlik mesleği, iyi meslek uygulamaları, meslek örgütleri, mesleğin tarihi ve mesleki kaynaklara ulaşım gibi konuları içerir.It includes topics such as the introduction of the Department of Nutrition and Dietetics and its branches, professional ethics and deontology concepts, course schedules, student responsibilities and regulations, as well as the dietitian profession, good professional practices, professional organizations, history of the profession and access to professional resources.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
BES1014BESLENME ANTROPOLOJİSİ
NUTRITIONAL ANTHROPOLOGY
S202.03.02Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, insan beslenmesinin orijini ve temel özellikleri, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler ders içeriği kapsamında yer almaktadır.Anthropological factors affecting nutrition, origin and basic features of the human diet, and changes in nutritional habits throughout history.
BES1016TÜRK MUTFAĞI
TURKISH CUISINE
S202.03.02Türk Mutfağının kültürel ve tarihsel gelişimi, geleneksel Türk mutfağına ait yiyecek ve içeceklerin hazırlama ile pişirme yöntemleri, sofra düzeni, bölgelere ve yörelere göre mutfakların özelikleri vb. konular ders içeriği kapsamında yer almaktadır.Cultural and historical development of Turkish Cuisine, preparation and cooking methods of traditional Turkish cuisine food and beverages, characteristics of cuisines according to regions, etc.
BES1018DÜNYA MUTFAKLARI
WORLD CUISINES
S202.03.02Dünyadaki belli başlı mutfakların kültürel temelleri, temel özellikleri, başlıca yiyecek hazırlama pişirme teknikleri, yiyecek hazırlamada kullanılan başlıca besin maddeleri, başlıca soslar, baharatlar ve garnitürler, başlıca araç-gereçler, başlıca sıcak ve soğuk yemekler, salatalar ile tatlı ve pasta örnekleriCultural foundations of the major cuisines in the world, basic characteristics, main food preparation cooking techniques, the main nutrients used in food preparation, mainly sauces, spices and garnishes, mainly hot-cold dishes, salads and desserts and pastries.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES201TOPLUMDA BESLENME DURUMUNU SAPTAMA YÖNTEMİ
METHODS IN ASSESSMENT OF COMM. NUTR. STATUS
Z202.03.02Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunun saptanması yöntemleri, Antropometrik ölçümler, Klinik belirtiler, Biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, Besin tüketim araştırmaları, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, vb., Beslenme durumunu tarama testleri/araçları, Antropometrik ölçümlerin uygulanması, Bireysel besin tüketim araştırmasının uygulanması, değerlendirilmesi, rapor edilmesi ders içeriği kapsamında yer almaktadır.Community nutrition, community health dietitian and nutritional epidemiology, Assessment of nutritional status, Nutritional anthropometry, Clinical signs, Biochemical and biophysical methods, Dietary intake surveys, Health statistics; age specific mortality and morbidity rates, Nutrition screening tools
BES203DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK
DEMOGRAPGHICAL STRUCTURE AND HEALTH
Z202.03.02Demografiye giriş, tanımlar, veri kaynakları, nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu, doğurganlık ve doğurganlığı etkileyen faktörler, anne-çocuk sağlığı, beslenme ve antropometrik göstergeler vb. konular ders içeriği kapsamında yer almaktadır.Introduction to demography, definitions, data sources, population size, structure and composition, fertility and factors affecting fertility, maternal and child health, nutrition and anthropometric indicators
BES211BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-I
FOOD CHEMISTRY AND ANALYSIS-I
Z223.06.04Çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, kimyasal özellikleri, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları, pigmentler ile tat ve koku öğelerinin özellikleri ve işlevleri ders içeriği kapsamında yer almaktadır.Solutions and colloidal systems, Structures, classifications and properties of carbohydrates, proteins and lipids, Structures and classifications of enzymes; their occurrence in foods and usage in food industry. Factors affecting enzymatic reactions, Functions and specifications of pigments, aroma and flavor compounds
BES213BESLENME BİYOKİMYASI-I
NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY I
Z303.05.03Karbonhidratlar, lipitler ve proteinlerin tanımı, sınıflandırılması ve metabolizması, nükleik asit metabolizması, metabolizma bozuklukları ile ilgili hastalıklar ders içeriği kapsamında yer almaktadır.Definition, classification and metabolism of carbohydrates, lipids and proteins, nucleic acid metabolism, diseases related to metabolic disorders
BES223GENEL MİKROBİYOLOJİ
BASIC MICROBIOLOGY
Z223.04.04Bu ders, mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların yapısı, mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi, konak mikroorganizma ilişkileri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, enfeksiyon hastalıklarının tanısı, mikroorganizmalar ve yaptıkları enfeksiyonlar, hastane enfeksiyonları, korunma ve kontrol yöntemleri, aşılar, bağışık serumlar gibi konuları içerir.This course includes topics such as introduction to microbiology, the structure of microorganisms, nutrition and production of microorganisms, host microorganism relations, sterilization and disinfection, diagnosis of infectious diseases, microorganisms and their infections, hospital infections, prevention and control methods, vaccines, immune serums.
BES231BESLENME TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
NUTRITION HISTORY AND CULTURE
S202.03.02Beslenmenin tarihçesi, beslenme bilimine ait ilk bulguların saptanması, her bir çağa ait beslenme kültürleri, günümüz mutfağı ve Türk mutfağına ait genel özelliklerThe history of nutrition, the identification of the first findings of nutrition science, the nutrition cultures of each era, the present day cuisine and the general characteristics of Turkish cuisine will be examined.
BES235BESİN İŞLEME VE SAKLAMA
FOOD PREPARATION AND STORAGE
S202.03.02Besin gruplarına özgü olan besin işleme yöntemlerinin genel prensipleri, besin üzerinde işlem sırasında meydana gelen değişiklikler ve olası sağlık etkileriThis course examines the general principles of food processing methods specific to food groups; and discuss the possible health effects of the applied method with the changes that occur on food during processing. The methods used in food processing and storage are examined in detail.
BES239MESLEKİ İNGİLİZCE
VOCATIONAL ENGLISH
S202.03.02Hastalıklar, besin grupları, besin ögeleri, besin güvenliği, besin güvencesi gibi meslek ile ilgili temel kavramlar, dört temel dil becerisine yönelik çalışmalarBasic concepts related to the nutrition and dietetics field such as diseases, food groups, nutritional elements, food safety, food security and studies on four basic language skills
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES202TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ
COMMUNITY NUTRITION AND EPIDEMIOLOGY
Z202.03.02Ülkemizde ve Dünya'da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi (protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği, risk gruplarında beslenme (işçi, yaşlı beslenmesi vb), afet durumlarında beslenme, müdahale programları, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları ders içeriği kapsamında yer almaktadır.Nutrition problems and epidemiology in Turkey and in the world (protein-energy malnutrition, obesity, diet-related chronic diseases, iron deficiency anemia, iodine deficiency diseases, dental caries, zinc deficiency, rickets, osteomalacia, osteoporosis, vitamin deficiencies, folic acid deficiency, nutrition in the risk groups (workers, elderly nutrition, etc.), nutrition in disaster situations, intervention programs, national food and nutrition plans and policies
BES204BESİN MİKROBİYOLOJİSİ
FOOD MICROBIOLOGY
Z223.05.04Besinlerin üretiminde, bozulmasında ve besinlerle insanlara enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasında mikrobiyolojinin yeriThis course includes topics such as the production of food, its degradation, and the location of microbiology in infectious diseases with food and human beings.
BES206TEMEL PSİKOLOJİ
BASIC PSYCHOLOGY
Z202.02.02Bu ders, psikolojinin tarihi, tanımı ve temel bilim çalışması yapan alt dallarının ilgi alanları ve yaklaşımlarını içerir.This course consist of history of psychology, definiton of psychology and main approaches of some psychology sub-fileds related with basic sciences.
BES212BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-II
FOOD CHEMISTRY AND ANALYSIS-II
Z223.06.04Besinlerin içerdiği pigmentler, aroma bileşenleri, fitokimyasallar, katkı maddeleri, organik asitler, doğal toksik bileşikler, proses kontaminantları, pestisitler, veteriner ilaç kalıntıları, temel besin gruplarının kimyasal bileşimi ders içeriği kapsamında yer almaktadır.Pigments, aroma components, phytochemicals, additives, organic acids, natural toxic compounds, process contaminants, pesticides, veterinary drug residues, chemical composition of basic food groups contained in foods
BES214BESLENME BİYOKİMYASI-II
NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY II
Z303.05.03Su ve elektrolitler, mineraller ve vitaminlerin tanımı, sınıflandırılması, metabolizması ve yetersizlikleri ile ilgili hastalıklar ders içeriği kapsamında yer almaktadır.Definition, classification, metabolism and diseases related to deficiencies of minerals, vitamins, water, and electrolytes
BES232GIDA KATKI MADDELERİ
FOOD ADDITIVES
S202.03.02Gıda katkı maddelerinin tanımlanması, genel özellikleri, sınıflandırılması, gıda endüstrisinde kullanımları, gıda katkı maddelerinin toksikolojik açıdan ve sağlık açısından değerlendirilmesi, Türkiye ve Dünya'da gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemelerThe identification, general features and classification of food additives, usage areas, toxicological evaluations on food additives and their impacts on health, purposes and methods in the food industry, legal arrangements related to food additives in Turkey and the world.
BES234DÜNYA MUTFAKLARI
WORLD CUISINES
S202.03.02Dünyadaki belli başlı mutfakların kültürel temelleri, temel özellikleri, başlıca yiyecek hazırlama pişirme teknikleri, yiyecek hazırlamada kullanılan başlıca besin maddeleri, başlıca soslar, baharatlar ve garnitürler, başlıca araç-gereçler, başlıca sıcak ve soğuk yemekler, salatalar ile tatlı ve pasta örnekleriCultural foundations of the major cuisines in the world, basic characteristics, main food preparation cooking techniques, the main nutrients used in food preparation, mainly sauces, spices and garnishes, mainly hot-cold dishes, salads and desserts and pastries.
BES236BESLENME EKOLOJİSİ
NUTRITION ECOLOGY
S202.03.02Beslenme ve çevre etkileşimi; tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler; ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklılıklar; tarih öncesi ve sonrası dönemlerde besin üretimi ve tüketimi; dinler ve beslenme; beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb. nedenlerNutrition and environment interaction; changes in eating habits throughout history; differences between countries' nutritional habits; food production and consumption in prehistoric and posthistoric periods; religions and nutrition; economic, political, social, geographical, etc. affecting nutrition
BES238BESİN GÜVENLİĞİ
FOOD SAFETY
S202.03.02Besin güvenliğinin tanımı ve temel kavramlar, gıda zehirlenmeleri, fiziksel tehlikeler, biyolojik tehlikeler, kimyasal tehlikeler, bulaşma kaynakları ve yolları, iş yeri hijyeni, kişisel hijyen, proses kontrol, temizlik, dezenfeksiyon, HACCP ve yasal düzenlemelerDefinition of food safety and basic concepts: food poisoning, physical hazards, biological hazards, chemical hazards, contamination sources and ways, workplace hygiene, personal hygiene, process control, cleaning, disinfection, HACCP, legal regulations
BES242BESİN BİYOTEKNOLOJİSİ
FOOD BIOTECHNOLOGY
S202.03.02Biyoteknolojiye giriş, biyoteknolojinin tanımı, modern biyoteknoloji, biyoteknolojiye katkıda bulunan bilim ve teknolojiler, biyoteknolojide kullanılan önemli mikroorganizmaların tanımlanması, mikrobiyal gelişme kinetiği, mikroorganizma gelişmesini etkileyen faktörler, mikroorganizmaların endüstride kullanım alanları, biyoteknolojik besinlerin üretim örnekleri, enzim uygulamaları, ekmek mayası üretimi, fermente et ürünleri, fermente süt ürünleri, fermente bitkisel ürünler, fermente alkollü içecekler, yağlarda biyoteknolojik uygulamalar, aroma biyoteknolojisi, genetiği değiştirilmiş organizmalar, endüstride rekombinant DNA teknolojisi uygulamaları ve yasal düzenlemelerIn the content of this course; introduction to biotechnology, definition of biotechnology, modern biotechnology, science and technologies contributing to biotechnology, identification of important microorganisms used in biotechnology, microbial growth kinetics, factors affecting microorganism growth, usage areas of microorganisms in industry, production samples of biotechnological foods, enzyme applications, baker's yeast production, fermented dairy products, fermented vegetable products, fermented alcoholic beverages, biotechnological applications in oils, aroma biotechnology, genetically modified organisms, applications of recombinant DNA technology in industry and legal regulations will be discussed.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03Teknoloji bağımlılığındaki risk faktörleri, bağımlılığın tanısı ve ilgili kavramlar, bağımlılığın karakteristik özellikleri, teknolojinin olumsuz etkileri, dijital bağımlılığının tanımı, zararları, kriterleri ve nedenleri.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02Sosyolojinin temel kavramları, konusu, alanı, yöntemi.
SOS457BARIŞ ÇALIŞMALARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
CONTEMPOARY APPROACHES IN PEACE STUDIES
G202.03.02
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES301ANNE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
Z223.05.04Gebelik ve emziklilik döneminde beslenme, prematüre bebek beslenmesi, 0-1 yaş bebek beslenmesi ve okul öncesi dönem, okul çağı çocuklar ile adölesanların beslenmeleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Nutrition during pregnancy and lactation, premature baby nutrition, 0-1 year old baby nutrition, and nutrition of preschool, school-age children and adolescents constitute the content of this course.
BES303HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ-I
NUTRITION AND DIET THERAPY IN DISEASES-I
Z223.05.04Obezite, Yeme Bozuklukları, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, Kardiyovasküler Hastalıklar, Hipertansiyon ve Gastrointestinal Sistem.Obesity, Eating Disorders, Diabetes Mellitus, Metabolic Syndrome, Cardiovascular Diseases, Hypertension and Gastrointestinal System.
BES305TOPLUM VE SAĞLIK
COMMUNITY AND HEALTH
Z202.04.02Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın boyutları, sağlık düzeyini belirleyen faktörler, sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri, toplumdaki risk grupları, sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik kavram ve davranışlar, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve önemi, sağlıkla ilgili bazı temel göstergeler ve bunlara ait ulusal ve uluslararası istatistikleri içerir.Concepts of health and disease, dimensions of health, factors that determine the level of health, social determinants of health, conditions and risk factors affecting health, risk groups in society, concepts and behaviors for protecting and improving health, healthy lifestyle behaviors and their importance, some basic indicators and issues related to health. It includes national and international statistics regarding these.
BES307TOPLU BESLENME YAPAN KURUMLARDA BESLENME-I
FOOD SERVICE SYSTEMS-I
Z303.05.03Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, menü yönetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri ve iş güvenliği.Mass nutrition and its importance, TBS system types / new production systems, management and organization, kitchen / cafeteria planning and equipment used, menu management, standard meal tariffs and control, purchasing and storage techniques and occupational safety.
BES311BİOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z303.05.03Temel istatistiksel kavramlar, sıklık tabloları, olasılık, hipotez testleri, korelasyon, regresyon.Basic statistical concepts, frequency tables, probability, hypothesis tests, correlation, regression.
BES309BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
S202.03.02Bilim, Bilimsel araştırma, Bilimsel araştırma sınıflaması, Bilimsel makale okuma ve değerlendirme, Araştırma planlama; Konu seçimi ve amaç, Literatür taraması, Materyal metod seçimi, Veri toplama, Biyoistatistik, Veri analizi,bulguların değerlendirilmesi ve yorumlanması, Rapor, makale, tez yazımı ve yayınlanması.Science, Scientific research, Scientific research classification, Reading and evaluating scientific articles, Research planning; Topic selection and purpose, Literature review, Material method selection, Data collection, Biostatistics, Data analysis, evaluation and interpretation of findings, Report, article, thesis writing and publication.
BES323BESLENME ANTROPOLOJİSİ
NUTRITIONAL ANTHROPOLOGY
S202.03.02Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, İnsan diyetinin orijini ve temel özellikleri, Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler.Anthropological factors affecting nutrition, Origin and basic features of the human diet, Changes in nutritional habits throughout history.
FTR331PİLATES
PİLATES
F202.03.02Pilatesin tarihçesi Pilates egzersizlerinin tanıtımı Pilates egzersizlerin vücut yapılarına etkileriHistory of Pilates Introduction of Pilates exercises Effects of Pilates exercises on body structures
HEM319İLKYARDIM
FIRST AID
F122.03.03Bu ders, ilk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği konularını içermektedir. Ayrıca solunum yolu tıkanıklığında,dış ve iç kanamalar, kırık, çıkık ve burkulmalarında, acil bakım gerektiren hastalıklarda, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım ve hasta ve yaralı taşıma konuları ele alınacaktır.This course covers basic applications of first aid, first and second assessment, basic life support in adults, children and infants. In addition, first aid in respiratory tract obstruction, external and internal bleeding, fractures, dislocations and sprains, diseases requiring emergency care, poisoning, heat stroke, burns and frostbite, foreign body escape and patient and injured transport will be discussed.
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
F303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SHB343SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF HEALTH
F202.03.02Bu ders ilhamını ünlü düşünür Michel Foucualt’nun ortaya attığı “biyopolitika” kavramından alarak hasta-hastalık rolleri, hastalığın toplumsal ve toplumsal cinsiyet kökenleri, gündelik hayatın “tıbbileştirilmesi”, sağlık antropolojisi ve güncel sağlık politikaları gibi pek çok sağlık sosyolojisi konusunu irdelemeyi hedeflerBy drawing inspiriation from famous thinker Michel Foucault's concept of "biopolitics", the course content includes covers a wide range of themes ranging from patient-doctor roles, the sociological and gender origins of health, medicalization of everyday life, anthropology of health and contemporary health policies.
SKY375HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
F202.03.02Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi, demografi ve sağlık, epidemiyoloji, sağlığı etkileyen davranışçı faktörler, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve güvenlik, meslek hastalıkları, halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon, değerlendirme, sağlık eğitimi, halk sağlığında özel konulara genel bakış Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, çocukluk çağı, adolesan dönem, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü, kazalar, afetler, afet tıbbıDefinition,importance and history of public health Demography and health,epidemiology Behaviours factors affecting health Enviromental health Occupational health and safety, occupational diseases Health plannig,organisation and evaluation of public health point view Health education Introduction to special topics in public health Women health,reproductive health,family planning Childhood, adolescence health, immunization Elderly problems,chronic diseases and management
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES302ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME
NUTRITION IN CHILD DISEASES
Z223.04.04Klinikte vaka izlemi, diyabetik ve obez çocuk beslenmesi, çocuk böbrek hastalıklarında beslenme, akut gastroenteritler, malnütrisyon, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasındaki sorunlarda beslenme, besin alerjilerinde beslenme tedavisi.Case monitoring in the clinic, diabetic and obese child nutrition, nutrition in pediatric kidney diseases, acute gastroenteritis, malnutrition, nutrition in problems in carbohydrate, fat and protein metabolism, nutritional treatment in food allergies.
BES304HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ-II
NUTRITION AND DIET THERAPY IN DISEASES-II
Z223.05.04Karaciğer Hastalıkları, Alkolizm, Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıkları, Böbrek Hastalıkları, Enfeksiyon, AIDS, Kanser, Yanık, Allerji, Solunum Yolu Hastalıkları, Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklar.Liver Diseases, Alcoholism, Gallbladder and Pancreas Diseases, Kidney Diseases, Infection, AIDS, Cancer, Burns, Allergy, Respiratory Diseases, Neurological and Psychiatric Diseases.
BES308TOPLU BESLENME YAPAN KURUMLARDA BESLENME-II
FOOD SERVICE SYSTEMS-II
Z303.05.03Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personeli, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, servis yöntemleri, hijyen/HACCP, ISO 22000, maliyet kontrolü.Commercial businesses in mass feeding systems and organization/kitchen staff in these businesses, kitchen/restaurant plan in commercial businesses, wide range of preparation and cooking methods, service methods, hygiene/HACCP, ISO 22000, cost control.
BES314BESİN KONTROL VE MEVZUAT
FOOD CONTROL AND REGULATIONS
Z202.02.02Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeler.Basic concepts related to food quality control and legislation, legal regulations regarding food in Turkey and in the world, factors that disrupt food safety; effects on health and relevant legal regulations.
BES316TOPLUM SAĞLIĞINDA BESLENME STAJI
PRACTICE IN COMMUNITY HEALTH NUTRITION
Z0105.08.010Toplumun sağlık ve hastalık durumlarında beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla saha çalışması planlamak ve yapmak; kendi elde ettiği bilgileri değerlendirmek, öneri getirmek ve rapor etmek konusunda bilgi ve beceri kazanmak. Farklı gruplara ve konulara yönelik eğitim materyali hazırlamak ve eğitim verme becerisi kazandırmak. bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi, özel gruplar için beslenme eğitim programlarının/ materyallerinin geliştirilmesiPlanning and conducting field work in order to determine the nutritional status and nutritional habits in the health and disease situations of the society, and to determine the priorities; To gain knowledge and skills in evaluating the information obtained, making suggestions and reporting. To prepare training materials for different groups and subjects and to provide training skills. raising awareness and training of the individual and society about adequate and balanced nutrition and health, developing nutrition education programs / materials for special groups
BES306ÖZEL DURUMLARDA BESLENME
NUTRITION IN SPECIFIC CASES
S202.03.02Gebe ve emziklilik döneminde beslenme sorunları, bebeklik dönemi, okul öncesi ve okul dönemi çocuklarda, adölesanlarda beslenme sorunları, enerji ve besin ögesi gereksinimleri, işçilerde beslenme sorunları, enerji ve besin ögeleri gereksinimleri, yaşlılarda sıklıkla görülen beslenme sorunları, besin ve besin ögesi gereksinimleri, engelli bireylerde görülen beslenme bozuklukları ve sorunları, engelli bireylerin besin ve besin ögeleri gereksinimi, sporcularda enerji, besin ögeleri ve sıvı gereksinimi, antrenman/müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında beslenme ile besin destekleri kullanımı konularını içermektedir.Nutritional problems during pregnancy and lactation, nutritional problems in infancy, preschool and school children, adolescents, energy and nutrient requirements, nutritional problems in workers, energy and nutrient requirements, nutritional problems frequently seen in the elderly, nutritional and nutrient requirements, disabled people. It includes nutritional disorders and problems seen in individuals, food and nutritional requirements of disabled individuals, energy, nutrients and fluid requirements in athletes, nutrition and use of nutritional supplements before, during and after training/competition.
BES318AĞIRLIK DENETİMİ VE YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
WEIGHT MANAGEMENT AND EATING BEHAVIOR DISORDERS
S202.03.02Anoreksiya Nervoza, Bulumiya Nervoza, Geri Çıkarma Bozukluğu,Kaçıngan Kısıtlı Yiyecek Alım Bozukluğu, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu,Tanımlanmış Diğer Bir Yeme Bozuklukları, Tanımlanmamış Beslenme Ve Yeme Bozukluğu.Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Purging Disorder, Avoidant Restricted Food Intake Disorder, Binge Eating Disorder, Other Specified Eating Disorders, Unspecified Feeding and Eating Disorder.
BES322MOLEKÜLER BESLENME
MOLECULAR NUTRITION
S202.03.02Besinlerin moleküler düzeyde biyolojik etki mekanizmaları. Moleküler beslenme alanında güncel metotlar. Genomiks, transkriptomiks, proteomiks ve metabolimiks teknolojileri. Lipitlerin fonksiyonları ve diğer besinlerle etkileşimleri. Lipitler ve hastalıklar; obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar. Moleküler düzeyde vücut ağırlığının kontrolü. Karbonhidratların fonksiyonları ve diğer besinlerle etkileşimleri. Karbonhidratlar ve hastalıklar (obezite, diyabet).Biological effect mechanisms of foods at molecular level. Current methods in molecular nutrition. Genomix, transcriptomix, proteomics and metabolimix technologies. Functions of lipids and their interactions with other nutrients. Lipids and diseases; obesity, diabetes and cardiovascular diseases. Control of body weight at the molecular level. Functions of carbohydrates and their interactions with other nutrients. Carbohydrates and diseases (obesity, diabetes)
FTR328HİDROTERAPİ
HİDROTERAPİ
F202.03.02
FTR386SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH
F202.03.02Sağlık, fiziksel aktivite, inaktivite ve egzersiz kavramlarının tanıtılmasıThe description of terms of health, inactivity and exercise.
HEM372CİNSEL SAĞLIK
SEXUAL HEALTH
F202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
F303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES401MEZUNİYET PROJESİ-I
GRADUATION PROJECT-I
Z042.06.04Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanın denetiminde seçtiği konuda tez çalışmasının planlanması, literatür araştırması, amaç ve hipotez, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulmasını süreçlerini içerir.Planning and conducting individual research on current issues related to food, nutrition and dietetics. It includes the processes of planning the thesis study on the subject chosen by the student under the supervision of the advisor, literature research, stating the purpose and hypothesis, material and method, results, discussion and references, and presenting it in a report.
BES405SEMİNER-I
SEMINAR-I
Z122.04.03Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.Examining and presenting research on current topics related to food, nutrition and dietetics by scanning the literature on a selected topic together with the lecturer in charge of the seminar.
BES407İŞLETME
MANAGEMENT
Z202.02.02Etik kavramı, Ahlak kavramı, Etik ve ahlak ilişkisi, Ahlaki değerler, Ahlaki gelişim süreci, Etik kuralları, Etik toplum ilişkisi, Etik değerlere uygun davranışların sonuçları, Bireyde etik davranışı etkileyen faktörlerConcept of ethics, Concept of morality, Relationship between ethics and morality, Moral values, Moral development process, Ethical rules, Ethical society relationship, Results of behavior in accordance with ethical values, Factors affecting ethical behavior in the individual
BES409KLİNİK BESLENME ÇOCUK STAJI
PRACTICE IN CHILDREN`S HOSPITAL
Z0147.08.014Çocuk hastalıklarında beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerinin uygulamalarını içermektedir.Pediatric food and its usage areas, premature baby nutrition, malabsorption and nutrition therapy, Malnutrition and nutrition therapy, Gastroenteritis and nutrition therapy, Hereditary metabolic diseases and nutrition therapy, Diabetes mellitus and nutrition therapy, Enteral and parenteral nutrition, Kidney diseases and nutrition therapy
BES413DIŞ KURUM STAJI
PRACTICE IN EXTERNAL INSTITUTION
Z0147.07.014Klinik çevrelerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik bilgilerinin uygulamalarını içermektedir.To learn the methods to be applied in patient follow-up, to read the patient file, to analyze the information in the file, and to learn to plan nutritional therapy according to the clinical and laboratory findings of the patient.
BES431FONKSİYONEL BESİNLER VE SAĞLIK
FUNCTIONAL FOODS AND HEALTH
S202.03.02Fonksiyonel besin ve besin bileşeni tanımı, fonksiyonel besin bileşenlerinin sınıflandırılması.Definition of functional food and nutritional component, classification of functional food components.
BES433GÜNCEL DİYET UYGULAMALARI
CURRENT DIET APPLICATIONS
S202.03.02Öğrencilere vaka sunumlarında yetişkin ve çocuk hastalıklarında son 5 yıl içerisinde yayınlanmış olan güncel literatüre göre tıbbi beslenme tedavisinin planlanması.Planning medical nutrition treatment according to the current literature published in the last 5 years in adult and pediatric diseases in case presentations to students.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES402MEZUNİYET PROJESİ-II
GRADUATION PROJECT-II
Z042.06.04Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanın denetiminde seçtiği konuda tez çalışmasının planlanması, literatür araştırması, amaç ve hipotez, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulmasını süreçlerini içerirPlanning and conducting individual research on current issues related to food, nutrition and dietetics. It includes the processes of planning the thesis study on the subject chosen by the student under the supervision of the advisor, literature research, stating the purpose and hypothesis, material and method, results, discussion and references, and presenting it in a report.
BES406SEMİNER-II
SEMINAR-II
Z122.04.03Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulmasıExamining and presenting research on current topics related to food, nutrition and dietetics by scanning the literature on a selected topic together with the lecturer in charge of the seminar.
BES408TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ STAJI
PRACTICE IN INSTITUTIONAL FOOD SERVICES
Z0147.08.014Toplu beslenme sistemlerinde yönetici diyetisyenin rolü ve görevleri, Toplu beslenme sistemleri aşamaları, Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliği.The role and duties of the manager dietitian in mass feeding systems, Stages of mass feeding systems, Problems encountered and solution suggestions, Food safety in mass feeding systems.
BES414KLİNİK BESLENME ERİŞKİN STAJI
PRACTICE IN CLINICAL NUTRITION- ADULT
Z0147.07.014Yetişkin hastalıklarında görev yapan diyetisyenler ile birlikte öğrencilere erişkin hastalara yönelik klinik beslenme pratiğini kazandırmak.To provide students with clinical nutrition practice for adult patients together with dietitians working in adult diseases.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
BES424SPORCU BESLENMESİ
SPORTS NUTRITION
S202.03.02Egzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, sporcuların enerji ve makro besin öğeleri, sporcuların mikro besin öğeleri, antrenman/müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme özellikleri, sıvı tüketiminin önemi, ergojenik yardım, vücut kompozisyonu ve ağırlık kontrolü, farklı koşullarda egzersizde beslenme özellikleri, farklı spor dallarında beslenmenin önemi.Exercise, nutrition and health interaction, energy and macronutrients of athletes, micronutrients of athletes, nutritional properties before, during and after training/competition, the importance of fluid consumption, ergogenic aid, body composition and weight control, nutritional properties in exercise under different conditions, different The importance of nutrition in sports.
BES428NUTRİGENETİK
NUTRIGENETIC
S202.03.02Genetik varyasyon, gen, beslenme ve gen ekspresyonu, nutrigenomik etkinliği ve besin öğelerinin güvenirlik değerlendirmesi, gen ve çevre , Tip 1 DM gen ve besin etkileşimi, kanser nutrigenomik, genetik varyasyon ve fiziksel performansGenetic variation, gene, nutrition and gene expression, nutrigenomic efficiency and safety assessment of nutrients, gene and environment, Type 1 DM gene and food interaction, cancer nutrigenomics, genetic variation and physical performance
BES432KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR
PROBLEMS IN CLINICAL NUTRITION
S202.03.02Yetişkin hastalıklarının klinik tedavisi sırasında uygulanacak tıbbi beslenme tedavisinin gerçek vakalar üzerinde planlanması, izlenmesi ve karşılaşılabilecek sorunlara çözüm getirilmesi ile ilgili becerilerinin öğretimi içerir.It includes teaching skills related to planning and monitoring medical nutrition therapy to be applied during the clinical treatment of adult diseases on real cases and finding solutions to problems that may be encountered.
BES438AKADEMİK İNGİLİZCE II
ACADEMIC ENGLISH II
S202.03.02Akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesini sağlar.To reinforce students' knowledge and awareness of academic speech, language structures and vocabulary.
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as diet supplements that are essential in addition to sufficient and balanced diet to special groups. Also mode od action of these products and side effects if any
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.