İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-NUTRITION AND DIETETICS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BES101BESLENME İLKELERİ-I
PRINCIPLES OF NUTRITION-I
Z223.04.04Beslenme ilintili kavramlar, beslenme ve sağlık ilişkisine yaklaşım, beslenme biliminde uygulamada odakların tarihsel gelişimi, kanıta dayalı beslenme rehberleri ve tabak modeli, bu modeldeki yiyecek grupları, bu yiyecek grupları ve besinler arasındaki ilişki. Makrobesinler ve mikrobesinlere giriş ve enerji metabolizması yer almaktadır.The importance of carbohydrates, proteins and lipids in a healthy diet, chemical structure, properties, classification, functions, sources, daily intake recommendations, excessive intake. Teaching the energy, carbohydrate, protein and fat contents of foods, appropriate preparation and cooking methods, application of some basic and traditional recipes in the laboratory environment within the framework of nutrition principles.
BES103MESLEKİ ORYANTASYON
PROFESSIONAL ORIENTATION
Z202.02.02Beslenme ve diyetetik biliminin tanıtımı, diyetisyenlik mesleğinin tarihçesi, mesleki standartlar, mesleki etik ve deontoloji, bölüm ve dernek tanıtımı, yönetmelikler, öğrenci sorumluluklarıThis course includes the introduction of the science of nutrition and dietetics, the history of the dietitian profession, professional standards, professional ethics and deontology, department and association introduction, regulations, student responsibilities.
BES111TEMEL KİMYA
BASIC CHEMISTRY
Z223.03.041. Madde, atom, molekül ve bileşik kavramı maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, mol kavramı, molarite kavramı, molar çözelti hazırlama teknikleri. 2. Periyodik sistem ve Özellikleri: Elementlerin sınıflandırılması: Periyodik yasa ve periyodik çizelge, metaller, ametaller ve iyonları, atomlar ve iyonların büyüklüğü, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, manyetik özellikler, elementlerin periyodik özellikleri. 3. Mol Kavramı ve Kimyasal Hesaplamalar: Mol kavramı ve Avogadro sayısı, hesaplamalarda mol kavramının kullanılışı, Kimyasal bileşik çeşitleri ve formülleri kimyasal bileşiklerin bileşimi, kimyasal tepkime denkleştirilmesi. Yükseltgenme-indirgenme basamakları. 4. Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler: İnorganik ve organik bileşiklerin adlandırılması ve formülleri, molekül içi ve moleküller arası etkileşimler. 5. Gazlar ve Temel Gaz Yasaları: Gazların özellikleri: Gaz basıncı, basit gaz yasaları, ideal ve genel gaz denklemi ve uygulamaları, kimyasal tepkimelerde gazlar, gaz karışımları, gazların kinetik ve molekül kuramı ve bu kurama bağlı gaz özellikleri. 6. Çözeltiler ve Konsantrasyon Hesaplamaları: Sulu çözeltilerin yapısı, çözelti hazırlama yöntemleri, çökelme tepkimeleri, sulu çözeltilerin stokiyometrisi. 7-8.Suyun Biyolojik Önemi Temel asit-baz, Tampon ve pH Kavramı Asit-baz reaksiyonları, tampon çözelti hazırlama ve pH kavramı. 9. Kimyasal Entalpi: Tepkime entalpisi, standart tepkime entalpisi, Hess yasası, standart oluşum entalpisi.1. The Concept of Matter, Atom, Molecule and Compound Properties of matter and its classification, Mole concept, molarity concept, molar solution preparation techniques. 2. Periodic system and its properties: Classification of elements: Periodic law and the periodic table, metals, nonmetals and their ions, the size of atoms and ions, ionization energy, electron affinity, magnetic properties, periodic properties of elements. 3. MOL Concept and Chemical Calculations: Mole concept and Avogadro's number, the use of mole concept in calculations, Types of chemical compounds and formulas, composition of chemical compounds, chemical reaction equilibration. Oxidation-reduction steps. 4. Chemical Bonds and Intermolecular Interactions: Naming and formulas of inorganic and organic compounds, intramolecular and intermolecular interactions. 5. Gases and Basic Gas Laws: Properties of gases: Gas pressure, simple gas laws, ideal and general gas equation and its applications, gases in chemical reactions, gas mixtures, kinetics and molecular theory of gases and gas properties related to this theory. 6. Solutions and Concentration Calculations: Structure of aqueous solutions, solution preparation methods, precipitation reactions, stoichiometry of aqueous solutions. 7-8. Biological Importance of Water Basic Acid-Base, Buffer and pH Concept Acid-base reactions, buffer solution preparation and pH concept. 9. Chemical Enthalpy: Reaction enthalpy, standard reaction enthalpy, Hess's law, standard enthalpy of formation.
BES113FİZYOLOJİ-I
PHYSIOLOGY-I
Z202.04.02Sağlıklı bireylerde vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma prensiplerinin öğrenilmesiLearning the normal working principles of body cells, tissues, organs and systems in healthy individuals
BES117ANATOMİ-I
ANATOMY-I
Z202.04.02Genel insan anatomisinin sistematik ve işlevsel olarak teorik derslerle verilmesi, anatomi atlasları üzerinden görerek çalışılmasıTheoretical lectures covering general human anatomy on a systematic and functional basis, study the lectures using anatomy atlases
BES121TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
MEDICAL BIOLOGY AND GENETICS
Z303.03.03Genetik olayların cereyan ettiği hücrenin morfolojisi ve fizyolojisini öğrenme, hücrenin genetik yapısını, insan genomunu gen mutasyonunu, kalıtımın prensiplerini, kromozomal hastalıkları ve ilgili tanı tekniklerini, genetik danışmanlık konularını içerir.Learning the morphology and physiology of the cell where genetic events occur, include genetic structure of the cell, human genome gene mutation, principles of inheritance, chromosomal diseases and related diagnostic techniques, genetic counseling.
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BES102BESLENME İLKELERİ-II
PRINCIPLES OF NUTRITION-II
Z223.04.04Vitaminler, mineraller, besin grupları, fonksiyonel besinler, menü planlama, içecekler ve posa konularını içerir.This course includes vitamins, minerals, food groups, functional foods, menu planning, drinks and fiber.
BES110BESLENME EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI
NUTRITION EDUCATION AND COUNSELING
Z122.05.03Eğitim tanımı ve ilkeleri Eğitim yöntem ve araçları, İletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri, Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuk,okul çocuğu vb grupların eğitiminde dikkat edilecek hususlar, Davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve uygulamaları, Hizmet içi eğitim, Proje ve drama, Eğitim program ve modülleri tanıtımı.Basic principles of education and methods of education, Communication techniques, Basic characteristics of adult and child education, Points to be taken into consideration in education of pregnant, lactating, obese, mother, elderly, children, preschool children, school children etc. applications, in-service training, project and drama, introduction of training programs and modules.
BES112ORGANİK KİMYA
ORGANIC CHEMISTRY
Z202.03.02Kimyasal kinetik ve denge gibi temel kimya konularının özeti, Asitler ve Bazlar, Asit-Baz Dengeleri: Ek Konular, Organik Bileşiklerin Yapıları (Bağlar ve İzomerler), Alkanlar ve Sikloalkanlar, Alkenler ve Alkinler, Aromatik Bileşikler, Alkoller, Fenoller ve Tiyoller, Eterler ve Epoksiler, Aldehitler ve Ketonlar, Karboksilli asitler, Aminler ve Azotlu Bileşikler.Organik Bileşiklerin Tepkimeleri.Summary of basic chemistry topics such as chemical kinetics and equilibrium, Acids and Bases, Acid-Base Equilibria: Additional Topics, Structures of Organic Compounds (Bonds and Isomers), Alkanes and Cycloalkanes, Alkenes and Alkynes, Aromatic Compounds, Alcohols, Phenols and Thiols, Ethers and Epoxies, Aldehydes and Ketones, Carboxylic acids, Amines and Nitrogen Compounds. Reactions of Organic Compounds.
BES114FİZYOLOJİ-II
PHYSIOLOGY-II
Z202.04.02Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılmasıExplaining the physiology of body cells, tissues, organs and systems
BES116ANATOMİ-II
ANATOMY-II
Z202.04.02Genel insan anatomisinin sistematik ve işlevsel olarak teorik derslerle verilmesi, anatomi atlasları üzerinden görerek çalışılmasıTheoretical lectures covering general human anatomy on a systematic and functional basis, study the lectures using anatomy atlases
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES201TOPLUMDA BESLENME DURUMUNU SAPTAMA YÖNTEMİ
METHODS IN ASSESSMENT OF COMM. NUTR. STATUS
Z202.03.02Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunun saptanması yöntemleri, Antropometrik ölçümler, Klinik belirtiler, Biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, Besin tüketim araştırmaları, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, vb., Beslenme durumunu tarama testleri/araçları, Antropometrik ölçümlerin uygulanması, Bireysel besin tüketim araştırmasının uygulanması, değerlendirilmesi, rapor edilmesiCommunity nutrition, community health dietitian and nutritional epidemiology, Assessment of nutritional status, Nutritional anthropometry, Clinical signs, Biochemical and biophysical methods, Dietary intake surveys, Health statistics; age specific mortality and morbidity rates, Nutrition screening tools
BES203DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK
DEMOGRAPGHICAL STRUCTURE AND HEALTH
Z202.03.02Demografiye giriş, tanımlar, veri kaynakları, nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu, doğurganlık ve doğurganlığı etkileyen faktörler, ana-çocuk sağlığı, beslenme ve antropometrik göstergeler vb. konuları kapsamaktadır.Introduction to demography, definitions, data sources, population size, structure and composition, fertility and factors affecting fertility, maternal and child health, nutrition and anthropometric indicators.
BES211BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-I
FOOD CHEMISTRY AND ANALYSIS-I
Z223.06.04Çözeltiler ve kolloid sistemler, karbonhidrat, protein ve yağların yapısı, sınıflandırılması, kimyasal özellikleri, enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, besinlerde bulunuşları ve besin sanayiinde kullanım alanları, pigmentler ile tat ve koku öğelerinin özellikleri ve işlevleriSolutions and colloidal systems, Structures, classifications and properties of carbohydrates, proteins and lipids, Structures and classifications of enzymes; their occurrence in foods and usage in food industry. Factors affecting enzymatic reactions, Functions and specifications of pigments, aroma and flavor compounds
BES213BESLENME BİYOKİMYASI-I
NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY I
Z303.05.03Karbonhidrat, lipit ve protein metabolizması, hormon ve enzim fonksiyonları, metabolik regülasyon ve entegrasyonunu anlamak.To explain carbohydrates, lipids and protein metabolism, hormones and enzymes functions, metabolic regulation and entegration.
BES223GENEL MİKROBİYOLOJİ
BASIC MICROBIOLOGY
Z223.04.04Bu ders, mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların yapısı, mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi, konak mikroorganizma ilişkileri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, enfeksiyon hastalıklarının tanısı, mikroorganizmalar ve yaptıkları enfeksiyonlar, hastane enfeksiyonları, korunma ve kontrol yöntemleri, aşılar, bağışık serumlar gibi konuları içerir.This course includes topics such as introduction to microbiology, the structure of microorganisms, nutrition and production of microorganisms, host microorganism relations, sterilization and disinfection, diagnosis of infectious diseases, microorganisms and their infections, hospital infections, prevention and control methods, vaccines, immune serums.
BES231BESLENME TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
NUTRITION HISTORY AND CULTURE
S202.03.02Beslenmenin tarihçesi, beslenme bilimine ait ilk bulguların saptanması, her bir çağa ait beslenme kültürleri, günümüz mutfağı ve Türk mutfağına ait genel özellikler incelenecektir.The history of nutrition, the identification of the first findings of nutrition science, the nutrition cultures of each era, the present day cuisine and the general characteristics of Turkish cuisine will be examined.
BES233TÜRK MUTFAĞI
TURKISH CUISINE
S202.03.02Türk Mutfağının kültürel ve tarihsel gelişimi, Türk Mutfağına özgü ulusal ve bölgesel yiyecek-içecekler, hazırlama-pişirme yöntemleri, işleme- saklama yöntemleri ve kullanılan araç gereçler, bölgelere/yörelere göre mutfakların tanınması, özel gün ve etkinliklerde Türk Mutfağı uygulamalarıHistorical and cultural development of national and regional/local Turkish cuisine, foods and beverages, food processing, preparation, cooking and storage methods,cuisine operations on specific days and events
BES235BESİN İŞLEME VE SAKLAMA
FOOD PREPARATION AND STORAGE
S202.03.02Bu ders, besin gruplarına özgü olan besin işleme yöntemlerinin genel prensiplerini inceler; ve uygulanan yöntemin besin üzerinde işlem sırasında meydana gelen değişikliklerle olası sağlık etkilerini tartışır. Besinlerin işlenmesi ve saklanmasında kullanılan yöntemler detaylı olarak inceler.This course examines the general principles of food processing methods specific to food groups; and discuss the possible health effects of the applied method with the changes that occur on food during processing. The methods used in food processing and storage are examined in detail.
BES239VOCATIONAL ENGLISH
VOCATIONAL ENGLISH
S202.03.02Bu ders kapsamında; temel düzeyde dil bilgisi (gramar ve kelime haznesi) geliştirildikten sonra, meslek ile ilgili, ingilizce okuma parçalar işlenecek, okuma, anlama ve sözlü ve yazılı olarak kendine ifade etme yeteneğini geliştiririlecektir. Kelime haznesi genişletmek amacıyla cumle kurma, proje çalışma, ödev yapma gibi teknikler üzerine çalışılacaktır.Within the scope of this course, language skills (grammar and vocabulary) will be developed at a basic level, and then the profession will be able to read, understand, and express themselves in verbal and written form. In order to expand the vocabulary, techniques like cumming, project work and homework will be studied.
BES241BESİN GRUPLARI VE TEKNOLOJİLERİ
FOOD GROUPS AND TECHNOLOGIES
S202.03.02Bu ders, gıda gruplarına özgü gıda işleme yöntemlerinin genel ilkelerini inceler; ve uygulanan yöntemlerin sağlıkla ilişkisini, işleme sırasında gıdada meydana gelen değişikliklerle tartışır. Gıda işleme ve depolamada kullanılan yöntemler detaylı olarak incelenir.This course examines the general principles of food processing methods specific to food groups; and discusses the health relationship of applied methods with changes in food during processing. Methods used in food processing and storage are examined in detail.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
CFA233PANORAMİK GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ
PANORAMIC IMAGE TECHNIQUES
G303.03.03Panoramik Görüntü Teknikleri, 0-360 panoramik lensler ile fotoğraf çekim yöntemleri, geniş açılı(wide-fish) lensler ile çekim teknikleri, görüntü işleme ve sanal varlıklar üzerinden sayısal panorama oluşturma süreçlerine dair bir içerik oluşturulmuştur. Ders kapsamında, temel üretim düzeylerinin tarihsel arka planlarıyla birlikte aktarılması planlanmaktadır.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02
EFU492ALGORİTMA TASARİMİ VE ÖĞRETİMİ
ALGORITHM DESIGN AND TEACHING
G202.03.02
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
HUK494ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
G202.03.02
HUK496HAYVAN HAKLARI HUKUKU
ANIMAL RIGHTS
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02
MTF401EDEBİYAT VE MİMARLIK
LİTERATURE AND ARCHİTECTURE
G202.03.02
MTF403KENT BAHÇECİLİĞİ UYGULAMALARI
URBAN GARDENİNG PRACTİCES
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES202TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ
COMMUNITY NUTRITION AND EPIDEMIOLOGY
Z202.03.02Ülkemizde ve Dünya'da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi (protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği, risk gruplarında beslenme(işçi, yaşlı beslenmesi vb), afet durumlarında beslenme, müdahale programları, ulusal besin ve beslenme plan ve politikalarıNutrition problems and epidemiology in Turkey and in the world (protein-energy malnutrition, obesity, diet-related chronic diseases, iron deficiency anemia, iodine deficiency diseases, dental caries, zinc deficiency, rickets, osteomalacia, osteoporosis, vitamin deficiencies, folic acid deficiency, nutrition in the risk groups (workers, elderly nutrition, etc.), nutrition in disaster situations, intervention programs, national food and nutrition plans and policies
BES204BESİN MİKROBİYOLOJİSİ
FOOD MICROBIOLOGY
Z223.05.04Besinlerin üretiminde, bozulmasında ve besinlerle insanlara enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasında mikrobiyolojinin yeri.This course includes topics such as the production of food, its degradation, and the location of microbiology in infectious diseases with food and human beings.
BES206TEMEL PSİKOLOJİ
BASIC PSYCHOLOGY
Z202.02.02Bu ders, psikolojinin tarihi, tanımı ve temel bilim çalışması yapan alt dallarının ilgi alanları ve yaklaşımlarını içerir.This course consist of history of psychology, definiton of psychology and main approaches of some psychology sub-fileds related with basic sciences.
BES212BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ-II
FOOD CHEMISTRY AND ANALYSIS-II
Z223.06.04Besinlerin içerdiği pigmentler, aroma bileşenleri, fitokimyasallar, katkı maddeleri, organik asitler, doğal toksik bileşikler, proses kontaminantları, pestisitler, veteriner ilaç kalıntıları, temel besin gruplarının kimyasal bileşimiTo teach the evaluation of food quality by objective and subjective methods, to teach the general composition of main food groups (e.g. dairy, meat, egg, cereals, fruits and vegetables), to teach bio-active food components and functional foods
BES214BESLENME BİYOKİMYASI-II
NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY II
Z303.05.03Yağda ve suda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler, mineraller, su ve elektrolitler, tokluk ve açlıkta metabolizmaLipid and water soluble vitamins, vitamin like substances, minerals, water and electrolytes, metabolism in starvation and fed state
BES232GIDA KATKI MADDELERİ
FOOD ADDITIVES
S202.03.02Gıda katkı maddelerinin tanımlanması, genel özellikleri ve sınıflandırılması, kullanım alanları, gıda katkı maddeleri üzerindeki toksikolojik değerlendirmeler ve bunların sağlık üzerindeki etkileri, gıda endüstrisindeki amaçları ve yöntemleri, Türkiye ve Dünya'da gıda katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler.The identification, general features and classification of food additives, usage areas, toxicological evaluations on food additives and their impacts on health, purposes and methods in the food industry, legal arrangements related to food additives in Turkey and the world.
BES234DÜNYA MUTFAKLARI
WORLD CUISINES
S202.03.02Dünyadaki belli başlı mutfakların kültürel temelleri, temel özellikleri, başlıca yiyecek hazırlama pişirme teknikleri, yiyecek hazırlamada kullanılan başlıca besin maddeleri, başlıca soslar, baharatlar ve garnitürler, başlıca araç-gereçler, başlıca sıcak ve soğuk yemekler, salatalar ile tatlı ve pasta örnekleriCultural foundations of the major cuisines in the world, basic characteristics, main food preparation cooking techniques, the main nutrients used in food preparation, mainly sauces, spices and garnishes, mainly hot-cold dishes, salads and desserts and pastries.
BES236BESLENME EKOLOJİSİ
NUTRITION ECOLOGY
S202.03.02• Beslenme ve çevre etkileşimi • Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler, • Ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklılıklar, • Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde besin üretimi ve tüketimi • Dinler ve beslenme • Beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb nedenler,• Nutrition and environment interaction • Changes in nutritional habits in the historical process, • Differences between countries' eating habits, • Food production and consumption in pre-historical and post-historical periods, • Religions and nutrition, • Economic, political, social, geographic, etc. factors affecting nutrition,
BES238BESİN GÜVENLİĞİ
FOOD SAFETY
S202.03.02Besin güvenliğinin tanımı ve temel kavramlar, gıda zehirlenmeleri, fiziksel tehlikeler, biyolojik tehlikeler, kimyasal tehlikeler, bulaşma kaynakları ve yolları, iş yeri hijyeni, kişisel hijyen, proses kontrol, temizlik, dezenfeksiyon, HACCP, yasal düzenlemelerDefinition of food safety and basic concepts, food poisoning, physical hazards, biological hazards, chemical hazards, contamination sources and ways, workplace hygiene, personal hygiene, process control, cleaning, disinfection, HACCP, legal regulations
BES242BESİN BİYOTEKNOLOJİSİ
FOOD BIOTECHNOLOGY
S202.03.02Bu dersin içeriğinde; biyoteknolojiye giriş, biyoteknolojinin tanımı, modern biyoteknoloji, biyoteknolojiye katkıda bulunan bilim ve teknolojiler, biyoteknolojide kullanılan önemli mikroorganizmaların tanımlanması, mikrobiyal gelişme kinetiği, mikroorganizma gelişmesini etkileyen faktörler, mikroorganizmaların endüstride kullanım alanları, biyoteknolojik besinlerin üretim örnekleri, enzim uygulamaları, ekmek mayası üretimi, fermente et ürünleri, fermente süt ürünleri, fermente bitkisel ürünler, fermente alkollü içecekler, yağlarda biyoteknolojik uygulamalar, aroma biyoteknolojisi, genetiği değiştirilmiş organizmalar, endüstride rekombinant DNA teknolojisi uygulamaları ve yasal düzenlemeler gibi konulardan bahsedilecektir.In the content of this course; introduction to biotechnology, definition of biotechnology, modern biotechnology, science and technologies contributing to biotechnology, identification of important microorganisms used in biotechnology, microbial growth kinetics, factors affecting microorganism growth, usage areas of microorganisms in industry, production samples of biotechnological foods, enzyme applications, baker's yeast production, fermented dairy products, fermented vegetable products, fermented alcoholic beverages, biotechnological applications in oils, aroma biotechnology, genetically modified organisms, applications of recombinant DNA technology in industry and legal regulations will be discussed.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03
GRA238MARKA KİMLİĞİ TASARIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BRAND IDENTİTY DESİGN & SUST
G303.03.03
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SAY244DİJİTAL SANAT VE NFT SİSTEMİ
DİGİTAL ART AND NFT SYSTEM
G303.03.03
SYP314DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
DANCE AND PERFORMING ARTS - II
G303.03.03Gösteri sanatları ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.Performing arts and dance definitions, historical development and classification of dance. Studying various step forms. Giving note and measurement information. Analysis of full note, half note and quarter note, definition of tempo, walks with tempo and study of various step forms. Walking by changing direction, movement exercises according to music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Studying arm positions with steps suitable for music. Study of arm fluctuations and brushing movements. Giving information about the selection of music suitable for dance. Studying galop, hopping and foal movements by taking place. Movements, stretching and application of these movements in various step forms. Jumping and jumping, teaching turns. Combining leaps and turns with intermediate steps. Studying the basic movements learned using connection movements. Various starting poses. Waltz stepping and space taking exercises using different directions. Studying different connection movements. Preparation of individual composition. Warming up with stepper, working of foot, arm positions in the bar, various starting and ending poses. Showing ground movements and arrangement. Different folk dance figures, waltz, tango, cha cha steps. Creating motion in 2s and 4s. Creating a composition with the group and working by correcting its deficiencies. Demonstration of various lineups and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES301ANNE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
Z223.05.04Dünyada ve Türkiye'de çocuk beslenmesinin önemi, gebelik fizyolojisi, sorunları, gereksinmesi ve beslenmesi, emziklilik fizyolojisi, sorunları, gereksinimleri, beslenme ve mental gelişim, 0-1 yaş grubu çocukların özellikleri, gereksinimleri, anne sütünün önemi, prematüre bebek beslenmesi, çocuk mamaları ve özellikleri, okul öncesi ve okul çağı çocuğunun beslenmesi, adolesan çağı beslenmesi, çocukluk ve adolesan çağı şişmanlığı, sorunları ve diyet tedavisiThe importance of child nutrition in the world and Turkey, pregnancy physiology, problems, requirements and feeding, lactation physiology, problems, needs, nutrition and mental development, 0-1 years old children's features, requirements, importance of breast milk, premature infant nutrition, infant foods and characteristics, nutrition of preschool and school age children, adolescent nutrition, childhood and adolescent obesity, problems and diet therapy
BES303HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ-I
NUTRITION AND DIET THERAPY IN DISEASES-I
Z223.05.04Şişmanlık, Zayıflık, Anoreksia Nervoza, Blumia Nervoza, Diabetes Mellitus, Reaktif Hipoglisemi, Kalp-Damar Hastalıkları, Hipertansiyon, Gastrointestinal Sistem Hastalıkları.Obesity,medical nutrition Anorexia Nervosa, Blumia Nervosa, Diabetes Mellitus, Reactive Hypoglycemia, Cardiovascular Diseases, Hypertension, Gastrointestinal System Diseases, Enteral-parenteral nutrition
BES305TOPLUM VE SAĞLIK
COMMUNITY AND HEALTH
Z202.04.02Sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın boyutları, sağlık düzeyini belirleyen faktörler, sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri, toplumdaki risk grupları, sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik kavram ve davranışlar, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve önemi, sağlıkla ilgili bazı temel göstergeler ve bunlara ait ulusal ve uluslararası istatistikleri içerir.Health and disease concepts, dimensions of health, factors that determine health level, social determinants of health, conditions and risk factors affecting health, risk groups in society, concepts and behaviors aimed at protecting and improving health, healthy lifestyle behaviors and importance, some basic indicators of health and national and international statistics.
BES307TOPLU BESLENME YAPAN KURUMLARDA BESLENME-I
FOOD SERVICE SYSTEMS-I
Z303.05.03Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane planlama ve kullanılan araç gereçler, menü yönetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri ve iş güvenliği.Mass nutrition and its importance, TBS system types / new production systems, management and organization, kitchen / dining hall planning and equipment used, menu management, standard meal tariffs and control, purchasing and storage techniques and occupational safety.
BES311BİOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z303.05.03Temel istatistiksel kavramlar, sıklık tabloları, olasılık, hipotez testleri, korelasyon, regresyonBasic statistical concepts, frequency tables, probability, hypothesis testing, correlation, regression
BES309BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES
S202.03.02Bilim, Bilimsel araştırma, Bilimsel araştırma sınıflaması, Bilimsel makale okuma, değerlendirme, Araştırma planlama; Konu seçimi ve amaç, Literatür taraması yapılması, Materyal metod seçimi, Veri toplama, Biyoistatistik, Veri analizi, bulguların değerlendirilmesi, yorumlanması, önerme, Rapor, makale, tez yazımı, yayınlanması,Science, Scientific research, Scientific research classification, Scientific article reading, evaluation, Research planning; Subject selection and purpose, Literature review, Material method selection, Data collection, Biostatistics, Data analysis, evaluation of findings, interpretation, proposition, Report, article, thesis writing, publication
BES319METABOLİZMAYA GENEL BAKIŞ
AN OVERVIEW OF METABOLISM
S202.03.02Biyolojik moleküllerin (CHO, Yağ ve Protein) Katabolizma ve Metabolizma yolakları ve kontrol mekanizmalarThe contents of the course includes catabolic and anabolic cycles of biological molecules (CHO, Fats ve Protein) and the control mechanisms.
BES321BESİN TOKSİKOLOJİSİ
FOOD TOXICOLOGY
S202.03.02Besin toksikolojisi ile ilgili genel bilgiler, besinlerde doğal olarak bulunan ve işleme sırasında ortaya çıkan toksik bileşikler detaylı olarak incelenir. Toksik bileşenlerin vücuda alınma yöntemleri ve metabolizmaları hakkında bilgiler verilir.General information on food toxicology, toxic compounds that occur naturally in foods and occur during processing are examined in detail. Information about the methods of intake of toxic components into the body and their metabolism is given.
BES323BESLENME ANTROPOLOJİSİ
NUTRITIONAL ANTHROPOLOGY
S202.03.02Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler, İnsan diyetinin orijini ve temel özellikleri, Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişikliklerAnthropological factors that affect nutrition, origin and basic characteristics of human nutrition, evolution of nutritional habits in history.
BES355PRINCIPLES OF NUTRITION
PRINCIPLES OF NUTRITION
S202.03.02Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerinin öğretilmesi, uygun hazırlama ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuvar ortamında uygulanması.The importance of carbohydrates, proteins and lipids in a healthy diet, chemical structure, properties, classification, functions, sources, daily intake recommendations, excessive intake. Teaching the energy, carbohydrate, protein and fat contents of foods, appropriate preparation and cooking methods, application of some basic and traditional recipes in the laboratory environment within the framework of nutrition principles.
BES357FUNDAMENTALS OF NUTRITIONAL SCIENCES-I
FUNDAMENTALS OF NUTRITIONAL SCIENCES-I
S202.03.02Temel ve önemli temel besin maddelerinin oluşumu, alınımı ve metabolik rolleri, insan denekleri, evcil hayvanlar ve diğer türlerde büyüme, çoğalma ve sağlık ile ilgili olarak tartışılacaktır.Formation, uptake and metabolic roles of basic and important essential nutrients. It will be discussed in relation to growth, reproduction and health in human subjects, domestic animals and other species.
HEM319İLKYARDIM
FIRST AID
F122.03.03Bu ders, ilk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği konularını içermektedir. Ayrıca solunum yolu tıkanıklığında,dış ve iç kanamalar, kırık, çıkık ve burkulmalarında, acil bakım gerektiren hastalıklarda, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım ve hasta ve yaralı taşıma konuları ele alınacaktır.This course covers basic applications of first aid, first and second assessment, basic life support in adults, children and infants. In addition, first aid in respiratory tract obstruction, external and internal bleeding, fractures, dislocations and sprains, diseases requiring emergency care, poisoning, heat stroke, burns and frostbite, foreign body escape and patient and injured transport will be discussed.
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
F303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SHB343SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF HEALTH
F202.03.02Bu ders ilhamını ünlü düşünür Michel Foucualt’nun ortaya attığı “biyopolitika” kavramından alarak hasta-hastalık rolleri, hastalığın toplumsal ve toplumsal cinsiyet kökenleri, gündelik hayatın “tıbbileştirilmesi”, sağlık antropolojisi ve güncel sağlık politikaları gibi pek çok sağlık sosyolojisi konusunu irdelemeyi hedeflerBy drawing inspiriation from famous thinker Michel Foucault's concept of "biopolitics", the course content includes covers a wide range of themes ranging from patient-doctor roles, the sociological and gender origins of health, medicalization of everyday life, anthropology of health and contemporary health policies.
SKY375HALK SAĞLIĞI
PUBLIC HEALTH
F202.03.02Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi, demografi ve sağlık, epidemiyoloji, sağlığı etkileyen davranışçı faktörler, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve güvenlik, meslek hastalıkları, halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon, değerlendirme, sağlık eğitimi, halk sağlığında özel konulara genel bakış Kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, çocukluk çağı, adolesan dönem, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü, kazalar, afetler, afet tıbbıDefinition,importance and history of public health Demography and health,epidemiology Behaviours factors affecting health Enviromental health Occupational health and safety, occupational diseases Health plannig,organisation and evaluation of public health point view Health education Introduction to special topics in public health Women health,reproductive health,family planning Childhood, adolescence health, immunization Elderly problems,chronic diseases and management
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES302ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME
NUTRITION IN CHILD DISEASES
Z223.04.04Klinikte vaka izlemi, diyabetik ve obez çocuk beslenmesi, çocuk böbrek hastalıklarında beslenme, akut gastroenteritler, malnütrisyon, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasındaki sorunlarda beslenme, besin alerjilerinde beslenme tedavisidir.It is a case follow-up in the clinic, nutrition in diabetic and obese children, nutrition in pediatric kidney diseases, acute gastroenteritis, malnutrition, nutrition in problems in carbohydrate, fat and protein metabolism, and nutritional therapy in food allergies.
BES304HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ-II
NUTRITION AND DIET THERAPY IN DISEASES-II
Z223.05.04Enfeksiyon, AIDS, Kanser ve Beslenme, Böbrek Hastalıkları ve Beslenme, Karaciğer Hastalıkları ve Beslenme, Yanık, Pre-Postop Beslenme, Test Diyetleri, İlaç-Besin Etkileşimi, Allerji ve Beslenme, Bazı Nörolojik - Psikiyatrik Hastalıklar ve Beslenme, Enteral ve Parenteral NütrisyonInfection, AIDS, Cancer and Nutrition, Kidney Diseases and Nutrition, Liver Diseases and Nutrition, Burn, Pre-Postop Nutrition, Test Diets, Drug-Food Interaction, Allergy and Nutrition, Some Neurological - Psychiatric Diseases and Nutrition, Enteral and Parenteral Nutrition
BES308TOPLU BESLENME YAPAN KURUMLARDA BESLENME-II
FOOD SERVICE SYSTEMS-II
Z303.05.03Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu işletmelerde organizasyon/ mutfak personeli, ticari işletmelerde mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri, servis yöntemleri, hijyen/HACCP, ISO 22000, maliyet kontrolüCommercial enterprises and their organizations / kitchen staff in mass feeding systems, kitchen / restaurant plan in commercial enterprises, wide preparation and cooking methods, service methods, hygiene / HACCP, ISO 22000, cost control
BES314BESİN KONTROL VE MEVZUAT
FOOD CONTROL AND REGULATIONS
Z202.02.02Besinlerde kalite kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar, Türkiye'de ve Dünyada besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemelerdir.Basic concepts related to quality control and regulations on food, legal regulations related to food in the World and Turkey, the factors that affect food security; health effects and related legal regulations.
BES316TOPLUM SAĞLIĞINDA BESLENME STAJI
PRACTICE IN COMMUNITY HEALTH NUTRITION
Z0105.08.010Toplumun sağlık ve hastalık durumlarında beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanması, ve önceliklerin belirlenmesi amacıyla saha çalışması planlamak ve yapmak; kendi elde ettiği bilgileri değerlendirmek, öneri getirmek ve rapor etmek konusunda bilgi ve beceri kazanmak. Farklı gruplara ve konulara yönelik eğitim materyali hazırlamak ve eğitim verme becerisi kazandırmak. bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi, özel gruplar için beslenme eğitim programlarının/ materyallerinin geliştirilmesiPlanning and conducting field work in order to determine the nutritional status and nutritional habits in the health and disease situations of the society, and to determine the priorities; To gain knowledge and skills in evaluating the information obtained, making suggestions and reporting. To prepare training materials for different groups and subjects and to provide training skills. raising awareness and training of the individual and society about adequate and balanced nutrition and health, developing nutrition education programs / materials for special groups
BES306ÖZEL DURUMLARDA BESLENME
NUTRITION IN SPECIFIC CASES
S202.03.02Özel beslenme gerektiren durumlarda beslenme ilkelerinin ve diyet planlarının öğrenilmesi ve uygulanmasını öğretmektir.The aim of the course is to teach the learning and application of nutritional principles and dietary plans in situations where special nutrition is required.
BES318AĞIRLIK DENETİMİ VE YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
WEIGHT MANAGEMENT AND EATING BEHAVIOR DISORDERS
S202.03.02Anoreksiya Nervoza, Bulumiya Nervoza, Pika, Geri Çıkarma Bozukluğu,Kaçıngan Kısıtlı Yiyecek Alım Bozukluğu, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu,Tanımlanmış Diğer Bir Yeme Bozuklukları, Tanımlanmamış Beslenme Ve Yeme BozukluğuAnorexia Nervosa, Bulumia Nervosa, Pica, Withdrawal Disorder, Avoidant Restricted Food Intake Disorder, Binge Eating Disorder, Other Identified Eating Disorders, Undefined Nutrition And Eating Disorder
BES322MOLEKÜLER BESLENME
MOLECULAR NUTRITION
S202.03.02Besinlerin moleküler düzeyde biyolojik etki mekanizmaları. Moleküler beslenme alanında güncel metotlar. Genomiks, transkriptomiks, proteomiks ve metabolimiks teknolojileri. Lipitlerin fonksiyonları ve diğer besinlerle etkileşimleri. Lipitler ve hastalıklar; obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar. Moleküler düzeyde vücut ağırlığının kontrolü. Karbonhidratların fonksiyonları ve diğer besinlerle etkileşimleri. Karbonhidratlar ve hastalıklar (obezite, diyabet)Biological effect mechanisms of foods at molecular level. Current methods in molecular nutrition. Genomix, transcriptomix, proteomics and metabolimix technologies. Functions of lipids and their interactions with other nutrients. Lipids and diseases; obesity, diabetes and cardiovascular diseases. Control of body weight at the molecular level. Functions of carbohydrates and their interactions with other nutrients. Carbohydrates and diseases (obesity, diabetes)
BES324İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
S202.03.02İş sağlığı ve güvenliğine giriş, İş sağlığı ve meslek hastalıkları, Biyolojik ve psikolojik risk etmenleri, Fiziksel risk etmenleri, Kimyasal risk etmenleri, Ergonomik risk etmneleri, Yangın, Elle kaldırma ve taşıma, Ekranlı araçlarla çalışma, Güvenlik ve sağlık işaretleri, izolasyon kodları ve talimatları, kişisel hijyen, Mutfak için iş sağlığı ve güvenliği, Mutfak için iş sağlığı ve güvenliği 2 ,İş KanunuIntroduction to occupational health and safety, Occupational health and occupational diseases, Biological and psychological risk factors, Physical risk factors, Chemical risk factors, Ergonomic risk factors, Fire, Manual lifting and transportation, Working with screened vehicles, Safety and health signs, isolation codes and instructions Personal hygiene, Occupational health and safety for the kitchen, Occupational health and safety for the kitchen 2, Labor Law
BES326EGZERSİZ VE SAĞLIKLI YAŞAM
EXERCISE AND HEALTHY LIFE
S202.03.02Fiziksel aktivite ile ilgili kavramların tanımlanması, egzersizin sağlık için yararı ve hastalıkların önlenme ve tedavisindeki önemi, egzersiz bileşenleri ve önerileriDefinition of concepts related to physical activity, the benefits of exercise for health and its importance in prevention and treatment of diseases, exercise components and recommendations.
COG376YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA
F202.03.02Dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. dramanın uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Drama 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Definitions of drama, differences between drama and drama, content and introduction studies. Definition and content of psychodrama, creative drama, drama-play and educational drama, planning of creative drama in education. The historical development of drama in Turkey. the application stages of drama, the construction of drama. Classification of drama according to age groups and application areas, components of drama. the qualities of the drama teacher, the problems that the teacher may encounter, drama as learning-teaching method. Techniques used in drama. Example applications.
FTR386SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH
F202.03.02Sağlık, fiziksel aktivite, inaktivite ve egzersiz kavramlarının tanıtılmasıThe description of terms of health, inactivity and exercise.
HEM372CİNSEL SAĞLIK
SEXUAL HEALTH
F202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
F303.03.03Dersin içeriği aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 1. Felsefeye giri 2. Felsefik akımlar 3. Yönetime giriş 4. Yönetsel akımlar 5. Yönetim ve Psikoloji 6. Yönetim ve Sosyoloji 7. Yönetim ve hukuk 8. Yönetim ve ekonomi 9. Yönetim ve politika 10. Yönetim ve sanat 11. TartışmaThe content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SKY376EPİDEMİYOLOJİ
EPIDEMIOLOGY
F202.03.02Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, ölüm, doğum vb çeşitli hızlardan oluşan kalitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevalans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm ve tekniklerin yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarına uygulanması.Definition of epidemiology, its purpose, brief historical development, areas of use, basic concepts, quantitative measures, qualitative measures consisting of various rates of death, birth, etc., observational research methods (descriptive and analytical-ecological, case-control, prevalence, incidence), experimental research methods (randomized clinical trials, field trials, community trials) and the application of epidemiological concepts, measurements and techniques to management planning, organizing, directing and controlling functions.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES401MEZUNİYET PROJESİ-I
GRADUATION PROJECT-I
Z042.06.04Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanın denetiminde seçtiği konuda tez çalışmasının planlanması, literatür araştırması, amaç ve hipotez, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulmasını süreçlerini içerir.Planning and conducting individual researches on current issues related to food, nutrition and dietetics. It includes the planning of the thesis study on the subject chosen by the student under the supervision of the advisor, the literature research, the purpose and hypothesis, the material and method, the results, the discussion and the reporting of the references.
BES405SEMİNER-I
SEMINAR-I
Z122.04.03Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi, yazımı ve sunumuExamination, writing and presentation of researches on current topics related to food, nutrition and dietetics by scanning the literature on a selected subject with the lecturer in charge of the seminar
BES407İŞLETME
MANAGEMENT
Z202.02.02Etik kavramı, Ahlak kavramı, Etik ve ahlak ilişkisi, Ahlaki değerler, Ahlaki gelişim süreci, Etik kuralları, Etik toplum ilişkisi, Etik değerlere uygun davranışların sonuçları, Bireyde etik davranışı etkileyen faktörlerThe concept of ethics, The concept of morality, The relationship between ethics and morals, Moral values, Moral development process, Ethical rules, Ethical society relation, The results of behavior in accordance with ethical values, Factors affecting ethical behavior in the individual
BES409KLİNİK BESLENME ÇOCUK STAJI
PRACTICE IN CHILDREN`S HOSPITAL
Z0147.08.014Çocuk mamaları ve kullanım alanları, prematüre bebek beslenmesi, malabsorpsiyonlar ve beslenme tedavisi, Malnütrisyon ve beslenme tedavisi, Gastroenteritler ve beslenme tedavisi, Kalıtsal metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi, Diabetes mellitus ve beslenme tedavisi, Enteral ve parenteral beslenme, Böbrek hastalıkları ve beslenme tedavisi,Pediatric food and its usage areas, premature baby nutrition, malabsorption and nutrition therapy, Malnutrition and nutrition therapy, Gastroenteritis and nutrition therapy, Hereditary metabolic diseases and nutrition therapy, Diabetes mellitus and nutrition therapy, Enteral and parenteral nutrition, Kidney diseases and nutrition therapy
BES413DIŞ KURUM STAJI
PRACTICE IN EXTERNAL INSTITUTION
Z0147.07.014Hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenmek, hasta dosyası okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik ve laboratuvar bulgularına göre beslenme tedavisi planlamayı öğrenmektir.To learn the methods to be applied in patient follow-up, to read the patient file, to analyze the information in the file, and to learn to plan nutritional therapy according to the clinical and laboratory findings of the patient.
BES421BESİN-İLAÇ ETKİLEŞİMİ
FOOD-DRUG INTERACTION
S202.03.02Çeşitli ilaç ve ilaç grupları ile besin ve besin ögeleri arasındaki etkileşimler; İlaç tedavisinin beslenme durumuna etkisi; ilaçlar ile karbonhidrat, protein, lipit, vitamin ve mineraller arasındaki etkileşimler.interactions between various drug& drug groups and nutrients & nutrients; The effect of drug therapy on nutritional status; Interactions between drugs and carbohydrates, proteins, lipids, vitamins and minerals.
BES431FONKSİYONEL BESİNLER VE SAĞLIK
FUNCTIONAL FOODS AND HEALTH
S202.03.02Fonksiyonel besin ve besin bileşeni tanımı, fonksiyonel besin bileşenlerinin sınıflandırılması.Definition of functional food and nutrient composition, classification of functional food components.
BES433GÜNCEL DİYET UYGULAMALARI
CURRENT DIET APPLICATIONS
S202.03.02Güncel makale taramalarıCurrent article scanning
BES435ÖZEL GRUPLARDA MENÜ PLANLAMA
MENU PLANNING FOR SPECIAL GROUPS
S202.03.02Menü planlamayı etkileyen etmenler, menü tipleri ve örnekleri, menü planlama ilkeleri ve adımları, menü denetim ve değerlendirilmesi.Factors influencing menu planning, menu types and examples, menu planning principles and steps, menu control and evaluation.
BES437ACADEMIC ENGLISH I
ACADEMIC ENGLISH I
S202.03.02Akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesini sağlar.It provides the development of writing, speaking skills, reading skills and generally working skills in academic settings.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BES402MEZUNİYET PROJESİ-II
GRADUATION PROJECT-II
Z042.06.04Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanın denetiminde seçtiği konuda tez çalışmasının planlanması, literatür araştırması, amaç ve hipotez, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulmasını süreçlerini içerirPlanning and conducting individual researches on current issues related to food, nutrition and dietetics. It includes the planning of the thesis study on the subject chosen by the student under the supervision of the advisor, the literature research, the purpose and hypothesis, the material and method, the results, the discussion and the reporting and the reporting of the references.
BES406SEMİNER-II
SEMINAR-II
Z122.04.03Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulmasıReviewing and presenting the current issues related to food, nutrition and dietetics by reviewing the literature on a selected subject with the lecturer in charge of the seminar
BES408TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ STAJI
PRACTICE IN INSTITUTIONAL FOOD SERVICES
Z0147.08.014Toplu beslenme sistemlerinde yönetici diyetisyenin rolü ve görevleri, Toplu beslenme sistemleri aşamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliğiThe roles and functions of the dietitian in the mass nutrition systems, the stages of the mass nutrition systems, the problems encountered and the solution suggestions, nutritional safety in the mass nutrition systems
BES414KLİNİK BESLENME ERİŞKİN STAJI
PRACTICE IN CLINICAL NUTRITION- ADULT
Z0147.07.014Hastalıklarda diyet tedavisi dersinde öğrenilen teorik bilgilerin, pratikte nasıl kullanılabileceğini öğrenmektir.To learn how to use the theoretical knowledge learned in diet therapy in diseases while practicing.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
BES422BESLENME DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI
NUTRITION CONSULTANCY PRACTICES
S202.03.02Beslenme eğitimi konusunda, eğitim metaryeli hazırlama sunma, eğitim planı hazırlama, çeşitli yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına özgü beslenme eğitimi programları düzenleneme ve bireylerin sağlıklı beslenme konusunda eğitimlerini düzenlemeProviding preparation of educational materials on nutrition education, preparing an education plan, organizing nutrition education programs specific to various age, gender and disease states, and organizing education of individuals on healthy nutrition
BES428NUTRİGENETİK
NUTRIGENETIC
S202.03.02Genetik varyasyon, gen, beslenme ve gen ekspresyonu, nutrigenomik etkinliği ve besin öğelerinin güvenirlik değerlendirmesi, gen ve çevre , Tip 1 DM gen ve besin etkileşimi, kanser nutrigenomik, genetik varyasyon ve fiziksel performansGenetic variation, gene, nutrition and gene expression, nutrigenomic activity and nutrient safety assessment, gene and environment, Type 1 DM gene and nutrient interactions, cancer nutrigenomic, genetic variation and physical performance
BES436DİYET YEMEKLERİ
DIET FOODS
S122.03.03Diyet yemekleri uygulamalarıDiet applications
BES438 ACADEMIC ENGLISH II
ACADEMIC ENGLISH II
S202.03.02Akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesini sağlar.It enables the development of writing, speaking, reading and generally working skills in academic settings.
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as diet supplements that are essential in addition to sufficient and balanced diet to special groups. Also mode od action of these products and side effects if any
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=937&DK=74199