English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-MARKETING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-MARKETING
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGI102GENEL İŞLETME
GENERAL BUSINESS
Z303.03.031. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, 2. İşletmelerin, Amaçları, Çevresi, Gruplandırılması, Büyüme Ve İşlevleri, 3. Tedarik İşlevi, 4. Üretim İşlevi, 5. Pazarlama İşlevi, 6. Finansal Yönetim İşlevi, 7. Muhasebe İşlevi, 8. İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi, 9. Halkla İlişkiler İşlevi, 10. Ar-Ge İşlevi, 11. Yönetim Bilimi İle İlgili Temel Kavramlar, 12. Yönetim Biliminin Tarihçesi, 13.Planlama İşlevi, 14.Örgütleme İşlevi, 15. Yöneltme İşlevi, 16. Uyumlaştırma İşlevi, 17. Denetleme İşlevi, 18. Uluslararası İşletme, 19. İşletme Bilgi Sistemi, 20. İşletmelerde Etik İlkeler, 21. İşletmelerin KuruluşuBusiness Administration and Business Management, Business as an economic unit, Business types, business organization studies, business size, business location selection, business functions, business management and decision-making process of decision-making.
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PAZ111PAZARLAMA İLKELERİ-I
PRINCIPLES OF MARKETING-I
Z303.06.03Pazarlama kavramı, pazarlamanın kapsamı; Pazarlama anlayışının gelişimi ve modern pazarlama yönetimi; Pazarlama çevresi; Stratejik planlama ve değişen dünyada pazarlamanın rolü; Pazarlamanın fonksiyonları; pazar ve pazarlama türleri; Tüketici pazarları ve tüketici davranışlarıdır.Marketing concept, the scope of marketing, marketing concept development and modern marketing management, marketing environment, strategic planning and the changing world of marketing, marketing functions, market and types of marketing, Consumer markets and consumer behavior.
PAZ113PERAKENDE YÖNETİMİ
RETAIL MANAGEMENT
Z202.02.02Bu derste perakende ile ilgili temel kavramlar, perakendeciliğin gelişimi, ve perakendecilik stratejileri ile ilgili genel bilgileri güncel gelişmeler ışığında ele alınacaktır.In this course, terms and headlines regarding Retail Management, Growth of Retail, Strategies of Retail Management will be analyzed in the light of updated circumstances.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGE101GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi Biliminin Amacı, Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi, Arz ve Talep, Üretici ve Tüketici Teorisi, Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları, İşsizlik, Enflasyon, Faiz, Mal Piyasası, Döviz Piyasası, Emek Piyasası, Para ve Maliye Politikası, Büyüme ve Kalkınma.Basic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking
AGM101GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.03.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Diem records, trial balance, balance sheet and income statement preparation
AST101İSTATİSTİK
STATISTICS
Z202.02.02İstatistik temel kavramları, veri derleme türleri, istatistiksel seriler, merkezi eğilim ölçüleri, indeks hesaplamaları, rassal değişkenler ve olasılık dağılımları, örnekleme süreçleri, istatistiksel tahminleme, hipotezlerin ifade edilmesi, korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi tekniği.Unit Basic concepts, all based on values ​​in the series with averages, not averages of all values ​​in the series, statistical series, the serial types, series, graphic representation, measures of central tendency, probability, continuous random variables, normal distribution, sampling, hypothesis testing, chi-square test, regression, correlation, time series.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ATM102TİCARİ MATEMATİK
COMMERCIAL MATHEMATICS
Z202.02.02Bu dersin içeriği; yüzde hesapları, oran orantı kavramı, faiz, paranın zaman değeri, anüiteler, optimizasyon:gelir ve kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, optimizasyon problemlerinin matematiksel modelinin kurulması ve grafik yöntemi ile çözülmesidir.The content of the lesson involves percentage calculations, cost and profit through sales accounts, proportional division, the company accounts, mixture, average price and the Framework method, Composition and Composition accounts, alloying, ingot mix, setting, upgrade, operation simple and compound interest, discount, discount interior and exterior, Equivalent notes, and the chain rule of joint and the average maturity.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
PAZ112PAZARLAMA İLKELERİ-II
PRINCIPLES OF MARKETING-II
Z303.05.03Pazar bölümlendirmesi ve ilkeleri; Pazar hedeflemesi ve konumlandırması; Pazarlama karması elemanları (ürün, fiyatlama, tutundurma, dağıtım); pazarlama ve toplum; sosyal sorumluluk ve pazarlama etiği.Marketing concept, the scope of marketing, marketing concept development and modern marketing management, marketing environment, strategic planning and the changing world of marketing, marketing functions, market and types of marketing, Consumer markets and consumer behavior.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AET201E-TİCARET
E-COMMERCE
Z303.04.03Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi, İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar, İnternet Üzerinden Pazarlama ve Reklâm, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Finansal Yatırım Araçları.The Historical Development of Electronic Commerce, Internet and Electronic Trade-Related Basic Concepts, Internet Marketing and Advertising, Electronic Commerce Applications, Financial Investment Tools.
PAZ221HİZMET PAZARLAMASI
SERVICE MARKETING
Z303.03.03Hizmet Pazarlamasına Giriş / Hizmet Sektörünün Önemi, Hizmet Pazarlama Karması, Hizmetlerin Sınıflandırılması, Geleneksel Pazarlama Karması Bileşenleri,Tutundurma,Müşteri Beklentileri Yönetimi,Personel Müşteri ve Fiziksel Kanıtlar,Talep YönetimiIntroduction to service marketing / Role of service sector / Service marketing mix / Classification of services / Traditional marketing mix / Promotion / Customer Expectations / Physical evidence / Demand Management
PAZ235PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
MARKETING RESEARCH STUDIES
Z303.05.03Pazarlama Araştırması dersi örnekleme, örnek hacmi büyüklüğü, veri toplama yöntemleri, temel araştırma konuları, veri analizi ve araştırma raporunun hazırlanışı gibi pazarlama araştırma sürecinin aşamalarını içerirMarketing Research course of sampling, sample volume size, data collection methods, basic research issues, data analysis and the stage of marketing research process, such as the preparation of research reports
PAZ237TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Z303.03.03Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik ile ilgili temel kavramlar, tedarik zinciri analizi, tedarik zincirinde lojistiğin yeri ve önemi, örnek uygulamalar, dersin ana konularını oluşturmaktadır.Basic terms and definitions regarding Supply Chain Management, Analyze of Supply Chain Management, Logistics Importance and Case Studies are the main subjects of this course.
PAZ239SATIŞ SAHA PLANLAMASI
FIELD SALES PLANNING
Z202.02.02Satış saha planlamasının öğrenilmesi, sahada satışta dikkat edilmesi gerekenler, satış ekiplerinin koordinasyonu, örgütlenmesi, organizasyonu, motivasyonunun öğrenilmesi, satışın ve satış ekiplerin yönetiminde yapılması gerekenler ve yapılanların değerlendirilmesiMaking Business Plan, Self preparation. Prepare the required sales documents for sales organisation. Making daily routine meetings with Sales Team. Define meeting subjects, inform the meeting attendees and prepare/organize the meeting location. To execute the Sales Meeting. Prepare the required sales reports and present these report to top management.
PAZ241REKLAM VE REKLAM KAMPANYALARI
ADVERTISING AND ADVERTISING CAMPAIGNS
Z122.03.03Reklam kavramının tanımı ve tarihsel gelişimi, reklamcılığın amaçları ve fonksiyonları, reklamların türleri ve sınıflandırılması, reklamcılıkta sosyal ve ekonomik görünüş, ürün konumlandırmasında reklamın yeri ve işlevi, bütünleşik pazarlama iletişimi ve reklam ilişkisi, reklamcılıkta yeni yaklaşımlar incelenmektedir. Reklam ajanslarında örgütsel yapı, reklam kampanyası oluşum süreci, yaratıcılık güdülemeleri, etkinlik ölçümlemesi bu derste işlenen konular arasında yer almaktadır.Definition and historical development of advertising, purposes and functions of advertising, and classification of the types of ads, social, and economic Outlook in advertising, place and function of product positioning in advertising, integrated marketing communications and advertising relationships, new approaches to advertising are handled in this lesson. Organizational structure in advertising agencies, formation process of the advertising campaign, stimulate creativity, activity metering are the other subjects that are handled in this lesson.
PAZ271MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
AMY202MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
S202.03.02Müşteri ilişkilerinin önemi, Tarihsel süreçteki gelişimi, Müşteri ilişkilerinin uygulanmasının işletmelere katkıları, müşteri sadakati ve sadakat türleri, müşteri tatmini ve bağlılığının oluşturulması, müşteri ilişkilerinin uygulanması, müşteri ilişkilerinin aşamaları, müşterilerle iletişimin kuralları ve iletişim türleri, müşteri itiraz ve şikayetlerinin alınması, müşteri şikayetlerinin çözüme kavuşturulması, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, müşteri ilişkilerinin Dünya da ve Türkiye'de nasıl uygulandığına dair kurumsal işletmelerden örneklerin verilmesi.The importance of customer relations, the development of historical process, the contribution of the implementation of customer relations, the types of customer loyalty and loyalty, the creation of customer satisfaction and loyalty, the application of customer relations, the stages of customer relations, the rules of communication with customers and communication types, customer complaints and complaints, customer complaints Attaining, measurement of customer relationships, customer relationships Giving examples from the corporate world and how businesses that applied in Turkey.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AUP202ULUSLARARASI PAZARLAMA
INTERNATIONAL MARKETING
Z303.04.03Pazarlamayla ilgili çeşitli yaklaşımlar, pazar bölümlendirme, hedef pazar ve konumlandırma, Pazarlamada çevresel faktörler, pazara giriş yöntemleri, standartlaşma ve uyarlama, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejileriWithin this course, students will study and gain the necessary knowledge and strategic patterns that businesses use to achieve success in a global market environment. After completing this course, students will be able to: describe the major concepts, terminologies, frameworks, and practices utilized in the field of international marketing. -choose appropriate market entry methods: export, licencing, franchising, assembly, contract manufacturing, direct investment. -identify the major product and service decisions made for global businesses and consumers. -identify the main types of pricing strategies used in international markets. -examine the various methods of exporting and distribution channels. -examine the major tools and theories related to integrated marketing communication, international advertising, personal selling, public relations and explain how to select appropriate tools for a variety of global business situations.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
PAZ242MARKA VE MARKA YÖNETİMİ
GRAND AND GRAND MANAGEMENT
Z303.04.03Marka ve markayla ilişkili temel kavramlar, yaratıcı strateji ve mesaj stratejisi bakımından marka konumlandırma çalışmaları, marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts about brand, brand positioning, brand identity and branding strategies. Communication activities in branding process, the effect of brand on consumer behavior, contemporary perspectives in brand management also cover the content of this course. The student are also showed various case studies during this course.
PAZ252TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
CONSUMER BEHAVIOR
Z303.04.03Ders kapsamında Ahmet Hamdi İslamoğlu ve Remzi Altunışık'ın Tüketici Davranışları kitabı işlenecektir. Ders ayrıca örnek olaylar makaleler, ve diğer kaynak kitaplarla desteklenecektir.Consumer behavior concept, consumer behavior models,needs and consumption concept, motive and motivation, perception and learning, life style, culture, shopping behavior, case studies
PAZ254SATIŞ YÖNETİMİ
SALES MANAGEMENT
Z303.05.03Pazar Türleri - Tüketim Pazarı – Endüstriyel Pazar - Satış Tanımı - Satıcının Özellikleri - Dünyanın En İyi Satıcıları - Alıcının Özellikleri - Satış Aşamaları – Satın Alma Türleri (Tüketim pazarı –Endüstriyel Pazar) – Satın Alma Rolleri - Ürün Sınıfları (Tüketim pazarı –Endüstriyel Pazar) - Satış Yönetim Sistemi - Satış – SMS Yapısı - Yönetim Sistemi KurulumuMarket Types - Consumer Market – Industrial Market - Definition of Sales – Properties of a Salesman – World’s Best Salesman – Properties of a Buyer- Sales Process – Procurement Types (Consumer Market – Industrial Market) – Procurement Roles - Products Classes (Consumer Market – Industrial Market) -Sales Management System(SMS) – Structure of SMS – Building SMS
PAZ272MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
PAZ258YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİ
NEW MARKETING STRATEGIES
S303.04.03Yeni Pazarlama kavramının unsurları, Pazar yönlülük, Post Modern Pazarlama, Yeşil Pazarlama, Veri Tabanlı Pazarlama, İzinli Pazarlama, Değer temelli Pazarlama, İlişkisel Pazarlama,İçsel Pazarlama.Elements of the new marketing concept, Market versatility, Post Modern Marketing, Green Marketing, Database Marketing, Permitted Marketing, Value-based Marketing, Relational Marketing, Internal Marketing.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.