English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-AUTOMOTIVE TECHNOLOGY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
OTM111BENZİN MOTORLARI TEKNOLOJİSİ
FUEL ENGINE TECHNOLOGY
Z223.05.04Benzinli motorların tarihçesi, Genel tanımlar,Otto motor prensipleri ve çevrimleri,Teorik ve pratik çevrim oluşumları,iki ve 4 zamanlı motorların çalışma prensipleri,Motor tipleri ve parçaları,Motor ateşleme sistemleri,Motor ateşleme sistemleri,Emme sitemleri,Egzos sistemleri,Soğutma sistemleri,Yağlama sistemleri ve parçaların çalışma özellikleri,İç ve efekif güç, Otto motorlarının performans terminolojisi,arışım olusumu ve ideal yakıt / hava oranları,Yanma,yanma odaları ve yakıtlar,Karbüratörler,Enjektörlü yakıt sistemleriHistory of Otto cycle engines, General descriptions, Principals of and cycles of Otto engines, introducing theoretical and practical oto cycles, working princial of 2 and four stoke engines, engine types and and their intake/exhoust valves, engine ignations systems, engine intake systems, engine outlet systems, engine cooling systems, lubrification systems and principals of parts functions, internal power of the engine, effective power of the engine, the performance therminology of otto cycles engines , ideal fuel/ air rate ,burnning, internal combustion chambers and fuels, carburetors, fuel ignation systems.
OTM123ÖLÇME VE KONTROL
MEASUREMENT AND CONTROL
Z122.04.03Cetvel, kumpas, mikrometre, passimetre, passametre, üniversal gönyeler, paralel yüzlü camlar, profilometre ve mastarların kullanımı.To use ruler, calipers, micrometers, passimetre, passametre, universal squares, parallel-sided glass, and profilometer.
OTM127TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
Z202.04.02Temel Fiziksel Büyüklükler ve Birimler, Vektörler, Kuvvet, Ağırlık Merkezi, Moment, Denge, Hareket Kanunları, İş, Güç, Kinetik Enerji-Potansiyel Enerji, BasınçBasic Physical Quantities and Units, Vectors, Force, Center of Gravity, Moment, Equilibrium, Laws of Motion, Work, Power, Kinetic Energy-Potential Energy, Pressure
OTM129OTOMOTİV MALZEME BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ
AUTOMOTIVE MATERIAL KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY
Z303.04.03Temel malzeme bilgisi, Temel taşıt parçaları ve görevleri, Üretim teknikleri, Taşıt parçaları malzemesi ve üretim teknikleri.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
OTM122MAKİNA ELEMANLARI
MACHINE ELEMENTS
Z303.04.03Makine elemanları hesaplarını yapabilecektir.Students will be able to make a simple calculation on the machine elements.
OTM128DİZEL MOTORLARI TEKNOLOJİSİ
DIESEL ENGINE TECHNOLOGY
Z223.05.04Öğrenci, dizel yakıt enjeksiyon sisteminin parçalarının, sıra tipi yakıt enjeksiyon pompasının, D.P.A. (Dağıtıcı Tip Pompaların), elektronik kumandalı enjeksiyon (Müstakil) pompanın ve Common Rail dizel enjeksiyon sisteminin bakım ve onarımını yapabilecektir. Ayrıca dizel yakıt enjeksiyon sisteminin diagnostik test cihazı ile genel kontrolünü yapabilecektir.
OTM156ARAÇLARDA HİDROLİK VE PNÖMATİK
ARAÇLARDA HİDROLİK VE PNÖMATİK
Z122.03.03Temel tanım ve prensipler, hidrolik akışkanlar ve özellikleri, hidrolikte kullanılan standart semboller. Hidrolik pompa ve motorlar, hidrolik silindirler, hidrolik valfler, boru ve hortumlar, sızdırmazlık elemanları, filtreler, yağ hazneleri, hidrolik akümülatörler, manometreler. Pnömatik fiziksel prensipler, Pnömatik kullanılan standart semboller, hava üretimi, dağıtımı, Pnömatik motorlar, Pnömatik valfler, Pnömatik devreler. Hidrolik devreler, Pnömatik devreler.
OTM158MESLEK RESMİ
VOCATIONAL DRAWING/PICTURING
Z223.04.04Teknik Resim aletleri, kağıt standartları, çizgi tipleri ve kalınlıkları, İzdüşümler,Birinci bölge esaslı görünüş çıkarma ve çizim kuralları, ön Üst ve üst görünüşler, AutoCAD kullanımı, civata ve somun ve rondela çizim kuralları, civatalı ve somunlu bağlama resimleri, Miller, Kamalar ve Dişliçarklar ve bunların montaj resimleri. Diğer makina parçalırının çizimleri.Technical drawing tools, paper standards, line types and thicknesses, projections, first region based view extraction and drawing rules, front top and top views, use of AutoCAD, bolt and nut and washer drawing rules, bolted and nut fastening pictures, shafts, wedges and gear wheels and their assembly pictures. Drawings of other machine parts.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
OTM213OTOMOTİV ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
AUTOMOTIVE ELECTRICAL AND ELECTRONICS
Z122.04.03Temel elektronik elemanlarını mikro işlemci sistemleri diğer elektronik sistemleri incelemekAnalysis of basic electronics components and introduction to microprocessor systems
OTM225YAKITLAR VE YANMA
FUELS AND COMBUSTION
Z122.03.03Yanma teknolojisine giriş, Yakıtların sınıflandırılması, Rafinerasyon,Gaz yakıtların sınıflandırılması, Hidrokarbonların sınıflandırılması, Sıvı yakıtlarda aranan genel özellikler, Yanma ve yanma denklemleri, Tutuşma sıcaklığı, çiğ noktası sıcaklığı ve havanın özellikleri, H/Y oranı, yanma çeşitleri (teorik tam yanma, tam yanma, eksik yanma ve kısmi eksik yanma), stokyometrik hava, fazla hava, fazla hava yüzdesi, eksik hava ve eksik hava yüzdesi, Yanma sonu ürünlerini analizi, Reaksiyon entalpisi ve yanma entalpisi, Yakıtların ısıl değerleri, Reaksiyon sistemlerinin birinci yasa analizi, Tanıtıcı büyüklükler cinsinden genel reaksiyon denklemleri, Ürünlerin hacimsel kesirlerinin ve maksimum CO2 nin hesabı, Eksik yanma ve kısmi eksik yanma ürünlerinin analizi, Yanma diyagramlarının çizilmesi, Yanma diyagramının çizimi ile ilgili örnek problem çözümü, Denge sabiti kavramı, Adyabatik alev sıcaklığı, Isıl parçalanma (disosiyasyon) ve adyabatik alev sıcaklığına etkisi, Reaksiyona giren sistemlerin entropi değişimleri,Reaksiyona giren sistemlerin İkinci Yasa çözümlemesiIntroduction to combustion technology, Classification of fuels, Refining , Classification of gaseous fuels, Classification of Hydrocarbons, General characteristics sought in liquid fuel, Burning and burning equations, ignition temperature, dew-point temperature and air properties, H/Y ratio, types of burning( theoretical complete combustion, complete combustion, incomplete combustion and partial incomplete combustion), stoichiometric air, excess air, percent excess air, missing air and percent missing air, Analysis of combustion products, Reaction enthalpy and enthalpy of combustion, Calorific value of the fuels, The first law analysis of the reaction system, General reaction equations in terms of introductory magnitudes, Calculation of volumetric fractions of products and maximum CO2 , Drawing the combustion diagram, Solving problems related to the drawing of the combustion diagram, Equilibrium constant concept,Analysis of incomplete combustion and partial incomplete combustion products, Adiabatic flame temperature, Photodisintegration( dissociation) and the effect of adiabatic flame temperature, Entropy changes of reactive systems, The second law analysis of the reaction system
OTM233GÜÇ VE AKTARMA ORGANLARI
DRIVELINE
Z122.04.03Genel kavramlar,mekanik ve elektronik vites kutuları,şaftlar, diferansiyeller,miller ve akslar ile dişli çarkların tipleri,elemanlarının fonksiyonu ve basit mukavemet hesaplarını yapabilmek.Students will learn general concepts of mechanical and electronic gear boxes, shafts, differentials, axles, shafts, clutch systems and gears with the types, function of parts and perform simple calculation.
OTM235TAŞIT MEKANİĞİ
VEHICLE MECHANICS
Z122.03.03Yuvarlanma direnci, İvme direnci, Hava direnci, Transmisyon direnci, Yokuş direnci, Rüzgar direnci, Taşıtın fiziksel davranışı, Hareket direnç, Yanal kuvvetler, Aerodinamik direnç, Aerodinamik direnç gücü, Yanal kuvvetler, Doğrusal kuvvetler, Matematiksel ve fiziksel ifadeler, Motor ve taşıt performansı, Kavramalarda hareket iletimi, Moment ve güç hesabı, Hidrolik güç iletimi, Elektrikli kavrama, Tablo değeri okuma, Güç ve moment iletimi, Dişli oranı, Tahrik kuvveti, Transmisyon verimi, Mekanik vites kutusu, Otomatik vites kutusu, Diferansiyel dişli oranı, Hareket iletimi, Şaft, Dinamik ve statik yükle Moment ve güç iletimi, Lastik malzemeleri, Tekerleklerin statik ve dinamik hareketleri, Jant malzemesi, Motor performans değerleri, Yol-zemin şartları, Yol tekerlek ilişkisi, Yol-hız ilişkisi, Tablolar, Hidrolik sistemler, Hidrolik sızdırmazlık elamanları, Fren sistemi ile ilgili ampirik ifadeler, Fren sistemleri, Yol-zemin bilgisi, Fren dağıtım ve kumanda sistemleri, Taşıtın yol hareket karakteristikleri, Taşıtlarda hareket dirençleri, Taşıtlarda savrulma ve yanal kayma, Taşıtlarda düzgün doğrusal hareketler,Geometrik hesaplamalar, Kamber , kaster, toe-in, toeout, kingpim ve toplam açı, Amortisörler, Salıncak kolları, Direksiyon sistemi geometrik hesaplamalar, Dönüş açısı, Direksiyon dönme merkezi,Hidrolik sistemler ile ilgili hesaplamalar, Elektrikli sistemler ile ilgili hesaplamalar, Direksiyon dişli oranları hesabı.Rolling resistance, Acceleration resistance, air resistance, Transmission Resistance, Slope resistance, Wind resistance, Physical behavior of the vehicle, Rolling resistance, Lateral forces, Aerodynamic resistance, Aerodynamic resistance force, Lateral forces, Linear forces, Mathematical and physical expressions ,Engine and vehicle performance, Motion transmission during clutch, Moment and power calculation, Hydraulic power transmission, Electric clutch, Reading the table value, Power and moment transmission, Gear ratio, Moving power, Transmission efficiency, Mechanical gearbox, Automatic gearbox,Differential gear ratio, Motion transmission, Shaft, Moment and power transmission with dynamic and static load, Tyre materials, Static and dynamic movements of the wheel, Wheel rim materials, Engine performance values, Road-ground conditions, Road-wheels relationship, Road-speed relationship,Tables, Hydraulic systems, Hydraulic leak-tightness elements, Empirical statements on the brake system, The brake systems, Road-ground information, Brake distribution and control systems, Way movement characteristics of the vehicle, Movement resistances in vehicles, Skidding and lateral slip in vehicles, Regular linear movements in vehicle, Geometrical calculations, camber, caster, toe-in, toeout, kingpin and total angle, dampers, wish bones, steering system geometrical calculations, turning angle, center of steering rotation, Calculations related to hydraulic systems, Calculations related to Electrical system, Steering gear ratio calculations.
OTM247TERMODİNAMİK
TERMODİNAMİK
Z303.04.03-Termodinamik ve enerji, boyutlar ve birimler, boyutlar ve genel kavramlar (sıcaklık,basınc,nem,hacim,SI ve diger olçu birimleri v.s.). -Safmaddelein özellikleri, termodinamigin sıfırıncı kanunu, hal durumları ve ideal gaz denklermleri, ısı ve iş tanımları. -Termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu ve carnot cevrımlerı. -İdeal makina ve bir makinanın veriminin hesaplanması. -Isıtma ve soğutma çevrimlerinin incelenmesi.-Thermodynamics and energy, dimensions and units, dimensions and general concepts (temperature, pressure, humidity, volume, SI and other measurement units etc.). -Properties of pure matter, zeroth law of thermodynamics, states of state and ideal gas equations, definitions of heat and work. -First law of thermodynamics, second law of thermodynamics and carnot cycles. -Ideal machine and calculation of the efficiency of a machine. -Examination of heating and cooling cycles.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OTM253BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
COMPUTER AIDED DESIGN
S122.03.03Üç boyutlu çizim program komutları, Menü ve araç çubuklarının kullanma, Taslak çizim yapmak ve taslak çizim komutlarının çalıştırma, Taslak ölçülendirme komutlarının kullanım, Üç boyutlu katı modelleme yapmak, Döndürerek katı oluşturma ve süpürerek katı oluşturma, Katı modellerde aynalama, Ara Sınav, Üç boyutlu yüzey modelleme, Üç boyutlu model montajı, Üç boyutlu modelin teknik resmini oluşturmak, Temel görünüşün oluşturulması, Yardımcı görünüşlerin oluşturulması ve görünüşlerin ölçülendirilmesi, BDÇ yazılımları arası veri dönüşümleri yapmak.Three-dimensional drawing program commands, Using the menu and toolbar, Sketch and run the sketch command, Use the commands of draft dimensioning, Make three-dimensional solid modeling, Create a solid by rotating and sweeping, Mirroring in solid models, Mid-term exam, Modeling three-dimensional surface, Three-dimensional model assembly, Creating the technical drawing of the three-dimensional model, Establishing the basic appearance, The creation of auxiliary views and the dimensioning of view, Perform data transformation between BDÇ softwares.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
OTM214MOTOR TEST VE AYARLARI
ENGINE TESTING AND SETTING
Z122.03.03Motor performans terminolojisi ve karakteristiklerini kavrayabilme,motorlarda test ve ayar işlemlerinin çeşitliliğini ,neden ve nasıl yapıldıgını kavrayabilme,üretim ve satıs sonrası servis asamasındaki motor testlerini kavrayabilme,uygulama çalışmalarıyla test ve ayar becerilerini kazanabilme.To understand the terminology and characteristics of the engine performance, engine testing and tuning the diversity of operations, understand how and why the date for the manufacturing and after-sales service to comprehend stage engine tests, application testing and tuning skills, gain work.
OTM218ALTERNATİF MOTORLAR VE YAKIT SİSTEMLERİ
ALTERNATIVE ENGINES AND FUEL SYSTEMS
Z122.03.03LPG Yakıt Sistemi, LPG Gazın Özellikleri, LPG Gaz Yakıt Sisteminin Emniyet Kuralları,LPG Enjeksiyon Sistemi Parçalarının Özellikleri ve Çalışma Prensipleri,LPG Enjeksiyon Sisteminin Ayarları,Doğal Gaz Yakıt Sistemi, Doğal Gazın Özellikleri,Doğal Gaz Yakıt Sisteminin Emniyet Kuralları,Doğal Gaz Enjeksiyon Sistemi Parçalarının Özellikleri ve Çalışma Prensipleri,Doğal Gaz Enjeksiyon Sisteminin Ayarları,Bio Yakıtlar, Bio Dizel Üretimi, Bio Benzin Üretimi,Bio Dizel ve Bio Benzin Standartları,Alkollü Yakıtlar, Etanol - Metanolün Özellikleri,Alternatif Yakıt Kullanımı ile İlgili Mevzuat,Wankel Motorları,Hibrid Motorların Çalışma Prensibi ve Bakımları, Yakıt Hücreli Motorların Çalışma PrensibiHerbal Engines operating on fuel, Wankel Engines, stirling engine, Electric Vehicle, Hybrid Electric Engines working principle of engines, Fuel Cell Engines working principle of engines, Basic maintenance of electric hybrid vehicles, fuel cell engines, the working principle, LPG / natural gas fuel systems parts LPG / natural gas fuel system safety and security rules, Carbureted engines, LPG / natural gas fuel properties and operating principles parts. LPG tanks Electrovalves and filter, Vaporizer (Regulator), Mixer, the fuel selection switch, and electrical connections, gas cutter electrovalves, Carbureted engines, LPG / natural gas fuel systems, LPG engines carbureted fuel system settings, İnjected engines, LPG / natural gas fuel systems, Vehicle testing.
OTM224OTOMOTİV MEKATRONİĞİ
AUTOMOTIVE MECHATRONICS
Z122.03.03Temel mekatronik kavramı, Mekatronik sistemlere giriş, Mekatronik sistem elemanları, Mekatronikte pnömatik sistem devre elemanları, Mekatronikte hidrolik sistem devre elemanları, Pnömatik devre kurma, Hidrolik devre kurma, Sensör ihtiyacı, Sensör seçimi, Aktivatörler, Elektronik kontrol ünitesi, Otomotiv fren sistemi temelleri, Araç arıza tespit sistemleri, Otomobil güvenlik sistemleri, Yapay zeka programlama dili.Basic mechatronics concept, Introduction to Mechatronics systems, Mechatronic system components, Pneumatic system circuit elements in mechatronic, Hydraulic system circuit elements in mechatronic, Installing pneumatic circuit, Installing hydraulic circuit, Sensor needs,Sensor selection, Activators, Electronic control unit, The basics of automotive brake systems, Vehicle troubleshooting systems, Car security systems,Programming language.
OTM226AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
FLUID MECHANICS
Z202.02.02Akışkanlar Mekaniği Tanımı ve Uygulama Alanları, Temel Kavramlar ve Boyutlar, Hız, Rotasyon, Viskozite, Yüzey Gerilmesi ve Buharlaşma Basıncı Gibi Temel Akışkan Özellikleri ve Akış Analizi Teknikleri, Sıkıştırılabilir ve Sıkıştırılamaz Durgun Akışlarda Basınç Dengesi ve Ölçümü, Hidrostatik Basınç Kuvvetleri, Öteleme ve Dönme Hareketleri için Basınç Dağılımı, Sürtünmesiz Akışların Analizi, Sürtünmesiz Akışlarda Süreklilik, Momentum Denklemleri ve Reynolds Transport Teoremi, Sürtünmesiz Akışlarda Bernoulli ve Enerji Denklemi, Sürtünmeli Akışların Analizi, Laminer Akışlar, Türbülanslı Akışlar, Boru Bağlantılarında Lokal kayıplar, Çok Borulu Bağlantı Sistemleri, Boyut Analizi, Aerodinamik Modelleme ve KuvvetlerFluid Mechanics Definition and application areas , Basic concepts and dimensions, Basic Fluid Properties as Speed, Rotation, Viscosity, Surface Tension and Vapour Pressure and Flow Analysis Techniques, Pressure Balance and Measurement in compressible and incompressible stagnant flow, Hydrostatic pressure forces, Pressure Distribution for translational and rotational movements, Analysis of frictionless flow, Continuity of frictionless flow, Momentum Equations and Reynolds Transport Theorem, Bernoulli and Energy Equations in frictionless flow, Analysis of Frictional Flow, Laminar flow, Turbulent flows, Local losses in pipe connection, Multitubular Connection Systems, Dimensional analysis, Aerodynamic Modelling and Forces.
OTM228ISI TRANSFERİ
ISI TRANSFERİ
Z303.03.03Tanımlar ve kavramlar, Isı transfer mekanizmaları, Konveksiyon, kondüksiyon ve ısı ışınımı, Düzlem duvarda ısı transferi, Birleşik düzlem duvarlarda ısı transferi, Silindirik yüzeylerde ısı transferi, Birleşik silindirik yüzeylerde ısı transferi,Küresel yüzeylerde radyal ısı transferi, Birleşik küresel yüzeylerde ısı transferi, Isı üretimi olan katı cisimlerde ısı transferi, Genişletilmiş yüzeylerde ısı transferi, Zamana bağlı ısı transferi, Sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletimi, Boru içindeki akışta ısı taşınımı, Boru dışındaki akışta ısı taşınımı,Küre üzerindeki akışta ısı taşınımı, Basınç kayıpları, Enerji dengesi, Doğal ısı taşınımı.Definitions and concepts, Heat transfer mechanisms, Convection, conduction and heat radiation, Heat transfer on plane walls, Heat transfer on combined plane walls, Heat transfer on cylindrical surfaces, Heat transfer on combined cylindrical surfaces, Radial heat transfer on spherical surfaces, Heat transfer on combined spherical surfaces, Heat transfer in solid bodies with heat generation, Heat transfer in extended surfaces, Time dependent heat transfer, Two dimensional heat conduction in steady regime, Heat convection in the flow inside the pipe, Heat convection in the flow outside the pipe, Heat convection in the flow over the sphere, Pressure losses, Energy balance, Natural heat convection.
OTM234ŞASİ
CHASSIS
Z223.03.04Yekpare ve ayrı şasiler,Ön düzen ,ön düzen geometrisi(kamber,kaster,toe-in ve toe-out,tracking ) ,lastikler ,jantlar ve tekerlek balansı,pedal grubları ,suspansiyon sistemleri ve alt arçaları (amortisörler,yaylar,denge çubukları ve takozlar),fren sistemleri ve çalışma prensipleri,direksiyon sistemleri ve çalışma prensipleri,motor şasi baglantıları,köpruler,alt salıncaklar,kupeler.Monoblock and separated chassis, wheel aligment , wheel aligment geometry (camber, caster, toe-in and toe-out, tracking), tires, wheels and wheel balancing, pedal groups. Additional information, suspension systems and sub-systems (shock absorbers, springs, stabilizer bars and wedges), brake systems and their principles, and working principles of steering systems, engine chassis connections, bridges, sub-swings, earrings.
OTM248HİBRİT VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR
HİBRİT VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR
Z122.03.03
OTM250OTOMOTİV DENEY UYGULAMALARI
OTOMOTİV DENEY UYGULAMALARI
Z202.02.02Bölüm başkanlığı tarafından kabul edilen ve ilan edilen konu üzerinde bilimsel araştırma aşamalarına uygun bir biçimde kaynak/literatür tarama, araştırma raporu yazılmasını kapsar.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OTM252OTOMOTİVDE YENİ TEKNOLOJİLER
NEW TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE INDUSTRY
S202.02.02
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.