English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-HEALTH INSTITUTIONS MANAGEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-HEALTH INSTITUTIONS MANAGEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGE101GENEL EKONOMİ
GENERAL ECONOMY
Z303.04.03Ekonomi Biliminin Amacı, Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi, Arz ve Talep, Üretici ve Tüketici Teorisi, Tam Rekabet ve Eksik Rekabet Piyasaları, İşsizlik, Enflasyon, Faiz, Mal Piyasası, Döviz Piyasası, Emek Piyasası, Para ve Maliye Politikası, Büyüme ve Kalkınma.Basic Concepts. Concepts of Supply and Demand, Supply and Demand. Consumer Behavior. Production Theory. The Concept of the Market. Commodity Markets. Factor Markets. Basic Concepts of national income and national income. Employment and Unemployment. Money and Banking
AGI102GENEL İŞLETME
GENERAL BUSINESS
Z303.03.031. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, 2. İşletmelerin, Amaçları, Çevresi, Gruplandırılması, Büyüme Ve İşlevleri, 3. Tedarik İşlevi, 4. Üretim İşlevi, 5. Pazarlama İşlevi, 6. Finansal Yönetim İşlevi, 7. Muhasebe İşlevi, 8. İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi, 9. Halkla İlişkiler İşlevi, 10. Ar-Ge İşlevi, 11. Yönetim Bilimi İle İlgili Temel Kavramlar, 12. Yönetim Biliminin Tarihçesi, 13.Planlama İşlevi, 14.Örgütleme İşlevi, 15. Yöneltme İşlevi, 16. Uyumlaştırma İşlevi, 17. Denetleme İşlevi, 18. Uluslararası İşletme, 19. İşletme Bilgi Sistemi, 20. İşletmelerde Etik İlkeler, 21. İşletmelerin KuruluşuBusiness Administration and Business Management, as an economic unit, business, business types, business organization studies, business size, choice of place of business organization, business functions, business management, decision-making and decision process
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
BYA111BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ
OFFICE MANAGEMENT AND COMMUNICATION TECHNIQUES
Z202.03.02iletişim, iletişim süreci ve türleri, büro, büro türleri, büro çalışanları, yönetim, yönetimin fonksiyonlarıCommunication, communication process and the types, office, office types, office workers, management, management functions
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SKI113TIBBİ TERMİNOLOJİ VE HASTALIK BİLGİSİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ VE HASTALIK BİLGİSİ
Z202.04.02Tıbbi terimler ve hastalık bilgisiMedical terms and disease knowledge
SKI121HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON-I
HOSPITAL MANAGEMENT AND ORGANIZATION-I
Z303.06.03Yönetim, sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin kullanımı, hastane organizasyonları, hastane organizasyonun işlevleri.Management, health, health services, the use of health services, hospital organizations, hospital organization's departments.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGM101GENEL MUHASEBE
GENERAL ACCOUNTING
Z303.03.03Muhasebeye ilişkin temel bilgiler, işletmelerde muhasebenin önemi, muhasebe ile ilgili taraflar, temel bilanço eşitliği, bilanço ve gelir tablosu kalemleri ve tek düzen muhasebe sistemi çerçevesinde temel muhasebe uygulamaları ele alınacaktır.Diem records, trial balance, balance sheet and income statement preparation
AHU101GENEL HUKUK
GENERAL LAW
Z202.04.02Hukuk tanımı, hukuk dalları, hukuk sistemleri, kamu hukuku ve özel hukuk temel bilgileri ve hukukun alt dalları ile alternatif uyuşmazlık çözüm türleri hakkında genel bilgi tesis edilmesi.Definition of law and law types
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SKI122HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONU-II
HOSPITAL MANAGEMENT AND ORGANIZATION-II
Z303.05.03Hastanelerin yönetimi, yönetim fonksiyonları ve sorumlulukları, diğer işletmelerden farklı yönleri, çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de hastane organizasyonlarının yapısı, yönetimi ve farklı özellikleri. Hastanelerde Performans, Verimlilik, hizmet Kullanımı ve hasta tatmini ile ilgili temel bilgiler, kalite konuları.Hospital management, management functions and responsibilities, different aspects of other businesses, in various countries and Turkey, the structure of hospital organizations. Hospital Performance, Productivity, basic information about service use and patient satisfaction, quality issues.
SKI218BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
Z202.02.02İstatistiğin Temel Kavramları, Sağlık Alanına Özgü İstatistiksel Yöntemler, Saha Araştırmaları ve Raporlaması, SPSS Paket Programının İncelenmesi.Basic Concepts of Statistics, Statistical Methods Specific to Health Field, Field Research and Reporting, Analysis of SPSS Package Program.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADM102DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
END-OF-TERM FINAL ACCOUNTING OPERATIOS
Z303.04.03Muhasebede mali tabloların hazırlanması amacıyla dönem sonu işlemlerinin yapılması, genel kabul görmüş muhasebe kavramları ve ilkeleri ışığında dönem sonu işlemlerinin yapılarak muhasebe ile ilgili taraflara mali tablolar yoluyla doğru tarafsız ve güvenilir bilgilerin sunulması, ay sonu mizanların, genel geçici mizanın ve kesin mizanın hazırlanması, ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, muhasebe kayıtlama sürecinin ardında yatan ilkelerin ve kavramların farkına varılması, yanlış kayıtların fark edilmesi ve düzeltilmesidir. Varlık ve kaynakları sayma ve değerleme, yıl sonu kayıtları, hatalı kayıtlar, mizan, ayrıntılı finansal tabloların hazırlanmasıdır.Product management is an organizational lifecycle function within a company dealing with the planning or forecasting or marketing of a product or products at all stages of the product lifecycle
AIK202İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Z202.02.02İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, önemi alanları. İnsan kaynakları yönetimindeki temel yaklaşımlar ve fonksiyonlar üzerine çalışmalar.Definition, importance and areas of human resources management. Basic approaches in human resources management and studies on functions.
SKI201SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA
Z303.03.03Pazarlama, sağlık hizmetlerinde pazarlama kavramı, sağlık hizmetleri pazarlamasının özellikleri diğer endüstrilerinden farklılıkları, sağlık hizmetleri pazarlamasının geçmişi ve gelişmesine etki eden faktörler, sağlık hizmetleri pazarlamasının nedenleri. Tüketici, müşteri ve hasta kavramları, Tüketici davranışları; Sağlık Hizmetleri Pazarında Pazar Bölümlendirme ve Talep Yönetimi, Tüketicilerin Sınıflandırılması ve Tüketici Davranışını Etkileyen Temel Faktörler, Tüketici Satın Alma Davranışının Türleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama araştırmaları.Marketing, the concept of marketing in health services, the characteristics of health services marketing, its differences from other industries, the history of health services marketing and the factors affecting its development, the reasons for health services marketing. Consumer, customer and patient concepts, Consumer behavior; Market Segmentation and Demand Management in Health Services Market, Classification of Consumers and Basic Factors Affecting Consumer Behavior, Types of Consumer Purchasing Behavior, marketing research in health services.
SKI223HASTANE OTOMASYONU
HOSPITAL AUTOMATION
Z122.04.03Paket bir hastane otomasyonu programında, randevu modülü, hasta kayıt modülü, fiyatlandırma modülü, Fatura yazma modülü, anlaşmalı kurumlar modülü, hizmet modülü, laboratuvar modülü, Ambar, Depo Modülü, satınalma modülü gibi idari birimleri ilgilendiren bilgi modüllerinin aktarımı.To teach the modules appointment, patient admission, pricing, contractual corporation, healthacare, laboratory, purchasing
SKI225SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
HEALTH SERVICES MANAGEMENT
Z202.03.02Sağlık hizmetlerinin Ve kurumlarının sınıflandırılması, özellikleri, Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi, Sunumu, Pazarlaması, Ekonomisi, Fiyatlandırılması, Finansmanı, Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi gibi, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu çağdaş kavramsal bilgiler içermektedir.Healthcare organizations, and clasify the healthcare organizations, their properties , administration of healthcare, marketing healthcare, pricing healthcare, total quality administration in healthcare.
SKI227SAĞLIK KURUMLARINDA KAYNAK PLANLAMASI
IN HEALTH RESOURCES PLANNING ORGANIZATION
Z303.04.03Sistem, sağlık sistemi, sağlık alt sistemleri, insan gücü, insan gücü planlaması,ücretlendirme, talep tahmin yöntemleriThe system, health system, health sub-systems, human resources, manpower planning, pricing, demand forecasting methods
SKI241MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SKI211SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE AKREDİTASYON
SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE AKREDİTASYON
S303.03.03Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve akreditasyon çalışmaları konusunda bilgi, tecrübe ve yetenek sahibi olması için sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu çağdaş kavramsal bilgiler içermektedir. Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyonun sağlık kurumlarında uygulanmasında görev almalarında karşılarına çıkan konuları izah etmek, anlatmak,It contains contemporary conceptual information that health institutions need in order to have knowledge, experience and ability on total quality management and accreditation studies in health services. To explain and explain the issues that they encounter when they take part in the implementation of Total Quality Management and Accreditation in health institutions.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG201İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW
Z303.03.03İş Hukukunun Konusu/İş Hukukunun Kaynakları/İş Sözleşmesi Kavramı/İş Sözleşmesinin Yapılması/İş Sözleşmesinin Geçerliliği/İş Sözleşmesinde Tarafların Borçları/Ücret/Ücret Çeşitleri/Ücretin Korunması/İşçi Sağlığı ve Güvenliği/İş Sözleşmesinin Sona Ermesi/İş Güvencesi/ Kıdem Tazminatı/Sosyal Güvenlik HukukuLabor Law / Labor Law Resources / Labor Contract Concept / Making of Labor Contract/ Validity of Labor Contract / Liabilities of the Parties of Labor Contract / Salary /Salary Types /Protection of Salaries/ Labor Health and Safety / Labor Contract Termination / Termination by valid reason / Termination by Justified reason .
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SKI224SAĞLIK MEVZUATI
HEALTH LEGISLATION
Z202.02.02Sağlık sektöründe yer alan hastaneler ile ilgili, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklerle, hekim ve hasta hakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili mevzuatlar.Statutes about Private hospital, doctor and patient rights, social security corporation...
SKI226TIBBİ DOKÜMANTASYON VE RAPORLAMA
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE RAPORLAMA
Z202.03.02Tıbbi döküman, dökümantasyon ve tıbbi raporlarMedical documentation, documentation and medical reports
SKI228TIBBİ TEKNOLOJİ VE YÖNETİMİ
TIBBİ TEKNOLOJİ VE YÖNETİMİ
Z202.03.02Klinik mühendisliğin tanımlanması, klinik mühendislik birimlerinin organizasyonu ve işlevleri, hastane yönetimi, hastane gelirleri ve hastaneye cihaz tedarik usulleri, klinik mühendislik birimlerinde hizmet akışını kolaylaştırmaya yönelik olarak bilgisayarların kullanılması, tıbbi cihazların satın alınma ve kabul işlemleri, tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonlarına yönelik hizmetler I, tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonlarına yönelik hizmetler II, yoğun bakım ünitelerinin kuruluşunda izlenecek yöntem ve prensipler, standardizasyon ve toplam kalite yönetimi, sterilizasyon, hastane atıkları, tıbbi gaz sistemleri, tıbbi cihazlarda emniyet kuralları, tıbbi cihaz mevzuatı.Definition of clinical engineering, organization and functions of clinical engineering units, hospital management, hospital revenues and hospital device supply procedures, use of computers to facilitate service flow in clinical engineering units, purchase and acceptance of medical devices, services for maintenance, repair and calibration of medical devices I, services for maintenance, repair and calibration of medical devices II, methods and principles to be followed in the establishment of intensive care units, standardization and total quality management, sterilization, hospital wastes, medical gas systems, safety rules in medical devices, medical device legislation.
SKI230SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
Z303.03.03Hastalık olgusu ve toplumsal, kültürel,ekonomik ve siyasal ilişkiler.Disease phenomenon and social, cultural, economic and political relations.
SKI232SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ
COST MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS
Z223.04.04Sağlık kurumlarında maliyet unsurları, maliyet yönetimi, ilk madde ve malzeme, işçilik maliyetleri, genel hizmet maliyetleri, maliyetlerin dağıtımı, maliyet hacim ve kar analizi.Cost elements, managenent of cost, clasify the cost.
SKI242MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SKI212İLKYARDIM
FIRST AID
S202.03.02İlkyardımın tanımı, önemi, acil yardım dan farkı İlkyardımın uygulama aşamaları İlkyardım da 1. değerlendirme Temel Yaşam desteği 2. değerlendirme Kanama, Şok durumlarında ilkyardım Yanıklar ve yaralanmalarda ilkyardım Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım Zehirlenmelerde ilkyardım Sıcak, soğuk çarpması ve donmalarda ilkyardım Hasta ve Yaralıları taşıma şekilleriDefinition of first aid, 1First Aid assessment Basic Life Support, 2 evaluation of bleeding, burns and injuries, first aid first aid in cases of shock fracture
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.