English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICTY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-PUBLIC RELATIONS AND PUBLICTY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AKI101KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
Z202.03.02Ders kapsamında; iletişimin tanımı, birey ve toplum açısından iletişimin önemi, iletişim süreci ve öğeleri, iletişim modelleri, iletişimde dil ve kültürün önemi, iletişim piramidi,kişilerarası iletişim tanımı, sözcüklerin doğru kullanımı, mesaj ve dizinsel yapı, iletişim düzeyleri, benliğin sunumu, kişilerarası iletişim sınıflandırması, işlevleri, sözlü iletişim, sözsüz iletişim, etkili iletişimin önemi, iletişimde dinleme ve konuşmanın önemi, iletişim stratejileri ve sorunları, beden dili özellikleri, iletişimde empati ve çatışma gibi konular öğretilerek örnek olaylarla dersin anlatımı sağlanacaktır.Effective communication techniques, listening, communication barriers, perception problems, organizational communication will be transferred in this lesson.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
HAT115HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS
Z202.06.02Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin günümüz ekonomi ve toplumdaki yeri ve önemi, tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler ve etik, ilişkili olduğu alanlar, hedef kitlenin seçimi, iletişim kanallarının belirlenmesi, algı ve itibar yönetimi, medya ile ilişkiler, kurum içi-kurum dışı halkla ilişkiler, halkla ilişkiler kampanya süreçleri.Concept of public relations, important of public relations in economy, policy end society, history of public relations, etical principles, other disiplines and public relations, relations with stakeholders and target groups, perception and reputation management, internal and external PR, the different types of PR.
HAT117HALKLA İLİŞKİLERDE METİN YAZARLIĞI
PUBLIC RELATIONS TEXT WRITING
Z213.05.03Halkla ilişkilerde yazının önemi, iş, genel ve özel yazışma türleri ve örnekleri, röportaj teknikleri, webte ve klasik medyada haber yazım kuralları, basın bülteni, davetiye ve basın dosyası içeriği, broşür, katalog vb metinleri oluşturulması, iç haberleşmede kullanılan yazı türleri, sözleşme, davetiye, rapor vb. kurumsal yazıların ve mektupların yazımı ve karşılaştırmalı incelemeleri ve sunum hazırlama ve teknikleri bu dersini içeriğini oluşturur.The importance of writing effective and stylish features, professional articles for in-house corporate literature and general publications and press releases. Writing effective on web and traditional media. Writing texts for invitation, press kits, brochure, catalog, in-house newsletters, corporate journals.
HAT121REKLAMCILIĞA GİRİŞ
INTRODUCTION TO ADVERTISING
Z021.03.02Reklam kavramının tanımı ve tarihsel gelişimi, reklamcılığın amaçları ve fonksiyonları, reklamların türleri ve sınıflandırılması, reklamcılıkta sosyal ve ekonomik görünüş, ürün konumlandırmasında reklamın yeri ve işlevi, mecra-reklam ilişkisi, reklamcılıkta yeni yaklaşımlar incelenmektedir. Reklam ajanslarında örgütsel yapı, reklam kampanyası oluşum süreci, yaratıcılık güdülemeleri, etkinlik ölçümlemesi bu derste işlenen konular arasında yer almaktadır.The content of the course generally includes the definition of advertising and historical backgroud, objectives and functions of advertising, types of advertising, the position of advertising for branding and evaluation. Organizational structure in ad agencies, advertising campaing process and contemporary perspecives for advertising are also examined in this course.
HAT151TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
BASIC PHOTOGRAPHY
Z021.03.02TEKNİK BİLGİ, YARATICILIK VE UYGULAMATechnical knowledge, creativity and practice.
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
HAT114KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLER
CORPORATE PUBLIC RELATIONS
Z202.05.02Kurumsal iletişim ve kapsamı (örgütsel, yönetimsel, pazarlama), kurum içi ve kurum dışı iletişim faaliyetleri, kurum kimliği ve kurum kimliğinin öğeleri bu dersin içeriğini oluşturur.Corporate communication and it's comprehension (organizational, managerial, marketing), internal and external communication activities, motivation techniques, corporate identity, corporate culture, corporate behaviour, corporate image and reputation.
HAT134PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
MARKETING AND CONSUMER BEHAVIOR
Z213.05.03Ders kapsamında Ahmet Hamdi İslamoğlu ve Remzi Altunışık'ın Tüketici Davranışları kitabı işlenecektir. Ders ayrıca örnek olaylar makaleler, ve diğer kaynak kitaplarla desteklenecektir.Consumer behavior concept, consumer behavior models,needs and consumption concept, motive and motivation, perception and learning, life style, culture, shopping behavior, case studies
HAT152REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI
ADVERTISING PHOTOGRAPHY
Z202.03.02REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR...MESAJ ALGISI....RENKLER ...REKLAM PRODÜKSİYONU....Things should be cared in advertising photography,advertisement production, perception of message, colors.
HAT154GRAFİK VE TASARIM
GRAPHICS AND DESIGN
Z202.03.02Tasarım yapak ve tasarıma yönelik program kulanmayı öğretmek.To design and to teach to use program about design.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AIH201İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ
COMMUNICATION LAW AND ETHICS
Z202.02.02Kitle iletişiminin önemi, Kitle iletişimin temelleri , Kitle iletişimi konusundaki uluslararası düzenlemelerWho knows how it should be the ideal relationship between education and practice is the target of public relations-conscious creation of harmonious relations wherever possible, consistent with theories that can move the participant, the group can adapt to the, questioning and analytical thinking skills, investigative, self-changing and according to the evolving global world order is always refreshing to educate public relations professionals.
HAT215HALKLA İLİŞKİLER PLAN VE UYGULAMALARI
PUBLIC RELATIONS PLAN AND IMPLEMENTATION
Z212.05.03İşletmelerde planlanmanın önemi, etkinlik planlamasının yapılma amacı, kampanya süreci, hedef kitlenin tespiti, halkla ilişkiler araçları, stratejik iletişim planı oluşturulması, etkinlik planı, bütçesi, medya planı oluşturulması, etkinlik sunumu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.The importance and the aim of strategic planning for the organisations, learning campaing processes, prepearing target audiences plans and media plans, arranging press conferences, exhibitions, panels, concerts, social responsibility programs ets. preparing sponsorship proposals, prepearing different types of events in arts, sports and educational and hospitality events, arrange speakers and celebrities.
HAT225YARATICI REKLAM KAMPANYALARI
CREATIVE ADVERTISING CAMPAIGNS
Z021.03.02REKLAMDA STRATEJİK PLANLAMA, Reklamda Stratejik Planlama, Bütünleşik Pazarlama İletişimi YARATICI FİKİR BULMA STRATEJİLERİ, Yaratıcılık ve Yaratıcı Süreç, Yaratıcı Fikir Bulma Teknikleri Yaratıcılıkta Trendler ve Ünlü Reklamcılarstrategic planning on advirtisement, integrated marketing communication, finding creative idea strategies, creativity and creative process, creative idea technics, famous advertiser
HAT235MARKA YÖNETİMİ
BRAND MANAGEMENT
Z202.05.02Marka kavramı, marka geliştirme stratejileri, marka değeri, marka imajı ve kimliği, marka tescili, marka çağrışımları, marka yayma stratejileri, ortak markalama, marka kültürü konularının küresel pazar ve Türkiye pazarında gerçekleştirilen stratejik uygulamalar kapsamında incelenmesini kapsar.Brand awareness, brand development strategies, brand equity, trademark, brand extension strategies, co-branding, brand culture, case studies.
HAT245KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI
MASS COMMUNICATION THEORIES
Z202.03.02Bu derste temel iletişim modelleri sınıflandırılarak, modellerin tarihsel gelişimi, kitle iletişim araçlarının fonksiyonları, kitle iletişiminin kültürel ve toplumsal etkilerinin değerlendirilmesi ve etki teorileri gibi konular ele alınmaktadır. Ana akım iletişim araştırmaları ve eleştirel teori incelenmektedir.Models of mass communication, mass media tools and structures, creation of messages for the masses, social, cultural and political dimensions for mass communication constitute the content of the course.
HAT255GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
VISUAL COMMUNICATIONS DESIGN
Z122.03.03Tasarım programları kullanarak iki boyutlu(afiş,dergi,kitap kapağı broşür vs)tasarımlar yapma becerisi kazanmak.Using design programs design two dimensions objects ( banner, brochure, magazine, book cover...)
HAT271MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
HAT213KRİZ YÖNETİMİ
CRISIS MANAGEMENT
S202.02.02Krizin tanımı, kriz felsefesi ve özellikleri, Kriz türleri, evreleri, nedenleri, kriz yönetimi kapsamı, kriz yönetim stratejileri, kriz yönetim modelleri, krize yönelik örgütlenme, değişim mühendisliği, itibar yönetimi, risk yönetimi, sorun yönetimi, proaktif yaklaşım, reaktif yaklaşım, kriz yönetiminde iletişim ve halkla ilişkilerin önemi, yaşanan önemli krizlerden örneklerDefinition of crisis, philosophy of crisis, characteristics of crisis, crisis management concept, kinds of crisis, crisis management models, the importance of publis relations and media in crisis management, case studies
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
HAT214HALKLA İLİŞKİLERDE SPONSORLUK
PUBLIC RELATIONS SPONSORSHIP
Z202.03.02Temel sponsorluk kavramları, modern sponsorluk yaklaşımları, sponsorluğun işlevi, sponsorluk sürecinin incelenmesi, sponsorluk yönetimi, sponsorluğun fiyatlandırılması, sponsorluk etkinliğinin ölçümü ve sponsorluk anlaşmaları bu dersin konusunun oluşturmaktadır.Main sponsorship notions, the sponsorship elements in marketing, modern sponsorship appoach, the functions of sponsorship in marketing communication, how sponsorship fits into an organizations revenue stream, budgeting of the sponsorship activities, the evaluation of the sponsorship.
HAT230MEDYA VE MEDYA PLANLAMA
THE MEDIA AND MEDIA PLANNING
Z212.05.03Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında medyanın önemi ve konumu, medya planlaması kavramı, medya planlamasında satın alma, medya izleyicisi üzerinde araştırma, bilgi kaynakları ve üretimde değerlendirme yöntemleri incelenmektedir.The content of the course includes the concept of media planning, media objectives, the relationship between media planning and marketing strategies and the evaluation of media planning. The importance and position of media in public relations and advertising, the characterisics of advertising media are focused on during this course. Also students practise about how media plan is designed.
HAT244YENİ MEDYA ORTAMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM
PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING IN NEW MEDIA
Z202.03.02Ders kapsamında yeni medya kavramı, yeni medyanın özellikleri, halkla ilişkiler ve reklam alanı ile yeni medya arasındaki ilişki, halkla ilişkiler sürecinin yeni medya ortamında işleyişi ve yeni medyanın iletişim alanına getirdiği güncel kavramlar irdelenmektedir.New media concept, the characteristics of new media, the relationship between public relations, advertising and new media, the process of public relations in new media, the new concepts realted with new media
HAT250KÜRESEL REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI
GLOBAL ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
Z202.05.02Uluslararası halkla ilişkiler ve reklam stratejileri, kuramları, uygulamaları ve örnekleri incelenir.The content of the course includes international public relations and advertising theories, strategies and case studies.
HAT252SİYASAL İLETİŞİM
POLITICAL COMMUNICATION
Z202.05.02Ders kapsamında; siyasal iletişimin tanımı, siyasal iletişim süreci, siyasal iletişimle ilintili olan alanlar, siyasal iletişim aktörleri, siyasal iletişim türleri ve yöntemleri, siyasal kampanyalar ve Türkiye'deki siyasal kampanyalardan örnekler, siyasal reklam ve siyasal pazarlama, siyasal iletişimde medyanın ve halkla ilişkilerin etkisi, siyasal iletişimde etik ve ahlak konuları üzerinde durulacaktır. Ders kapsamında Aysel Aziz'in 'Siyasal iletişim' isimli kitabı işlenecektir. Ders ayrıca örnek olaylar makaleler, ve diğer kaynak kitaplarla desteklenecektir.Definition of political communication,the process of political communication, fields that related with poltical communication, the actors in political communication, kinds and methods of political communication, political campaigns and case studies in Turkey, political advertising, political marketing, the importance of medai and public relations in political communication, ethics and morality concept in political communication
HAT272MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.