English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-FOOD TECHNOLOGY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-FOOD TECHNOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGK105GENEL KİMYA
GENERAL CHEMISTRY
Z202.03.02Madde ve Özellikleri, Atom ve atomun yapısı, periyodik tablo, Kimyasal Reaksiyonlar, Sıvılar, Katılar, GazlarSubstance and properties, atom and atomic structure, periodic table, chemical reactions, liquids, solids and gasses.
ALT103LABORATUVAR TEKNİKLERİ
LABORATORY TECHNIQUES
Z223.05.04Mikrobiyoloji ve kimya laboratuvarında uyulması gereken temel kurallar, laboratuvar ekipmanları ve cihazların tanımı ve kullanımı, laboratuvar güvenliği, deneylerdeki ön hazırlıklar, temel tanımlar, molar, normal çözeltiler, yüzde çözeltiler hazırlanması, tuz tayini vb. analizler, mikroskop kullanımı, besiyeri hazırlanması, mikrobiyoloji laboratuvarında temel hazırlık, gıdalarda mikrobiyolojik ekim yöntemleri ve değerlendirilmesi.Microbiology and chemistry lab, basic rules must be complied with, the definition and use of laboratory equipment and devices, laboratory safety, pre-preparation experiments, basic definitions, the molar, the normal solutions, solutions of the preparation, determination of salt analysis, the use of a microscope, media preparation, microbiology laboratory, basic preparation, planting methods, and microbiological evaluation of foods.
AMB105GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z223.05.04Temel mikrobiyolojik terimler ve doğru anlamlarda kullanımı, mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon yöntemleri, metabolik faaliyetleri, Bakteriler ve çevresel parametrelerle etkileşimler, Cyanobacterlerin önemi, Protozoalar, Alg ve Fungiler, Viruslar, Bakteriyal- virutik hastalıklar ve direnç, gıda kaynaklı karşılaşılan mikrobiyolojik problemlere neden olan organizmalar ve çözüm.Means of microbiological terms and using, Classification of microorganisms; isolation and identification, metabolic activities of microorganisms; relationship between bacteria and environmental parameters, important of Cyanobacteria species, Protozoa, Algae, Fungi, Virus, bacterial and viruses diseases and resistance, microbial activities and solve in food borne diseases.
AMT101MATEMATİK-I
MATHEMATICS-I
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
GDT111GIDA İŞLEME İLKELERİ
FOOD PROCESSING PRINCIPLES
Z223.04.04Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri, su aktivitesi, pH özellikleri, gıdaların bozulması, kurutma, konserve, dondurma, fermentasyon, pastörizasyon, sterilizasyon, ışınlama, mikrodalga uygulamaları, hisdrostatik basınç ve diğer temel muhafaza yöntemleri.Foods physical, chemical and microbiological properties, water activity, pH, properties, degradation of foods, drying, canning, freezing, fermentation, pasteurization, sterilization, irradiation, microwave applications, and other basic preservation techniques hisdrostatik pressure.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ABI108BESLENME İLKELERİ
PRINCIPLES OF NUTRITION
Z202.02.02Beslenmeye Giriş, Makro Besin Ögeleri, Mikro Bsin Öğeleri, Sağlıklı Yaşam İçin Temel Konular, Kalp Sağlığı ve Beslenme, Obezite ve Diyet Hazırlamada dikkat edilecek hususlar.Nutrition, Basic principles, macro and micro nutrients, basic rules for a healtier life and dietary plan.
AGK106GIDA KİMYASI
FOOD CHEMISTRY
Z223.04.04Gıdalardaki besin öğeleri ve reaksiyonlarının anlatımıExplain nutrients in foods and the reactions
AMB106GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
FOOD MICROBIOLOGY
Z223.05.04Gıda kaynaklı bozulmaların sebeplerini etkenlerini kavramak, üretimde uygulamak için gerekli bakteriyal ve fungal problemleri algılamak. Temel laboratuvar bilgisine sahip olarak bakteri ve funguslara ait laboratuvar araştırmalarının sonuçlarını anlamak adına uygulamalar yapmak , değerlendirmek ve üretimi yönlendirecek yeterliliği göstermek. Gıda sektöründe önemli olan mikroorganizmalardan en etkili 25 adedini öğrenmek. Gıda üretim yerlerinde hijyenik koşullar ve sanitasyonun sağlanabilmesi için gerekli bilgiye ulaşmak.Understanding the causes of deterioration of food-borne agents, bacterial and fungal problems in production necessary to implement detect. As bacteria and fungi have knowledge of basic laboratory research, the results of the laboratory to understand the applications on behalf of, to evaluate and demonstrate the adequacy of directing the production. Microorganisms those are important to learn the most effective in the food sector (25 different bacteria and fungi species). Parts of the hygienic conditions of food production and sanitation, access to information necessary to ensure
AMT102MATEMATİK-II
MATHEMATICS-II
Z202.03.02Önbilgiler, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, belirsiz integral, integral alma metotları, belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, belirli integral uygulamaları, kompleks sayilar, matrisler, analitik geometri ve trigonometri ile açı kavramlarıPreliminaries, Functions, Trigonometry, Limits and Continuity, Derivative and Applications, Integration and Applications, Applications of Definite Integral , Complex Numbers, Matrices, Analytic Geometry and Trigonometry
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGK201GIDA KODEKSİ VE STANDARTLARI
FOOD CODEX AND STANDARDS
Z101.02.01Gıda mevzuatının tanımı ve kapsamı, yasal düzenlemeler, kanun-tüzük ve yönetmelikler, diğer yasal düzenlemeler, yetkili kurum ve kuruluşlar, ürün tebliğleri, ürün standartlarıThe definition and scope of food legislation, regulations, laws-laws and regulations, other legal regulations, the competent institutions and organizations, product papers, product standards
AGS203GIDA HİJYENİ VE SANİTASYONU
FOOD HYGIENE AND SANITATION
Z202.03.02Hijyenin tanımı ve önemi, sanitasyon , hava hijyeni, su hijyeni, gıda işletmelerinde personel hijyeni, alet ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, bitkisel gıda üretiminde hijyen ve hayvansal gıda üretiminde hijyen, gıda zehirlenmeleriThe definition and importance of hygiene, sanitation, air hygiene, water hygiene, personal hygiene of food firms, tools and equipment hygiene, sanitation, hygiene in animal food production, hygiene in vegetable food production, food poisoning
AST101İSTATİSTİK
STATISTICS
Z202.02.02Temel kavramlar,serideki tüm değerlere bağlı olan ortalamalar,serideki tüm değerlere bağlı olmayan ortalamalar,istatistik serileri,seri türleri,serilerin grafikle gösterimi,merkezi eğilim ölçüleri,olasılık,sürekli rassal değişkenler,normal dağılım,örnekleme,hipotez testi,ki-kare testi,regresyon,korelasyon ,zaman serileri.Basic concepts, all based on values ​​in the series with averages, not averages of all values ​​in the series, statistical series, the serial types, series, graphic representation, measures of central tendency, probability, continuous random variables, normal distribution, sampling, hypothesis testing, chi-square test, regression, correlation, time series.
GDT221ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
MEAT AND PRODUCT TECHNOLOGY
Z223.04.04Ders kapsamında etin tanım, özellikleri ve elde edilmesi; etlerin muhafazası; taze et preparatlarının hazırlanması; hazırlanmış et karışımlarının hazırlanması ve et ürünlerinin hazırlanması konularında detaylı teorik ve pratik bilgiler verilirThe course covers the following themes; meat characteristics, the transformation of muscle to meat, meat preservation, fresh meat preparations, meat mixtures and meat products
GDT225GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ
FOOD BIOTECHNOLOGY
Z202.02.02Biyoteknolojiye Giriş: Biyoteknolojinin tanımı, modern biyoteknoloji, biyoteknolojiye katkıda bulunan bilim ve teknoloji Gıda Mikrobiyolojisi: Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, gıda kaynaklı mikrooganizmalar, mikroorganizmaların analiz yöntemleri, mikrobiyal gelişme kinetiği, mikroorganizma gelişmesini etkileyen faktörler, mikroorganizmaların gıda endüstrisinde kullanım alanları Biyoteknolojik Gıda Üretim Örnekleri: Gıda endüstrisinde enzim uygulamaları, ekmek mayası üretimi, fermente et ürünleri, fermente süt ürünleri, fermente bitkisel ürünler, fermente alkollü içecekler, yağlarda biyoteknolojik uygulamalar, aroma biyoteknolojisi Genetik Modifiye Gıdalar: Rekombinant DNA Teknolojisi, gıda endüstrisinde rekombinant DNA Teknolojisi uygulamaları, genetik modifiye gıdalar ile ilgili tartışmalar, yasal düzenlemelerIntroduction to Biotechnology: Definition of biotechnology, modern biotechnology, science and technology contributing to biotechnology. Enzyme applications in food industry, bread yeast production, fermented meat products, fermented dairy products, fermented vegetable products, fermented alcoholic beverages, biotechnological applications in oils, aroma biotechnology Genetically Modified Foods: Recombinant DNA Technology discussions, legal regulations
GDT227SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
SEAFOOD TECHNOLOGY
Z202.02.02Su ürünlerinde besin değerleri, kurutma, tuzlama, füme, konserve teknolojisi , marinasyon teknolojisi, soğutma ve dondurmanın bu teknolojileri anlatılmaktadır.Nutritional value of fishery products, drying, salting, smoked, canned, technology, marinating technology, cooling and freezing technologies are described
GDT229SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
DAIRY PRODUCTS AND TECHNOLOGY
Z223.04.04Sütün tanımı, önemi, kimyasal özellikleri, içme sütü teknolojisi, peynir, yoğurt, tereyağ, süttozu üretim teknolojileri ve süt işletmelerinde HACCP uygulamaları.The definition of milk, the importance of chemical properties, fluid milk technology, cheese, yogurt, butter, milk powder and milk production technologies, HACCP applications
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
GKK211MEYVE SEBZE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
ANALYSES OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS
S223.04.04Örnek alma, örneklerin analize hazırlanması, Meyve sebze işletmelerinde kullanılan genel analiz yöntemlerinden; nem (su) ve toplam kuru madde tayini, suda çözünen ve çözünmeyen kurumadde tayini, kül tayini, pH ve titrasyon asitliği tayini, karbonhidrat (şeker tayini), yağ, protein, ve askorbik asit tayini gibi konularda bazı analizlerin prensiplerinin aktarılması ve uygulamalarıSampling, Preparation of samples for analysis, moisture and total dry matter determination, Determination of water soluble and insoluble solids, ash content, pH and titratable acidity determination, determination of carbohydrates (sugar), determination of fat, protein, and ascorbic acid
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AGA204GIDA ANALİZLERİ VE KATKI MADDELERİ
FOOD ADDITIVES AND ANALYSIS
Z122.04.03Katkı maddeleri tanımlanır ve sınıflandırılır. Her bir gruba ait katkı maddelerinin özellikleri, kullanım alanları, kullanım miktarları, kulanımını sınırlayacak durumlar hakkında bilgi verilir. Gıda maddelerine uygulanan temel ve özel analizler (duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik vb) teorik ve uygulamalı olarak öğretilirThe goals of the use of food additives, their toxicologies, properties, and the changings in product caused by the food additives.
AMJ202GIDA ENDÜSTİSİNDE AMBALAJLAMA
FOOD PACKAGING INDUSTRY
Z202.03.02Gıda endüstrisinde ambalajlama teknikleri, ambalaj malzemeleri, gıdaların ambalajlanmasına ilişkin öneriler, yeni ambalajlama teknikleriPackaging techniques in food industry, packaging materials, suggestions for food packaging, new packaging technologies
AOG202ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ
SPECIAL FOOD TECHNOLOGY
Z202.03.02Şeker teknolojisi, glikoz şurubu üretimi, kakao ve çikolata teknolojisi, şekerleme teknolojisi, şekerleme çeşitleri, çay teknolojisi, kahve teknolojisi, alkollü ve alkolsüz içecekler, tahin pekmez, pestil, helva ve fonksiyonel gıdalar ve bu gıdalara ilişkin kalite kriterleri anlatılacaktır.Sugar technology, the production of glucose syrup, cocoa and chocolate technology, sugar technology, sugar, tea technology, technology, coffee, alcoholic and non alcoholic drinks, molasses, sesame oil, fruit pulp, candy and foods, functional foods and this will be explained on the quality criteria.
GDT222TAHIL ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
GRAIN PRODUCTS TECHNOLOGY
Z223.04.04Tahılın beslenmedeki önemi, ticari öneme sahip tahıllar, buğday morfolojisi ve bileşimi, buğdayda kalite takdiri ve standardizasyon, buğdayın öğütülmesi ve un eldesi, unun ambalajlanması ve depolanması, ekmek üretimi, makarna üretimi, bisküvi, kraker ve kek üretimi, nişasta üretimi, kahvaltılık tahıllar.The importance of cereals in nutrition, commercially important cereals, morphology and composition of wheat, discretion of wheat quality and standardization, wheat milling and production of wheat flour, packaging and storage of flour, production of bread, production of macaroni, biscuits, cracker and cake production technologies, starch production, breakfast cereals
GDT226HAZIR YEMEK TEKNOLOJİSİ
CATERING TECHNOLOGY
Z202.03.02Hazır yemek sektörünün tarihçesi, hazır yemek teknolojisinde pazarlama ve fiyatlandırma, hazır yemek işletmelerinde alt yapı koşulları, satın alma ve muhafaza, menü planlama, yemek hazırlama yöntemleri, ve sunum teknikleri, pişirme ekipmanlarının tanıtılması işlenecektir.Catering sector, the history, technology, marketing and pricing, ready meals, convenience food establishments conditions of infrastructure, procurement and storage, menu planning, food preparation methods, and presentation techniques, the cooking equipment will be introducing
GME202GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNE VE EKİPMANLARI
FOOD INDUSTRY MACHINERY AND EQUIPMENTS
Z202.02.02Gıda endüstrisinde kullanılan ayırıcılar, karıştırıcılar, filtreler, ısı değiştiriciler, homojenizatörler, kurutucular, dondurucuların çalışma prensipleri ve özellikleri.Separators, mixers, filters, heat exchangers, homogenizers, dryers, working principles and properties of freezers used in food industry.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
GDT224BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ
VEGETABLE OIL TECHNOLOGY
S202.02.02Beslenmemizde yağların önemi, insan gıdası olarak yağın tanımı ve temel bileşimi, yağ hammaddelerinin depolanması ve temizlenmesi, ham yağ eldesi için yağlı tohum ve meyvelere uygulanan ön işlemler, presleme ve ekstraksiyon yöntemleri ile yağ eldesi, ham yağın rafinasyonu ve rafinasyon aşamaları, zeytinyağı üretimi, yağların hidrojenasyonu ve margarin üretimi, yağların bozulması ve muhafazası.Importance of oils in our nutrition, definition and composition of oil, storage and cleaning of oil seeds, pretreatments for oil crude production from oil seeds and fruits, oil crude production with pressure and solvent extraction, refining of crude oil and stage of refining, olive oil pruduction, hydrogenation of oils and margarine production, degradation and preservation of oils
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.