English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-FOREIGN TRADE (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-FOREIGN TRADE (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AIE101INTRODUCTION TO ECONOMICS
INTRODUCTION TO ECONOMICS
Z303.04.03Genel ekonomi kavram ve prensipleri; piyasa ve piyasa dengesi: arz-talep; piyasa türleri ve firma dengesi; para, banka ve ulusal hesaplar; Para ve maliye politikaları; tasarruf, yatırım ve büyüme.General terms and principles of economics; market and market equilibrium: demand-supply; market types and firm equilibrium; introduction to money, banking and national accounts; monetary and fiscal policies; saving, investment and growth.
AIL101INTRODUCTION TO LAW
INTRODUCTION TO LAW
Z202.04.02Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konularda temel oluşturur.The basic principles, nature, functions and sources of law, concepts of justice and equity Legal concepts and fundamentals of legal reasoning Normative character of law and morality, legitimacy of law and relationship between social order and law.
AMT105MATHEMATICS
MATHEMATICS
Z202.04.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
APE103PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
BIL124INFORMATION TECHNOLOGIES - I
INFORMATION TECHNOLOGIES-I
Z202.02.02
FTE143COMMERCIAL REPORT WRITING
COMMERCIAL REPORT WRITING
Z202.06.02Bu ders işletmelere yönelik rapor yazma becerileriyle ilgili stratejik bilgileri içermektedir. Hazırlık, yapılandırma yazma ve sunma gibi farklı aşamaları içine alacak şekilde rapor yazımı ve sunumunun temel aşamaları ve kritik unsurlarına odaklanmaktadır.This course will provide attendees with a toolkit to improve business report writing skills. It focuses on the key elements of writing and presenting business reports such as: Preparation, structure, writing and presenting.
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ABA102INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION
INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION
Z303.04.03İşletme ve ekonomi çevreleri; işletme etiği ve sosyal sorumluluk; şirket türleri; küçük işletmeler, girişimcilik ve franchising; süreç olarak yönetim, yöneticilik ve esnek organizasyon prensipleri; mal- hizmet üretimi ve istihdam politikalarında kalite yönetimi; İstihdam politikalarında kalite yönetimi; İşletme yönetiminde motivasyon ve iş tatmini; Müşteri ilişkileri yönetimi aracı olarak pazarlama; ürün dağıtım ve promosyon politikaları; muhasebe ve hesap bilgilerini kullanmak; finansal yönetim.The world of business and economics; Business ethics and social responsibility in business; Choosing a form of business ownership; Small businesses, entrepreneurship, and franchises; Understanding the management process and creating flexible organizations; Producing quality goods and services; HRM; Marketing, distributiona and promotion channels; Using accounting records and mastering financial management.
AIA101INTRODUCTION TO ACCOUNTING
INTRODUCTION TO ACCOUNTING
Z122.04.03Muhasebe kavramı, hesap türleri, kayıt türleri, bilanço, gelir bildirimi, nakit akışı, operasyonel akış, tahmin metotları ve uygulamalar.1.Accounting concept and fields, 2.Introduction to accounting: accounts, types and recording ways, trial balance, balance sheet, income statement, statement of cash flows 3.Operation flow in accounting: opening entry, accounting transactions, cost flow assumption methods, closing entry, and preparing the financial statements 4.Applications
APE104PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ATL102TRADE LAW
TRADE LAW
Z202.02.02Şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, ticari senetler konusunda teori uygulamaya yönelik temel bilgiler verir.Negotiable instruments law,Company law,Commercial paper law and their applications.
BIL125INFORMATION TECHNOLOGIES - II
INFORMATION TECHNOLOGIES-II
Z202.02.02
FTE112GENERAL TERMS OF INTERNATIONAL TRADE
GENERAL TERMS OF INTERNATIONAL TRADE
Z122.03.03Uluslararası ticaretin kurumları, terimleri, uygulamaları, önündeki engeller ve küreselleşme-uluslararası ticaret ilişkisiBasic concepts, approaches, applications and handicaps concerning international trade, the relation between the globalization and international trade.
FTE154PRACTISING EXPORT & IMPORT
PRACTISING EXPORT & IMPORT
Z021.03.02Dış ticaretin temel kavramları, İhracat, İhracatçı, İthalat, İthalatçı, ilgili mevzuat ve uygulamalara ilişkin temel bilgilerBasic terms of international trade: export, exporter, import, importer, rules and regulations concerning international trade.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM104WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AFA102FINANCIAL ACCOUNTING
FINANCIAL ACCOUNTING
Z122.04.03Muhasebe kavramı, geçici bilanço ve mali bilanço, değerleme, Türk vergi hukuku, dönem sonu işlemleri, gelir tablosu ve bilançonun hazırlanmasıBasic concepts of accounting, trial balance and financial statement, the relationships between accounts, trial balance and financials, valuation concept within IFRS and Turkish Tax Legislation, period end transactions, preparation of income statement, preparation of balance sheet.
AME201MARKETING
MARKETING
Z202.03.02Pazarlamanın temel kavramları, satış, mübadele, arz, talep odaklı pazarlama, stratejik yaklaşımlar, müşteri ihtiyaç, istek ve talepleri, büyüme ve küçülme stratejilerini geliştirme, pazar segmenti, rekabetçi stratejiler, yeni ürün geliştirme, pazarlama kanalları ve satış promosyonu.Basic concepts of marketing, sales, exchanges, supply-demand oriented marketing, strategic approaches, customer needs, demands and desires, developing growh and regression strategies, market segmentation, competitive strategies, new product development, marketing channels and sales promotion.
FTE211INTRODUCTION TO FINANCE
INTRODUCTION TO FINANCE
Z303.03.03Finansal çevre, Finans departmanlarının şirketlerdeki tanımı ve görevi, bugünkü değer, gelecek değer kavramları ve bunlara ilişkin uygulamalarFinancial environment, work definition and function of finance departments in businesses, current value, future value and several applications concerning these topics.
FTE243EU LAW AND LEGISLATION
EU LAW AND LEGISLATION
Z303.03.03AB hukukunun temel kavramları, AB hukukunun temel kaynakları, kurucu anlaşmalar, temel yasama kurumları, yasama araçları ve prosedürleriEU legislative institutions, decision-making procedures and processes, Court of Justice and the Court of First Instance, sources of Community Law (Treaties, Secondary Legislation etc.)
FTE245INTERNATIONAL LOGISTICS
INTERNATIONAL LOGISTICS
Z303.03.03Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi hakkında genel kavramlar; ulaştırma; depolama; nakliye; dijitalleşme; paketleme; satın-alma; envanter yönetimi; uluslararası lojistik; lojistik üsler ve Türkiye’nin konumu.International logistics terms; components of logistics; logistics and SCM: transportation, warehousing, materials handling, computarization, packacing, procurement, inventory management; integrated logistics and performance assesment techniques.
FTE251PROFESSIONAL ENGLISH-III
PROFESSIONAL ENGLISH-III
Z202.05.02İleri düzey gramer alıştırmaları, metinsel incelemeler, genel ve alan bazlı kelime hazinesi geliştirme, alan bazlı diyaloglar, sözlü ve yazılı iletişim yöntemleriAdvanced grammer exercises, textual analysis, general and sector specific vocabulary, sectoral dialogues, oral and written communication.
FTE253CUSTOMS REGIMES
CUSTOMS REGIMES
Z122.03.03Uluslararası gümrük terminolojisi, politika, rejim ve prosedürleri ile teslim şekilleri, ödeme metotları ve belge yönetimi gibi alt bileşenler.International customs terms, policies, regimes and procedures, including incoterms, documentation and payment methods.
YUM203WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ABS102BEHAVIORAL SCIENCES
BEHAVIORAL SCIENCES
S202.02.02Davranış bilimlerine giriş, kültür, sosyalizasyon, gruplar, kurumlar ve toplumlar, aile, sosyalleşme, sosyal etkileşim, iletişim, öğrenme, öğrenme türleri, karar alma, kollektif karar alma süreçleri, liderlik ve liderlik özellikleriThe course content covers; basic terms of behavioral sciences, culture, socialization, social interaction, interpersonal communication, decision-making, leadership and managerial skills.
FTE213TURKISH ECONOMY: STRUCTURES AND DYNAMICS
TURKISH ECONOMY: STRUCTURES AND DYNAMICS
S202.02.02Bir ülke ekonomisini incelerken kullanılan göstergelerin neler olduğu, bu göstergelerin nasıl yorumlandığı ve Türkiye ekonomisini dönemler itibariyle ve olayları ile öğrenme, yorumlama ve dünyadaki diğer ülke ekonomileri kıyaslayabilme yeteneği kazandırabilmek temel hedefler arasında görülmektedir.The main objectives are to search with the indicators used which is useful for examining the economy of a country, how these indicators are interpreted, and learning and interpreting the Turkish economy in terms of periods and events, and being able to compare the economies of other countries in the world.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMF202MANAGERIAL FINANCE
MANAGERIAL FINANCE
Z303.03.03Finansal yönetimin temel kavramları, finansal tablo analizi, işletme ve risk analizi, değerleme yöntemleri, menkul kıymet değerleme, varlık, borç ve özkaynak betası, sermaye yapısı teorileri ve işletme değeri, dengeleme teorisi, sinyal ve temsil maliyet teorisi, temettü dağıtımına ilişkin yaklaşımlar, finansal risk türleri ve türev ürünlerin kullanımı, birleşme ve satın almalar.Ratio analysis, vertical and horizontal analysis, valuations.
FTE222INTERNATIONAL MARKETING
INTERNATIONAL MARKETING
Z202.04.02Ders içeriği uluslararası pazarlamaya küresel yaklaşımlar, dışa pazarlara açılma stratejileri, piyasa pozisyonu, üretim ve fiyatlama politikaları, dağıtım kanalları ve promosyon stratejileri konularını kapsamaktadır.The course content is comprised of global approaches to international marketing, global market positioning, strategic alliances, global production and pricing policies, distribution channels and promotions sources and strategies.
FTE248E-COMMERCE
E-COMMERCE
Z303.03.03Dersin içeriği teorik ve uygulamalı olmak üzere iki temel kısımdan oluşmaktadır. Teorik düzeyde öğrenciler dijitalleşmenin işletmelere sağladığı olanaklar, dijitalleşme altyapısı, sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm olanakları konusunda bilgi edinirken, uygulamalı düzeyde teknik altyapının temel bilgisine sahip olurlar ve mevcut programları temel düzeyde kullanabilme becerisi geliştirirler.This course is comprised of two main parts as theoretical and practical. On the theoretical level, students get the knowledge of the benefits of digitalization for the businesses, digitalization infrastructure, its problems, needs and solutions, on the other hand they learn about the technical infrastructure on the practical level and acquire the skills of operating the existing programs on a basic level.
FTE252PROFESSIONAL ENGLISH-IV
PROFESSIONAL ENGLISH-IV
Z021.05.02Ticari yazışmalar, genel ve alan bazlı kelime bilgisi geliştirme, alan bazlı metinleri okuma-anlama, alana yönelik sözlü ve yazılı iletişim kurma.Use of advanced grammer, general and sector specific vocabulary, textual analysis and writing business correspondance.
FTE254FINANCE OF INTERNATIONAL TRADE
FINANCE OF INTERNATIONAL TRADE
Z202.03.02Uluslararası finans, küresel finansal pazarlar, çokuluslu firmalar ve operasyonları dersin ana içerik konularını oluşturmaktadır. Ayrıca, yabacı döviz piyasaları, uluslararası finansal piyasalar, uluslararası bankacılık, Türev (ikinci) piyasalar, risk yönetimi ve yatırım kararlarının küresel piyasalar göz önünde bulundurularak incelenmesi konuları da dersin içeriğini oluşturur.International finance introduces students to global financial markets and operations of multinational firms. Topics are foreign exchange markets, international financial markets, international banking, currency derivative markets, euromarkets, risk management, and investment decisions in the global marketplace.
FTE256EXPORT AND IMPORT LEGISLATION
EXPORT AND IMPORT LEGISLATION
Z303.04.03Yasal çerçevede ithalat-ihracat ile ilgili teknik kavramlar, ithalat-ihracat süreçleri ve işleyişi, ilgili kurum ve programlar.Fundamentals of export-import, export-import legislations, related institutions and programmes.
GRI203ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YUM204WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
FTE212CURRENT TRENDS IN GLOBAL ECONOMY
CURRENT TRENDS IN GLOBAL ECONOMY
S202.02.02
FTE246EU FUNDS AND PROGRAMS
EU FUNDS AND PROGRAMS
S202.02.02Dersin içeriği; katılım öncesi fonlar, yapısal fonlar, araştırma, geliştirme ve eğitim fonları ile proje yazımı, proje döngüsü ve yönetimi konuları kapsamaktadır.The course content covers; Funds of Regional Policy, Pre-Accession Financial Instruments, Community Initiatives, Funds for Research and Development Policy, Funds for Education, Leonardo Da Vinci Programme,Youth Programmes, Project cycle and management.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.