English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-CHILD DEVELOPMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-CHILD DEVELOPMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMT109MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Temel Kavramlar, Sayılar, Üslü- Köklü Sayılar ve Özellikleri, Kümeler, Çarpanlara Ayırma, 1. ve 2. Dereceden Denklemler, Denklem Sistemleri ve Çözümleri, Mutlak Değer, Eşitsizlik, Oran-OrantıBasic Concepts, Numbers, Exponential- Root Numbers and Properties, Sets, Factorizing, First and Second Degree Equations, Equation Systems and Solutions, Absolute Value, Inequalities, Ratio and Proportion
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
CGP111ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI
MOTHER AND CHILD HEALTH
Z202.03.02Anne-çocuk sağlığının önemi, Türkiye ve dünyadaki mevcut durum hakkında bilgi, kadın sağlığına etkili faktörler, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemdeki sık karşılaşılan sağlık sorunları, yenidoğan sağlığı, emzirme (laktasyon), cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kadın ve çocuk sağlığını koruma ve yükseltme stratejileriDefinition of health, factors affecting mother and child health, mother and child mortality, mother and child health status in Turkey, Reproductive system, Family planning, Sexually transmitted diseases, Pregnancy, Metabolical, endcrinological, hematological and cardiac diseases during pregnancy, Prenatal development, Birth, Confinement and lactation, Neonatal period, Neonatal reflexes, Growth and development, Immune system, children's diseases.
CGP113OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO PRESCHOOL EDUCATION
Z303.05.03Okul Öncesi eğitimin tanımı, amaçları ve önemi. Okul Öncesi dönem çocuklarının temel özellikleri ve gereksinimleri. Okul öncesi eğitimin temel İlkeleri. Okul öncesi eğitiminin ilgili olduğu diğer bilim dalları ve okul öncesi eğitiminde psiko-sosyal davranışlar, dil gelişimi ve okul başarısı üzerindeki etkileri ile ilgili araştırma sonuçları. Okul öncesi eğitime temel olan görüşler. Okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi. Dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimi. Okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri, fiziksel ve eğitsel ortamları. Okul öncesi eğitimde temel alışkanlıkların ve sosyal becerilerin kazandırılması. Okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan öğretmen ve diğer personel özellikleri, görev ve sorumlulukları. Okul öncesi eğitimde okul-aile işbirliği. Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliğiConcept of early childhood, Definition and importance of preschool education , principles of preschool education, Historical development of preschool education , Early childhood education in Turkey, Relationship between preschool education and other disciplines, Basic characteristics and needs of preschool aged children, Types of preschool education institutions, environmental properties of preschools , security in preschools, Preschool staff, School-family collaboration, Gaining basic habits and social skills, Types of activities included in preschool curriculum, Regulation of Preschool Education Institutions
CGP115PSİKOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY
Z202.04.02Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), davranışın biyolojik temelleri, insan gelişimi, algı, duyum, bellek, zeka, güdülenme ve duygular, normal dışı davranışlar ve savunma mekanizmaları hakkında temel kavram ve ilkelerini içermektedir.Connection of psychology with the other sciences, major areas of psychology, methods of research in psychology, psychological approaches, biological foundations of psychology nervous system, perception, attention, emotions excitement, motivation, anxiety defence mechanism, normal and abnormal behaviour
CGP121ÇOCUK VE DRAMA
CHILD AND DRAMA
Z223.05.04Eğitimde dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Çocuklarla drama uygulamalarının tarihsel gelişimi, Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. Eğitimde dramanın(Yaratıcı drama) uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Eğitimde drama(Yaratıcı drama) 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. Eğitimde drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Eğitimde dramanın çocuk gelişimi bölümünde kullanma olanakları, eğitimde dramanın çocuğun gelişim alanlarına(sosyal-duygusal,özbakım,psikomotor,dil) etkisi. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Basic concepts about drama, differences between drama and theatre. Psychodrama, creative drama, drama-play and drama in education. Planning the creative drama process in education. Historical development of drama. Application steps of creative drama. Classification of creative drama according to age and developmental stages. Componants of drama. Characteristics of drama teachers. Drama as a teaching and learning method. Relationship of drama with child development discipline. Effects of drama on childrens developmental areas . Drama techniques. Practical studies.
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
CGP112ÇOCUK GELİŞİMİ-I
CHILD DEVELOPMENT-I
Z303.05.03Gelişim ilkeleri, gelişimde temel kavramlar, gelişim dönemleri, gelişime etki eden faktörler.Fiziksel gelişim, Psikomotor gelişim, Bilişsel gelişim, Dil gelişimi kavramları ve kuramlarıDevelopmental theories, Basic concepts of development, Principles of development, Stages of development, Physical development, Psychomotor development, language development, Cognitive development, Sensory development
CGP122ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA
CHILDREN'S LITERATTURE AND MEDIA
Z202.03.02Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitapları ile tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Basılı ve görsel çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler (tasarım, içerik, eğitsel). Bu özelliklerin çocuk edebiyatında Türk ve dünya klasiklerinden seçilen örnekler üzerinde incelenmesi. Niteliksiz yayınların çocuğun gelişimine olan olumsuz etkileri. Çocuk kitaplarının yaş gruplarına uygunluğu ve çocuk kitap ilişkisi. Çocuk edebiyatı türleri ( şiir, destan, masal, öykü, roman, tekerleme, bilmece v.b) özellikleri ve çocuğun gelişimine olan katkıları. Okulöncesi eğitimde Türkçe dil etkinlikleri ve bu etkinliklerin planlanmasında, uygulanmasında temel ilkeler ve dikkat edilecek noktalar. Türkçe dil etkinlikleri sırasında kullanılacak araç-gereç özellikleri. Etkinliğin uygulanmasında kullanılan yöntem ve teknikler.Definition and importance of child literature, relation between child and literature, choise of proper books and visiual literary for ages, qualities which must be in child literature, importance of child literature in development of child, descriptions of child books, methodology and the use of material in the education of native language.
CGP124ÇOCUK VE MÜZİK
CHILD AND MUSIC
Z122.03.03Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar. çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi. Okul öncesi eğitiminde müziğin önemi. Okul öncesi eğitimde kullanılan müzik türleri ve çalgılar. Müzik etkinliklerinde kullanılabilecek ritim araçları ve özellikleri. Temel müzik bilgileri. Okul öncesi çocuğa uygun şarkı seçimi. Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik etkinlik türleri. Okul öncesi eğitim kurumlarında şarkı söyleme, ritim, ses ayırt etme, müzik dinleme, Yaratıcı drama ve yaratıcı dans çalışmaları. Eşlik çalgısı eğitimi. Rutin etkinliklerde, serbest zaman ve grup etkinliklerinde müzik. Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik saatini planlama ve uygulama.Importance of musical activities in preschool education, Singing techniques, diaphragm, Types of musics used in preschool activities. Musical notes. Designing rhythm instruments, Musical instruments used in preschool activities. Orff instruments. Developing song repertoires. Instumental training. Solmization. Techniques used in preschool education: Orff, Dalcrose, creative drama. Different types of music and musical instruments. Performance activities in preschool music education. Planning musical activities. Types of musical activities and developing repertoires. Dictation and decipher activities.
CGP126ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ
TEACHING AND LEARNING TECHNIQUES
Z202.03.02Öğrenme ve öğretme süreci ile ilgili temel kavramlar. Öğrenme kuramları: Davranışçı yaklaşımlar, Bilişsel yaklaşımlar, Duyuşsal kuramlar. Öğrenme ve öğretimin ilkeleri. Çocuklarda öğrenme süreci. Öğrenme stilleri. Öğretim analizi. Öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları. Öğrenme ve öğretme etkinliklerinin planlanması. Öğretim yaklaşımları. Öğretim yöntemleri. Grupla öğretim teknikleri. Sınıf dışı öğretim teknikleri. Problem çözme teknikleri. Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları.Basic concepts: teaching, learning, assessment, reinforcement. Relationship between learning and development, Theories of learning: Behavioral approaches, Theories of learning: Cognitive approaches , Theories of learning: Sensorial approaches ,Principles of learning and teaching, Learning process . Learning styles, Teaching analysis, Planning the activities,Teaching approaches: learning through presentation, learning through discovery, learning through research, problem solving, Methods of teaching: narration, question, discussion, case study, project-based learning, experiment, observation, drama, Group teaching teachniques: brain storming, six hats, analogy, Other learning activities: homework, interview, trip, exhibition, museums, Problem solving techniques, Responsibilities of teachers in incresing the quality of teaching
CGP158SOSYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
Z202.02.02Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, diğer bilimler ile ilişkisi, birey, grup ve sosyal psikoloji, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür ve toplumsal değişmeDefinition and importance of sociology. Major areas of sociology. Social approaches. Existence of sociology in Europe and Turkey. Individual and social groups. Social movement, statute, class and class distinction, culture.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CGP211ÖZEL EĞİTİM-I
SPECIAL EDUCATION-I
Z202.02.02Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar. Özel eğitimin amacı, önemi ve temel ilkeleri. Özel eğitimin tarihçesi. Özel eğitim gerektiren engele neden olan temel etmenler. Özel eğitimde eğitim ortamlarının hazırlanması.Özel eğitim programının özellikleri. Bireyselleştirilmiş eğitim programı. Bireyselleştirilmiş öğretim programı. Özel eğitim gerektiren çocukların sınıflandırılması: Zihinsel engeli olan çocuklar; Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar; Dil, konuşma ve iletişim bozukluğu olan çocuklar; İşitme engeli olan çocuklar:-tanım, -nedenler, -tanılama/değerlendirme, -yaygınlık, -özellikler, -öğretmenlere önerilerBasic concepts about special education. Goals,importance and basic principles of special education. Factors that cause disabilities. Setting the educational environment.Properties of special education programs. Individualized Education Program. Individualized Teaching Program. Classification of children with special educational needs: Mental retardation, Learning disabilities, Speech, language and communication disabilities, Hearing impairment: Types, causes, symptoms, treatment
CGP213ÇOCUK RUH SAĞLIĞI
CHILDREN'S MENTAL HEALTH
Z303.03.03Ruh sağlığı, tanımı, önemi, tarihsel gelişimi. Ruh sağlığı ile ilgili kuramlar. Ruhsal gelişim dönemleri.. Çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları (Kekemelik, enürezis, enkoprezis, parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozuklukları, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme) Aile içindeki özel durumlar ( boşanma, üvey anne-baba, ebeveyn ölümü, yeni bir kardeşin gelişi v.b) Ana-baba tutumları ve çocuk ruh sağlığına etkileri. Ruh sağlığını etkileyen diğer faktörler. Ergenlik dönemi özellikleri, çocukluk ve ergenlik çağında depresyon. Gençlik çağı ve sorunları. Kuşaklar arası çatışma.Definition and importance of mental health. Historical development and theories about mental health. Stages of mental health. Children’s books. Effects of television, sinema and internet on developmental stages. Mental development: concept of intelligence, factors affecting intelligence, multiple intelligence, mental retardation.Family: family dynamics, inter-family relations, communication between siblings. Raising a child: attachment, moral education, sexual education. Travmatic experiences and child: diseases, death, emigration, marriage problems and divorcement, sibling relations, being a step mom, step father or step child, socioeconomical problems, child abuse. Issues in mental health: adaptation problems, fears, dependence, stuttering, tics, enuresis, encopresis, autism, behavioural problems. Development in adolescence: physical development, cognitive development, emotional development, psychosexual development, social development, intergenerational conflicts, psychological problems. Researches in Turkey about child mental health. Children’s rights.
CGP215ÇOCUK VE OYUN
CHILD AND PLAY
Z202.03.02Oyunun tarihsel gelişimi, oyunun tanım ve özellikleri, okul öncesi eğitimde oyunun yeri ve önemi, oyun kuramları, gelişime bağlı oyun aşamaları, oyun çeşitleri ve özellikleri, oyun aracılığıyla çocuğu tanıma yöntemleri, oyun materyallerinin ideal özellikleri ve materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler, oyun saatinin planlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar, eğitsel amaçlar doğrultusunda oyun ve yaratıcı materyal geliştirme,oyun yolu ile uyumsuz çocuklarda davranış değişikliği yaratmaHistorical development of games. Games and toys in Turkish culture and examples from world cultures. Concepts about play development and games. Characteristics of play. Theories of play development: classical theories, dynamic theories and cognitive theories. Developmental stages of play. Types and characteristics of play. Role of play in identification of children. Role of play as a teaching method. Play materials appropriate for age groups. Characteristics of play materials. Important points in selection of play materials. Important points in planning preschool playtimes. Developing creative materials and games for preschool children. Modifying behavioural problems by games.
CGP217ÇOCUK GELİŞİMİ-II
CHILD DEVELOPMENT-II
Z303.05.030-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar.personality development: concepts about personality, State Approach, factors affecting self-hood development, Freud’s Personality Theory. Social development: first social relation (maternal addiction/momism), searching for autonomy, Havighurst’s Theory of Personality Development. Psychosocial development: basic concepts in psychosocial development, Ericson’s Stages of Psychosocial Development. Emotional development: Bowlby and Ainsworth’s Attachment Theory, basic kind of emotions and defence mechanizms. Moral development: factors affecting moral development, Piaget’s Theory of Moal Development, Kohlberg’s Stages of Moral Development. Sexual development: Freud’s Stages of Psychosexual Development, learning gender roles, parent attitudes towards sexual education, answering questions about sexuality, sexual education of mentally retarded children,
CGP221MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
CGP223EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME
EDUCATIONAL MATERIAL DEVELOPMENT
Z223.04.04Eğitimde araç gereç geliştirme ile ilgili temel kavramlar. Materyallerin önemi ve gelişim alanlarına olan katkıları. Oyuncakların tarihsel gelişimi. Materyal tasarım süreci. Eğitimde Artık materyallerin yeri ve önemi. Kavram ve duyu eğitimi materyalli. Farklı gelişim özellikleri gösteren çocuklar için Araç gereç geliştirme. Çocukluk dönemi materyalleri ve yaratıcılık. Erken çocukluk döneminde çocuklarla materyal yapım aşamaları. Eğitimde teknoloji Kullanımı. Eğitimde materyal değerlendirme ölçütleri. Sınıf içi uygulamalar.Material development process in preschool education. The importance of materials. Contributions of educational materials to different areas of development. Material design: design process, formal spesifications, source materials, principles of design. Features of effective materials. Developing educational materials appropriate to developmental areas. Two dimensional materials used in preschool education. Three dimensional materials used in preschool education. Development of computer-aided teaching materials used in preschool education. Contributions of educational materials to creativity. Evaluation of educational materials. Developing educational materials appropriate for children with special educational needs. Practice: Developing visual /auditory materials. Practice: Developing three dimensional materials. Practice: Developing computer-aided materials. Assessment of practical studies.
CGP225ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK
ART AND CREATIVITY IN CHILDHOOD
Z202.03.02Yaratıcılığın tanımı ve özellikleri, yaratıcılık ile ilgili kuramlar, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığın gelişimini etkileyen faktörler, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri, çocuklarda estetik algısının gelişimi,çocukta grafik faaliyetlerinin gelişimi, çocuk resminin gelişim aşamaları ve özellikleri, çocuk resmine anne-baba ve eğitimci yaklaşımları, çocuk resimlerini değerlendirme, sanat etkinliklerinde kullanılan malzemeler, yaratıcı materyal geliştirme, sanat etkinliklerinin amaçları, eğitsel amaçlara uygun sanat etkinlikleri planlama, uygulama ve değerlendirmeBasic concepts about art and creativity. Importance of creative thinking. Theoretical approaches. Relationship between creativity and intelligence. Development of creativity. Social, emotional and cultural factors that affect the development of creativity. Characteristics of creative children. The role of education in developing creativity. Development of aesthetic perception. Development of graphical activities. Development of picture drawing. Characteristics of children's pictures. Parental and teacher approaches in art activities. Assesment of children's pictures. Types of materials and surfaces used in preschool art activities. Goals of preschool art activities. Planning, applying and assessing preschool art activities. Planning preschool art activities. Usage of museums as educational environments
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
CGP239ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ
VALUES EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
S303.03.03Değerler eğitiminin tanımı, önemi ve amacı, değerler eğitiminde eğitimin kapsamı, okul öncesi dönemde değerler eğitiminin tanımı ve kapsamı, değerler eğitiminde farklı yaklaşımlar (Değer Belirginleştirme Yaklaşımı, İnsani Değerler Analizi Yaklaşımı, Bilişsel Gelişimsel Yaklaşımı, Duyarlılık Ahlakı Yaklaşımı, Yapılandırmacı Ahlaki Eğitim Yaklaşımı, Bütünleştirici Etik Eğitim Yaklaşımı, Sosyal Alan Yaklaşımı), toplumsal ve bireysel değerler eğitimi, toplumsal değişimler ve değerlere etkisi, toplumsal bağlamda değerler eğitimine duyulan gereksinim, ahlaki değerlerin gelişimine farklı yaklaşımlar ( Piaget, Kohlberg, Gilligan, Noddings, Turiel, Eisenberg), eğitim programlarında karakter eğitimi stratejileri (tüm okulu kapsayan ve sınıflarda kullanılan stratejiler), okul öncesi dönemde değerler eğitiminin gelişimsel açıdan önemi, okul öncesi dönemde kazandırılacak temel değerler, kaynaştırma öğrencileri açısından okul öncesi eğitim programında yer alan değerlerin kapsamı ve kazandırılması, okul öncesi eğitim programının değerler açısından uluslararası örneklerle karşılaştırılması, program felsefesi ve değerler eğitimi arasındaki ilişki (Reggio Emilia, Felemenk Yaklaşımı, Waldorf Eğitimi, High / Scope Yaklaşımı), okul öncesi dönemde değerler eğitiminde öğretmen, okul ve alenin rolü, okul öncesi dönem değerler eğitimi uygulamaları, değerler eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerDefinition and importance of values education. Scope of values education.Different approaches about values education: philosophical foundations. Moral Values Education: Character Education ( Traditional, Modern), Value Clarification, Analysis of Human Values, Cognitive Developmental Approach, Moral Sensitivity,Constructivist Moral Values, Integrative Ethics Education, Social Space. Social values education. Individual values education. Values education in social context. Importance of morality in context of values education. Character education strategies in programs. Values education in preschools. Comparison of pre-school education program with international models , in terms of values.The role of the teacher and school in values education. The role of the family in values education. Preschool values education practices
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CGP212ÖZEL EĞİTİM-II
SPECIAL EDUCATION-II
Z202.02.02Fiziksel Yetersizliği/Süreğen Hastalığı Olan Çocuklar, Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklar, Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar, Kavram Analizi, Beceri Analizi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama ve Öğretim Programı Geliştirme, Davranış Kontrolü, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ev Programı Geliştirme: Aile KatılımıPhysical impairments, Autism Spectrum Disorder, Gifted and Talented Children, Visual impairments, Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Concept analysis, Skill analysis, Individualized teaching program, Behavior control, Home programs: family involvement.
CGP214ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ
MOTHER AND CHILD NUTRITION
Z202.02.02Besin öğeleri ve vücutta kullanımı, beslenme ile ilgili tanımlar, besin piramiti ve besin planlama ilkeleri , gebelik döneminde beslenme, emziklilik döneminde beslenme, 0-1 yaş döneminde beslenme, okul öncesi dönem çocuklarında beslenme, okul dönemi beslenmesi, , besin hijyeni, çocuklarda malnütrisyon durumu, çocuklarda ve yetişkinlerde obezite konularını kavramak.Food elements and their use in the body, definitions related to nutrition, food pyramid and principles of food planning , nutrition during pregnancy, nutrition during breastfeeding, nutrition during 0-1 years, nutrition in preschool children, school nutrition, food hygiene , malnutrition status in children, obesity in children and adults.
CGP216GELİŞİM İZLEME VE DEĞERLENDİRME
DEVELOPMENTAL SCREENING AND ASSESSMENT
Z202.03.02bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimin izlenmesi, gelişim izleminde araç kullanımının önemi, ülkemizde kullanılan gelişimsel değerlendirme araçları, 0-6 yaş grubu çocuklarda, bilişsel, psikomotor, sosyal-duygusal ve dil gelişimi ile özbakım becerilerinin değerlendirilmesi, bireyi tanıma teknikleri, Türkiye'de bebeklik ve erken çocukluk gelişimini destekleyici programlar, gelişimsel değerlendirme uygulamaları ve vaka tartışmalarıDevelopmental screening at infancy and early childhood; importance of instrument usage in monitoring child development; instruments used in developmental assessment in Turkey; assessment of cognitive; psychomotor; social-emotional and language development at early childhood; early childhood, early childhood care and education programs in Turkey, assessment practices and case studies
CGP218OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI
PRESCHOOL CURRICULUM PROGRAMS
Z303.04.03Program geliştirmede temel kavramlar. Türk eğitim sistemini düzenleyen esaslar. Program geliştirme süreci. Programın aşamalı sınıflandırılması. Program tasarısı hazırlamada içerik ve içerik düzenleme yaklaşımları. Öğrenme öğretme sürecinin düzenlenmesi. Program tasarısı hazırlamada değerlendirme. Okul öncesi eğitimde yaygın kullanılan eğitim yaklaşımları ( MEB Okul öncesi eğitim programı, Proje Tabanlı Öğrenme, Montessori, High Scope, Woldorf, Reggio Emilia )importance, aims, goals and definitions of preschool education programs, principles of program development, program development process, quality and professional ethics in preschool education, Ministry of Education- Preschoool Education Program, annual and daily plans, early childhood education programs: project-based learning, montessori method, high scope preschool curriculum, reggio emilia approach; behaviour management and learning process, application of annual and daily plans.
CGP222PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.This course includes reading, speaking, listening and writing skills of university students in all kinds of academic activities in their field. The content of the course covers an appropriate environment for teaching academic language skills, covering the language structures and functions of Vocational English, which is frequently used in various fields of the profession and related to their work.
CGP224KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
INTEGRATION
Z202.03.02KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM: a)kaynaştırma nedir b) kaynaştırmanın ilkeleri c)Dünya'da kaynaştırmanın tarihçesi ve yasal düzenlemeler d)Türkiye'de kaynaştırmanın tarihçesi ve yasal düzenlemeler e) Kaynaştırmada başarıyı etkileyen etmenler: yöneticiler,öğretmenler, öğrenciler, aileler, içerik, ortam, destek hizmetler f)Kaynaştırmanın olumlu sonuçları: öğrenciler için olumlu sonuçları, öğretmenler için olumlu sonuçları, anne-babalar için olumlu sonuçları; KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ:a)zihin engelli çocuklar b)otizmli çocuklar c)görme engelli çocuklar d)işitme engelli çocuklar e)öğrenme güçlüğü olan çocuklar f)iletişim bozukluğu olan çocuklar g)duygusal-davranışsal sorunları olan çocuklar KAYNAŞTIRMADA ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİ:A)Öğretim öncesi yapılacak düzenlemeler: içeriğin seçimi, içeriğin analizi, amaçları belirleme, yöntemi seçme, materyalleri düzenleme, ortamı düzenleme, uygulamaları kontrol edecek sistemleri kurma, kuralları belirleme ve rutinleri oluşturma, öğretim süresini belirleme B) Öğretim sırasında yapılacak düzenlemeler: kısa dönemli amacın açıklanması, öğrenmeye hazırlama, önceki bilgileri hatırlatma ve sunulacak içerikle ilgili ilişki kurma, öğretim yapma, öğretim sırasında örnekleri çoğaltma genellemeye yer verme, yoklamalar, tekrarlar, hataların düzeltilmesi, pekiştirme C) Öğretim sonu yapılacak düzenlemeler: değerlendirme, kalıcılık, genelleme D) Öğretim amaçlarının gerçekleşmediği durumlarda yapılacak düzenlemeler: materyal ve/veya etkinliklerin uyarlanması, öğretim yönteminin değiştirilmesi, amaçların uyarlanması KAYNAŞTIRMADA DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN ÜSTESİNDEN GELME: A)Bağımsızlığı artırma: azalan ipucuyla öğretimin kullanımı, etkinlik çizelgelerinin kullanımı B)Meşgul olmayı artırma: davranışa şekil verme, izler olmayan pekiştirmenin kullanımı C)Sınıf içi iletişimi artırma: iletişimi engelleyen öğretmen geri bildirimleri, ayırt edici uyaranların kullanımı, iletişimi hızlandıran öğretmen dönütleri D)Problem davranışları azaltmada pekiştireçlerin kullanımı: pekiştirecin geri çekilmesi (sönme), tepkinin bedeli, dönüştürülebilir sembol sistemleri, kontratlar E)Problem davranışları azaltmada ayrımlı pekiştirmenin kullanımı: diğer davranışların ayrımlı pekiştirilemsi, düşük oranlı davranışların ayrımlı pekiştirilmesi, uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesiIntegration education: definition of integration, principles of integration, historical development of integration education, legal basis. Factors affecting the success of integration. Students: mentally retarded children, children with autism spectrum disorder, children with visual impairments, hearing impaired children, children with learning disabilities, children with communication disorders, children with behavioral problems. Organization of teaching process. Adaptation of objectives, changing teaching methods. Problem behaviors.
CGP226ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ
SCIENCE AND MATH EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
Z303.04.03Okul öncesi eğitimde fen ve matematiğin yeri ve önemi,okul öncesi dönemde fen çalışmaları ve doğa etkinlikleri, fen ve doğa programının hedefleri, fen ve doğa eğitiminde programının hedefleri, fen ve doğa etkinliklerinde kavram öğretiminde kullanılan strateji, yöntem ve teknikler, fen eğitiminde materyal geliştirme, fen ve doğa etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme, okul öncesi dönemde matematik etkinlikleri, okul öncesi eğitim programlarında matematik etkinliklerinin amaçları, matematik etkinliklerinde kullanılan kavramlar, okul öncesi dönemde matematiksel kavramların gelişimi, okul öncesi dönemde matematik becerilerinin gelişimi, problem çözme becerisinin gelişimi, matematik eğitiminde materyal geliştirme, matematiksel kavramların kazandırılmasında kullanılan yöntem ve teknikler, normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için matematik etkinliklerinin planlanması ve değerlendirilmesiimportance and place of math and science in preschool education, science and nature activites at early childhood, goals of science and nature program, methods, techniques and strategies used in concept teaching, material development in science education, planning and evaluating preschool science activities, preschool math activities, goals of preschool math program, numeric concepts, development of mathematical concepts, development of numeric skills, development of problem solving skills, material development in math education, planning and evaluating math activities for normally developing children and children with special educational needs
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
CGP246ÇOCUK KİTABI TASARIMI
CHILDREN'S BOOK DESIGN
S122.03.03Okul öncesi dönemde basılı çocuk yayınlarında bulunması gereken temel özellikler -Biçimsel özellikler (şekil,boy,ciltleme,kapak,kağıt,sayfa düzeni, harfler ve punto, oyuncak ve mukavva kitaplar, konuşan kitaplar).Resimlendirilme özellikleri (renk, çizgi, şekil, alan ve kompozisyon, stil, ayrıntı, oran, resimlendirme teknikleri, geleneksel resimler, resmin işlevi, resim-metin ilişkisi) -İçerik özellikleri (konu, tema, karakterler, üslup ve dil, ortam, plan).Renk bilgisi: Rengin tanımı, rengin görülmesi. Rengin algılanması, rengin fiziksel olarak algılanması, rengin psikolojik olarak algılanması, rengin fizyolojik olarak algılanması. Edinilen bilgiler doğrultusunda bir çocuk kitabının tasarlanmasıQualities which must be in child literature. Formal qualities. Illustration of the books. Color information. Computer aided graphic design: Introduction to Mac and Pc systems. Features of design programs. Quarx Xpress. To prepare a new document in Quarx Xpress. Adding a text to the page. Adding a picture to the page. Printing. Saving documents. Page settings. Making a sample page. Adding pages. Preparation of books and pamphlets. Making a sample page. Adding pages. Preparation of books and pamphlets. Distorting pictures in Quarx. Placing pictures in boxes and framing. Creating a sample design. Menus of Freehand program. Functions of the toolbox. Recording format. Converting fonts to pictures. Creating a new font. Converting fonts to text boxes. Designing a book in computing environment
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.