English

ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
ANADOLU BIL VOCATIONAL HIGHER SCHOOL-HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ASG108İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışan sağlığını ve güvenliğini etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik risk faktörleri ve meslek hastalıkları ile ilgili konular aktarılır. Karşılaşabilecekleri acil durumlar ve iş kazaları hakkında bilgilendirilir.General information about occupational health and safety, occupational health and safety legislation, physical, mechanical, chemical, biological and ergonomic risk factors and occupational diseases affecting occupational health and safety are discussed. They are informed about emergency situations and work accidents.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SBG111MESLEKİ ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
ANATOMY AND PHYSIOLOHY OF PROFESSIONAL
Z202.04.02Ders; 1. Anatomi tanımı, 2. İskelet sistemi, 3. Kemik türleri, 4. Eklemler, 5. Kas sistemi, 6. Görevlerine göre kaslar, 7. Fizyolojik sistemler, 8. Dolaşım sistemi, 9. Solunum sistemi, 10. Sindirim sistemi, 11. Sinir sistemi, 12. Boşaltım sistemi, 13. Üro genital sitem, 14. Endokrin sistem konularını içermektedir.Courses: 1 Definition of Anatomy, 2 Skeletal system, 3 Bone types, 4 Joints, 5 Muscular system, 6 Duties of the muscles in the 7th Physiological systems, 8 Circulatory system, 9 Respiratory system, 10 Digestive system, 11 Nervous system, 12 Urinary system, 13 Uro genital site, 14 Includes issues of the endocrine system.
SBG113CİLT BAKIMI UYGULAMALARI-I
SKIN CARE PRACTICES-I
Z122.04.03Derinin yapısı, önemi ve katmanları. Deri sağlığını etkileyen faktörler. Derinin Ph dengesi- Sterilizasyon. Basit deri hastalıkları. Cilt türleri ve teşhisi. Cilt teşhisinde kullanılan araçlar hakkında bilgi. Cilt bakımında kullanılancihazların kullanımı. Öğrendiklerini uygulama. Cihazlarla yapılan cilt temizliği. Cilt temizliğinde kullanılan kozmetik ürünlerhakkında bilgi verilmesi. Kozmetik ürünlerle cilt temizliği uygulaması yapılması.Skin structure, and layers of significance. Factors affecting the health of skin. Ph balance of the skin-sterilization. Simple skin diseases. And identification of the types of skin. Information about the tools used in the diagnosis of skin. Skin care use kullanılancihazların. Practice what they have learned. The skin cleaning devices. Giving information about the cosmetic products used to clean skin. Cosmetic products, skin cleansing done application.
SBG121TEMEL MAKYAJ
BASIC MAKE-UP
Z122.04.031. Yüz anatomisi, 2. Renk bilgisi, 3. Işık bilgisi, 4. Kamuflaj makyajı, 5. Düzeltici makyajı, 6. Aydınlatma ve gölgelendirme, 7. Kaş şekillendirme, 8. Kaş boyama ve kirpik boyama, 9. Kirpik takma, 10. Kirpik perması, 11. Doğal güzelleştirici makyaj, 12. Özel günler için makyaj, 13. Olgun makyajı, 14. Su bazlı ürünlerle makyaj, 15. Porselen makyaj1. Facial anatomy, 2 Color information, 3 Light information, 4 Camouflage make-up, 5 Corrective make-up, 6 Lighting and shading, 7 Eyebrow shaping, 8 Eyebrow and eyelash dyeing, dyeing, 9 Lash nicknames, 10 Eyelash perm, 11 Natural cosmetic make-up, 12 For special occasions make-up, 13 Mature make-up, 14 Water-based products, make-up, 15 Porcelain makeup
SBG125SAÇ BAKIMI VE YAPIMI-I
HAIR CARE AND CONSTRUCTION-I
Z122.03.03Küaförlüğün tarihçesi, saçın yapısı, saç sağlığını etkileyen faktörler, saça geçici şekil verme teknikleri (Saçı 9 parçaya ayırma, Fön, örgü, maşa, düzleştirici, topuz)Points to be considered in haircuts Factors affecting the determination of haircuts tools to understand the tools used, hair cutting models to be able to analyze, practically all kinds of hair cutting model, Perma and defrize the process to understand the theoretical and practical
SBG133TEMEL SANAT EĞİTİMİ
BASIC ART EDUCATION
Z021.03.02Görsel sanatlar,sanatçının kendini ifade ediş biçimiyle paralel,insanlığın gelişme ve konforundaki başarılarına ilişkindir.Bu nedenle,sanat eğitimindeki insanların gelişimi konusunda çalışmalar yapılır. Ders,tarihsel anlayışı estetik kaygı ile birleştirerek teknik ve uygulamalarla desteklenmiş temel eğitimi içermektedir.Visual arts is related to the artist's self-expression, parallel to his achievements in the development and comfort of mankind. The course includes basic education supported by techniques and applications by combining historical understanding with aesthetic concern.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SBG114CİLT BAKIM UYGULAMALARI-II
SKIN CARE PRACTICES-II
Z122.04.03Salon hazırlığı ve hijyeni, kişisel hazırlık ve hijyen, cilt analizi, klasik masaj teknikleri, dekolteye ve yüze masaj, ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. .Normal ve karma ciltlerin temizliği ve bakımı, .Kuru cilt ve hassas ciltlerin temizliği ve bakımı .Yağlı ve akneli ciltlerin temizliği ve bakımı, .Olgun ciltlerin temizliği ve bakımı,Salon preparation and hygiene, personal preparation and hygiene, skin analysis, classical massage techniques, décolletage and face massage, given the necessary information about the course. . Normal and mixed skin cleansing and care. Dry skin and skin sensitive cleaning and maintenance. oily skin and acne cleaning and maintenance. Mature skin cleansing and care,
SBG126SAHNE VE OBJEKTİF MAKYAJI
STAGE MAKE-UP
Z122.03.03Ders; 1. Işıklandırma makyajı, 2. Fantastik makyaj, 3. Tiyatro makyajı konularını içermektedir.1 Lighting makeup, 2 Fantastic make-up, 3 Theatre make-up includes topics
SBG130VÜCUT BAKIM UYGULAMALARI I
VÜCUT BAKIM UYGULAMALARI I
Z021.03.02
SBG134SAÇ BAKIMI VE YAPIMI II
SAÇ BAKIMI VE YAPIMI II
Z122.04.03
SBG138KALICI MAKYAJ
PERMANENT MAKEUP
Z021.02.02Kalıcı makyaj(micro pigmentasyon) micro steril ve tek kullanımlık bir iğne ile doğal ve mineral renklerin deri yüzeyinin hemen altına yerleştirme işleminim uygulamasını öğrenmekPermanent make-up (micro pigmentation) micro sterile and disposable needle with natural and mineral colors of the skin surface just below the surface of the process
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ING201MESLEKİ İNGİLİZCE-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
SBG211CİLT BAKIM UYGULAMALARI-III
SKIN CARE PRACTICES-III
Z122.03.03Cilt Temizliği ile cilt türlerine bakım yapmak, Elektro Estetik Cihazlarla cilt türlerine bakım yapmak Öğrencilerin cildi tanımaları amacıyla akne, cilt lekeleri, deri lezyonları, kırışıklık, güneş ışınları, korunma yolları, peeling ve A.H.A. lı bakımlarCleaning the skin with skin types do care, Electro Devices aesthetic skin care to make the types of students in order to recognize the skin acne, skin blemishes, skin lesions, wrinkles, sun rays, protection methods, peels and AHA ous treatments
SBG219VÜCUT BAKIM UYGULAMALARI II
VÜCUT BAKIM UYGULAMALARI II
Z021.04.02
SBG221SAÇ BAKIMI VE YAPIMI III
SAÇ BAKIMI VE YAPIMI III
Z121.04.03
SBG227EL AYAK VE TIRNAK BAKIMI
EL AYAK VE TIRNAK BAKIMI
Z122.04.03
SBG229MESLEKİ UYGULAMA I
MESLEKİ UYGULAMA I
Z021.04.02Makyöz veya makyaj sanatçısı; oyunculara, sunuculara ve diğer konuklara çekimden önce gerekli makyajı yaparak onlara rollerinin gerektirdiği yüz biçimini ve ifadesini veren kişidir. TV makyajı program tipine göre yapılır. Mesleki uygulama dersi öğrencinin yaratıcılığını geliştirebilmek ve bir modele saç tasarlayabilmek, yüz yapısına uygun makyaj tasarlayabilme, bu çalışmayı bütünsel olarak hayata geçirebilmesidir.Make-up artist or make-up artist; He is the person who applies the necessary make-up to the actors, presenters and other guests before the shooting and gives them the facial shape and expression required for their roles. TV make-up is done according to the type of program. The professional practice course is to develop the student's creativity and be able to design hair for a model, design make-up suitable for the facial structure, and implement this work holistically.
SBG233MESLEKİ KİMYA
PROFESSIONAL CHEMISTRY
Z202.02.02KOZMETİĞİN TANIMI,KOZMETİĞİN TARİHÇESİ,KOZMETOLOJİ,KOZMETİĞİN DERMATOLOJİDE 3 TEMEL AŞAMADA BULUNMASI,KOZMETİK ÜRÜNLERDE MİKROBİYOLOJİK ETKİLER,KOZMETİKLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ,KOZMETİKLERE BAĞLI İSTENMEYEN DURUMLAR,KOZMETİKLERİN İNSANLAR ÜZERİNDE Kİ ETKİLERİ,KOZMETİKLERDE KULLANILMASI YASAK OLAN İÇERİKLER,GÜNÜMÜZDE Kİ MODERN KOZMETİK ANLAYIŞI,DİŞ VE AĞIZ BAKIMI KOZMETİKLERİ,KOZMETİK İLE İLGİLİ YASALAR,PARFÜM ÜRETİMİNİN AŞAMALARI.DESCRIPTION cosmetics, cosmetics HISTORY, COSMETOLOGY, 3 MAIN STAGE PRESENCE dermatological cosmetics, cosmetics, microbiological efficacy, the process of developing cosmetics, cosmetics ITS ADVERSE CONDITIONS, THAT THE EFFECTS ON HUMANS cosmetics, cosmetics USE PROHIBITED CONTENT, TODAY THAT MODERN CONCEPT OF COSMETICS, DENTAL AND ORAL CARE cosmetics, COSMETICS AND APPLICABLE LAW, FRAGRANCE PRODUCTION PROCESS. DESCRIPTION cosmetics, cosmetics HISTORY, COSMETOLOGY, 3 MAIN STAGE PRESENCE dermatological cosmetics, cosmetics, microbiological efficacy, the process of developing cosmetics, cosmetics ITS ADVERSE CONDITIONS, THAT THE EFFECTS ON HUMANS cosmetics, cosmetics USE PROHIBITED CONTENT, TODAY THAT MODERN CONCEPT OF COSMETICS, DENTAL AND ORAL CARE cosmetics, COSMETICS AND APPLICABLE LAW, FRAGRANCE PRODUCTION PROCESS. DESCRIPTION cosmetics, cosmetics HISTORY, COSMETOLOGY, 3 MAIN STAGE PRESENCE dermatological cosmetics, cosmetics, microbiological efficacy, the process of developing cosmetics, cosmetics ITS ADVERSE CONDITIONS, THAT THE EFFECTS ON HUMANS cosmetics, cosmetics USE PROHIBITED CONTENT, TODAY THAT MODERN CONCEPT OF COSMETICS, DENTAL AND ORAL CARE cosmetics, COSMETICS AND APPLICABLE LAW, FRAGRANCE PRODUCTION PROCESS.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SBG215EPİLASYON
HAIR REMOVAL
S202.02.021. Depilasyon, 2. Sir ağda, 3. El ağdası, 4. Epilasyon, 5. İğneli epilasyon, 6. Ampullü epilasyon, 7. Jelli epilasyon, 8. Lazerli epilasyonDepilation, 2 Wax, 3 Hand wax, 4 Hair Removal, 5 Needle removal, 6 Bulb removal, 7 Gel removal, 8 Laser hair removal
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
ING202MESLEKİ İNGİLİZCE-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.03.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MEZ202MEZUNİYET PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z202.02.02Almış oldukları eğitimler doğrultusunda uygulamalı görsel bir tasarımda bulunmakThey have received hands-on training in line to make a visual design
SBG216MESLEKİ YETERLİLİK- CİLT
PROFESSIONAL COMPETENCE-SKIN
Z202.04.02Cilt temizliği ile cilt türlerine özel bakım yapmak, elektro estetik cihazlarla cilt türlerine bakım yapmak (iyontofores, myo lifting, oksijen terapi, ultrasonik peeling) Son teknolojik cihaz ve ürünleri sektörde ileri olan firmaları tanıma iletişime geçme.Special care to make skin cleansing and skin types, types of skin care to make electro aesthetic devices (iyontofores, myo lifting, oxygen therapy, ultrasonic peeling)
SBG226ARTİSTİK VE PLASTİK MAKYAJ
ARTISTIC AND PLASTIC MAKEUP
Z122.03.03Artistik Makyaj, Cilt Kusurlarını Canlandırıcı Makyaj, Çocuklarda Yüz ve Vücut Boyama Fantastik Makyaj, Irk ve Ülkeler Makyajı, Karakter Makyajı ,Yanık Deri Makyajı , Yara, Kesik Darp ve Sıyrık Makyajı , Yaşlandırma Makyajıartistic make-up, skin fault refreshing make-up, face and body painting to children, fantastic make-up, race and national make-up, chracter make-up, burnt skin make-up, wound, cut, graze and scar make-up, age up make-up
SBG234MESLEKİ MASAJ
BUSINESS MASAJ
Z021.04.02
SBG236MESLEKİ UYGULAMA II
MESLEKİ UYGULAMA II
Z021.04.02
SBG238MESLEKİ YETERLİLİK-SAÇ
PROFESSIONAL COMPETENCE-HAIR
Z202.04.02
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.