English

FACULTY OF HEALTH SCIENCES-HEALTH MANAGEMENT

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES-HEALTH MANAGEMENT
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EKO193EKONOMİNİN TEMELLERİ-I
FUNDAMENTALS OF ECONOMICS-I
Z303.05.03Dersin İçeriği İktisadın temeli olan arz-talep ve piyasa dengesinin anlatımı dersin de temelini oluşturmaktadır. Arz-Talep dengesinin oluşumunda üreticilerin ve tüketicilerin piyasadaki değişikliklere verdikleri tepkiler esneklik başlığı altında incelenerek; piyasadaki bir birim değişikliğe fiyat/miktarın kaç birim tepki göstereceği bu konunun temel mantığını oluşturacaktır. Tüketicilerin mal ve hizmetlere olan talep eğilimini belirleyen fayda fonksiyonu (Kardinal ve Ordinal Faydacı yaklaşımlar) tüketiciler hakkında fikir oluşturacakken üretim fonksiyonlarının incelenmesi ise firmaların etkenler karşısında gösterecekleri tutum hakkında bilgi verecektir. Girişimcilerin piyasadaki kararlarını belirleyen maliyet unsurları ve kar dönemsel olarak farklılıklar göstereceği için maliyet kavramı incelenecektir. Arz-Talep ve fiyat dengesinin oluşumuna önemli oranda etki eden "piyasa yapısı" Tam Rekabet ve Monopol (Tekel) olarak sınıflandırılarak detaylı olarak incelenecektir.Concepts of Economy, Need, Demand, Supply, Market, Household. Price Theory, Perfect Competition Market, Formation of Equilibrium Price in Perfect Competition Market, Elasticity, Government Interventions in the Market, Monopoly and Oligopoly Market. Factor Market and General Equilibrium. National income, national income accounting and concepts related to national income, factors determining national income: consumption, investment and saving functions, determination of equilibrium national income, multiplier analysis, general level of national income and prices: aggregate demand and aggregate supply. Basic Concepts of Tax and Taxation Process. Tax Principles, Benefit and Solvency Approaches. Tax sources and segregation. Analysis of Today's Tax Systems. Reflection of Tax and Reflection Types.
HUK161HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
BASIC PRINCIPLES OF LAW
Z202.04.02Hukuk kavramı. Hukukun görünümleri ve hukuk sistemleri. Hukukun temel kaynakları. Genel hukuk kuralları. Hukuk kurallarının yorumu. Hukuk kurallarının yaptırımları. Hukukun dalları. Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları. Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları.The concept of the law. Views of the law and legal systems. Main sources of the law. General rules of the law. Interpretation of the rules of the law. Sanctions of the rules of the law. Branches of the law. Branches of the law falling within the scope of public law. Branches of the law falling within the scope of privite law.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
PSI121DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
Z202.04.02Davranış Bilimlerine Giriş, Davranış Bilimleri Araştırma Yöntemleri, Öğrenme Güdülenme, Kişilik Algılama, Tutumlar, Gruplar,Önderlik,Güç Yönetimi,Çatışma,Karar Verme,KültürSosyal, Davranış ve ÖrgütlerIntroduction to Behavioral Sciences, Behavioral Sciences Research Methods, Learning Motivation, Personality, Perception, Attitudes, Groups, Leadership, Power Management, Conflict, Decision Making, KültürSosyal, Behavior and Organizations
SKY137İŞLETMENİN TEMELLERİ
FUNDAMENTALS OF BUSINESS ADMINISTRATION
Z303.05.03İşletme bilimi ve temel kavramlar, işletmenin çevresi ve ekonomik koşulların incelenmesi, işletmelerin kurulması: kuruluş aşamaları, kuruluş yeri seçimi ve kapasite planlama, işletmelerin büyümesi, sınıflandırılması.Business unit and basic concepts, examination of business environment and economic conditions, establishment of businesses, establishment stages, establishment site selection and capacity planning, business growth, classification.
SKY141TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ
Z202.02.02Sağlıkla İlgili Temel Kavramlar, Sağlığın Belirleyicileri, İnsan vücudunun bölümleri- Kas İskelet Sistemi (Kemikler-Eklemler-Kaslar) anatomisi, fizyolojisi, Dolaşım Sistemi anatomisi, fizyolojisi, Solunum Sistem anatomisi, fizyolojisi, Boşaltım ve Sindirim Sistemi anatomisi, fizyolojisi, Endokrin ve Üreme Sistemi anatomisi, fizyolojisi, Sinir ve Duyu Sistemi anatomisi, fizyolojisi, Enfeksiyonlardan Korunma, Topumda sık görülen enfeksiyon hastalıklar, Hastane Enfeksiyonları ve Korunma Yolları, Ruh Sağlığı ve Stresle Mücadele, Kazalardan Korunma ve Sağlık Çalışanlarının SağlığıBasic Concepts of Health, Determinants of Health, Parts of the Human Body - Musculoskeletal System (Bones-Joints-Muscles) anatomy, physiology, Circulatory System anatomy, physiology, Respiratory System anatomy, physiology, Excretory and Digestive System anatomy, physiology, Endocrine and Reproductive System anatomy, physiology, Nervous and Sensory System anatomy, physiology, Protection from Infections, Common infectious diseases in the community, Hospital Infections and Ways of Prevention, Mental Health and Fighting Stress, Prevention from Accidents and Health of Health Workers
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
EKO194EKONOMİNİN TEMELLERİ-II
FUNDAMENTALS OF ECONOMICS-II
Z303.05.03Makro düzeyde ekonomik aktörlerin davranışları, gelir büyüklükleri, enflasyon, işsizlik, faiz, mal ve para piyasaları, döviz piyasaları, para arz ve talebi.Properties of money, the role of money in macroeconomics: money supply and money demand. balance of national income: simultaneous equilibrium in goods and money markets. The relationship between money and the general level of prices. Central Bank's control of the money supply: monetary policy tools. Inflation, Employment and Unemployment. Definition of Public Finance, its interdisciplinary relationship and Approaches to Public Finance. Purposes of Public Finance, Public Sector and Functions. Properties of Public Services and Externalities. Definition of Public Expenditures and Spending Types. Definition, Types and Distinction of Public Revenues.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
ISL194YÖNETİM VE ORGANİZASYON
MANAGEMENT AND ORGANIZATION
Z303.05.03Yönetim, Yönetici, Organizasyon kavramları, Yönetsel Roller ve Beceriler. Yönetim Fonksiyonları, Organizasyon İlkeleri (işbölümü, emir-komuta birliği, hiyerarşik yapı, kontrol alanı, yetki ve sorumluluk denkliği, yetki devri, amaç birliği, yönetim birliği, ödüllendirme sistemi, inisiyatif, adil ve eşit davranma, personelin devamlılığı) Klasik Yönetim ve Organizasyon Teorisi. Neo-klasik Yönetim ve Organizasyon Teorisi, Modern Organizasyon Teorisi Modern-Sonrası ve Çağdaş kavram ve YaklaşımlarManagement, Manager, Organization concepts, Managerial Roles and Skills. Management Functions, Organization Principles (division of labor, unity of command-command, hierarchical structure, control area, authority and responsibility equivalence, devolution of authority, unity of purpose, management unity, reward system, initiative, fair and equal treatment, continuity of personnel) Classical Management and Organization Theory. Neo-classical Management and Organization Theory, Modern Organization Theory, Post-Modern and Contemporary concepts and Approaches
MFY198MUHASEBEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ACCOUNTING
Z303.05.03Muhasebenin tanımı ve amaçları, tekdüzen muhasebe sistemi, muhasebe sistemi ve alt sistemleri (muhasebenin bölümleri), muhasebenin fonksiyonları, muhasebe bilgilerinin kullanıcıları, muhasebenin temel kavramları, muhasebede hesap kavramı, hesabın tanımı ve şekli, hesapların sınıflandırılması ve işleyiş kuralları. Muhasebede kayıt araçları. Muhasebede kayıt yöntemleri, çift taraflı kayıt yönteminin işleyiş kuralları ve aşamaları. Bilanço kavramı, bilançonun tanımı ve türleri, bilanço ilkeleri, bilanço temel eşitliği, mali işlemlerin bilançoya etkisi, bilanço temel denkliğini sağlayan örnekler, işe başlama bilançosunun düzenlenmesi, yevmiye defterine kayıt, defteri kebire kayıt, aylık mizanların düzenlenmesi. Varlık hesaplarının işleyişi (dönen varlık ve duran varlık hesap kalemleri), kaynak hesaplarının işleyişi (kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak, özkaynak hesap kalemleri). Gelir tablosu kavramı, gelir tablosu ilkeleri, gelir tablosu türleri, gelir tablosunun düzenlenmesi. Gelir tablosunda yer alan gelir ve gider grupları (dönem giderleri) ve bu gruplarda yer alan hesapların işleyişi. Maliyet hesapları (7/A ve 7/B seçenekleri). Açılış kayıtlarının tanımı, yeni kurulan işletmelerde açılış kayıtları, ötedenberi devam eden işletmelerde açılış kayıtları. Dönem sonu muhasebe uygulamaları, envanter kavramı, değerleme kavramı, dönem sonu kayıtları.Definition and objectives of accounting, uniform accounting system, accounting system and subsystems (parts of accounting), functions of accounting, users of accounting information, basic concepts of accounting, the concept of account in accounting, definition and form of account, classification of accounts and operating rules. Recording tools in accounting. Recording methods in accounting, rules and stages of double entry method. The concept of balance sheet, definition and types of balance sheet, balance sheet principles, basic balance sheet equality, the effect of financial transactions on balance sheet, examples that provide basic balance sheet balance, preparation of start-up balance sheet, journal entry, ledger entry, regulation of monthly balances. The functioning of the asset accounts (current and fixed asset account items), the functioning of the resource accounts (short term liabilities, long term liabilities, equity account items). The concept of income statement, principles of income statement, types of income statement, arrangement of income statement. The income and expense groups (period expenses) in the income statement and the operation of the accounts in these groups. Cost calculations (7 / A and 7 / B options). Definition of opening records, opening records in newly established enterprises, opening records in long-standing enterprises. End of term accounting applications, inventory concept, valuation concept, end of period records.
SKY132SAĞLIK KURUMLARINDA İŞLETME MATEMATİĞİ
BUSINESS MATHEMATICS IN HEALTH CARE
Z202.03.02Tek değişkenli fonksiyonlar, matris, limit, süreklilik, türev, integral, tek değişkenli fonksiyonlarda optimizasyon.Univariate functions, matrix, limit, continuity, derivative, integral, optimization in univariate functions.
SKY138TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Terminolojinin tanım ve tarihçesi Terimlerde okunuş Tıp terminolojisindeki ekler Terimleri oluşturan ön ek ve son ekler Eponim ve akronim terimler Tıp terminolojisindeki kısaltmalar İnsan vücudunu oluşturan sistemlerin terminolojisi. Doku organ ve hastalıkları ile ilgili terimlerDefinition and history of terminology Reading in terms Medical terminology inserts Prefixes and suffixes Eponim and acronym terms Abbreviations in medical terminology Terms related to tissue organs and systems and diseases
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IST209BİYOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z202.04.02İstatistiğin Temel Kavramları, Sağlık Alanına Özgü İstatistiksel Yöntemler, Saha Araştırmaları ve Raporlaması, SPSS Paket Programının İncelenmesi.Basic Concepts of Statistics, Statistical Methods Specific to Health Field, Field Research and Reporting, Analysis of SPSS Package Program.
SKY243HASTALIKLAR BİLGİSİ
DISEASE INFORMATION
Z303.05.03Bu ders; sağlık-hastalık kavramları, vücudun savunma sistemleri inflamasyon, immün yanıt, kardiovasküler sistem, hematoloji, solunum sistemi, sinir sitemi, kas iskelet sistemi, endokrin sistem, sindirim sistemi, ürogenital sistem, kulak burun boğaz ve göz, derinin temel anatomi-fizyolojisi, hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve belirtileri, hastane bilişim sisteminde kullanılan hastalık kodları hakkında temel düzeyde bilgiyi kapsar.This course covers the concepts of health and disease, the body's defense systems, inflammation, immune response, cardiovascular system, hematology, respiratory system, nervous system, musculoskeletal system, endocrine system, digestive system, urogenital system, otolaryngology and eye, the basic anatomy of the skin. It covers basic information about physiology, diseases, infectious diseases and symptoms, and disease codes used in hospital information systems.
SKY255SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ-I
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ-I
Z303.05.03Sağlık kavramı ve belirleyicileri, sağlık hizmetlerinin temel özellikleri, sağlık sistemi, sağlık hizmetleri üreten sistem ve kurumlar, sağlık kurumlarının yapısal tasarımı, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve organizasyonu.The concept of health and its determinants, the basic features of health services, the health system, the systems and institutions that produce health services, the structural design of health institutions, the development and organization of health services in Turkey.
SKY257KAMU MALİYESİ
KAMU MALİYESİ
Z202.04.02Maliye politikasının doğuşunu, amaç ve araçlarını,kamu harcamalarının sınıflandırılması,kamu gelirinin sınıflandırılmasını,enflasyon ve deflasyonda uygulanacak maliye politikasını, çarpan ve hızlandıran politikalarını 1980,2000 ve 2008 küresel ekonomik krizinde uygulanan maliye politikalarıPublic sektor and public service, public revenues, development of public expenditure, taxatiın teori, public taxation.
SKY259SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM
SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM
Z202.03.02İletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, iletişim teorileri, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, aile içi iletişim, grup içi iletişim, örgütlerde iletişimin kalitesi, ekip içi çatışma konuları, sağlık iletişimi ve etik, medya, sağlık ve sağlık okuryazarlığı, sağlık iletişiminde yeni medya kullanımı.Basic concepts of communication, situations that facilitate and prevent communication, communication theories, team communication in health services, family communication, intragroup communication, quality of communication in organizations, conflict issues within teams, health communication and ethics, media, health and health literacy, health communication use of new media.
SKY261HALK SAĞLIĞI
HALK SAĞLIĞI
Z202.03.02Halk sağlığının tarihsel gelişimi, sağlığı koruma geliştirme ve sağlık eğitimi kavramlarıHistorical development of public health, health protection promotion and health education concepts
SKY251SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
HEALTH LITERACY
S202.03.02Ders sağlık okuryazarlığı hakkındaki temel bilgileri, bu bilgilerin kullanımı için gerekli becerileri ve bu sayede toplumun sağlık statüsünü yükseltmeye amaçlayan bilgileri içerir. Bu kapsamda ders Türkiye'de ve Dünyada sağlık okuryazarlığı, beslenme, aktif yaşlanma, kronik hastalıklar ile sağlık okuryazarlığı konularını içerir.The course includes basic knowledge of health literacy, the skills necessary for the use of this information, and thus knowledge aimed at improving the health status of the population. In this context, health literacy course in the World and Turkey, nutrition, active aging includes health literacy issues with chronic diseases.
SKY297HASTANELERDE OTELCİLİK VE İKRAM HİZMETLERİ
HOTEL MANAGEMENT AND CATERING SERVICES IN HOSPITALS
S202.03.02Mutfak Yönetimi ve Sağlık Kurumlarındaki Organizasyonu ile Otelcilik Yönetimi ve Sağlık Kurumlarındaki Organizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, Temel mutfak üretim bilgisine sahip olmak, Temizlik, sağlık ve hijyen koşullarını kavramak, Mönü ve besin grupları hakkında bilgi sahibi olmak, Yiyecek üretim maliyetlerini hesaplayabilmek, Temel pişirme yöntemlerini öğrenmek, aynı zamanda otel işletmeciliği hakkında temel bilgiler ile sağlık kurumlarına entegrasyonu hakkında ders içeriğine sahiptir.Culinary Management and Hospitality Management, and Health Care Institutions Health Organization and Organization of Institutions to be informed about, to have knowledge of basic kitchen production, cleanliness, health and hygiene conditions in the grasp, Menu, and be knowledgeable about the food groups, to calculate the costs of food production, basic cooking methods learn, but also about the integration of health facilities with basic information about the hotel management has the course content.
SKY299SAĞLIK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ
MANAGEMENT ACCOUNTING IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS
S202.03.02Bu derste; kar planlamasında kullanılan yöntemler, işletme yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı muhasebe bilgileri, fiyatlama ve sermaye yatırım kararları, transfer fiyatlaması ve bütçeleme konularına değinilecektirIn this course, the methods used in the planning of profits, business managers will need accounting information, pricing and capital investment decisions, transfer pricing and budgeting issues will be discussed
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU492ALGORİTMA TASARİMİ VE ÖĞRETİMİ
ALGORITHM DESIGN AND TEACHING
G202.03.02
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02PC ortamında kullanılan yazarlık sistemlerinin tanıtılması, ders yazılımı hazırlama aşamaları, ekran tasarımı ilkeleri, kullanılacak resim, ses, film vb. malzemelerin düzenlenmesi için kullanılan yazılımlar, yazılımda canlandırma ve hareketlerin kullanılması, yazılımlara resim, film, animasyon vb. bileşenlerin eklenmesi, kullanıcı etkileşimi, geri bildirim teknikleri, çoklu ortam yazılımlarının paketlenmesi, yayınlanması, çoklu ortam uygulamaları hazırlanması, çoklu ortam uygulamalarının değerlendirilmesi.Introducing the authoring systems used in the PC environment, the stages of preparing the course software, the principles of screen design, the picture, sound, film etc. to be used. software used for editing materials, use of animation and movements in software, pictures, films, animations, etc. to software. adding components, user interaction, feedback techniques, packaging and publishing multimedia software, preparing multimedia applications, evaluating multimedia applications.
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02Öğretime ilişkin temel kavramlar tarihçe, kuramsal dayanaklar, tasarım modelleri, tasarım süreci, öğretim tasarısı ve uygulama projeler.
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
EKO329ÇEVRE VE KÜLTÜR
ENVIRONMENT AND CULTURE
G303.03.03Ekoloji sistemine bakış, yurttaşlık bilincinin kazandırılması, çevresel bozulmaların nedenlerinin araştırılması, az tüketim ve azla yaşama ilkesinin önemi, iklim değişiklikleri ve kuraklık.Overview of ecology system, gaining citizenship consciousness, investigation of the causes of environmental degradation, the importance of the principle of low consumption and survival, climate change and drought.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
HUK494ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF403KENT BAHÇECİLİĞİ UYGULAMALARI
URBAN GARDENİNG PRACTİCES
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
SOS449SOSYOLOJİ
SOCIOLOGY
G202.03.02Sosyal etkileşim, davranış, örüntü ve ağlar; sosyoloji kavramı ve bir bilim olarak sosyolojinin kuruluşu, sosyal yapı, sosyal kategoriler, takımlar, topluluklar ve toplumlar, sosyal kurumlar, sosyal süreçler, gündelik yaşamda sosyoloji
SYP331OLİMPİK HAREKET
OLYMPIC MOVEMENT
G202.03.02Olimpiyat Oyunlarının köken, sporcu profili, branşlar, törensel uygulamalar, amatörlük anlayışı ve ödüllendirme perspektifinden incelenmesi, modern olimpiyat oyunlarıyla karşılaştırılması, modern olimpiyat oyunlarının kuruluşu, olimpik hareket ve olimpizm felsefesi, olimpik kongreler, modern olimpiyat oyunlarının karşı karsıya olduğu problemler, Anadolu'da antik sportif mekanlar, Türkiye’de olimpik hareket ve olimpizm.The origins of the Olympic Games, athletes profile, branches, ceremonial practices, understanding of amateurism and the perspective of rewarding, comparison with modern Olympic games, the establishment of modern Olympic games, Olympic movement and Olympic philosophy, olympic congresses, problems faced by modern Olympic games in Anatolia sporting venues, the Olympic movement and Olympism in Turkey.
TAR491AVRUPA SİYASİ TARİHİ
POLITICAL HISTORY OF EUROPE
G303.03.03Ders öğrencilere 1789 Fransız Devrimi öncesinden II. Dünya Savaşı'nın sonuna uzanan dönemde iç ve dış politika düzleminde yaşanan tarihsel gelişmeler üzerine temel bilgiler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Ders, aynı zamanda bu siyasi gelişmelerin toplumsal ve ekonomik temelleri üzerine de bilgi vermeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, XIX. yüzyılın temel siyasi olay ve olguları üzerinden ilerleyecek olan anlatım, dönemin toplumsal, ekonomik ve ideolojik yapıları üzerine verilecek olan bilgilerle desteklenecektir.The course is planned to provide students with fundamental notions on historical facts from the American Revolution to the end of the First World War. The economic and social framework of political developements will be stressed within the course. The historical narrative, which will cover the main political events and facts of the 18th & 19th &20th century, will be reinforced with data on social, economic, and ideological structures of the period.
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SKY246İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW
Z303.05.03İş yasalarının kapsamı ve iş hukukunun uygulama alanları, iş ilişkisinin türleri ve kuruluşu, tarafların hak ve borçları, iş ilişkisinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işsizlik sigortası, sendika üyeliği ve toplu iş sözleşmesi, sendikaların faaliyetleri.Scope of labor laws and application areas of labor law, types and establishment of employment relations, rights and obligations of the parties, termination of employment relationship, severance pay, unemployment insurance, union membership and collective labor agreement, activities of trade unions.
SKY252TIBBİ TEKNOLOJİ VE YÖNETİMİ
MEDICAL TECHNOLOGY AND ADMINISTRATION OF MEDICAL TECHNOLOGY
Z202.03.02Sağlık teknolojileri, tıbbi teknoloji ürünleri, sağlıkta ileri teknoloji uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar, tıbbi teknolojilerini edinme ve yenilemesine yönelik değerlendirme yöntemleri, teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, taleplerin yönetimi, önceliklendirilmesi ve sonuçlandırılması, tıbbi teknoloji sektörü ve paydaşları, teknoloji değerlendirmesinde uluslararası örnekler, tıbbi teknolojilerin verimli kullanım ömrü, bakım ve hasta güvenliği konusunda sağlık yöneticisinin yetki ve sorumluluklarını içerirDefinition of clinical engineering, organization and functions of clinical engineering units, hospital management, hospital revenues and device supply procedures to the hospital, use of computers to facilitate service flow in clinical engineering units, purchasing and acceptance of medical devices, maintenance, repair and calibration of medical devices I, services for maintenance, repair and calibration of medical devices II, methods and principles to be followed in the establishment of intensive care units, standardization and total quality management, sterilization, hospital wastes, medical gas systems, safety rules in medical devices, medical device legislation.
SKY256EPİDEMİYOLOJİ
EPIDEMIOLOGY
Z303.04.03Epidemiyolojinin tanımı, amacı, kısa tarihsel gelişimi, kullanım alanları, temel kavramlar, kantitatif ölçüler, ölüm, doğum vb çeşitli hızlardan oluşan kalitatif ölçüler, gözlemsel araştırma yöntemleri (tanımlayıcı ve analitik-ekolojik, vaka-kontrol, prevalans, insidans), deneysel araştırma yöntemleri (randomize klinik deneyler, saha deneyleri, toplum deneyleri) ve epidemiyolojik kavram, ölçüm ve tekniklerin yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim fonksiyonlarına uygulanması.Definition of epidemiology, its purpose, brief historical development, areas of use, basic concepts, quantitative measures, qualitative measures consisting of various rates of death, birth, etc., observational research methods (descriptive and analytical-ecological, case-control, prevalence, incidence), experimental research methods (randomized clinical trials, field trials, community trials) and the application of epidemiological concepts, measurements and techniques to planning, organizing, directing and controlling functions of management.
SKY258BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z223.04.04Bilim ve araştırma ile ilgili temel kavramlar, araştırma süreci ve çeşitleri, veri toplama yöntemleri, ölçüm işlemleri ve ölçekler, örnekleme yöntemleri, veri toplama araç ve gereçlerinin geliştirilmesi (anket, görüşme, gözlem), geçerlilik ve güvenirlik, araştırmalarda etik kurallar ve hata kaynakları, verilerin analize hazırlanması, araştırma raporu, proje ve makale yazma ilkeleri.Basic concepts of science and research, research process and types, data collection methods, measurement processes and scales, sampling methods, development of data collection tools and equipment (survey, interview, observation), validity and reliability, ethical rules and error sources in research preparation of data for analysis, principles of research report, project and article writing.
SKY266SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ – II
SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ – II
Z303.05.03Sağlık Hizmetleri Yönetimi-I dersinin devamı niteliğinde olup bu ders kapsamında, sağlık hizmet türleri (temel amaçları); koruyucu, tedavi edici, rehabilitasyon ve sağlığı geliştirici hizmetler ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, yaşlı bakım hizmetleri, işçi sağlığı hizmeti, kan hizmeti yönetim ve organizasyonu, organ nakli hizmetleri, diyaliz hizmetleri, ilaç hizmetleri, klinik ve poliklinik hizmetleri yönetimi, görüntüleme hizmetleri yönetimi, laboratuvar hizmetleri yönetimi konuları üzerinde durulacaktır.It is a continuation of Health Services Management-I course, and within the scope of this course, types of health services (basic objectives); institutions providing preventive, curative, rehabilitation and health-promoting services and health services, elderly care services, occupational health services, blood service management and organization, organ transplant services, dialysis services, pharmaceutical services, clinical and polyclinic services management, imaging services management, Laboratory services management issues will be emphasized.
SKY262SAĞLIK KURUMLARINDA TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND LOGISTICS IN HEALTH INSTITUTIONS
S202.03.02Sağlık kuruluşlarında malzemelerin sınıflandırılması, malzeme ihtiyaç tespiti, satın alma ve satın alma karar süreci, sağlık işletmelerinde satın alma yöntemleri, stok kontrol yöntemleri ve stok değerleme yöntemleri, modern malzeme yönetim teknikleri stoksuz malzeme yönetim (JIT) sistemi, lojistik ve lojistik sürecinin önemli bileşenleri, sağlık kuruluşlarında lojistik, tedarik zinciri oluşturmaktadır.Classification of materials in health institutions, material requirements determination, purchasing and purchasing decision process, purchasing methods in health institutions, stock control methods and stock valuation methods, modern material management techniques, stockless material management (JIT) system, important components of logistics and logistics process, In healthcare institutions, logistics constitutes a supply chain.
SKY264SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER
PUBLIC IN HEALTH INSTITUTIONS
S202.03.02İletişim kavramı ve temel haberleşme süreci. Kurumlarda haberleşme ilişkileri ve iletişim ağları. Halkla ilişkiler kavramı ve tarihsel gelişimi. Halkla ilişkilere yakın kavramlar: Reklam, propaganda, pazarlama, gazetecilik. Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran faktörler. Sağlık kurumlarında halkla ilişkilerde izlenen amaçlar ve ilkeler. Sağlık kurumlarında halkla ilişkiler faaliyetleri. Sağlık kurumlarında halkla ilişkilerde kullanılan araçlar. Müşteri, müşteri tatmini, müşteri sadakati, müşteri ilişkileri yönetimi araçları ve bilgi teknolojileri, müşteri veri tabanları geliştirme, müşteri yaşam döngüsü yönetimi, müşteri karlılık analizi, müşteriler için değer oluşturma, müşteri ilişkileri ve örgüt yapısı.Communication concept and basic communication process. Communication relations and communication networks in institutions. The concept of public relations and its historical development. Concepts close to public relations: Advertising, propaganda, marketing, journalism. Factors that reveal the need for public relations in health institutions. Goals and principles followed in public relations in health institutions. Public relations activities in health institutions. Tools used in public relations in health institutions. Customer, customer satisfaction, customer loyalty, customer relationship management tools and information technologies, customer database development, customer lifecycle management, customer profitability analysis, creating value for customers, customer relations and organizational structure.
SKY294İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
S202.03.02İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, kaza oluşumu ve çeşitleri, meslek hastalıkları ve korunma yolları, ergonomi, atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, ilkyardım kuralları, yangın ve patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, iş güvenliği soruşturması.Definition and history of occupational safety, accident occurrence and variations, and prevention of occupational diseases, ergonomics, workshop, electrical and non-electrical instruments, work safety, work safety Guards, First Aid rules and the blasts of fire safety measures, labor law and regulations, Occupational Safety Investigation.
SKY298SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNOVASYON VE YARATICILIK
INNOVATION AND CREATIVITY IN HEALTH CARE
S202.03.02İnovasyon sistemlerini tanımı ve önemi, Ulusal inovasyon sisteminin sınırları, Ulusal inovasyon sistemi modelleri, İngiltere ve ABD inovasyon sistemleri, Japonya ve Güney Kore inovasyon sistemleri, Türkiye inovasyon sistemleriDefinition and importance of innovation systems, the boundaries of the national innovation system, the national innovation system models, the UK and the U.S. innovation systems, innovation systems in Japan and South Korea, Turkey innovation systems
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
SAY244DİJİTAL SANAT VE NFT SİSTEMİ
DİGİTAL ART AND NFT SYSTEM
G303.03.03Sanal ve artırılmış gerçeklik unsurlarının sayısal ortamda birleştikleri kesişim noktasını konu alan ekosisteme hem sosyo-kültürel hem de iktisadi çalışma mekanizmaları üzerinden değinilmektedir. Bu mekanizmaların çalışma yöntemleri ve yöntemlerin şekillendirdiği yapılar, hem teknik hem de benzeri diğer işlevsel yönleriyle anlatılmaktadır. Ana temada yer alan Metaverse ve NFT gibi ürünlerin gelişmesini sağlayan tarihsel arka plan, blok zincirin yaşadığı gelişmelerle birlikte incelenerek ifade edilmektedir.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SKY339SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR IN HEALTH INSTITUTIONS
Z303.05.03Örgüt içinde birey ve kişilik, algı ve bireysel karar verme, değerler, tutum, sağlık kurumlarında örgüt kültürü ve örgüt iklimi, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık, örgütsel özdeşleşme. Sağlık kurumlarında çatışma ve yönetimi. Sağlık kurumlarında gruplar ve grup davranışı. İş tatmini, motivasyon ve motivasyon teorileri.Individual and personality in the organization, perception and individual decision making, values, attitude, organizational culture and organizational climate in health institutions, organizational justice, organizational citizenship, organizational identification. Conflict and management in health institutions. Groups and group behavior in healthcare institutions. Job satisfaction, motivation and motivation theories.
SKY347SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM
FINANCIAL MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS
Z303.05.03Finansal yönetime giriş, finansal amaç ve finans fonksiyonu, sağlık kurumlarında finansal planlama ve örgütleme, sağlık kurumlarında dönen ve duran varlıkların yönetimi, sağlık kurumlarında kaynakların yönetimi, sağlık kurumlarında maliyet analizi konuları anlatılmaktadır. Finansal Tablolara İlişkin Genel Tanımlar. Sağlık Kurumlarında Finansal Tablo Türleri. Finansal Analiz Türleri ve Finansal Analiz Teknikleri: Rasyo analizi, Karşılaştırmalı tablolar analizi, Yüzde yöntemi ile analiz, Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz. Sağlık Kurumlarında İşletme Sermayesi Yönetimi (Nakit ve Benzeri Varlıkların Finansal Yönetimi, Alacakların Yönetimi, Stokların Yönetimi). Duran Varlıkların Yönetimi ve Sermaye Bütçelemesi teknikleri. Yabancı Kaynakların Yönetimi ve Leasing. Öz Kaynakların Yönetimi. Sermaye Maliyeti ve Fiyatlandırma konuları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.General Definitions for Financial Statements. Types of Financial Statements in Health Institutions. Types of Financial Analysis and Financial Analysis Techniques: Rasyo analysis, Comparative tables analysis, Analysis with Percentage method, Analysis with Trend percentages method. Introduction to financial management, financial purpose and financial function, financial planning and organization in health institutions, time value of money, importance of analysis of the time value of money in health institutions, calculation of the future and present value of money and installments. Business Capital Management in Health Institutions (Financial Management of Cash and Similar Assets, Management of Receivables, Management of Stocks). Standing Asset management and capital budgeting techniques. Foreign Resources Management and Leasing. Self-Resource Management. Capital Cost. Pricing.
SKY351SAĞLIK EKONOMİSİ
SAĞLIK EKONOMİSİ
Z303.04.03Sağlık hizmetleri ve piyasasının kendine has özellikleri, Sağlık Hizmetleri arzı ve talebi, talebi etkileyen faktörler, talep Esnekliği, Talep esnekliğini etkileyen faktörler: İhtiyacın şiddeti, gelir etkisi, sigorta etkisi, fiyatın etkisi, hekimin rolü. Arz esnekliği. Sağlık Hizmetleri Arzı ve Arz esnekliğini etkileyen faktörler: Fiyat, Sağlık İşgücü ve Hastane yatırımları, Tıbbi Teknoloji, Kapasite Kullanım Oranı. Devletin Sağlık hizmeti Arzına Müdahalesi.Specific features of health services and its market, Supply and demand of health services, factors affecting demand, Elasticity of demand, Factors affecting elasticity of demand: The severity of need, the effect of income, the effect of insurance, the effect of price, the role of the physician. Supply elasticity. Health Services Supply and Factors Affecting Supply Elasticity: Price, Healthcare Labor and Hospital Investments, Medical Technology, Capacity Utilization Rate. State Intervention in Health Service Supply.
SKY353SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ
Z223.04.04Verilerin bilgiye dönüşüm sürecini açıklar, minimum veri setlerini tanır, bilgi sisteminin üç temel bileşeni olan bilgisayar ve iletişim teknolojisi, veri tabanı yönetimi ve model yönetimini açıklar, bilgi sisteminin tasarım sürecinin aşamalarını açıklar. Veri kalitesinin önemini açıklar. Elektronik ve kağıda dayalı hasta kayıtlarını açıklar Klinik bilgi sistemi türlerini ve bunların bütünsel(entegre) çalışma sistemini açıklar. Klinik bilgi sistemleri, laboratuvar sistemleri, eczane bilgi sistemleri, hemşirelik bilgi sistemleri vb. özellikli sistemleri açıklar. Yönetim bilgi sistemlerini kullanır. Klinik karar destek sistemlerini açıklar. Yönetsel karar destek sistemlerini kullanır. Kayıtlarda gizlilik, güvenlik ve mahremiyet konusunu uygular. Sağlık bilişim standartlarını sayar. Sağlık kayıtlarının gizliliği, güvenliği ve mahremiyetini sağlar, çalışanların ve yönetimin sorumluluğunu açıklar. Hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemleri (SNOMED)'ni tanır. Dokümantasyon kalitesi ve kodlama kalitesi ilişkisini açıklar. Ulusal ve uluslararası sağlık veri sözlüğü kullanımını açıklar. e-sağlık uygulamalarını açıklar. Teletıp, tele-radyoloji vb. e-sağlık uygulamalarını tanır. MEDULA yazılımını kullanır. e-sağlık okuryazarlığını kurumda tanıtır. Kurumlararası bilgi değişimi kurallarını ve standartları açıklar.Explains the process of transforming data into information, recognizes minimum data sets, explains the three basic components of information system, computer and communication technology, database management and model management, explains the stages of information system design process. Explain the importance of data quality. Explains electronic and paper-based patient records. Explains the types of clinical information systems and their holistic (integrated) working system. Clinical information systems, laboratory systems, pharmacy information systems, nursing information systems, etc. explain the featured systems. Uses management information systems. Explains clinical decision support systems. Uses managerial decision support systems. It implements the issue of confidentiality, security and privacy in records. Counts health informatics standards. It ensures the confidentiality, security and privacy of health records and explains the responsibility of employees and management. Recognizes the international classification systems of diseases (SNOMED). Explains the relationship between documentation quality and coding quality. Explains the use of national and international health data dictionary. explains e-health applications. Telemedicine, tele-radiology etc. Recognizes e-health applications. Uses MEDULA software. promotes e-health literacy in the institution. Explains the rules and standards of inter-institutional information exchange.
SKY355SAĞLIK SİGORTACILIĞI
SAĞLIK SİGORTACILIĞI
Z202.03.02Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sistemi, Piyasa ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık Harcamaları, Sağlık Finansmanı, Sigortacılık ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık Sigortacılığında Ödeme Yöntemleri, Türkiye’de Sağlık Sigortacılığının Tarihsel Gelişimi, Türkiye’de Sosyal Sağlık Sigortacılığı, Türkiye’de Özel Sağlık Sigortacılığı, Türkiye’deki Sosyal ve Özel Sağlık Sigortacılığının Değerlendirilmesi.Social Security and Health System, Market and Health Insurance, Health Expenditures, Health Financing, Insurance and Health Insurance, Payment Methods in Health Insurance, Historical Development of Health Insurance in Turkey, Social Health Insurance in Turkey, Private Health Insurance in Turkey, Turkey Evaluation of Social and Private Health Insurance in Turkey.
SKY357ERGONOMİ VE ZAMAN YÖNETİMİ
ERGONOMİ VE ZAMAN YÖNETİMİ
S202.03.02Ergonomi kavramı, sağlık kurumlarında ergonominin önemi, insan anatomisi, çalışma ortamının ergonomik tasarımı, zaman ve zaman yönetimi kavramları, zaman çeşitleri, ergonomi ve zaman ilişkisi, sağlık kurumlarında zaman yönetimi ve esasları, bireysel zamanı etkin kullanma, örgütsel zamanı etkin kullanmaThe concept of ergonomics, the importance of ergonomics in health institutions, human anatomy, ergonomic design of the working environment, time and time management concepts, types of time, ergonomics and time relationship, time management and principles in health institutions, effective use of individual time, effective use of organizational time.
SKY359SAĞLIK KURUMLARINDA LİDERLİK
SAĞLIK KURUMLARINDA LİDERLİK
S202.03.02Liderlik teknikleri, liderlik teorileri, sağlık kurumlarında otorite ve güç, liderlikle ilişkili olan faktörler, liderliğin etik davranış boyutu.Leadership techniques, leadership theories, authority and power in health institutions, factors related to leadership, ethical behavior dimension of leadership.
SKY391SAĞLIK İŞLETMELERİNDE RİSK YÖNETİMİ
RISK MANAGEMENT IN HEALTH CARE SERVICES
S202.03.02Risk yönetimi kavramını ve işletme ile ilişkisi, Sağlık işletmelerindeki risk kavramını ve önemi, Risk yönetiminin aşamaları, Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar, Risk yönetiminin kurumsal yönetim içindeki rolü, Sağlık işletmelerindeki kriz planlaması, Risk ölçüm teknikleri.The relationship between the concept and operation of risk management, health enterprises, and the importance of the concept of risk, risk management steps, the necessary elements for an effective risk management, risk management, corporate governance role within the health crisis, enterprises planning, risk measurement techniques.
SKY393SAĞLIK KURUMLARINDA STERİLİZASYON ESASLARI VE ATIK YÖNETİMİ
PRINCIPLES OF STERILIZATION AND WASTE MANAGEMENT IN HEALTH CARE ORGANIZATIONS
S202.03.02Hastane infeksiyonları geçmişte olduğu kadar günümüzde ve gelecekte de önemini koruyacak bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkacaktır. Bu sorunun azaltılması ancak belirlenen korunma önlemlerin alınması ve uygulamalarının tam yapılmasıyla mümkün olacaktır. Alınacak önlemler içinde en büyük payı dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon (DAS) uygulamaları almaktadır. Bu derste hastane infeksiyonlarının önlenmesinde dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon (DAS) uygulamalarının yeri ve önemi hakkında bilgi aktarılması amaçlanmıştır.Bu kapsamdaSterilizasyon ve dezenfeksiyonun tarihsel gelişimi, Mikroorganizmalar özellikleri ve çeşitleri (hastanede sorun olan mikroorganizmalar), Enfeksiyon ve enfeksiyon zinciri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon ile ilgili genel terimler, Tıbbi ve cerrahi asepsi teknik ve kuralları Steril gömlek ve eldiven giyme, İzolasyon ve El hijyeni, Sterilizasyon (Tanım, yöntemler, uyulacak kurallar, kontrol), Dezenfeksiyon (Tanım, yöntemler, uyulacak kurallar, kontrol), Dezenfektan ve antiseptiklerin kimyasal ve farmakolojik özellikleri, etki mekanizmaları, Steri alan ve özellikleri (yüzeyler, havalandırma ve iklimlendirme, Ameliyathane Personeli, Kıyafetler, Cerrahi Alanı Etkileyen Faktörler, Cerrahi Steril Alan)Hastane enfeksiyonları, korunma yöntemleri ve tıbbi atık konuları anlatılacaktır.Hospital infections will remain important in the future as in the past , and today will be seen as a health problem . Minimize this problem it will be able to complete obeying the prevention and precaution . The largest share of the mitigation measures disinfection, antisepsis and sterilization (DAS ) are applications . In this course, the prevention of nosocomial infections disinfection, antisepsis and sterilization (DAS ) applications amaçlanmıştır.Bu kapsamdaSterilizasyon and disinfection of transferring information about the importance of the historical development of specifications and types of micro-organisms ( microorganisms that problem in the hospital ) infection and the infection chain , on Sterilization and Disinfection general terms , the rules of medical and surgical asepsis and sterile technique shirt and wearing gloves , isolation and hand hygiene , sterilization (Definition , methods , rules of the control ) , disinfection (Definition , methods , rules of the control ) , and chemical disinfectants and antiseptics pharmacological properties , mechanisms of action , Steri space and features (surfaces , ventilation and air conditioning , operating room staff , Clothes , Surgical Areas Affecting Factors , Surgical Sterile Area ) Hospital infections, prevention methods, and provide information on medical waste .
SKY395SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ
PERFORMANCE MANAGEMENT IN HEALTH CARE
S202.03.02Performans ve performans yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmek; sağlık işletmelerinde performans ölçme ve değerlendirme yapabilmek; sağlık işletmelerinde performansa dayalı ücret uygulamalarını değerlendirebilmek; sağlık sektöründe performans yönetimi konusunda güncel gelişmeleri değerlendirebilmek.Define the basic concepts of performance and performance management, performance measurement and assessment of health establishments, health enterprises to evaluate performance-based compensation practices, evaluate current developments in the management of health sector performance.
HEM319İLKYARDIM
FIRST AID
F122.03.03Bu ders, ilk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği konularını içermektedir. Ayrıca solunum yolu tıkanıklığında,dış ve iç kanamalar, kırık, çıkık ve burkulmalarında, acil bakım gerektiren hastalıklarda, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım ve hasta ve yaralı taşıma konuları ele alınacaktır.This course covers basic applications of first aid, first and second assessment, basic life support in adults, children and infants. In addition, first aid in respiratory tract obstruction, external and internal bleeding, fractures, dislocations and sprains, diseases requiring emergency care, poisoning, heat stroke, burns and frostbite, foreign body escape and patient and injured transport will be discussed.
HEM373BESLENME İLKELERİ
PRINCIPLES OF NUTRITION
F202.03.02Beslenmenin değerlendirilmesi, besin öğeleri ve besin grupları, sağlıkta ve hastalıkta beslenme ilkeleri, yeterli ve dengeli beslenme kuralları.The principles of healthy and disease conditions, food groups, adequate and balanced nutrition, food pyramid
OSB303SAĞLIKTA İNOVASYON
INNOVATION IN HEALTH
F303.03.03Değişim,Sağlıkta değişimin gereği,Geleceğin meslekleri ve geleceğin şekillendirilmesi, İnovasyon nedir,Dünyada ve Türkiye’de İnovasyonun durumu,Kurum kültürü ve inovasyon Globelleşme ve inovasyon,Yaratıcılık, girişimcilik ve inovasyon,İnvasyon liderliği Beynin etkin kullanımı,İnovasyon süreci,Fikir üretme ve patent alma süreci Bireysel öneri sistemi, Fikir üretme.....The necessty of change in health system, Shaping the future, jobs of the future, What is innovation and why is inovation necessary, The state of the innovation in the World and Turkey, Globalization and innovation, İnovation and corpoate culture, Creativity, enterpreneorship and innovation, Leadership of innovation and varieties, Visa, İnnovation process, İdea generation and patent process,Effective usa of the brain and individual suggestion system.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SKY348PROFESSIONAL ENGLISH
PROFESSIONAL ENGLISH
Z202.03.02Sağlık Yönetimi alanına ilişkin terminoloji ve terimlerin çevirisi. Alana ilişkin belirlenen ingilizce kaynakların incelenmesi.Translation of terminology and terms related to the field of Health Management. Examination of the determined English sources related to the field.
SKY352SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS
Z303.04.03Bu derste insan kaynakları yönetiminin tanımları, insan kaynaklarını yönetiminin önemi ve gerekliliği, insan kaynakları yönetimi-personel yönetimi ayrımı, insan kaynakları yönetiminin gelişimi, İnsan kaynakları yönetiminin ilkeleri, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetiminin örgütlenmesi, insan kaynakları yöneticisinin rolleri, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetiminin işlevleri: kadrolama; iş analizi, iş etüdü ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları sağlama ve seçme, personel hareketliliği, geliştirme; sosyalizasyon, personel başarı değerlendirme, hizmet içi eğitim, ücretleme; iş değerlemesi, ücretleme ve sosyal yardımlar, iş sağlığı ve güvenliği, şikayet ve disiplin, sendikal ilişkiler anlatılmaktadır.In this course, definitions of human resources management, importance and necessity of human resources management, the distinction between human resources management and personnel management, development of human resources management, principles of human resources management, organization of human resources management in health institutions, roles of human resources manager, functions of human resources management in health institutions. : staffing; job analysis, work study and job design, human resource planning, provision and selection of human resources, staff mobility, development; socialization, staff success assessment, in-service training, compensation; job evaluation, wages and social benefits, occupational health and safety, complaints and discipline, union relations are explained.
SKY354SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF TEKNİKLER
QUANTITATIVE TECHNIQUES IN HEALTH INSTITUTIONS
Z303.04.03Sağlık organizasyonlarında yönetsel problem çözme ve karar verme sürecinin değerlendirilmesi. Karar değişkenleri, kısıtlar ve amaç fonksiyonu kavramları. Karar verme süreci ve teorisi. Doğrusal programlama, duyarlılık analizleri, dualite uygulamaları, ulaştırma modelleri, atama modelleri, proje yönetim teknikleri (CPM, PERT), oyun teorisi, stok modelleri, bekleme hattı sistemleri, benzetim-simülasyon yöntemleri. Verimlilik kavramı. Verimlilik ölçüm yaklaşımları (oran analizi, regresyon analizi)Evaluation of the administrative problem solving and decision-making process in health organizations. Decision variables, constraints, and conceptof purpose function. Decision-making process and theory. Linear programming, sensitivity analysis, duality applications, transportation models, assignment models, project management techniques (CPM, PERT), game theory, stock models, waiting line systems, simulation-simulation methods. The concept of efficiency. Efficiency measurement approaches (ratio analysis, regression analysis)
SKY356SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA
MARKETING IN HEALTH INSTITUTIONS
Z303.04.03Pazarlama, sağlık hizmetlerinde pazarlama kavramı, sağlık hizmetleri pazarlamasının özellikleri diğer endüstrilerinden farklılıkları, sağlık hizmetleri pazarlamasının geçmişi ve gelişmesine etki eden faktörler, sağlık hizmetleri pazarlamasının nedenleri. Tüketici, müşteri ve hasta kavramları, Tüketici davranışları; Sağlık Hizmetleri Pazarında Pazar Bölümlendirme ve Talep Yönetimi, Tüketicilerin Sınıflandırılması ve Tüketici Davranışını Etkileyen Temel Faktörler, Tüketici Satın Alma Davranışının Türleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama araştırmaları.Marketing, the concept of marketing in health services, the characteristics of health services marketing, its differences from other industries, the history of health services marketing and the factors affecting its development, the reasons for health services marketing. Consumer, customer and patient concepts, Consumer behavior; Market Segmentation and Demand Management in Health Services Market, Classification of Consumers and Basic Factors Affecting Consumer Behavior, Types of Consumer Purchasing Behavior, marketing research in health services.
SKY358HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
Z303.04.03Yönetim Kavramı ve Fonksiyonları, Organizasyonun tanımı ve temel ilkeleri, Hastane Tanımı, Amaçları, Fonksiyonları, Diğer Kuruluşlardan Ayıran Özellikler, Hastanelerin sınıflandırılması, Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu, Hastane İdari Bölümleri ve İşlevleri, Hastane kurul, komite ve komisyonları, Hastane Kodları, Hastane Acil Sağlık Hizmetleri, Hastanelerde Özellikli Servis Hizmetleri, Hastane İstatistikleri, Hastaneler Denetim Uygulamaları, Hastanelerde Tıbbi Dokümantasyon ve Yazışma İşlemleri, Hastane Hasta ve Çalışan Güvenliği, Özel ve kamu hastanelerinin değerlendirilmesi
SKY360SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET ANALİZİ
SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET ANALİZİ
Z223.05.04Öğrencileri sağlık işletmelerinde maliyet muhasebesi uygulamaları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan bu ders, maliyet muhasebesinin tanım ve amaçları, maliyet muhasebesi sistemi, maliyet belirleme yöntemleri konularını içermektedir.
SKY310İDARE HUKUKU
İDARE HUKUKU
S202.03.02Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; türk idare hukukunun temel ilkeleri ve örgütleri listelenebilecek, idare hukukunun gündelik yaşamdaki yansımaları açıklanabilecek, idarenin işleyici yorumlanabilecek, idare hukukuna ilişkin uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin görüş bildirilebilecek ve idari sorunlara ilişkin çözümler getirilebilecektir.The students who successfully complete this course will be able to list the basic principles and organizations of Turkish administrative law, explain the reflections of administrative law in daily life, interpret the functioning of the administration, express an opinion on the identification and solution of the problems encountered in practice related to administrative law and bring solutions to administrative problems.
SKY312YAŞLILIK VE EVDE BAKIM
YAŞLILIK VE EVDE BAKIM
S202.03.02Yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili tanımlamalar, Yaşlılık bilimi, yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi, Yaşlılık çeşitleri, yaşlılığı etkileyen faktörler ve erken yaşlanmanın önlenmesi, yaşlılık ve etik, Geriatri ve gerontoloji tanımlamaları, Sağlık kurumlarında yaşlılara yönelik uygulamalar, Türkiye’de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi, Türkiye kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu, ulusal ve uluslararası yaşlılık politikaları, Yaşlı bakımı yönetiminin stratejik analizi, Evde bakım kavramı, evde yaşlı bakımı yönetimi, Hastane hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin organizasyonu ve koordinasyonu, Yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi, evde bakım hizmetlerinde vaka yönetimi, Türkiye’de ve dünyada evde bakım hizmetleri veren kuruluşlar ve çalışma prensipleri
SKY314İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
İLETİŞİM VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
S202.03.02İnsan İlişkilerinde İletişimin Gerekliliği, Kişilerarası İlişkilerin Doğası ve Önemi, İletişimde İlişkisel ve Gelişimsel Yaklaşım, İletişim Sürecinin Temel Özellikleri, İletişim Becerilerinin Bileşenleri, İnsan İlişkilerinde Güç Dengesi, İnsan İlişkilerinde Doyum ve Bağlanma, İnsan İlişkileri Modelleri, Kişilerarası İletişim Becerileri ve Çatışma, Çatışma Nedir?, Çatışma Yönetimi, Stres Nedir?, Stres Yönetimi.
SKY318DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
S202.03.02Hastanelerde temizlik hizmetleri, çamaşırhane hizmetleri, santral ve haberleşme Hizmetleri, malzeme ve ekipman, hasta isteklerinin karşılanması, gece idaresi hizmetleri, faturalama hizmetleri anlatılmaktadır.
BES328FONKSİYONEL GIDALAR
FONKSİYONEL GIDALAR
F202.03.02
COG376YARATICI DRAMA
CREATIVE DRAMA
F202.03.02Dramanın tanımları, drama ve tiyatro arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde yaratıcı dramanın planlanması. Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi. dramanın uygulama aşamaları, dramanın yapılandırılması. Drama 'nın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, dramanın bileşenleri. drama öğretmenin nitelikleri, öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme- öğretme yöntemi olarak drama. Dramada kullanılan teknikler. Örnek uygulamalar.Definitions of drama, differences between drama and drama, content and introduction studies. Definition and content of psychodrama, creative drama, drama-play and educational drama, planning of creative drama in education. The historical development of drama in Turkey. the application stages of drama, the construction of drama. Classification of drama according to age groups and application areas, components of drama. the qualities of the drama teacher, the problems that the teacher may encounter, drama as learning-teaching method. Techniques used in drama. Example applications.
FTR328HİDROTERAPİ
HİDROTERAPİ
F202.03.02
FTR386SAĞLIK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE
PHYSICAL ACTIVITY FOR HEALTH
F202.03.02Sağlık, fiziksel aktivite, inaktivite ve egzersiz kavramlarının tanıtılmasıThe description of terms of health, inactivity and exercise.
HEM372CİNSEL SAĞLIK
SEXUAL HEALTH
F202.03.02Üreme sağlığı ve cinsel sağlığın temel kavramları, toplumsal cinsiyet, cinsel fonksiyon bozuklukları, gebelik, lohusalık, menapoz, andropoz ve yaşlılıkta cinsellik, danışmanlık.Essential concepts of reproductive and sexual health, gender, sexual dysfunctions, sexuality in pregnancy, postpartum, menopause, andropause and senium, sexual counselling.
OSB304YÖNETİM FELSEFESİ
MANAGEMENT PHILOSOPHY
F303.03.03Dersin içeriğinde felsefeye giriş, felsefik akımlar, yönetime giriş, yönetsel akımlar, yönetim ve psikoloji, yönetim ve sosyoloji, yönetim ve hukuk, yönetim ve ekonomi, yönetim ve politika, yönetim ve sanat konuları tartışılmaktadır.The content of the course is as follows. 1. Introduction to philosophy 2. Philosophical trends 3. Introduction to direction 4. Managerial movements 5. Management and Psychology 6. Management and Sociology 7. Management and law 8. Management and economy 9. Management and politics 10. Management and art 11. Discussion
SHB330SOSYAL SORUNLAR
SOSYAL SORUNLAR
F202.03.02
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin temel fonksiyonları, KOBİ’lerin ekonomiye ve sosyal hayata katkıları. Girişimcilikte motivasyon, girişimcilikte yaratıcılık veya yenilikçilik, buluş, marka ve tasarımların korunması. Girişimcilikte iş fikirleri, girişimcilik öyküleri, işletme kuruluş süreci, başarılı girişimci örnekleri, yeni iş fikirleri oluşturma ve iş planı yazma, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal gönüllülük kavramları. Kamu, özel ve üçüncü sektörde sosyal girişimcilik. Türkiye ve dünyada sosyal girişimcilik.Basic functions of entrepreneurship, contribution of SMEs to economy and social life. Entrepreneurial motivation, entrepreneurial creativity or innovation, invention, protection of brands and designs. Business ideas in entrepreneurship, entrepreneurship stories, business establishment process, examples of successful entrepreneurs, creating new business ideas and writing a business plan, corporate social responsibility and corporate volunteering concepts. Social entrepreneurship in the public, private and third sector. Social entrepreneurship in Turkey and the world.
HUK483SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATI
HEALTH LAW AND LEGISLATION
Z303.05.03Sağlık hukukunun tanımı, gelişim süreci, akit ve akit tipleri, hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukukî niteliği. Hatalı tıbbî uygulama (Malpraktis) ve hukukî sorumluluk. Hasta hakları ihlallerinden idarenin sorumluluğu. Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin ceza hukuku sorumluluğu, sağlık mevzuatı. Sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik.Legal concepts of health / health care legislation / regulations and the recent changes in Turkey / patient rights / rights and responsibilities of health professionals / ethics.
SKY435SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK
ETHICS IN HEALTH MANAGEMENT
Z202.03.02Etik kavramı, bilim ve etik, meslek etiği, bilim ve meslek ayrımı, genel etik ilkeler, uygulama alanları ve etik teorileri, bilimsel araştırma etiği, yayın etiği, etik ikilemler ve çözüm yolları, vaka örnekleri. Hak, sağlık hakkı, hasta hakkı kavramları. Hasta hakları (Aydınlatılmış rıza, mahremiyet ve sır saklanması hakkı, hastanın tedaviyi reddetmesi, tıbbî kayıtları öğrenme, bakım alma hakkı). Hastanın yükümlülükleri (İşbirliği yükümlülüğü, hekimin tavsiyelerine uyma yükümlülüğü, katlanma yükümlülüğü, hastanın bildirme yükümlülüğü, ücret ödeme yükümlülüğü) ve hekimin yükümlülükleri.The concept of ethics, science and ethics, professional ethics, science and professional distinction, general ethical principles, application areas and ethical theories, scientific research ethics, publication ethics, ethical dilemmas and solutions, case examples. Concepts of right, right to health, right to patient. Patient rights (the right of informed consent, privacy and confidentiality, refusal of treatment, the right to learn medical records, to receive care). Obligations of the patient (The obligation to cooperate, the obligation to follow the doctor's recommendations, the obligation to bear, the patient's obligation to report, the obligation to pay). Physician's obligations.
SKY437SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE SERVICES
Z303.04.03Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Tarihsel Gelişimi, Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Önemi, Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri, Kalite Ödülleri, Sağlık Bakanlığı Kalite Çalışmaları, Sağlık Hizmetlerinde Dış Değerlendirme ve Akreditasyon, Hasta ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları, Tıbbi Hatalar, Tıbbi Hataların Hukuki Boyutu, Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelleri, Kalite İyileştirme Araçları, Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Maliyet ve Teknoloji İlişkisi, Dünya’da ve Türkiye’de Klinik Kalite Uygulamaları.Total Quality Management Philosophy and Historical Development, Importance of Quality in Health Services, Quality Management Systems in Health, Quality Awards, Quality Studies of the Ministry of Health, External Assessment and Accreditation in Health Services, Patient and Employee Safety Practices, Service Quality Measurement Models, Quality Improvement Tools, quality, Cost and Technology Relations, Clinical quality Applications in the world and Turkey.
SKY441PROFESSIONAL ENGLISH - II
PROFESSIONAL ENGLISH - II
Z202.03.02Sağlık Yönetimi alanına ilişkin terminoloji ve terimlerin çevirisi. Alana ilişkin belirlenen ingilizce kaynakların incelenmesi.Translation of terminology and terms related to the field of Health Management. Examination of the determined English sources related to the field.
SKY445SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM
STRATEGIC MANAGEMENT IN HEALTH INSTITUTIONS
Z404.04.04Strateji ve stratejik yönetim kavramı, stratejik yönetim sürecinin özellikleri, stratejik yönetim sürecinin aşamaları; dış çevrenin analizi çevresel analiz teknikleri, iç çevrenin analizi, kurumsal yönelimin belirlenmesi, stratejilerin geliştirilmesi, stratejilerin uygulanması, stratejilerin denetimi. Sağlık kurumlarında stratejik seçenekler; yönelim stratejileri, uyum sağlama stratejileri, azara girme stratejileri, pozisyon stratejileri, operasyonel stratejiler. Stratejilerin değerlendirilmesi; SWOT analizi ve Boston Danışma Grubu büyüme paylaşım matrisi. Kurumlar arası işbirliği stratejileri; satın alma, karşılıklı işbirliği stratejileri. Liderlik teknikleri, liderlik teorileri, sağlık kurumlarında otorite ve güç, örgütsel değişim ve gelişme, sosyal paydaşlarla iletişim.Strategy and the concept of strategic management, characteristics of the strategic management process, stages of the strategic management process; Analysis of the external environment, environmental analysis techniques, analysis of the internal environment, determination of corporate orientation, strategy development, implementation of strategies, control of strategies. Strategic options in healthcare institutions; orientation strategies, adaptation strategies, dismissal strategies, position strategies, operational strategies. Evaluation of strategies; SWOT analysis and Boston Advisory Group growth sharing matrix. Interagency cooperation strategies; purchasing, mutual cooperation strategies. Leadership techniques, theories of leadership, authority and power in healthcare institutions, organizational change and development, communication with social stakeholders.
OSB403MEKÂN VE SAĞLIK
SPACE AND HEALTH
S303.03.03Farklı grupların mekan kullanımı ve sağlık ilişkisi sorgulanacak (çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve LGBTI bireyler, göçmenler, mahpuslar) Mekanda sağlığı etkileyen faktörler (ses, küresel ısınma, nükleer ve çevresel atıklar, zirai ilaçlar GDO, vd.) Bu konulara kentsel yaşamın getirdiği birlikte yaşam pratikleri ve sağlık bilimlerinin getirdiği bilgi birikimi çerçevesinden bakış açısı geliştirmek için okumalar, tartışmalar ve uygulamalar yapılacaktır.The use of space by different groups and its relation to health (children, disabled, elderly, women and LGBTI, migrants, prisoners) Things influencing health in everyday spaces (sounds, global warming, nuclear and environmental waste, pesticides, GMO, etc) Readings, discussions and field assignments to reflect on the the practices of urban living and to develop a health sciences perspective in these topics
SKY453PROJE YÖNETİMİ
PROJECT MANAGEMENT
S202.03.02Sağlık Kurumları Yönetimi ile ilgili belirli bir alanında, konuyu kapsayan tüm bileşenleri inceleyecek şekilde bir araştırma çalışmasının yapılması.In a specific area of ​​Healthcare Management, conduct a research study that will examine all the components that comprise the subject.
SKY457BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ
CARE SERVICES MANAGEMENT
S202.03.02Bakım Hizmetlerinin Tanımı ve Kapsamı, Bakım Hizmetlerinde Multidisipliner Yaklaşım, Ülkemizde ve Dünya’da Uzun Süreli Bakım Sistemleri, Evde Bakım Hizmetleri, Palyatif ve Hospis Bakım Hizmetleri, Uzun Süreli Bakım Hizmeti Sunan Kurumlar, Uzun Süreli Bakım Hizmetlerinde Devletin Rolü ve Finansmanı.Definition and Scope of Long-Term Care Services, Long-Term Care Systems in Turkey and in the World, Home Care Services, Palliative and Hospice Care Services, Multidisciplinary Approach in Long-Term Care Services, Institutions Offering Long-Term Care Services, The Role and Financing of the State in Long-Term Care Services .
SKY489SAĞLIKTA İLERİ TEKNOLOJİ
SAĞLIKTA İLERİ TEKNOLOJİ
S202.03.02Sağlık teknolojisindeki gelişmeler ve trendler, sağlık alanında bilişim ve iletişim teknolojileri ve kullanım alanları, telesağlık, teletıp, teleradyoloji ve tele rehabilitasyon, sağlıkta nesnelerin interneti ve akıllı hastaneler, sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve bilişimle ilgili sorunlar ve tartışmalar, sağlık çalışanlarının bilgi teknolojilerine karşı olan direncin nedenleri, sağlık hizmetlerinde radyo frekansı tanımlama teknolojileri ve sorunları, ağrı yönetiminde sanal gerçeklik uygulaması, karar destek sistemleri, sağlıkta yapay zekâ ve robotlar, sağlıkta potansiyel blok zincir uygulamalarıDevelopments and trends in health technology, information and communication technologies and their areas of use in the field of health, telehealth, telemedicine, teleradiology and telerehabilitation, internet of things and smart hospitals in health, information technologies in health services and information related problems and discussions, the resistance of health workers to information technologies. reasons, radio frequency identification technologies and problems in health care, virtual reality application in pain management, decision support systems, artificial intelligence and robots in health, potential blockchain applications in health.
SKY493AFET YÖNETİMİ
DISASTER MANAGEMENT
S202.03.02Afetler ve Türkiye, afet yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler, afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar, afet yönetimi ve planlama. Sağlık kuruluşlarında afet yönetimi süreçleri ve esaslarıDisasters and Turkey, the legal regulations related to disaster management, disaster management-related organizations, Disaster Management and Planning. Health Care Disaster Management processes and procedures
SKY495SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
SOCIOLOGY OF HEALTH
S202.03.02Bu ders ilhamını ünlü düşünür Michel Foucualt’nun ortaya attığı “biyopolitika” kavramından alarak hasta-hastalık rolleri, hastalığın toplumsal ve toplumsal cinsiyet kökenleri, gündelik hayatın “tıbbileştirilmesi”, sağlık antropolojisi ve güncel sağlık politikaları gibi pek çok sağlık sosyolojisi konusunu irdelemeyi hedefler.Introduction to health sociology, Concepts of health and disease, Biopsychosocial medical model,Placebo and nocebo effect, Somatization and psychosomatic disease, Meaning and properties of diagnosis, Medicalization of ailments, Iatrogenesis, Alternative medical approaches, Traditional and modern childbirth, Traditional and modern child feeding, Medical ethics, Research and publication ethics
SKY499KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ
COMPARATIVE HEALTH SYSTEMS
S202.03.02Sağlık sisteminin tanımlanması, sağlık sisteminin amaçları, fonksiyonları, sağlık sistemlerinin karşılaştırılmasının nedenleri, yararları ve zorluklarının ortaya konulması, küresel sağlık politikaları, sağlık sistemleri, sağlık sistemlerinin sınıflandırılması ülkelere göre sağlık sistemi örnekleri.Content of Comparative Health Systems course, consist of identification of the health care system, objectives and functions of health system, put forward to causes, benefits and challenges of health systems comparing, put forward to a framework for comparison and examination of country health systems, comparison and examination of main country health systems and analysis and evaluation of performance in health care systems.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SKY458SEMİNER
SEMINAR
Z122.03.03Sağlık Yönetimi alanında bilimsel ve uygulamaya yönelik kaynakların irdelenmesi, yapılan çalışmaların araştırma metodolojilerinin tartışılması ve öğrencinin seçeceği bir konuda araştırma yapıp bulgularını seminer saatinde sunmasını içermektedir.Examining the scientific and practical sources in the field of health management, discussing the research methodologies of the studies and conducting research on a topic that the student chooses and presenting his findings at the seminar time.
SKY462SAĞLIK YÖNETİMİ MESLEKİ ALAN UYGULAMASI
HEALTH MANAGEMENT OCCUPATIONAL FIELD PRACTICE
Z03216.024.032Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetim ve organizasyon yapısının incelenmesi. Hizmet süreçlerinin gözlemlenmesi. Sağlık kurumlarının idari ve tıbbi hizmet departmanlarının organizasyon ve işleyiş açısından incelenmesi, fonksiyonel bağlılık ilişkilerinin değerlendirilmesi. Meslekleşme, meslekleşmenin koşulları, tıp ve sağlık alanında meslekleşme, sağlık yönetimi alanında meslekleşme, sağlık kurumlarında etik kurul ve komiteler hakkında bilgi sahibi olunması.The managerial, financial and technical functions of health units are shown to the students in place. Students are provided with the opportunity to test their theoretical knowledge at work. practical experience gained in every department of health institutions built.
OSB402BESİN DESTEKLERİ
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S303.03.03Yeterli ve dengeli beslenmek için beslenmede esas olan besin ögeleri ve gereksinimler gibi konuları kapsar. Hastalık durumu ve farklı gruplarda besin desteklerinin önemini anlatmak.It covers topics such as nutrients and requirements that are essential for a sufficient and balanced diet. Explain the importance of nutritional support in different groups.
SKY468SAĞLIK TURİZMİ
HEALTH TOURISM
S202.03.02Sağlık turizmi kavramı, gelişimi medikal turizm kavramı, ileri yaş ve engelli turizmi, termal turizm kavramları. Medikal turizmde tersine akış kavramı, turizm sağlığı, turist sağlığı kavramlarının medikal turizm kavramı ile farkları. Medikal turistlerin en çok tedavi oldukları alanlar ve ülkeler, gelişim nedenleri. Asya kıtası ülkelerinin medikal turizmdeki yeri, Avrupa ülkelerinde görülen sınır ötesi hasta hareketliliği ve medikal turizm kavramı. Amerika kıtasında medikal turizm faaliyetleri. Sağlık turizminde kalite ve akreditasyon uygulamaları. Teknolojinin sağlık turizmi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.The concept of health tourism, its development, the concept of medical tourism, elderly and accessible tourism, thermal tourism concepts. Reverse flow concept in medical tourism, tourism health, differences between tourist health and medical tourism. Areas and countries where medical tourists are mostly treated, reasons for development. The place of Asian countries in medical tourism, cross-border patient mobility in European countries and the concept of medical tourism. Medical tourism activities in the American continent. Quality and accreditation practices in health tourism. Evaluation of the effects of technology on health tourism.
SKY474SAĞLIK KURUMLARINDA MEDİKAL MUHASEBE UYGULAMALARI
MEDICAL ACCOUNTING APPLICATIONS IN HEALTH INSTITUTIONS
S122.03.03Kapsam, Hasta Kabul ve Provizyon (Trafik kazası-Adli Vaka-İş kazası Tanım ve Uygulamaları), Tedavi Kategorileri (Ayaktan,Hizmet başı ödeme yöntemi- Vakabaşı ödeme yöntemi-Acil faturalandırma süreçleri- Kırmızı alan- Yeşil alan- FTR faturalandırma süreçleri- Yatarak, Hizmet başı ödeme yöntemi-Tanıya dayalı işlem ve kapsamı- Komplikasyon- Tedaviden vazgeçme- Hizmetin yarım kalması- Eşlik Eden Hastalık-Kontrol Süreleri hesaplama), Tıbbi Malzeme (Tanıya dayalı işlemlerde ayrıca faturalandırılacak Malzemeler-Pakete dahil / hariç malzemelerin tespiti-Malzeme Kurallarının yorumlanması)Scope, Patient Admission and Provision (Traffic Accident-Forensic Incident-Occupational Accident Definition and Applications), Treatment Categories (Outpatient, Per-service payment method-Per-paying method-Emergency invoicing processes- Red area- Green area- FTR invoicing processes- Inpatient, Payment per service method - Diagnostic procedure and its scope - Complication - Discontinuation of treatment - Incomplete service - Accompanying Disease - Calculation of Control Times), Medical Supplies (Materials to be invoiced separately in diagnostic procedures - Identification of materials included / excluded in the package - Interpretation of Material Rules).
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.