English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-SURGERY SERVICES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-SURGERY SERVICES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMH111TEMEL KLİNİK İLKE VE UYGULAMALARI
BASIC CLINICAL PRINCIPLES AND APPLICATIONS
Z122.04.03Bu dersin amacı, öğrenciye sağlık profesyoneli olarak temel sağlık kavramı, uygulamaları ve ameliyathane uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.The purpose of this course is to provide in primary health concepts, applications, and operating practices of students as health professionals information about the owner.
AMH115AMELİYATHANE TEKNOLOJİERİ
OPERATING ROOM TECHNOLOGY
Z042.07.04Ameliyathane fiziki yapısı, dizaynı, teknolojik alt ve üst yapı, fonksiyonel sınıflandırma, Ameliyathane havalandırma, iklimlendirme prensipleri, Ameliyathane masaları, Ameliyathane aydınlatması ve lambaları, Ameliyatta kullanılan temel alet ve ana cihazlar, İleri teknolojik cihazlar ve branşlara göre sınıflandırılması, Ameliyat esnasında kullanılan medikal gazlar ve kalibrasyon, Ameliyat esnasında kullanılan cerrahi aletler ve branşlara göre sınıflandırılması, Ameliyatta kullanılan sarf malzemeler ve branşlara göre sınıflandırılması, Ameliyathane mikroskopları, robotik cerrahi aletleri ve enstrümanlarıOperating room physical structure, design, technological infrastructure and superstructure, functional classification, Operating room ventilation, principles of air conditioning, Operating room tables, Operating room lighting and lamps, Basic equipment and main devices used in surgery, Advanced technological devices and classification according to branches, Medical gases used during surgery and calibration, Classification of surgical instruments and branches used during surgery, Classification according to consumables and branches used in surgery, Operating room microscopes, robotic surgical instruments and instruments
AMH117MİKROBİYOLOJİ
MICROBIOLOGY
Z202.04.02Bu dersin amacı, öğrencinin mikrobiyoloji ve mikroorganizmalar hakkında genel bilgiler edinmesini, özellikle bağışıklığı baskılanmış hastalarda gelişebilecek nozokomial ve fırsatçı infeksiyonların önlenmesinde çok önemli olan sterilizasyon-dezenfeksiyon ve infeksiyon kontrol yöntemlerinin doğru olarak öğrenmesini ve uygulamasını sağlamaktır.The aim of this course is to provide the students with a general knowledge about microbiology and microorganisms and to learn and apply the sterilization-disinfection and infection control methods which are very important in preventing nosocomial and opportunistic infections especially in immunocompromised patients.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SMY111TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.Course content also; The students make up the roots of medical terms, combining forms, prefixes and suffixes introducing how these basic elements together will see that created medical terms. Students belonging to various branches as well as definitions of medical terms commonly used in the medical field will learn medical abbreviations. Medical terminology education program will continue throughout.
SMY117ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY
Z202.03.02İnsan vücudunu oluşturan yapıtaşları, hücreler, organlar ve organizma oluşum basamaklarının anlatılmasını içerir. Organizmayı oluşturan Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Gastrointestinal Sistem, Üriner Sistem, Genital Sistem, Endokrin Sistem Anatomisi genel olarak anlatılır. Duyu Organları , İskelet ve Kas Sistemi detaylı bir şekilde işlenir.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMH114AMELİYATHANE YÖNETİMİ
OPERATING ROOM MANAGEMENT
Z202.05.02Ameliyathane düzeni, işleyişi ve yönetimi hakkında bilgi kazandırmaktır.Students with a multidisciplinary team approach and the functioning of the operating scheme is to provide knowledge and skills.
AMH116CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-I
SURGICAL DISEASES-I
Z122.05.03Cerrahi hastalıklar bilgisine ilişkin temel kavramların verilmesini takiben, cerrahi hastanın bakımının yürütülmesi, homeostazın sürdürülmesi için gerekli olacak teorik bilgi kazandırılıp cerrahi sistem hastalıklarına giriş yapılacaktır.Following the introduction of the basic concepts of surgical diseases, the theoretical knowledge necessary for the care of the surgical patient and the maintenance of homeostasis will be gained and an introduction to the diseases of the surgical system will be made.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SMY114İLK YARDIM
FIRST AID
Z021.02.02İlk yardımın tanımı ve temel ilkeleri, İlk yardımın hedefleri, Hasta ve yaralının değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması, Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hayvan ısırmalarında ilk yardım, Boğulmalarda ilk yardım,Definition and basic principles of first aid, Targets of first aid, Assessment of patient and injured, Basic Life Support, Removal of foreign objects fleeing to the airway, Types of bleeding and stopping bleeding, Turnstile application, First aid in consciousness disorders, Injury types and regional injuries, Spine injuries, First aid in broken dislocations and sprains, Burn types and first aid, Types of poisoning and first aid, First aid in heat stroke and freezing, First aid in animal bites, First aid in drowning,
SMY118ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SİSTEMLER
ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
Z202.03.02İnsan vücudu, iç ve dış ortamda değişse bile, canlılığını belirli bir dengede tutmak için çalışır. Bu denge sistemini tanımlayan homeostatik kavramından hareketle sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital sistem gibi organ ve sistemlerin çalışma prensipleri ve aralarındaki ilişki açıklanmaktadır.The human body works to maintain its vitality in a certain balance, even if it changes in the internal and external environment. Starting with the concept of homeostatics, which describes this balance system, the relationship between the nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, genital system, organ and systems and their working principles are explained.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM106YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.Activities related to on-site implementation; On-site Application Coordinatorship is planned and executed together with the advisors of the student's institution and the official at the workplace where the on-site application is made. These activities include learning and practice activities for students to gain practical experience by taking part in the work carried out in their fields, depending on a work environment where on-site application is made. At the end of the on-site application activity, the student submits a written report to the department or program to which he/she is affiliated, which will be prepared in accordance with the “On-Site Application Directive” of IAU and approved by the workplace where he/she has applied on-site.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMH213CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-II
SURGICAL DISEASES-II
Z122.05.03Cerrahi hastalıkların tanımı, etiyopatogenezi, ameliyat sırasında yaşanması olası komplikasyonlar oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra cerrahi hastalıkların yaygınlığı ve bunlara bağlı ölüm riski konuları ele alınacaktır.Surgical diseases definition, etiopathogenesis, complications are likely to occur during surgery. These, as well as the prevalence of surgical diseases and their risk of death will be discussed.
AMH215AMELİYATHANE UYGULAMALARI-I
OPERATING ROOM APPLICATIONS -I
Z042.05.04Hastanın takibi, ameliyata hazırlanması, ameliyathanenin hazırlanması, hastanın temizliği, ameliyatta kullanılan alet ve malzemelerin kullanımı, dikiş sayımı ve dokümantasyonu, dezenfektasyon ve sterilizasyon konularında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.Follow-up of patients preparing for surgery, operating room preparation, patient cleaning, use of tools and materials used in surgery, stitches counting and documentation, disinfection and sterilization will gain knowledge and skills in the subject.
AMH219STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ
STERILIZATION AND DISINFECTION METHODS
Z202.05.02Öğrenciler ameliyathane ve diğer hasta uygulamalarında sterilizasyonun önemini kavrayıp ilkelerini öğrenecek ve cerrahide aseptik teknik uygulamasının zorunluluğunu anlayabilecektir. Ayrıca hastane enfeksiyonlarının önemi ve korunma yolları önemle vurgulanacak ve öğrencilerde davranış değişikliği yaratılacaktır.Students will be able to understand the importance of sterilization in operating room and other patient applications and learn the principles of aseptic technique in surgery. In addition, the importance of hospital infections and prevention methods will be emphasized and behavior changes will be created in students.
AMH221ENFEKSİYON HASTALIKLARI
INFECTIOUS DISEASES
Z202.04.02Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili tanımlar, neden olan mikroorganizmalar, enfeksiyon hastalıklarının genel belirtileri ve tanılama yöntemleri, enfeksiyon hastalıklarından korunma ilkeleri, asepsi ve izolasyon ilkeleri, hastane enfeksiyonları ve hastane kontrol komitesi, bağışıklık, virüs, bakteri ve parazit enfeksiyon hastalıkları mikroorganizmanın türüne göre sık görülen ve önemli olan enfeksiyon hastalıklarıDefinitions related to infectious diseases, causative microorganisms, general symptoms and diagnostic methods of infectious diseases, principles of protection from infectious diseases, principles of asepsis and isolation, hospital infections and hospital control committee, immune, virus, bacterial and parasitic infectious diseases are common and common according to the type of microorganism. important infectious diseases
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SMY211FARMAKOLOJİ
PHARMACOLOGY
Z202.02.021 Temel Farmakoloji, farmakolojiye giriş 2 İlaçların absorbsiyonu 3 İlaçların dağılımı 4 İlaç metabolizması ve atılımı 5 İlaçların etki mekanizması 6 İlaçların yan etkileri, anaflaksiDefinition and classification of drugs, drug form of presentation of the application forms, side effects, and includes the process of development of new drugs.
SMY213MESLEKİ İNGİLİZCE-I
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler sağlık alanındaki temel terminoloji, kişi ve yerler, genel anatomi, vücut sistemleri ve ilk yardımla ilgili konuları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma ile yeteneklerini geliştirirler.In this course, students repeat grammar using English medical vocabulary and phrases. In addition, students learn the basic terminology, people and places, general anatomy, body systems and first aid in the field of health in order to communicate with healthy and sick people. They improve their abilities with reading comprehension, presentation and role playing.
YUM205YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.Activities related to on-site implementation; On-site Application Coordinatorship is planned and executed together with the advisors of the student's institution and the official at the workplace where the on-site application is made. These activities include learning and practice activities for students to gain practical experience by taking part in the work carried out in their fields, depending on a work environment where on-site application is made. At the end of the on-site application activity, the student submits a written report to the department or program to which he/she is affiliated, which will be prepared in accordance with the “On-Site Application Directive” of IAU and approved by the workplace where he/she has applied on-site.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
AMH218EKG ANALİZİ
ECG ANALYSIS
Z202.04.02EKG’deki dalgaların oluşumu, EKG örneklerinin hangi prensiplere göre değerlendirileceği, normal ve anormal EKG örneklerinin tanımlanmasını içermektedir.Formation of waves in ECG, evaluation of ECG samples according to the principles and definition of normal and abnormal ECG samples.
AMH222TEMEL ANESTEZİ
BASIC ANESTHESIA 
Z202.04.02Anestezi prosedürleri ve anestetik gaz ve kimyasallar hakkında bilgi, beceri ve tecrübe kazandırılacaktır.Anesthesia procedures and anesthetic gas and chemicals knowledge, skills and experience will be gained.
AMH224AMELİYATHANE UYGULAMALARI-II
OPERATING ROOM APPLICATIONS -II
Z042.011.04Hastanın takibi, ameliyata hazırlanması, ameliyathanenin hazırlanması, hastanın temizliği, ameliyatta kullanılan alet ve malzemelerin kullanımı, dikiş sayımı ve dokümantasyonu, dezenfeksiyon ve sterilizasyon konularında ve branşlara özgü cerrahi müdahaleler hakkında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.Knowledge and skills will be gained about patient follow-up, preparation for surgery, preparation of the operating room, cleaning of the patient, use of instruments and materials used in surgery, counting and documentation of sutures, disinfection and sterilization, and surgical interventions specific to branches.
SMY214TIP HUKUKU VE ETİK
MEDICAL LAW AND ETHICS
Z202.02.02Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutlarıThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
SMY216İLETİŞİM
COMMUNICATIONS
Z021.02.02İletişim kavramları, iletişimin türleri, yazılı ve sözlü iletişim, etkin iletişim kurma yöntemleriCommunication concepts, types of communication, written and oral communication, effective communication methods
SMY218MESLEKİ İNGİLİZCE-II
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler hastane içinde yer yön tarifi yapabilmeyi, bölümleri ile ilgili bir okuma parçasını analiz edebilmeyi, hastalarla ilgili formları hasta ile konuşarak doldurabilmeyi ve hastaya genel sağlık taraması yapabilecek kalıp ve yapıları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma teknikleri ile yeteneklerini geliştirirler.In this course, students repeat grammar using English medical vocabulary and phrases. In addition, students will be able to give directions to places in the hospital, Analyzing a reading about the departments, filling the forms about the patients by talking to the patient and giving the patient a general health screening. They learn the patterns and structures to be able to communicate with healthy and sick people. Reading comprehension, presentation and role-playing techniques and skills they develop.
YUM206YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.Activities related to on-site practice are planned and carried out together with the student's consultations at his/her institution and at the workplace where he/she practices. These activities include learning and practice activities for students to gain practical experience by taking part in the work carried out in their fields, depending on a work environment where on-site application is made. At the end of the on-site application activity, the student submits a written report to the department or program to which he/she is affiliated, which will be prepared in accordance with the “On-Site Application Directive” of IAU and approved by the workplace where he/she has applied on-site.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.