English

FACULTY OF ENGINEERING-SOFTWARE ENGINEERING (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-SOFTWARE ENGINEERING (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CHE107GENERAL CHEMISTRY
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The periodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermolecular forces.
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
MAT145CALCULUS-I
CALCULUS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri, L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri, Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Basic notions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, limits of single-valued functions, properties of limits, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives, rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates
PHY103PHYSICS-I
PHYSICS-I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
SEN119COMPUTER PROGRAMMING-I
COMPUTER PROGRAMMING-I
Z303.04.03Algoritmalar, C dili, Veri tipleri, Şartlar, Döngüler, Dosya işlemleri.Flow Charts, Pseudo Codes, C programming Language, Conditions, Loops, I/O functions, File Operations.
SEN121COMPUTER PROGRAMMING I LAB
COMPUTER PROGRAMMING I LAB
Z021.02.02Değişkenler, koşullar, diziler, döngüler, yapılar, işaretçiler, dosyalar.Variables, conditions, arrays, loops, structures, pointers, files.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BLE101BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
Z202.02.02Etik Kavramı, Ahlak Kavramı ve Ahlaki Gelişim Süreci, Etik Kuralları, Etik Sistemleri, Etik-Toplum İlişkisi, Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları, Etik Sorgulama, Toplumsal Yozlaşma, Mesleki Etik Kavramı, Mesleki Etik İlkeler, İş Hayatında Etik Dışı Konular, İş Etiğinde Uygun Davranışların Sonuçları, İş Yerinde Etik Ortam Sağlamak, Farklı Mesleklerde Etik İlkeler, Çalışanların Etik Profilleri, Etik Liderlik.Ethics Concept, Moral Concept and Moral Development Process, Ethical Rules, Ethics Systems, Ethics-Society Relationship, Results of Behaviors Conforming to Ethical Values, Ethical Inquiry, Social Corruption, Professional Ethics Concept, Professional Ethical Principles, Non-Ethical Issues in Business Life, Appropriate in Business Ethics Consequences of Behaviors, Providing an Ethical Environment in the Workplace, Ethical Principles in Different Professions, Ethical Profiles of Employees, Ethical Leadership.
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT146CALCULUS-II
CALCULUS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
PHY104PHYSICS-II
PHYSICS-II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
SEN114COMPUTER PROGRAMMING-II
COMPUTER PROGRAMMING-II
Z303.05.03programlama teknikleri, yapısal programlama ilkeleri, Temel MS.NET, C# ile konsol programcılığı, dosyalama teknikleri.methods of programming, structural and modular programming, classes, polymorphism, interface, abstract, GUI.
SEN116COMPUTER PROGRAMMING II LAB
COMPUTER PROGRAMMING II LAB
Z042.04.04Programlama yöntemleri, yapısal ve modüler programlama, sınıflar, çok biçimlilik, arayüz, soyut, GUI.methods of programming, structural and modular programming, classes, polymorphism, interface, abstract, GUI.
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleriClause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, spelling rules.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
MAT227DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
Z303.04.03Diferensiyel denklem ve ilgili temel kavramlar, başlangıç ve sınır değer problemleri ,varlık ve teklik teoremleri, değişkenlere ayrılabilen ve homogen diferensiyel denklemler.Differential equations and fundamental properties, boundary-value problems, the theorems of existence and unique, seperable equations and equations reducable to this form, homogeneous differential equations.
SEN225DATA STRUCTURES
DATA STRUCTURES
Z303.04.03Doğrusal listeler, kuyruklar, ağaçlar ve diğer bağlantılı yapılar dahil olmak üzere Temel dinamik veri yapıları, diziler, katarlar, ve hash tabloları. Depolama yönetimi. İlköğretim yazılım mühendisliği prensipleri. Soyut veri türleri. Sıralama ve arama algoritmaları. Java programlama diline GirişFundamental dynamic data structures, including linear lists, queues, trees, and other linked structures; arrays, strings, and hash tables. Storage management. Elementary principles of software engineering. Abstract data types. Algorithms for sorting and searching. Introduction to the Java programming language
SEN241PRINCIPLES OF SOFTWARE ENGINEERING
PRINCIPLES OF SOFTWARE ENGINEERING
Z303.04.03Yazılım mühendisliğine giriş. Yazılım türleri ve fundamental özellikleri. Yazılım örnekleri, Yazılım geliştirme süreci. Yazılım yaşam sürec modelleri. Hızlı yazılım geliştirme modeli ve yönetimi. Gereksinim mühendisliği: prototipleme, modelleme ve geçerlilik. Yazılım modelleri ve UML modelleme dili. Yazılım tasarımı: mimari tasarım, veri tabanı tasarımı, arayüz tasarımı. Nesne tabanlı tasarım, Mimari şablonlar ve kalıplar. Yazılım geliştirme ortamları, tasarım kalıpları. Yazılım sınama yöntemleri.Software engineering issues, software processes, life cycle models; agile methods; agile project management, requirement engineering; software prototyping; software modeling types and modeling languages, software design; object-oriented design; software architectural patterns, user interface design; software re-use; software engineering environment; software design patterns, software testing methods.
SEN243OBJECT ORIENTED PROGRAMMING LAB
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING LAB
Z042.04.04Dersin amaçları: Bu modülün amaçları şunlardır: Öğrencilere nesne yönelimli program tasarımının temel kavramlarını iyi bir şekilde anlamak; onları soyutlama, modülerlik ve yeniden kullanılabilirliğin temel ilkeleriyle tanıştırmak; ve nesne diyagramlarını temel bir nesne yönelimli tasarım ve modelleme tekniği olarak gösterir. Öğrencilerin Java dili içinde nesneye yönelik programlama becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve öğretmek; öğrencilerin küçük uygulama problemlerine nesne yönelimli Java programı çözümleri geliştirmelerini sağlamak. Öğrencilerin soyut veri türlerini iyi bir şekilde anlamalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak için; Öğrencileri ortak soyut veri türleri ve ilgili işlemlerle tanıştırmak. Soyut veri türleri için çeşitli tasarım ve uygulama çözümlerini öğretmek; farklı uygulama seçeneklerinin pratik etkilerini örnekler ve bunların gerçek uygulama problemleri için Java programları geliştirmede pratik kullanımlarını gösterir.Aims of the course: The aims of this module are: To give students a good understanding of basic concepts of object-oriented program design; introduce them to the fundamental principles of abstraction, modularity, and reusability; and illustrate object diagrams as a basic object-oriented design and modeling technique. To teach and enable students to develop object-oriented programming skills within the Java language; to enable students to develop object-oriented Java program solutions to small application problems. To help students gain a good understanding of, and ability to use abstract data types; familiarise students with common abstract data types and associated operations. To teach various design and implementation solutions for abstract data types; illustrate the practical effects of the different implementation choices, and illustrate their practical use in developing Java programs for real application problems.
SEN261DISCRETE MATHEMATICS
DISCRETE MATHEMATICS
Z303.04.03Problem çözerken matematiksel sonuç çıkarma ve farklı yollara vurguda bulunulacaktır. Matematiksel sonuç çıkarma, kombinatorik analiz, kesikli yapılar, algoritmik düşünme, uygulama ve modelleme konuları incelenecektir.Problem solving, mathematical deduction and emphasis on different paths. Mathematical inference, combinatorial analysis, discrete structures, algorithmic thinking, practice and modeling issues.
SEN263DATABASE SYSTEMS-I
DATABASE SYSTEMS-I
Z303.04.03DB Sistemleri, ER modeli, Kayıt depolama ilkeleri, dosya organizasyonu yöntemleri, DBS, İlişkisel DB dil SQL, DBS fonksiyonel bağımlılıkları, normal formlar, DBS güvenlik sorunları Bütünlük kısıtlamaları kullanarak Veri modelleme Temel kavramlar.Basıc conceps of DB Systems, Data modeling using ER-model, Record storage principles, file organization methods, Integrity constraints in DBS, Relational DB language SQL, Functional Dependences in DBS,Normal forms, DBS Security problems.
SEN265OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
Z303.04.03Öğrencilere nesneye dayalı program tasarımının temel kavramları iyi bir anlayış vermek için; soyutlama, modülerlik ve yeniden temel ilkeleri onları tanıtmak ve temel olarak nesne şekiller nesne- yönelik tasarım ve modelleme tekniği. Java dili içinde nesne tabanlı programlama becerilerini geliştirmek için öğrencilere öğretmek ve etkinleştirmek için, öğrencilerin küçük uygulama sorunları nesne tabanlı Java programı çözümler geliştirmek sağlamaktır.Öğrencilerin iyi bir anlayış kazandırmak, ve, soyut veri tipleri kullanma yeteneği için, ortak soyut veri tipleri ve ilişkili operasyonlar ile özellikleri hakkında öğrencilere. Farklı uygulama seçenekleri pratik etkilerini gösteren;; soyut veri türleri için çeşitli tasarım ve uygulama çözümleri öğretmek ve gerçek uygulama sorunları için Java programlarının geliştirilmesi onların pratik kullanımını öğrenmekAims of the course: The aims of this module are: To give students a good understanding of basic concepts of object-oriented program design; introduce them to the fundamental principles of abstraction, modularity and reusability; and illustrate object diagrams as a basic object-oriented design and modelling technique. To teach and enable students to develop object-oriented programming skills within the Java language; to enable students to develop object-oriented Java program solutions to small application problems. To help students gain a good understanding of, and ability to use, abstract data types; familiarise students with common abstract data types and associated operations. To teach various design and implementation solutions for abstract data types; illustrate the practical effects of the different implementation choices; and illustrate their practical use in developing Java programs for real application problems.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
MAT209LINEAR ALGEBRA
LINEAR ALGEBRA
Z303.05.03Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elementer satır ve sütun işlemleri, echelon form, bir matrisin rankı, elementer matrisler, ters matris, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek matrisi, eşdeğer matrisler, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzaylar, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım fonksiyonu, ortogonal taban, Gram-Schmidt yöntemi, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi, öz değer ve öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, Hermitian formlar, nümerik uygulamalar.Matrices, matrix algebra, special types of matrices, elementary row and colon operations, echelon form, rank of a matrix, elementary matrices, inverses, equivalent matrices, determinants, properties of determinants, cofactor and adjoint of a matrix, derivation of inverse matrix, systems of linear equations, solutions of systems of linear equations, Cramer's method, Gauss’s elimination method, vector spaces, subspaces, linear independence, bases and dimension, coordinates, change of basis, inner product spaces, standard inner product, orthogonal subspaces, orthogonal complement of a subspace, inner product, inner product spaces, orthogonal basis, orthogonal matrices, Gram-Schmidt orthogonalization methods, linear transformations, matrix representations of linear transformations, eigen values, eigen vectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s Theorem, quadratic forms, Hermitian forms, numerical applications.
MAT228NUMERICAL ANALYSIS
NUMERICAL ANALYSIS
Z303.03.03Bu dersin içeriği yuvarlama Hataları ve Bilgisayar Aritmetiği: İki Tabanlı Makine Sayıları, Ondalık Makine Sayıları Yakınsama Kavramı,İkiye Bölme Metodu; Sabit Nokta İterasyonu,Newton ve Secant Metotları,Regula Falsi Metodu, İteratif Metotlarda Hata Analizi ve Yakınsamaları Hızlandırmak,İnterpolasyon ve Lagrange Polinomları,Veri Yaklaşımı ve Neville Metodu ,Bölünmüş Farklar: İleri, Geri ve Merkezi Farklar,Nümerik Diferansiyel: Üç Nokta Formülleri, Beş Nokta Formülleri,Nümerik Diferansiyel: İkinci Türev için Orta Nokta Formülü; Türev Hesabında Oluşan Yuvarlama Hataları,Nümerik İntegrasyon: Yamuk ve Simpson Kuralları ,Romberg yöntemleri, Adaptive Quadrature yöntemleri, Gaussian Quadrature, Nümerik İntegrasyon: Açık ve Kapalı Newton-Cotes Formülleri,Bileşik Nümerik İntegrasyon ve Bileşik İntegral Hesabında Oluşan Yuvarlama Hatalarından oluşur.This course covers the Round-off Errors and Computer Arithmetic: Binary Machine Numbers, Decimal Machine Numbers, Rate of Convergence,The Bisection Method; Fixed-Point Iteration The Newton's Method; The Secant Method,The Method of False Position; Error Analysis for Iterative Methods; Accelerating Convergence,Interpolation and the Lagrange Polynomial,Data Approximation and Neville's Method,Divided Differences: Forward, Backward and Centered Differences Numerical Differentiation: Three and Five Point Formulas Numerical Integration,Numerical Differentiation: Second Derivative Midpoint Formula; Round-Off Error Instability,Numerical Integration: the Trapezoidal and Simpson's Rule , Romberg Integration, Adaptive Quadrature Methods, Gaussian Quadrature,Numerical Integration: Open and Closed Newton-Cotes Formulas,Numerical Integration: Composite Numerical Integration and Round-Off Error Stability.
SEN232DATABASE SYSTEMS-II
DATABASE SYSTEMS-II
Z303.06.03Bu ders, veritabanı mimarisi temelleri, veritabanı yönetim sistemleri ve veritabanı sistemleri kapsar. İlkeleri ve metodolojileri, veritabanı tasarımı ve veritabanı uygulama geliştirme teknikleriThis course covers fundamentals of database architecture, database management systems, and database systems. Principles and methodologies of database design, and techniques for database application development
SEN242SOFTWARE REQUIREMENTS ENGINEERING
SOFTWARE REQUIREMENTS ENGINEERING
Z303.05.03Bu sistem analizi ve tasarımı, bilgisayar programcıları ve sistem analistleri için bir giriş dersi. Ders bilgi sistemlerinin genel bir bakış ve sistem analisti için sistem geliştirme yaşam döngüsü sunar.Derste, daha sonra, araçları ve teknikleri, programcı veya bilgi sistemleri analisti belge için kullanabileceğiniz üzerinde durulacak. Belgeleyen sistemleri, veri akışı, veri yapısı, süreç akışı, dosya tasarımı, giriş ve çıkış tasarımı, ve program özellikleri tanımlamak için Klasik ve yapısal araçlar için uygulanacak Vurgu da entegre kullanımı ile ilgili klasik ve yapısal araçlar alınacaktır. Elbette, gerçeği bulma, iletişim, proje yönetimi ve maliyet-fayda analizi gibi sistem analisti için diğer önemli becerileri araştıracak.This is an introductory course in systems analysis and design for computer programmers and systems analysts. The course presents an overview of information systems and the systems development life cycle for the systems analyst. Course emphasis will then focus on tools and techniques that the programmer or analyst can use to document information systems. Classical and structured tools for describing data flow, data structure, process flow, file design, input and output design, and program specifications will be applied to documenting systems. Emphasis will also be placed on the integrated use of the classical and structured tools. The course will survey other important skills for the systems analyst such as fact-finding, communications, project management, and cost-benefit analysis.
SEN264INTERNET PROGRAMMING-I
INTERNET PROGRAMMING-I
Z303.04.03İnternet ticaret için yazılım tasarımı ve geliştirilmesi tanıtır. Konu Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML), servlet, JSP, JSP kütüphaneleri, çerezler, oturumlar, İnternet medya türleri, Web protokolleri, dijital imzalar, sertifikalar, şifreleme ve kablosuz internet.Introduces the design and development of software for Internet commerce. Topics include extensible markup language (XML), servlets, JSPs, JSP libraries, cookies, sessions, Internet media types, Web protocols, digital signatures, certificates, encryption, and the wireless Internet.
SEN266ANALYSIS OF ALGORITHMS
ANALYSIS OF ALGORITHMS
Z303.05.03Asimtotik analizi de dahil olmak üzere algoritmaları tasarımı ve analizi için temel teknikler, giriş, böl ve yönet algoritmaları ve nüks, açgözlü algoritmalar ve veri yapıları, dinamik programlama, grafik algoritmaları ve randomize algoritmaları. Algoritmaların çalışma için temel bilgisayar bilimleri disiplini önemli bir parçasıdır. Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde, algoritmik bilgisayar bilimi araştırma yaptığı katkıları bilim ve endüstri hemen hemen her alanda derin bir etkiye sahip bir hızla ilerlemiştir. Lisans düzeyinde olan bu derste, biz, hem de geniş ve derin bir çalışma algoritmaları bir giriş sağlamayı hedeflenmiştirIntroduction to fundamental techniques for designing and analyzing algorithms, including asymptotic analysis; divide-and-conquer algorithms and recurrences; greedy algorithms; data structures; dynamic programming; graph algorithms; and randomized algorithms. The study of algorithms is a significant part of the foundation for the discipline of computer science. Over the past several decades, research in algorithmic computer science has advanced at a rapid pace its contributions have had a profound impact on almost every area of science and industry. In this graduate-level course, we aim to provide an introduction to the study of algorithms that is both broad and deep.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MAT317PROBABILITY AND STATISTICS
PROBABILITY AND STATISTICS
Z303.03.03İstatistik Temel Kavramlar,Lorez Eğrisi,Duyarlı Ortalamalar,Duyarsız Ortalamalar ,Duyarlı ve duyarsız ortalamalar arasındaki bağıntı,permütasyon,kombinasyon,binom açılımı,ağaç diyagramı,olasılığın temel kavramları,olasılık aksiyomları.Statistics Basic Concepts, Lorez Curve, Precision Averages Averages insensitive, sensitive and insensitive to the correlation between the averages, permutations, combinations, binomial expansion, the tree diagram, the basic concepts of probability, probability axioms.
SEN311THEORY OF COMPUTATION
THEORY OF COMPUTATION
Z303.05.03Genel Tanıtım: Diller, Gramerler, otomata (makineler), Chomsky Hiyerarşisi Uygulamalar. Sonlu Durum Makinaları, Düzenli ifadeler, Düzenli Gramerler, Nondeterminism Sigara düzenli setleri, Pompa Lemma, Düzenli Setleri Karar Algoritmalar.We have graduated technically competent graduates who adopt technological changes rapidly; They can serve as successful business people in the field of computer engineering and sciences as well as engineers who can make an academic career when necessary.
SEN361COMPUTER ORGANIZATION
COMPUTER ORGANIZATION
Z303.04.03Temel bilgisayar düzeni. Komut kümeleri ve uygulamaları. Adresleme teknikleri. ALU, donanım ve mikroprogramlı denetleyicileri. Bellek birimi. I / 0 yapıları ve kesme yönetimi. Von Neumann makinası üzerinde geliştirmeler. Veri yolu yapıları. Assembly programlama.RISC processors, MIPS instruction set, MIPS addressing modes, Addition and subtraction, Logic operations, Constructing the Arithmetic Logic Unit (ALU), Multiplication and Division algorithms, Floating point numbers, Floating Point arithmetic algorithms, Datapath and Control Logic conventions and clocking, Finite state machines (FSM) and Microprogramming. Pipelining.
SEN365SOFTWARE CONSTRUCTION
SOFTWARE CONSTRUCTION
Z303.03.03Resmi yöntemler dahil olmak üzere alt seviye tasarım sorunları. Yinelemeli yazılım geliştirme, yazılım yeniden kullanımı, CBSE, kritik sistem geliştirilmesi, yazılım evrimiLower-level design issues, including formal methods, recursive software development, software reuse, CBSE, critical system development, software evolution
SEN367SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
Z303.03.03Yönetim Becerileri Proje yönetimi kavramları ve ilkeleri, planlama yöntemleri ve araçları Sorun Tanı teknikleri Proje paydaş analizi Hedef grup analizi proje için Proje Döngüsü Yönetimi Giriş - Kurumsal Çerçeve Kaynak ve Faaliyet planlama ve çizelgeleme Proje Risk Analizi ve yönetimi, Katılımcı Hızlı Değerlendirme (PRA) Analizi Uygulama Araçları, iletişim yönetimi, proje kontrolü, birden fazla proje ihalesi ve sözleşme yönetimi, proje raporları ve önerileri Dokümantasyon ve Rapor Tanıtım Yazma ile başa çıkmak Değerlendirmeler seçilmesi Göstergeler için hazırlanıyor Bir Değerlendirme Tasarım seçilmesi İzleme Sistemi Tasarımı Projesi değerlendirme teknikleri İnsan Kaynakları Yönetim Araçları Araçlar için proje için Araçlar proje kapatma Yönetimi Projesi başarı ve başarısızlık etkenlerini Bilgisayar uygulamaları D-Baz Yönetimi Eylem Planlaması Becerileri AraçlarıIntroduction: definition of project and project management. The difference between software projects and other types of projects. Management activities: planning, timing, scheduling, cost estimation, people management, risk management, monitoring and controlling, Configuration management, evaluation of projects, quality management. Exercising Microsoft Project Management Software
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OMH306ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
S303.05.03Toplam kalite felsefesini kapsamaktadır. Kalite yönetim sistemlerinden ISO 9001-2008 ve ISO 9001-2015 revizyonları aralarındaki farklar ve karşılaştırmalarının yapılması.Covers the philosophy of TQM. Describe the differences between ISO 9001 2008 and ISO 9001 2015 versions of quality management systems. What is this quality improvement system and what is this seven quality control tools.
SEN317INFORMATION SECURITY
INFORMATION SECURITY
S303.04.03Temel güvenlik ilkeleri, temel kriptografi bilgisi, ağ güvenliğine giriş.Basic security principles, basic cryptography knowledge, introduction to network security.
SEN331INTERNET PROGRAMMING-II
INTERNET PROGRAMMING-II
S303.04.03Web teknolojileri ile uygulamaları konuları,Web uygulamaları için çoklu arayüzler,Web uygulamalarının kişiselleştirilmesi ve uyarlanması, Web güvenliği,Semantik Web ve TeknolojileriWeb technologies and applications issues, Personalization and adaptation of Web applications, Web security,Semantic Web and Technologies
SEN339ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
S303.04.03Arama uygulamalı problem çözümü, Oyun problemleri, Birinci-dereceli Mantık kullanarak çözüm, Bilgi Bazı Sistemleri, İstatistik çözüm metotları, Makine öğrenimi.Solving problems by Searching, Game Playing problems, Using First-Order logic for problem solving, Designing Knowledge Bases, Probabilistic Reasoning Systems, Machine Learning.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
IGS304OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konular aktarılır.Development of Concepts and Rules of Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Overview and Safety Culture, Occupational Health and Safety in Turkey and in the World, Occupational Health and Safety Services, Occupational Health and Safety Committees, General information on occupational health and safety, Physical, mechanical, affecting workers' health. Chemical, biological and ergonomic factors.
SEN312OPERATIONS RESEARCH
OPERATIONS RESEARCH
Z303.05.03Yazılım Mühendisliğindeki şebeke tipi problemler, çözümün tamsayılı olmasını gerektiren problemler, dinamik bir şekilde formüle edilebilen ve çözülebilen problemler ile eğrisel problemler ve çözüm teknikleri.Linear Programming: graphical method, simplex algorithm, sensivity analysis, transportaion method, duality theory, decision analysis.
SEN342SOFTWARE QUALITY AND STANDARDS
SOFTWARE QUALITY AND STANDARDS
Z303.04.03Bu konu ürünler, süreçler, teknikler ve sistem doğrulama ve kabul testleri de dahil olmak üzere doğrulamaları araçları kapsar. Akılcı, HP (Mercury Interactive, bu tür QTP eski araçlar) ve diğerleri Ticari Test Araçları hakkında pratik bilgiler öğrenilen teorik bir bakış açısıyla yazılım test uygulamak için kullanılır. Muayene ve test yöntemleri, eser analizi, sağlamlık, performans analizi konfigürasyon yönetimi, kalite güvencesi planı ve ISO9000/AS39000, uyum dahil olmak üzere standartlar, değerlendirme, belgelendirme konularında kaplıdır. Bu tahmin, analiz ve karmaşık yazılım sistemlerinin hataları nasıl kontrol edileceğini gösterir. Bu gibi güvenlik özellikleri için endüktif yöntemler olarak doğrulama yöntemleri tanıtır. Sistematik test planlama ve doğrulama için bir önkoşul, sonşartı ve değişmezler iddiasını mekanizmaları - Hoare mantığı dayalı ardışık ve eşzamanlı programları için işlemsel semantiği kapsar.This subject covers the products, processes, techniques and tools for system validation & verifications including acceptance tests. Commercial Testing Tools from Rational, HP (former tools such as QTP from Mercury Interactive) and others will be used to apply in practice knowledge learnt about software testing from a theoritical perspective. Inspection and testing methodologies, analysis of artifacts, robustness, performance analysis configuration management, quality assurance plan and standards including ISO9000/AS39000, compliance, assessment, certification issues are covered. It shows how to predict, analyse and control defects in complex software systems. It introduces verification methods such as inductive methods for safety properties. It covers operational semantics for sequential and concurrent programs based on Hoare logic - assertion mechanisms - precondition, postcondition and invariants with a view to systematic test planning and validation.
SEN344SOFTWARE ARCHITECTURE
SOFTWARE ARCHITECTURE
Z303.04.03OO tasarımı, sistem tasarımı ve yazılım mimarisi, nesne tasarımı, kullanıcı arayüzü tasarımı, kalıcı katman tasarımı, Web uygulamaları tasarım, MVC mimarisi ile interaktif sistemlere giriş, yazılımın yeniden kullanımıOO design, system design and software architecture, object design, user interface design, persistent layer design, web applications design, introduction to interactive systems with MVC architecture, reuse of software
SEN362OPERATING SYSTEMS
OPERATING SYSTEMS
Z303.05.03OS için donanım ve mimari desteği Süreç açıklaması ve Kontrol Eşzamanlılık Zamanlama Bellek Yönetimi Dosya Yönetimi Dağıtık Sistemler ve ağlar Gerçek uygulamaların örnekleri Daha fazla ayrıntı için, durmaya devam edin. İşletim Sistemleri Bilgisayar Sistemi Organizasyon Bilgisayar Sistemi Mimarisi İşletim Sistemi Yapısı İşletim Sistemi İşlemleri Süreç Yönetimi Bellek Yönetimi Depolama Yönetimi Koruma ve Güvenlik Dağıtık Sistemler Özel Amaçlı Sistemler Bilgisayar Ortamı Açık Kaynaklı İşletim SistemleriHardware and architecture support for OS Process description and Control Concurrency Scheduling Memory Management File Management Distributed Systems and networks Real-world examples of implementations For more details, stay tuned. What Operating Systems Do Computer-System Organization Computer-System Architecture Operating-System Structure Operating-System Operations Process Management Memory Management Storage Management Protection and Security Distributed Systems Special-Purpose Systems Computing Environments Open-Source Operating Systems
YUM306WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OMH410MULTI CRITERIA DECISON MAKING
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
S303.05.03Temel kavramlar, özelliklerin dönüğtürlmesi, bulanık harar kuralları, ağırlıkların belirlenmesi, AHP, ANP, ELECTRE ve TOPSISBasic concepts, transformation of attributes, fuzzy decision rules, assessing weights, AHP, ANP,ELECTRE, TOPSIS
SEN346SOFTWARE ENGINEERING TOOLS
SOFTWARE ENGINEERING TOOLS
S303.04.03İş süreci mühendislik araçları, süreç modelleme ve yönetim araçları, proje planlama araçları, dokümantasyon araçları, analiz ve tasarım araçları, programlama araçları, test yönetim araçları.Business process engineering tools, Process modeling and management tools, Project planning tools, Documentation tools, Analysis and design tools, Programming tools, Test management tools
SEN368MICROPROCESSORS
MICROPROCESSORS
S303.04.0380386DX ve özellikleri setleri Kayıt. Otobüs sistemleri: Veri, adres, kontrol ve sistem otobüs. 80386DX ve işlevleri sinyal arabirimleri (pinouts). Program depolama belleği: ROM, PROM, EPROM. Veri depolama belleği: SRAM ve DRAM. Okuma ve yazma otobüs döngüsü zamanlama. Yazılım ve donanım organizasyonunu, bellek adresi alanı. Çözme Adres. Bellek arabirimi Giriş / Çıkış Tipleri: İzole edilmiş ve bellek eşlenen I / O Giriş / Çıkış talimatları. Giriş / Çıkış portu adresi çözme. 82C55A: programlanabilir çevre arayüzü (ÜFE). 82C55A uygulamaları.82C54 programlanabilir aralıklı zamanlayıcı.8251A programlanabilir iletişim arayüzü (USART: evrensel senkron asenkron alıcı verici). Analog-Dijital (ADC) ve dijital-analog (DAC) dönüştürücüler.Introduction to Assembly Programming, Introduction to Program Segments, Segments in the 80x86, 80x86 Addressing Modes, Directives and A sample Program, More Sample Programs, Control Transfer Instructions, Data Types and Data definition, Simplified Segment Definition, Unsigned Addition and Subtraction, Unsigned Multiplication and Division, Logic Instructions and Sample Programs, Rotate Instructions, Bios INT 10H Programming, Dos Interrupt 21H, NT 16H Keyboard Programming
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SEN413GRADUATION PROJECT-I
GRADUATION PROJECT-I
Z063.04.06Proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi kapsamında öğrenciler proje konusu belirlerken kendi önerilerini de getirebilirler. Eğer öğrenci isterse akademik personel tarafından hazırlanan proje konuları listesinden de seçim yapabilir. Proje konuları bölüm içindeki araştırma konularıyla da ilgili olabilir. Ayrıca sanayiye yönelik projeler teşvik edilmektedir.Students come up with their own ideas or choose their project topic from the lists supplied by members of the staff. Projects can be related to funded research projects within the department and projects related to industry are encouraged.
SEN417MOBILE APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT
MOBILE APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT
Z223.03.04Bu bölümde, mobil uygulama gelişimine kapsamlı bir göz atacağız. Mobil bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar farklı mobil cihaz türlerini öğreneceğiz ve web tabanlı uygulamaları yerel uygulamalarla karşılaştıracağız. Son olarak, taşınabilirlik yöntemlerini ve mobil uygulamalar için İnternet protokollerini inceleyeceğiz.In this unit, we will take a broad look at mobile application development. We will learn about the different types of mobile devices, from mobile computers to smartphones, and we will compare web-based applications to native applications. Finally, we will study methods of transport, as well as Internet protocols for mobile applications.
SEN431DATA MINING
DATA MINING
Z303.04.03Veri Keşfetme, Veri önişleme, Tahmin, Sınıflandırma, Kümeleme, Birliktelik Kuralı Madenciliği, Anormal Veri AlgılamaData Explore, Data preprocessing, Prediction, Classification, Clustering, Associated Rule Mining, Abnormal Data Detection
SEN441SOFTWARE TESTING AND VALIDATION
SOFTWARE TESTING AND VALIDATION
Z303.04.03Yazılım Mühendisliği önemli bir amacı, yazılım geliştirme sürecinin nihai ürünün kalitesini sağlamak için. Kalite sürecinin sonunda eklenebilir ekstra bir değildir. Bunu başarmak için her aşamada nihai ürünün kalitesini nasıl katkıda bulunduğunu düşünmek gerekir. Kalite güvencesi, yazılım yaşam döngüsü içsel bir parçası olarak görülmelidir. Bir anahtar kalite kontrol mekanizması, yazılım testleri, başka bir denetim ve incelemelere. Ancak, bu, daha geniş bir Kalite Güvence Planı parçası olarak uygulanmalıdır. Kalite yolunda ilk adım, ne olduğunu ve nasıl ölçmek için anlamaktır. Bir ürünün genel kalitesini doğrudan ölçülen olamaz oldukça muğlak bir fikir. Bu farklı özellikler bir birleşmesi olarak görülebilir: doğruluk, güvenilirlik, sürdürülebilirliği, kullanım kolaylığı, ve sağ yazılım ölçümlerini geliştirerek ölçülebilir. Ölçümleri böylece kalite güvencesi konusunda önemli bir araçtır. Ayrıca, kalite, ilgili maliyet referans olmadan kabul edilemez. Metrik yazılım büyüklüğü ve karmaşıklığı ölçmek için de kullanılabilir ve bu nedenle proje maliyet tahmini istihdam edilmektedir. Bu modül, mevcut teknikleri ve bunların nasıl istihdam olabilir keşfetmek, endüstriyel bir bakış açısıyla yazılım kalite güvencesi konularında derinlemesine bakacağız. SEI süreci Yetenek Olgunluk Modeli ve SPICE (ISO / IEC 15504) görüldüğü gibi, yazılım süreç iyileştirme fikri etrafında yoğunlaşacaktır.Introduction:verification, validation, testing and debugging processes. Testing Fundamentals: Defect types, hypothesis and tests: requirement, design, coding defects. Origins of defects, defect classes, test bed, test oracle, defect, failure. Strategies and Methods for Test Case Design I. Equivalence class partitioning, Boundary value analyses, cause effective graphing, error gesing. Strategies and Methods for Test Case Design II:Statement testing, Branch testing, path testing, data flow testing, mutation testing, loop testing. Levels of Testing.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OMH413MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSYTEMS
S303.04.03Mühendislik Tasarımının Temelleri ve İşlenebilir Sistemler / Matematiksel Yöntemler / Temel Mühendislik Altyapı Bilgisi/ Sistem Modelleme Teknikleri / Boyut Analizi / Sistem Simülasyonu / Özel Endüstriyel Uygulamalar / Örnek Olaylar / Mekatroniğe GirişFundamentals of Engineering Design and Workable Systems / Mathematical Methods / Basic Engineering Background / System Modeling Techniques / Dimensional Analysis / System Simulation / Special Industrial Applications / Case Studies / Introduction to Mechatronics
SEN433MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
S303.04.03Bilgi Sistemleri, Küresel e-iş, Organizasyonlar ve stratejileri, Etik Konular, Yeni Teknolojiler, İş Zekası, Bilgi Sistemleri Güvenliği, Operasyonel Mükemmellik, e-ticaret, Bilgi Yönetimi, Karar Verme, Proje Yönetimi, Küresel Sistem YönetimiInformation Systems, Global E-business, Organizations and strategies, Ethical Issues, Emerging Technologies, Business Intelligence, Information System Security, Operational Excellence, E-Commerce, Knowledge Management, Decision Making, Project Management, Global System Management
SEN437MACHINE LEARNING
MACHINE LEARNING
S303.04.03Temel makina öğrenmesi, öğrenme tipleri, yapay sinir ağları prensipleriBasics of machine learning, Types of learning, Version spaces and version graphs, Artifisal Neural Networks basics, Decition trees, Validation methods, Explanation-Based methods, Olanning and Learning Search Control Knowledge.
BUS437BASİC BUSİNESS
BASİC BUSİNESS
G202.03.02Ünite 1: İş Birimi Bağlamı 2: İş Biriminin Girişimcilik ve Hukuki Biçimleri Birim 3: Pazarlama Birim 4: Muhasebe, Finans ve Bankacılık Birim 5: YönetimUnit 1: The Context of Business Unit 2: Entrepreneurship and Legal Forms of Business Unit 3: Marketing Unit 4: Accounting, Finance, and Banking Unit 5: Management
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL497SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
SPEAKING SKILLS IN ENGLISH
G202.03.02Bu ders, tartışma ve bireysel sunumlar gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma çalışmaları sayesinde öğrencilerin iletişim yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste diğer derslerde elde edilen kuramsal ve pratik bilgi konuşma becerileri ile harmanlanarak kısa, bilgi verici ve ikna edici sunumlarda kullanılacaktır. Ayrıca, öğrencilerin tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Powerpoint sunum teknikleri, sunum esnasında kullanılması uygun olan cümle yapıları öğrenciye aktarılmaktadır.Various thematic readings
INT407EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
G202.03.02Ekonomik Büyüme Teorileri Antik Ekonomiler Ortaçağ Ekonomisi Merkantilist Ekonomi Sanayi Devrimi 19. Yüzyılda İngiltere ve DünyaTheories of Economic Growth Ancient Economies The Medieval Economy The Mercantilist Economy The Industrial Revolution Britain and the World in the 19th Century
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SEN414GRADUATION PROJECT-II
GRADUATION PROJECT-II
Z063.04.06Proje geliştirme ve proje döngüsü yönetimi kapsamında öğrenciler proje konusu belirlerken kendi önerilerini de getirebilirler. Eğer öğrenci isterse akademik personel tarafından hazırlanan proje konuları listesinden de seçim yapabilir. Proje konuları bölüm içindeki araştırma konularıyla da ilgili olabilir. Ayrıca sanayiye yönelik projeler teşvik edilmektedir.Students come up with their own ideas or choose their project topic from the lists supplied by members of the staff. Projects can be related to funded research projects within the department and projects related to industry are encouraged.
SEN418BUSINESS APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT
BUSINESS APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT
Z223.05.04Öğrenciler, ilişkisel ve hiyerarşik veritabanlarından içeriği dinamik olarak görüntülemek, tedarikten gerçekleştirime işlemler gerçekleştirmek, tedarik zinciri ortaklarıyla (extranet) bağlantı kurmak ve Güvenli kanallar (intranet) yoluyla iç veri paylaşmak, iç verilere her yerde erişebilmek için web uygulamalarını tasarlayacak, oluşturacak ve koruyacaktır. Öğrenciler, entegre yazılım geliştirme araçları, çeşitli programlama dilleri ve birçok web tabanlı iş standartlarıyla çalışma deneyimi kazanacaklardır.Students will design, create, and maintain web applications that: dynamically display content from relational and hierarchical databases, provide transaction processing from procurement to fulfillment, connect to and share internal data with supply chain partners (extranet), afford ubiquitous access to internal data via secure channels (intranet). Students will gain experience working with integrated software development tools, various programming languages, and many web-based business standards.
SEN442SOFTWARE METRICS
SOFTWARE METRICS
Z303.06.03Yazılım metrikleri teorisi, yöntemleri ve yazılım geliştirme sürecinde bu metriklerin kullanılması.The theory, process, and application of measurement in software and software development processes.
SEN426BIOINFORMATICS
BIOINFORMATICS
S303.04.03Biyoenformatik moleküler biyoloji, biyofizik, istatistik ve bilgisayar bilimlerini tümleştiren ve hızlı gelişen bir alandır. Ders biyolojik problemlerin çözümü için bilişim araçlarını da kullanan biyoenformatiğe genel bir bakış sağlar. Konular: veritabanı araması, sekans hizalaması, gen tahmini, RNA ve protein yapısı tahmini, filogenetik ağaçların oluşturulması, karşılaştırmalı ve işlevsel genomik.Bioinformatics is a rapidly developing field that integrates molecular biology, biophysics, statistics and computer science. The course provides an overview of bioinformatics that also uses information tools to solve biological problems. Topics: database search, sequence alignment, gene prediction, RNA and protein structure prediction, creation of phylogenetic trees, comparative and functional genomics.
SEN444SPECIAL TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING-II
SPECIAL TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING-II
S303.04.03Oturumda üç bölüme ayrılmıştır - Android Bina ve boot - (panosu zaten hat Linux çekirdeği tarafından desteklenen varsayarak) yeni bir yönetim kurulu Android Porting. - Android ile gerçek bir araç geliştirilmesi: Android uygulamaları özel donanım erişimi filesystems özelleştirme, hata ayıklamaThe session is split in three parts - Building and booting Android - Porting Android to a new board (assuming the board is already supported by the mainline Linux kernel). - Developing a real device with Android: access to custom hardware from Android applications, customizing filesystems, debugging.
COM323E-TRANSFORMATION
E-TRANSFORMATION
F303.05.03Ders kapsamında şu konulara değinilecektir. E-Dönüşüm kavramı, E-Dönüşüm-İnovasyon İlişkisi ve E-Dönüşümü oluşturan faktörler, İşletmelerin E-Dönüşüm Önündeki Engelleri, Endüstri 4.0 ve Özellikleri, E-Dönüşüm ile İlgili Metodolojiler, Yeni Teknolojiler ve Trendler(Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Diğerleri), E-Dönüşüm ve İşletme İş Yapış Modellerine Etkisi, E-Dönüşüm Sürecine İlişkin Kurum Ziyareti ve Uzman Konuk ile Soru-Cevap Seansı, Sürdürülebilir E-Dönüşüm Kültürü Oluşturma, İş’in Geleceği ve E-Dönüşüm ile İlgili Gelecek Senaryoları.E-TRANSFORMATION
EEE337RENEWABLE ENERGY SOURCES
RENEWABLE ENERGY SOURCES
F303.05.03Enerji kaynakları1- Different Energy Sources 2- Non Renewable Energy Sources 3- Renewable Energy Sources 4- Photovoltaic Energy 5- Wind Energy 6- Wave Energy 7- Biomas Energy
INE330PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
F303.05.03Bu ders, öğrencileri başarılı bir şekilde başlatmak ve projelerden fayda sağlamak için gereken temel proje yönetimi kavramları ve gerekli davranış becerileri konusunda rehberlik eder. Başarılı proje yöneticileri, arzulanan bir sonucu elde etmek için kaynaklarını, programlarını, risklerini ve kapsamını yönetir. Bu derste öğrenciler, örnek olay incelemeleri ve sınıf alıştırmaları ile uygulamalı, uygulamalı bir yaklaşımla proje yönetimini keşfederler. Değişime karşı direncin üstesinden gelmek için gereken kritik başarı faktörlerine özel dikkat gösterilir. Rekabetçi hesaplamalar dahil olmak üzere birçok Proje yönetim aracı Gantt Şeması ve CPM ve PERT ağ şemaları gibi ele alınacaktır. Belirsiz faaliyet süreleri, Proje tamamlanma sürelerini etkilemektedir ve Proje yöneticileri, bu araçları uygulayarak son başvuru tarihlerini karşılamak için üretim ve hizmet yönetim sistemlerine hazır olmalıdır.This course guides students through fundamental project management concepts and behavioral skills needed to successfully launch and lead benefits from projects. Successful project managers manage their resources, schedules, risks, and scope to produce a desired outcome. In this course, students explore project management with a practical, hands-on approach through case studies and class exercises. Special attention is given to critical success factors required to overcome resistance to change. Many Project management tools will be covered like Gantt Chart and network diagrams of CPM and PERT including competitive calculations. Uncertain activity durations affect the Project completion times and Project managers should get ready for production and service management systems to meet the deadlines by applying these tools.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.