English

FACULTY OF ENGINEERING-SOFTWARE ENGINEERING (IN ENGLISH)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING-SOFTWARE ENGINEERING (IN ENGLISH)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
CHE107GENERAL CHEMISTRY
GENERAL CHEMISTRY
Z223.05.04Maddenin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Gazların özellikleri ve gaz kanunları. Termokimya, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, Kimyasal bağlar I; temel kavramlar. Kimyasal bağlar II; bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler.Matter-its properties and measurements. Atoms and the atomic theory. Chemical compounds. Chemical reactions. Gases and gas theories. Thermochemistry. The periodic table and some atomic properties. Chemical bonding I; basic concepts. Chemical bonding II; bonding theories. Liquid,solid and intermolecular forces.
ENG119PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z202.02.02Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to gain information effectively, how to develop strategies for an easy and effective information gathering. Techniques for improving memory for better studying or test-taking strategies. Providing the appropriate context for improving academic language skills, this course covers the frequently used language structures and functions of professional English used in various fields.
MAT145CALCULUS-I
CALCULUS-I
Z404.07.04Temel kavramlar, kümeler, sayı kümeleri, tümevarım, dik koordinat sistemi, bağıntı, ters bağıntı, fonksiyonlar ve çeşitleri, özel tanımlı fonksiyonlar, trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları, tek değişkenli fonksiyonların limiti, limitin özellikleri, tek değişkenli fonksiyonların sürekliliği, süreklilik özellikleri, sonsuz da limit, tek değişkenli fonksiyonların türevi, türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma kuralları, türevle ilgili teoremler, zincir kuralı, trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevleri, özel tanımlı fonksiyonların türevleri, parametrik ve kapalı fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, Rolle, Ortalama Değer ve Cauchy Teoremleri, L’Hospital Kuralı, belirsizlik halleri, Newton Yöntemi, türevin uygulamaları, birinci türev testi, ekstremum değerleri, konkavlık ve ikinci türev testi, asimptotlar ve eğri çizimleri, uygulamalı optimizasyon problemleri, konikler, kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar.Basic notions of mathematical analysis, sets and number sets, induction, rectangular coordinate system, relation, inverse relation, functions, types of functions, special defined functions, trigonometric and inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, limits of single-valued functions, properties of limits, continuity of single-valued functions, properties of continuous functions, limits at infinity, derivative of single-valued functions, geometric and physical meaning of the derivative, theorems on derivatives, rules of derivative, chain rule, derivatives of trigonometric and inverse trigonometric, exponential, logarithmic and special defined functions, higher order derivatives, Rolle’s Theorem, Mean Value Theorem, Cauchy’s Theorem, L’Hospital ‘s Rule, indeterminate forms, Newton’s Method, applications of derivative, the first derivative test, extreme values, concavity, the second derivative test, asymptotes, curve sketching, applied optimization problems, conic sections and quadratic equations, polar coordinates
PHY103PHYSICS-I
PHYSICS-I
Z223.06.04Fizik ve ölçme, vektörler, bir ve iki boyutu hareketler, hareket kanunları, çembersel hareket ve dinamik yasalarının uygulamaları, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışma, dönme hareketi, açısal momentum, denge, evrensel gravitasyon.Physics and measurements. Vectors; motion in one and two dimensions; the laws of motion; circular motion and other applications of Newton's Laws; work and energy; conservation of energy; linear momentum and collisions; rotational motion; angular momentum; equilibrium; gravitation.
SEN123COMPUTER PROGRAMMING-I
COMPUTER PROGRAMMING-I
Z223.05.04Programlama dillerinin tarihi ve gelişimi, algoritma geliştirme, orta seviyeli programlama dilleri, C dilinin temel yapısı, değişkenler, operatörler, karşılaştırma ve döngü deyimleri, fonksiyonlar, diziler.Writing C programming, environment, variables, arithmetical operations, read/write, loops, functions, strings, pointers and file usage.
SEN125INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING
INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING
Z202.03.02Yazılım mühendisliğine giriş. Yazılım türleri ve fundamental özellikleri. Yazılım örnekleri, Yazılım geliştirme süreci. Yazılım yaşam sürec modelleri. Hızlı yazılım geliştirme modeli ve yönetimi. Gereksinim mühendisliği: prototipleme, modelleme ve geçerlilik. Yazılım modelleri ve UML modelleme dili. Yazılım tasarımı: mimari tasarım, veri tabanı tasarımı, arayüz tasarımı. Nesne tabanlı tasarım, Mimari şablonlar ve kalıplar. Yazılım geliştirme ortamları, tasarım kalıpları. Yazılım sınama yöntemleri.Software engineering issues, software processes, life cycle models; agile methods; agile project management, requirement engineering; software prototyping; software modeling types and modeling languages, software design; object-oriented design; software architectural patterns, user interface design; software re-use; software engineering environment; software design patterns, software testing methods.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish Language among world's languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish Language. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BLE101BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS
Z202.02.02Etik Kavramı, Ahlak Kavramı ve Ahlaki Gelişim Süreci, Etik Kuralları, Etik Sistemleri, Etik-Toplum İlişkisi, Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları, Etik Sorgulama, Toplumsal Yozlaşma, Mesleki Etik Kavramı, Mesleki Etik İlkeler, İş Hayatında Etik Dışı Konular, İş Etiğinde Uygun Davranışların Sonuçları, İş Yerinde Etik Ortam Sağlamak, Farklı Mesleklerde Etik İlkeler, Çalışanların Etik Profilleri, Etik Liderlik.Ethics Concept, Moral Concept and Moral Development Process, Ethical Rules, Ethics Systems, Ethics-Society Relationship, Results of Behaviors Conforming to Ethical Values, Ethical Inquiry, Social Corruption, Professional Ethics Concept, Professional Ethical Principles, Non-Ethical Issues in Business Life, Appropriate in Business Ethics Consequences of Behaviors, Providing an Ethical Environment in the Workplace, Ethical Principles in Different Professions, Ethical Profiles of Employees, Ethical Leadership.
ENG118PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z202.02.02Nasıl etkin öğrenilir, kolay ve etkili öğrenme için nasıl stratejiler geliştirilir. Daha iyi eğitim ya da sınav stratejileri için geliştirilmiş bellek teknikleri. Dersin içeriği, akademik dil becerilerini öğretmek için, mesleğin çeşitli alanlarında ve onların çalışmaları ile ilgili sıklıkla kullanılan Mesleki İngilizce'nin dil yapılarını ve fonksiyonlarını kapsayan uygun bir ortamı kapsamaktadır.How to learn effectively, how to develop strategies for easy and effective learning. Techniques for improved memory to better studying or test-taking strategies. The content of the course, which provides an appropriate context to teach academic language skills, covers professional English various fields of profession frequently used language structures and functions relevant to their studies.
MAT146CALCULUS-II
CALCULUS-II
Z404.07.04Alan kavramı, sonlu toplam ile hesaplama, sigma gösterimi, sonlu toplam limiti,belirli integral. Analizin ve İntegral Hesabının Temel Teoremleri, kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri, sayısal integral yöntemleri,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar, integral alma teknikleri, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,moment ve ağırlık merkezinin bulunması, Pappus teoremleri, kutupsal koordinatlarda alan ve yay uzunluğu, has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik ve alterne seriler için yakınsaklık testleri, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serilerinin türevi ve integrasyonu, kuvvet serilerinin yakınsaklığı Taylor ve Maclaurin Serileri, Fourier Serileri. Vektörler, skaler ve vektörel çarpım, uzayda doğru ve düzlem denklemleri, silindirler ve kuadrik yüzeyler,vektör değerli fonksiyonların limiti, sürekliliği ve integrali.Concept of area, estimating with finite sums, sigma notation and limits of finite sums, definite integral, The Fundamental Theorems of Calculus and Integral,integration by parts,substitution rule, indefinite integrals, numerical integration , hyperbolic and inverse hyperbolic functions, techniques of integration, area, lengths of plane curves, volumes of a solid of revolution, areas of surfaces of revolution, moments and centers of mass, moments of inertia, Pappus theorems, areas and lengths in polar coordinates. improper integrals, sequences, infinite series, tests of convergence for arithmetic,geometric,harmonic, alternating series ,absolutly convergent, conditionaly convergent,derivation and interal of power series,convergence of power series, Taylor and Maclaurin Series, Fourier Series,vectors, dot Product, cross product, lines and planes in space, cylinders and quadric surfaces, vector-valued functions, limits and continuity and integrals of vector-valued functions.
MAT209LINEAR ALGEBRA
LINEAR ALGEBRA
Z303.05.03Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elementer satır ve sütun işlemleri, echelon form, bir matrisin rankı, elementer matrisler, ters matris, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek matrisi, eşdeğer matrisler, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzaylar, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım fonksiyonu, ortogonal taban, Gram-Schmidt yöntemi, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi, öz değer ve öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, Hermitian formlar, nümerik uygulamalar.Matrices, matrix algebra, special types of matrices, elementary row and colon operations, echelon form, rank of a matrix, elementary matrices, inverses, equivalent matrices, determinants, properties of determinants, cofactor and adjoint of a matrix, derivation of inverse matrix, systems of linear equations, solutions of systems of linear equations, Cramer's method, Gauss’s elimination method, vector spaces, subspaces, linear independence, bases and dimension, coordinates, change of basis, inner product spaces, standard inner product, orthogonal subspaces, orthogonal complement of a subspace, inner product, inner product spaces, orthogonal basis, orthogonal matrices, Gram-Schmidt orthogonalization methods, linear transformations, matrix representations of linear transformations, eigen values, eigen vectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s Theorem, quadratic forms, Hermitian forms, numerical applications.
PHY104PHYSICS-II
PHYSICS-II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
SEN122COMPUTER PROGRAMMING-II
COMPUTER PROGRAMMING-II
Z223.06.04Java dilinin temel yapısı, değişkenler, operatörler, karşılaştırma ve döngü deyimleri, fonksiyonlar, dizilerWriting Java programming, environment, variables, arithmetical operations, read/write, loops, functions, strings, and file usage
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
COM275DISCRETE MATHEMATICS
DISCRETE MATHEMATICS
Z404.05.04Logic, sets, algorithms, integers, matrices, methods of proof, counting, permutations, combinations, probability, advanced counting techniques, recursive structures, relations, graphs, trees.
MAT249DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
Z404.05.04In this course, you will learn about second order linear differential equations (homogeneous and nonhomogeneous), systems of ordinary differential equations, fourier series, Laplace transforms, and applications.
SEN227PROGRAMMING LANGUAGES
PROGRAMMING LANGUAGES
Z303.03.03Programming Language Concepts. A survey of programming language concepts and design principles of programming paradigms (procedural, functional and logic). Topics include a history of programming languages, data types supported, control structures and run-time management of dynamic structures.Programming Language Concepts. A survey of programming language concepts and design principles of programming paradigms (procedural, functional and logic). Topics include a history of programming languages, data types supported, control structures and run-time management of dynamic structures.
SEN245SOFTWARE REQUIREMENTS ENGINEERING
SOFTWARE REQUIREMENTS ENGINEERING
Z223.05.04Bu ders, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki önemli bir aşamayı kavramak ve yazılım gereksinimlerini etkili bir şekilde ele almak için gerekli olan bilgi ve becerileri aktarmaya odaklanmak için çok önemlidir. Temel kavramları, çeşitli gereksinimleri (işlevsel, işlevsel olmayan, alana özgü) ve bunların yazılım geliştirme ve kalite üzerindeki etkilerini kapsar. Öğrenciler, çelişkili veya belirsiz bilgileri analiz etme ve çözme stratejileriyle birlikte mülakat, anket ve gözlemler yoluyla gereksinimleri ortaya çıkarmaya yönelik pratik teknikleri öğrenirler. Ayrıca ders, gereksinimlerin belgelenmesi konusunda ayrıntılı rehberlik sağlar, açıklık ve bütünlüğü vurgular ve bu gereksinimlerin hem uygulanabilir olmasını hem de doğrulama ve kalite güvence uygulamaları yoluyla paydaş ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak yöntemleri araştırır. Aynı zamanda proje değişikliklerine uyum sağlamak için hayati önem taşıyan sürüm kontrolü ve değişiklik yönetimi süreçlerini kapsayan gereksinimlerin yönetimini de ele alır. Ders, teorik bilgiye ek olarak, gereksinim mühendisliğindeki en son araç ve teknolojileri sergileyen pratik uygulamaları da öğretmeyi amaçlamaktadır. Derste, endüstrinin en iyi uygulamaları, çerçeveleri ve IEEE standartları gibi standartları ele alınır. Çevik ve geleneksel şelale proje yönetimi çerçevelerindeki gereksinim mühendisliği yaklaşımları karşılaştırılır. Vaka çalışmaları, grup projeleri ve tartışmalar yoluyla öğrenciler uygulamalı deneyim kazanır ve onları yazılım geliştirme ve proje yönetimi konularında gerçek dünyadaki zorluklara hazırlar.This course is crucial for grasping a key phase in the software development lifecycle, focusing on imparting skills and knowledge essential for effectively handling software requirements. It covers foundational concepts, various types of requirements (functional, non-functional, domain-specific), and their impact on software development and quality. Students learn practical techniques for eliciting requirements through interviews, surveys, and observations, coupled with strategies for analyzing and resolving conflicting or ambiguous information. Further, the course provides detailed guidance on documenting requirements, emphasizing clarity and completeness, and explores methods to ensure that these requirements are both feasible and meet stakeholder needs through validation and quality assurance practices. It also delves into the management of requirements, covering version control and change management processes, crucial for adapting to project shifts. In addition to theoretical knowledge, the course emphasizes practical application, showcasing the latest tools and technologies in requirements engineering. It discusses industry best practices, frameworks, and standards, such as IEEE standards, and contrasts requirements engineering approaches in agile versus traditional waterfall project management frameworks. Through case studies, group projects, and discussions, students gain hands-on experience, preparing them for real-world challenges in software development and project management.
SEN251DATA STRUCTURES
DATA STRUCTURES
Z324.05.05Data structures have an important place in the software development process. The developers of the software, when designing a program for a specific purpose, first of all use the data structure and data models included in the programming language they are currently using. If there is no data structure required for the program, it defines and uses it in accordance with its preferred data model.
SEN253OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
Z223.05.04creation of classes, objects, constructors, deconstructors, sending message to classes, superclass, subclass, inheritance, information hiding, encapsulation, comparing objects, passing objects, overloading operators, interface classes, GUI, polymorphism, accessibility and visibility, input and output classes, sorting and searching algorithms, collections, exceptions and assertions, overloaded method and constructors, this keywordcreation of classes, objects, constructors, deconstructors, sending message to classes, superclass, subclass, inheritance, information hiding, encapsulation, comparing objects, passing objects, overloading operators, interface classes, GUI, polymorphism, accessibility and visibility, input and output classes, sorting and searching algorithms, collections, exceptions and assertions, overloaded method and constructors, this keyword
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
COM273DIGITAL SYSTEM DESIGN
DIGITAL SYSTEM DESIGN
Z324.04.05Sayı sistemleri, Boolean cebir ve fonksiyonları, mantık kapıları. Analiz ve kombinasyonel devrelerin tasarımı. Kombinezonsal MSI bileşenleri. Flip-flop, sayaçlar ve kaydırmalı yazmaçlar. Analizi ve sıralı devrelerin tasarımı. Durum tablosu, durum minimizasyonu ve durum ataması. Ardışık MSI bileşenleri. Transferi ve mikro işlemleri kayıt olun. Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı: aritmetik mantık, bellek ve kontrol birimleri. Laboratuvar deneyleri ve sayısal mantık tasarımı uygulamaları.Number systems, Boolean algebra and functions, logic gates. Analysis and design of combinational circuits. Combinational MSI components. Flip-flops, counters and shift registers. Analysis and design of sequential circuits. State table, state minimization and state assignment. Sequential MSI components. Register transfer and micro-operations. Basic computer organization and design: arithmetic logic, memory and control units. Laboratory experiments and applications of digital logic design.
IGS304OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Z202.02.02İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bilgiler, işçi sağlığını etkileyen fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörler ile ilgili konular aktarılır.Development of Concepts and Rules of Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Overview and Safety Culture, Occupational Health and Safety in Turkey and in the World, Occupational Health and Safety Services, Occupational Health and Safety Committees, General information on occupational health and safety, Physical, mechanical, affecting workers' health. Chemical, biological and ergonomic factors.
MAT251NUMERICAL METHODS
NUMERICAL METHODS
Z223.04.04
MAT253PROBABILITY AND STATISTICS
PROBABILITY AND STATISTICS
Z223.05.04
SEN244DATABASE SYSTEMS
DATABASE SYSTEMS
Z303.05.03Design algorithms and applications; entity-relationship model; hierarchical, network, relational databases; query languages; relational algebra and computation; data dependencies; normal forms; consistency, integrity, and security issues.
SEN386ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS
ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS
Z303.05.03
BUS437BASIC BUSINESS
BASIC BUSINESS
G202.03.02Ünite 1: İş Birimi Bağlamı 2: İş Biriminin Girişimcilik ve Hukuki Biçimleri Birim 3: Pazarlama Birim 4: Muhasebe, Finans ve Bankacılık Birim 5: YönetimUnit 1: The Context of Business Unit 2: Entrepreneurship and Legal Forms of Business Unit 3: Marketing Unit 4: Accounting, Finance, and Banking Unit 5: Management
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU490MATHEMATICAL THINKING
MATHEMATICAL THINKING
G303.03.03
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL419ENGLISH LITERATURE
ENGLISH LITERATURE
G303.03.03
INT407EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
G202.03.02Ekonomik Büyüme Teorileri Antik Ekonomiler Ortaçağ Ekonomisi Merkantilist Ekonomi Sanayi Devrimi 19. Yüzyılda İngiltere ve DünyaTheories of Economic Growth Ancient Economies The Medieval Economy The Mercantilist Economy The Industrial Revolution Britain and the World in the 19th Century
PSR333MODERN WORLD HISTORY
MODERN WORLD HISTORY
G303.03.03Modernleşme- modern hükümet, modern toplum ve kültür-, belirtilen dönemdeki Batı uygarlığının, özellikle kolonileşme ve emperyalizm gibi araçları kullanarak benimsediği önemli rol, Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika kalkınma süreçleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course is a survey of world history from the early sixteenth century to the present, emphasizing social, intellectual and political topics.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
COM284COMPUTER ORGANIZATION
COMPUTER ORGANIZATION
Z303.05.03Dersin İçeriği Dersin İçeriği şu şekilde olacaktır: Bilgisayar Mimarisini Anlamak, Veri Gösterimi, Makine Dili ve Montaj Dili, Komut Seti Mimarisi (ISA), Bellek Hiyerarşisi, İşlemci Organizasyonu, Boru Hattı İşleme, vb.The Contents Contents of the Course will be: Understanding Computer Architecture, Data Representation, Machine Language and Assembly Language, Instruction Set Architecture (ISA), Memory Hierarchy, Processor Organization, Pipeline Processing, etc.
COM357THEORY OF COMPUTATION
THEORY OF COMPUTATION
Z303.04.03General Introduction: Languages, Grammars, Automata (Machines), The Chomsky Hierarchy, Applications. Finite State Machines, Regular Expressions, Regular Grammars, Nondeterminism, Non-regular sets, The Pumping Lemma, Decision Algorithms for Regular Sets
COM373ALGORITHMIC MATHEMATICS
ALGORITHMIC MATHEMATICS
Z303.05.03
SEN319SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
Z303.05.03Ders, yazılım projelerini yönetme konusunda kapsamlı bir araştırma sunar. Proje yönetimi temellerinden başlayarak projelerin nitelikleri, zorlukları ve kritik başarı ve başarısızlık faktörlerinin yanı sıra proje, program ve portföy yönetimi gibi temel kavramları tanıtır. Kurs ayrıca farklı Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) modelleri de dâhil olmak üzere çeşitli proje yönetimi metodolojilerini ve yaşam döngülerini inceleyerek bunların güçlü, zayıf yönleri ve pratik uygulamaları hakkında fikir verir. Yazılım geliştirmedeki temel faaliyetlere odaklanan ders, planlama, gereksinimlerin toplanması, tasarım ve uygulamadan test, dağıtım ve bakıma kadar tüm yelpazeyi kapsar. Başlatma, planlama, yürütme, izleme, kontrol etme ve kapatma aşamaları boyunca temel proje yönetimi süreçlerini derinlemesine inceler. Bu, başarılı projeler sunmaya yönelik bütünsel bir yaklaşımı garantileyen entegrasyon, kapsam, program, kaynak, maliyet ve kalite yönetimini içerir. Müfredat ayrıca risk tanımlama ve yönetimi, proje kontrolü ve kapatma süreçleri gibi ileri konuları da ele almaktadır. Gerçek dünyadaki yazılım projelerini etkili bir şekilde yönetmek için pratik beceri ve bilgilere vurgu yapılır. Ders, öğrencilere çeşitli proje senaryolarında en iyi uygulamaları ve metodolojileri uygulama yeterliliğini kazandıran, yazılım proje yönetimindeki çağdaş araç ve tekniklerin incelenmesiyle sona ermektedir.The course offers a comprehensive exploration of managing software projects. Starting with project management fundamentals, it introduces key concepts like project, program, and portfolio management, alongside the attributes, challenges, and critical success and failure factors of projects. The course also examines various project management methodologies and life cycles, including different Software Development Life Cycle (SDLC) models, providing insights into their strengths, weaknesses, and practical applications. Focusing on the core activities in software development, the course covers the complete spectrum from planning, requirements gathering, design, and implementation to testing, deployment, and maintenance. It delves into essential project management processes across initiating, planning, executing, monitoring, controlling, and closing phases. This includes integrating, scope, schedule, resource, cost, and quality management, ensuring a holistic approach to delivering successful projects. The curriculum further addresses advanced topics such as risk identification and management, project control, and closure processes. Emphasis is placed on practical skills and knowledge for managing real-world software projects effectively. The course culminates with a study of contemporary tools and techniques in software project management, equipping students with the proficiency to apply best practices and methodologies in various project scenarios.
SEN369SOFTWARE CONSTRUCTION
SOFTWARE CONSTRUCTION
Z303.04.03Overview of RUP, use cases, OOA(Domain model), contracts, responsibilities, OOD, GRASP patterns, GOF patterns, application of OOA and OOD to the case study POS.Overview of RUP, use cases, OOA(Domain model), contracts, responsibilities, OOD, GRASP patterns, GOF patterns, application of OOA and OOD to the case study POS.
YUM303WORK PLACEMENT-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
CEN317INTRODUCTION TO SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT
INTRODUCTION TO SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT
F303.03.03Su Yönetimine Giriş: Su yönetiminin temel kavramları, küresel su zorluklarının genel bir bakış. Hidroloji ve Su Döngüsü: Hidrolojik döngüyü anlama, yüzey suyu ve yeraltı suyu etkileşimlerini analiz etme. Sürdürülebilir Su Teknolojileri: Verimli su kullanım teknolojileri, su koruma için yenilikçi çözümler. Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi (IWRM): IWRM'nin prensipleri ve bileşenleri, başarılı IWRM uygulamasını gösteren vaka çalışmaları.Introduction to Water Management:Basic concepts of water management,Overview of global water challenges. Hydrology and Water Cycle:Understanding the hydrological cycle,Analyzing surface water and groundwater interactions. Sustainable Water Technologies:Efficient water use technologies,Innovative solutions for water conservation. Integrated Water Resource Management (IWRM):Principles and components of IWRM,Case studies illustrating successful IWRM implementation.
COM331E-TRANSFORMATION
E-TRANSFORMATION
F303.03.03E-DÖNÜŞÜM: Farklı bağlamlarda kullanılabilen spesifik bir terimdir. Bu derste ele alınan genel konular, kuruluşlardaki süreçleri ve işlevleri dönüştürmek için elektronik ve dijital teknolojilerin kullanılmasıdır: Dijital Dönüşüme Genel Bakış, Bilgi Teknolojisi (BT) Altyapısı, E-İş ve E-Ticaret ve diğerleri.E-TRANSFORMATION: is a specific term that can be used in different contexts. The general topics covered in this course are the use of electronic and digital technologies to transform processes and functions within organizations such as: Digital Transformation Overview, Information Technology (IT) Infrastructure, E-Business and E-Commerce and others.
EEE345TALENT MANEGEMENT
TALENT MANEGEMENT
F303.03.03Yetenek yönetiminin tarihsel gelişimi Bilimde yeteneğe yönelik farklı yaklaşımlara genel bakış (pedagoji, psikoloji, psikofizyoloji), iş dünyasında yetenek anlayışının oluşumu ve pratikte (işletme, yönetim) yetenek kavramının ortaya çıkışı. Yetenek yönetiminin ortaya çıkışının önkoşulları, yetenek yönetimine yönelik ilk yaklaşımlar, kıyaslama arayışından evrim ve yetenek yönetiminde bağlamsallaştırma ve kapsayıcılığa özel bir yaklaşım, çalışan yönetimine böyle bir yaklaşımın oluşmasına yol açan çevresel faktörler. -İş hayatında yeteneğin tanımı. Yetenek yönetimi sistemi Şirketin misyonu, felsefesi, değer sistemi ve kurum kültürü, iş dünyasında ve belirli bir organizasyonda yetenek belirlemenin temelidir. Yetenek tanımlarının bileşenlerinin belirlenmesi. Şirketin iş stratejisi ve bunun bir yetenek yönetimi sistemi modelinin oluşturulmasıyla bağlantısı. Ana ikili çiftlerle tanımlanan yetenek yönetimi sistemi modeli. Yeteneğin tanımı ile yetenek yönetimi sisteminin yapısı arasındaki bağlantı. Kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve yetenek yönetimi etiği. -Yetenek yönetimi sistemini şekillendiren faktörler, yetenek yönetimi sisteminin yapılandırılması Sektörel işgücü piyasaları, bir işgücü piyasasında kendine özgü koşulların oluşmasını etkileyen faktörler, belirli bir sektörde yetenekli çalışanlara yönelik özel bir talebe yol açabilecek faktörler. Sektörlerin segmentleri, şirketlerde yetenek yönetimi sisteminin yapılandırılması. -Kurumlarda yetenek yönetimi uygulamaları Organizasyonlarda yetenek yönetimi uygulamaları: çekme, seçme, geliştirme, atama, motivasyon, değerlendirme, elde tutma. Organizasyona yetenekler sağlamak için sürekli bir süreç oluşturmakThe historical development of talent management Overview of different approaches to talent in science (pedagogy, psychology, psychophysiology), the formation of understanding of talent in business and the emergence of the concept of talent in practice (business, management). The prerequisites of the emergence of talent management, the first approaches to talent management, the evolution from the search for benchmarks and an exclusive approach to contextualisation and inclusiveness in talent management, environmental factors that lead to the formation of such an approach to employee management. -Definition of talent in business. Talent management system The company’s mission, philosophy, value system, and corporate culture, the basis of talent determinations in business and in a certain organisation. Identification of the components of talent definitions. Business strategy of the company and its connection to the formation of a model of talent management system. The talent management system model defined by the main dichotomous pairs. The link between the definition of talent and the structure of the talent management system. Corporate social responsibility, sustainability and ethics of talent management. -Factors shaping the talent management system, the talent management system configuration Sectoral labour markets, factors affecting the formation of unique conditions in a labour market, drivers that can lead to a specific request for talented employees in a certain industry. Segments of industries, the configuration of the talent management system in companies. -Talent management practices in organisations Practices of talent management in organisations: attraction, selection, development, assignment, motivation, evaluation, retention. Build a continuous process of supplying the organisation with talents
MEN301MATERIAL SELECTION
MATERIAL SELECTION
F303.03.03
OMH311MULTI CRITERIA DECISON MAKING
MULTI CRITERIA DECISON MAKING
F303.03.03
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SEN300SOFTWARE OPTIMIZATION METHODS
SOFTWARE OPTIMIZATION METHODS
Z223.06.04linear and none-linear programming, integer programming, Excel Solver program usage, Simplex method, visualization techniques, sensivity analysis, Simplex method, decision trees, networkslinear and none-linear programming, integer programming, Excel Solver program usage, Simplex method, visualization techniques, sensivity analysis, Simplex method, decision trees, networks
SEN302SOFTWARE ARCHITECTURE
SOFTWARE ARCHITECTURE
Z303.06.03definition of arcitecture; history of architecture, architecture design levels, importance of architectural design, relationship of architecture with qaulity attributes, categories aof arcitectural design, data flow category: batch sequential and pipe and filter; call and return category: main-subroutine, layered styles; independent components: communicating and event systems; virtual machines: interpreters, rule-based systems; data-centered systems: hypertext, blackbox and database systemsdefinition of arcitecture; history of architecture, architecture design levels, importance of architectural design, relationship of architecture with qaulity attributes, categories aof arcitectural design, data flow category: batch sequential and pipe and filter; call and return category: main-subroutine, layered styles; independent components: communicating and event systems; virtual machines: interpreters, rule-based systems; data-centered systems: hypertext, blackbox and database systems
SEN342SOFTWARE QUALITY AND STANDARDS
SOFTWARE QUALITY AND STANDARDS
Z303.04.03IEEE definition of software quality and quality assurance methods, quality models, quality engineering tools and steps, quality standards, inspection techniquesIEEE definition of software quality and quality assurance methods, quality models, quality engineering tools and steps, quality standards, inspection techniques
SEN362OPERATING SYSTEMS
OPERATING SYSTEMS
Z303.05.03OS için donanım ve mimari desteği Süreç açıklaması ve Kontrol Eşzamanlılık Zamanlama Bellek Yönetimi Dosya Yönetimi Dağıtık Sistemler ve ağlar Gerçek uygulamaların örnekleri Daha fazla ayrıntı için, durmaya devam edin. İşletim Sistemleri Bilgisayar Sistemi Organizasyon Bilgisayar Sistemi Mimarisi İşletim Sistemi Yapısı İşletim Sistemi İşlemleri Süreç Yönetimi Bellek Yönetimi Depolama Yönetimi Koruma ve Güvenlik Dağıtık Sistemler Özel Amaçlı Sistemler Bilgisayar Ortamı Açık Kaynaklı İşletim SistemleriHardware and architecture support for OS Process description and Control Concurrency Scheduling Memory Management File Management Distributed Systems and networks Real-world examples of implementations For more details, stay tuned. What Operating Systems Do Computer-System Organization Computer-System Architecture Operating-System Structure Operating-System Operations Process Management Memory Management Storage Management Protection and Security Distributed Systems Special-Purpose Systems Computing Environments Open-Source Operating Systems
YUM306WORK PLACEMENT-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.02.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
COM354INTERNET AND WEB TECHNOLOGIES
INTERNET AND WEB TECHNOLOGIES
S223.04.04qwer
COM382MICROPROCESSORS
MICROPROCESSORS
S223.04.04Microcontroller Basics: Difference between microprocessor and microcontroller, architectural considerations, CPU, memory sub system, I/O sub system, control logic. Overview of the evolution of microprocessors ranging from 8-bit microprocessors like the 8086 to the latest 32-bit microprocessors, in addition to various Architectures of MCS-51 microcontroller, Interfacing principles to various sensors & relays. Hands on state-of the art case studies of applying microprocessors in real-life like design of a microprocessor based pedestrian traffic system. Unit 4: On-Chip Peripheral Interfaces: Programming with on-chip Timers, Counters, UART. Interrupts, interrupt execution sequence, programming with software and hardware interrupts, RISC Microcontrollers, introduction to AVR series microcontrollers. Introduction to ARM7 microcontroller (LPC2148). In Unit5, the course introduces the students to the assembly language programming of ARM Cortex-M3 microprocessor elaborated by equivalent C codes
SEN308BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
S303.04.03The basics, principle components and algorithms of the blockchain The mathematics behind the cryptographic techniques used in blockchain How to design a blockchain-based solution How to implement objects on a blockchain such as smart contracts Key​ ​performance​ ​metrics​ ​for​ ​blockchain​ ​technologies
INE338PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
F303.03.03
OMH318ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
ADVANCED TOTAL QUALITY MANAGEMENT
F303.03.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SEN423GRADUATION PROJECT-I
GRADUATION PROJECT-I
Z143.07.05Projede çalışılacak konu ve teknolojiler, kullanılacak programlama dili, kütüphane ve çerçeveler fakülte, bölüm, danışman ve öğrenciler tarafından teklif edilebilir. İki dönem boyunca makul iş yüküne sahip yazılım projeleri ilgili danışmanın onayıyla başlatılır.The topics and technologies to be studied in the project, the programming language, library and frameworks to be used can be proposed by the faculty, department, advisor and students. Software projects with a reasonable workload for two periods are initiated with the approval of the assigned advisor.
SEN431DATA MINING
DATA MINING
Z303.04.03Veri Keşfetme, Veri önişleme, Tahmin, Sınıflandırma, Kümeleme, Birliktelik Kuralı Madenciliği, Anormal Veri AlgılamaData Explore, Data preprocessing, Prediction, Classification, Clustering, Associated Rule Mining, Abnormal Data Detection
SEN441SOFTWARE TESTING AND VALIDATION
SOFTWARE TESTING AND VALIDATION
Z303.04.03Yazılım Mühendisliği önemli bir amacı, yazılım geliştirme sürecinin nihai ürünün kalitesini sağlamak için. Kalite sürecinin sonunda eklenebilir ekstra bir değildir. Bunu başarmak için her aşamada nihai ürünün kalitesini nasıl katkıda bulunduğunu düşünmek gerekir. Kalite güvencesi, yazılım yaşam döngüsü içsel bir parçası olarak görülmelidir. Bir anahtar kalite kontrol mekanizması, yazılım testleri, başka bir denetim ve incelemelere. Ancak, bu, daha geniş bir Kalite Güvence Planı parçası olarak uygulanmalıdır. Kalite yolunda ilk adım, ne olduğunu ve nasıl ölçmek için anlamaktır. Bir ürünün genel kalitesini doğrudan ölçülen olamaz oldukça muğlak bir fikir. Bu farklı özellikler bir birleşmesi olarak görülebilir: doğruluk, güvenilirlik, sürdürülebilirliği, kullanım kolaylığı, ve sağ yazılım ölçümlerini geliştirerek ölçülebilir. Ölçümleri böylece kalite güvencesi konusunda önemli bir araçtır. Ayrıca, kalite, ilgili maliyet referans olmadan kabul edilemez. Metrik yazılım büyüklüğü ve karmaşıklığı ölçmek için de kullanılabilir ve bu nedenle proje maliyet tahmini istihdam edilmektedir. Bu modül, mevcut teknikleri ve bunların nasıl istihdam olabilir keşfetmek, endüstriyel bir bakış açısıyla yazılım kalite güvencesi konularında derinlemesine bakacağız. SEI süreci Yetenek Olgunluk Modeli ve SPICE (ISO / IEC 15504) görüldüğü gibi, yazılım süreç iyileştirme fikri etrafında yoğunlaşacaktır.Introduction:verification, validation, testing and debugging processes. Testing Fundamentals: Defect types, hypothesis and tests: requirement, design, coding defects. Origins of defects, defect classes, test bed, test oracle, defect, failure. Strategies and Methods for Test Case Design I. Equivalence class partitioning, Boundary value analyses, cause effective graphing, error gesing. Strategies and Methods for Test Case Design II:Statement testing, Branch testing, path testing, data flow testing, mutation testing, loop testing. Levels of Testing.
YUM403WORK PLACEMENT-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
COM459MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
S303.04.03Organizational foundations of information systems, hardware, software, wireless communication, internet, management information systems, ERP systems, planning, implementation and the stages of MIS systems, application areas, decision-making methods and the effects of these systems on the functions of management
COM467DATA SCIENCE AND VISUALIZATION
DATA SCIENCE AND VISUALIZATION
S303.04.03difference between knowledge and data, methods of preprocessing, model theory and evaluation algorithms such as SVM, nearest neighbor, k-means, random forest, ensemble methods, regression algorithmsdifference between knowledge and data, methods of preprocessing, model theory and evaluation algorithms such as SVM, nearest neighbor, k-means, random forest, ensemble methods, regression algorithms
COM469INTERNET OF THINGS (IOT) PRINCIPLES
INTERNET OF THINGS (IOT) PRINCIPLES
S303.04.03Modern Ağların Temelleri, IoT Bileşenleri, IoT Mimarileri, Bulut Bilişim, Konumlandırma, Kablosuz Ağlar, Bulut Bilişim ve IoT Güvenliği, IoT Protokolleri, Büyük Veri, IoT Bağlantı Teknolojileri, NFVFundamentals of Modern Networking, IoT Components, IoT Architectures, Cloud Computing, Positioning, Wireless Networks, Cloud Computing and IoT Security, IoT Protocols, BigData, IoT Connectivity Technologies, NFV
COM481HUMAN COMPUTER INTERACTION
HUMAN COMPUTER INTERACTION
S303.04.03
SEN421CLOUD ARCHITECTURE AND SERVICES
CLOUD ARCHITECTURE AND SERVICES
S303.04.03
SEN425MOBILE APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT
MOBILE APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT
S223.04.04..............In this unit, we will take a broad look at mobile application development. We will learn about the different types of mobile devices, from mobile computers to smartphones, and we will compare web-based applications to native applications. Finally, we will study methods of transport, as well as Internet protocols for mobile applications.
SEN426BIOINFORMATICS
BIOINFORMATICS
S303.04.03Biyoenformatik moleküler biyoloji, biyofizik, istatistik ve bilgisayar bilimlerini tümleştiren ve hızlı gelişen bir alandır. Ders biyolojik problemlerin çözümü için bilişim araçlarını da kullanan biyoenformatiğe genel bir bakış sağlar. Konular: veritabanı araması, sekans hizalaması, gen tahmini, RNA ve protein yapısı tahmini, filogenetik ağaçların oluşturulması, karşılaştırmalı ve işlevsel genomik.Bioinformatics is a rapidly developing field that integrates molecular biology, biophysics, statistics and computer science. The course provides an overview of bioinformatics that also uses information tools to solve biological problems. Topics: database search, sequence alignment, gene prediction, RNA and protein structure prediction, creation of phylogenetic trees, comparative and functional genomics.
SEN453SPECIAL TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING
SPECIAL TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING
S303.04.03Ders, her biri yazılım mühendisliğinin önemli bir alanına odaklanan çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Öğrenciler Siber Güvenlik ile başlayarak sistemleri ve ağları siber tehditlerden korumayı öğrenirler. Proje Yönetiminde odak noktası, yazılım projelerini yönetmeye yönelik metodolojiler ve araçlardır. Ders ayrıca Yapay Zeka, Bulut Bilişim ve Büyük Veri gibi son teknoloji alanları da ele alarak öğrencilere bu alanlardaki en son gelişmeler hakkında bilgi sağlar. Diğer konular arasında, mevcut yazılım mühendisliği ortamına bütünsel bir bakış sunan Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik (VR), DevOps ve Nesnelerin İnterneti (IoT) yer almaktadır. Ders, araştırma ve sunumu içeren, öğrencilerin seçtikleri bir konuyu derinlemesine keşfetmelerine olanak tanıyan bir dönem ödeviyle sona ermektedir.The course covers a wide range of topics, each focusing on a key area of software engineering. Starting with Cyber Security, students learn about protecting systems and networks from cyber threats. In Project Management, the focus is on the methodologies and tools for managing software projects. The course also delves into cutting-edge areas like Artificial Intelligence, Cloud Computing, and Big Data, providing students with insights into the latest developments in these fields. Other topics include Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), DevOps, and the Internet of Things (IoT), offering a holistic view of the current software engineering landscape. The course concludes with a term assignment that involves research and presentation, allowing students to explore a topic of their choice in depth.
CEN413DISASTER MANAGEMENT
DISASTER MANAGEMENT
F303.03.03
COM473INTERNET OF THINGS & INDUSTRY 4.0
INTERNET OF THINGS & INDUSTRY 4.0
F303.03.03Modern Ağların Temelleri, IoT Bileşenleri, IoT Mimarileri, Bulut Bilişim, Konumlandırma, Kablosuz Ağlar, Bulut Bilişim ve IoT Güvenliği, IoT Protokolleri, Büyük Veri, IoT Bağlantı Teknolojileri, Endüstriyel IoT'nin Temelleri, Endüstri 4.0 ve 5.0: Introduction of IOT: Sensing & actuation. Enabling technologies: Radio frequency Identification (RFID) and Wireless sensors. IOT applications. Ubiquitous computing, IOT based monitoring & control for Smart Home Automation, Hardware & Software, Cybersecurity in Industry 4.0, Basics of Industrial IoT: Industrial Processes, Industrial Sensing & Actuation, Industrial Internet Systems. IOT based monitoring & control for Smart Home Automation, Hardware & Software. Software simulation tools: Packet tracer. Industry 4.0: IIOT Architectures and frameworks. Globalization and Emerging Issues, The Fourth Revolution, LEAN Production Systems, and Smart Factories. Industry 4.0: Cyber Physical Systems and Next Generation Sensors, Collaborative Platform and Product Lifecycle Management, Augmented Reality and Virtual Reality, Artificial Intelligence, Big Data and Advanced Analysis & preventive maintenance.
COM475INTRODUCTION TO CYBER SECURITY
INTRODUCTION TO CYBER SECURITY
F303.03.03Bilgi ve Ağ Güvenliği Kavramları, Simetrik ve Asimetrik Şifreleme, Zararlı Yazılımlar, Sosyal Mühendislik, DoS ve DDoS Saldırıları, Firewall, Saldırı Tespit Sistemleri, Kullanıcı Doğrulama, Taşıma Katmanı Güvenliği, Internet Doğrulama Protokolleri, Kablosuz Ağları Güvenliği, BT Yönetimi ve Risk DeğerlendirmeInformation and Network Security Concepts, Symmetric and Asymmetric Encryption, Malicious Software, Social Engineering, DoS and DDoS Attacks, Firewall, Intrusion Detection Systems, User Authentication, Transport Layer Security, Internet Authentication Protocols, Security of Wireless Networks, IT Management and Risk Assessment
EEE435RENEWABLE ENERGY SOURCES
RENEWABLE ENERGY SOURCES
F303.03.03Enerji kaynakları hakkında yorum yapar. Enerji ve enerji türlerini kavrar. Güneş enerjisi ile ilgili yorumlar yapar. Güneş enerjisi santrallerini açıklar. Güneş enerjisi toplayıcılarını açıklar. Jeotermal enerji ile ilgili yorumlar yapar. Jeotermal akışkandan elektrik üretimini açıklar. Jeotermal enerji potansiyelini açıklar. Rüzgar enerjisi ile ilgili yorumlar yapar. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimini açıklar. Hidrojen enerjisi ile ilgili yorumlar yapar. Hidrojenden enerji üretimi yöntemini açıklar.Different Energy Sources ; Non renewable Energy sources ; Renewable Energy Sources . wind Energy Production; Wind energy Conversion Photovoltaic Systems ;Photovoltaic Energy Production; Photovoltaic Energy Conversion . MPPT In Photovoltaic System; Different Methods For Photovoltaic System MPPT . Different Hydroelectric System; Different Wave Generation System . Different Thermal Energy System
INE411ENGINEERING ECONOMICS PRINCIPLES
ENGINEERING ECONOMICS PRINCIPLES
F303.03.03
OMH421MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
MODELLING AND SIMULATION OF ENGINEERING SYSTEMS
F303.03.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI403ENTREPRENEURSHIP
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SEN402GRADUATION PROJECT-II
GRADUATION PROJECT-II
Z143.07.05
SEN404SOFTWARE METRICS
SOFTWARE METRICS
Z303.05.03Bu ders, yazılım ölçümlerindeki konuları kapsamaktadır. Yazılım ölçümünün temel ilkeleri ve metodolojilerinden başlayarak süreç, proje ve ürün metrikleri dahil olmak üzere çeşitli metrik türlerini derinlemesine inceler. Kurs ayrıca bu ölçümlerin yazılım kalitesini, üretkenliğini ve performansını değerlendirmede uygulanmasını da araştırıyor. Öğrenciler metrik analiz tekniklerini, metrik toplama ve analiz araçlarının kullanımını ve metriklerin yazılım geliştirme projelerinde uygulanmasına yönelik en iyi uygulamaları öğreneceklerdir. Vaka çalışmaları ve pratik alıştırmalar, gerçek dünya bağlamı ve uygulamasını öğretmeyi amaçlamaktadır.This course covers a comprehensive range of topics in software metrics. Starting with the fundamental principles and methodologies of software measurement, it delves into various types of metrics, including process, project, and product metrics. The course also explores the application of these metrics in assessing software quality, productivity, and performance. Students will learn about metric analysis techniques, the use of tools for metric collection and analysis, and best practices for implementing metrics in software development projects. Case studies and practical exercises are integrated to provide real-world context and application.
SEN418BUSINESS APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT
BUSINESS APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT
Z223.05.04Öğrenciler, ilişkisel ve hiyerarşik veritabanlarından içeriği dinamik olarak görüntülemek, tedarikten gerçekleştirime işlemler gerçekleştirmek, tedarik zinciri ortaklarıyla (extranet) bağlantı kurmak ve Güvenli kanallar (intranet) yoluyla iç veri paylaşmak, iç verilere her yerde erişebilmek için web uygulamalarını tasarlayacak, oluşturacak ve koruyacaktır. Öğrenciler, entegre yazılım geliştirme araçları, çeşitli programlama dilleri ve birçok web tabanlı iş standartlarıyla çalışma deneyimi kazanacaklardır.Students will design, create, and maintain web applications that: dynamically display content from relational and hierarchical databases, provide transaction processing from procurement to fulfillment, connect to and share internal data with supply chain partners (extranet), afford ubiquitous access to internal data via secure channels (intranet). Students will gain experience working with integrated software development tools, various programming languages, and many web-based business standards.
COM490CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY
CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY
S303.04.031 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Kavramları 2 Klasik Şifreleme Tekniği 3 Blok Şifreler ve Veri Şifreleme Standardı 4 Gelişmiş Şifreleme Standardı 5 Blok Şifreleme İşlemi 6 Açık Anahtar Şifrelemesi ve RSA 7 Kriptografik Hash Fonksiyonları 8 Ara Sınav 9 Mesaj Kimlik Doğrulama Kodu 10 Dijital İmza 11 Anahtar Yönetimi ve Dağıtımı 12 Ağ Erişim Kontrolü ve Bulut Güvenliği 13 Taşıma Düzeyinde Güvenlik 14 Revizyon1 Computer and Network Security Concepts 2 Classical Encryption Techniques 3 Block Ciphers and the Data Encryption Standard 4 Advanced Encryption Standard 5 Block Cipher Operation 6 Public-Key Cryptography and RSA 7 Cryptographic Hash Functions 8 Mid-term Test 9 Message Authentication Codes 10 Digital Signature 11 Key Management and Distribution 12 Network Access Control and Cloud Security 13 Transport-Level Security 14 Revision
COM492IMAGE PROCESSING
IMAGE PROCESSING
S303.04.03
MEN412PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING
PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING
F303.03.03
OMH424OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
OPTIMISATION AND DYNAMIC ANALSIS OF ENGINEERING SYSTEMS
F303.03.03
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.