English

FACULTY OF EDUCATION-EDUCATION OF THE MENTALLY DISABLED

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-EDUCATION OF THE MENTALLY DISABLED
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ZEE221SOSYAL GELİŞİM VE SOSYAL BECERİLER
SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIAL SKILLS
S303.04.03Sosyalleşme kavramı, Thorndike kuramı, sosyal beceriler ile bu becerilerin öğretilmesiThe concept of socialization, Thorndike theory, social skills and teach these skills
ZEE223TÜRKİYE COĞRAFYASI
GEORAPHY OF TURKEY
S202.04.02Türkiye’nin beşeri, fiziki ve ekonomik coğrafya özellikleri ile ilgili temel olgu, kavram, terim ve olaylarıTurkey's human, physical and economic geography of the basic phenomena, concepts, terms and events
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ZEE210BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI
INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL PROGRAMS
Z223.04.04Bireyselleştirilmiş eğitim programının tanımı, amaçları ve hazırlama basamakları,Performans düzeyinin belirlenmesi:çocukla ilgili bilgi toplanması,Performans düzeyinin belirlenmesi:alan ve alt alanların belirlenmesi,Performans düzeyinin belirlenmesi:her alandaki zayıf becerilerin belirlenmesi ve listelenmesi,Performans düzeyinin belirlenmesi:zayıf becerilerin öncelik sırasına dizilmesi,Performans düzeyinin belirlenmesi: beceri analizlerinin yapılması,Performans düzeyinin belirlenmesi: beceri analizlerinin öğretime katkısı,Performans düzeyinin belirlenmesi: beceri analizi yapma yolları,Performans düzeyinin belirlenmesi: bilişsel, akademik ve sosyal becerilerin analizlerinin yapılması,Performans düzeyinin belirlenmesi: tekli ve çoklu fırsat yöntemlerine göre değerlendirme,Uzun ve kısa dönemli hedeflerin bölümleri,Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanmasındaki diğer basamaklar,Bireyselleştirilmiş eğitim programı örneklerinin incelenmesi ve konuların sırayla işlenmesi şeklinde ilerleyecektir. ,Definition, aims and preparing steps of ındividualized education plan, gathering inforation of children, identifying field and sub fields, identifying and listing poor skills in all fields, arrangment priority of poor skills, conducting skill analyisis, the contribution of skill analysis to the education, ways of conducting skill analysis , conducting cogntitive, academic and social skill analysis, valuation with single and multiple opportunity methods, Parts of long and short term objectives, Writing short-term objectives and arranging short-term objectives, Other steps of preparing individualized education plan, Investigation of individualized education plan examples, Evaluation of samples.
ZEE216ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ
TEACHING SKILLS AND CONCEPTS TO INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Z303.04.03Öğrenme, öğretim,öğrenmenin özellikleri ve aşamaları, normal gelişim gösteren çocuklarda yaşlara göre kavram öğrenme ve süreçleri, yaşlara göre kavram öğrenme ve süreçleri, kavram öğretimi yaklaşımları, kavram çeşitleri,kavramın yapısına ilişkin özellikler ile kavramın sunumuna ilişkin özellikleri, kavram çeşitleri,kavramın yapısına ilişkin özellikler ile kavramın sunumuna ilişkin özellikler, yanlışsız öğretim yöntemleri, eş zamanlı ipucuyla öğretim, sabit bekleme süreli öğretim,doğrudan öğretim, yaratıcı yöntem ve basamaklandırılmış yöntem, basamaklandırılmış yönteme göre amaç belirleme, ölçü aracı oluşturma, beceride performans düzeyi belirleme, ileri ve tersine zincirleme yaklaşımlarına dayalı olarak amaçları oluşturma, İpucunun sistematik olarak geri çekilmesi işlem sürecinin kullanımı konularını içermektedir.Learning, teaching and learning millestone, Normal develonment children millestone concept learning, Concept teaching approach, Concept breed, Structure concept and structure concept to give a presentation, Errorless Teaching approach, Simultenous prompting approach teaching and constant time delay approach teachingTeaching concepts with direct instruction, Finding performance level and teaching concepts with step method insturuction, Finding performance level and teaching concepts with direct insturuction, Types of skills, teaching sequence of skills, Develophing criterion reference tests and deciding performance level on skills, Deciding purposes according to the forward and backward chains, the prompts, Fading prompts and Decreasing Promt Hierarchy.
ZEE218ZİHİN ENGELLİLERE İLETİŞİM BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI
TEACHING COMMUNICATION SKILLS TO CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Z303.04.03İletişim Nedir,İletişim Çeşitleri Nelerdir,Kişiler Arası İletişim Ve İletişim Engelleri ,Sözsüz ve sözlü İletişim,Aile İçi İletişim,Çocukla İletişim,Zihin Engelli Çocuklarla İletişim,Otistik Çocuklarla İletişim,Engelli Çocuk Aileleriyle İletişim,Özel Eğitim Sınıfında Sınıf İçi İletişim,Özel Eğitim Kurumlarında İletişim konuları uygulama örnekleriyle sunulup işlenecektir.What is communication? What kinds of communications we use? Communicitaion among persons and communication barriers, Nonverbal communication, Verbal communication, Communicitaion among the family members, Communication with children, Communication with mentally retardeded children, Communication with autistic children, Case application, Communication with the family who have retarded children, Communication in the special education classroom, Communication in the rehabilitation centers, Case application.
ZEE222ZİHİN ENGELLİLERE MATEMATİK ÖĞRETİMİ
TEACHING MATHEMATICS TO INDIVIDUALS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Z404.05.04Matematik tarihi, zihin engelli çocuklarda matematik öğretiminde zorluklar, temel matematik kavramlarının sunumu, doğrudan öğretim yöntemine göre öğretim(örnek sunumlar), basamaklandırılmış yönteme göre öğretim, basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme, basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme, basamaklandırılmış yönteme göre performansı belirleme ve uygulama, dört işlem için önkoşul becerileri değerlendirme ve öğretim konularını içermektedir.History of math, Difficulties of mathematics education for mentally handicapped children, Explain the basic concepts of Mathematics education, Direct teaching method, Teaching according to"step method", According to "step method" take to the performance, According to "step method" take to the performance and application, Evaluating and teaching prerequisite skills for basic arithmatic operation and teaching.
ZEE224ZİHİN ENGELLİLERE RESİM-İŞ ÖĞRETİMİ
TEACHING DRAWING FOR THE MENTALLY DISABLED
Z202.03.02Sanat Eğitimi,Gerekliliği,Sanatın Sınıflandırılması,Plastik Sanatlar,Uygulama Alanları,Güzellik Kavramı ,Estetik,Genel Sanat Tarihi Dönemleri ve Özellikleri, Çocuğun Grafiksel Gelişim Aşamaları Ve Resim Örnekleri işlenecetir. Ayrıca karakalem, guaj, suluboya, pastel, yağlı boya ve atık malzemelerle çalışmalar yapılacaktır.Ders Araç -Gereç lerinin seçimi ve kullanım özellikleri ve atölye çalışma düzeni, örnek beceri analizleri ve bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanacaktır.Atr, Art Education,Plastic Arts,Esthetics,art History, The levels of graphical development,mental,cognitional,phicical,psychologial development. The technique of charcoal drawing, The technique of watercolour. The technique of gouache colour, The technique of oil paint, The technique of pastel, The technique of kolaj, The technique of sculptor, The technique of mixed method, Lesson's materials and studio's property, The sample of painting, Colours, The sample of the plan of the lesson.
ZEE226KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
MAINSTREAMING AND SPECIAL EDUCATION SUPPORT SERVICES
Z202.03.02Özel eğitim ortamları ve kaynaştırma,Kaynaştırmanın tarihçesi,Ülkemizde kaynaştırma uygulamaları,Kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenler: öğretmenler,normal öğrenciler,kaynaştırma öğrencileri,okul yönetimi,normal çocukların aileleri,Destek özel eğitim hizmetleri: kaynak oda eğitimi,sınıf içi yardım,özel eğitim danışmanlığı ve özel eğitimde ek hizmetler,Özel gereksinimli öğrencinin normal sınıf öğretmeni tarafından fark edilmesi ve yönlendirilmesi,Öğretimsel uyarlamalar,Bireysel uyarlama planı hazırlama ve uygulama konularını içermektedir.Special education enviroments and mainstreming, History of mainstreaming, Mainstreaming applications in our country, Factors which are contribute succesfull mainstreaming: teachers, Factors which are contribute succesfull mainstreaming: normal students, Factors which are contribute succesfull mainstreaming: meanstreaming students, Factors which are contribute succesfull mainstreaming: school management, Factors which are contribute succesfull mainstreaming: families of normal children, Supportive special education services: resource room, Supportive special education services: in-class assistance, Supportive special education services: special education guidance and other supprotive services, Be noticed and directed by regular class teacher of special needs student, Instructional adaptations, Preparing and applying individulized adaptation plan.
ZEE228HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
TEACHING LIFE AND SOCIAL STUDIES
Z303.04.03Sosyal Bilimlerin Yöntemi: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimine Yön Veren Temel, Davranışçı ve Yapılandırmacı Öğrenme Anlayışları , Hayat Bil. ve Sosyal Bil. Genel Programlarından Özel Eğit.de Gereksinim Duyulan Özgün Programa geçiş, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Program Geliştirme II, Özel Eğitimde Örnek Olay (Yazılı ve Görsel) : Teori ve Örnek İnceleme ve uygulama, Çoklu Zeka Teorisi ve Hayat Bilgisi/Sosyal Bilgiler Dersleri: Teorik Boyut, Kaynaştırma Öğrencileri ve Hayat Bilgisi/Sosyal Bilgiler Dersleri işlenecektir.Introduction; General principles, content, material and evaluation process of course, Methods of Social Studies: The General Framework of Life Studies and Social Studies Courses, Behaviorist & Constructivist Approaches & their effects to Life Studies and Social Studies Courses, From Life Studies and Social Studies Programme to Authentic Programme for Special Education I, Developing Authentic Programme for Special Education II, Case Studies in Special Education: Theory and Examples, Case Studies in Special Education: Practise, Drama in Special Education: Theory and Examples, Drama in Special Education: Practise, Multiple Intelligence Theory in Life Studies and Social Studies Courses: Theoretical Stance, Multiple Intelligence Theory in Life Studies and Social Studies Courses: Practical Stance, Empathy in Life Studies and Social Studies Courses: Theoretical Stance, Empathy in Life Studies and Social Studies Courses: Practical Stance, Making a link between Special Pupils and Normally developed pupils in the classrooms.
ZEE220OTİSTİK ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ
OTISTIC KIDS AND EDUCATION
S303.03.03Otizm Nedir? Otizmin Tarihçesi, Otistik Çocukların Özellikleri, Otistik Çocukların Dil Ve İletişim Özellikleri, Otistik Çocuklarda Davranış Değiştirme, Uygulama Örnekleri, Taklit Becerilerinin Kazandırılması, Oyun Becerilerinin Kazandırılması, Sosyal Becerilerin Kazandırılması, Zihin Kuramı, Düşünme Becerilerinin Kazandırılması, Uygulama Örnekleri.What İs Autism? History of autism, The characteristics of children with autism, Language and communacation characteristics of children with autism, Behaviour modification of children with autism, Case application, To teach imitation and playing skills to autistic children, To teach social skills to autistic children, The Theory of mind, To teach thinking skills, Case application.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ZEE313ZİHİNSEL ENGELLİLERE GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİ
TEACHING DAILY LIVING AND SOCIAL SKILLS TO THE CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Z425.05.06Özbakım, günlük yaşam ve sosyal Becerilerin Tanımları, özbakım becerileri, önkoşul becerileri ve özbakım becerileri türleri, tuvalet eğitimi, psikolojik ve sosyal önemi, otistik ve zihin engelli çocuklara tuvalet eğitimi, diğer özbakım becerileri öğretim teknikleri, sosyal beceriler tanımı, kuramlar ve yaklaşımları, sosyal beceriler öğretim teknikleri, örnek sosyal beceri, günlük yaşam becerileri öğretim sunumları ve tartışma konularını içermektedir.To desciribe self care, daily lfe skills and social skills, Self -care skills, classification, importance, Toilet training, psychological and social importance, Mentally handicapped children and Autistic children toilet training, Mentally handicapped children and Autistic children toilet training, Other self -care skills and teaching methods, Daily life skills, classification, importance( examples task analyses and using approach)Teaching of the daily life skills, Daily life skills, classification, importance( examples task analyses and using approach)Teaching of the daily life skills, Teaching of the daily life skills, Example of social skills teaching process and discussion.
ZEE321DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
TEACHING HEARING IMPAIRED
S303.03.03İşitme Nedir, İşitme Organları, İşitme Organı Anomalileri, İşitme Engellileri Tanılanması , Tanılama Testleri, İşitme Engeli ve İşitme Engeli Türleri, Genel Değerlendirme,İşitme Cihazları,İşitme Engellileri Eğitiminde Kullanılan İletişim Yöntemleri,İşitme Engellileri Eğitiminde Kullanılan İletişim Yöntemleri,Özel Öğretim Yöntemleri,Özel Öğretim Yöntemleri,İşitime Engelliler İçin Sağlanan Eğitim Ortamları,İşitme Engelli Çocuklarda Aile EğitimiWhat is Hearing, Hearing Organs, Organ Anomalies Hearing, Hearing Disability Diagnosis, Diagnostic Tests, Hearing and Hearing Disability Disability Types, General Assessment, Hearing Aids, Hearing Disability Communication Methods Used in Education, Hearing Disability Communication Methods Used in Education, Special Education Methods, Special Education methods of hearing provided the Educational Environment for Disabled, Hearing Impaired Children Family Education
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF204BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.03.02Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts , basic datas about science history, structure of scientific research, scientific methods and different approaches about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods of data collection ,data saving, analysis, comment and reporting.
EGF303OKUL DENEYİMİ
SCHOOL EXPERIENCE
Z143.06.05Öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanımaya, eğitim ortamlarını incelemeye, ders dışı etkinliklere katılmaya, deneyimli öğretmenleri görev başında gözlemeye, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanmaya yönelik öğretimsel faaliyetlerObservations and meetings in order that students will be able to know the school, in which they will practice, students and the teachers.
EGF304TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.04.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
ZEE320AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ
PARENTS EDUCATION AND GUIDANCE
Z324.06.05Zihinsel engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri, Zihinsel engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri evrelerin özellikleri, Özel eğitim yönetmeliğinde ailelere getirilen hak ve sorumluluklar, Ailelerin ebeveynlik rolüyle ilgili olarak özel eğitim öğretmenlerinin yapabilecekleri çalışmalar, Ailelerin çocuklarının değerlendirilmesi, Bireyselleştirilmiş eğitim programlarına ailelerin katılımı, İlerleme toplantıları, Planlanmamış toplantılar, Ailelere öğretme becerilerini kazandırmaya yönelik gruba dayalı aile eğitim programlarının hazırlanması, Ev öğretim programlarının hazırlanmasıThe Adaptation Period of Families with Children with mental Retardation, The characteristics of Adaptation Periods of Families with Children with mental Retardation, Rights and responsilities for the families brought by special education regulation, Studies about families' pareting role that can be conducted by the special education teachers , Assesment of the families' children, Participation of the families to the preparation of individualised education plan, Progess meetings, Unplaned meetings, Preparation of the home based family training program for the acquisition of the instruction skills, Home instruction Program
ZEE322FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ
SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION
Z303.06.03Zihinsel engellilerde fen bilgisi öğretimi dersinin tanıtımı, Öğrenmek ne demektir? Pozitivist ve oluşturmacı felsefi görüşleri, Zihinsel engelli öğrencilere fen öğretiminde oluşturmacılığın kullanım biçimleri, Fen ve teknoloji ders kitaplarının incelenmesi, Fen kavramlarının içerik ve zihinsel yük açısından incelenmesi, Oluşturmacılık temelinde kavram öğretimi, sınıf içi uygulamalar, Bilişsel oluşturmacı anlayış ve kavram karikatürleri, Sosyal Oluşturmacı (Vygotsky) öğrenme teorisi ve sınıf içi uygulamalar, Anlamlı öğrenme: Ausubel’in öğrenme teorisi, Sunuş-yoluyla öğretim ve kavram haritası, sınıf içi örnek uygulamalar ve değerlendirilmesi, Bruner'in öğrenme kuramı ve buluş yoluyla öğretim, Fen öğretiminde laboratuvar çalışmaları, Çoklu zeka kuramı ve fen eğitimindeki kullanımları, Görsel malzemelerin fen öğretiminde kullanımı.The introduction of science teaching mentally handicapped course, learn what does it mean? Positivist and constructivist philosophical views, mentally disabled students use forms of constructivism in science education, science and technology textbooks, science concepts and mental load in terms of content analysis, on the basis of Constructivism teaching concept, classroom practices, and the cognitive constructivist understanding of the concept cartoons, Social Constructivist (Vygotsky) learning theory and classroom practices, meaningful learning: Ausubel's theory of learning, teaching and presentation-through concept mapping, and evaluation of classroom practices, Bruner's theory of learning and teaching through discovery, laboratory work in science education, multiple intelligences uses the theory and science education, the use of visual materials in science teaching.
ZEE324UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ
APPLIED BEHEVIORAL ANALYSIS
S303.05.03Öğrenme kuramları,Uygulamalı davranış analizinin özellikleri,Problem davranışların işlevinin belirlenmesi,Hedef davranışı belirlemesi,Hedef davranışın dolaylı değerlendirilmesi-anektod kaydı,Hedef davranışın dolaylı değerlendirilmesi-anektod kaydı,Hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: yazılı kayıtların analizi, somut ürünlerin gözlenmesi,Hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: davranış örneklerinin gözlenmesi,Hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: davranış örneklerinin gözlenmesi,Kazandırılacak uygun davranışın belirlenmesi,Uygun davranışları arttırma teknikleri,Uygun olmayan davranışları azaltma teknikleri,Örnek uygulamalarla birleştirilip konular işlenecektir.Learning theories, Characteristics of applied behavioral analysis, Determining functions of problem behaviorals, Determining target behavior, Indirect evaluation of target behavior- ABC records, Direct evaluation of target behavior: analysis of written records, observing perminant products, Direct evaluation of target behavior: observing behavior sample, Defining of problem behavior and developing hypothesis, Graphical demonstration of data, Increasing technics of apprioprate behaviors, Decreasing technics of unapprioprate behaviors,
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF401ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I
TEACHING PRACTICE
Z265.08.08Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, uygulamalar ile ilgili öz-değerlendirme raporu doldurmaDetermination of facilities for one day in application school, prepare daily plan, applying plan or some activities in that plan, plan for managing unwanted behaviours of student, applications and evaluations, writing self evaluation report for practices in this lecture.
ZEE411ZİHİN ENGELLİLER İÇİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI-I
TEAC. TECH. DESIGNING INS.MAT.FOR STUD.MENTAL RET. I
Z366.09.09Eğitim-öğretim alanında gözlenen değişimlerin ve öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün anlaşılması, Öğretim materyalinin tanıtımı ve temel kavramları, Öğretim teknolojileri ve öğrenme-öğretme ortamlarındaki iletişim süreci arasındaki ilişki, Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin farkına varılması, Görsel tasarım araç ve ilkelerinin anlaşılması, bu ilkelerin materyal hazırlarken kullanılması, Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre sınıflama, Öğretim ortamlarında kullanılan görsel araç-gereçler, Öğretim ortamlarında kullanılan eşitsel araç-gereçler, Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli çoklu ortam sistemleri, Öğretim materyallerinin öğretim ortamındaki işlevleri, Öğretim materyallerinin özel eğitimdeki kullanımı, Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik materyal örnekleri, Zihin engelli çocuklara yönelik materyal örnekleri, Görme ve işitme engelli çocuklara yönelik materyal örnekleriDefines the place and importance of the educational materials, Classifies educational materials for mentally handicapped students, Defines the principles for the preparition of educational materials, Categorizes the design qualities in educatioanal material preparition, Describes the different educational technologies used in education
ZEE413YASALAR VE ÖZEL EĞİTİM
REGULATIONS AND PRIVATE EDUCATION
Z244.08.06Yasa,kanun, kanun hükmünde kararnameler konusunda temel kavramlar. Özel eğitime ilişkin Dünyada ve Türkiyedeki yasaların ortaya çıkış nedenleri ve gelişimleriTürkiye Anayasası ile M.E.B. Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yönetmelikler ve genelgeler.Özel gereksinimli bireylerin,ailelerinin,öğretmenlerin ve yöneticilerin kazanması gereken haklara ilişkin önerilerin geliştirilmesiBasic concepts about act, law and decree laws. The reasons for the emerge and development of the laws about special education in the World and Turkey.Turkish constitution and N.E.M decree law, regulations and circulars. Development of suggestions about the rights which individuals with special needs, families, teachers and administrators shoud win.
ZEE421İNSAN BİYOLOJİSİ
HUMAN BIOLOGY
S223.05.04Anatomi ve Fizyoloji Kavramları,İskelet sistemi,Kas sistemi,Sinir sistemi,Duyu organları,Endokrin sistemi Dolaşım sistemi, Dolaşım sistemi,Solunum sistemi,Sindirim sistemi ,Boşaltım sistemi,Üreme sistemiAnatomy and Physiology Concepts, skeletal system, muscular system, nervous system, sense organs, endocrine system, circulatory system, circulatory system, respiratory system, digestive system, excretory system, the reproductive system
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
EGF404ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II
TEACHING PRACTICE-II
Z265.08.08Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Each week, a daily lesson plan preparation, the plan implementation, the application of teacher, lecturer, and evaluation by the students, assessments, corrections and reapplications, portfolio preparation and presentation.
EGF406TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.The aim of the Turkish Education System and basic principles, regulations related to education, the structure of Turkish Education System, management theories and processes, school organization and management, works in staff management, student, teaching and business management, community involvement to the school.
ZEE412ZİHİN ENGELLİLER İÇİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI-II
TEAC. TECH. DESIGNING INS.MAT.FOR STUD.MENTAL RET.II
Z366.09.09Eğitim teknolojileriyle hedefler arasındaki bağlantıları kavrama, öğretim materyali hazırlama ilkelerini tanıtılması, Mevcut materyalleri öğrenme ve öğretme ilkeleri açısından değerlendirebilme, Öğretim materyallerinin seçimi, tasarımı ve hazırlanması, Beceri veya kavram öğretimine yönelik materyal geliştirmek için taslak hazırlama, Beceri veya kavram öğretimine yönelik öğretim materyalini geliştirme, Beceri veya kavram öğretimine yönelik geliştirdiği öğretim materyaline ilişkin sunumu poster olarak hazırlama, Beceri veya kavram öğretimine yönelik geliştirdiği öğretim materyaline ilişkin aracın sergilenmesi, Hazırlanan öğretim materyallere yönelik değerlendirmenin yapılması, Beceri veya kavram öğretimine yönelik öğretim materyalinin sunumuna yönelik günlük plan hazırlama, Geliştirilmiş olan öğretim materyallerinin hangi öğretim yöntemleriyle sunulabileceğinin açıklanması, Geliştirilmiş olan öğretim materyallerinin sunulacağı ortamın özelliklerinin belirlenmesi ve fiziki düzenlemenin yapılması, Beceri veya kavram öğretimine yönelik öğretim materyalinin sunumunun sınıf ortamında gerçekleştirilmesi, Öğretim materyallerinin kullanımı ve sunumuna yönelik değerlendirmede bulunmaCompares the educational technologies necassary for a mentally handicapped child to learn, Develops education and teaching materials for mentally handicapped students, Discusses the appropriateness of materials aims, Evaluates the materials for muti purpose usage, Adapts the educational materials appropriate for the level of children's skill and the aim of the usage
ZEE420TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
TEACHING TURKISH LANGUAGE
S324.05.05Yazı yazma öğretimi için ön koşul beceriler, Filizlenen okur-yazarlık, Yazılı anlatımın değerlendirilmesi, Okuma ve okuma süreçleri , Okumayı geliştirme stratejileri , Hikaye metin yapısı bilgisi, Hikaye okuma, anlama ve yazma öğretim yöntemleri, Hikaye öğretim tekniklerinin sınıfta uygulanması, Bilgi verici yazı metin yapısı bilgisi, Bilgi verici yazı okuma, anlama ve yazma öğretim yöntemleri , Bilgi verici yazı öğretim tekniklerinin sınıfta uygulanması.Prerequest skills for writing instruction, Emergent literacy, Writing and writing process Evaluation of written expression, Reading and reading process, Strategies for developing reading, Story text structure knowledge, Story reading, understanding and writing, Application of story teaching techniques in class, Informative written text structure knowledge, Informtative text reading, understanding and writing instruction methods, Application of informative writing instruciton techniques in class.
ZEE422ÜSTÜN ZEKALILAR
CHILDREN WITH SUPERIOR INTELLIGENCE
S244.05.06Üstün Zekalı çocukların özellikleri, eğitim olanakları, eğitim yaklaşımları, yaratıcılık ve düşünme becerileri ile mesleki yönlendirilmeleri işlenecektir.Intellgence, Classification and Assessment methods, History of the topic in the world and Turkey, Characteristics of gifted and talented children, Physical and mental characteristics of gifted and talented children, Personality, Social and moral characteristics of gifted and talented children, Education applications, Different perspectives in education, Creativity, High level thinking skills in gifted children and development of creativity, Educational and Vocational Guidance for gifted, Learning problems in gifted children, Teachers’ duties in their education, Families’ duties in their education, Manegerial regulations and precautions in education.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.