English

FACULTY OF EDUCATION-ARABIC LANGUAGE TEACHING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-ARABIC LANGUAGE TEACHING
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE001ARAPÇA (DİLBİLGİSİ HAZ-I)
ARABIC (GRAMMAR PREP-I) 
Z568.00.011
ADE003ARAPÇA (OKUMA BECERİSİ HAZ-I)
ARABIC (READING SKILLS PREP -I)
Z223.00.04
ADE005ARAPÇA (SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ HAZ-I)
ARABIC (ORAL COMMUNICATION SKILLS PREP-I)
Z324.00.05
ADE007ARAPÇA (YAZMA BECERİSİ-I)
ARABIC (WRITING SKILLS -I)
Z324.00.05
ADE009ARAPÇA ANLAMA VE UYGULAMA HAZ-I
COMPREHENSION AND APPLICATION OF ARABIC PREP-II
Z324.00.05
SINIF: 0 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE002ARAPÇA (DİLBİLGİSİ HAZ-II)
ARABIC  ( GRAMMAR PREP-II)​​
Z568.08.011
ADE004ARAPÇA (OKUMA BECERİSİ HAZ-II)
ARABIC (READING SKILLS PREP -II)
Z223.04.04
ADE006ARAPÇA (SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ HAZ-II)
ARABIC (ORAL COMMUNICATION SKILLS PREP-II)
Z324.07.05
ADE008ARAPÇA (YAZMA BECERİSİ-II)
ARABIC (WRITING SKILLS -II) 
Z324.06.05
ADE010ARAPÇA ANLAMA VE UYGULAMA HAZ-I
COMPREHENSION AND APPLICATION OF ARABIC PREP-I
Z324.05.05
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE119SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ-I
VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I
Z202.04.02Çeşitli sözlü iletişim durumları için uygun ifadeler ve stratejiler kullanarak sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri yoluyla duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; güncel, özgün, işitsel, görsel-işitsel malzemeler kullanılarak konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.Presenting elements of communicational abilities; introducing examples to use those elements in verbal communication actively,appropriate stress, intonation patterns and listening and speaking skills necessary for verbal communication.
ADE121OKUMA BECERİLERİ-I
READING SKILLS-I
Z202.03.02Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak farklı bakış açılarını kavrama; tümceler arası bağlantıları ve yazının ana fikrini tahmin etme, ana fikre ulaşma ve cümleler arası anlamsal ipuçlarını kullanabilme gibi üst düzey okuma becerilerinin kazandırılması; ders içi ve ders dışı okuma alışkanlığının kazandırılması; bilginin sentezlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi temeline dayanan eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi.The aim of the course is to develop the students' reading comprehension and to help them associate the meaning of words with the structure of reading texts. Developing students' understanding of original Arabic reading passages; to establish word, structure and meaning relations. Conducting reading and speaking skills in an integrated manner, speaking, discussing, negotiating, critical reading, reading to speak, reading and speaking strategies on a text he is reading, awareness of courtesy rules while speaking.
ADE123YAZMA BECERİLERİ-I
WRITING SKILLS-I
Z202.03.02Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri; paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma; betimleme, karşılaştırma, tartışma, anlatma türleriyle metin üretme, özet yazma, yorumlama; kısa hikâye, inceleme yazısı (kitap ve/veya film üzerine) ve resmî/gayrı resmî mektup yazma.Students will read and understand academic texts related to their field of study. They will write academic essays and will employ academic writing conventions while writing . They will prepare written papers and present them both orally and written.
ADE125ARAPÇANIN YAPISI -I
STRUCTURE OF ARABIC LANGUAGE -I
Z202.03.02Orta ve ileri düzeydeki dil yapılarını, sözcükler arasındaki ilişkiyi ve sözcük türetme kurallarını kavrama ve bu dil yapıları aracılığıyla anlamlı cümleler kurma konusunda bilinçlenme; söz konusu dil yapılarını modern standart Arapça ile örneklendirerek ve diğer dil becerileriyle entegre hâle getirerek bağlam içinde verme ve öğrencinin bu bilgiden kaynaklanan orta ve ileri seviyede metin üretmesini sağlama.Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF107EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between education and psychology, definition and functions of educational psychology, basic concepts related to learning and development, developmental characteristics, factors affecting learning, learning theories, reflections of learning theories on teaching processes, effective learning, factors affecting learning.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE120SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ-II
VERBAL COMMUNUCATION SKILLS-II
Z202.02.02İleri düzeyde sözlü iletişim kurma becerisinin geliştirilmesi; röportajlar, sunumlar ve tartışmalar gibi sözel etkinlikler yoluyla duygu ve düşüncelerini uygun bir biçimde ifade edebilme becerisinin geliştirilmesi; duyduğunu anlamaya yönelik tekniklerin ve stratejilerin tanıtılması ve uygulanması yoluyla ileri düzeyde konuşma ve duyduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi.Different strategies to serve different aims for appropriate structure, expressions and vocabulary.Analysis of necessary strategies for effective listening and speaking.Comparison and contrast of acts of speech in the source culture and target culture.
ADE122OKUMA BECERİLERİ-II
READING SKILLS-II
Z202.02.02Okuma ve Konuşma Becerileri-I dersinin devamı. Okuma ve konuşma becerilerini entegre bir şekilde yürütme, çeşitli okuma parçalarıyla okuma becerisini geliştirme, metinler üzerinde yorum yapabilme yeteneğine sahip olma. ileri düzeyde okuma stratejilerinin farkına varma, not alma tekniklerini kullanarak açımlama, özetleme, satır aralarını okuyarak yorumlama, ileri düzeyde konuları müzakere etme, müzakereyi yönlendirme becerileri, okuduklarından yola çıkarak argüman üretme, geliştirme ve eleştirme becerileri.Reading and Speaking Skills-I. To be able to carry out reading and speaking skills in an integrated way, to improve reading skills with various reading passages, to have the ability to comment on texts. skills of recognizing advanced reading strategies, explaining using summarization techniques, summarizing, reading and interpreting lines, negotiating advanced topics, directing negotiation, producing arguments, developing and criticizing based on what they read.
ADE124YAZMA BECERİLERİ-II
WRITING SKILLS-II
Z202.02.02Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama. Yazmak için okuma, okunmak için yazma; yazma öncesi, sırasında ve sonrası aşamalarda yapılacak uygulamalar konusunda farkındalık yaratma; açımlama yaparak yeniden yazma; yazdıklarını gözden geçirme becerisi; yazdıklarını kendi kendine değerlendirme; akran değerlendirmesi; kompozisyon ve ödev raporu yazımı.Continuation of the Writing Skill I course. Paragraph formats and structure; technical specifications of paragraph, paragraph analysis; preparing a paragraph plan, summarizing, interpreting, and answering exam questions at the paragraph level. Reading to write, writing to read; Raising awareness of the practices to be done before, during and after writing; rewriting with explanation; the ability to review their writings; self-assessment of what he wrote; peer review; writing composition and homework report.
ADE126ARAPÇANIN YAPISI –II
STRUCTURE OF ARABIC LANGUAGE -II
Z202.02.02Orta ve ileri seviyedeki dil yapılarını, sözcükler arasındaki ilişkiyi ve sözcük türetme kurallarını kavrama ve bu dil yapıları aracılığıyla anlamlı cümleler kurma konusunda bilinçlenme; söz konusu dil yapılarını modern standart Arapça ile örneklendirerek ve diğer dil becerileriyle entegre hale getirerek bağlam içinde verme ve öğrencinin bu bilgiden kaynaklanan orta ve ileri seviyede metin üretmesini sağlama. Metin içinde öğrenilen yapıları ve kuralları yine metin içinde analiz etme kabiliyetini geliştirme.Awareness of understanding intermediate and advanced language structures, the relationship between words and the rules of word derivation and making meaningful sentences through these language structures; To give the language structures in context by exemplifying these language structures with modern standard Arabic and integrating them with other language skills, and to provide the student to produce intermediate and advanced text from this knowledge. Improving the ability to analyze the structures and rules learned in the text.
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL116BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, PowerPoint, bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EGF109EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Geçmişten günümüze felsefi ve eğitim ilişkisinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi anlamlandırmaya; felsefenin eğitim ile olan ilişkisi doğrultusunda eğitim sistemlerimizin ve eğitim uygulamalarının nasıl şekillendiğini kavramaya; farklı felsefik görüşleri kullanarak bireye özgü eğitim felsefelerinin yapılandırılmasını sağlamaya yönelik konular ve tartışmalarThe connection between philosophy and education, definition of education philosophy, fundamental philosophical movements (idealism, realism, pragmatism and existentialist), education philosophy movements, the effects of education philosophy movements on Turkish education system, modern education systems.
EGF111EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATIONAL SOCIOLOGY
Z202.03.02Eğitim ve toplum ilişkisi, eğitim ve sosyalleşme ilişkisi. Eğitim üzerindeki sosyal etkiler. Eğitimin sosyal deneyimler ve kimlikler üzerindeki etkisi.Relationship between education and society, education and socialization. Social impacts on education. The effect of education on social experiences and identities.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.Basic features of oral language and verbal communication, oral expression, unprepared and prepared speech stages, types of speech, oral expression applications, studies on speech samples, oral expression applications and correcting language and expression errors in speeches.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE221ARAPÇA ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI
APPROACHES TO ARABIC LANGUAGE TEACHING
Z202.03.02Arapça öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; Arapça öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; Arapça öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının Arapça öğretimine yansımaları; Arapça öğretiminde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; Arapça öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir Arapça öğretiminin bileşenleri; Arapça öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.Course Content Arabic teaching methods and methods
ADE223ARAP EDEBİYATI-I
ARABIC LITERATURE-I
Z202.02.02Arap edebiyatının dönemleri, dönemlerin karakteristik özellikleri; edebî türlerin karakteristik özellikleri; edebî türlerin dönemlere göre önemli temsilcileri; edebî türlerden örnekler üzerinden analiz yapma becerisi; eleştirel okuma ve değerlendirme becerileri.Historical periods of Arabic literature
ADE225KARŞILAŞTIRMALI ARAPÇA-TÜRKÇE DİLBİLGİSİ
COMPARATIVE ARABIC-TURKISH GRAMMAR
Z202.02.02Dilbilgisi konularını ele alarak ileri seviyedeki dil yapılarını metin ve bağlam çerçevesinde geliştirme; dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlam içinde kullanarak metin üretme. Arapça dil yapıları ile Türkçe dil yapıları arasında karşılaştırmalar yaparak benzerlik ve farklılık arz eden noktalar üzerinde durma.Developing advanced language structures within the framework of text and context by addressing grammar topics; analyze grammatical structures and produce text using context. To make comparisons between Arabic language structures and Turkish language structures and to emphasize the points of similarity and difference.
ADE227ARAPÇA-TÜRKÇE ÇEVİRİ-I
ARABIC-TURKISH TRANSLATION-I
Z202.02.02Farklı temalardaki haber metinlerinden başlayarak öğrencileri çeviriyle tanıştırma; kaynak metinde yer alan eşdizimsel yapılara dikkat çekerek dil becerilerini geliştirme; bir kaynak metninin farklı çevirilerinin ne derece mümkün olduğunu tartışma; çeviri uygulamalarından yola çıkarak öğrencilerde çeviri farkındalığı oluşturma.Introducing students to translation starting from news texts in different themes; improving language skills by drawing attention to collocations in the source text; discuss how possible different translations of a source text are; To create translation awareness among students based on translation practices.
ADE229İLERİ OKUMA BECERİLERİ-I
ADVANCED READING SKILLS-I
Z202.02.02Okuma becerilerini diğer becerilerle entegre bir şekilde yürütme; okuduğu bir metin üzerinde konuşma, tartışma, müzakere etme; eleştirel okuma; konuşmak için okuma, okuma ve konuşma stratejilerinin farkında olma; yazmak için okuma, okuduğunu yazılı veya sözlü olarak özetleme; metin içinde kelimeleri tahmin etme becerileri, satır aralarını okuma becerileri.Course Content Reading articles and stories in the target language
ADE231İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ-I
ADVANCED SPEAKING SKILLS-I
Z202.02.02Konuşma becerilerini diğer dil becerileriyle entegre bir şekilde yürütme; okuduğu bir metin üzerinde konuşma, tartışma, müzakere etme; konuşmak için okuma, konuşma stratejilerinin farkında olma; konuşurken nezaket kurallarının farkında olma, nezaket kurallarını konuşmalarında kullanma; resmiyet derecesine dikkat etme; konuşma dili ve yazı dili ayrımının farkında olma.Course Content Speech activities
EGF209TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.03.02Türk eğitim tarihinine giriş, İslamiyetten önce Türklerde eğitim, İslamiyetten sonra eğitim, Osmanlı dönemi eğitim sistemi, eğitimde ilk yenilik dönemi, Tanzimat dönemi, Mutlakiyet dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, Kurtuluş Savaşı dönemi, Cumhuriyet dönemi.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
EGF223ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z202.03.02Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.Basic concepts related to teaching, learning and teaching principles, importance and benefits of planned work in teaching, planning of teaching, learning and teaching strategies, relationship with teaching and use application, teaching tools and materials, teacher's duties, responsibilities and competences in increasing teaching services.
ADE233ARAP KÜLTÜR TARİHİ
HISTORY OF ARABIC CULTURE
S202.04.02Arap kültürüKnows the periods and differences of culture
ADE235ARAPÇA DERS KİTABI İNCELEMESİ
ARABIC COURSE BOOK REVIEW
S202.04.02Ders kitabında olması gereken fiziksel, eğitsel tasarım, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri ve standartlar; ders kitaplarının içeriklerinin programa uygunluğu; mevcut ders kitaplarından bazılarının içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı vb. açılardan incelenmesi.Physical, educational design, visual design and language expression features and standards that should be in the textbook; suitability of the content of textbooks for the program; some of the existing textbooks include content, language, suitability for student level, format, attractiveness, contribution to meaningful learning, ease of use in teaching, etc. Examination from the angles.
EGK211BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ
ETHICS IN SCIENCE AND RESEARCH
G202.03.02Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.Science, the nature of science, its development and scientific research; the concept of ethics and ethical theories; research and publication ethics; unethical behaviors and ethical violations in the research process; ethical issues related to authorship and copyright; biased publication, editing, refereeing and ethics; ethics of broadcasting and unethical behaviors during publication process; legislation and committees on research and publication ethics; ways to identify ethical violations; common research, publication ethics violations and methods to prevent them.
EGK213BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ
HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE
G202.03.02Rönesans’la birlikte dünyanın evrenin merkezinde olmadığının algılanmasıyla başlayan ve Big Bang teorisinden insan geninin bütün bir haritasını çıkarmaya kadar geçen süreç ekseninde; Bilimin doğası, bilim ile teknoloji ilişkisi, Bilimsel Devrimlerin yapısı ve Paradigma kavramı, bilim- sözde bilim ayrımı, bilimsel yöntemler, tarihten günümüze bilim toplulukları, bilim insanlarından örnekler ve bilim insanlarının insani özellikleri tartışılmaktadır.The nature of science, the relationship between science and technology, the structure of scientific revolutions and the concept of paradigm, the distinction between science and pseudo-science, scientific methods, scientific communities from history to the present day, examples from scientists and human characteristics of scientists
EMB215YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME
ADULT EDUCATION AND LIFELONG LEARNING
F202.04.02Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye'de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.Definition and scope of adult education; concepts related to adult education (continuing education, public education, non-formal education, vocational education etc.); The historical development of adult education in Turkey; approaches and models related to adult education; adult learning; the purpose, scope and historical development of lifelong learning; lifelong learning applications in Turkish education system.
EMB219ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
LEARNING DIFFICULTIES
F202.04.02Öğrenme güçlüklerinin tanımı ve nedenleri, öğrenme güçlüğünü olan çocukların özellikleri, erken çocukluk dönemi öğrenme güçlüğü belirtileri, riski taşıyan öğrencilere yönelik değerlendirme, tanılama, değerlendirilme süreçleri. Öğrenme güçlüğü ve okuma, yazılı anlatım, matematik. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için okulda başarının temelleri, özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler içim geçiş hizmetleri. Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri, teknoloji kullanımı ve müdahale programları - Etkileşimli Kitap Okuma Programı (EKOP) bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.Definition and causes of learning disabilities, characteristics of children with learning disabilities, early childhood learning disability symptoms, evaluation, diagnosis and evaluation processes for students at risk. Learning difficulties and reading, written expression, mathematics. Basics of success in school for students with learning disabilities, transition services for students with special learning disabilities. Education of children with learning disabilities, use of technology and intervention programs - Interactive Book Reading Program (EKOP) is the content of this course.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE222ARAPÇA ÖĞRETİM PROGRAMLARI
ARABIC CURRICULUM
Z202.03.02Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar; Arapça dersi öğretim programlarının geçmişten günümüze gelişimi; güncel Arapça dersi öğretim programının yaklaşımı, içeriği, geliştirmeyi amaçladığı beceriler; öğrenme ve alt öğrenme alanları; kazanımların sınıflara göre dağılımı ve sınırları, diğer derslerle ilişkisi; kademler arasındaki Arapça dersi öğretim programlarının ilişkisi; kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller; ölçme değerlendirme yaklaşımı; öğretmen yeterlilikleri.Basic concepts about teaching programs; Development of Arabic curriculum from past to present; the approach, content, and skills aimed to develop; learning and sub-learning areas; distribution and limits of achievements by class, relationship with other courses; the relationship of Arabic language curriculum between stages; methods, techniques, tools and materials used; measurement and evaluation approach; teacher competencies.
ADE224ARAP EDEBİYATI-II
ARABIC LITERATURE-II
Z202.02.02Arap Edebiyatı-I dersinin devamı. Ele alınan edebi dönemlerin veya türlerin karakteristik özellikleri, söz konusu dönemlerin veya türlerin en önemli temsilcileri, edebi türlerden örnekler üzerinden analiz yapma becerisi, Arap edebiyatından seçilen farklı türdeki metinleri eleştirme becerileri, Arap edebiyatından geleneksel, modern, postmodern akımlar, Arap edebiyatının mevcut durumu.The continuation of Arabic Literature-I course. Characteristic features of the literary periods or genres discussed, the most important representatives of the periods or genres in question, the ability to analyze literary genres based on examples, the ability to criticize texts of different types selected from Arabic literature, traditional, modern, postmodern movements from Arabic literature, the current state of Arabic literature.
ADE228ARAPÇA-TÜRKÇE ÇEVİRİ-II
ARABIC-TURKISH TRANSLATION-II
Z202.02.02Haber dışındaki farklı türlerden (belgeler, ticari metinler, hukuk metinleri, teknik metinler, edebî metinler vb.) kaynak metinlerinin çevirisi, çevirilerin değerlendirilmesi; bir kaynak metninin farklı çevirilerinin ne derece mümkün olduğunu tartışma; çeviri uygulamalarından yola çıkarak öğrencilerde çeviri farkındalığı oluşturma.Translation of source texts from different genres (documents, commercial texts, legal texts, technical texts, literary texts, etc.), evaluation of translations; discuss how possible different translations of a source text are; To create translation awareness among students based on translation practices.
ADE230İLERİ OKUMA BECERİLERİ-II
ADVANCED READING SKILLS-II
Z202.03.02İleri Okuma Becerileri-I dersinin devamı. Okuma ve konuşma becerilerini entegre bir şekilde yürütme; ileri düzeyde okuma stratejilerinin ayırdına varma; not alma tekniklerini kullanarak açımlama, özetleme; satır aralarını okuyarak yorumlama; okuduklarından yola çıkarak argüman üretme, geliştirme ve eleştirme becerileri.Continuation of Advanced Reading Skills-I. Conducting reading and speaking skills in an integrated way; to be aware of advanced reading strategies; annotation and summarization using note-taking techniques; interpretation by reading between the lines; skills of generating, developing and criticizing arguments based on what they read.
ADE232İLERİ KONUŞMA BECERİLERİ-II
ADVANCED SPEAKING SKILLS-II
Z202.03.02Konuşurken argüman geliştirme, tezini savunma, farklı tezleri çürütme, bunu yaparken nezaketli dil kullanmaya özen gösterme; mevcut sorunları tartışma, tartışırken pozisyonunu belirleme; belirgin ve muğlak dil kullanma becerisi; taktik ve diplomatik dil kullanma; konuşurken vurgu ve tonlamaya dikkat etme; deyimsel ifadeleri kullanabilme becerisi.Developing arguments while speaking, defending thesis, refuting different theses, taking care to use kind language while doing this; discuss current issues, determine position while discussing; the ability to use distinct and ambiguous language; using tactical and diplomatic language; paying attention to emphasis and intonation when speaking; ability to use idiomatic expressions.
EGF112ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES
Z202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
EGF211EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN EDUCATION
Z202.03.02Bilim, bilim tarihi, bilim felsefesi, pozitivist paradigma, yorumlamacı paradigma, soru sorma yetkinliği, araştırma sorusu, hipotetik akıl yürütme, indüktif akıl yürütme, dedüktif akıl yürütme, araştırma değişkenleri, örnekleme yaklaşımları, araştırmada iç geçerlik, araştırma iç geçerlik, veri toplama araçlarının geçerliliği, istatistiki geçerlik, deneysel araştırma ve nedenselliğin ilkeleri, tek denekli araştırmalar ve nedenselliğin ilkeleri, tarama araştırmaları ve nedenselliğin ilkeleri, korelasyonel araştırmalar ve nedenselliğin ilkeleri, nedensel-karşılaştırma araştırmaları ve nedenselliğin ilkeleri, nitel araştırma yaklaşımları, durum çalışmaları, gömülü teori çalışmaları, anlatı çalışmaları, fenomenografi çalışmaları, fenomonoloji çalışmaları, akademik yazım ve raporlama.Science and basic concepts , basic ideas about history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods, recording, analyzing, interpreting, and reporting data
ADE234ARAP ÖYKÜCÜLÜĞÜ
ARAB STORYTELLING
S202.04.02Arap öykücülüğünün gelişimi, yaslandığı iç ve dış kaynaklar, Arap öykücülüğünün kavşak noktaları, Arap öykücülüğünde romantik, realist, fantastik ve sürreal eğilimler, söz konusu eğilimlerin temsilcileri, üslûp özellikleri, Arap öykücülüğünden önemli örneklerin incelenmesi ve eleştirilmesi.The development of Arab storytelling, internal and external sources on which it leaned, the crossroads of Arab storytelling, romantic, realist, fantastic and surrealistic trends in Arab storytelling, representatives of these trends, stylistic features, analysis and criticism of important examples from Arab storytelling.
ADE236SÖZCÜKBİLİMİ
LEXICOLOGY
S202.04.02Sözcükler arası ilişkiler, zihinsel sözlükçenin yapısı, dizisel ve dizimsel ilişkilerde sözcüğün yeri, sözcüklerin salkımlaşma ve devingenlik özelliği, sözcükbiliminin dilbiliminin diğer alt dalları ile olan etkileşimi, sözlükler, metin bütünceleri, tanıklı dizinleyiciler, etiketleyiciler gibi çeşitli çözümleme araçları, sözcükbilimin bilgi edinme yolları, okul sözlüklerinde söz varlığının düzenlenişi, bir madde başında bulunması gereken bilgilerRelations between words, the structure of mental lexicography, the place of the word in serial and syntactic relationships, the clustering and mobility of words, the interaction of lexicology with other sub-branches of linguistics, various analysis tools such as dictionaries, text sentences, witnessed indexers, labelers, ways of obtaining information, school Dictionaries in vocabulary dictionaries, information to be found at the beginning of an item
EGK120İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION
G202.03.02İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.Definition and classification of human relations; theoretical approaches to interpersonal relations (psychoanalytic, attachment, contemporary theories); theoretical approaches to interpersonal relations (social, psychological, cognitive theories); interpersonal relationships as a developmental process (infancy and childhood, adolescence and adulthood); factors affecting human relations; gender, gender roles and interpersonal relations; self-adaptation and self-disclosure in interpersonal relationships; communication and communication errors; effective communication skills; interpersonal problems, conflict and conflict resolution approaches; human relations in terms of intercultural differentiation.
EGK124İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY EDUCATION
G202.03.02İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili temel kavramlar bilgisi, insan haklarının tarihi gelişiminin anlaşılması, insan haklarının uluslar arası alana geçiş sürecinin anlaşılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde insan haklarının nasıl korunduğunun anlaşılması, insan hakları ve vatandaşlık eğitiminin öneminin anlaşılması.Basic concepts about human rights, knowledge of basic concepts about human rights, citizenship and democracy, understanding the historical development of human rights, understanding the transition process of human rights to international area, understanding how human rights are protected at national and international level, human rights and citizenship education understanding of its importance.
EMB210MİKRO ÖĞRETİM
MICRO TEACHING
F202.04.02Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları v.b.), bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmenlik yeterlikleri. Alan kitaplarının özellikleri.Micro teaching applications (Computer course teaching subjects to be selected in the classroom, preparing plans, classroom, organizing materials, materials and materials to present the course and evaluation of the presentations in terms of teaching knowledge and skills). Field-specific applications (remote control systems, laboratory studies etc.), measurement and evaluation in computer education: portfolio applications, performance tests, observation forms, etc. Teaching competencies. Properties of field books.
EMB212ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING
F202.04.02Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.Basic concepts and opens; brain as thinking organs, thinking styles and grouping of thinking; involuntary thinking and features; voluntary thinking and its characteristics; methods of voluntary thinking; critical and analytical thinking; main features and criteria of critical and analytical thinking, stages of critical and analytical thinking; critical factors of critical and analytical thinking; the scope of critical and analytical thinking; critical and analytical reading; critical and analytical listening; critical and analytical writing.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE355DİL BİLİMİ-I
LINGUISTICS-I
Z202.04.02Dil bilimsel analizin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sistem olarak dilin bileşenleri; dil bilimsel edinç ve edim, dil bilimin alt dalları, dil bilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dil bilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örneğin; Eş zamanlı dinleme testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalar üstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.
ADE357ARAPÇA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-I
TEACHING ARABIC LANGUAGE SKILLS-I
Z202.04.02-- Dinlene -konuşma - okuma - yazma
ADE359TÜRKÇE-ARAPÇA ÇEVİRİ-I
TURKISH-ARABIC TRANSLATION-I
Z202.03.02Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçeye çevirme; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.
ADE361DİL EDİNİMİ
LANGUAGE ACQUISITION
Z202.02.02Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuşkanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); ana dil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırılmalı çözümlemesi, sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çeviriyazısı aracılığıyla çocuklardaki ve yetişkinlerdeki ikinci dil edinimin karşılaştırılması, ana dil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örneğin; kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örneğin: doğal ve örgün eğitim ortamları).
EGF319TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT
Z202.03.02Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.Aims and basic principles of Turkish education system, legal regulations about education, structure of Turkish education system, management theories and processes, school organization and management, staff in school administration, student, education and business related works, social participation in school.
EGF321EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION
Z202.03.02Ölçme değerlendirmenin yeri ve önemi, temel kavramlar, ölçme-değerlendirme türleri, ölçme hataları, ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler, madde ve test istatistikleri, Sonuca ve sürece yönelik ölçme ve değerlendirme teknikleri.The place and importance of measurement and evaluation, basic concepts, types of measurement and evaluation, measurement errors, the features of measurement tools, item and test statistics, Measurement and evaluation techniques for result and process.
ADE351SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF IN-CLASS LEARNINGS
S202.04.02Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar: Yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar; öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar: Gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kâğıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri; öğrenci başarısının değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve not verme.Measurement tools and features used in education; Tools based on traditional approaches: Written exams, short answer exams, true-false type tests, multiple choice tests, matching tests, oral exams; Tools for getting to know the student from multiple dimensions: observation, interview, performance evaluation, student portfolio, research papers, research projects, peer evaluation, self-evaluation, attitude scales; Issues to be considered in the evaluation of student success; assessment of learning outcomes and grading.
ADE353ÇAĞDAŞ ARAP DÜNYASI
MODERN ARABIC WORLD
S202.04.02Arap toplumu hakkında genel bilgi sahibi olur. Dersin amacı, öğrencilerin Arapçayı anadil olarak konuşan çeşitli toplumların sosyal, demografik, siyasi, tarihi ve kültürel özelliklerini tanımalarını sağlamaktır.Bu amaçla öğrencilerin alanla ilgili çeşitli kaynakları ve Arap medyasını takip etmeleri, bilgileri karşılaştırmaları, yorumlamaları ve aktarmaları sağlanacaktır. Çağdaş Arap Toplumu dersi, öğrenci aktivitesine dayalı olarak ve yüz yüze eğitim şeklinde yürütülecektir.
EGK311BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
ADDICTION AND STRUGGLING WITH ADDICTION
G202.03.02Bağımlılığın tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması Madde bağımlılığı ve madde kullanım sorunları Yasal ve yasal olmayan maddeler Madde kullanımının yol açtığı ruhsal bozukluklar Alkol ve alkol kullanım sorunları Alkol bağımlılığı Hallüsinojenler, Narkotikler, Uyarıcılar ve kullanım etkileri Teknoloji kullanım sorunları Teknoloji bağımlılığı Devlet politikası ve hukuki süreç Bağımlılığın önlenmesi
EGK313KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME
CAREER PLANNING AND DEVELOPMENT
G202.03.02Kariyer planlama ve geliştirme süreçlerine dair kariyer tercih seçimleri, mesleki gelişimlerin sağlanması için yapılacak kişisel girişimlerin yeri ve önemi, kariyer planlamada alınması gereken planlamalar ve mezuniyet sonrası kariyer gelişim hedefleri doğrultusunda yapılması gerekenler, özgeçmiş hazırlama, niyet mektubu yazma, iş görüşmeleri ve iş hayatı, iş başvuruları ve mesleki gelişim alanlarına başvurular, akademik gelişim başvuruları gibi süreçler hakkındaki içeriklere yer verilecektir. Ayrıca kariyer planlama ve geliştirme konusunda model alabilecek kişi ve uzmanlar ile görüşme ve tartışma yapabileceklerdir.Career preference choices regarding career planning and development processes, the place and importance of personal initiatives to ensure professional development, the plans to be taken in career planning and what to do in line with career development goals after graduation, preparing a resume, writing a letter of intent, job interviews and business life, applications, applications for professional development areas, academic development applications, etc. will be included. In addition, they will be able to meet and discuss with people and experts who can model career planning and development.
EMB311AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME
OPEN AND DISTANCE LEARNING
F202.04.02Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler, uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, e-içeriklerin incelenmesi, internet okulları ve sanal sınıflar, iletişim ve enformasyon teknolojilerinin uzaktan eğitim süreci görüş açısıyla yorumlanması.Introduction of distance education, distance education in instructional environments, techniques and methods used in planning, preparing and implementations of distance education technologies. Main concepts about distance education, analysis of open high school and university programs, internet schools and virtual classes, interpret communication and information technologies in terms of distance education process, satellite echnologies in distance education.
EMB313SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION
F202.04.02Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.Sustainability concept and usage areas; sustainability in terms of social sciences and science; sustainability in the context of social change; education and sustainability; the future of humanity and sustainability; migration, poverty and inequality; sustainable environment; ecology, global environmental problems and sustainability; sustainable society in harmony with nature; population, economic system and natural environment; technological developments, consumption habits and environment; social responsibility studies, sustainability in terms of tangible and intangible cultural heritage; rethinking human-nature relations in the axis of sustainability.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE360ARAPÇA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ-II
TEACHING ARABIC LANGUAGE SKILLS-II
Z202.04.02Alımlamaya ve üretime yönelik dil becerilerinin özellikleri; Arapça duyduğunu/gördüğünü anlama, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerinin öğretimine ilişkin tekniklerin ve stratejilerin tanıtılması; farklı yaştaki ve yeterlik düzeylerindeki öğrenci gruplarının dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların incelenmesi; çeşitli Arapça dil becerilerinin ayrı ayrı veya kaynaştırılarak öğretimine yönelik ders malzemelerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
ADE362TÜRKÇE-ARAPÇA ÇEVİRİ-II
TURKISH-ARABIC TRANSLATION-II
Z202.03.02Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçeye çevirme; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.
ADE364DİL BİLİMİ-II
LINGUISTICS-II
Z202.03.02Dil bilimsel analizin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı ana dil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sistem olarak dilin bileşenleri; dil bilimsel edinç ve edim, dil bilimin alt dalları, dil bilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dil bilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örneğin; Eş zamanlı dinleme testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalar üstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.
EGF202SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma ve değerlendirme yaklaşımı.Basic terms and concepts about classroom management, factors affecting effective classroom management, classroom management models, designing and implementation of classroom rules, managing misbehaving students in classes.Effective time management in classes, suggestions and examples for a positive classroom climate, appropriate evaluation procedures for effective classroom management.
EGF210TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.03.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
EGF317EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
ETHICS AND MORALITY IN EDUCATION
Z202.03.02Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar.Basic concepts and theories of morality and ethics; ethical principle, ethical rule, business and professional ethics / ethics; teaching profession with its social, cultural, moral and ethical aspects; ethical principles in the education, training, learning and evaluation process of the right to education; Ethical principles in dealing with education stakeholders (employers / managers, colleagues, parents, professional organizations and society); moral / ethical responsibilities of education / school administrators, parents and students; unethical behavior in business and professional life; moral / ethical education and ethics committees at school.
ADE366ARAP ŞİİRİ
ARAB POETRY
S202.04.02Klasik ve modern biçimleriyle Arap şiirinin akımlarını, eğilimlerini ve kavşak noktalarını ele alma, metinlerden yola çıkarak söz konusu eğilimleri açıklama; tarihsel dönem içerisinde Arap şiirinin poetikasına ilişkin farkındalık yaratma; Arap şiirinin beslendiği iç ve dış kaynaklar; şiir metinleri üzerinde analiz yapma ve yapılan değerlendirmeyi sözlü veya yazılı olarak ifade etme becerileri.
ADE368TEMEL FARSÇA
BASIC PERSIAN
S202.04.02Fars alfabesinde okuma ve yazma becerisi kazandırılması. Fars Dilinde söz diziliminin kavratılması. Farsça konuşma pratiğinin kavratılması. Farsça’nın konuşulduğu coğrafyaların ve Dünya dilleri arasındaki yeri ve öneminin kavratılması Çeşitli branşlardan terminolojinin öğrencilere temel düzeyde kavratılması.
EGK210KÜLTÜR VE DİL
CULTURE AND LANGUAGE
G202.03.02Dil ve kültür kavramları, aralarındaki etkileşim
EGK312BESLENME VE SAĞLIK
NUTRITION AND HEALTH
G202.03.02Bu ders; Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki,Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri ,Sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri,Besin güvenliği,Besinlerin işlenmesi ve saklanması,Enerji dengesi,Karbonhidratlar,Proteinler,Yağlar,Suda eriyen vitaminler,Yağda eriyen vitaminler,Mineraller,Su ve içecekler; konularını içermektedir.
EMB310EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA
PROJECT PREPARATION IN EDUCATION
F202.04.02Bu dersin içeriği eğitim alanında proje hazırlamak için temel bir giriş sağlamaktadır. Projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje hazırlama esasları, konu seçimi süreci, proje hazırlama süreci, proje yönetimi, proje planlaması ve planlama aşamaları, kapsam, bütçe ve zaman planlaması, örnek projelerin incelenmesi gibi konuları kapsamaktadır.
EMB312KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
COMPARATIVE EDUCATION
F202.04.02Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı, Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihçesi, Karşılaştırmalı Eğitimin Yöntemleri, Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci, A.B.D. İngiliz, Alman, Norveç, Finlandiya, İtalya, İspanya, Portekiz ve Japon Eğitim SistemleriDefinition of comparative education, history of comparative education, methods of comparative education, comparative study of educational systems, American, English, German, Norway, Finland, France, Italy, Spain, Portugal and Japan educational systems
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE415ATASÖZÜ VE DEYİM İNCELEMESİ
PROVERB AND IDIOM STUDIES
Z203.03.02Kültür ve yaşanılan çevrenin atasözü ve deyimlere etkisi. Arapça atasözü ve deyim incelemeleri. Arapça kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları. Arapça deyimler, ikilemeler, terimler.Idıoms and their meanings, differences between idioms and proverbs.
ADE417YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
TESTING AND EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE
Z303.05.03Sınıf testleri ve standartlaştırılmış yabancı dil testlerinde güncel yöntemlerin incelenip değerlendirilmesi, dil becerilerinin sınanmasında ayrı ve birleştirilmiş sınama yaklaşımları, test hazırlama ve değerlendirme.Construction and evaluation of foreign language tests. Discrete-point vs. integrative tests. Testing language skills. Validity, reliability, practicality, backwash. Item analysis and interpretation of test scores.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
EGF303OKUL DENEYİMİ
SCHOOL EXPERIENCE
Z143.06.05Öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanımaya, eğitim ortamlarını incelemeye, ders dışı etkinliklere katılmaya, deneyimli öğretmenleri görev başında gözlemeye, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanmaya yönelik öğretimsel faaliyetlerObservations and meetings in order that students will be able to know the school, in which they will practice, students and the teachers.
EGF311ÖZEL EĞİTİM
SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri.Special education, special education-related principles, causes of disability, the historical approach to disability, language, and communication disorders, chronic disease, specific learning disabilities, attention deficit and hyperactivity disorder, autism, and the education of gifted children .
EGF403REHBERLİK
GUIDANCE
Z303.05.03Okulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamalarıFundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
ADE423BELAGAT SANATLARI
ARABIC RHETORIC ARTS
S223.03.04Kelamın kısımları, haber ve kısımları, emir, nehiy, istifham üslupları ve anlamları, fasıl-vasıl, icaz-itnab-müsavat konuları şiir ve nesirden örnekler çerçevesinde ele alınacaktır.To make students familiar with the concepts of rhetoric of the Arabic language and to develop their application skills in text interpretation.
ADE425KLASİK METİNLER
CLASSICAL TEXTS
S223.03.04Arapça Klasik Metinlere Dair Metin Okumaları.Advanced reading practices relating to arabic language and literature.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE412ARAPÇANIN LEHÇELERİ
ARABIC DIALECTS
Z345.07.07Arap lehçelerinin yapısal olarak temel özellikleri, lehçeler arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin betimlenmesi, konuşma dilinin kültürel, sosyal ve siyasi hayata etkileri, yaygın bir Arap lehçesi dinlediğini anlama becerisine odaklanarak öğretme becerileri. Suriye, Mısır, Ürdün, Haliç, Körfez lehçeleri, lehçelerin farklılıkları.Learn Arab dialects and their differences.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EGF404ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II
TEACHING PRACTICE-II
Z265.08.08Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Each week, a daily lesson plan preparation, the plan implementation, the application of teacher, lecturer, and evaluation by the students, assessments, corrections and reapplications, portfolio preparation and presentation.
RPD408KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
COMPERATIVE EDUCATION
Z303.04.03Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, alanı, konusu, amaçları, yararları, tarihi gelişimi, karşılaştırmalı eğitim ile ilgili yeni yaklaşımlar, yöntemler, eğitim sistemini araştırma modelleri. Türk eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırılması, çağdaş eğitim sistemleri (Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi), yeni yaklaşımlar, mukayeseli eğitimde karşılaşılan sorunlar.Introduction to comparative education. Historical background to comparative education.Benefits of comparative education studies.New trends and approoaches to comparative education.Comparison of Turkish Educational system with those of other countries like U.S.A., U.K., Russia, Germany, France,Finland,Japan etc.Problems related to Comparative Education.
TES416TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATION SYSTEM ANS SCHOOL MANAGEMENT
Z303.03.03Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.Construction, aims and principles, legal ıssue of turkish education system, management theories and processes, school management. Staff, student, teacher, education and works related with business, participation of social construct to school.
ADE424ARAP DİLİNDE EDEBİ SANATLAR
LITERARY ARTS IN ARABIC
S223.03.04Arapça edebi metinleri incelemek ve edebi sanatları bulmakArabic Content Examining Arabic literary texts and finding literary arts
ADE426KUR'AN ARAPÇASI
QURANIC ARABIC
S223.03.04Kur'an-ı Kerim'deki kelimeleri, bu kelimelerin semantik açısından incelenmesi, çok anlamlı Kelimeler,mecaz v.b.Examination of verses and suras in the Quran
ADE428KLASİK DİNİ METİNLER
CLASSICAL RELIGIOUS TEXTS
S223.03.04K.Kerimden ayetler, hadis-i şerifler, siyer, fıkıh, kelam, ahlak ve kıssa, Islam tarihi vb. gibi çeşitli klasik dini metinden örnekler öğrencilere okutulup; bunların. dil, gramer ve belağat açısından incelenmesi yoluyla tahlili de yapılarak en doğru şekilde Türkçe'ye aktarılması sağlanacaktır . Bu arada alınan metinleri kaynakları hakkında da öğrenciler bilgilendirilecektir ...Classical religious text analysis
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.