English

FACULTY OF EDUCATION-ARABIC LANGUAGE TEACHING

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF EDUCATION-ARABIC LANGUAGE TEACHING
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE001ARAPÇA (DİLBİLGİSİ HAZ-I)
ARABIC (GRAMMAR PREP-I) 
Z568.00.011
ADE003ARAPÇA (OKUMA BECERİSİ HAZ-I)
ARABIC (READING SKILLS PREP -I)
Z223.00.04
ADE005ARAPÇA (SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ HAZ-I)
ARABIC (ORAL COMMUNICATION SKILLS PREP-I)
Z324.00.05
ADE007ARAPÇA (YAZMA BECERİSİ-I)
ARABIC (WRITING SKILLS -I)
Z324.00.05
ADE009ARAPÇA ANLAMA VE UYGULAMA HAZ-I
COMPREHENSION AND APPLICATION OF ARABIC PREP-II
Z324.00.05
SINIF: 0 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE002ARAPÇA (DİLBİLGİSİ HAZ-II)
ARABIC  ( GRAMMAR PREP-II)​​
Z568.08.011
ADE004ARAPÇA (OKUMA BECERİSİ HAZ-II)
ARABIC (READING SKILLS PREP -II)
Z223.04.04
ADE006ARAPÇA (SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ HAZ-II)
ARABIC (ORAL COMMUNICATION SKILLS PREP-II)
Z324.07.05
ADE008ARAPÇA (YAZMA BECERİSİ-II)
ARABIC (WRITING SKILLS -II) 
Z324.06.05
ADE010ARAPÇA ANLAMA VE UYGULAMA HAZ-I
COMPREHENSION AND APPLICATION OF ARABIC PREP-I
Z324.05.05
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE119SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ-I
VERBAL COMMUNICATION SKILLS-I
Z202.04.02Okuma ve dinleme bazlı alıştırmaların kullanılması yoluyla öğrencinin karşısındakini anlaması ve kendisini farklı konularda uygun ve doğru biçimde ifade edebilmesi için gerekli becerilerin geliştirilmesi.Presenting elements of communicational abilities; introducing examples to use those elements in verbal communication actively,appropriate stress, intonation patterns and listening and speaking skills necessary for verbal communication.
ADE121OKUMA BECERİLERİ-I
READING SKILLS-I
Z202.03.02Öğrencilerin özgün Arapça okuma parçalarını anlama becerilerini geliştirme; sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini kurmasını sağlama.The aim of the course is to develop the students' reading comprehension and to help them associate the meaning of words with the structure of reading texts.
ADE123YAZMA BECERİLERİ-I
WRITING SKILLS-I
Z202.03.02Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragrafplanı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Students will read and understand academic texts related to their field of study. They will write academic essays and will employ academic writing conventions while writing . They will prepare written papers and present them both orally and written.
ADE125ARAPÇANIN YAPISI -I
STRUCTURE OF ARABIC LANGUAGE -I
Z202.03.02Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ATA105ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.03.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
EGF105EĞİTİME GİRİŞ
INTRODUCTION TO EDUCATION 
Z202.03.02Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Basic concepts of education, relation and functions of education with other sciences, historical development of education science, orientations in educational science in 21st century, research methods in education science, structure and characteristics of Turkish National Education system, role of teacher in education system, characteristics of teaching profession, improvements.
EGF107EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Z202.03.02Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler.Relationship between education and psychology, definition and functions of educational psychology, basic concepts related to learning and development, developmental characteristics, factors affecting learning, learning theories, reflections of learning theories on teaching processes, effective learning, factors affecting learning.
ING107YABANCI DİL-I
FOREIGN LANGUAGE-I
Z202.03.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TRO127TÜRK DİLİ -I
TURKISH LANGUAGE-I
Z303.05.03Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri ve önemi, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, anlatım çeşitleri; yazılı ve sözlü anlatım, öznel anlatım, nesnel anlatım, paragraf türleri , metnin tanımı ve metin türleri, metin olma koşulları. Yazılı anlatım; planlı yazma aşamaları, bilgilendirici metinler üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları, bir metnin özetini ve planını çıkarma, yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.The definition and importance of language; literary language and its features, the external structures and rules in written expression, punctuation and dictation rules, planning, theme, point of view, constructive ideas in writing. Paragraph writing; the concept of composition, the principles and stages of composition, editing of compositions, general expression disorders, thinking and expression of thoughts, types of writtings; formal and informal writings, planning of essay, summarizing techniques.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE120SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ-II
VERBAL COMMUNUCATION SKILLS-II
Z202.02.02Farklı amaçlar için günlük söylemde kullanılan çeşitli yapılar, farklı amaçlar için uygun yapı, ifade ve kelimeleri bulmak için stratejler, etkili dinleme ve konuşma içiç gerekli stratejilerin analizi, kaynak ve hedef kültürde konuşmaların karşılaştırılması.Different strategies to serve different aims for appropriate structure, expressions and vocabulary.Analysis of necessary strategies for effective listening and speaking.Comparison and contrast of acts of speech in the source culture and target culture.
ADE122OKUMA BECERİLERİ-II
READING SKILLS-II
Z202.02.02Çeşitli okuma parçalarıyla okuma becerisini geliştirme, metinler üzerinde yorum yapabilme yeteneğine sahip olma.The aim of the course is to develop the students' reading comprehension and to help them associate the meaning of words with the structure of reading texts.
ADE124YAZMA BECERİLERİ-II
WRITING SKILLS-II
Z202.02.02Yazma Becerisi I dersinin devamı. Paragraf biçimleri ve yapısı; paragrafın teknik özellikleri, paragraf çözümleme; paragraf planı çıkarma, özet yapma, yorumlama ve paragraf düzeyinde sınav sorularını yanıtlama.Second section of the Writing Skills-I lecture. Points to teach writing techniques and write them properly.
ADE126ARAPÇANIN YAPISI –II
STRUCTURE OF ARABIC LANGUAGE -II
Z202.02.02Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Developing students' language structures at text and context level; establish the relationships between form and text type and analyze grammatical structures and produce them in context.
ATA106ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.03.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL116BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
INFORMATION TECHNOLOGIES
Z303.05.03İleri seviyede MS Word, PowerPoint, bilgisayar donanım ve bilgisayarı zararlı programlardan korumaBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
EGF114EĞİTİM FELSEFESİ
EDUCATIONAL PHILOSOPHY
Z202.03.02Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar, eğitim felsefesi akımları, eğitim felsefesi akımlarının eğitim sistemimize etkileri ve çağdaş eğitim sistemleri.The relationship between philosophy and education, the definition of the philosophy of education, the main philosophical currents that affect education, the currents of educational philosophy, the effects of the educational philosophy on our education system and the modern education systems.
EGF116EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
EDUCATION SOCIOLOGY
Z202.03.02İnsan ve toplum hayatına sosyolojik ve psikolojik yaklaşımlar, toplum ve kültürle şahsiyet arasındaki ilişki- tarih ve biyografi arasındaki ilişki, sosyal yapı, sosyal kurum, sosyal rol ve sosyal statü, sosyal tabakalaşma ve sosyal hareketlilik, toplum, kültür, aile ve okulun sosyalizasyon süreciyle ilişkisi,Türk toplumunun değişmesi, modernleşmesi, sanayileşmesi, kalkınması, demokratikleşmesi ve batılılaşması süreçlerinin Türk eğitim sistemine etkileri.The sociological and physological approaches in the human and society life, the relationship between society- culture and indivicuallity, the relationship between history and biography. social structure, social institute, social role and social status Social mobility and stratification, the relationship between education system and the kinds of society,economy,law, religions, politics, the effects of changes in Turkish society,modernization, industrialization, democratization to Turkish education system.
ING108YABANCI DİL -II
FOREIGN LANGUAGE-II
Z202.03.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TRO128TÜRK DİLİ -II
TURKISH LANGUAGE-I​I 
Z303.05.03Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, sözlü anlatım, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma aşamaları, konuşma türleri, sözlü anlatım uygulamaları, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar, sözlü anlatım uygulamaları ve konuşmalardaki dil ve anlatım hatalarını düzeltme.The fundamentals of oral communication, oral interpretation, stages of prepared and unprepared speaking, types of speaking, practising oral interpretation, speech examples, practising oral interpretation and correcting the mistakes of interpretation.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE211ARAP EDEBİYATI-I
ARABIC LITERATURE-I
Z303.03.03Arap Edebiyatı hakkında ilk dönemden itibaren genel bir bakış. İslami devir, Emevi devri ve Abbasi devri Arap şairlerini tanımak. Şiirlerinden örnekler.Understanding of basic concepts in literature analysis and critics, introduction of literature periods and trends, examination of the related works representative works.
ADE213İLERİ DİL BİLGİSİ-I
ADVANCED GRAMMAR-I
Z345.07.07Dilbilgisi II dersinin devamı. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Continuation of Arabic Grammer II. Developing students' general Arabic Language skills; teaching fundamental language structures; developing students' awareness of the relations between language structures and words and awareness of creating meaning via language structures.
ADE215İLERİ OKUMA BECERİSİ-I
ADVANCED READING SKILLSI-I
Z324.04.05Bu ders kapsamında akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanılarak ögrencilere farklı bakış açılarını kavratma ve üst düzey okuma becerilerini kazandırma.Continuation of Reading Skiil-II. Development of reading skiils of written texts in different styles, synthesis of the information in text and development of strategies to increase the vocabulary.
ADE217İLERİ YAZMA BECERİSİ-I
ADVANCED WRITING SKILLS-I
Z324.04.05Yazma -I dersinin devamıdır.Araştırma ve tez yazma becerilerini öğretmeyi amaçlar.Continuation of Writing Skill II. Teaching necessary writing skills for research and thesis writing, revising of compositions written by students, strategies for correction and grading.
ADE219ARAPÇA-TÜRKÇE ÇEVİRİ-I
ARABIC-TURKISH TRANSLATION-I
Z324.05.05Öğrencilerin dil anlayışını ve sözcük dağarcığını geliştirme, çeviri bilimindeki temel teori ve yaklasımlar, farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçe’ye çevirme, hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi, biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.The role and importance of translation in language teaching, approaches to translation, practices of translation of original Arabic texts on actual and academic subjects into Turkish.
EGF108TÜRK EĞİTİM TARİHİ
HISTORY OF TURKISH EDUCATION
Z202.02.02Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi, Cumhuriyet Dönemi'nden önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.The importance of Turkish education history in terms of education, the condition of education and the teacher training institutions before proclamation of the republic.
EGF201ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
TEACHING PRINCIPLES AND METHODS
Z303.05.03Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, teknikleri ve bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev, sorumluluk ve yeterlilikleri.Basic concepts of teaching, learning and teaching principles, the benefits and importance of working schemingly, planning teaching , learning and teaching strategies, teaching methods and techniques, relations of them with applications, teaching materials, teacher's role and responsibilities in the developing the service quality of teaching and qualifications of teachers.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE210ARAPÇA-TÜRKÇE ÇEVİRİ-II
ARABIC-TURKISH TRANSLATION-II
Z303.05.03Arapça Türkçe Çeviri I dersinin devamı. Dil öğretiminde çevirinin yeri ve önemi; çeviri yaklaşımları; güncel ve akademik konularda özgün Arapça metinlerin Türkçeye çevrilmesi alıştırmaları ve değerlendirme yöntemleri.Continuation of Translation from Arabic into Turkish - I. The role and importance of translation in teaching language, approaches to translation, practices of translation of original Arabic texts on actual and academic subjects into Turkish.
ADE212ARAP EDEBİYATI-II
ARABIC LITERATURE-II
Z303.03.03Arap edebiyatının kültürel tarihi ve Arapça yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimler.Continuation of Arabic Literature II. Introduction of literary periods and trends, application of literarary analysis principles on advanced level literary texts representing various periods and genres.
ADE214İLERİ DİL BİLGİSİ-II
ADVANCED GRAMMAR-II
Z324.06.05İleri Dilbilgisi-I dersinin devamı. Öğrencilerin dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde geliştirme; biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma ve dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme.Continuation of Advanced Grammar I. Developing students' language structures at text and context level; building relations between form and text type and analyzing language structures and producing texts according to the context.
ADE216İLERİ OKUMA BECERİSİ-II
ADVANCED READING SKILLS-II
Z324.04.05Gazete, dergi, inceleme ve akademik yazılar gibi özgün okuma parçaları kullanarak farklı bakış açılarını kavrama, tümceler arası bağlantıları belirleme ve yazının ana fikrinine ulaşma, ileri düzey eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve yazılı anlatımda kullanma.Continuation of Reading Skiil-II. Development of reading skiils of written texts in different styles, synthesis of the information in text and development of strategies to increase the vocabulary.
ADE220DİLBİLİMİ
LINGUISTICS
Z303.04.03Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, ve canlılar arası iletişim; insan dili işleyiş modelleri ; sesbilim, ; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, dil evrenselleri.Definition of key terms-branches of study in linguistics.Human and animal learning .Language acquisition and learning.Study of Phonology, Syntax, Morphology, Semantics.Language Universals.Chomsky’s Universal grammar Generative transformational syntax.Psycholinguistics,sociolinguistics.
EGF204BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.03.02Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Science and basic concepts , basic datas about science history, structure of scientific research, scientific methods and different approaches about them, problem, research model, universe and sample, data collection and methods of data collection ,data saving, analysis, comment and reporting.
EGF206ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESIGN
Z223.05.04Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to Instructional technologies, characteristics of various instructional technologies, the place and importance of instructional technologies in instruction process, determine the technological needs of the school or classroom, planning appropriate technology and application, producing two or three dimensional materials, examining educational softwares.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE311EDEBİ METİNLER İNCELEMESİ VE ÖĞRETİMİ-I
LITERARY TEXT ANALYSIS AND TEACHING-I
Z324.05.05Arap edebiyatının kültürel tarihi veArapça yazılmış edebi eserler, edebi metin okumalarında kullanılan teknikler ve temel terimler.A brief cultural history of Arabic Literature and literary works in written Arabic, fundamental terms and techniques used while studying a literary text.
ADE313ÇAĞDAŞ ARAP TOPLUMU
MODERN ARABIC SOCIETY
Z202.02.02Arap toplumu hakkında genel bilgi sahibi olur.Arabic societies.
ADE315TÜRKÇE-ARAPÇA ÇEVİRİ-I
TURKISH-ARABIC TRANSLATION-I
Z345.05.07Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçeye çevirme; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.Fundamental theories and approaches in the science of translation; translating a variety of different genre of authentic Turkish texts into Arabic, error analysis and critical evaluation of the appropriateness of the various translations of the same text; evaluating the style, word selection, the role and importance of translation in language learning and teaching and cultural aspects of translation.
ADE317ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
CHILD FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Z223.03.04Çocukların öğrenme stratejileri ve anadil yabancı dil öğrenimi; çocuklara Arapça öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve teknikler; oyun, sarkı ve görsel araçlar.Young learner strategies and foreign and mother tongue learning; language teachning techniques that are applied to children in the classroom; game, song and visual materials.
EGF103ETKİLİ İLETİŞİM
EFFECTIVE COMMUNICATION
Z303.04.03Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.Definintion of interpersonal communication, communication model, communication elements and features, active listening and feedback, the elements that prevent interpersonal communication (source, channel, receiver), the elements that make communication easy, the role of emotions and their usage in communication, conflict in communication and its prevention, important elements of student, teacher, parent communication, application of communication.
EGF202SINIF YÖNETİMİ
CLASSROOM MANAGEMENT
Z202.03.02Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma ve değerlendirme yaklaşımı.Basic terms and concepts about classroom management, factors affecting effective classroom management, classroom management models, designing and implementation of classroom rules, managing misbehaving students in classes.Effective time management in classes, suggestions and examples for a positive classroom climate, appropriate evaluation procedures for effective classroom management.
EGF305ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I
SPECIAL TEACHING METHODS-I
Z223.04.04Duyum ve görsel öğretim, çeviri yöntemi direk yöntem, bedensel tepki gösterme (TPR) , iletişimsel yöntem ve hikayelerle okuyarak anlatarak dil öğretimi (TPRS) incelemek ve uygulamalarını yapmak.Lesson planning,qualitites of a good teacher,qualitites of a good learner, learner differences, needs analysis, teaching techniques, evaluation and assessment.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE312SÖZCÜK BİLGİSİ
LEXICOLOGY
Z303.03.03Arapça sözcük bilgisi, sözcüklerin genel yapısı, gelişmesine yardımcı yöntemler göstermektir.Arabic vocabularies, improving ways.
ADE314TÜRKÇE-ARAPÇA ÇEVİRİ-II
TURKISH-ARABIC TRANSLATION-II
Z303.03.03Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçeye çevirme; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.Fundamental theories and approaches in the science of translation; translating a variety of different genre of authentic Turkish texts into Arabic, error analysis and critical evaluation of the appropriateness of the various translations of the same text; evaluating the style, word selection, the role and importance of translation in language learning and teaching and cultural aspects of translation.
ADE316EDEBİ METİNLER İNCELEMESİ VE ÖĞRETİMİ-II
LITERARY TEXT ANALYSIS AND TEACHING-II
Z324.04.05Bu derste öğrenciler edebiyatın dil sınıflarında kullanımı konusundaki yaklaşımları, materyallerin seçimi ve değerlendirilmesini, roman, kısa hikaye, şiir ve oyun için materyal dizaynı ve ders planı yapılmasını öğreneceklerdir.This course covers approaches to using literature with language learners, selection and evaluation of materials, materials design and lesson planning for novels, short stories, poetry, and plays
ADE318DİL EDİNİMİ
LANGUAGE ACQUISITION
Z303.03.03Bu ders öğrenme ve dil öğreniminin dil öğretimiyle ilinitisini belirleyen temel kavramları içermektedir, birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranısçılık, dogustanlık, bilgi islemleme, baglantıcı modeller, etkilesimsel yaklasım); anadil ile erek dilin gelisim evreleri ve süreçleri; durum çalısmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karsılastırmalı çözümlemesi ;anadil ediniminde gelisim asamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelisim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde ögrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kisilik etkisi, dil yetenegi, zeka, edinim yası, motivasyon ve tutum, ögrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil ögrenim baglamlarının farklılıgı , çoklu zeka kuramı.This course includes fundamental concepts of learning and language learning in relation with language teaching. The topics discussed in this course are; language, learning and teaching, first language acquisition, age and acquisition, human learning, child learning and explanations for child language learning, adult language learning, styles and strategies, personality factors, sociocultural factors, cross linguistic influence and learner language, communicative competence, theories of second language acquisition First language acquisition theories, second language acquisition theories,comparison of first and second language acquisition, interlanguage, acquisition and learning, learning styles and strategies, individual learner differences, multiple intelligences.
EGF205ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
MEASUREMENT AND EVALUATION
Z303.04.03Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Measuring and evaluation concepts, reliability and validity comparison of measurement, evaluation and assessment approaches, familiarization with different constructs in testing and concepts related to testing, emotional field: concern, attitude and tendency tests interpretation of test results and intervention outcomes.
EGF302ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II
SPECIAL TEACHING METHODS-II
Z223.05.04Duyum ve görsel öğretim, çeviri yöntemi direk yöntem, bedensel tepki gösterme (TPR) , iletişimsel yöntem ve hikayelerle okuyarak anlatarak dil öğretimi (TPRS) incelemek ve uygulamalarını yapmak.Micro teaching practices and evaluation of teaching learning processes.Preparing and designing lesson plans.Adaptation of teaching materials.
EGF304TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS
Z122.04.03Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.Importance of community services applies; to determine current problems of community and to prepare projects for solving those problems; to attend science activities like panel, conference, congress, symposium as viewer, speaker and editor; to attend different projects as voluntary in meaning of social responsibility; the basic information and skills that are about application of community services at schools.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE415ATASÖZÜ VE DEYİM İNCELEMESİ
PROVERB AND IDIOM STUDIES
Z203.03.02Kültür ve yaşanılan çevrenin atasözü ve deyimlere etkisi, atasözü ve deyim incelemeri.Idıoms and their meanings, differences between idioms and proverbs.
ADE417YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
TESTING AND EVALUATION IN FOREIGN LANGUAGE
Z303.05.03Sınıf testleri ve standartlaştırılmış yabancı dil testlerinde güncel yöntemlerin incelenip değerlendirilmesi, dil becerilerinin sınanmasında ayrı ve birleştirilmiş sınama yaklaşımları, test hazırlama ve değerlendirme.Construction and evaluation of foreign language tests. Discrete-point vs. integrative tests. Testing language skills. Validity, reliability, practicality, backwash. Item analysis and interpretation of test scores.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
EGF303OKUL DENEYİMİ
SCHOOL EXPERIENCE
Z143.06.05Öğretmen adaylarına, okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanımaya, eğitim ortamlarını incelemeye, ders dışı etkinliklere katılmaya, deneyimli öğretmenleri görev başında gözlemeye, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanmaya yönelik öğretimsel faaliyetlerObservations and meetings in order that students will be able to know the school, in which they will practice, students and the teachers.
EGF311ÖZEL EĞİTİM
SPECIAL EDUCATION
Z202.03.02Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri.Special education, special education-related principles, causes of disability, the historical approach to disability, language, and communication disorders, chronic disease, specific learning disabilities, attention deficit and hyperactivity disorder, autism, and the education of gifted children .
EGF403REHBERLİK
GUIDANCE
Z303.05.03Okulda ruh sağlığı, öğrenci kişilik hizmetleri ve psikolojik danışma ve rehberliğin tanıtılması, eğitsel ve kişisel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma rehberlik hizmetleri, rehberlik hizmetine ilişkin öğretmenliğin sorumlulukları, bireyi tanıma teknikleri, testler ve test dışı teknikler, önleyici rehberlik, örnek rehberlik uygulamalarıFundamental concepts, student identity services, principles of guidance, services, development process, types of psychological consultation and guidance, technics, recent developments in the field, techniques of knowing the students, cooperation between guidance-teacher, guidance tasks that teachers perform.
ADE423BELAGAT SANATLARI
ARABIC RHETORIC ARTS
S223.03.04Kelamın kısımları, haber ve kısımları, emir, nehiy, istifham üslupları ve anlamları, fasıl-vasıl, icaz-itnab-müsavat konuları şiir ve nesirden örnekler çerçevesinde ele alınacaktır.To make students familiar with the concepts of rhetoric of the Arabic language and to develop their application skills in text interpretation.
ADE425KLASİK METİNLER
CLASSICAL TEXTS
S223.03.04Arapça Klasik Metinlere Dair Metin Okumaları.Advanced reading practices relating to arabic language and literature.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADE412ARAPÇANIN LEHÇELERİ
ARABIC DIALECTS
Z345.07.07Arapçanın lehçeleri, Suriye, Mısır, Ürdün, Haliç, Körfez lehçeleri, lehçelerin farklılıkarı.Learn Arab dialects and their differences.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
EGF404ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II
TEACHING PRACTICE-II
Z265.08.08Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Each week, a daily lesson plan preparation, the plan implementation, the application of teacher, lecturer, and evaluation by the students, assessments, corrections and reapplications, portfolio preparation and presentation.
RPD408KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
COMPERATIVE EDUCATION
Z303.04.03Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, alanı, konusu, amaçları, yararları, tarihi gelişimi, karşılaştırmalı eğitim ile ilgili yeni yaklaşımlar, yöntemler, eğitim sistemini araştırma modelleri. Türk eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırılması, çağdaş eğitim sistemleri (Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya, Fransa, İngiltere, Almanya gibi), yeni yaklaşımlar, mukayeseli eğitimde karşılaşılan sorunlar.Introduction to comparative education. Historical background to comparative education.Benefits of comparative education studies.New trends and approoaches to comparative education.Comparison of Turkish Educational system with those of other countries like U.S.A., U.K., Russia, Germany, France,Finland,Japan etc.Problems related to Comparative Education.
TES416TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ
TURKISH EDUCATION SYSTEM ANS SCHOOL MANAGEMENT
Z303.03.03Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.Construction, aims and principles, legal ıssue of turkish education system, management theories and processes, school management. Staff, student, teacher, education and works related with business, participation of social construct to school.
ADE420KURANI KERİM DİLİ İNCELEMELERİ
HOLY QURAN LANGUAGE STUDIES
S446.06.08Bu derste dilbilimin alt alanlarından semantiğin verileri ışığında Kur´anın semantik haritası, anahtar terimleri örnek çalışmalarla anlatılacaktırIn this course, the semantic map and the keywords of Quran are examined by the help of semantics methods.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.