English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-ORTHOPEDIC PROSTHETICS AND ORTHOTICS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-ORTHOPEDIC PROSTHETICS AND ORTHOTICS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
OOP127MALZEME BİLGİSİ-I
MATERIAL INFORMATION -I
Z202.03.02Malzeme tanımı ve bölünmesi, malzeme seçimi * Malzeme seçimini etkileyen faktörler * Malzemenin geniş özellikleri * Sertlik ve sertlik ölçme metodları * Malzeme muayene metodları * Alaşımlar * Madensel malzemelerin biçimlenme metodlarıMaterial definition and division of the factors influencing the choice of material selection * Material * material * Hardness and toughness properties of a wide measurement methods * Material inspection methods * Alloys * Mineral materials hardenability of remodeling and normalization methods * Classification of steels * Metals * Prosthetics - Orthotics materials * Plasters and bandages
OOP129SAĞLIK FİZİĞİ
HEALTH PHYSICS
Z202.02.02Skaler ve Vektörel kavramlar Kuvvet Çeşitleri Enerji Çeşitleri Statik, Denge ve Esneklik Akışkanlar Mekaniği Termodinamik Elektrik ve ManyetizmaDefinition of the Scalar and Vector Quantities Principles and Applications of Motion Material Factors That İnfluence The Choice Of Three
OOP133MESLEKİ TEKNOLOJİ-I
PROFESSIONAL TECHNOLOGY -I
Z143.04.05Teknolojinin tanımı ve sınıflandırılması * Makine ve iş makinalarının tanımı * Ölçme kontrolü ve aletlerin sınıflandırılması * Fonksiyon elemanları, miller, bağlantı elemanları, kavramlar, yataklar, mekanizmalar * Konstürüksiyon oluşumundaki faaliyetler, alet cihaz ve makine arasındaki fark * Matkaplar sınıflandırılması, özellikleri * Helisel ve havsa matkapları * Zımpara taşında çalışırken dikkat edilecek noktalar * Eğelemek, eğe çeşitleri, bakımı ve korunması * Raspalamak * Markalamak * Vidalar * Paftalar * Mors kovanları, perçinleme usul ve hataları * Soğutma sıvıları ve önemi * Yataklar, rulmanlı yataklar.Definition and classification of machinery and technology, business machines and tools for the classification * Function description * Measurement control elements, shafts, fasteners, concepts, bearings, mechanisms * Construction formation activities, the difference between the device and machine tools * Drills classification, characteristics * Helical and countersink * Grinding * File considerations when working stone drills, file types, care and protection * blasted * marking * Screws * Dies * Morse sleeves, riveting, and the importance of the principles and errors * Coolants * bearings, roller bearings.
OOP135PROTEZ VE ORTEZDE TASARIM
DESIGN IN PROSTHESIS AND ORTHOSIS
Z021.02.02Eklem Tasarım, Anatomik Eklemlere Uygun Sistemler, Ortez Alanındaki Yeni TasarımlarJoint Design, Suitable for Anatomical Joint Systems, Orthotics New Designs in the Field
OOP137KAS VE İSKELET SİSTEMİ ANATOMİSİ
KAS VE İSKELET SİSTEMİ ANATOMİSİ
Z202.02.02Genel kemik bilgisi Yer yön belirteçleri Düzlemler Düzlemlerdeki Hareketler Açısal, dairesel ve kayma hareketleri Üst ekstremite kemikleri Alt ekstremite kemikleri Columna vertebralis ve cranium kemikleri Göğüs kafesi kemikleri kemikleri Eklemler Genel kas bilgisi, kasların isimlendirilmesi, kas ve kasılma çeşitleri Baş ve boyun kasları Sırt kasları Göğüs kasları Karın kasları Üst ekstremite kasları Alt ekstremite kasları
SMY111TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.Course content also; The students make up the roots of medical terms, combining forms, prefixes and suffixes introducing how these basic elements together will see that created medical terms. Students belonging to various branches as well as definitions of medical terms commonly used in the medical field will learn medical abbreviations. Medical terminology education program will continue throughout.
SMY115GENEL MİKROBİYOLOJİ
GENERAL MICROBIOLOGY
Z021.02.02Mikroorganizmaların genel özellikleri,enfeksiyon zinciri, hastane enfeksiyonları, enfeksiyon hastalıklarının çeşitli bulaş yolları ve alınması gereken önlemler, el hijyeni, tıbbi atık yönetimi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri.General characteristics of microorganisms, microbial metabolism, growth conditions, micro-organisms count, to gain information to students about isolation.
SMY117ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY
Z202.03.02İnsan vücudunu oluşturan yapıtaşları, hücreler, organlar ve organizma oluşum basamaklarının anlatılmasını içerir. Organizmayı oluşturan Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Gastrointestinal Sistem, Üriner Sistem, Genital Sistem, Endokrin Sistem Anatomisi genel olarak anlatılır. Duyu Organları , İskelet ve Kas Sistemi detaylı bir şekilde işlenir.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
OOP128MALZEME BİLGİSİ-II
MATERIAL INFORMATION -II
Z202.02.02Malzeme tanımı ve bölünmesi, malzeme seçimi * Malzeme seçimini etkileyen faktörler * Malzemenin geniş özellikleri * Sertlik ve sertlik ölçme metodları * Malzeme muayene metodları * Alaşımlar * Madensel malzemelerin biçimlenme metodlarıOrthopedic prosthetic and orthotic technician, orthotic and prosthetic materials used in the construction of learning Ortholen, such as propylene and Plastazote plastics properties, lamination process identification of the materials used
OOP132ORTEZE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ORTHOSIS
Z122.02.03* Alt ekstremite ortezleri * Klasik kısa yürüme cihazları * Uzun yürüme cihazı parçalarıintroduction to lower and upper extremity orthoses, spinal orthoses
OOP136PROTEZE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PROSTHESIS
Z122.02.03Alt ekstremite amputasyon nedenleri ve seviyeleri * Parsiyel ayak protezleri * Dizaltı protezleri * Diz dezerkülasyon ve diz üstü protezleri * Kalça dizartıkülasyon ve protezleri * Üst ekstremite amputasyon nedenleri ve seviyeleri * Üst ekstremite protezleri * El ve el bileği, dirsek altı, dirsek üstü protezleri * Omuz dizartıkülasyonu ve protezleri.Causes of lower extremity amputation and partial foot prostheses * Knee Prostheses levels and above-knee prosthesis * Knee and hip replacements * Upper limb amputation causes and levels of dizartıkülasyon * Upper limb prostheses * Hand and wrist, elbow, six, elbow above the shoulder prosthesis
OOP140KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Z202.02.02Romatizmal hastalıklar kırıklar ve komplikasyonlar * Kemik enfeksiyonları ve tümörler * Konjenital anomaliler * Preferik damar hastalıkları * Medulla spinalis hastalıkları * Piramidal ve ekstrapiramidal sistem hastalıkları * Serebellar sistem hastalıkları * Kas hastalıkları * Polinevritler * Periferik sinir yaralanmalarıRheumatic diseases, fractures and complications * Bone infections and tumors * Congenital anomalies * Preferential vascular diseases * Medulla spinalis diseases * Pyramidal and extrapyramidal system diseases * Cerebellar system diseases * Muscle diseases * Polyneuritis * Peripheral nerve injuries
OOP142MESLEKİ TEKNOLOJİ-II
PROFESSIONAL TECHNOLOGY -II
Z133.02.04Protez-Ortez Uygulamalarına kapsamlı giriş * İş makineleri teknolojisi, makinelerin düzenli bakım ve tamiri konularınıiçermektedirComprehensive introduction to Prosthesis-Orthosis Applications * Includes construction equipment technology, regular maintenance and repair of machines
SMY114İLK YARDIM
FIRST AID
Z021.02.02İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması, Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleriDefinition of first aid and KBK rule, first aid targets, first aid ABC rules and basic life support, airway fled to remove foreign bodies, bleeding types and the bleeding stopped, apply a tourniquet, consciousness disorder, shock and fainting, first aid, injury types and regional injuries , spinal injuries, broken bones and sprains aid, type of burn and first aid, first aid and types of poisoning, heat stroke and frostbite first aid, forms of transport sick and wounded
SMY118ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SİSTEMLER
ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
Z202.03.02İnsan vücudu, iç ve dış ortamda değişse bile, canlılığını belirli bir dengede tutmak için çalışır. Bu denge sistemini tanımlayan homeostatik kavramından hareketle sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital sistem gibi organ ve sistemlerin çalışma prensipleri ve aralarındaki ilişki açıklanmaktadır.The human body works to maintain its vitality in a certain balance, even if it changes in the internal and external environment. Starting with the concept of homeostatics, which describes this balance system, the relationship between the nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, genital system, organ and systems and their working principles are explained.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM106YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.Activities related to on-site application; On-Site Practice Coordination is planned and carried out together with the student's advisors at the institution and the officer at the workplace where the on-site practice is carried out. These activities include learning and practice activities for students to gain practical experience by taking part in studies related to their fields, based on a business environment where on-site practice is carried out. At the end of the on-site practice activity, the student submits a written report prepared in accordance with IAU's "On-Site Practice Directive" and approved by the workplace where the on-site practice was carried out, to the department or program to which he/she is affiliated.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BCT266KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI
QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS
Z202.03.02Kalite, toplam kalite yönetimi, akreditasyon kavramı ve uygulamalarıQuality, total quality management, accreditations and its applications
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
OOP215PSİKOSOSYAL İLETİŞİM
PSYCHOSOCIAL ILETIŞIM
Z202.02.02*Fiziksel engelli kişilerde oluşabilecek pisikolojik sorunlara rehabilitasyon ekibinin doğru ve yanlış yaklaşmaları * Rehabilitasyon uygulama alanları ve psikososyal iletişim yaklaşımları. * Fiziksel engel ve bozukluklarda psikososyal problemler, sınıflamalar *Stresle başa çıkma ve baş etme kaynağı olarak sosyal destek. *Engelli bireylerin psikososyal iletişim becerileri. * Uyum evreleri, engelli bireylerin aile ve toplum ilişkileri. * Ampute kişilerde fiziksel engeline adaptasyon süreci * Fiziksel engellilerde oluşabilecek psikolojik sorunlar ve baş etme süreciPeople with physical disabilities, psychological problems resulting from the application areas of the rehabilitation team is right and wrong approaches
OOP227PROTEZ-I
PROSTHESIS -I
Z223.05.04Alt ekstremite protezleri, ölçü alma ve protez yapımı, teorik ve pratikleri.Lower extremity orthotics, orthotic taking measurements and making, theory and practice.
OOP231BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER
BIOMEDICAL TECHNOLOGIES
Z021.02.02Elektrik Akımı, Manyetizma, Elektrik Enerjisi Kaynakları, Üreteçler, Elektrik Enerjisinin Medikal Cihazlarda KullanılmasıElectric Current, Magnetism, Electricity Energy Sources, Generators, Electrical Energy Use in Medical Devices
OOP235KİNEZYOLOJİ
KİNEZYOLOJİ
Z202.02.02Kasların, ligamentlerin, kemik, konnektif doku komponentlerinin özellikleri, kas yapıları, kasların; origo, insertion, innervasyonları, eklem hareketleri, eklem yapıları, tipleri, üst ve alt ekstremiteye ve omurgaya ait eklem bölgelerinin yapıları ve fonksiyonları.Characteristics of muscles, ligaments, bone, connective tissue components, muscle structures, muscles; origin, insertion, innervations, joint movements, joint structures, types, structures and upper and lower extremity joint regions and functions of the spine.
OOP237ORTEZ-I
ORTHOSIS -I
Z223.05.04Ortopedik ortez-protez teknikerliği öğrencilerine, ayak, diz ve kalça grubu kasları paralizileri ve alt ekstremiteleri ilgilendiren travmatik durumlar için uygun ortezlerin tasarım, üretim ve uygulamasını öğretmeyi amaçlar.In the light of basic information about the basic anatomical and biomechanical alignment of the lower extremity, theoretical and practical information on common pathologies, problems that require the use of orthoses and it contains the basic principles of orthoses used to eliminate these problems, production stages, application to the patient, modification, adaptation, and repair.
SMY211FARMAKOLOJİ
PHARMACOLOGY
Z202.02.02İlaçların tanımı ve sınıflandırılması, ilaçların sunum şekli, uygulama şekilleri, yan etkileri ve yeni ilaçların geliştirilme süreçlerini içerir.Definition and classification of drugs, drug form of presentation of the application forms, side effects, and includes the process of development of new drugs.
SMY213MESLEKİ İNGİLİZCE-I
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler sağlık alanındaki temel terminoloji, kişi ve yerler, genel anatomi, vücut sistemleri ve ilk yardımla ilgili konuları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma ile yeteneklerini geliştirirler.
YUM205YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerindeuygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir işortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimikazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin“Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı birraporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.Activities related to on-site application; On-site Practice Coordination is planned and carried out together with the student's advisors at the institution and the officer at the workplace where the on-site practice is carried out. These activities include learning and practice activities for students to gain practical experience by taking part in studies carried out in their fields, based on a work environment where on-site practice is carried out. At the end of the on-site practice activity, the student submits a written report prepared in accordance with IAU's "On-Site Practice Directive" and approved by the workplace where the on-site practice was carried out, to the department or program to which he/she is affiliated.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
OOP226ORTEZ-II
ORTHOSIS -II
Z244.06.06Üst ekstremite ortezlerinde ölçü alımı Üst ekstremite ortezlerinde model işlemesi Üst ekstremite ortezlerinde laminasyon işlemiUpper limb orthoses measure intake, processing and construction of theoretical and practical applications of the model
OOP228PROTEZ-II
PROSTHESIS -II
Z244.06.06Üst ekstremite protezlerinde ölçü alımı Üst ekstremite protezlerinde model işlemesi Üst ekstremite protezlerinde laminasyon işlemiLamination process description as a theoretical and practical implementation of the taking measurements of upper limb prostheses, model processing
OOP230PROTEZ VE ORTEZ ANALİZİ
PROSTHESIS AND ORTHOSIS ANALYSIS
Z223.05.04Protez değerlendirme ve kontrolü Proteze bağlı yürüyüş bozuklukları Erken protez uygulamasıProsthesis evaluation and control Prosthetic-related gait deviations Early prosthesis application ...
OOP232ALÇI ATEL UYGULAMASI
PLASTER SPLINT PRACTICE
Z021.02.02Alçı Bandajının Hazırlanması, Pansuman, Bacağa ve Kola Atel UygulamasıPreparation of plaster bandages, dressings, leg and arm Splint Application
SMY214TIP HUKUKU VE ETİK
MEDICAL LAW AND ETHICS
Z202.02.02Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutlarıThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
SMY216İLETİŞİM
COMMUNICATIONS
Z021.02.02İletişim kavramları, iletişimin türleri, yazılı ve sözlü iletişim, etkin iletişim kurma yöntemleriCommunication concepts, types of communication, written and oral communication, effective communication methods
SMY218MESLEKİ İNGİLİZCE-II
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Z202.02.02
YUM206YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.05.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.Activities related to on-site application; On-Site Practice Coordination is planned and carried out together with the student's advisors at the institution and the officer at the workplace where the on-site practice is carried out. These activities include learning and practice activities for students to gain practical experience by taking part in studies related to their fields, based on a business environment where on-site practice is carried out. At the end of the on-site practice activity, the student submits a written report prepared in accordance with IAU's "On-Site Practice Directive" and approved by the workplace where the on-site practice was carried out, to the department or program to which he/she is affiliated.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.