English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (DOC)(MASTER LEVEL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
TDE571KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER
GENRES IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE
S303.06.0313-19.yüzyıllar arasında yazılmış olan eserlerin türlere göre değerlendirilmesiEvaluation of the works written between 13-19.centuries with regard to their genres.
TDE573ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARINDA ORTAK TEMALAR
COMMON THEMES IN CONTEMPORARY TURKISH LITERATURE
S303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.The development of the project and the teaching of its cycle include starting from the selection of the research subject, carrying out the processes in the research processes and writing the research report.
TDE575TÜRK HALK EDEBİYATINDA TÜRLER
GENRES OF TURKISH FOLK LITERATURE
S303.06.03Türk Halk Edebiyatında şekil ve türlerin araştırılma tarihinin öğrenilmesi, şekil ve türlerin özelliklerinin betimlenmesi ve onların ayrı ayrı metotlarla incelenmesiLearning the history of researching shapes and genres in Turkish Folk Literature, describing the features of shapes and genres and examining them with separate methods
TDE577YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR ANLAYIŞLARI
APPROACHES TO POERTY IN REFORM ERA TURKISH LITERATURE
S303.06.03Namık Kemal başta olmak üzere yeniliğin birinci ve ikinci nesli, Ara Nesil, Servet-i Fünun, Fecr-i Âti, Millî Edebiyat dönemlerindeki şahsiyetlerin şiir anlayışları, Cumhuriyet döneminde Nazım Hikmet, I. Yeni, II. Yeni, Hisar Grubu, 1980 sonrası nesillerin şiir anlayışları.First and second generation of innovation, especially Namık Kemal, Mid-Generation, Servet-i Fünun, Fecr-i Âti, Poetry understanding of personalities in the period of National Literature, Nazım Hikmet, I. Yeni, II. Yeni, Hisar Group, poetry understanding of generations after 1980.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE534BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.05.02Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
TDE536SEMİNER
SEMINAR
Z202.05.02Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.The student’s researching a particular topic, surveying and evaluating related resources, transferring the collected data into a written report or an article and presenting it to the public.
TDE538UYGUR METİNLERİ
UYGHUR TEXT
S202.05.02Uygurlar ve Uygurcaya genel bakış. Uygurca metinlerin ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz varlığı açısından incelenmesi.Overviewing Uyghurs and Uyghur language. Analysing manuscripts of Uyghur in terms of phonolgy, morphology and vocabulary.
TDE544TÜRKÇENİN TARİHSEL DİLBİLGİSİ
TURKISH HISTORICAL GRAMMAR
S202.05.02Türk dilinin tarihî dönemlerine genel bakış. Türkçenin ses bilgisi ve biçim bilgisi özelliklerinin Eski Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi dönemleri açısından incelenmesi.Overviewing historical periods of Turkish Language. Analysing phonetics and morphology of Turkish in terms of Old Turkic, Karakhanid Turkic, Khorezmian Turkic and Old Anatolian Turkish.
TDE548MESNEVİ EDEBİYATIMIZ
TURKISH MASNAVI LITERATURE
S202.05.02Mesnevi edebiyatımızın milli ve uluslararası nitelikleri hakkında bilgi sahibi olur. Mesnevi edebiyatı ürünlerini belli kriterler baz alarak sınıflandıracak yeteneği kazanır. Türk hamse edebiyatımız hakkında, mevcut edebiyat tarihlerindeki bilgileri günceller. Eski Türk Edebiyatı tarihçiliğine bilgi hazırlar.It has given knowledge about the national and international qualities of our Mesnevi literature. Student has been taken ability to classify on the basis of certain criteria for analysis Mesnevi Literature. Steudents update the information about our Turkish hamse literature in the current literature. They prepare information on the history of Old Turkish Literature.
TDE552ÜSLUP ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ
METHODOLOGY OF WORDING STYLE RESEARCH
S202.05.02Üslûp kelime ve kavramının batı retoriğinde ve doğu belâgatında aldığı yer ve gelişme seyri. Türk edebiyatında münhasıran üslûpla ilgili çalışmalar. Üslûp nedir ve üslûp incelemesi nasıl yapılır?The place and the development that the stylistic word and concept takes in the western rhetoric and the eastern declamation. Studies on style exclusively in Turkish literature. How is the stylistic and stylistic examination done?
TDE556CEDİT EDEBİYATI
JADIDISM LITERATURE
S202.05.02Ana hatlarıyla Cedit edebiyatı ve önemli temsilcileri ile eserleriJadid literature and its important representatives and works in main points
TDE557ROMAN METODOLOJİSİ
NOVEL METHODOLOGY
S202.05.02Edebiyatta roman türünün doğuşu, gelişmesi, edebî akımlar içinde gösterdiği gelişmeler ile bu türün yapısını, kurgusunu ve diğer edebiyat türlerinden ayrılan taraflarını belirler. Romana edebî eser özelliği veren üslûp araştırmaları yapar. Romanın otobiyografik, sosyolojik, psikolojik ve bu gibi okumaları gerçekleştirir.This lesson identifies the birth of novel in literature, its development, its structure,speculation with the developments it encounters within the literary movements and features which makes it different from other literary terms.
TDE558SOSYALİST REALİZM VE SOVYET EDEBİYATI
SOCIALIST REALISM AND SOVIET LITERATURE
S202.05.02Sovyet edebiyatının tarihî gelişimi, Sovyet edebiyatının dayandığı “sosyalist realizm”in ilkeleri, sosyalist realizmin edebî eserlerdeki görünümü,İt introduces the historical development of Soviet literature, the principles of "socialist realism" based on Soviet literature, the appearance of socialist realism in literary works.
TDE560DİNİ EDEBİYAT
RELIGIOUS LITERATURE
S202.05.02Manevi değerlerin oluşturduğu piramit üzerinden, "Dokunabilirlik" ve "görülebilirlik" kriterleri esas alınarak, edebi eserin oluşma şartlarını göstermek;gününüzde ve günümüz öncesinde okutulan "dini edebiyat" ürünleri ve kitapları hakkında bilgi vermek ve bu eserleri eleştirmek; Manevi değerler piramidine göre Eski Türk Edebiyatında yazılmış eserleri sıralamak ve tanıtmak; Bu eserler üzerinde yapılmış bilimsel çalışma ve yayınlar hakkında bilgi vermek; bu bilgi dalına katkı sunma alan ve olanaklarını göstermek.To give information about the conditions of formation of literary work based on the criteria of "Touability" and "visibility" and to give information about "religious literature" products and books which were taught in the day and today and to criticize these works on the pyramid formed by spiritual values; To rank and introduce works written in Old Turkish Literature according to spiritual values piramidine; To give information about scientific studies and publications on these works; to show the contribution and area of this knowledge branch.
TDE562TÜRK HALK ŞİİRİ POETİKALARI
POETICS OF TURKISH FOLK POETRY
S202.05.02Türk halk şiirinin en önemli şâirleri, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan ve Âşık Veysel, tanıtılıp şiirleri incelenecektir.To introduce the most important poets of Turkish folk poetry, for example Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan and Âşık Veysel; examine their poems.
TDE564TÜRK DESTAN POETİKASI
POETICS OF TURKISH EPIC
S202.05.02Dede Korkut, Manas vs. destanların poetik yapısı, destanlarda tekrarlar sistemi, bunların yapısal özellikleriThe poetical structure, repeating system and structural properties of the epics like Dede Korkut and Manas
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
TDE665DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARINDA METOT
METHODS IN LANGUAGE AND LITERATURE RESEARCH
Z303.06.03
TDE663OĞUZNAME METİNLERİ
OGUZNAME TEXTS
S303.06.03
TDE673EDEBİYAT VE SİYASET
LITERATURE AND POLITICS
S303.06.03
TDE675TARİH VE EDEBİYAT
HISTORY AND LITERATURE
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE638TÜRK EDEBİYATINDA MİRAÇNAMELER
MIRACNAMES IN TURKISH LITERATURE
S303.06.03Bu türde verilen bilgilerin kaynakları, Türk dünyasındaki durumu, başlıca temsilcileri, eserleri, motiflerini tanıtmaktır.The sources of this type of information are to introduce the situation in the Turkish world, its main representatives, works and motifs.
TDE640TÜRK DÜNYASINDA YENİLİK HAREKETLERİ
TÜRK DÜNYASINDA YENİLİK HAREKETLERİ
S303.06.0319. yüzyılın ikinci yarısında Kırım, Kazan ve Kafkasya’da görülen yenilikler, gazetecilik, Cedit mekteplerinin kurulması, eğitim seferberliği, Türk topluluklarının yakınlaşması, İsmail Gaspıralı, Şehabettin Mercanî, Abdülkayyum Nasırî, Abay, Ibıray Altınsarın, Çokan Velihanov, Yusuf Akçura, Mirza Fethali Ahundzade, Hasan Bey Zerdabî, Mirza Aliekber Sâbir, 20.yüzyılın başında Türkistan’da Cedit mekteplerinin açılması, millî gazetecilik ve tiyatro faaliyetleri, millî şuurlanma çalışmaları, Mahmuthoca Behbudî, Fıtrat, Ahmet Baytursun, Mircakıp Duvlat.The innovations seen at the end of second round of 19th century at the Crimean, Kazan and Caucasia.19. journalism, the establishment of Cedit Schools, movement of education, Turkish Communities’ knitting up, İsmail Gaspıralı, Şehabettin Mercanî, Abdülkayyum Nasırî, Abay, Ibıray Altınsarın, Çokan Velihanov, Yusuf Akçura, Mirza Fethali Ahundzade, Hasan Bey Zerdabî, Mirza Aliekber Sâbir, the opening of Turkestan Cedit Schools at the beginning of the 20th , a national journalism and theater activities, the national studies of becoming wiser, Mahmuthoca Behbudî, Fıtrat, Ahmet Baytursun, Mircakıp Duvlat.
TDE642KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ
KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ
S303.06.03Türk mitolojisinin mukayeseli çalışmasıComparative study of Turkish mythology
TDE644TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI
S303.06.03Tasavvuf düşüncesinin farklı tezahürleri. Hangi metinlerin tasavvufa göre açıklanması gerektiği. Türk tasavvuf edebiyatını tarihi derinliği ve coğrafi yayılımı. Mutasavvıf olmadıkları halde tasavvuftan yararlanan sanatçıların eserlerini nasıl anlamak gerektiği. Türk düşüncesinde ve edebiyatında tasavvufun yeri.Different manifestations of Sufi thought. Which texts should be explained according to Sufi. Historical depth and geographical spread of Turkish mystic literature. How they should understand the works of artists who benefit from Sufism in the absence of a suicide. The place of mysticism in Turkish thought and literature.
TDE646TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU
TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU
S303.06.03Türk destan ve destancılık geleneği, destan türünün oluşum şartları ve aşamaları, destanın İslamiyet öncesi ve sonrası tasnifi, Türk destancılık geleneğini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin irdelenmesi, Köroğlu destan metinleri ve değişik kuramlar bağlamında çeşitli kolların ele alınması.Turkish epic and epic tradition, the formation conditions and stages of the epic order, the pre-Islamic and post-Islamic classifications of the epic, factors affecting the Turkish epic tradition and exploring these factors, various branches in the context of Köroğlu epic texts and different theories.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE605SEMİNER
SEMINAR
Z000.020.00Alanında kazandığı bildirileri yazıya dökme, bilimsel makale yazma çalışmaları yaptırır.In the field, the professions that he earns are written in writing and scientific writing work is done.
TDE626TARİH VE EDEBİYAT
HISTORY AND LITERATURE
S303.010.03Bir sosyal bilim olarak tarih ve tarih metodu. Edebî metinlerin muhtevası ve bu muhtevanın dönemlerinin sosyal, siyasî olayları ile ilişkisi. Edebî metni anlama hususunda eserin meydana geldiği dönemi tanıma ve bunun önemi. Tarihi konu alan eserlerin tarihî olayları ve kişileri güne taşıma sebepleri ve şekilleri.History and history as a social science. The relationship between the content of literary texts and the social and political events of these periods. Recognizing and preoccuping the period in which the work of the literary text is understood. Historical events of historical subjects and reasons and types of transportation to the people in the sun.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıContents of the Course Unit Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.