İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE (DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FEF501SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE534BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z202.05.02Proje geliştirilmesi ve döngüsünün öğretilmesi, araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.Selection of research topic, processes involved in scientific research, and report writing.
TDE536SEMİNER
SEMINAR
Z202.05.02Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.The student’s researching a particular topic, surveying and evaluating related resources, transferring the collected data into a written report or an article and presenting it to the public.
TDE506ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER
GENRES IN OLD TURKISH LITERATURE
S303.06.0313-19.yüzyıllar arasında yazılmış olan eserlerin türlere göre değerlendirilmesiEvaluation of the works written between 13-19.centuries with regard to their genres.
TDE538UYGUR METİNLERİ
UYGHUR TEXT
S202.05.02Uygurlar ve Uygurcaya genel bakış. Uygurca metinlerin ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz varlığı açısından incelenmesi.Overviewing Uyghurs and Uyghur language. Analysing manuscripts of Uyghur in terms of phonolgy, morphology and vocabulary.
TDE544TÜRKÇENİN TARİHSEL DİLBİLGİSİ
TURKISH HISTORICAL GRAMMAR
S202.05.02Türk dilinin tarihî dönemlerine genel bakış. Türkçenin ses bilgisi ve biçim bilgisi özelliklerinin Eski Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi dönemleri açısından incelenmesi.Overviewing historical periods of Turkish Language. Analysing phonetics and morphology of Turkish in terms of Old Turkic, Karakhanid Turkic, Khorezmian Turkic and Old Anatolian Turkish.
TDE548MESNEVİ EDEBİYATIMIZ
TURKISH MASNAVI LITERATURE
S202.05.02Mesnevi edebiyatımızın milli ve uluslararası nitelikleri hakkında bilgi sahibi olur. Mesnevi edebiyatı ürünlerini belli kriterler baz alarak sınıflandıracak yeteneği kazanır. Türk hamse edebiyatımız hakkında, mevcut edebiyat tarihlerindeki bilgileri günceller. Eski Türk Edebiyatı tarihçiliğine bilgi hazırlar.It has given knowledge about the national and international qualities of our Mesnevi literature. Student has been taken ability to classify on the basis of certain criteria for analysis Mesnevi Literature. Steudents update the information about our Turkish hamse literature in the current literature. They prepare information on the history of Old Turkish Literature.
TDE552ÜSLUP ARAŞTIRMALARI METODOLOJİSİ
METHODOLOGY OF WORDING STYLE RESEARCH
S202.05.02Üslûp kelime ve kavramının batı retoriğinde ve doğu belâgatında aldığı yer ve gelişme seyri. Türk edebiyatında münhasıran üslûpla ilgili çalışmalar. Üslûp nedir ve üslûp incelemesi nasıl yapılır?The place and the development that the stylistic word and concept takes in the western rhetoric and the eastern declamation. Studies on style exclusively in Turkish literature. How is the stylistic and stylistic examination done?
TDE556CEDİT EDEBİYATI
JADIDISM LITERATURE
S202.05.02Ana hatlarıyla Cedit edebiyatı ve önemli temsilcileri ile eserleriJadid literature and its important representatives and works in main points
TDE557ROMAN METODOLOJİSİ
NOVEL METHODOLOGY
S202.05.02Edebiyatta roman türünün doğuşu, gelişmesi, edebî akımlar içinde gösterdiği gelişmeler ile bu türün yapısını, kurgusunu ve diğer edebiyat türlerinden ayrılan taraflarını belirler. Romana edebî eser özelliği veren üslûp araştırmaları yapar. Romanın otobiyografik, sosyolojik, psikolojik ve bu gibi okumaları gerçekleştirir.This lesson identifies the birth of novel in literature, its development, its structure,speculation with the developments it encounters within the literary movements and features which makes it different from other literary terms.
TDE558SOSYALİST REALİZM VE SOVYET EDEBİYATI
SOCIALIST REALISM AND SOVIET LITERATURE
S202.05.02Sovyet edebiyatının tarihî gelişimi, Sovyet edebiyatının dayandığı “sosyalist realizm”in ilkeleri, sosyalist realizmin edebî eserlerdeki görünümü,İt introduces the historical development of Soviet literature, the principles of "socialist realism" based on Soviet literature, the appearance of socialist realism in literary works.
TDE560DİNİ EDEBİYAT
RELIGIOUS LITERATURE
S202.05.02Manevi değerlerin oluşturduğu piramit üzerinden, "Dokunabilirlik" ve "görülebilirlik" kriterleri esas alınarak, edebi eserin oluşma şartlarını göstermek;gününüzde ve günümüz öncesinde okutulan "dini edebiyat" ürünleri ve kitapları hakkında bilgi vermek ve bu eserleri eleştirmek; Manevi değerler piramidine göre Eski Türk Edebiyatında yazılmış eserleri sıralamak ve tanıtmak; Bu eserler üzerinde yapılmış bilimsel çalışma ve yayınlar hakkında bilgi vermek; bu bilgi dalına katkı sunma alan ve olanaklarını göstermek.To give information about the conditions of formation of literary work based on the criteria of "Touability" and "visibility" and to give information about "religious literature" products and books which were taught in the day and today and to criticize these works on the pyramid formed by spiritual values; To rank and introduce works written in Old Turkish Literature according to spiritual values piramidine; To give information about scientific studies and publications on these works; to show the contribution and area of this knowledge branch.
TDE562TÜRK HALK ŞİİRİ POETİKALARI
POETICS OF TURKISH FOLK POETRY
S202.05.02Türk halk şiirinin en önemli şâirleri, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan ve Âşık Veysel, tanıtılıp şiirleri incelenecektir.To introduce the most important poets of Turkish folk poetry, for example Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan and Âşık Veysel; examine their poems.
TDE564TÜRK DESTAN POETİKASI
POETICS OF TURKISH EPIC
S202.05.02Dede Korkut, Manas vs. destanların poetik yapısı, destanlarda tekrarlar sistemi, bunların yapısal özellikleriThe poetical structure, repeating system and structural properties of the epics like Dede Korkut and Manas
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00
TDE665DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARINDA METOT
METHODS IN LANGUAGE AND LITERATURE RESEARCH
Z303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
TDE612TÜRK EDEBİYATINDA MİRAÇNAMELER
MIRACNAMES IN TURKISH LITERATURE
S303.010.03Mirac olayını anlatan kaynak eserlerin tanıtımı (Necm ve İsra sureleri, Buhari ve Müslim'in kitaplarında bu konuda mevcut olan hadislerin gösterilmesi. Miraciye ve miracname farkı. Manzum ve mensur miracnameler. Mirac edebiyatımızın asırlara ve eserlere göre gösterdiği özellikler.Örnek metinler üzerinde bu vasıfların gösterilmesi.Presentation of the source works describing the Mirac event (Najm and Israel suras, Bukhari and Muslim books in this regard to show the current hadiths. Miraciye and miracname difference.
TDE616SÖZLÜK BİLİMİ
LEXICOGRAPHY
S303.010.03Sözlük bilim ile ilgili kavramların incelenmesi. Sözlük hazırlama ilkelerinin ve Türk sözlükçülük tarihinin incelenmesi.Analysing concepts about lexicology. Analysing principles of preparing dictionary and history of Turkish lexicogopraphy.
TDE618GELENEK VE YENİ TÜRK EDEBİYATI
TRADITION AND NEW TURKISH LITERATURE
S303.010.03Klâsik edebiyatta İslâm öncesi Türk edebiyatından gelen unsurlar nelerdir? XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın başında ve bütünüyle bu yüzyılda oluşan edebiyatta halk edebiyatı ve klâsik edebiyattan yani gelenekten neler gelmiştir. Geleneğin taşıyıcısı olan edebiyatın millî hayattan getirdikleri. Kendi içinde edebiyat kendine ait hangi değerleri sürdürür?What are the elements from pre-Islamic Turkish literature in classical literature? XIX. The second half of the century and XX. At the beginning of the nineteenth century and all in this century, what has emerged from folk literature and classical literature, namely tradition. The literature that is the bearer of your tradition brings the nationality to life. What values ​​does literature in itself maintain in itself?
TDE620TÜRK DÜNYASINDA NASRETTİN HOCA
NASREDDIN HODJA IN TURKISH WORLD
S303.010.03Nasrettin Hoca fıkraları Anadolu’dan Türk dünyasına, oradan da tüm dünyaya değişik yollarla yayılarak dal budak salmıştır. Nasrettin hoca fıkraları bütün yönleri ile ele alındığında, bunların bir fıkra tipi oluşturduğu ve Nasrettin Hocanın tarihi kişiliğini yansıtmaktan öte Türk milletinin kolektif bilincini ve kolektif karakterini yansıtmakta olduğu görülür.The Nasrettin Hodja jokes have spread from Anatolia to the Turkish world and from there to the world in different ways. When Nasrettin Hodja jokes are taken into consideration in all aspects, it is seen that these reflect a collective consciousness and collective character of the Turkish nation rather than reflecting the historical personality of Nasreddin Hodja.
TDE622KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ
COMPERATIVE MYTHOLOGY
S303.010.03Türkiye’de ve Türkiye dışında Türk mitolojisi üzerine yapılan araştırmalar, mit ve mitoloji terimleri, mitlerin özellikleri, mitlerin işlevleri, mit türleri (kozmogonik mitler, antropogonik mitler, etiyolojik mitler, teogonik mitler, eskatolojik mitler, halk bilimi ürünlerinde mitolojik unsurlar (masal, destan, halk inanışları), mevsimsel törenler ve mitler (Nevruz, Hıdırellez)This course will concentrate on theories of world folk studies from the early ages, from mythological school and text centred theories to the representatives of the historical-geographical Finnish method and their examination methods. Folk tales will be examined according to “epic rules” and “comparative research on folklore”.
TDE636EDEBİYAT VE SİNEMA
LITERATURE AND CINEMA
S303.010.03Bu dersin içeriğini edebiyat-sinema ilişkisi, sinematografik uyarlama, edebiyat ve sinemada anlatı, sinemaya uyarlanan edebî eserler, seçilmiş eserlerle uyarlamalarının karşılaştırılması gibi konular oluşturur.This class handles the relation of literature and cinema, cinematographic adaptation, narrative in cinema and literature, analysis of adapted cinema works and the like.
TDE638TÜRK EDEBİYATINDA MİRAÇNAMELER
MIRACNAMES IN TURKISH LITERATURE
S303.06.03Bu türde verilen bilgilerin kaynakları, Türk dünyasındaki durumu, başlıca temsilcileri, eserleri, motiflerini tanıtmaktır.The sources of this type of information are to introduce the situation in the Turkish world, its main representatives, works and motifs.
TDE640TÜRK DÜNYASINDA YENİLİK HAREKETLERİ
TÜRK DÜNYASINDA YENİLİK HAREKETLERİ
S303.06.0319. yüzyılın ikinci yarısında Kırım, Kazan ve Kafkasya’da görülen yenilikler, gazetecilik, Cedit mekteplerinin kurulması, eğitim seferberliği, Türk topluluklarının yakınlaşması, İsmail Gaspıralı, Şehabettin Mercanî, Abdülkayyum Nasırî, Abay, Ibıray Altınsarın, Çokan Velihanov, Yusuf Akçura, Mirza Fethali Ahundzade, Hasan Bey Zerdabî, Mirza Aliekber Sâbir, 20.yüzyılın başında Türkistan’da Cedit mekteplerinin açılması, millî gazetecilik ve tiyatro faaliyetleri, millî şuurlanma çalışmaları, Mahmuthoca Behbudî, Fıtrat, Ahmet Baytursun, Mircakıp Duvlat.The innovations seen at the end of second round of 19th century at the Crimean, Kazan and Caucasia.19. journalism, the establishment of Cedit Schools, movement of education, Turkish Communities’ knitting up, İsmail Gaspıralı, Şehabettin Mercanî, Abdülkayyum Nasırî, Abay, Ibıray Altınsarın, Çokan Velihanov, Yusuf Akçura, Mirza Fethali Ahundzade, Hasan Bey Zerdabî, Mirza Aliekber Sâbir, the opening of Turkestan Cedit Schools at the beginning of the 20th , a national journalism and theater activities, the national studies of becoming wiser, Mahmuthoca Behbudî, Fıtrat, Ahmet Baytursun, Mircakıp Duvlat.
TDE642KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ
KARŞILAŞTIRMALI MİTOLOJİ
S303.06.03Türk mitolojisinin mukayeseli çalışmasıComparative study of Turkish mythology
TDE644TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI
TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI
S303.06.03Tasavvuf düşüncesinin farklı tezahürleri. Hangi metinlerin tasavvufa göre açıklanması gerektiği. Türk tasavvuf edebiyatını tarihi derinliği ve coğrafi yayılımı. Mutasavvıf olmadıkları halde tasavvuftan yararlanan sanatçıların eserlerini nasıl anlamak gerektiği. Türk düşüncesinde ve edebiyatında tasavvufun yeri.Different manifestations of Sufi thought. Which texts should be explained according to Sufi. Historical depth and geographical spread of Turkish mystic literature. How they should understand the works of artists who benefit from Sufism in the absence of a suicide. The place of mysticism in Turkish thought and literature.
TDE646TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU
TÜRK DÜNYASINDA KÖROĞLU
S303.06.03Türk destan ve destancılık geleneği, destan türünün oluşum şartları ve aşamaları, destanın İslamiyet öncesi ve sonrası tasnifi, Türk destancılık geleneğini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin irdelenmesi, Köroğlu destan metinleri ve değişik kuramlar bağlamında çeşitli kolların ele alınması.Turkish epic and epic tradition, the formation conditions and stages of the epic order, the pre-Islamic and post-Islamic classifications of the epic, factors affecting the Turkish epic tradition and exploring these factors, various branches in the context of Köroğlu epic texts and different theories.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SBE605SEMİNER
SEMINAR
Z000.020.00Alanında kazandığı bildirileri yazıya dökme, bilimsel makale yazma çalışmaları yaptırır.In the field, the professions that he earns are written in writing and scientific writing work is done.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-1TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıContents of the Course Unit Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Thesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-3TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=240&DK=155201