English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PRIVATE LAW (WithThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PRIVATE LAW (WithThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUF501HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-3TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ
INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE
Z000.012.00Öğrenciye seminerini hazırlarken kaynak kullanmayı öğretir. Kaynakların nasıl belirleneceği, konuyla ilgili her türlü kaynaktan usulüne göre nasıl kaynak gösterileceği aktarılır. Öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi sağlanır.Teaches the student to use resources while preparing his seminar. How to determine the sources, how to cite all sources related to the subject duly. Improving the ability of the student to explain a subject dominated and to speak in front of the community is provided.
HUK5003TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR
TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR
S303.06.03
HUK5005MAL REJİMLERİ
MAL REJİMLERİ
S303.06.03
HUK5007İCRA İFLAS HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
İCRA İFLAS HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
S303.06.03
HUK5009ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER
ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER
S303.06.03
HUK503TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
S303.06.03Tüketici sözleşmelerinin özellikleri , tüketicinin ayıplı mal ve hizmete karşı korunması için sahip olduğu haklar,tüketici kuruluşları, tüketici mahkemeleri ile ilgili bilgiler verilir.Information about the features of consumer agreements, rights that consumers have in case of defective goods and services, consumer organizations and consumer courts will be provided.
HUK511YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ORTAKLIKLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
JOINT STOCK CORPORATIONS IN THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE AND INDEPENDENT AUDIT
S303.06.03Anonim şirketlerde bağımsız denetimin ne şekilde yapıldığı, uyulması gereken esaslar, hukuki sonuçları ve sorumluluk konusu ele alınmaktadır.In what manner does the independent audit in joint stock companies was done , the principles to be followed, the legal consequences and liability issues are discussed.
HUK513REKABET HUKUKU
COMPETITION LAW
S303.06.03Fikri mülkiyet haklarının öğretilmesi, Dersin konusunu rekabet hukuku kavramları, birleşmeler, devralmalar ve rekabete aykırılığın yaptırımları oluşturur.Contents of the Course Unit: During this course competition law terms ,merges, acquisitions and sanctions after breaching competition will be examined.
HUK516SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
LIABILTY OF BOARD MEMBERS IN STOCK CORPORATION COMPANIES
S303.06.03Yönetim kurulunun yapısı, kurulun hukuki ve cezai sorumluluğu, zamanaşımı süresi ve yetkili mahkemenin ne olduğu dersin kapsamını oluşturmaktadır.The structure of the board of directors, civil and criminal liability, the limitation period and the competent court as to what constitutes the scope of the course.
HUK518SÖZLEŞMELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
NULLITY OF CONTRACTS
S303.06.03Sözleşmelerin kurucu unsurları, geçerlilik unsurları ve tamamlayıcı unsurları ile sözleşmelerin bu unsurların eksikliğinde karşılaşacağı hukuki sonuçları ele almaktır.The constituent elements, validity elements and complementary elements of the contracts and the legal consequences that the contracts will face in the absence of these elements
HUK530HUKUKİ İŞLEMLERİN GEÇERSİZLIĞİ
INVALIDITY OF LEGAL TRANSACTIONS
S303.06.03
HUK534SAĞLIK HUKUKU
HEALTH LEGISLATION
S303.06.03Türk borçlar hukuku prensipleri ve sağlık mevzuatı çerçevesinde sağlık hukuku güncel sorunları ve uygulamaları dersin içeriğini oluşturur.Principles of Turkish law of obligations and health law in the framework of health legislation, current problems and practices constitute the content of the course.
HUK540REKABET HUKUKU UYGULAMALARI
APPLICATIONS OF COMPETITION LAW
S303.06.03Rekabet Hukuku kavramları, süreçleri, sözleşme türleri, rekabet ihlalleri, örnek mahkeme kararları...
HUK542İSİMLİ VE İSİMSİZ SÖZLEŞMELER
NOMINATE AND INNOMINATE CONTRACTS
S303.06.03
HUK544BOŞANMA DAVALARI
DIVORCE SUITS
S303.06.03BOŞANMA SEBEPLERİNİ İNCELEMEK , BOŞANMA DAVASININ USUL VE ESAS KURALLARINI AÇIKLAMAKTo examine the causes of divorce, to explain the procedures and principles of divorce
HUK557İŞ HUKUKU’NUN GÜNCEL SORUNLARI
CURRENT PROBLEMS OF BUSINESS LAW
S303.06.03
HUK559MEDENİ YARGILAMA HUKUKU’NDA ÖNİNCELEME
PRELIMINARY EXAMINATION IN CIVIL LAW PROCEEDINGS
S303.06.03Ön inceleme kurumunun kapsamı ve hükümleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.The scope and provisions of the preliminary examination will be discussed in detail.
HUK569TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR
CURRENT PROBLEMS IN COMMERCIAL LAW
S303.06.03
HUK570SERMAYE ŞİRKETİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
RESPONSIBILITY OF BOARD MEMBERS IN CAPITAL
S303.06.03
HUK5756102 SAYILI YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERME HALLERİ
DISSOLUTION OF JOINT STOCK COMPANIES UNDER THE NEW TURKISH COMMERCAL CODE NUMBERED 6102 (“NEW TCC”)
S303.06.03
HUK583TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
S303.06.03
HUK584İSİMSİZ SÖZLEŞMELER (BAYİLİK, ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT SÖZLEŞMESİ VS.)
NON-CONTRACTED AGREEMENTS (DEALERSHIP, LAND SHARE PROVISIONS)
S303.06.03Türk Borçlar Kanununda özel olarak düzenlenmeyen Factoring, Kredi Açma Sözleşmesi, Banka Teminat Mektubu, Kredi Kartı Sözleşmesi, Sponsorluk, Hastane Kabul Sözleşmesi, Seyahat Düzenleme Sözleşmesi, Portföy Yönetim Sözleşmesi, Yatılı Okul Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi, Joint-Venture Sözleşmesi, Management Sözleşmesi, Know-How Sözleşmesi ve Kamu İhale Sözleşmesi incelenecektir.Bank Guarantees, Contract for Credit Card, Sponsorship Contract, Contract for Medical Services, Travel Contract, Contract for Securities Management, Contract of Construction, Joint Venture Contract, Know-How Contract, Public Procurement Contract will be discussed.
HUK585MAL REJİMLERİ
MATRIMONIAL PROPERTY
S303.06.03
HUK586AİLE HUKUKUNDA DAVA ÇEŞİTLERİ
TYPES OF CASES IN FAMILY LAW
S303.06.03Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen aile hukukuna ilişkin hükümler, Türk Medeni Kanunu’nun aile hukuku kitabından kaynaklanan dava türleri ve bunların genel özellikleridir.Course content provisions on family law held in the Turkish Civil Code- 'types of cases arising from the family law boks (Turkish Civil Law).
HUK599İSİMLİ VE İSİMSİZ SÖZLEŞMELER
INNOMINATE CONTRACT
S303.06.03
HUK707İCRA İFLAS HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
CURRENT DEVELOPMENTS IN EXECUTIVE BANKRUPTCY LAW
S303.06.03
HUK709ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER
INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS
S303.06.03
OHU500MİRAS DAVALARI
MİRAS DAVALARI
S303.06.03
OHU501EVLİLİKTE MAL REJİMLERİ
EVLİLİKTE MAL REJİMLERİ
S303.06.03
OHU502SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR
S303.06.03
OHU503ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI
ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI
S303.06.03
OHU504AYNİ TEMİNATLAR
AYNİ TEMİNATLAR
S303.06.03
OHU505TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR-I
TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR-I
S303.06.03
OHU506İSİMSİZ SÖZLEŞMELER
İSİMSİZ SÖZLEŞMELER
S303.06.03
OHU507ANONİM ORTAKLIKLARDA BAĞIMSIZ DENETİM
ANONİM ORTAKLIKLARDA BAĞIMSIZ DENETİM
S303.06.03
OHU508TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR-II
TİCARET HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR-II
S303.06.03
OHU509ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERME HALLERİ
ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERME HALLERİ
S303.06.03
OHU510HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
S303.06.03
OHU511İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ
İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ
S303.06.03
OHU512HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
S303.06.03
OHU513İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR
İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR
S303.06.03
OHU514BORÇLAR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
BORÇLAR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
S303.06.03
OHU515AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
S303.06.03
OHU516FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
S303.06.03
OHU517ROMA HUKUKUNDAN TÜRK HUKUKUNA SÖZLEŞMELER SİSTEMİ
ROMA HUKUKUNDAN TÜRK HUKUKUNA SÖZLEŞMELER SİSTEMİ
S303.06.03Roma hukuku sözleşmeler sistemi ve sözleşme tipleri incelenmekte, Türk hukuku sözleşmeler sistemi ve sözleşme tipleri ile kıyaslanmakta, benzer ve farklı yönler tespit edilmektedir.
OHU518REKLAM HUKUKU
REKLAM HUKUKU
S303.06.03
OHU519ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİPLİĞİ HAKLARI
ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİPLİĞİ HAKLARI
S303.06.03
OHU520TIP HUKUKU
TIP HUKUKU
S303.06.03
OHU521HUKUK DAVALARINDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HUKUK DAVALARINDA DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S303.06.03
OHU522LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU-II
LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU-II
S303.06.03
OHU523ÜÇ KÖŞELİ BORÇ İLİŞKİLERİ
ÜÇ KÖŞELİ BORÇ İLİŞKİLERİ
S303.06.03
OHU524SERMAYE PİYASASI VE BORSA HUKUKU
SERMAYE PİYASASI VE BORSA HUKUKU
S303.06.03
OHU525AİLE HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
AİLE HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER
S303.06.03
OHU526ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU
S303.06.03
OHU527FUTURİST HUKUK
FUTURİST HUKUK
S303.06.03
OHU528KOOPERATİF HUKUKU
KOOPERATİF HUKUKU
S303.06.03
OHU529SÖZLEŞMELER HUKUKU
SÖZLEŞMELER HUKUKU
S303.06.03Çeşitli sözleşme tipleri ve sözleşmeler hukukunda özellik arz eden, uygulamada tartışmalı noktalar
OHU530ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK HAKLARI
ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIK HAKLARI
S303.06.03
OHU531MALPRAKTİS HUKUKU
MALPRAKTİS HUKUKU
S303.06.03
OHU532ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI
ROMA HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KAZANILMASI
S303.06.03
OHU533KONKORDATONUN GÜNCEL SORUNLARI
KONKORDATONUN GÜNCEL SORUNLARI
S303.06.03
OHU534ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
S303.06.03
OHU535MARKA HUKUKU
MARKA HUKUKU
S303.06.03
OHU536ANONİM ŞİRKETTE TEMSİL YETKİSİ VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ
ANONİM ŞİRKETTE TEMSİL YETKİSİ VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ
S303.06.03
OHU537ÇEK HUKUKU
ÇEK HUKUKU
S303.06.03
OHU539HAKSIZ REKABET HUKUKU
HAKSIZ REKABET HUKUKU
S303.06.03
OHU541ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU
ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU
S303.06.03
OHU543ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL
S303.06.03
OHU545ŞİRKETLERDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME)
ŞİRKETLERDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME)
S303.06.03
OHU547ŞİRKETLER HUKUKUNDA İBRA
ŞİRKETLER HUKUKUNDA İBRA
S303.06.03
OHU549LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU-I
LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKU-I
S303.06.03
OHU551TİCARİ ARABULUCULUK
TİCARİ ARABULUCULUK
S303.06.03
OHU553İŞ HUKUKUNDA YARGI KARARLARI
JUDICIAL DECISIONS IN LABOR LAW
S303.06.03
OHU557TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
CASE FOR CANCELLATION OF SAVINGS
S303.06.03
OHU559TÜRK VE AVRUPA BİRLİĞİNDE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUNLAR
LEGAL PROBLEMS ARISING FROM CREDIT CARDS IN TURKEY AND THE EUROPEAN UNION
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-5YÜKSEK LİSANS TEZİ - I
MASTER'S THESIS - I
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.A thesis study is a learning process that includes the following items: (1) the stage of review, data collection and processing, and the justification of the thesis topic, which can be described as defining the topic of interest and adapting to the topic. This process involves the definition of the intent, the limitations, the problem (s) to be solved or the development (s) expected to be achieved. (2) the stage of planning in which the learned information of the student shows what he or she is interested in in relation to the general purpose of the thesis. This phase includes the presentation of the theoretical framework that appears to be relevant to the thesis topic as a result of the literature review, the procedures for linking the data collection and the theory with the topic of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and application of the thesis. (3) the application stage in which the development of the thesis is continued considering the consideration of the planning and development processes, (4) the evaluation stage including thinking and conclusion, (5) the stage of publication in which the thesis is written, corrected, presented and defended.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE500-6YÜKSEK LİSANS TEZİ - II
MASTER'S THESIS 2
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşaması.Thesis work is learning process that includes the these items: (1) identifying the topic of interest and examination phase, which can be described as getting used to the subject, data collecting and processing, justification of the thesis. topic. This process includes the purpose, defining limitations, problems to be solved and improvements expected to be achieved. (2) The planning stage, in which what the collected information shows and what this information is related to in line with the general purposes of the thesis is taken into account. This process includes the presentation of the theoretical framework, which is found to be related to the thesis subject as a result of the literature review, the procedures for data collection and linking the theory to the subject of the thesis, and the methods and techniques to be used for the proper development and implementation of the thesis. (3) the implementation phase, that development tasks are carried out in accordance with plan and development process is evaluated and monitored, (4) evaluation phase, which includes thinking and drawing conclusions, (5) publication phase that the thesis is written, corrected, presented and defended.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.