English

FACULTY OF ART & SCIENCES-PSYCHOLOGY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ART & SCIENCES-PSYCHOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MAT155MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Kümeler, küme işlemleri, sayı kümeleri, rasyonel sayıların ondalık gösterimi, devirli ondalık sayılar, sayı sistemleri, taban aritmetiği, mutlak değer, aralıklar, üslü ve köklü sayılar, I. ve II. derece denklemler ve çözümleri, I. ve II. derece eşitsizlikler ve çözümleri, oran ve orantı, yüzde hesapları, koordinat düzlemi, bağıntılar, fonksiyonlar ve özellikleri, bazı özel fonksiyonlar ve bileşke fonksiyonu, ters fonksiyon, doğru denklemi ve parabol, lineer denklem sistemleri ve çözümleri, limit ve süreklilik, türev ve türevin uygulamaları.Sets and set operations,number sets, decimal representation of rational numbers,repeating decimal expansion , number systems, modular arithmetic, absolute value and intervales, exponents and roots ,first and second ordered equations and solutions , first and second ordered inequalities and solutions , ratio and proportion,percent of the accounts , coordinate system,relations,functions and properties , some special functions and the composition function, inverse function , equation of line and parabola , systems of linear equations and solutions , limits, continuity and properties ,derivative and properties , applications of the derivative .
PSI117PSİKOLOJİYE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY-I
Z303.06.03Psikoloji biliminin tanımı, kapsamı ve alt alanları; kullanılan araştırma yöntemleri; sinir sistemi, beyin ve davranış ilişkisi, duyum ve algı mekanizmaları, bilinç durumları; öğrenme ve bellek konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.includes basic physiological and neurobiological foundations of behavior, sensation, perception and illusions.
PSI119SOSYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
Z303.06.03Sosyolojinin konusu, temel kavramları, alanı, doğuşu, sosyolojik düşüncenin öncü isimleri, tarihi, araştırma yöntem ve teknikleri, sosyoloji teorileri, ilgili bilimleri ve sosyolojinin temel problemlerini bilir.The course includes the basic concepts of sociology, its field and frame, the masters of the sociological thought, its history, its research methods and techniques, its theories and basic problems.
PSI123MANTIK
LOGIC
Z202.05.02Akıl yürütme, doğru çıkarım ve formel düşünme becerilerini kazandırmak için mantığın temel ilke ve uygulamalarını aktarır ve bu amaçla dil, yargı, çıkarım, argüman konularında temel bilgileri serimler.teaches the abilities of reasonning, the correct deduction, the formal thinking, judgement and argumentation and adapts the basic principles of correct reasoning to psychology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
PSI112FİZYOLOJİ
PHYSIOLOGY
Z303.04.03Hücrelerin yapısı, nöron, aksiyon potansiyeli, merkezi sinir sistemi, beynin fizyolojisi ve nöroanatomisi, çeşitli beyin hasarları ve davranış ilişkisini, endokrin sistemini öğretir.structure of cells, neuron, action potential, central nervous system, physiology and neuroanatomy of the brain, behavior relationship with various brain injuries, endocrine system.
PSI116ALGI PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF PERCEPTION
Z303.05.03Duyum-Algı ilişkisi, duyum, duyu çeşitleri ve duyu organları, duyusal anomaliler, algı ve algı çeşitleri, algısal kusur ve yanılmalar, derinlik, müzik ve dili içerir.includes psycho-physics experiments, sensation, sensation types and sense organs, sensory anomalies, varieties of perception and perception, perceptual defect and error, depth, music and language detection.
PSI118PSİKOLOJİYE GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY-II
Z303.06.03Psikolojinin zeka ve zeka ölçümü, insan gelişimi, motivasyon, stres ve sağlık, kişiliği anlama, psikolojik bozuklular ve tedavileri ile sosyal psikoloji konularını kapsar.This course includes memory, cognition, motivation, emotion, theory of development, personality and theory of personality, abnormal psychology, psychotherapies and social psychology
PSI120FELSEFEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
Z303.03.03Felsefe tarihindeki temel akım ve fikirler, çağdaş fikirlerle felsefi akımları tarihsel bütünlüğü içinde tartışır, psikoloji formasyonuna katkı sağlayacak bir felsefi zemini sağlar.teaching philosophical schools and thoughts in western philosophy in order to provide students a firm philosophical basis for new and fresh ideas in psychology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI221ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Doğa bilim bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, problemin formülasyonu, hipotez, fiziksel dünyamız, değişkenler, sınıflandırma, ölçme, ölçmenin sağladıkları, standardizasyon, standardizasyon işlemi, güvenilirlik, ölçümlerin standart hatası, geçerlik konularını içerir.includes nature, science, scientific methodolody, scientific problem formulation, hypothesis, our physical world, the use of factors and variables in a scintific problem.
PSI223KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO CLINICAL PSYCHOLOGY
Z303.04.03Klinik Psikolojinin insanlık serüvenindeki yeri, mesleki pratik ve dayandığı etik kurallar, psikolojik değerlendirme, vaka formülasyonu oluşturma ve psikoterapi kuramları aktarılacaktır.includes dynamic psychiatry and foundation of psychoanalysis-psychoanalytic psychotherapies, introduction to explanation and treatment methods of neurosis and character pathology
PSI227SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCIAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Ders kapsamında sosyal psikolojinin tarihçesi, tanımı ve ilgilendiği temel konular, kullandığı araştırma yöntemleri, sosyal inançlar, tutumlar, sosyal etki, yardım etme ve saldırganlık konularına yer verilecektir.This course includes general topics, terms, concepts and theories of social psychology
PSI229GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-I
Z303.04.03Yaşam boyu gelişim bakış açısı ile gelişim psikolojisi alanının içerdiği temel kavramlar, araştırma yöntemleri, davranışın gelişimini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar ve son olarak da doğum öncesi gelişimden ergenliğe kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi aktarılmaktadır. Gelişim psikolojisi alanındaki güncel araştırmaların öğrenciler tarafından okunması ve sınıf ortamında sunulması da dersin içeriğinde yer almaktadır.Contents of the course are; Basic concepts of life-span development perspective and the field of developmental psychology, research methods in specific developmental psychology, theoretical approaches to explaining the development of behavior and the key features of lifespan development approach and each development period from childhood to adulthood with physical, cognitive and socioemotinal changes. It is intended to be read by students on current research in the field of development psychology.
PSI231İSTATİSTİK
STATISTICS
Z303.05.03İstatistik kavramı, istatistiğin tarihçesi, değişken türleri, merkezi değerlerin hesaplaması, standart sapma, standart hata ve varyans kavramları, veri grafiklerinin oluşturulması, korelasyon kavramı ve katsayısının hesaplanması, hipotez türleri, normal dağılım, çıkarsamalı istatistik, ortalamalar arası farkların test edilmesi (t-test ve varyans analizi)Basic analysis, hypothesis tests, variance analysis, F distribution, one factor random model, two factor random designs, 3 factor random designs, block designs, mixed designs, computer applications
PSI233ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF LEARNING
Z303.06.03Bu dersin içeriğini; tarihsel açıdan psikoloji akımlarına ve öğrenme kuramlarına genel bakış, öğrenme ilkeleri, klasik ve edimsel koşullanma, bilişsel öğrenme kuramları, sosyal öğrenme, geştalt ve insancıl öğrenme yaklaşımlarını kapsamaktadır.Historical orientation, behavioraul theorists and their theories, application principles of Cognitive Behavioral Psychotherapy
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI222UYGULAMALI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
APPLIED RESEARCH METHODS
Z303.05.03Bilimsel Psikolojinin Temelleri; Gözlem ve Vaka Çalışmaları; Korelatif Araştırmalar; Deneysel Araştırmalar; Araştırma Planlama; Veri Toplama ve Analizi; Araştırma Raporu Okuma ve YazmaThis course includes sampling, the sampling techniques, data collections, experimental research techniques, validity, reliability, analysis, report.
PSI224KLİNİK PSİKOLOJİ
CLINICAL PSYCHOLOGY
Z303.06.03Psikoterapi türleri: Psikanalitik Terapi, Bilişsel Terapi, Mistik Terapi ve Çocuk Terapisi konuları. Ayrıca, Adli Psikoloji, Sağlık Psikolojisi ve Psikofarmokoloji konusunda içerikler.This course includes psychoanalysis, unconscious, dreams, drives, infantile sexuality, development of ego, narcissism, oidipus complex, symptom development, case examples
PSI226ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Endüstri Psikolojisi uygulamaları, çalışan psikolojisi, performans değerlendirilmesi, motivasyon ve iş tatmini, örgütsel davranış, liderlik ve yönetim gibi konular inceleme alanındadır.I/O Psychology practices; employee psychology; performance appriasal; motivation and job satisfaction; organizational behavior; leadership and management
PSI230GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-II
Z303.05.03Ders, ergenlik döneminden itibaren, beliren yetişkinlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlikteki, bilişsel, fiziksel ve sosyoduygusal gelişimi içermektedir. Ayrıca gelişim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri de dersin kapsamındadır.physical, cognitive social and emotional changes in emerging adulthood, early adulthood, adulthood and late adulthood. In addition, the research methods used in developmental psychology, death and mourning process is also within the scope of the course.
PSI232UYGULAMALI İSTATİSTİK
APPLIED STATISTICS
Z303.05.03Ders kapsamında SPSS programı kullanılarak veri girişi, veri düzenlemesi, betimleyici istatistikler, korelasyon, regresyon ve fark testleri konularına yer verilecektir.Within the scope of the course, data entry, data editing, descriptive statistics, correlation, regression and difference tests will be covered using the SPSS program.
PSI234BİLİŞSEL PSİKOLOJİ
COGNITIVE PSYCHOLOGY
Z303.04.03Ders kapsamında bilişsel psikolojinin tanımı, tarihçesi, bilişsel psikolojide araştırma yöntemleri, beynin anatomisi ve mekanizmaları, görsel algı, dikkat süreçleri ve bilinçlilik, bellek ölçümü ve modelleri ile bellek süreçleri öğretilir.In this course, the definition of cognitive psychology, history, research methods in cognitive psychology, brain anatomy and mechanisms, visual perception, attention processes and consciousness, memory measurement and models and memory processes are taught.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI321MOTİVASYON VE HEYECAN
MOTIVATION AND EMOTION
Z303.04.03Motivasyonun tanımı, motivasyon ile ilgili kuramlar, içgüdü, dürtü, ihtiyaçlar, motivasyon ve algı, yükleme kuramı, sosyal motivasyon, duygular, duygu kuramlarının tanımlanmsını içererir.includes definition of motivation, theories of motivation, instincts, impulses, needs, motivation and perception, attribution theory, social motivation, emotions, theories of emotions.
PSI323KİŞİLİK KURAMLARI-I
PERSONALITY THEORIES-I
Z303.05.03Kisilik kuramları hakkında ayrıntılı ve karşılaştırmalı bilgi. Kişilik kuramlarının ait olduğu tarihsel dönemlerle ilişkisi.includes detailed and comparative information about theories of personality, the relations between personality theories and their historical periods.
PSI339PSİKOPATOLOJİ-I
PSYCHOPATHOLOGY-I
Z303.05.03Ruhsal bozukluklar, ruh sağlığı alanında patolojiyle ilişkili kavramlar ve tanımları, klinik görüşme ve öykü alma konularını içerir.This course includes mental disorders, the terms, definitions and concepts of psychopathology, psychiatric interview, mental examination
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OFE303PSİKOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLER
PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
S303.04.03Farklı disiplinlerden psikoloji destekli yapılmış çalışmaların değerlendirilmesiEvaluating researches and studies related with Psychology in other disciplines of social sciences.
PSI309GRUP DİNAMİKLERİ
GROUP DYNAMICS
S303.04.03Bu ders grup, grup süreci, grup teorileri ve grup kimliği konularını içerir.This course includes groups, group process, group theories and group identity
PSI345ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE PSİKOPATOLOJİSİ
CHILD MENTAL HEALTH AND PSYCHOPATHOLOGY
S303.04.031) Normal Çocuk Gelişimi 2) Çocukluk Döneminde Görülen Ruhsal Psikopatolojiler 3) Aile ve çocuğu psikopatolojik durumlarda doğru yönlendirme yetisinin kazanılması1) Normal childhood development 2) Psychopathologies in childhood. 3) Accomplishment of right guidance for family and child in psychopathological situations.
PSI355ADLİ PSİKOLOJİ
FORENSIC PSYCHOLOGY
S303.04.03Kriminoloji viktimoloji cezai ehliyet, çocuk hakları, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, suç ve şiddet, kriminal profilleme gibi adli psikolojinin ilgilendiği konular hakkında konularda bilgi sahibi olmak.Criminology victimology of criminal responsibility, child rights, child abuse and neglect, domestic violence, crime and violence, criminal profiling, forensic psychology, such as issues of interest to have information about the issues.
PSI359PSİKOPOLİTİK ANALİZ
PSYCHOPOLITICAL ANALYSIS
S303.04.03Bilim, Psikoloji, Siyaset ve Terapotik YöntemlerScience, Psychology, Politics and Therapeutic Methods
SOS334TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
SOCIAL STRUCTIFICATION
F202.04.02Toplumsal tabakalaşma teorileri, ideolojiler ve sınıf kavramları.Theories of social stratification, ideologies and class definitions.
TAR499TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK HAREKETLER
TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK HAREKETLER
F202.04.02Türkiye ve dünyada demokrasinin gelişimi. Türk demokrasinin tarihsel gelişme süreci. 19. yüzyıl başlarından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar dönemde demokrasi alanındaki başlıca gelişmeler.Historical development process of Turkish democracy. Major developments in democracy from the early 19th century to the second half of the 20th century.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI324KİŞİLİK KURAMLARI-II
PERSONALITY THEORIES-II
Z303.05.03Kişilik bozuklukları ve kişilik kuramlarıincludes personality disorders and personality theories
PSI344PSİKOPATOLOJİ-II
PSYCHOPATHOLOGY-II
Z303.06.03Ruhsal bozukluklar, ruh sağlığı alanında patolojiyle ilişkili kavramlar ve tanımları, klinik görüşme ve öykü alma konularını içerirUnit includes eating disorders, dissociative disorder, somatoform disorders, addiction (alcohol and drug) disorders, sexual dysfunctions, cognitive disorders, personality disorders, mental disorders incepting in childhood
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OFE302DİL VE TOPLUM
LANGUAGE AND SOCIETY
S303.04.03Toplumda olan değişikliklerin dile yansımasını örneklerle açıklar. Türkçe'nin doğru, güzel kullanımını dönem dönem metinlerle belgeler.How changes within the society are reflected in the language will explained examples from Turkish will be given. The changes in the society as well as in technology advances bring the necessity of forming new words.
PSI334SPOR PSİKOLOJİSİ
SPORT PSYCHOLOGY    
S303.04.03Spor Psikolojisi kapsamında çeşitli yaklaşımlar temelinde yürütülen araştırmalar ve uygulamalı vaka çalışmaları.Under the scope of Sport Psychology, conducting research and applied case-studies.
PSI336OYUN TERAPİSİ VE TEKNİKLERİ
PLAY THERAPY AND TECHNIQUES
S303.04.03Oyun terapisi uygulamasının esasları Başlıca kuramsal yaklaşımlar Psikodinamik modeller Hümanistik modeller Sistemik modeller Gelişmekte olan modellerFundamentals of gaming therapy Principal theoretical approaches Psychodynamic models Humanistic models Systemic models Developing models
PSI342ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
S303.04.03Örgüt performansını etkileyen birey ve grup davranışları; örgüt teorileri; liderlik; örgüt kültürü.İndividual and group based behaviors affecting organizational performance; organizational theories; leadership; organizational culture.
PSI356BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY
S303.04.03BDT temel kavramları ve klinik metodlarbasic concepts and clinical methods of cognitive behavioral therapy
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI435GÖRÜŞME TEKNİKLERİ-I
INTERVIEW TECHNIQUES-I
Z303.05.03Klinik ortamlarda yürütülen görüşmelere ilişkin ilkelerin, becerilerin ve etik yönlerin tanıtılması. Sağlıklı bir değerlendirme görüşmesi için aktif dinleme, dikkat, davranışı değerlendirme, kişisel öykü alma, empatik davranıma ve rapor yazma becerilerinin klinik vaka çalışmaları aracılığıyla geliştirilmesi.includes Therapeutic Conditions - Therapeutic Skills - The conditions of therapeutic relationships with each other - Regulation of Counseling Environment - Starting and termination of psychological counseling - Different areas of the psychological interview.
PSI465PSİKOLOJİ TARİHİ
HISTORY OF PSYCHOLOGY
Z303.05.03Antik Yunan'dan başlayarak Psykhe kavramının geçirdiği aşamaları, bu aşamalardaki düşünürlerin temel savlarını, modern bilimsel dönemdeki kuram ve kuramcıları, düşünce tarihi akışı içinde anlatır.It tells the stages of the concept of Psyche starting from Ancient Greece, the main arguments of the thinkers in these stages, the theories and theorists in the modern scientific period, in the course of the history of thought.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OFE401KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
COMPARATIVE LITERATURE
S303.04.03Dünya edebiyatından aynı veya farklı konuda yazılmış eserler ele alınır ve incelenir. Metinler, onları oluşturan olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, anlatıcı ve bakış acısı gibi unsurlardan hareketle yorumlanır.Analize and discuss different literatures and their interrelations. Comparative literature and literary translation. Comparative literature and literary movement.
PSI443AİLE TERAPİLERİ
FAMILY THERAPY
S303.04.03Yaygın biçimde sosyoloji alanında ele alınan aile, 1950’lerden itibaren psikolojinin de çalıştığı bir başlığa dönüşmüştür. Temel odağı bireyi anlamak olan psikoloji, bu amacı daha iyi gerçekleştirebilmek için aileyi ele alması gerektiğini kavramış ve hızla bu alana yönelmiştir. Aile psikolojisi alanı, yarım yüzyılı aşan geçmişiyle, bireyde gözlenen tüm olguların aile etmeni ile ilişkisini araştırmaktadır. Bu güne değin gerçekleştirilen çalışmalar önleyici ve iyileştirici yönde uygulama alanını beslemektedir. Bu çalışmalar üstünde yapılanan aile terapileri de yine klinik çalışmanın önde gelen etkin araçları arasında yer almaktadır.This course includes track the movements of the life cycle of family dimension, studying the relations between family and stress with theretical models, dealing the retlations between family communication and psychopatholgy
PSI445ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI
CHİLD ABUSE AND NEGLECT
S303.04.03İhmal ve istismarın ne olduğu, türlerinin ve etkilerinin neler olduğu ve bu konuda neler yapılabileceği dersin içeriğini oluşturur.Child abuse and neglect, kinds of abuse and neglect, their effects on child and what can be done in such issues are the contents of the course.
PSI447ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ-I
CHILD PSYCHOPATHOLOGY-I
S303.04.03Çocuklarda görülen ruhsal rahatsızlıklar, nedenleri, klinik görünümleri ve tedavisi. Ayrıca çocuklara uygulanan psikoterapi yaklaşım ve yöntemleri.Mental disorders, causes, clinical manifestations and treatment seen in children. Also psychotherapy approaches and methods applied to children.
PSI449PSİKOLOJİK TESTLER-I
PSYCHOLOGICAL TESTS
S303.04.03Psikolojik test türleri, standardizasyon, geçerlilik, güvenilirlik, etik ilkeler, uygulama ve değerlendirme bilgileri.Types of psychological testing, standardization, validity, reliability, ethical principles, application and evaluation information.
PSI457BİLİŞSEL PSİKOLOJİDE VAKA ANALİZİ
CASE ANALYSIS IN COGNITIVE PSYCHOLOGY
S303.04.03Temel ruhsal teoriler Klinik olgu formulasyonlarıBasic psychological theories Clinical case formulations
PSI467TEMEL PSİKOFARMAKOLOJİ
BASIC PSYCOPHARMACOLOGY
S303.04.03İlaç kullanımının temel ilkeleri, Duygudurum Bozuklukları, Psikotik Bozukluklar, Anksiyete Bozuklukları, Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları, Bağımlılık, Demans vs. tedavisinde ilaç kullanımıBasic principles of drug use, Mood Disorders, Psychotic Disorders, Anxiety Disorders, Childhood Mental Disorders, Addiction, Dementia etc. drug use in treatment
PSI469KİŞİLİK BOZUKLUKLARINDA VAKA İNCELEMESİ
CASE STUDY IN PERSONALITY DISORDERS
S303.04.03Kişilik kuramları hakkında ayrıntılı ve karşılaştırmalı bilgi. Kişilik kuramlarının ait olduğu tarihsel dönemlerle ilişkisi.Detailed and comparative information about personality theories. The relationship of personality theories with the historical periods to which they belong.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
PSI462BİTİRME PROJESİ-I
GRADUATION PROJECT-I
Z303.04.03Öğrenciler grup halinde geliştirdikleri araştırma modeli çerçevesinde ölçmek istedikleri değişkenlere uygun ölçekler kullanarak veri toplama, verilerin analizi, bulguların yorumlanması ve değerlendirmesi süreçlerini içeren bir bitirme projesi yazmaktadır.Students write a graduation project that includes data collection, data analysis, interpretation and evaluation of findings, using scales appropriate for the variables they want to measure within the framework of the research model they developed as a group.
PSI464PSİKOLOJİDE ETİK İLKELER
ETHICAL PRINCIPLES IN PSYCHOLOGY
Z303.04.03Etik nedir, ülkemizde kullanılan etik kurallar nelerdir, değer nedir değer sistemleri nelerdir hakkında bilgi verilir.What is ethics, what are the ethical rules used in our country, what are the values, what are the value systems.
PSI466GÖRÜŞME TEKNİKLERİ-II
INTERVIEW TECHNIQUES-II
Z303.04.03Psikolojik danışmanın yeterlilikleri Psikolojik danışma basamakları Psikolojik danışmada amaç oluşturma ve süreç planlama Psikolojik danışmada strateji belirleme ve müdahale seçme Müdahale türleri Terapi kuram ve yaklaşımlarıCounselor's competencies Counseling steps Psychological counseling purpose setting and process planning Strategies and intervention selection in psychological counseling Intervention types Therapy theories and approaches
OFE402EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
ECONOMIC SOCIOLOGY
S303.04.03Toplum ve ekonomi ilişkileriRelations with society and the economy
PSI412BAĞIMLILIK
DEPENDENCE
S303.04.03Bağımlılık, bağımlılık döngüsü, bağımlılık yapıcı maddeler, önleme ve müdahale programları hakkında bilgi verilir.Programs will be informed about addiction, dependency cycle, addictive substances, prevention and intervention
PSI420PSİKOLOJİK TESTLER-II
PSYCHOLOGICAL TEST-II
S223.04.04Çocuk ve Yetişkin Zeka Testleri, Çocuk ve Yetişkin Kişilik Testleri, Objektif ve Projektif Testler, İlgi ve Tutum Testleri, Psikolojik Testlerin Denetimi ve Etik Kuralları.Types of psychological testing, standardization, validity, reliability, ethical principles, application and evaluation information.
PSI432ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ-II
CHILD PSYCHOPATHOLOGY-II
S303.04.03Çocuk ruh sağlığı bozuklukları nın ve bu bozukluklar karşısında çocukla ve ailesiyle yapılacak çalışmaların ayrıntıları Psikoterapotik yaklaşımların çocuk psikopatolojilerindeki uygulamaları. Child mental health disorders Details of works to be done with children and their families in the face of these disorders Applications in child psychopathology of psychotherapeutic approachesChild mental health disorders Details of works to be done with children and their families in the face of these disorders Applications in child psychopathology of psychotherapeutic approaches
PSI446PSİKOTERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR
PSYCHOTHERAPATIC APPROACHES
S303.04.03Bu derste belli başlı psikoterapi yaklaşımları öğrencilere anlatılacaktır. Farklı yaklaşımların benzerlikleri ve farklılıklarını karşılaştırarak kritik bir çerçeve oluşturulacaktır.Development of psychotherapeutic approaches; different psychotherapeutic approaches which conceptualize people and psychopathology; similarities and differences of various psychotherapeutic approaches
PSI456PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİDE VAKA ANALİZİ
CASE STUDY IN PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY
S303.04.03Klasik Psikanaliz hakkında bilgi, Psikodinamik psikoterapiler hakkında bilgi, Freud sonrası kuramcıların kuramlarının incelenmesi ve vaka sunumlarının gerçekleştirilmesi.Information about Classical Psychoanalysis, Information about Psychodynamic psychotherapies, Examining theories of post-Freud theorists and making case presentations.
PSI472POLİTİK DÜŞÜNCE VE POLİTİK PSİKOLOJİ
POLITICAL THOUGHT AND POLITICAL PSYCHOLOGY
S303.04.03Politik düşünce ve politik psikolojinin temel kavramları, kavram ilişkileri psikoloji tarihi ile bağlantılandırılır. Politik psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma alan ve yöntemleri, kişilik ve siyaset ilişkileri, çatışma ve terör gibi problem alanlarının psikodinamikleri ve dünyada güncel siyasi sorunların psikolojik analizlerine yer verilmektedir.The basic concepts of Political Psychology, concept relations are connected with the history of psychology. The historical development of political psychology, research areas and methods, personality and politics relations, psychodynamics of problem areas such as conflict and terrorism, and psychological analyzes of current political problems in the world are included.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.