English

FACULTY OF ART & SCIENCES-PSYCHOLOGY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ART & SCIENCES-PSYCHOLOGY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
MAT155MATEMATİK
MATHEMATICS
Z202.03.02Kümeler, küme işlemleri, sayı kümeleri, rasyonel sayıların ondalık gösterimi, devirli ondalık sayılar, sayı sistemleri, taban aritmetiği, mutlak değer, aralıklar, üslü ve köklü sayılar, I. ve II. derece denklemler ve çözümleri, I. ve II. derece eşitsizlikler ve çözümleri, oran ve orantı, yüzde hesapları, koordinat düzlemi, bağıntılar, fonksiyonlar ve özellikleri, bazı özel fonksiyonlar ve bileşke fonksiyonu, ters fonksiyon, doğru denklemi ve parabol, lineer denklem sistemleri ve çözümleri, limit ve süreklilik, türev ve türevin uygulamaları.Sets and set operations,number sets, decimal representation of rational numbers,repeating decimal expansion , number systems, modular arithmetic, absolute value and intervales, exponents and roots ,first and second ordered equations and solutions , first and second ordered inequalities and solutions , ratio and proportion,percent of the accounts , coordinate system,relations,functions and properties , some special functions and the composition function, inverse function , equation of line and parabola , systems of linear equations and solutions , limits, continuity and properties ,derivative and properties , applications of the derivative .
PSI117PSİKOLOJİYE GİRİŞ-I
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY-I
Z303.06.03Psikoloji biliminin tanımı, kapsamı ve alt alanları; kullanılan araştırma yöntemleri; sinir sistemi, beyin ve davranış ilişkisi, duyum ve algı mekanizmaları, bilinç durumları; öğrenme ve bellek konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.includes basic physiological and neurobiological foundations of behavior, sensation, perception and illusions.
PSI119SOSYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
Z303.06.03Sosyolojinin konusu, temel kavramları, alanı, doğuşu, sosyolojik düşüncenin öncü isimleri, tarihi, araştırma yöntem ve teknikleri, sosyoloji teorileri, ilgili bilimleri ve sosyolojinin temel problemlerini bilir.The course includes the basic concepts of sociology, its field and frame, the masters of the sociological thought, its history, its research methods and techniques, its theories and basic problems.
PSI123MANTIK
LOGIC
Z202.05.02Akıl yürütme, doğru çıkarım ve formel düşünme becerilerini kazandırmak için mantığın temel ilke ve uygulamalarını aktarır ve bu amaçla dil, yargı, çıkarım, argüman konularında temel bilgileri serimler.teaches the abilities of reasonning, the correct deduction, the formal thinking, judgement and argumentation and adapts the basic principles of correct reasoning to psychology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
PSI112FİZYOLOJİ
PHYSIOLOGY
Z303.04.03Hücrelerin yapısı, nöron, aksiyon potansiyeli, merkezi sinir sistemi, beynin fizyolojisi ve nöroanatomisi, çeşitli beyin hasarları ve davranış ilişkisini, endokrin sistemini öğretir.structure of cells, neuron, action potential, central nervous system, physiology and neuroanatomy of the brain, behavior relationship with various brain injuries, endocrine system.
PSI116ALGI PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF PERCEPTION
Z303.05.03Duyum-Algı ilişkisi, duyum, duyu çeşitleri ve duyu organları, duyusal anomaliler, algı ve algı çeşitleri, algısal kusur ve yanılmalar, derinlik, müzik ve dili içerir.includes psycho-physics experiments, sensation, sensation types and sense organs, sensory anomalies, varieties of perception and perception, perceptual defect and error, depth, music and language detection.
PSI118PSİKOLOJİYE GİRİŞ-II
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY-II
Z303.06.03Psikolojinin zeka ve zeka ölçümü, insan gelişimi, motivasyon, stres ve sağlık, kişiliği anlama, psikolojik bozuklular ve tedavileri ile sosyal psikoloji konularını kapsar.This course includes memory, cognition, motivation, emotion, theory of development, personality and theory of personality, abnormal psychology, psychotherapies and social psychology
PSI120FELSEFEYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
Z303.03.03Felsefe tarihindeki temel akım ve fikirler, çağdaş fikirlerle felsefi akımları tarihsel bütünlüğü içinde tartışır, psikoloji formasyonuna katkı sağlayacak bir felsefi zemini sağlar.teaching philosophical schools and thoughts in western philosophy in order to provide students a firm philosophical basis for new and fresh ideas in psychology.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI221ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
RESEARCH METHODS
Z303.06.03Doğa bilim bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, problemin formülasyonu, hipotez, fiziksel dünyamız, değişkenler, sınıflandırma, ölçme, ölçmenin sağladıkları, standardizasyon, standardizasyon işlemi, güvenilirlik, ölçümlerin standart hatası, geçerlik konularını içerir.includes nature, science, scientific methodolody, scientific problem formulation, hypothesis, our physical world, the use of factors and variables in a scintific problem.
PSI223KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO CLINICAL PSYCHOLOGY
Z303.04.03Klinik Psikolojinin insanlık serüvenindeki yeri, mesleki pratik ve dayandığı etik kurallar, psikolojik değerlendirme, vaka formülasyonu oluşturma ve psikoterapi kuramları aktarılacaktır.includes dynamic psychiatry and foundation of psychoanalysis-psychoanalytic psychotherapies, introduction to explanation and treatment methods of neurosis and character pathology
PSI227SOSYAL PSİKOLOJİ
SOCIAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Sosyal psikolojinin genel başlıklarını, terim ve kavramlarını, bilimsel açıklamalara ve kuramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.This course includes general topics, terms, concepts and theories of social psychology
PSI229GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-I
Z303.04.03Yaşam boyu gelişim bakış açısı ile gelişim psikolojisi alanının içerdiği temel kavramlar, araştırma yöntemleri, davranışın gelişimini açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar ve son olarak da doğum öncesi gelişimden ergenliğe kadar olan sürede her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal değişmeler ve özellikler hakkında temel bilgi aktarılmaktadır. Gelişim psikolojisi alanındaki güncel araştırmaların öğrenciler tarafından okunması ve sınıf ortamında sunulması da dersin içeriğinde yer almaktadır.Contents of the course are; Basic concepts of life-span development perspective and the field of developmental psychology, research methods in specific developmental psychology, theoretical approaches to explaining the development of behavior and the key features of lifespan development approach and each development period from childhood to adulthood with physical, cognitive and socioemotinal changes. It is intended to be read by students on current research in the field of development psychology.
PSI231İSTATİSTİK
STATISTICS
Z303.05.03Temel analizler, Hipotez testleri, Varyans analizine giriş, f dağılımı, kareler toplamı, iki değişkenli seçkisiz gruplar deseni, üç değişkenli seçkisiz gruplar deseni, seçkisiz gruplar desenleri için ortalamalar arası anlamlılık testleri, denek içi desenler (seçkisiz blok desenleri), karışık desenler , bilgisayar uygulamalarıBasic analysis, hypothesis tests, variance analysis, F distribution, one factor random model, two factor random designs, 3 factor random designs, block designs, mixed designs, computer applications
PSI233ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
PSYCHOLOGY OF LEARNING
Z303.06.03tarihsel açıdan psikoloji akımlarına ve davranışçı kuramlarına genel bakış, öğrenme ilkeleri, klasik ve edimsel koşullanma, bilişsel öğrenme kuramları, sosyal öğrenmeHistorical orientation, behavioraul theorists and their theories, application principles of Cognitive Behavioral Psychotherapy
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI222UYGULAMALI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
APPLIED RESEARCH METHODS
Z303.05.03Bilimsel Psikolojinin Temelleri; Gözlem ve Vaka Çalışmaları; Korelatif Araştırmalar; Deneysel Araştırmalar; Araştırma Planlama; Veri Toplama ve Analizi; Araştırma Raporu Okuma ve YazmaThis course includes sampling, the sampling techniques, data collections, experimental research techniques, validity, reliability, analysis, report.
PSI224KLİNİK PSİKOLOJİ
CLINICAL PSYCHOLOGY
Z303.06.03Psikoterapi türleri: Psikanalitik Terapi, Bilişsel Terapi, Mistik Terapi ve Çocuk Terapisi konuları. Ayrıca, Adli Psikoloji, Sağlık Psikolojisi ve Psikofarmokoloji konusunda içerikler.This course includes psychoanalysis, unconscious, dreams, drives, infantile sexuality, development of ego, narcissism, oidipus complex, symptom development, case examples
PSI226ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
Z303.05.03Endüstri Psikolojisi uygulamaları, çalışan psikolojisi, performans değerlendirilmesi, motivasyon ve iş tatmini, örgütsel davranış, liderlik ve yönetim gibi konular inceleme alanındadır.I/O Psychology practices; employee psychology; performance appriasal; motivation and job satisfaction; organizational behavior; leadership and management
PSI230GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY-II
Z303.05.03Ders, ergenlik döneminden itibaren, beliren yetişkinlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlikteki, bilişsel, fiziksel ve sosyoduygusal gelişimi içermektedir. Ayrıca gelişim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri de dersin kapsamındadır.physical, cognitive social and emotional changes in emerging adulthood, early adulthood, adulthood and late adulthood. In addition, the research methods used in developmental psychology, death and mourning process is also within the scope of the course.
PSI232UYGULAMALI İSTATİSTİK
APPLIED STATISTICS
Z303.05.03Dersin içeriği haftalık ders programlarında görülmektedir.It can be seen in Course contents by weeks.
PSI234BİLİŞSEL PSİKOLOJİ
COGNITIVE PSYCHOLOGY
Z303.04.03Ders kapsamında bilişsel psikolojinin tanımı, tarihçesi, bilişsel psikolojide araştırma yöntemleri, beynin anatomisi ve mekanizmaları, görsel algı, dikkat süreçleri ve bilinçlilik, bellek ölçümü ve modelleri ile bellek süreçleri öğretilir.In this course, the definition of cognitive psychology, history, research methods in cognitive psychology, brain anatomy and mechanisms, visual perception, attention processes and consciousness, memory measurement and models and memory processes are taught.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI321MOTİVASYON VE HEYECAN
MOTIVATION AND EMOTION
Z303.04.03Motivasyonun tanımı, motivasyon ile ilgili kuramlar, içgüdü, dürtü, ihtiyaçlar, motivasyon ve algı, yükleme kuramı, sosyal motivasyon, duygular, duygu kuramlarının tanımlanmsını içererir.includes definition of motivation, theories of motivation, instincts, impulses, needs, motivation and perception, attribution theory, social motivation, emotions, theories of emotions.
PSI323KİŞİLİK KURAMLARI-I
PERSONALITY THEORIES-I
Z303.05.03Kisilik kuramları hakkında ayrıntılı ve karşılaştırmalı bilgi. Kişilik kuramlarının ait olduğu tarihsel dönemlerle ilişkisi.includes detailed and comparative information about theories of personality, the relations between personality theories and their historical periods.
PSI339PSİKOPATOLOJİ-I
PSYCHOPATHOLOGY-I
Z303.05.03Ruhsal bozukluklar, ruh sağlığı alanında patolojiyle ilişkili kavramlar ve tanımları, klinik görüşme ve öykü alma konularını içerir.This course includes mental disorders, the terms, definitions and concepts of psychopathology, psychiatric interview, mental examination
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OFE303PSİKOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLER
PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
S303.04.03Farklı disiplinlerden psikoloji destekli yapılmış çalışmaların değerlendirilmesiEvaluating researches and studies related with Psychology in other disciplines of social sciences.
PSI309GRUP DİNAMİKLERİ
GROUP DYNAMICS
S303.04.03Bu ders grup, grup süreci, grup teorileri ve grup kimliği konularını içerir.This course includes groups, group process, group theories and group identity
PSI335İNANÇ SİSTEMLERİ VE DEĞERLER
SYSTEMS AND VALUES
S303.04.03Ahlak ve ahlak eğitimi Değer ve değer eğitimi okulda ve ailede ahlak ve değerler eğitimi değerler eğitiminde öğretim yöntemlerinin kullanılmasımoral education values education moral and values education in schools moral and values education in family using educational methods for moral and values education.
PSI345ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE PSİKOPATOLOJİSİ
CHILD MENTAL HEALTH AND PSYCHOPATHOLOGY
S303.04.031) Normal Çocuk Gelişimi 2) Çocukluk Döneminde Görülen Ruhsal Psikopatolojiler 3) Aile ve çocuğu psikopatolojik durumlarda doğru yönlendirme yetisinin kazanılması1) Normal childhood development 2) Psychopathologies in childhood. 3) Accomplishment of right guidance for family and child in psychopathological situations.
PSI355ADLİ PSİKOLOJİ
FORENSIC PSYCHOLOGY
S303.04.03Kriminoloji viktimoloji cezai ehliyet, çocuk hakları, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, suç ve şiddet, kriminal profilleme gibi adli psikolojinin ilgilendiği konular hakkında konularda bilgi sahibi olmak.Criminology victimology of criminal responsibility, child rights, child abuse and neglect, domestic violence, crime and violence, criminal profiling, forensic psychology, such as issues of interest to have information about the issues.
SOS334TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
SOCIAL STRUCTIFICATION
F202.04.02Toplumsal tabakalaşma teorileri, ideolojiler ve sınıf kavramları.Theories of social stratification, ideologies and class definitions.
TAR499TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK HAREKETLER
TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK HAREKETLER
F202.04.02Türkiye ve dünyada demokrasinin gelişimi. Türk demokrasinin tarihsel gelişme süreci. 19. yüzyıl başlarından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar dönemde demokrasi alanındaki başlıca gelişmeler.Historical development process of Turkish democracy. Major developments in democracy from the early 19th century to the second half of the 20th century.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI324KİŞİLİK KURAMLARI-II
PERSONALITY THEORIES-II
Z303.05.03Kişilik bozuklukları ve kişilik kuramlarıincludes personality disorders and personality theories
PSI344PSİKOPATOLOJİ-II
PSYCHOPATHOLOGY-II
Z303.06.03Ruhsal bozukluklar, ruh sağlığı alanında patolojiyle ilişkili kavramlar ve tanımları, klinik görüşme ve öykü alma konularını içerirUnit includes eating disorders, dissociative disorder, somatoform disorders, addiction (alcohol and drug) disorders, sexual dysfunctions, cognitive disorders, personality disorders, mental disorders incepting in childhood
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
OFE302DİL VE TOPLUM
LANGUAGE AND SOCIETY
S303.04.03Toplumda olan değişikliklerin dile yansımasını örneklerle açıklar. Türkçe'nin doğru, güzel kullanımını dönem dönem metinlerle belgeler.How changes within the society are reflected in the language will explained examples from Turkish will be given. The changes in the society as well as in technology advances bring the necessity of forming new words.
PSI320GRUP DİNAMİKLERİ VE ÇATIŞMA
GROUP DYNAMICS AND CONFLICT
S303.04.03Grup nedir, gruplar nasıl oluşur, grup oluşumu hangi kuramcılar tarafından ele alınmıştır, Grup içi ilişkiler, gruplar arası ilişkiler nasıl gerçekleşmektedir, Grup üyeliği nedir, grup üyeliği bireylere ne sağlar. Çatışmanın ne olduğu, çatışmanın etkin yönetimi ve süreçleri hakkında bilgi verilmesi ve çözüm teknikleri de dersin içeriği kapsamındadır.What is the group how groups are formed, the formation of groups which were discussed by theorists, intra-group relationships, intergroup relationships, What is the group membership, what group membership provides individuals. Conflict what it is, to give information about effective management and conflict resolution techniques and processes are covered by the course.
PSI338DİNİN PSİKOLOJİK YANSIMALARI
PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF RELIGION
S303.04.03Dinin birey ve toplum hayatına yansımaları (gelişim, ahlak, değer vs.)Reflections of religion on individual and community life. (development, morality, value etc.)
PSI342ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
S303.04.03Örgüt performansını etkileyen birey ve grup davranışları; örgüt teorileri; liderlik; örgüt kültürü.İndividual and group based behaviors affecting organizational performance; organizational theories; leadership; organizational culture.
PSI356BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY
S303.04.03BDT temel kavramları ve klinik metodlarbasic concepts and clinical methods of cognitive behavioral therapy
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU413ŞEHİRDE YAŞAM VE EĞİTİM
URBAN LIFE AND EDUCATION
G202.03.02Kent yaşamının insanlar üzerindeki etkileri, kentlilik olgusu, kentleşme, kent yaşamındaki sosyokültürel yapılar.The effects of urban life on people, urbanity, urbanization, sociocultural structures in urban life.
EFU486ASTRONOMİ TARİHİ
ASTRONOMY HISTORY
G202.03.02İlk Çağlarda Astronomi, Eski Yunan ve Roma Döneminde Astronomi, İslam Bilginlerinin Astronomiye Etkisi, Rönesans Döneminde Astronomi, Osmanlıda Astronomi, Yakın Çağda Astronomi, Cumhuriyet Döneminde Astronomi, Türkiye'de Gözlemevlerinin TarihiEarly history, Greek and Roman Astronomy, In the middle ages Astronomy,Astronomy in medieval Islamic world,The contribution of Turkish scientists in the middle ages astronomy,New age astronomy Observational astronomy, Astronomy in Ottomans, Modern astronomy, Astronomy during the period of the Republic of Turkey, History of astronomical observatories in Turkey
EFU487GÜNEŞ SİSTEMİ
SOLAR SYSTEM
G202.03.02Güneş, Güneş Sistemine genel bir bakış, Gezegen yörüngeleri ve Kepler Yasaları, gezegenler, Plüto ve cüce Gezegenler, Neptün ötesi cisimler, Güneş sistemi dışı gezegenler.The Sun, Solar System overview, planet orbitrs, Kepler's Laws, planets, Pluto and dwarf planets, trans-neptunian objects, extrasolar planets.
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02
EFU492ALGORİTMA TASARİMİ VE ÖĞRETİMİ
ALGORITHM DESIGN AND TEACHING
G202.03.02
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GRA238MARKA KİMLİĞİ TASARIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BRAND IDENTİTY DESİGN & SUST
G303.03.03
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
HUK494ÇEVRE HUKUKU
ENVIRONMENTAL LAW
G202.03.02
HUK496HAYVAN HAKLARI HUKUKU
ANIMAL RIGHTS
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02
MTF401EDEBİYAT VE MİMARLIK
LİTERATURE AND ARCHİTECTURE
G202.03.02
MTF403KENT BAHÇECİLİĞİ UYGULAMALARI
URBAN GARDENİNG PRACTİCES
G202.03.02
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSR462DİN, KÜLTÜR VE KALKINMA
RELIGION, CULTURE AND DEVELOPMENT
G303.03.03Dersin içeriği Din ve Kalkınmanın arasında kondisyonel bir ilişkinin olduğunu varsayan hipotezlerin analizlerini yapmaktır.The content of the course is to analyze the different hypothesis arguing that there is a conditional relationship in between religion and development.
RTS201FOTOGRAFİK YORUM
PHOTOGRAPHIC INTERPRETATION
G303.03.03Çağdaş ve geleneksel fotoğraf sanatları hakkında kavramsal çerçeveler etrafında eleştirel bakış açıları dersin içeriğini oluşturur.The course includes critical point of view about modern and traditional photograph arts concepts.
RTS203TELEVİZYONDA HABER SUNUCULUĞU VE DİKSİYON
ANNOUNCING BROADCAST NEWS AND DICTION
G303.03.03Ders, televizyon sunuculuğu alanında hem teorik bilgiyi hem de pratik çalışmayı iç içe işleyerek gelişecektir.The course will be comprised of a combination of theory and hands-on experience in television announcing.
RTS207SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE SİNEMA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CINEMA
G303.03.03Ana Akım sinemanın konularından biri olan yenilenebilir enerjinin popüler kültürdeki yeri.To locate the renewable enery at main stream cinema and popular culture
SAY244DİJİTAL SANAT VE NFT SİSTEMİ
DİGİTAL ART AND NFT SYSTEM
G303.03.03
SYP314DANS VE GÖSTERİ SANATLARI
DANCE AND PERFORMING ARTS - II
G303.03.03Gösteri sanatları ve dans tanımlarının yapılması, dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması.Çeşitli adım formlarının çalışılması. Nota ve ölçü bilgilerinin verilmesi.tam nota, yarım nota ve çeyrek notanın analizi,temponun tanımlanması, tempo ile yürüyüşler ve çeşitli adım formlarının çalışılması. Yön değiştirerek yürüyüşler, müziğe göre hareket çalışmaları, çeşitli adım formlarının kullanılması, temel dans pozisyonlarından kol pozisyonlarının çalışılması. Müziğe uygun adımlamalarla kol pozisyonlarının çalışılması. kol dalgalanmaları ve fırçalama hareketlerinin çalışılması.dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi. Galop, hoplama,tay hareketlerinin yer katederek çalışılması.Hamleler,esnetmeler ve bu hareketlerin çeşitli adım formlarında uygulanması. Sıçrama ve atlamalar, dönüşlerin öğretilmesi. ara adımlamalarla sıçrama ve dönüşlerin birleştirilmesi. Öğrenilen temel hareketlerin bağlantı hareketleri kullanılarak çalışılması.Çeşitli başlangıç pozları. Vals adımlaması ve farklı yönlere dönüşler kullanılarak yer katetme çalışmaları.Değişik bağlantı hareketlerinin çalışılması. ferdi olarak kompozisyon hazırlama. Step ile ısınma, barda ayak, kol pozisyonlarının çalışılması, çeşitli başlangıç ve bitiriş pozları.Yer hareketleri ve diziliş şekillerinin gösterilmesi. Değişik halk dansları figürleri, vals, tango,cha cha adımlamaları. 2'li 4'lü olarak hareket oluşturma. Grupla kompozisyon oluşturma ve eksikliklerinin düzeltilerek çalışılması. Çeşitli diziliş şekillerinin gösterilmesi ve grup olarak kompozisyon çalışması. Örnek müziklerle grup olarak kompozisyon çalışılması.Performing arts and dance definitions, historical development and classification of dance. Studying various step forms. Giving note and measurement information. Analysis of full note, half note and quarter note, definition of tempo, walks with tempo and study of various step forms. Walking by changing direction, movement exercises according to music, using various step forms, studying arm positions from basic dance positions. Studying arm positions with steps suitable for music. Study of arm fluctuations and brushing movements. Giving information about the selection of music suitable for dance. Studying galop, hopping and foal movements by taking place. Movements, stretching and application of these movements in various step forms. Jumping and jumping, teaching turns. Combining leaps and turns with intermediate steps. Studying the basic movements learned using connection movements. Various starting poses. Waltz stepping and space taking exercises using different directions. Studying different connection movements. Preparation of individual composition. Warming up with stepper, working of foot, arm positions in the bar, various starting and ending poses. Showing ground movements and arrangement. Different folk dance figures, waltz, tango, cha cha steps. Creating motion in 2s and 4s. Creating a composition with the group and working by correcting its deficiencies. Demonstration of various lineups and composition work as a group. Studying composition as a group with sample music.
SYP334SPOR VE FAİR PLAY
SPORT AND FAIR PLAY
G202.03.02Fair Play kavramı ve kapsamı, Fair Play kavramının tarihçesi, Fair Play idealinin analizi, Uluslararası Fair Play kuruluşları ve çalışmaları, Türkiyede Fair Play çalışmaları, Fair Playin karşı karşıya olduğu problemler.Fair Play concept and scope, history of fair play concept, Fair Play ideals analysis, the International Fair Play institutions and studies, Fair Play studies in Turkey, the problems faced by Fair Plain.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
PSI415PSİKOFARMAKOLOJİ
PSYCHOPHARMACOLOGY
Z303.05.03İlaç kullanımının temel ilkeleri, Duygudurum Bozuklukları, Psikotik Bozukluklar, Anksiyete Bozuklukları, Çocukluk Çağı Ruhsal Bozuklukları, Bağımlılık ve Demans tedavisinde ilaç kullanımıThe essential principals of psychopharmacological medications. Using Medications at : Mood disorders, Psychotic Disorders, Anxiety Disorders, Childhood Mental Disorders, Addiction and Dementia
PSI435GÖRÜŞME TEKNİKLERİ-I
INTERVIEW TECHNIQUES-I
Z303.05.03Terapötik Koşullar, Terapötik Beceriler, Terapötik koşulların birbiriyle olan ilişkileri, Danışma ortamının düzenlenmesi, Danışmaya başlama ve sonlandırma.includes Therapeutic Conditions - Therapeutic Skills - The conditions of therapeutic relationships with each other - Regulation of Counseling Environment - Starting and termination of psychological counseling - Different areas of the psychological interview.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
OFE401KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
COMPARATIVE LITERATURE
S303.04.03Dünya edebiyatından aynı veya farklı konuda yazılmış eserler ele alınır ve incelenir. Metinler, onları oluşturan olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, anlatıcı ve bakış acısı gibi unsurlardan hareketle yorumlanır.Analize and discuss different literatures and their interrelations. Comparative literature and literary translation. Comparative literature and literary movement.
PSI443AİLE TERAPİLERİ
FAMILY THERAPY
S303.04.03Yaygın biçimde sosyoloji alanında ele alınan aile, 1950’lerden itibaren psikolojinin de çalıştığı bir başlığa dönüşmüştür. Temel odağı bireyi anlamak olan psikoloji, bu amacı daha iyi gerçekleştirebilmek için aileyi ele alması gerektiğini kavramış ve hızla bu alana yönelmiştir. Aile psikolojisi alanı, yarım yüzyılı aşan geçmişiyle, bireyde gözlenen tüm olguların aile etmeni ile ilişkisini araştırmaktadır. Bu güne değin gerçekleştirilen çalışmalar önleyici ve iyileştirici yönde uygulama alanını beslemektedir. Bu çalışmalar üstünde yapılanan aile terapileri de yine klinik çalışmanın önde gelen etkin araçları arasında yer almaktadır.This course includes track the movements of the life cycle of family dimension, studying the relations between family and stress with theretical models, dealing the retlations between family communication and psychopatholgy
PSI445ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI
CHİLD ABUSE AND NEGLECT
S303.04.03İhmal ve istismarın ne olduğu, türlerinin ve etkilerinin neler olduğu ve bu konuda neler yapılabileceği dersin içeriğini oluşturur.Child abuse and neglect, kinds of abuse and neglect, their effects on child and what can be done in such issues are the contents of the course.
PSI447ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ-I
CHILD PSYCHOPATHOLOGY-I
S303.04.03Çocuklarda görülen ruhsal rahatsızlıklar, nedenleri, klinik görünümleri ve tedavisi. Ayrıca çocuklara uygulanan psikoterapi yaklaşım ve yöntemleri.Mental disorders, causes, clinical manifestations and treatment seen in children. Also psychotherapy approaches and methods applied to children.
PSI449PSİKOLOJİK TESTLER-I
PSYCHOLOGICAL TESTS
S303.04.03Psikolojik test türleri, standardizasyon, geçerlilik, güvenilirlik, etik ilkeler, uygulama ve değerlendirme bilgileri.Types of psychological testing, standardization, validity, reliability, ethical principles, application and evaluation information.
PSI459NÖROBİLİM
NEUROSCIENCE
S303.04.03merkezi sinir sisteminin işlevsel ve yapısal özellikleri, birbiriyle bağlantıları ve işlevlerifunctional and structural features of central nervous system, interrelations and functions
PSI463SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
HEALTH PSYCHOLOGY
S303.04.03
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
PSI448PSİKOLOJİDE ETİK İLKELER
ETHICAL PRINCIPLES IN PSYCHOLOGY
Z303.06.03Etik nedir, ülkemizde kullanılan etik kurallar nelerdir, değer nedir değer sistemleri nelerdir hakkında bilgi verilir.includes the significance of ethics, ethical rules and their implementations, the universal ethical rules and value systems in psychology.
PSI452GÖRÜŞME TEKNİKLERİ-II
INTERVIEW TECHNIQUES-II
Z303.06.03Psikolojik danışman yeterlilikleri Psikolojik danışma basamakları Psikolojik danışmada amaç oluşturma ve süreç planlama Psikolojik danışmada strateji belirleme ve müdahale seçme Müdahale türleri Farklı psikolojik danışma alanlarıProficiency of psychologic counselor - Psychologic counseling steps - Developing aims and planning process in psychologic counseling - Strategy formulation and selection of interventions - Intervention types
OFE402EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
ECONOMIC SOCIOLOGY
S303.04.03Toplum ve ekonomi ilişkileriRelations with society and the economy
PSI412BAĞIMLILIK
DEPENDENCE
S303.04.03Bağımlılık, bağımlılık döngüsü, bağımlılık yapıcı maddeler, önleme ve müdahale programları hakkında bilgi verilir.Programs will be informed about addiction, dependency cycle, addictive substances, prevention and intervention
PSI420PSİKOLOJİK TESTLER-II
PSYCHOLOGICAL TEST-II
S223.04.04Çocuk ve Yetişkin Zeka Testleri, Çocuk ve Yetişkin Kişilik Testleri, Objektif ve Projektif Testler, İlgi ve Tutum Testleri, Psikolojik Testlerin Denetimi ve Etik Kuralları.Types of psychological testing, standardization, validity, reliability, ethical principles, application and evaluation information.
PSI432ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ-II
CHILD PSYCHOPATHOLOGY-II
S303.04.03Çocuk ruh sağlığı bozuklukları nın ve bu bozukluklar karşısında çocukla ve ailesiyle yapılacak çalışmaların ayrıntıları Psikoterapotik yaklaşımların çocuk psikopatolojilerindeki uygulamaları. Child mental health disorders Details of works to be done with children and their families in the face of these disorders Applications in child psychopathology of psychotherapeutic approachesChild mental health disorders Details of works to be done with children and their families in the face of these disorders Applications in child psychopathology of psychotherapeutic approaches
PSI446PSİKOTERAPÖTİK YAKLAŞIMLAR
PSYCHOTHERAPATIC APPROACHES
S303.04.03Psikoterapi yaklaşımlarının gelişimi, farklı psikoterapi kuramlarının insan ve psikopatolojiyi kavramsallaştırmaları, farklı yaklaşımların benzerlikleri ve ayrıldıkları yönler, psikoterapi sürecinin hem danışan hem terapist üzerindeki etkisi, psikoterapide değişimi sağlayan temel özellikler...Development of psychotherapeutic approaches; different psychotherapeutic approaches which conceptualize people and psychopathology; similarities and differences of various psychotherapeutic approaches
PSI456PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİDE VAKA ANALİZİ
PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİDE VAKA ANALİZİ
S303.04.03Klasik Psikanaliz hakkında bilgi, Psikodinamik psikoterapiler hakkında bilgi, Freud sonrası kuramcıların kuramlarının incelenmesi ve vaka sunumlarının gerçekleştirilmesi.Information about Classical Psychoanalysis, Information about Psychodynamic psychotherapies, Examining theories of post-Freud theorists and making case presentations.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.