English

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-OPTICIANS

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES-OPTICIANS
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL101BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisini kavrar ve İleri seviyede MS Word Ms Power Point programlarını kullanma becerisi kazanırBasic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
OPT141OPTİSYENLİĞE GİRİŞ
INTRODUCTION TO OPTICIANRY
Z143.07.05Optisyenlik mesleğinin icrasındaki tüm teknik bilgiler, Optisyenlik tarihi, ve Dünyadaki eğitim durumunun değerlendirilmesi, mesleki tanımlar, göz anatomisi ve göz kusurlarının kısaca açıklanması, optisyenlik mesleğinde kullanılan tüm malzeme ve makinalar hakkında temel bilgilerin aktarılması.Optician profession, laws, regulations, history and evolution of deontological issues of professional narration, professional all the arguments (prescription, glassware, frame, lens, etc. ..), basic knowledge lectures, laboratory tools and equipment is defined as the theoretical.
OPT143OPTİSYENLİK FİZİĞİ-I
PHYSICS IN OPTICIANRY -I
Z404.04.04Fiziksel büyüklükler, vektörler, hareket, parçacık kinematik ve dinamiği, iş-enerji ve korunum kanunları, Madde, Element, Molekül, Cam Kimyası ve Lens Kimyası.The basic concepts and principles of physics in a manner to give clear and logical. Physical quantities, vectors, motion, particle kinematics and dynamics, work-energy and conservation laws, Matter, Elements, Molecules, Glass Chemistry and Chemistry of Contact Lenses.
OPT145GEOMETRİK OPTİK
GEOMETRIC OPTICS
Z042.04.04Işığın doğası, ışığın dalga modeli (dalgaboyu, frekans, elektromagnetik spektrum), ışığın tanecik modeli (foton enerjisi), yansıma ve kırılma kanunları, prizmalar ve prizmalarda dağınım, tam yansıma, düzlem ve küresel aynalarda yansıma kanunları, küresel kırıcı yüzeylerde kırılma, ince mercek bağıntısı, ince mercek sistemleri, kalın mercekler.Understanding the physical properties of light and the interaction of light with matter, optical systems and optical devices used in the explanation of events.
SMY111TIBBİ TERMİNOLOJİ
MEDICAL TERMINOLOGY
Z202.02.02Dersin içeriğin de; öğrenciler tıp terimlerini oluşturan kökleri, birleştirme formlarını, önekleri ve sonekleri tanıtarak bu temel elementlerin nasıl bir araya gelerek tıbbi terimler oluşturulduğunu göreceklerdir. Öğrenciler çeşitli dallara ait tıbbi terimlerin tanımlamanın yanı sıra yaygın olarak tıp alanında kullanılan tıbbi kısaltmalarını da öğreneceklerdir. Tıp terminolojisi öğrenimi program boyunca devam edecektir.Course content also; The students make up the roots of medical terms, combining forms, prefixes and suffixes introducing how these basic elements together will see that created medical terms. Students belonging to various branches as well as definitions of medical terms commonly used in the medical field will learn medical abbreviations. Medical terminology education program will continue throughout.
SMY117ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY
Z202.03.02İnsan vücudunu oluşturan yapıtaşları, hücreler, organlar ve organizma oluşum basamaklarının anlatılmasını içerir. Organizmayı oluşturan Sinir Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Gastrointestinal Sistem, Üriner Sistem, Genital Sistem, Endokrin Sistem Anatomisi genel olarak anlatılır. Duyu Organları , İskelet ve Kas Sistemi detaylı bir şekilde işlenir.The content of the course includes the stages of formation of the building blocks, cells, organs and organisms that make up the human body. Constituting the organism of Nervous System, Cardiovascular System, Gastrointestinal System, Urinary System, Genital System, Endocrine System Anatomy are explained in general. The Skeletal and Muscle System is processed in a detailed form.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL102BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02İleri seviyede MS Excel kullanımıAdvanced level usage of MS Excel, Using the formula
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
OPT142GÖRME OPTİĞİ-I
SEEING OPTICS -I
Z021.02.02Görme mekanizması hakkında bilgi vermek, görmenin duyu organı olan gözden beyine aktarımı beyinden göze aktarımı hakkında bilgi vermek, tek gözde ve iki gözde görme kalitelerini saptamak, uzak nokta, yakın nokta ve nodal nokta kavramlarının tanıtılması, gözdeki kırma kusurlarının anlatılması, anormal gözde uzak nokta, yakın nokta ve nodal nokta kavramlarının tanıtılması, insan gözünde görülebilen ve görülemiyen alanların tanıtılması ile ilgili teorik bilgilerin kavratılmasıdır.The aim of the course is to be familiar with the eye as an organ, give information on the work mechanism of vision, the transfer of vision from eye to the brain and from the brain to the eye, detection of vision quality in the one and two eyes, introducing the concepts of furthest distant point, nearest point and nodal point, explanation of refractive errors of the eye, furthest poin in the abnormal eye, introducing theoretical knowledge on the areas that could be seen and not seen by human eye.
OPT146OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-I
OPTICANRY APPLICANTIONS -I
Z143.03.05Gözlüğün tanımı, tarihçesi ve kullanım alanları. Optisyenin tanımı, görevleri ve yetkileri. Gözlük çerçevelerinin üretiminde kullanılan hammaddeler ve özellikleri. Gözlük çerçevelerinin düşey ve yatay eksende denge konumuna getirilmesi ve insan yüzüne göre ayarlanması. Gözlük çerçevelerinin ölçümleri, kısımları, yüze göre seçimi. Merceklerin diyoptrik güçleri, fokus noktası ve fokus mesafeleri, merceklerin genel sınıflandırılması. Mineral ve organik merceklerin tanınması. Mercek çeşitleri, merceklerin termal, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Konveks ve Konkav merceklerin özellikleri, kullanım alanları, sferik (küresel) ve silindirik merceklerin özellikleri ve çeşitleri. Reaksiyon kusurlarına göre merceklerin kullanıldığı yerler. Merceklerin marküllenmesi, çizilmesi, tıraşlanması ve kesme çalışmaları, merceklere kenar tıraşlanmasının yapılması ve gözlük çerçevelerine montaj aşamaları. Fokometrenin tanınması ve kullanımı, merceklerin diyoptrik güçlerinin bulunması, optik merkez tayini.Measurement of eyeglass frames, parts, based on the face selection. Dioptrik of lens powers, focus point and focus distances, the general classification of the lenses. Recognition of the mineral and organic lenses. The types of lenses, the lenses thermal, physical and chemical properties. Convex and concave lens characteristics, application areas, spherical (ball) and the types and characteristics of cylindrical lenses. According to the reaction defects usage of the lenses. The lenses markulin, drawing, trimming and cutting operations,introduction to phocometer and its usage, The detection of the dioptric power of the lenses, determination of the optical center.
OPT148OPTİSYENLİK PAKET PROGRAM UYGLAMALARI
PACKET PROGRAMME APPLICANTIONS IN OPTICIANRY
Z021.02.02İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Elektronik Ticaret, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.Basic input operations, simple output operations, Internet and Internet Browser, E-mail Management, Electronic Commerce, Job interview preparation, Operation Table, Graphics, Presentations, Introductory Material Preparation.
OPT152OPTİSYENLİK FİZİĞİ-II
PHYSICS IN OPTICIANRY -II
Z223.03.04
SMY114İLK YARDIM
FIRST AID
Z021.02.02İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması, Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleriDefinition of first aid and KBK rule, first aid targets, first aid ABC rules and basic life support, airway fled to remove foreign bodies, bleeding types and the bleeding stopped, apply a tourniquet, consciousness disorder, shock and fainting, first aid, injury types and regional injuries , spinal injuries, broken bones and sprains aid, type of burn and first aid, first aid and types of poisoning, heat stroke and frostbite first aid, forms of transport sick and wounded
SMY118ANATOMİ VE FİZYOLOJİ SİSTEMLER
ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS
Z202.03.02İnsan vücudu, iç ve dış ortamda değişse bile, canlılığını belirli bir dengede tutmak için çalışır. Bu denge sistemini tanımlayan homeostatik kavramından hareketle sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üriner sistem, genital sistem gibi organ ve sistemlerin çalışma prensipleri ve aralarındaki ilişki açıklanmaktadır.The human body works to maintain its vitality in a certain balance, even if it changes in the internal and external environment. Starting with the concept of homeostatics, which describes this balance system, the relationship between the nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary system, genital system, organ and systems and their working principles are explained.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM106YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.05.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
OPT237GÖRME OPTİĞİ-II
SEEING OPTICS -II
Z021.04.02Akamodosyon, akamodasyon sırasında meydana gelen dioptrik değişiklikler, presbiyopi ve diğer akomodasyon bozukluklarının düzeltilmesi, ametropi, ametropi çeşitleri, hipermetropi, hipermetropi çeşitleri, miyopi, miyopi çeşitleri, astigmatizma, astigmatizma çeşitleri, anizometropi, anizometropi çeşitleri, anizokonia, anizokonia çeşitleri, refraksiyon kusurlarının cerrahi yolla düzeltilmesi, refraksiyon kusurlarının gözlük ile, kontakt lens ile ve cerrahi yolla düzeltilmesinin karşılaştırılması, az görüş, az görenlerin rehabilitasyonu, katarakt, afak. Ametropi Korreksiyonu: Gözlük, kontakt lens, kontakt lens prensipleri, intraoküler lens. Refraktif kusurların cerrahi tedavi teknikleri, oftalmolojide lazer, laser teknikleri, katarakt cerrahisinde cerrahi teknikler katarakt ameliyatının rehabilitasyonu,Correction of the Ametrop: Glasses, contact lenses, contact lens principles, intraocular lens. Techniques of surgical treatment of refractive errors,lasers in ophthalmology, laser techniques, surgical techniques in cataract surgery, cataract surgery rehabilitation.
OPT239OPTİSYENLİKTE TİCARİ UYGULAMALAR
TRADE PRACTICES IN OPTICIANRY
Z203.04.02• Muhasebe temel kavramlarını, ilkelerini ve tekdüzen hesap planının işleyişini inceleyebilme, • İşletmelerin Sınıflandırılması, • Tüketim, tüketim ve tüketici davranışları kavramlarının açıklanması,• Give information on accounting concepts and principles, and the functioning of the uniform chart of acco• Explain consumption, consumption and consumer behavior concepts. nts.
OPT241OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-II
OPTICANRY APPLICANTIONS -II
Z143.013.05
SMY213MESLEKİ İNGİLİZCE-I
MESLEKİ İNGİLİZCE-I
Z202.02.02Bu derste öğrenciler İngilizce tıp alanındaki kelime ve kalıpları kullanarak grameri tekrar ederler. Ayrıca öğrenciler sağlık alanındaki temel terminoloji, kişi ve yerler, genel anatomi, vücut sistemleri ve ilk yardımla ilgili konuları sağlıklı ve hasta kişilerle iletişim kurabilmek için öğrenirler. Okuma anlama, sunum ve rol yapma ile yeteneklerini geliştirirler.
YUM205YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.05.00
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
OPT222GÖZ HASTALIKLARI
EYE DISEASES
Z202.02.02Oftolmolojide muayene yöntemleri ve gözün refraktif durumu, kapak, konjuktiva ve sklera hastalıkları, glokom ve optik sinir hastalıkları, lens ve göz içi cerrahisi, Vitreus, Retina ve Makula hastalıkları, Oftalmolojide lazer. Göz hastalıklarında hikaye alma ve semptomlar, gelişim onomalileri, kapak, gözyaşı sistemi, konjuktiva, üveit, kornea hastalıkları, uvea, retina hastalıkları, optik sinir ve orbita hastalıkları, katarakt, glokom, şaşılık, sistemik hastalıklar ve göz. Göze lokal uygulanan ilaçların sistemik emilimi ve görme üzerine etkileri.Examination methods in ophthalmology and refractive status of the eye, lid, conjunctiva and sclera diseases, glaucoma and optic nerve diseases, lenses and intraocular surgery, Vitreous, retinal and macular diseases, Laser in ophthalmology. History taking and symptoms of eye disease, developmental abnormalities of the lid, lacrimal apparatus, conjunctiva, uveitis, corneal disease, uvea, retina diseases, optic nerve and orbital disease, cataracts, glaucoma, strabismus, systemic diseases and eye. Systemic absorption of topical administration to the eye and the visual effects of the drug.
OPT224OPTİSYENLİKTE İŞLETME YÖNETİMİ
BUSSINES MANAGMENT IN OPTICIANRY
Z202.04.02İşletme, işletme yönetimi ve pazarlama hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanır. Dersin temel amacı; işletme biliminin ve işletmelerin ekonomik sisteme katkılarını anlatmak, insanların gereksinmelerini, bunlar sonucunda ortaya çıkan talep ve arz kavramını ve işletmeler için anlamını açıklamak, pazarlamanın konusu ve ekonomideki rolü, pazarlamanın gelişim süreci, pazarlama fonksiyonları, pazarlama planlaması süreci, pazarlama araştırmaları, tüketici pazarları, endüstriyel pazarlamaya ilişkin genel bilgiler.The aim of the course is to give a general information of labor and social security law. Provide information in the importance branding and brand strategy development.
OPT236OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-III
OPTICANRY APPLICANTIONS -III
Z143.013.05
SMY214TIP HUKUKU VE ETİK
MEDICAL LAW AND ETHICS
Z202.02.02Etik kavramı, hasta hakları, hasta-hekim-sağlık personeli ilişkisinin hukuki boyutlarıThe concept of ethics, patient rights, patient-physician-legal aspects of the relationship between health personnel
SMY216İLETİŞİM
COMMUNICATIONS
Z021.02.02İletişim kavramları, iletişimin türleri, yazılı ve sözlü iletişim, etkin iletişim kurma yöntemleriCommunication concepts, types of communication, written and oral communication, effective communication methods
SMY218MESLEKİ İNGİLİZCE-II
MESLEKİ İNGİLİZCE-II
Z202.02.02
YUM206YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.05.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.