English

FACULTY OF ART & SCIENCES-MATHEMATICS - COMPUTER

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF ART & SCIENCES-MATHEMATICS - COMPUTER
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
MBB112ANALİZ-II
CALCULUS -II
Z425.07.06Anti türevler ,belirsiz integral kavramı,integral alma yöntemleri,kismi integrasyon ve değişken değiştirme yöntemleri,düzlemsel bölgenin alanı,belirli integral kavramı,Analizin ve İntegral Hesabının temel teoremleri,Riemann İntegralinin özellikleri,belirli integral yardımı ile limit hesabı, sayısal integral yöntemleri,integral alma teknikleri, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar,belirli integralin uygulamaları,geometrik uygulamalar, alan, yay uzunluğu,dönel yüzeyin alanı ve hacim hesapları,fiziksel uygulamalar, moment ve ağırlık merkezinin bulunması,has olmayan integraller, diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, harmonik seriler, pozitif terimli seriler için yakınsaklık testleri, alterne seriler, mutlak yakınsaklık ve şartlı yakınsaklık, kuvvet serileri, terim terime türev ve integrasyon, Taylor ve Maclaurin serileri, vektör değerli fonksiyonların integrali konularını içerir.This course covers antiderivatives,indefinite integral, methods of the indefinite integrals,integration by change of variable, integration by parts,a plane region of area,definite integral,fundamental theorem of Calculus,fundamental theorem of Integral Calculus,Properties of the Riemann integral and related theorems,evaluation of some limits by integration,numerical integration,integration of techniques, geometric and physical applications of Riemann integral ,improper integrals and properties,sequences , infinite series,arithmetic,geometric,harmonic series and properties,convergence tests for series of positive terms,alternating series,absolutly and conditional convergent ,power series,derivatives of term to term,integration, series of McLaurin and Taylor and integrals of vector functions.
MBB114ANALİTİK GEOMETRİ
ANALYTIC GEOMETRY
Z223.04.04Bu dersin içeriği,düzlemde ve uzayda dik koordinat sistemleri,uzayda doğru ve düzlem denklemleri,özellikleri, doğru düzlem ilişkileri, doğruların ve düzlemlerin birbirlerine göre olan durumları, ,eğriler,trigonometrik ve kutupsal koordinatlar, standart formdaki konikler, hiperbol ve parabolün tanıtılması,genel konik denklemi, koniklerin kutupsal koordinatlarla ifadeleri, koniklerde teğet ve değme kirişi.koordinat dönüşümleri ,noktaların ve eksenlerin ötelenmesi, dönme fonksiyonu,düzlemde dönme,genel ikinci derece denklemleri, yüzeyler,küre yüzeyi,silindirler,koniler, Bir dik koni ile düzlemin kesitleri, dönel yüzeyler,uzayda standart kuadrikler, küre, elipsoid, silindir, koni, eliptik paraboloid, hiperbolik paraboloidin tanıtılması,uzayda öteleme ve dönmeler, uzayda özel eğriler,uzayda bazı koordinat sistemlerinden oluşmaktadır.This course covers,perpendicular coordinate system on a plane and a space,line in space and properties,plane in space and properties,line-plane relations, angle bisector planes, the condition of two and three planes,connections of lines on a plane and a space, line equations,coordinate frames and coordinate systems, affine coordinates, polar coordinate systems, equation parametric of curves,conics. circle, circle’s tangent, power of point according to a circle, circle equation of three points, elips, the equation of elips, its tangent, its parametric equation,hyperbol, its equation, its tangent, its asympthots ,parabol, its its equation, its tangent ,translations and rotations on the plane, general second order surfaces on the plane,parallel translating the axis, rotating the axis, general definitions of conic curves,second order surfaces, curves and surfaces in three dimensional space,quadratic surfaces. helix, cycloid, epicycloid,hypocycloid ,cardioid, ellipsoid, hyperboloid, ruled surfaces,cylindrical and spherical coordinate systems.
MBB116İLERİ PROGRAMLAMA
ADVANCED PROGRAMMING
Z303.03.03Bu dersin içeriği,yapısal problem çözme ve yukarıdan aşağı analiz sürecleri, programlama dilleri kullanarak çözüm algoritmaları tasarlama ve gerçekleştirme ,Java programlamaya giriş,dizi ve matris işlemleri, grafik komutları ve grafik çizimi ,fonksiyon ve metod kullanımı, ileri programlama fonksiyonları,program yapıları ve fonksiyonlar, fonksiyonlara parametre gönderme ve alma, referanslar, fonksiyonlara referans gönderme, referans döndüren fonksiyonlar,alt-programlar, fonksiyonlar, prosedürler, yöntemler, değişken geçme, menzil ve görünürlük,kompozit tipler: diziler, kayıtlar, varyantlar ve kesişimler, kelime dizileri. İşaretçiler, erişim tipleri ve dinamik allokasyon,işaretleyiciler, yapı ve birleşimler, veri dosyaları, dosya oluşturma, açma işleme ve kapatma,nesneler, sınıflar, veri ve fonksiyon üyeleri, oluşturucular ve yokediciler,Java’nın ilginç özellikleri: Java Sanal Makinesi ( JVM), arabirimler ve yansıma,JVM uygulamaları. ikinci depolama, basit ve ileri grafikler, applet, AWT, diyalog, tablo, grafik içeren fonksiyonları kapsar.This course covers,problem solving of structural analysis and top-down processes , programming languages ​​design and realizastion using the solution algorithms , introduction to Java programme, sequence and matrix operations,graphic instructions and drawing graph , functions of advanced programming programme structures and functions, parameter functions to send and receive , graphic commands and graphic drawing , sub-programs, functions, procedures, methods, variable beat, range and visibility,composite types: sequences, records, variants and intersections,the word sequences,pointers, access types and dynamical allokasyon, markers, structure and unions, data files, the file creation, opening and closing processes , objects, classes, data and function members, producers and declaring, interesting features of Java: Java Virtual Machine (JVM), interfaces and reflection,JVM applications , the second storage, simple and advanced graphics, applets, AWT, dialogue, tables, graphs containing functions.
MBB118MATEMATİKSEL FİZİK-II
MATHEMATICAL PHYSICS-II
Z223.06.04Elektrik ve Manyetizma Konuları: Elektrik yük ve madde, Coulomb yasası, elektrik alan, yüklü taneciklerin elektrik alanda hareketleri. Gauss's yasası, elektrik akı ve Gauss yasası, Gauss yasasının uygulamaları. Elektrik potansiyel, elektrik potansiyel enerji. Nokta yüklerin ve yük dağılımlarının elektrik alanları. Kondansatörler ve dielektrik. Kondansatörlerde depo edilen enerji. Akım ve direnç, elektrik güç ve ilgili kavramlar. Doğru akım devreleri, electromotiv kuvvet, Kirchhoff kuralları ve uygulamalar. Manyetik alan, tanımı ve özellikleri, manyetik alanın yüklere ve akımlara etki ettiği kuvvetler, manyetik alanın uygulamaları. Manyetik alanın kaynağı, Biot-Sawart ve amper yasaları. Faraday yasası, Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alan, üreteçler motorlar. İndüksüyon, ikili ve kendine indüksüyon, RL devreleri, manyetik alanda enerji.Topics in Electricity and Magnetism: Electric charges and matter, Coulomb's law, electric fields, electric field calculations, motion of a charged particle in electric field. Gauss's law, electric flux and Gauss's law, applications of Gauss's law. Electric potential and electric potential difference, electric potential energy, electric potential due to point charges and charge distributions. Capacitance and dielectrics, definition and calculations of capacitances, energy stored in capacitors, capacitors with dielectrics. Current and resistance, electric current, resistance, electrical conduction. Direct-current circuits, electromotive force, Kirchhoff's rules, applications. Magnetic fields, definition and properties of Magnetic fields. Magnetic forces on charges and currents, applications of magnetic fields. Sources of magnetic fields, the Biot-Sawart Law, Ampere's law. Faraday's law, Lenz's law, induced electric fields, generators and motors. Inductance, mutual and self inductance, RL circuits, energy in magnetic fields.
SSE101SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Etik kavramı, anlamı tarihsel süreci, uygulanışı, mesleki etik ve sosyal sorumluluk kavramları konu edilecektir. Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve proje döngüsünün öğretilmesi.The responsibility of individuals to their self, family, society, environment, their value judgments, professional ethics principles, corporate social responsibility and the agreements related to this context in the international arena will be discusssed.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MBB211İLERİ ANALİZ-I
ADVANCED CALCULUS-I
Z425.06.06Bu dersin içeriği ,Rn uzayı ve özellikleri,Rn - Öklid uzayının topolojik yapısı,çok değişkenli fonksiyonlar ve özellikleri, Rn uzayında diziler: yakınsak dizi ve Cauchy dizisi kavramları;çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik,düzgün süreklilik,çok değişkenli fonksiyonlarda kimsi türev ve uygulamaları,yönlü türevler,gradiyent kavramı,diferansiyellenme ve teğet düzlem,zincir kuralı ve kapalı fonksiyon teoremi,ters fonksiyon türevi,çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimumlar ve koşullu maksimum minimumlar, Langrage çarpanları yöntemi,vektör değerli fonksiyonlar, Taylor ve Maclaurin serileri,Rn den Rm ye tanımlı fonksiyonların,limit,süreklilik ve türevleri,Bölge dönüşümleri,Jacobian,fonksiyonel bağımlılıktan oluşmaktadır.This course covers,Rn ,space and its properties,Rn structure topological of Euclid space,function of several variables and its properties, sequences defined on the space Rn,convergent of infinite sequences,Cauchy's criter,limit and continuity, partial derivatives, partial derivatives of higher order, derivative in a given direction, gradient, total differential, approximations with total differential, the chain rule ,derivative of implicit functions ,maximum and minimum concept for the function of several variables, extreme values of functions defined on restricted domains, applications of differential calculus to solid geometry, rules for differentiating vectors (vector functions), the tangent line and the normal plane to a curve, the tangent plane and the normal to a surface, Taylor’s and Maclaurin’s formulas ,functions from the space Rm to Rn,regional transformations,Jacobian,the functional dependence.
MBB213DİFERANSİYEL DENKLEMLERI-I
DIFFERENTIAL EQUATIONS-I
Z223.05.04Bu dersin içeriği diferensiyel denklem ve ilgili temel kavramlar, başlangıç ve sınır değer problemleri,varlık ve teklik teoremleri, değişkenlere ayrılabilen ve homogen diferensiyel denklemler,P ve Q nün lineer olması hali, tam diferensiyel denklemler,integral çarpanı kavramı ve denklemlerin integral çarpanının bulunması,lineer,Bernoulli ve Riccati diferensiyel denklemleri, denklem sistemleri,değişken değiştirme,grafik yöntemler,dik ve eğik yörüngeler, Birinci basamaktan ve yüksek dereceden diferensiyel denklemler,Lagrange ve Clairaut denklemleri, aykırı çözümler, zarflar, n yinci basamaktan sabit katsayılı lineer denklemler,belirsiz katsayılar yöntemi, kısa yöntemler, parametrelerin değişimi yöntemi, Euler denklemi diferensiyel denklemi, değişen katsayılı lineer diferensiyel denklemler kapsar.This course covers,differential quations and fundamental properties ,boundary- value problems ,the theorems of existence and unique,seperable equations and equations reducible to this form, homogeneous differential equations , if P and Q are linears, exact differential equations ,the concept of integrating factors and finding multiplies of differential quations , linear and Bernoulli differential equations , Riccati differential equation,solutions with sustitution variable , systems,orthogonal and oblique trajectories , first and high order degrees differential equations Clairaut and Lagrange differential equations, solutions about singular points,envelops, n.order degrees linear linear differential equations with constant coefficients, the method of undetermined coefficients,the short methods ,variation of parameters , Euler differential equation ,diferential equation with variable coefficients .
MBB221OLASILIK VE İSTATİSTİK
PROBABILITY AND STATISTICS
Z223.05.04Bu dersin içeriği örneklem uzayı, olaylar, olasılık, koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes Teoremi, bağımsızlık, rassal değişkenler, dağılımlar, beklenen değer, kesikli dağılımlar, Binom, Poisson, hipergeometrik, çok terimli dağılımlar sürekli dağılımlar, Gamma, Üstel, Ki_kare, Beta, Normal Dağılımlar, moment üreten fonksiyon tekniği, örnekleme ve örnekleme dağılımları; nokta Tahmin, Hipotez Testi, regresyon ve korelasyon, varyans çözümlemesinden oluşmaktadır.This course covers, sample space, events, probability, conditional probability, Bayes theorem, random variables, Expectation, discrete distributions, Binom, Poisson, Hypergoeometric distributions, continuous distributions, Gamma, Beta, Chisquare, exponential, normal distributions, Moments, sampling, sampling distributions, Point estimation, Hypothesis, correlation and regerssion, variance analysis.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MBB212İLERİ ANALİZ-II
ADVANCED CALCULUS-II
Z425.06.06Dersin İçeriği Fonksiyon dizileri ve serileri,çift diziler ve seriler,düzgün ve noktasal yakınsaklık kavramları; kuvvet serileri ,kuvvet serilerinin yakınsaklıkları ve çok değişkenli fonksiyonların Taylor serileri,iki katlı Riemann integrali ve temel özellikleri,iki katlı integrallerin hesabı, iki katlı integrallerde değiken değiştirme (kutupsal koordinatlar),iki katlı integrallerin uygulamaları (geometrik ve fiziksel uyglamalar), üç katlı integraller ve temel özellikleri,üç katlı integrallerin hesabı,üç katlı integrallerde değiken değiştirme (silindirik ve küresel koordinatlar),üç katlı integrallerin uygulamaları(geometrik ve fiziksel uyglamalar), iki katlı has olmayan integraller, Eğrisel integraller ve temel özellikleri, Eğrisel integrallerin temel teoremleri, Green Teoremi, eğrisel integrallerin uygulamaları, yüzey integralleri ve temel özellikleri, yönlendirilmiş yüzeyler üzerinde integraller, yüzey integrallerin temel teoremlerini, yüzey integrallerinin uygulamalarını, Divergence ve Stokes Teoremlerinden oluşmaktadır.This course covers the sequences and series of functions ,double sequences and series ,convergence ,point and uniform convergence ,power series,convergents of infinite power seriesTaylor series of several variables of function, double Riemann integrals and basic properties, calculating double integrals, change of variables in a double integral( polar coordinates) applications of double integrals(geometric and physicale applications), triple integrals and basic properties, change of variables in a triple integral (spherical and slynderical coordinates) , applications of triple integrals(geometric and physicale applications), ,impropre double integrals, line integrals and basic properties,basic theorems of line integrals,applications of line integrals ,Green’s Theorem ,surface integrals and basic propertiers, basic theorems of surfaces integral,applications of surface integrals,the divergence theorem,and Stokes’ Theorem.
MBB214DİFERANSİYEL DENKLEMLER-II
DIFFERENTIAL EQUATIONS -II
Z223.05.04Bu dersin içeriği birinci mertebeden denklem sistemlerinin kararlılığı. Otonom sistemler, üstel matris fonksiyonları ve sabit katsayılı denklem sistemlerinin genel çözümleri. Otonom, gradyan ve Hamilton sistemler, Lyapunov fonksiyonları. Lineerleştirme. Periyodik çözümler, Poincare- Bendixon teoremi. Öz eşlenik ikinci mertebeden denklemler , genel teoremler. Green fonksiyonu. Spektral teorisi. Sturm-Liouville sistemleri, Liouville normal formları. Ortogonal fonksiyonlar ve onların tamlıklarından oluşmaktadır.This course covers the first order equations system stability, autonomous systems, exponential matrix functions and general solutions of equations with constant coefficients, autonomous, gradient and Hamiltonian systems, Lyapunov functions. Linearization. Periodic solutions, Poincare-Bendixon theorem. Self-adjoint second-order equations, general theorems. Green's function. Spectral theory. Sturm-Liouville systems, Liouville normal form. Orthogonal functions and their completeness.
MBB216AYRIK MATEMATİK
DISCRETE MATHEMATICS
Z223.05.04Bu dersin içeriği, saymanın temel prensipleri; sayma(kombinatoryal) öntemleri,permütasyon, kombinasyon,binom katsayıları,Güvercin Deliği İlkesi ,önermeler mantığı; önerme hesapları ve akıl yürütme kuralları; yüklemler mantığı ve küme kuramı; tanıtlama yöntemleri ve matematiksel ispat yöntemleri tümevarım; bağıntılar;yinemeli bağıntılar, fonksiyonlar; algoritmalar, yinelemeli fonksiyonlar; kombinatoryal olasılık , ileri hesaplama teknikleri, üreten fonksiyonlar Çizge Kuramı: düzlemsel çizgeler, yönlü çizgeler; ağaçlar;kafesler, cebirsel yapılar, Boole Cebrinden oluşmaktadır.This course covers,the basic counting principles , combinatorial methods, permutation, combination, binom coefficients, set theory, logic,propositional logic , combinatorial probability,mathematical induction method, relations, recurrence relations and types, functions, recursive functions, algorithms, , generating functions, advanced calculated methods, graph theory,planar graphs,directed graphs, trees, nets, algebric structures, Boole algebra .
MBB218NESNEL PROGRAMLAMA
OBJECTIVE PROGRAMMING
Z303.03.03Bu dersin içeriği,yazılım kalitesi, nesne temelli yapıların özellikleri,sınıf ve nesne kavramları.nesnel yönelimli yaklaşım, dinamik nesneler,sınıfların parametrelendirilmesi ve genelleme, önkoşullar, sonkoşullar, sınıf değişmezleri, sınıfın doğruluğu, elle yapılan istisnalar, miras, ertelenmiş sınıflar, çoklu sınıflar, daimi nesneler ve sınıflar, daimi nesneler üzerinde işlemler, nesnel yönelimli veritabanları, nesnel yönelimli analiz ve tasarım,nesnel yönelimli diller, C'nin struct yapısı ve sınıflar,C++'ın yapısı ve C ile karşılaştırılması,standart kütüphane, inline fonksiyonlar,referans ve referans tipi parametreler, overloading fonksiyonlar,örnek programlar,template fonksiyonlar,örnekler, C++'de sınıf yapısı,öğe parametreler ve fonksiyonlar yapıcılar,nesneye başlanğıç deyerlerin atanması ,siliciler,nesnelerin silinme sırasının özellikleri, const nesneler ve öğe fonksiyonlar, friend fonksiyonlar ve nesneler, belleğin dinamik paylaşımı, kalıtım,yeniden kullanmanın özellikleri, virtual fonksiyonlar ve polymorphismden oluşmaktadır.This course covers,quality of software, properties of object-based structures, concepts of class and object, approach objective-oriented,dynamical objects, parameterization of classes, and generalization, preconditions, latest conditions,class invariants, correctness of the class, hand-made ​​exceptions, heritage, deferred classes,multiple classes, perdurable objects and classes, operations in perdurable objects,objective-oriented databases, objective-oriented analysis and design, objective-oriented languages,structure of the C struct ,classes ,C + + 's structure and comparison with C,standard Library.inline functions,the reference and reference-type parameters,function overloading. Function templates ,example programs,examples,the class structure in C++,elementary parameters and functions,makers,assigning initial values ​​to the object, erasers,order properties the objects are deleted,const objects and elementary functions,Friend functions and objects, dynamical sharing memory,heredity,reused properties, virtual functions and polymorphism.
MBB220GÖRSEL PROGRAMLAMA
VISUAL PROGRAMMING
Z303.05.03Bu dersin içeriği,çoklu uygulama geliştirme, mantıksal katmanların çoklu bileşenlerin içerisine bölümlenmesi,görsel programlama kavramları:form tasarlama ve C# da kod yazma,temel bileşenler:label,TextBox, Combobox,Button, Form ve bu bileşenlerin özellik ve olayları,listbox bileşeni ve metin dosya işlemleri,Visual Basic ile bileşen uygulamaları,veri bileşenlerinin veri tabanı içerisine konulması,NET çatısı, Ortak Runtime dili (CLR), VB kodlarının orta seviyeli dil içerisinde derlenmesi,sınıf kütüphane (FCL) çatısı, Windows,Web formları ve kontrolleri,Girdi çıktı I/O dosyası, düzenli ifadeler,çoklu form uygulamaları , pictureBox bileşeni ve grafik dosyaları , çok kullanılan bileşenler,dosya ve klasör işlemleri,Diyalog kutuları,Uygulama ADO.NET,MS Access & MS SQL server bağlantıları ve ilgili sınıflar,Veritabanı uygulaması,heterojen ve çeşitli koleksiyonlardan oluşturmaktır.This course covers,multi-application development, logical layers into multiple components division,visual programming concepts:how to design forms and how to code in C#,fundamental components:Label,TextBox,Combobox,Button,Form and their properties and events,listbox component, and the text file operations,the component with Visual Basic applications, components of the data put into the data base, NET framework,the Common Runtime Language (CLR),VB code in the compilation of mid-level language, the class library (FCL),the roof windows, web forms and controls, the input output I / O files,regular expressions,multiform applications, PictureBox component and graphics files,multi-used components,file and folder operations, dialogue boxes,the application,ADO.NET,MS Access & MS SQL server connections and related classes MS Access & MS SQL Server Connections and related classes ,database applications, Heterogeneous and various collections.
MBB222DOSYA YAPILARI VE ORGANİZASYONU
FILE STRUCTURE AND ORGANIZATION
Z223.03.04Bu dersin içeriği,dosya yapılarına giriş,dosya yapılarının tasarımı ve belirlenmesi, temel dosya kavramları , temel dosya işlemleri ,veri tanımı ve tipleri,ilişkili veriler ve ilişkisiz veriler, kayıt tanımı, dosya içinde depolanması ,erişim metodları,veri depolama ortamlarının fiziksel yapı ve karakteristikleri. ikinci bellek yapısı ve dosya verilerinin işlenmesi,dosyalar (avantaj ve dezavantajları), dosya yapıları ve çeşitleri: birinci dosya organizasyon dosya yapıları ve çeşitleri: dağıtım metodları, dosyalardaki indeks yapıları ve tipleri,hafıza işlemleri, veri yapıları ile ilişkiler, cebir ile ilişkiler, matematik lojik ile ilişkiler, sıralı ve doğrudan dosya organizasyonu, dosya sıralama metodlarıperformans için dosya organizasyonu, kayıtlara hızlı erişim, indeksleme,indekslenmiş dizisel dosya erişimi. hashing , ağaç yapılı dosya organizasyonu,ağaç endeks yapıları ve bu yapıların korunması, statik ve genişleyebilen dosyalar için hesaba dayalı adresleme teknikleri, statik ve genişleyebilen dosyalar için hesaba dayalı adresleme teknikleri, dosya çevrimi ve çok bağlantılı liste yapıları oluşturma ve geliştirm veri tabanı yönetim sistemlerine girişi kapsar.This course covers,introduction to file structures,design and determination of file structures, basic file concepts,basic file operations,definition of data and types, related data and unrelated data,definition of the record and storing in a file, access methods,physical structere and characteristics of the data storage,the secondary memory data structures and file processing,files (advantages and disadvantages),file structures and types: primary file Organization,File structures and types: primary file organization,distribution methods,index structures in the files,memory processes,data structures relations,algebra relations,relations with the advanced mathematics and mathematical logic,sequential and direct file organization, file sorting methods. quick access to records, indexing, indexed sequential file access,tree-structured file organization,tree index structures and the protection of these structures, static and hashing techniques for expandable files,tree index structures and the protection of these structures, static and hashing techniques for expandable files, File conversion and creation and development of multi-linked list structures,Introduction to the data base systems.
MBB224ANKET ANALİZİ
SURVEY ANALYSIS
Z303.03.03Bu dersin içeriği anketin neden gerekli bir bilgi toplama yöntemi olduğu ve bununla yapılacak örnekleme türlerinin incelenmesi, anket toplama ve formatlarının soruların nasıl oluşturulacağı ve uygulama ile analiz tekniklerinin verilmesinden oluşmaktadır.This course covers why is it necessary that the survey method and an information collection types in the sampling made it, how to create the survey questions and the application formats with the collection and analysis techniques.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
MBB337BİOMATEMATİK
BIOMATHEMATICS
S303.06.03Bu dersin içeriği Diferansiyel ve fark denklemlerinin biyolojideki uygulamaları doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin biyolojideki uygulamaları, Graf teorisinin biyolojideki uygulamalarından oluşur.This course covers the application of Differential and Difference Equations in Biology, Application of Nonlinear Differential Equations in Biology, Application of Graph Theory in Biology
OFE301PSİKOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLER
PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
S303.03.03Farklı disiplinlerden psikoloji destekli yapılmış çalışmaların değerlendirilmesiEvaluating researches and studies related with Psychology in other disciplines of social sciences.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MBB312KOMPLEKS ANALİZ
COMPLEX ANALYSIS
Z223.05.04Bu dersin içeriği kompleks sayılar,kompleks düzlemin topolojisi, Kompleks sayı dizileri,kompleks fonksiyon ve temel özellikleri,kompleks değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik ve diferensiyellenebilme,Cauchy-Riemann denklemleri,analitik ve harmonik fonksiyonlar, kompleks üstel,logaritmik,trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonlar,kompleks integral, Cauchy integral formülü ve neticeleri,kuvvet serisi, Taylor serisi, Laurent serisi ve singüler noktaların sınıflandırılması,Cauchy integral formülü, Cauchy türev formülü, Cauchy formüllerinin çeşitli uygulamaları, Liouville teoremi, Cauchy eşitsizliği, Cebrin Esas Teoremi, Taylor serileri, Laurent serileri, sıfır yerleri ve kutuplar, rezidüler, rezidü teoremi, rezidü teoreminin çeşitli uygulamaları, konform dönüşümlerden oluşmaktadır.This course covers complex numbers and its basic properties ,topology of the complex plane ,sequence and series of complex numbers, complex valued functions and its basic properties , limit and continuity of the complex valued functions, complex differentationof the complex valued functions ,Cauchy-Riemann's equations , complex exponential ,complex power ,complex logarithmic and complex trigonometric functions , analytic and harmonic functions , integration of complex valued functions , Cauchy's integral theorem and Cauchy's integral ,the derivative of Cauchy formula and applications , Liouville's theorem ,Cauchy's inequality,esential theorem of algebra,Singularities, zeros and poles ,complex power series ,complex Taylor and Mac-Laurin series and Laurent series,classification of the singular points, residues,residue theorem and applications , conform tranformations .
MBB314SOYUT CEBİR
ABSTRACT ALGEBRA
Z223.05.04Bu dersin içeriği gruplar,algruplar,devirli gruplar,grup izomorfizmaları,gruplarda homomorfizm ve izoforfizm,sonlu permütasyon grupları,direkt çarpım ve toplam,Cayley Teoremi,nilpotent ve çözülebilir gruplar,normal altgruplar,bölüm grupları,Sylow Teoremleri,halkalar ve idealler,tamlık bölgeleri,bölüm halkaları,halka homonorfizmleri,polinom halkaları,Euclid halkaları,maksimal idealler,cisim ve genişlemeleri,Galois gruplarını kapsar.This course covers,groups and subgroups, cyclic groups, homomorphism of groups and isomorphism, finite permutation groups, direct sum and direct product, Cayley theorem, normal subgroups, nilpotent and solvable groups, quotient groups and Sylow theorems, Ring and ideals, integral domain, quotient rings, isomorphism and homomorphism of the ring, Polinomial rings, Euclid's rings, maximal ideals, field extentions, Galois groups.
MBB316SİSTEM ANALİZİ
SYSTEM ANALYSIS
Z303.04.03Bu dersin içeriği bilgi sistemlerinin başlangıçtan bitişine kadar gelişimi, Yaşam döngüsü geliştirme sistemleri, Bilgisayar amaçlı yazılım mühendisliği araçları, prototip stratejileri, yapısal analiz geliştirme araçları, Sistem tasarımı için gerekli olan stratejiler, metodolojiler, teoriler, kulanıcı arayüzleri, diyalog stratejilerinin anahtar kelimeleri ve bilgisayar çıktı tasarımları, prototip geliştirme stratejileri,geliştirme araçlarının yapısal analizi, Kullanıcı arayüzleriini içeren sistem tasarımı strateji, metedoloji ve teorisinden oluşmaktadır.This course covers evoluation of the information systems,life loop systems,life loop systems, software engineering tools with aims of computer,software engineering tools with aims of computer,prototype strategies,prototype strategies,tools of the structurel analysis,necessary strategies of the system design,methodologies, theories, user interface,pivot words of the dialog strategies and design of the computer outputs,prototye development strategies , analysis of the development tools, design strategy, methodology and theory, which consists of the user intefaces .
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
MBB320NÜMERİK ANALİZ-II
NUMERICAL ANALYSIS-II
S303.06.03Bu dersin içeriği Lineer olmayan denklem sistemlerinin nümerik çözümleri, simpleks yöntemi, özdeğer problemleri, birinci, ikinci ve üçüncü dereceden lineer bağlı fonksiyonları, diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri,, Taylor serisi yöntemi, Runge-Kutta metodu, sınır değer problemleri, Galerkin yöntemi, en küçük kareler yöntemleri ile veri analizi, yüksek mertebeden denklemlerin ve sistemlerin nümerik çözümleri, Monte Carlo yöntemleri ve simülasyon, Monte Carlo yöntemi ile hacim ve alan hesaplanması, kısmi diferansiyel denklemlerin ve sonlu farkların nümerik çözümleri, sayısal optimizasyon, dalga denklemi ve nümerik çözümleri, kısmi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri için sonlu basit yöntemler, kararlılık analizi ve yakınsama, lineer ve lineer olmayan problemler için kararlılık tan oluşur.This corse covers Numerical solutions of nonlinear equation systems , simplex method, eigenvalue problems ,linear first,second and third order connected functions , numerical solutios of the differential equations, Taylor's series method , Runge -Kutta's method, Galerkin's method, boundary value problems , data anlysis by least squares methods ,numerical solutions of high order equations ,Monte Carlo methods and simulation , calculating area and volume methods by Monte Carlo , numerical solutions of the partial differential equations and finite difference , numerical optimization, wave equation and numerical solutions, finite element methods for numerical solutions of partial diffderential equations , stability analysis , consistency for linear problems and for nonlinear problems, convergence .
MBB334MATLAB VE MAPLE
MATLAB AND MAPLE
S303.06.03Bu dersin içeriği Matlab ve Maple ile veri tipleri tanımlama, değişken tanımlama, dizi ve matris işlemleri, Matlab programlama ,kontrol komutları ve döngüler, Matlab Grafikleri, temel grafik komutları ve çizimler, denklem çözümlerinden oluşur.This course covers Matlab and Maple defining data types, variable declarations, array and matrix operations, Programming in Matlab control commands and loops, Matlabgraphics, basic graphics commands and drawings, equation solutions.
OFE302DİL VE TOPLUM
LANGUAGE AND SOCIETY
S303.04.03Toplumda olan değişikliklerin dile yansımasını örneklerle açıklar. Türkçe'nin doğru, güzel kullanımını dönem dönem metinlerle belgeler.How changes within the society are reflected in the language will explained examples from Turkish will be given. The changes in the society as well as in technology advances bring the necessity of forming new words.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
MBB453REEL ANALİZ
REAL ANALYSIS
Z324.07.05Bu ders metrik uzaylar,tamlık,süreklilik,kompaktlık , bağlantılık,ters dönşüm ilkesi,Sonsuz kümeler,sayılabilr sonsuzluk, continuum, kümelerin kıyaslanması ,nokta kümeleri, limit noktası, kapalı kümeler açık kümeler ve bunların yapısı, yoğunlaşma noktaları Borel kümeleri, ölçülebilir kümeler,açık kümelerin ölçümü, sınırlı kümelerin iç ve dış ölçümü,ölçülebilir kümeler,ölçülebilir kümeler sınıfı ,Vitali teoremi ve sonuçları,ölçülebilr fonksiyonlar ve özellikleri ölçüm,Lebesgue ölçüm uzayları , sıfır ölçümlü kümeler,adım fonksiyonları ,ölçülebilir bir küme üzerinde Lebesgue integrali , ilkel fonksiyonun yeniden oluşturulması,sınırlı fonksiyonların Lebesgue integrali ve özellikleri , Lebesgue integrali ile Riemann inteğralinin karşılasştırılması , yakınsaklık ve yakınsaklık teoremleri , yakınsaklık tipleri , Fubini teoremi ve sonuçları , L2 ve Lp uzayları temel özellikleri , Riemann-Stieltjes integrali ve özellikleri , Lebesgue-Stieltjes integrali ve özelliklerini kapsar .This course covers metric spaces,complete, continuity, and compactness, connectedness, principle of inverse transformation, infinite sets ,countable infinity ,continuum , point sets,Limit point, closed sets, open sets and structure of theses sets,accumulation points,Borel sets, measurable sets, the measure of open sets, the measure of closed sets inner and outer measure of bounded sets, the class of measurable sets, Vitali's theorem and its consequences , measurable functions, their properties, Lebesque measure, Lebesgue measure space ,null measure sets , step functions, Lebesgue's intergral on measurable set , reconstruction of primitive function, Lebesque integral of bounded functions and its properties , comparing Lebesgue integral with Riemann integral , convergence and theorems of convergence , typs of convergence , Fubini's theorem and its consequences , square integrable functions, Lp spaces, and its properties, Riemann-Stieltijes integral and its properties , Lebesgue Stieltijes integral and properties.
YUM401YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar. Öğrencinin akademide öğrendiği bilgiyi sanayi ve endüstride nasıl uygulayacağı, teknoloji transferi uygulamaları öğretilir. Ayrıca; Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanmasına olanak sağlar ve teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi pekiştirir.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
MBB421İNTEGRAL DENKLEMLER
INTEGRAL EQUATIONS
S303.05.03Bu dersin içeriği İntegral denklemin tanımı ve tarihçesi, çözüm kavramı, çekirdek fonksiyon tanımı, Abel integral denklemi ve çözümü, lineer homojen integral denklemler, Lineer homojen olmayan integral denklemler, lineer homojen singüler integral denklemler, Lineer homojen olmayan singüler integral denklemler, Lineer homojen integro differensiyel denklemler, Lineer homojen olmayan integro differensiyel denklemler, integral denklemlerle diferansiyel denklemler arasındaki ilişkiler, diferensiyel denklemin integral denkleme dönüştürülmesi, integral denklemin diferensiyel denkleme dönüştürülmesi, iterasyon çekirdeklerin elde edilmesi, Volterra integral denklemleri ve çözümleri,Fredholm integral denklemleri ve çözümlerinden oluşur.This course covers defnitions history of the integral equations,basic properties,evoluation, kernel function , Abel integral equations and its solutions , linear homogeneous integral equations ,linear non-homogeneous integral equations and its solutions , linear homogeneous singular integral equations ,linear non-homogeneous singular integral equations , linear homogeneous integro differential equations,Linear non-homogeneous integro differential equations , relation between differential and integral equations , transformation of a differential equation to the integral equation , transformation of a integral equation to the differential equation, obtaining the iteration kernels , Volterra Integral Equations and its solutions,Fredholm Integral Equations and its solutions.
MBB455KODLAR TEORİSİNE GİRİŞ
INTRODUCTION TO CODING THEORY
S303.05.03Bu dersin içeriği: Temel tanımlar, hata düzeltme kodlarına giriş, kodlama kuramının temel problemi, lineer Kodlar , lineer kodlarla kodlama ve kod çözme, sendrom çözümleme, devresel kodlar BCH , Reed-Solomon ve devirli kodlar, kuadratik kalan kodları, dual kod, parity- check matrisi, Hamming kodları, yetkin kodlar, Golay Kodları, MDS kodları, ağırlık sayaçları, ağırlık dağılımları, Kodların İnşasından oluşur.This course covers Error Detection, Error Correction and Decoding; communication channels, maximum likelihood decoding, hamming distance, distance of a code, Finite Fields; fields, polynomial rings, structure of finite fields, minimal polynomials. Linear Codes; vector spaces over finite fields, hamming weight, bases for linear codes, generator matrix and parity-check matrix, equivalence linear code, encoding and decoding of linear codes, syndrome decoding. Bounds in Coding Theory, Construction of Linear Codes; Propagation rules, Reed-Mullercode, Cyclic Codes; BCH codes, Reed-Solomon codes, Goppa Codes.
MBB457BULANIK MANTIK
FUZZY LOGIC
S303.05.03Bu dersin içeriği çok değerli mantık, bulanık mantık, klasik mantık ile bulanık mantığın karşılaştırılması, üyelik kavramı, bulanık kümeler, üyelik fonksiyon tipleri, bulanık önermeler, bulanık modeller, bulanık değerleri, bulanık nicelikler, bulanık koşullu ve sınırlı önermeler, çıkarımlar, bulanık seviye kümeler, bulanık küme işlemleri, bulanık genişletilmiş kümeler, bulanık sayılar, bulanık sayı işlemleri, bulanık küme grafikleri,bulanık denklemler, kural tabanlı çıkarım, bulanıklaştırma, çıkarım mekanizmaları, durulama, Mammadani ve Sugeno bulanık sistem modelleri, bulanık bağıntılar, bulanık fonksiyonlar ve temel özellikleri, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, bulanık mantık, bilgisayar uygulamalarından oluşur.This course covers multi-valued logic, fuzzy logic, fuzzy logic comparison with classical logic, the concept of membership, fuzzy sets, membership function types,fuzzy propositions,fuzzy models,fuzzy values,fuzzy quantifiers, , fuzzy conditional and restricted propsitions,inferences , level fuzzy sets, fuzzy operation sets , fuzzy extended sets , fuzzy numbers, fuzzy number operations, fuzzy set graphs, fuzzy equations,rule based inference ,fuzzification , inference mechanisms , defuzzification , Mammadani and Sugeno fuzzy system models , fuzzy relations,fuzzy functions and their basic properties , neural networks, genetic algorithms , computer applications of fuzzy logic.
OFE304DİL VE TOPLUM
LANGUAGE AND SOCIETY
S303.03.03Toplumda olan değişikliklerin dile yansıması örneklerle açıklanacaktır. Toplum ve teknolojideki değişimlere/yenilikler yeni söz öbekleri getirir. toplumsal alandaki her şey dilde de anlatım bulduğu için sürekli değişim kaçınılmazdır.The reflections of the changes in the society will be explained with examples. The recent developments in the technology makes it inevitable to bring new phrases into the language. Since every new new thing needs to be explained, the constant dynamic change is a must.
OFE401KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
COMPARATIVE LITERATURE
S303.04.03Dünya edebiyatından aynı veya farklı konuda yazılmış eserler ele alınır ve incelenir. Metinler, onları oluşturan olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, anlatıcı ve bakış acısı gibi unsurlardan hareketle yorumlanır.Analize and discuss different literatures and their interrelations. Comparative literature and literary translation. Comparative literature and literary movement.
PSI461SİBER PSİKOLOJİ
CYBER PSYCHOLOGY
F202.04.02
SOS334TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
SOCIAL STRUCTIFICATION
F202.04.02Toplumsal tabakalaşma teorileri, ideolojiler ve sınıf kavramları.Theories of social stratification, ideologies and class definitions.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
MBB454FONKSİYONEL ANALİZ
FUNCTIONAL ANALYSIS
Z324.07.05Bu dersin içeriği Metrik uzaylar, Lineer ve normlu uzaylar, tamlık, banach uzayları, lineer operatörler ve sınırlı lineer operatörler, lineer fonksiyoneller, dual uzaylar, Hilbert uzayları, ortonormal sistemler ve tam vektörler, Bessel eşitsizliği, Parseval özelliği, Hilbert eşlenik operatörü, kendine eşlenik, üniter ve normal operatörler, Hahn-Banach teoremleri, birinci ve ikinci kategori kümeleri, düzgün sınırlılık prensibi, kuvvetli ve zayıf yakınsaklık, açık dönüşüm teoremi, kapalı grafik teoremi ve Banach sabit nokta teoreminden oluşur.This course covers The metric spaces,Linear and normed spaces. Linear operators and bounded linear operators. Linear functionals. Dual spaces. Hilbert spaces. The system of orthonormal and exact vectors. Bessel s inequality. Parseval s identity. Hilbert adjoint operator and self-adjoint, unitary and normal operators. Hahn-Banach Theorems. First and second category sets. The uniform boundedness principle. Strong and weak convergence. Open mapping theorem. Closed graph theorem and Banach's fix theorem.
MBB456KRİPTOGRAFİYE GİRİŞ
INTRODUCTION TO CRYPTOGRAPHY
S303.05.03Bu dersin içeriği Kriptografinin tarihi, sayılar teorisinin ve soyut cebirin tekrarı, klasik kriptosistemler, blok şifreler; DES, AES, Klasik kriptosistemelrde maple uygulamaları, Açık anahtarlı kriptosistemler, RSA, Diffie-Hellman anahtar değişimi, El Gamal şifreleme, Açık anahtarlı kriptosistemlerin maple uygulamaları, Eliptik eğriler, Eliptic eğri şifreleme sisteminden oluşur.This course covers History of cryptography and overview of number theory and abstract algebra, classical cryptosystems, block ciphers; Data Encryption Standard (DES), Advanced Encryption Standard (AES), Maple application of classical cryptosystems, Public Key Cryptography, RSA, Diffie-Hellman key exchange, El Gamal encryption, Maple application of public key cryptography, Elliptic curve and ECC(Elliptic curve cryptography)
MBB464C++ PROGRAMLAMA
C++ PROGRAMMING
S303.05.03Bu dersin içeriği nesneye dayalı modelleme ve tasarım yöntemi kullanma. C++ programlama dilini öğrenme. Değişkenler ve sabitler, temel veri tipleri, girdi-çıktı işlemleri, operatörler, karar yapıları, döngü kontrolleri, döngü kontrolleri üzerine uygulamalar, kontrol deyimlerini kullanma, C++ programlama dilinde uygulama geliştirmeden oluşur.This course covers using object-oriented modeling and design method. Learning C + + programming language. Variables and constants , the basic data types, input-output operations, operators, decision structures, loop control, control loops applications on the control loops , using control statements., application development in C + + programming language.
MBB474OPTİMİZASYON
OPTIMIZATION
S303.05.03Bu dersin içeriği kısıtlamasız Optimizasyon; lokal minimum koşulları, yöntemlerin yapıları ve algoritmik özellikleri. En hızlı düşüş yöntemi, eşlenik yön yöntemleri, Newton ve yarı-Newton yöntemleri. Kısıtlamalı Optimizasyon; Lineer programlama; simpleks yöntemi, ikilik (dualite) kavramı. Nonlineer programlama; Lagrange çarpanları, Kuhn-Tucker koşulları. Nonlineer Kısıtlamalı Optimizasyon; kuadratik programlama, aktif küme yöntemleri, çarpanlar ve diğer penaltı fonksiyonlarından oluşur.This course covers Unconstrained Optimization; conditions for local minima, structure and algorithmic properties of methods, descent methods, conjugate gradient method, Newton and quasi-Newton methods. Constrained Optimization; Linear programming: the simplex method, duality theory. Nonlinear programming; Lagrange multipliers, Kuhn-Tucker conditions. Nonlinear constrained optimization; quadratic programming, active set methods, multiplier and other penalty functions.
MBB476GENEL TOPOLOJİ
GENERAL TOPOLOGY
S303.05.03Bu dersin içeriği metrik uzaylar. Topolojik uzaylar taban, alt taban, alt uzaylar. Kapalı kümeler,. Komşuluk Limit, iç ve sınır noktaları. Yakınsaklık kavramı. Sürekli fonksiyonlar. homeomorfizmler. Çarpım ve bölüm uzayları. Lindelöf, birinci ve ikinci sayılabilir uzaylar. Ayrılabilir uzaylar. Ayrılabilirlik aksiyomları. T_0, T_1 ve Hausdorff uzayları. Düzenli ve normal uzaylar. Urysohn ve Tietze Teoremleri. Kompakt uzaylar. Bağlantılı uzaylar. Topolojik gruplardan oluşur.This course covers metric spaces. Topological spaces. basis, subbasis, subspaces. Closed sets, Neighborhood ,Limit, interior and boundary points. The notion of convergence. Continuous functions, homeomorphisms, Product and quotient spaces. Lindelof, first and second countable spaces. Seperable spaces. Separation axioms. T_0 , T_1 and Hausdorff spaces. Regular and normal spaces. Urysohn s and Tietze s theorems. Compact spaces. Connected spaces. Topological groups.
MBB478FARK DENKLEMLERİ
DIFFERENCE EQUATION
S303.05.03Bu dersin içeriği Fark hesabı; lineer fark denklemleri; birinci dereceden denklemler, doğrusal denklemler, sabit katsayılı denklemler, değişken katsayılı denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değişimi yöntemi, fark denklemlerin yüksek mertebeden denklemlerin sistemleri, temel teori, lineer periyodik sistemler ,kararlılık teorisi, lineer yaklaşım, Lyapunov ‘un ikinci yöntemi, Z-dönüşümü ve uygulamaları,konvolusyon, Sturm Teorisi, oscilasyon, Doğrusal sistemlerden oluşur.This course covers The difference calculus, linear difference equations: first order equations, linear equations, equations with constant coefficients, equations with variable coefficients, undetermined coefficients method, variation of parameters method, high order equations systems of difference equations, basic theory, linear periodic systems. stability theory. linear approximation, Lyapunov's second method. the Z transform and applications,, Convolution Sturm’s theory,oscillation, linear systems
OFE402EKONOMİ SOSYOLOJİSİ
ECONOMIC SOCIOLOGY
S303.04.03Toplum ve ekonomi ilişkileriRelations with society and the economy
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.