English

VOCATIONAL SCHOOL of FOREIGN LANGUAGES-RUSSIAN TRANSLATOR AND TRANSLATION

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL of FOREIGN LANGUAGES-RUSSIAN TRANSLATOR AND TRANSLATION
SINIF: 0 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HRDB005DİL BİLGİSİ
LINGUISTICS
Z404.00.04
HRDB007UYGULAMALI DİL BİLGİSİ
APPLIED LINGUISTICS
Z023.00.02
HRDF001DİNLEME ANLAMA FONETİK
LISTENING COMPREHENSION PHONETIC
Z040.00.04
HRKB001KELİME BİLGİSİ
VOCABULARY
Z042.00.04
HROK005OKUMA
READING
Z224.00.04
HRSA001SÖZLÜ ANLATIM
VERBAL EXPRESSION
Z060.00.06
HRYA001YAZILI ANLATIM
WRITTEN EXPRESSION
Z040.00.04
SINIF: 0 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HRD008UYGULAMALI DİL BİLGİSİ-II
APPLIED GRAMMAR -II
Z021.03.02
HRDB002DİL BİLGİSİ
LINGUISTICS
Z044.06.04
HRDF002DİNLEME ANLAMA FONETİK
LISTENING COMPREHENSION PHONETIC
Z042.04.04
HRKB002KELİME BİLGİSİ
VOCABULARY
Z042.04.04
HROK002OKUMA
READING
Z043.05.04
HRSA002SÖZLÜ ANLATIM
VERBAL EXPRESSION
Z064.06.06
HRYA002YAZILI ANLATIM
WRITTEN EXPRESSION
Z043.05.04
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
RUT111RUSÇA DİL BİLGİSİ-I
RUSSIAN GRAMMAR-I
Z202.05.02Rusça dilbilgisi kurallarını detaylı bir şekilde öğrenme ve bunları her alanda kullanabilme becerisi kazanma.Russian grammar rules in a detailed way and using them in every stiuation of life.
RUT121SÖZLÜ ANLATIM-I
ORAL INTERPRETATION-I
Z042.05.04Günlük Rusça konuşma becerisinin kazanılması.Learning daily language skills
RUT131YAZILI ANLATIM-I
WRITTEN INTERPRETATION-I
Z202.03.02Yazılı anlatım dersi yazılı çeviriye ön hazırlık olarak düşünülmüştür. Öğrencinin yazılı iletişim türlerinin farklı kullanım ortamlarını algılayabilmesi, dolayısıyla yazılı anlatım metin türlerinde söz konusu olan ortam ve amaca bağlı değişik dil kullanımı ve sunuş öğeleri konusunda duyarlılık ve bilinç geliştirmesi için açıklayıcı bilgi verilmekte, konu metin örnekleriyle tartışılmaktadır. Öğrencilerden farklı türlerde yazılı anlatım metinleri oluşturmaları, metinlerinin ilgili alıcılara ulaşma kanallarını belirlemeleri istenmektedir.Written interpretation is a kind of preparation for written translation. Wittetn communication is very important amd for the students, they have to learn how to use them in different stiuation and using these sentences in an approapriate way and according to their purpose. Students try to examine and learn how to analyze the sentences and they get and recieve the right text from different culture.
RUT141SÖZCÜK BİLGİSİ VE KULLANIMI-I
THE USAGE OF VOCABULARY-I
Z202.03.02Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki, sözcük türetme, söz öbekleri gibi konular üzerinde durulacaktır.Topics such as the relationship between words and language structures and phrases will be discussed.
RUT151ÇEVİRİ AMAÇLI METİN ÇALIŞMALARI-I
TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDEIS-I
Z202.04.02Derste metin okuma sürecinde çevirmenin başvurduğu kaynaklar ve stratejiler araştırılarak Rusça metin okunur. Öğrenciler farklı metin türlerinde farklı zorluklar içeren metin örnekleri üzerinde çalışarak bu metinleri kaynak dilden amaç dile çevirmek için hazırlanır.The Russian text is read according to the author's references. Students examines the different texts and study on them.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
RUT112RUSÇA DİL BİLGİSİ-II
RUSSIAN GRAMMAR-II
Z202.05.02Rusça Dil Bilgisi I dersinde yapılan çalışmaların devamı niteliğindedir. Öğrencilerin her iki dilde değerlendirme yapabilme yetenekleri geliştirilmeye çalışılır.It is a follow-up of the studies made in the lesson Russian Grammar I. The aim is to develop the evaluation making skills of students in both languages.
RUT122SÖZLÜ ANLATIM-II
ORAL INTERPRETATION-II
Z042.05.04Sözlü iletişim türleri, farklı kullanım ortamları, ortam ve amaca bağlı dil kullanımları ve sunum tarzları konusunda teorik bilgiler verilir. Öğrencilerin kazandıkları teorik bilgileri, seçilmiş konu ve metinlere uygulamaları sağlanır.Theoretical information is given about oral communication types, different areas of their usage, language usage related to place and purpose and presentation types. Students are enabled to apply the theoretical information they have gained to the selected subjects and texts.
RUT132YAZILI ANLATIM-II
WRITTEN INTERPRETATION-II
Z202.03.02Metin türlerine ilişkin kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Theoretical information about text types; studies on examples and writing practices; summarizing and charting a text; correcting the language and expression mistakes in written applications.
RUT142SÖZCÜK BİLGİSİ VE KULLANIMI-II
THE USAGE OF VOCABULARY-II
Z202.03.02Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki,sözcük üretme,söz öbekleri gibi konular üzerinde durulacaktır.Topics like the relationship between words and language structures, lexicalizing and phrases are to be focused on.
RUT152ÇEVİRİ AMAÇLI METİN ÇALIŞMALARI-II
TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDEIS-II
Z202.04.02Derste metin okuma sürecinde çevirmenin başvurduğu kaynaklar ve stratejiler araştırılarak Rusça metin okunur. Öğrenciler farklı metin türlerinde farklı zorluklar içeren metin örnekleri üzerinde çalışarak bu metinleri kaynak dilden amaç dile çevirmek için hazırlanır.In the course, Russian texts are read by searching the sources and strategies to which a translator applies in the process of text reading. Students are prepared to translate texts from the source language to the target language by studying on these example texts which include different difficulties in different types of texts.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RUT211RUSÇA DİL BİLGİSİ-III
RUSSIAN GRAMMAR-III
Z202.05.02Rusça dilbilgisi kurallarını detaylı bir şekilde öğrenme ve bunları her alanda kullanabilme becerisi kazanma.To acquire the ability to learn Russian grammar rules in detail and to use them in every field.
RUT221ARDIL ÇEVİRİ-I
CONSECUTIVE INTERPRETING-I
Z202.04.02Ders süresince değişik kaynaklardan metinler dinlenip Türkçeden Rusçaya ve Rusçadan Türkçeye çevirilecektir.During the classes, various texts taken from different sources will be listened and translated in Turkish.
RUT233KONUŞMA PRATİKLERİ-I
SPEAKING PRACTICES-I
Z202.03.02Öğrenilen gramer kurallarını günlük hayatta pekiştirmek, konuşurken daha az hata yapmak.Learn the grammatical rules learned in daily life, make less mistakes when talking.
RUT251SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ ÇEVİRİSİ
TRANSLATION OF TEXTS IN SOCIAL SCIENCES
Z404.05.04Derste çevirmenin seçimlerine etkisi olan çeşitli teorik ve pratik konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri stratejileri ve belli teknikler üzerinde durulacaktır.Various theoretical and practical issues having impact on translators' choices will be addressed and various translation strategies and specific techniques will be emphasized during the course.
RUT253YAZILI BASIN VE MEDYA ÇEVİRİSİ
WRITTEN TRANSLATION OF PRESS AND MEDIA
Z202.03.02Derste, basın dilinin genel özelliklerinin yanı sıra, bu dilin internet, televizyon, radyo, gazete ve dergi haberciliği gibi alanlarda gösterdiği değişimler anlatılacak, öğrencilerin ekonomi, siyaset, popüler bilim ve magazin alanlarından seçilmiş metinleri çözümlemeleri ve çevirmeleri beklenecektir.In this course, besides the general features of press language, developments of this language in the fields such as internet, radio, television, newspaper and magazine journalism will be explained and students will be expected to analyze and translate the texts selected from the fields such as economics, politics, popular science and magazine.
RUT263FİLM ÇEVİRİSİ VE ALTYAZI UYGULAMALARI
FILM TRANSLATIOS AND SUBTITLE APPLICATIONS
Z202.02.02Ders kapsamında farklı tema ve üslupları içeren metinlerin altyazı ve dublaj çevirisinin kendisine has özellikleri gözetilerek nasıl içlenebileceği uygulamalı olarak örneklendirilecektir. Filmler belgeseller ve animasyon filmleri izlenerek ve çevirileri yapılarak öğrencilerin değişik sesleri algılamaları ve anlamaları sağlanacaktır.In addition to putting these basic skills essential to subtitle translation in order,subtitle translation of a film annd series will be studied,also technical information necessary for conveying committed translations to the spectators will be transferred to the participants by supervising the applications in different business definitions and different channels.
RUT275RUS EDEBİYATI-I
RUS EDEBİYATI-I
Z202.03.02Bu derste, Rus edebiyatı ve düşünce tarihi tanıtılarak söz konusu dönemin edebiyatının genel profili çizilir. Yüzyılın başında doğup gelişen Rus romantizminde ortaya çıkan mistik, epikürcü, devrimci, felsefi vb. farklı eğilimleri ve başlıca temsilcilerini tanıtılır. Edebi yapıtlar analiz ve sentez yoluyla incelenir, üslupsal farklılıkları belirlenir, genel eleştiri kriterlerini kavranır.This course introduces the XIX Century Russian Literature, and is a brief overview of this era. Students get familiar with the various movements - such as metaphysical, epicurean, revolutionist, and philosophical - of Russian Romanticism, which had emerged at the beginning of XIX Century, and developed, and the best writers associated with this era. Students examine the literary works by way of of analyzing and synthesizing, find out the differences among the styles, and learn the general criteria for criticising.
RUT293ALMANCA-I
GERMAN-I
S404.05.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
RUT295İSPANYOLCA-I
SPANISH-I
S404.05.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.You will be able to talk to people in the target language and develop your proficiency in listening, reading, and writing. This means that the module aims for you to understand all the things which affect communication in that language, including knowledge of how the language is used, how it works and how to analyse it.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RUT212RUSÇA DİL BİLGİSİ-IV
RUSSIAN GRAMMAR-IV
Z202.05.02Rusça dilbilgisi kurallarını daha ayrıntılı bir şekilde öğrenme,bu bilgileri metin çevirisi ve konuşma gibi alanlarda kullanabilme becerisi kazanmak.To acquire the ability to learn Russian grammar rules in more detail, to use these information in areas such as text translation and speaking.
RUT234SPEAKING PRACTICES-II
SPEAKING PRACTICES-II
Z202.03.02Öğrenilen gramer kurallarını günlük hayatta pekiştirmek, konuşurken daha az hata yapmak.Learn the grammatical rules learned in daily life, make less mistakes when talking.
RUT252MESLEKİ METİNLER ÇEVİRİSİ
PROFESSIONAL TRANSLATION OF TEXTS
Z404.05.04Fotoğrafçılık, hukuk, tıp ve spor alanlarında çeviriler yapılacaktır.Translations will be made in the fields of photography, law, medicine and sports.
RUT254TURİZM ÇEVİRİSİ
TRANSLATION OF TOURISM
Z202.03.02Turizm terimleri üzerine çeviri yapmak,turizm sektörel iletişim bilgisine sahip olmak.Bu alanda tanıtım,reklam,broşür gibi dokümanların hazırlanması ve çevirisinin yapılması.Gerekli terminolojik kelime bilgisinin verilmesi.Translation of texts related to tourism; Acquisition of industry-specific communication skills; Organization and translation of presentation documents, ads, brochures, etc. Acquisition of terminology related to the field.
RUT266ARDIL ÇEVİRİ-II
CONSECUTIVE INTERPRETING-II
Z202.02.02Ders süresince değişik kaynaklardan metinler dinlenip Türkçeden Rusçaya ve Rusçadan Türkçeye çevirilecektir.In this introductory course for interpreting, students learn the note-taking techniques and apply these techniques by listening and noting down various speeches. They also acquire terminology building skills.
RUT268TİCARİ METİNLER ÇEVİRİSİ
COMMERCIAL TRANSLATION OF TEXTS
Z223.04.04Rusya ile yapılan ticari yazışmaların içeriği. Resmi bir mektubun içeriğinde bulunması gereken temel öğeler.In the course content,reading and translating various and comprehensive business letters such as;investigation,order,complaint and letters of application and texts about business life such as;foreign trade,insurance,customs and their protocols,lading charges are discussed.
RUT276RUS EDEBİYATI-II
RUS EDEBİYATI-II
Z202.03.02Rus edebiyatında etkisini gösteren edebî akımlar ve Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gorki, Gonçarov, Çernişevski gibi dönemin önemli yazarlarının biyografileri ve eserleri incelenir ve öncesi dönem Rus edebiyat dönemi ile karşılatırması yapılır.The literary movements that had an impact on Russian literature and the biographies and works of important writers of the period such as Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Gorky, Goncharov, Chernyshevsky are examined and compared with the previous Russian literary period.
RUT294ALMANCA-II
GERMAN-II
S404.05.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
RUT296İSPANYOLCA-II
SPANISH-II
S404.05.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.You will be able to talk to people in the target language and develop your proficiency in listening, reading, and writing. This means that the module aims for you to understand all the things which affect communication in that language, including knowledge of how the language is used, how it works and how to analyse it.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RUT311ÇEVİRİ AMAÇLI DİL EDİNCİ-I
LANGUAGE COMPETENCE FOR TRANSLATION PURPOSES
Z202.05.02Bu dersin içeriğini sözlü ve yazılı Anlatım türleri,temel sözlü iletişim kaynakları,konu planlama,bir konunun sunumu,rol-oynama alıştırması,resmi metin türleri,kompozisyon türleri oluşturmaktadır.This course includes oral and written expression, basic oral communication resources, event planning, presentation of a topic, role-playing exercises, picture, text types, and the composition types.
RUT321EŞZAMANLI ÇEVİRİ-I
SIMULTANEOUS TRANSLATION I
Z202.04.02İlk haftalarda öğrencilere simültane çeviri tanıtılacak, konferans çevirmeninin iletişimdeki rolü, kullanılan araç ve ekipman, not tutmanın rolü anlatılacaktır. Dersin geri kalanında ise öğrenciler becerilerini ve bilgilerini kullanarak uygulamaya koyacaklardır. Bu pratik dersler sırasında öğrenciler Rusça ve Türkçe çeviri yapacaklardır. Simültane çeviride kullanılan farklı teknikleri nasıl uygulayacakları, bu çeviri şeklinde ortaya çıkması muhtemel sorunları uygun çeviri strateji ve usulleri ile nasıl çözecekleri öğretilecektir.Introducing simultaneous interpreting; the importance of conferance interpreter in communication, the tools and equipment used and take notes will be discussed. The students will perform using their skills and knowledge in translation. They will make translations from Russian to Turkish and from Turkish to Russian. Students will be informed about several translation strategies and possible translation issues in simultaneous translation.
RUT343DİLBİLİM-I
LINGUISTICS-I
Z202.02.02Bir sistem olarak dilin bileşenleri; dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, ve canlılar arası iletişim; insan dili işleyiş modelleri ; sesbilim, ; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, dil evrenselleri, Chomsky nin evrensel üretimsel dönüşümsel grameri psikolinguistik, sosyolinguistik.Elaboration on key concepts in linguistics. Comparative analysis of native and target languages.Morphology- free and bound morphemes, inflectional and derivational morphology.Syntax-phrase and clause structure, transformational generative grammar,derivational rules,tree diagrams.Semantics-meaning, arbitrariness,sentential semantics,lexical semantics.Pragmatics-contextual factors in language,speech acts,communicative competence.
RUT351YAZINSAL ÇEVİRİ TÜRLERİ-I
TYPES OF WRITTEN INTERPRETATION-I
Z404.05.04Bu derste farklı bir metin türü olarak yazınsal çeviride yaşanabilen çeşitli zorluklar tartışılacaktır.Yazınsal çevirinin neden ön araştırma ve inceleme gerektirdiği açıklanacak, kullanılabilecek stratejiler ve yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır.In this course, there will be discussions about the different types of problem faced in the written translations, explanations about the need for the preliminary research and the strategies and methods that will be mentioned in practice.
RUT365RUSÇA METİN OLUŞTURMA-I
FORMING TEXTS IN RUSSIAN LANGUAGE-I
Z202.02.02Bu derste metin,metin türleri ve metinlerin temel özellikleri konularını işlenecektir.Writing different type of essay, learning the structure of essay.
RUT383RUS KÜLTÜR TARİHİ-I
HISTORY OF RUSSIAN CULTURE-I
S202.04.02Öğrenciler Rus tarihi ve Rus kültürü, Rus bayramları örf adet ve gelenekleri, Rus halkının sosyal hayata ve toplumsal olaylara yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olurlar.Students will learn the Russian history and Russian culture, Russian holidays, traditions and customs, social life of the Russian people and their approach to social events.
RUT393ALMANCA-III
GERMAN-III
S404.05.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
RUT395İSPANYOLCA-III
SPANISH-III
S404.05.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using Spanish in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
DOT227E-SPOR EKONOMİSİ
ESPORTS ECONOMICS
G303.03.03E-Spor Ekonomisi dersinde, temel oyun teknolojileri bağlamındaki üretici ve tüketici tarafları ile, bu tarafların arasında yer alan dağıtıcı, yayıncı ve platform sistemleri gibi unsurların aktarılması planlanmaktadır. Bu kapsam dahilinde, ilgili ekosistemin sahip olduğu kendine has modellerden bahsedilecek olup; fiziki perakende, sanal perakende, sayısal ortamın diğer üretim faktörleri gibi başlıklar altında malî prensiplerin detaylandırılması sağlanacaktır.
HAT201KİŞİLERARASI İLETİŞİM
INTERPERSONAL COMMUNICATION
G303.03.03Kişilerarası iletişimde temel kavramlar, çeşitli yaklaşımlar, kodlar, dil, söylem, retorik ve örnek vaka analizleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.The content of the course includes basic concepts, different approaches, codes, language, discourse and rhetoric in interpersonal communication, and case study analyses.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RUT312ÇEVİRİ AMAÇLI DİL EDİNCİ-II
TRANSLATION BASED LANGUAGE ACQUSTION-II
Z202.04.02Çeviri Amaçlı Dil Edinci - I dersinin devamı niteliğindedir.Derste sözlü ve yazılı kompozisyon teknikleri, temel sözlü iletişim kaynakları,konu planlama,bir konunun sunumu,rol-oynama alıştırması,resmi metin türleri, kompozisyon türleri üzerinde durulacaktır.It is the continuation of Translation Based Language Acquisition I course. In this course verbal and written essay techniques, basic verbal communication sources, subject planning, presentation of a subject, role playing activity, official text types and essay types will be covered.
RUT344DİLBİLİM-II
LINGUISTICS-II
Z202.02.02Dil ögrencilerinin veriler üzerine yanlıs çözümlemesi, durum çalısması ve karsılastırmalı anadil ve yabancı dil analizleri ve dilin dogasına, yapısına ve kullanımına iliskin kavramlar; biçimbilgisi: bagımlı ve bagımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarsik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim degiskenligi; sözdizimi: sözcük ulamları, tümcecik, tümce yapıları, dönüsümlü üretimsel dilbilgisi, pragmatik ,dilde bağlamsal faktörler,konuşma biçimleri,iletişimsel yeti.Elaboration on key concepts in linguistics. Comparative analysis of native and target languages.Morphology- free and bound morphemes, inflectional and derivational morphology.Syntax-phrase and clause structure, transformational generative grammar,derivational rules,tree diagrams.Semantics-meaning, arbitrariness,sentential semantics,lexical semantics.Pragmatics-contextual factors in language,speech acts,communicative competence.
RUT352YAZINSAL ÇEVİRİ TÜRLERİ-II
TYPES OF LITERARY TRANSLATION- II
Z404.05.04Yazınsal Çeviri Türleri - I dersinin devamı niteliğindedir.Rusçadan Türkçeye ve Türkçeden Rusçaya yazınsal çeviri uygulamaları aracılığıyla yazınsal çeviri becerisini edinmektir.It is the continuation of Types of Literary Interpretation-I course. By translating literary texts from Russian to Turkish and Turkish to Russian, it is aimed to develop literary interpretation skills of the students.
RUT366RUSÇA METİN OLUŞTURMA-II
FORMING TEXTS IN RUSSIAN LANGUAGE-II
Z202.02.02Bu derste metin,metin türleri ve metinlerin temel özellikleri konularını işlenecektir.Writing different type of essay, learning the structure of essay.
RUT372EŞ ZAMANLI ÇEVİRİ-II
SIMULTANEOUS INTERPRETATION-II
Z202.02.02İlk haftalarda öğrencilere simültane çeviri tanıtılacak, konferans çevirmeninin iletişimdeki rolü, kullanılan araç ve ekipman, not tutmanın rolü anlatılacaktır. Dersin geri kalanında ise öğrenciler becerilerini ve bilgilerini kullanarak uygulamaya koyacaklardır. Bu pratik dersler sırasında öğrenciler Rusça ve Türkçe çeviri yapacaklardır. Simültane çeviride kullanılan farklı teknikleri nasıl uygulayacakları, bu çeviri şeklinde ortaya çıkması muhtemel sorunları uygun çeviri strateji ve usulleri ile nasıl çözecekleri öğretilecektir.The students listen to various speeches and take notes, learn and analyze types of speech and translate the scripts of speeches they can encounter during interpreting for improving their skills of language and interpretation.
YUM301YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
RUT384RUS KÜLTÜR TARİHİ-II
HISTORY OF RUSSIAN CULTURE-II
S202.04.02Öğrenciler Rus tarihi ve Rus kültürü, Rus bayramları örf adet ve gelenekleri, Rus halkının sosyal hayata ve toplumsal olaylara yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olurlar.Students will learn the Russian history and Russian culture, Russian holidays, traditions and customs, social life of the Russian people and their approach to social events.
RUT394ALMANCA-IV
GERMAN-IV
S404.04.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
RUT396İSPANYOLCA-IV
SPANISH-IV
S404.04.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using Spanish in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
BSE388KADIN VE EGZERSİZ
WOMEN AND EXERCISE
G303.03.03Kadının anatomik, fizyolojik, psikolojik özellikleri ve farklılıkları Kadının özel dönemleri (adet, hamilelik, menopoz ve egzersiz) Kuvvet, esneklik,Anatomical, physiological, psychological characteristics and differences of women Special periods of the woman (menstruation, pregnancy, menopause and exercise) Strength, flexibility, anaerobic power, aerobic capacity, fat mass, etc. Important points in women's training due to differences such as pregnancy exercises, exercises that can be done before, during and after pregnancy.
BUS437BASIC BUSINESS
BASIC BUSINESS
G202.03.02
DRO201KONUŞMA TEKNİKLERİ
SPEAKING TECHNIQUES
G303.03.03Ses nefes ve fonetik teknikleri ile türkçe metinleri okuma ve konuşma egzersizlerini içerir.The course includes reading turkish text and speaking exercises with voice, breath and phonetic technics
EEE374SİBER GÜVENLİK
CYBER SECURITY
G303.03.03Temel kavramlar. Siber savaş. Şifrelemeye giriş. Ağ güvenliği; güvenlik duvarları. Saldırı tanıma ve durdurma sistemleri. İşletim sistemi güvenliği. Güvenli yazılım geliştirme. Web uygulamalarının güvenliği, Sızma testleri. Zararlı yazılımların incelenmesi.Basic concepts. Cyber war. Introduction to encryption. Network security; firewalls. Intrusion detection and stop systems. Operating system security. Secure software development. Security of web applications. Penetration tests. Analysis of malware applications.
EEE377CYBER SECURITY
CYBER SECURITY
G303.03.03Aşağıdakileri içeren dijital bilgilerin güvenliğine giriş: tehditler; düzenlemeler; risk yönetimi; saldırı tespiti ve yanıtı; kriptografi, adli tıp; ve teknik eğitim ve sertifikalar.An introduction to security of digital information including: threats; regulations; risk management; attack detection and response; cryptography, forensics; and technical training and certifications.
EFU416ENVIRONMENTAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL EDUCATION
G202.03.02Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihsel gelişimi, çevre okuryazarı, sürdürülebilir çevre nedir, çevre ile ilgili temel kavramlar; ekoloji, besin zinciri,biyom ekosistemler küresel ısınma, iklim değişiklikleri, enerji kaynakları, kirlilik çeşitleri, çevre ile ilgili kurumlar, yasalar, politikalar, stratejiler ve çevreyle ilgili bir probleme çözüm üretecek aktif katılımlı projelerin geliştirilmesi.The course provides learning and applications of environmental education (EE),The history of environmental education, Environmental Literacy, Education for Sustainability, main concepts to get knowledge about environment problems like food chain, ecosystem, comminities, biomes, global warming, climate changes, energy source, kinds of pollutions, Foundations, Organizations related with environmental education, policies, laws related with environmental education and project development for implementation of solution to an environmental problem.
EFU417AKRAN REHBERLİĞİ
PEER GUIDANCE
G202.03.02
EFU490MATHEMATICAL THINKING
MATHEMATICAL THINKING
G303.03.03
EFU491RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ
RHYTHM DANCE AND ORFF TRAINING
G202.03.02Ritim ve dans kavramlarının bireylere yönelik etkinlikler ve oyunlarla birleştirilmesi amacıyla teknik dans, ritim, beden perküsyonu, kareografi kavramlarının öğretilmesi. Beden perküsyonu çalışılması ve kullanılarak yaratıcı dans çalışmaları yapılması. Öğretim sürecine dahil edilen Orff yöntemi ile yaratıcı ritim doğaçlamaları yapılması.Activities for the demonstration of rhythm and dance and to show the understanding of technical dance, rhythm, body pergeography of an art. Working and thinking in the body period, planning studies. Making creative improvisations with the Orff method that can be applied in teaching.
EFU493BİLGİSAYAR OYUNU İLE EĞİTİM
EDUCATION WITH COMPUTER GAMES
G202.03.02Bilgisayar oyunlarına ilişkin kavramlar, bilgisayar oyunları ve eğitim, örnek bilgisayar oyunlarının incelenmesi, bilgisayar oyunlarının değerlendirilmesi, bilgisayar oyunları geliştirmeye giriş.Concepts of computer games, computer games and education, examination of sample computer games, evaluation of computer games, introduction to developing computer games.
EFU494ÇOKLU ORTAM TASARİMİ VE ÜRETİMİ
MULTIMEDIA DESIGN AND PRODUCTION
G202.03.02
EFU495ÖĞRETİM TASARİMİ
INSTRUCTIONAL DESIGN
G202.03.02
EFU496ÖĞRETİMDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
APPLICATIONS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
G202.03.02Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, eğitim yazılımlarının incelenmesi.Concepts related to instructional technologies, instructional technology system, communication and education, instructional tools, instructional tool selection and prepration procedures, computer supported instructional material preparation, material presentation and material presentation in group.
ELL322LANGUAGE AND CULTURE
LANGUAGE AND CULTURE
G303.03.03Bu dersin icerigini Stil / tarz/ kod/ çeşit/ lehçe/dilibilimsel repertuar ve söz yapılar, Dil seçimi: toplumsal faktörler, diglossia, Kod değiştirme/karıştırma, Dil seçimi, Dil ve kimlik gibi konular olusturmaktadir.The course covers the topics most central to the discipline and its development such as language, dialect and standard; variation within one speech community - the work of the variationist sociolinguists; language variation and social networks; sociolinguistics of speech communities - diglossia, code switching and language shift; language contact, pidginisation and creolisation; language death and revitalisation; language globalisation and localisation; sociolinguistics of orthography.
ELL419ENGLISH LITERATURE
ENGLISH LITERATURE
G303.03.03
GRA202MODERNLEŞME VE SANAT
MODERNISATION AND THE ARTS
G303.03.03Modernleşme kuramları incelenecek; sanat, toplum ve politika ilişkisi tarihsel olarak değerlendirilecektir.Modernization theories will be analysed.
GRA203HERKES İÇİN TASARIM
DESIGN FOR EVERYBODY
G303.03.03Tasarım için gerekli teorik (renk, tasarım ilkeleri,) ve çözüm (bilgisayar programları ile üretim, fotograf, deneysel tasarım, vb.) yöntemlerinden oluşur.It consists of the theoretical (color, design principles, gestalt theory) and solution methods (photogroaphy, collage, experimental design, etc.) required for design.
GZC201FOTOĞRAFA GİRİŞ
INTRODUCTION TO PHOTOGRAPHY
G303.03.03Göz, ışık, optik ve kamera ilişkilerini algılar. Kameranın profesyonel çalışma fonksiyonlarını ve kamera ile görsel estetik bilgilerini bütünleştirir. Media üzerinde etkili kullanılabilir.Relationship between eye, optics and light; functions of camera.
HUK3017İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)
HUMAN RIGHTS (ECHR AND CASE LAW)
G202.03.02
HUK492TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
G202.03.02
INE3136 SIGMA
6 SIGMA
G202.03.02Değişkenlik tanımı, normal dağılım tanımı, sigma ve altı sigma tanımı, Motorola´nın altı sigma yaklaşımı, altı sigma uygulama adımları, altı sigma organizasyon yapısı, altı sigma uygulamasında kullanılan araç ve yöntemler, tasarım altı sigma, yalın altı sigma.Includes techniques and methods to increase the quality of products.
INE362FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
G202.03.02Ders iceriginde Cevre Sorunları,Yenilenebilir Enerji Yaklasımları, Yesil Ekonomi ve uygulamaları yer almaktadir. Haftalik ders planinda icerik daha ayrintili bir sekilde belirtilmistir.The contents of the course are as follow: S.D Goals Low Carbon Economy Green Energy
INT407EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE
G202.03.02
ISL330KARİYER PLANLAMA
KARİYER PLANLAMA
G202.03.02
MFY419FİNANSAL OKURYAZARLIK
FİNANCİAL LİTERACY
G202.03.02Ders içeriği temel teorik bilgileri ve bu bilgilerin uygulamada karşılığı olan konular ve finansal işlemler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu amaçla finansal ve bankacılık işlemleri üzerinden örnekler kapsama dahil edilmiştir.
MTF405AVRUPA SARAY BAHÇELERİ
EUROPEAN PALACE GARDENZ
G202.03.02
PSI357TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
TECHNOLOGY ADDICTION
G303.03.03Teknoloji bağımlılığındaki risk faktörleri, bağımlılığın tanısı ve ilgili kavramlar, bağımlılığın karakteristik özellikleri, teknolojinin olumsuz etkileri, dijital bağımlılığının tanımı, zararları, kriterleri ve nedenleri.
PSR333MODERN WORLD HISTORY
MODERN WORLD HISTORY
G303.03.03
THP203DİJİTAL HABERCİLİK
DIGITAL COMMUNICATION
G303.03.03Bu derste öğrencilere yeni medya kavramının ne olduğu, web gazeteciliği, sosyal medya gazeteciliği, veri gazeteciliği ve yurttaş gazeteciliği kavramlarının medyada kendini nasıl ifade ettiği bilgisi verilecektir.The news which is made from Facebook, Twitter, Instagram and mobile phones will be taugh
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
RUT411KARŞILAŞTIRMALI DİL UYGULAMALARI-I
COMPARATIVE LANGUAGE APPLICATIONS-I
Z202.04.02Bu ders öğrencilerin Rusçayı daha iyi kavrayarak daha yetkin bir çevirmen olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Derste Rusça ve Türkçe dillerinin dilsel özellikleri işlenecektir.This course aims to provide students with a better understanding of Russian and to become a more competent translator. At this course the linguistic features of Russian and Turkish will be covered.
RUT421YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ-I
VERBAL INTERPRETATION THROUGH WRITTEN TEXT-I
Z202.04.02Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, çevirmenin tercihlerini etkileyen çeşitli kuramsal konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri stratejileri ve belirli teknikleri üzerinde durulacaktır.Contents of the Course The course instructions are based on both theory and practice. The course addresses the various theories, which may effect the choices possible to be made by interpreters, and discusses the miscellaneous strategies and certain techniques of interpretation, during course hours.
RUT451ÇEVİRİ TEORİSİ VE UYGULAMALARI-I
INTRODUCTION TO TRANSLATION THEORY AND PRACTICE-I
Z202.04.02Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, çevirmenin tercihlerini etkileyen çeşitli kuramsal konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri stratejileri ve belirli teknikleri üzerinde durulacaktır.this course is based on both theory and practise. during the course different theories affecting the translator's choices will be studied and different translation strategies and methods will be studied.
RUT461BİTİRME PROJESİ-I
GRADUATION PROJECT-I
Z223.05.04Mütercim Tercümanlık (Rusça) bölümü çalışma alanlarıyla ilgili bir konu seçilir ve bu konuda daha önce yapılan araştırmalar incelenir, uygulama örnekleri, tespit edilen eksiklikler ve iyileştirme yapılabilecek noktalar tespit edilerek nasıl yapılabileceği konusunda çözümlerle ilgili sunum yapılır.a subject within the studies of russian translation department is chosen by the student and a previous study conducted on the same topic is analyzed. Application samples, defined mistakes anc deficiencies are pointed and presentations about how it could be conveyed in the rigth way is done
YUM302YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made, etc.
RUT431ÇEVİRİ ANALİZLERİ-I
TRANSLATION ANALYSIS-I
S202.04.02TERCÜME EDİLMİŞ METİNLERİN ANALİZİNİ YAPMAK. YANLIŞLIKLARI BULMAK. RUSÇADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRMEK. TÜRKÇEDEN RUSÇAYA ÇEVİRİ BECERİLERİNİ YÜKSELTMEK.Analyse the translated texts. To find mistakes. To translate from Russian to Turkish. To improve translation skills from Turkish to Russian.
RUT493ALMANCA-V
GERMAN-V
S404.05.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
RUT495İSPANYOLCA-V
SPANISH-V
S404.05.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using Spanish in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
RUT412KARŞILAŞTIRMALI DİL UYGULAMALARI-II
VERBAL INTERPRETATION THROUGH WRITTEN TEXT-II
Z202.04.02Öğrenciler bu derste, başta Rusça konuşulan ülkeler olmak üzere, çeşitli ülkelerin kültürleri ve dilleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Bu ders öğrencilerin bu kültürleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı ve böylelikle İngilizceyi daha iyi kavrayarak daha yetkin bir çevirmen olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Derste resmi dili Rusça olan çeşitli ülkelerin ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tarihi, ekonomik yapısı, genel nüfus yapısı, toplumsal ve siyasal yapısı ve dilsel özellikleri gibi konular işlenecektir. Söz, lehçe ve şive farklılıkları, deyimler, argo sözcükler, sözdizimi, günlük konuşma dili, mesleki dil gibi başlıklar da dersin konusu olacaktır. Farklı kültürler metinlerle ve görselişitsel kaynaklarla incelenecek ve bu kültürler Türkiye bağlamıyla karşılaştırılacaktır. Öğrenciler bu ders kapsamında ders kitabını izleyecek, araştırma yazıları okuyacak, kütüphanede ve internet ortamında araştırmalar yapacak, söz konusu kültürlerle ilgili güncel gelişmeleri takip edecek ve sınıfa sunum yapacaklardır.In this course, students have knowledge on cultures and languages of various countries mainly Russian speaking ones. The course aims at helping students understand these cultures, thereby learning English better becoming a more competent translator. In the course, the history, economic structure, general population structure, social and political structure and language features of the countries which speak Russian officially and the countries member of EU will be covered. Word, dialect, accent differences, idioms, slang words, syntax, daily language, business language topics consist of the course content. Different cultures are examined with texts and visual-audio resources and these cultures are compared with Turkey’s context. Students follow the course book, read research papers, make researches in library and on the internet, follow the current affairs related to the culture in question and make a presentation to the class within the scope of this course.
RUT422YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ-II
CONSECUTIVE INTERPRETING FROM WRITTEN TEXT
Z202.04.02Yazılı Metinden Sözlü Çeviri - I dersinin devamı niteliğindedir.Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, çevirmenin tercihlerini etkileyen çeşitli kuramsal konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri stratejileri ve belirli teknikleri üzerinde durulacaktır.The course is the continuation of Verbal Interpretation through Written Text – I. The course is performed via both theoretical and practice based. In the course, various theoretical topics influencing translator’s choices and during the course various translation strategies are covered and specific techniques are emphasized.
RUT452ÇEVİRİ TEORİSİ VE UYGULAMALARI-II
INTRODUCTION TO TRANSLATION THEORY AND PRACTICE-II
Z202.04.02Çeviri Teorisi ve Uygulamaları - I dersinin devamı niteliğindedir.Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, çevirmenin tercihlerini etkileyen çeşitli kuramsal konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri stratejileri ve belirli teknikleri üzerinde durulacaktır.It is taught as a continuation of Translation Theory and Practice – 1 course based on both theory and practice. The course deals with various theoretical issues influencing translator’s choices and emphasize the various translation strategies and specific techniques during the class.
RUT462BİTİRME PROJESİ-II
GRADUATION PROJECT-II
Z223.04.04Mütercim Tercümanlık (Rusça) bölümü çalışma alanlarıyla ilgili bir konu seçilir ve bu konuda daha önce yapılan araştırmalar incelenir, uygulama örnekleri, tespit edilen eksiklikler ve iyileştirme yapılabilecek noktalar tespit edilerek nasıl yapılabileceği konusunda çözümlerle ilgili sunum yapılır.A subject related to the field is chosen and a secondary research is conducted defining the practice examples, shortcomings and improvable points upon which a solution suggesting presentation is done.
YUM402YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrencinin akademide öğrendiği bilginin sanayi ve endüstride uygulanması, teknoloji transferi uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.Work placement activities are planned and conducted by their course instructor and advisors at the workplace. These activities include learning via first-hand experience in a related area with their major depending on the work placement company environment. Student, at the end of the work placement, presents a report verified by the work place in accordance with IAU “Work Placement Instructions” to their department.
RUT482ÇEVİRİ ANALİZLERİ-I
TRANSLATION ANALYSIS-II
S202.04.02Bu ders farklı edebi türlerde yazılmış metinlerin farklı eleştirel yöntemlerle irdelenmesini ve yorumlanmasını içerir.This course involves critically examine different methods and interpretation of written texts in different literary genres.
RUT494ALMANCA-VI
GERMAN-VI
S404.04.04Derslerde öğrencilerin Almancayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using German in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
RUT496İSPANYOLCA-VI
SPANISH-VI
S404.04.04Derslerde öğrencilerin İspanyolcayı kullanarak kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeleri, hem kendi başlarına hem de grup içerisinde çalışmalar yaparak eleştirel düşünmeleri hedeflenmektedir.To express themselves both orally and in writing in the best way using Spanish in courses.Critical thinking by studying in groups and on their own will be targeted.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.