English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT (DOC)(MASTER LEVEL)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-BUSINESS MANAGEMENT (DOC)(MASTER LEVEL)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL505YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARI
MANAGEMENT AND BUSINESS POLICIES
Z303.06.03İşletme politikalarını ve stratejik yötemin önemini vurgulayan uygulamaların ve yöntemlerin bilinmesiTo know the practices and methods that emphasize the importance of business policies and strategic method
ISL513YÖNETİM EKONOMİSİ
MANAGERIAL ECONOMICS
Z303.06.03Giriş Pazar Güçleri Esneklik Üretim Süreci Maliyet Analizi Proje Değerlendirme Kriterleri Amortisman İşletmelerde Karar alma Süreçleri-Faizler İşletmelerde Karar alma Süreçleri-Faktör Notasyonlarıthe priciples of economy, methodology and solution of economic problems and cost, pricing, profit and competition analyses
SBE513BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS
Z303.06.03Bu ders araştırma konusunun seçiminden başlayarak araştırma süreçlerindeki işlemlerin yürütülmesini ve araştırma raporunun yazımını içerir.This course includes starting the selection of the research topic, conducting the processes in the research processes and writing the research report.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE518SEMİNER
SEMINAR
Z000.012.00Seminer uygulamaları, Makale Yazım Teknikleri, Tez Yazım Teknikleri, Tez Konusu Belirleme, Tez önerisi Yazma, Kaynak AraştırmaSEMINAR
EKON513GLOBAL KAMU MALLARI VE FİNANSMANI
GLOBAL PUBLIC GOODS AND FINANCING
S303.06.03-Global kamu malları tanımı ve kapsamı -Global kamu mallarının finansmanı-Definition and scope of global public goods -Financing global public goods
IKY512İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
HUMAN RESOURCES PLANNING
S303.06.03Dersin İçeriği İnsan Kaynakları Planlamasının Tanımı,Önemi,Amacı,Kapsamı,Bütünsel İçeriği,İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler, İKP’de Analiz Yöntemleri, İK ihtiyacın planlanması, İKP’de Kavramsal Modeller ve Sayısal Teknikler, İnsan Kaynakları İhtiyacının Planlanmasında Ayrıntılı Modeller, İKP nın Uygulanması ve Sonuçlarının Değerlemesi, Seçme ve Yerleştirme ve Sosyal Medya.Human Resource Planning Definition, Importance, Objectives, Scope and Global Content, Factors Affecting the Human Resources Planning, Analysis Methods for the PCI, need for HR planning, the PCI Conceptual Model and Numerical Techniques, Human Resources Planning Needs More Models, and Implementation of MRP II Valuation Results, Recruitment and Selection and Social Media
ISL506ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ
MODERN MANAGEMENT TECHNIQUES
S303.06.03Bu derste, Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere, çağdaş yönetim tekniklerinden Öğrenen Organizasyonlar ve Sanal Organizasyonlar işlenecektir.Modern management techniques
ISL512LİDERLİK VE MOTİVASYON KURAMLARI
LEADERSHIP AND MOTIVATION THEORIES
S303.06.03Motivasyonun tanımı, motive etme süreci, motivasyon kuramları ve bu kuramları kullanacakların nelere dikkat etmeleri gerektiği, liderlik, liderliğin benzer kavramlardan farkı ve liderlik kuramları gibi konular işlenecektir.Definition of motivation, the process of motivating, motivation theories, and pay attention to what you will use this kuramlaru, leadership, similar to the concepts of leadership and leadership theories, such as the difference will be discussed.
ISL514KRİZ YÖNETİMİ
CRISIS MANAGEMENT
S303.06.03Kriz tanımı ve önemi, kriz türleri, krizin oluşum süreci, kriz nedenleri ,krizi önceden algılama yöntemleri, kriz yönetimi...The course unit covers the definition of crisis and types of important crises, formation process of a crisis, causes of crises, methods to anticipate crises and crisis management.
ISL517BANKACILIKTA DENETİM
AUDIT IN BANKING
S303.06.03Bankacılıkta denetim çalışmalarıAudit work in banking
ISL519PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
MARKETING RESEARCH
S303.06.03Derste araştırma sürecine uygun olarak amacın, problemin tanımlanması; araştırma modelinin kurulmasını; örnekleme, bilgi toplama, toplanan bilgilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ile araştırma raporunun yazımını kapsar.The course objectives in accordance with the research process, defining the problem, the establishment of the research model, sampling, data collection, analysis and interpretation of the information collected with the spelling of the research report covers.
ISL523PAZARLAMA YÖNTEMLERİ
MARKETING TECHNIQUES
S303.06.03Pazarlama konularıTopics of marketing
ISL570YÖNETİM MUHASEBESİ
MANAGERIAL ACCOUNTING
S303.06.03Dersin içeriği, muhasebe bilgi sisteminin temelleri, maliyet muhasebesi ve kararlar ile değişik ve tam maliyet kavramları ve uygulamaları, bileşik mamullerin maliyetlenmesi, sorumluluk merkezleri ve finansal başarının ölçülmesi, başabaş analizi ve maliyet, faaliyet hacmi, kar ilişkileri, kısa dönem işletme kararlarına dayanak olan maliyetleme ve gelir tablosu, katkı analizi, standart maliyetleme, bütçeleme ile ileri maliyet konularını kapsamaktadır.
ISL572KALİTE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
QUALITY DEVELOPMENT TECHNIQUES
S303.06.03Kalite geliştirme yöntemleri olarak kullanılan teknikler öğretilir ve bunların kullanımı ile kalitedeki gelişmenin nasıl ölçüleceği anlatılır.Methods used for quality improvement and the assessment of quality improvement by using these methods
ISL603KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER VE TÜRKİYE
GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND TURKEY
S303.010.03Bu derste, dünya ekonomisi içinde uluslararası ve ulusal ekonomik faaliyetler, uluslararası kuruluşlar, bu kuruluşların küresel ve bölgesel düzeydeki etkileri, yabancı sermaye yatırımları, küreselleşmenin ekonomik boyutu, WTO ve IMF'nin küresel politikaları incelenecektir. Türkiye ve dünya ekonomisi bağlamında uygulanan politikalar değerlendirilecek, Türkiye ekonomisinin uluslararası sistem ile bütünleşme süreçleri tartışılacak, küresel gelişmelerin Türkiye üzerindeki (ticaret, dış ticaret, sermaye hareketleri, yatırımlar, rekabet, teknolojik gelişme, sanayileşme, piyasalardaki risk ve belirsizlik düzeyi) etkileri üzerinde durulacaktır.In this course unit national and international economic activities within world economical scene, international institutions and their global and regional impact, foreign investment, the economic dimension of globalization and the global policies of WTO will be investigated. The economic policies applied in the context of Turkey and the world will be assessed, the intergration of Turkey’s economy with the international system will be discussed. The focus will be given to the effects of global developments (trade, foreign trade, capital movements, investments, competition, technological developments, industrialization, the level of risk and uncertainty in markets) over Turkey.
ISL605İLERİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ
ADVANCED MARKETING METHODS
S303.010.03Bu ders ile, pazarlama kavramı geniş bir perspektifle ele alınarak, hem tarihsel gelişim sürecinde geçilen aşamalar hem de günümüzde uygulama ve akademi alanlarında karşılaşılan pazarlama yaklaşımları bir bütün olarak irdelenmektedir. Pazarlamanın uygulamalı bir sosyal disiplin olarak, klasik ve modern yaklaşımları kadar; post-modernite ile etkileşimine bağlı olarak da evrim sürecine devam eden yapısı yakından ele alınmaktadır.The course unit covers the notion of marketing in a wide perspective and the marketing approaches within phases of historical development process, practical and academic applications. Marketing is discussed as a practical social discipline, the classical and modern approaches are dealt with and the structure evolving through interaction is also handled.
ISL633ORGANİZASYONLARDA DAVRANIŞ UYGULAMALARI
ORGANIZATIONAL BEHARIOR PRACTICE
S303.06.03Organizasyonlarda davranış uygulamaları dersinde, organizasyonel yapılar,örgütsel yapılarda tutum ve davranışlar, karar verme becerileri, örgütsel güç biçimleri ve davranışlarımız, örgütsel çatşma ve davranışlarımız, yöneticilik ve davranış, liderlik ve davranış gibi konular işlenecektir.Organizational structures, attitudes and behaviors, decision-making skills, organizational forms of power and our behavior, management and behavior, leadership and behavior
ISLY502KAMU EKONOMİSİ VE VERGİ POLİTİKALARI
PUBLIC ECONOMY AND TAX POLICY
S303.06.03Kamu Ekonomisi, Vergi Politikaları, Vergi Politikalarına Teorik Yaklaşımlar, Kamu Ekonomisi, Kamusal Mal Teorisi, Kamu Tercihi Analizi, Politik iktisat ve Çıkar Sağlama, Vergisel ve Ticari Tahkim, Vergi Rekabeti, AB Vergileme Politikaları, Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü, Küresel Vergi Sorunları, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri ve Vergi Yükü, Küreselleşme ve Vergi Politikaları, Uluslararası Vergi Politikaları,
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ISL613SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK
RESEARCH METHODS AND ETHICS IN SOCIAL SCIENCES
Z303.06.03Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
ISL615STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME POLİTİKALARI
STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS POLICIES
Z303.06.03
ISL617İLERİ FİNANSAL YÖNETİM
ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT
Z303.06.03Bu dersin içeriği; finansal yönetim çerçevesinde ileri düzey kısa ve uzun vade yatırımların yönetimi, işletme düzeyinde finansal kararları ve politikaları, finansal piyasalar ve kaotik ve volatil yapısının incelenmesi, finansal kurumlar ve birbirleri ile etkileşimleri, büyüme, finansal planlama ve belirsizlik ortamında planlama-bütçeleme, geleneksel ve çağdaş nakit yönetimi ve stratejileri, kar dağıtımı ile klasik ve modern teori ve uygulamalardır.The content of this course; management of advanced short and long term investments within the framework of financial management, financial decisions and policies at the enterprise level, analysis of financial markets and their chaotic and volatile structure, financial institutions and their interactions with each other, growth, financial planning and planning-budgeting in an environment of uncertainty, traditional and contemporary cash management and strategies, dividend distribution, and classical and modern theory and practice.
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE605SEMİNER
SEMINAR
Z000.020.00
ISL632GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETMELER YÖNETİMİ
ENTREPRENEURSHIP & S.M.E MANAGEMENT
S303.010.03Girişimcilik tanımı ve önemi, girişmciliğin tarihsel gelişim süreci, girişimci çeşitleri, girişimci davranışını etkileyen faktörler, profesyonel kurucu ile girişimci arasındaki farklılıklar, çağdaş girişimci tipleri, küçük işletmeler, küçük işletmelerin özellikleri, küçük işletmelerde yönetim, küresel gelişmeler karşısında küçük işletmelerin önemiDefinition and importance of entrepreneurship, the historical development of entrepreneurship, types of entrepreneurs, the factors affecting the behavior of an entrepreneur, the differences between professional founder and an entrepreneur, types of contemporary entrepreneurs, small businesses, properties of small businesses, management in small businesses, the importance of small businesses in the face of global developments
ISL635ORGANİZASYONLARDA DAVRANIŞ UYGULAMALARI
ORGANIZATIONAL BEHARIOR PRACTICE
S303.010.03
ISL672MUHASEBE TEORİSİ
ACCOURTING THEORY
S303.010.03Muhasebenin bilimsel niteliği, tarihsel gelişimi, teorileri, temel ilkeleri ve fonksiyonları, değerleme, kar ve raporlama kavramı ile ilgili standartlar Alman, Fransız, İtalyan, İngiliz –Amerikan Muhasebe okulları , yabancı makale sunumları ve tartışmalar, sunum ve değerlendirmeyi kapsamaktadır.Development and the theoretical framework of accounting
ISL674SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ
ANALYSIS OF CAPITAL MARKETS
S303.010.03Ders, sermaye piyasası araçları, kurumları, sermaye piyasası işlemleri, teknik ve temel analiz, portföy yönetimi, hisse senedi ve tahvil değerlendirme ve sermaye piyasalarının temel kurumları olan SPK ve İMKB'yi işlemleri ve işlevleriyle ortaya koymaktır.Institutions, capital market operations, technical and fundamental analysis, portfolio management, stock and bond rating agencies and the capital markets
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-2TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-4TEZ
THESIS
Z000.030.00Tez çalışması aşağıdaki maddeleri içeren öğrenme sürecidir: (1) ilgilenilen konunun tanımlanması ve konuya alışma şeklinde nitelenebilecek inceleme aşaması, data toplama ve işleme ve tez konusunun haklı çıkarılması. Bu süreç, amacı, sınırlılıkları tanımlamayı, çözülecek problem(ler)i ya da elde edilmesi beklenen gelişme(ler)i içerir. (2) öğrencinin toplanan bilginin neyi gösterdiğini ve tezin genel amaçları doğrultusunda bu bilginin neyle ilgili olduğunu dikkate aldığı planlama aşaması. Bu aşama, yapılan literatür taraması sonucunda tez konusuyla ilgili olduğu görülen teorik çerçevenin sunumunu, data toplama ve teoriyi tezin konusuyla bağlantılı hale getirmeye yönelik prosedürleri ve tezin düzgün gelişmesi ve uygulanması için kullanılacak yöntem ve teknikleri içerir. (3) tezi geliştirme işlemlerinin plan ve gelişme süreçlerinin değerlendirilip gözetilmesinin de dikkate alınarak sürdürüldüğü uygulama aşaması, (4) düşünme ve sonuç çıkarmayı içeren değerlendirme aşaması, (5) tezin yazıldığı, düzeltildiği, sunulduğu ve savunulduğu yayın aşamasıThesis work is a learning process which comprises (1) the analysing phase, characterised by defining a topic of interest for the thesis and familiarisation with it, data collection and processing, and justification of the subject of thesis. This includes objectives, delimitations to be defined, identification of the problem(s) to be solved or development(s) to be achieved; (2) the planning phase, during which the student considers what the information gathered on the subject signifies and is relevant in terms of the objective of the thesis. This includes presentation of the theoretical framework in relation the thesis title based on the results of literature survey, data collection and relate the theory to the topic of thesis and defining the procedures, methods and techniques to be used for proper development and implementation of the thesis work, (3) the implementation phase, where the development tasks are carried out in accordance with the plan and the development process is evaluated and monitored; (4) the evaluation phase, involving deliberation and the drawing of conclusions; and (5) the publication phase, in which the thesis is written, edited, delivered, presented and defended.
SINIF: 6 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.