English

FACULTY OF DENTISTRY-DENTISTRY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF DENTISTRY-DENTISTRY
SINIF: 1 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF105DEONTOLOJİ VE ETİK
DEONTOLOGY AND ETHICS
Z101.01.01Deontoloji ve etiğin anlamı ve ilkeleri. Zarar vermeme ilkesi, adalet ve gizliliğe saygı ilkesi,aydınlatılmış onam ilkesi ile ilgili bilgiler ve insan hakları kavramı. Türkiye’de hasta hakları. Diş hekimi ve hasta ilişkileriThe definition and principles of deontology and ethics. The principle of justice and respect for the principle of confidentiality, informed consent and information on the concept of human rights policy. Patient's rights in Turkey.
DHF106DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
Z101.01.01Davranış Bilimleri dersinde davranış bilimlerinin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişim, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, sosyal gruplar, kişilik ve benlik, tutumlar ve önyargı konuları işlenecektir.the definition of behavioral sciences and their relationship with other sciences, basic concepts of behavioral sciences, culture and cultural change, social structure and social relations, social groups, personality and self, attitudes and prejudice will be covered.
DHF111ORAL SİMÜLASYON
ORAL SIMULATION
Z143.016.05Dental terminoloji, daimi dişlerin anatomisi, dişleri oluşturan farklı dokuların özellikleri, embraşür kavramı ve aproksimal diş ilişkileri, oklüzal ilişkiler ve oklüzyon dinamikleri. Manipülasyonda kullanılan el aletleri ve manipülatif teknikler. Total dişsiz ağızların anatomisi ve protetik hazırlıklar.Dental terminology, the anatomy of permanent teeth, the features of different tissues that make up the teeth, the concept of embryo and aproximal tooth relations, occlusal relations and occlusion dynamics. Hand tools and manipulative techniques used in manipulation. Anatomy and prosthetic preparations of total toothless mouths.
DHF165BIYOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z101.02.01temel istatistik bilgisi,mod, medyan, standart sapma ve ortalama belirlenmesi çğret lir. Araştırma planlaması yapılırken nelere dikkat edilir.Basic knowledge of statistics, Determination of mode, median, standard deviation and mean Research planning and methodology
DHF175MADDELER BİLGİSİ
DENTAL MATERIALS
Z101.02.01Maddenin fiziksel, kimyasal, biyomekanik ve optik özelliklerinin değerlendirilmesi için gereken terminoloji, model (alçı) ve modelleme (mum) materyalleri, metaller ve metal alaşımları, feldspatik seramik ve güçlendirilmiş seramikler, ölçü maddeleri ve polimerler, döküm kalıp materyalleri (revetman), konvansiyonel ve adeziv rezin simanlar.Introduces dental materials and laboratory equipment used in the dental office. Covers the terminology, the physical, chemical, biomechanical and optical properties, manipulation, and uses of gypsum and wax products, metals and metal alloys, feldspathic ceramics and reinforced ceramics, impression materials and polymers, casting mold materials (investment), conventional and adhesive resin cements.
DHF181TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-I
BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-I
Z6810.022.014vücudu oluşturan sistemlerin çalışma prensiplerinin biyokimyasal olarak açıklanması, sistemleri hücreden organa tanımakThe basic biochemical parameters provide insight into the functioning of some organs and the organism as a whole. The organisation of the human body, from cells to tissues and organs.
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF220ORAL SİMÜLASYON-II
ORAL SIMULATION-II
Z254.016.07protetik diş tedavisi uygulamalarını önce yapay dişler kullanılarak, daha sonra gerçek dişler yardımıyla preklinik ortamda uygulamakTo apply prosthetic dental treatments first by using artificial teeth, then with the help of real teeth in a preclinical environment
DHF221ORAL SİMÜLASYON III
ORAL SIMULATION-III
Z154.016.06teorik ve pratik olarak önce dişe benzeyen materyaller, daha sonra da çekilmiş dişler üzerinde restoratif tedavi uygulamaları yapılmaktadır.Theoretically and practically, restorative treatment applications were performed on materials that resemble teeth first and then on extracted teeth.
DHF230TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-II
BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-II
Z61212.023.018Teorik ve pratik olarak Laboratuar ortamı da kullanarak sistemleri anlamakTo understand the systems theoretically and practically using the laboratory environment.
DHF240ACİL TIBBİ YARDIM-I
EMERGENCY MEDICAL CARE-I
Z101.02.01Acil tıbbi yardım hakkında gerekli tüm teorik bilgiAll the necessary theoretical knowledge about emergency medical assistance.
DHF280KORUYUCU HEKİMLİK VE EPİDEMİYOLOJİ
PREVENTIVE MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY
Z101.01.01Halk sağlığı konu başlıklarının belirlenmesi ve irdelenmesi. Epidemiyolojik yaklaşımların tanımlanmasıDetermination and examination of public health topics. Defining epidemiological approaches
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF281DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENETİK
GENETICS IN DENTISTRY
S101.01.01Moleküler Biyoloji ve Genetik Giriş, Replikasyon, Transkripsiyon, Translasyon, Mutasyonlar, Covid-19, Dental Genetik, Halitozis, Ağız Kanserleri, Cripsy-Cas9 metodolojisi, Prenatal Tanı.Introduction to Molecular Biology and Genetics, Replication, Transcription, Translation, Mutations, Covid-19 and Dental Genetics, Halitosis, Oral Cancers, Cripsy-Cas9 methodology, Prenatal Diagnosis.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF270KÖK HÜCRE VE KLİNİK UYGULAMALARI
STEM CELLS AND CLINICAL APPLICATIONS
S101.01.01Kök hücre genel özellikleri, çeşitleri,bu hücrelerin bulundukları yerler ve farklılaşma potansiyelleri, hücrelerin kültür ortamlarında uygun beslenme ortamları içerisinde yaşatılarak çoğaltılması, araştırma, tanı ve tedavi amaçlı (yapay organ ve rejeneratif tıp) kullanımasının öğrenilmesiGeneral characteristics of stem cells, their types, their location and differentiation potential, the reproduction of cells in culture media in appropriate nutritional environments, learning the use of research, diagnosis and treatment (artificial organ and regenerative medicine)
DHF284DİŞ HEKIMLİĞİNDE GENETİK
GENETICS IN DENTISTRY
F202.02.02Sağlıklı ve bozuk gen, bozuk gen oluşum mekanizmaları ve sinyal yolakları, tanı ve tedavi izleme yöntemleri, epigenetik değişimler, gen tedavisi, kök hücre tedavisi, etik konularının ağız ve diş hastalıkları ile bağlantısı dersin içeriğini oluşturmaktadır.The relationhips between dental ve oral dieases with issues of normal and defective gene, mechanisms of defective gene formation and signal pathways, diagnotic ve prognotic methods, epigenetic alterations, gene therapy, stem cell treatment, ethic are comprimised the content of this course.
SINIF: 3 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF320AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ-I
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I
Z324.05.05
DHF330TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-III
BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-III
Z488.019.012
DHF336ENDODONTİ-I
ENDODONTICS-I
Z143.06.05Endodontinin tanımı,uygulamaya dönük yöntem ve gereksinimlerin belirtilmesi,kanal aletlerinin tanıtılması,dişlerin anatomik özelliklerini anlatılması,endodontik giriş kavitelerinin uygulama ile beraber anlatılması,kanal boyu ölçüm sisteleri ve beraberinde röntgen cihazının Endodontide kullanımı. Örnek çalışmaların yapılacağı dişlerin seçimleri ve yerleştirilmesi, bu dişlerde kök kanal dolgu hazırlıklarının yapılması ve kök kanal sisteminin doldurulma aşamalarının uygulanması.Röntgen uygulamalarının yapılması,kanal boyu tespitlerinin yapılması ve kanal dolgusunun değerlendirilmesi.
DHF340AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-I
DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I
Z122.03.03
DHF346ORTODONTİ-I
ORTHODONTICS-I
Z101.02.011.Ortodontinin tanımı ve tarihçesini açıklayabilecektir 2.Büyüme ve gelişim ile ilgili konuları yorumlayabilecektir. Büyüme ile ortodontik tedavi arasındaki ilişkiyi tartışabilir 3.Doğum öncesi ve sonrası dönemlerde alt ve üst çenelerin gelişimini tartışır. 4.Diş sisteminin gelişimini açıklar. Diş sürme zamanlarını tanımlar. 5.Çiğneme sistemini oluşturan yapıların fizyolojisi ve görevlerini yorumlayabilecektir. 6.Ortodontik anomalilerin tanımı ve etyolojisini açıklayabilecektir. 7.Ortodontide kullanılan radyolojik tetkikleri yorumlayabilecektir. Sefalometrik analizlerde kullanılan nokta ve düzlemleri tanımlar. Sefalometrik analizleri gerçekleştirir. Sefalometrik analiz sonuçlarını tartışır. 8.El-bilek radyografileri ile büyüme ve gelişim evrelerini yorumlar. 9.Model analizleri gerçekleştirir.1. Will be able to explain the definition and history of orthodontics 2. Will be able to interpret the issues related to growth and development. Discuss the relationship between growth and orthodontic treatment 3. Discusses the development of the lower and upper jaws in the prenatal and postnatal periods. 4. Explain the development of the dental system. Defines tooth eruption times. 5. Will be able to interpret the physiology and functions of the structures that make up the chewing system. 6. Will be able to explain the definition and etiology of orthodontic anomalies. 7. will be able to interpret radiological examinations used in orthodontics. Defines the points and planes used in cephalometric analysis. Performs cephalometric analysis. Discusses the results of cephalometric analysis. 8. Interprets growth and development stages with hand-wrist radiographs. 9. Performs model analysis.
DHF356PEDODONTİ-I
PEDODONTICS-I
Z132.04.04
DHF370PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-I
PROSTHETIC DENTISTRY-I
Z143.05.05Sabit protezlerin tanımları, sınıflamaları. Diş preparasyonunun temel prensipleri. Preparasyon yöntemleri. Molar ve kesici dişlerin preparasyon yöntemleri. Tek diş preparasyonlarında tedavi planlaması. Retansiyon, Stabilite. Yapısal dayanıklılık, kuron protezlerinde giriş yolu. Ölçü yöntemleri. Geçici kuronlar. Destek dişlerin değerlendirilmesi.Köprü Protezlerinin biyomekaniğiş köprü gövde çeşitleri. Köprü Protezlerinde Planlama. Metal-Seramik çalışmalarının temel seansları, Alt Yapı Provasının temel prensipleri ,Renk Seçimi, Estetik Provanın temel protokolleri, Diş Hekimliğinde Estetik Kriterler, Estetik Üst Yapı Materyallerine Giriş Simantasyon Prenipleri, Sabit Protezlerde Oklüzyon Prensipleri, ArtikülatörlerSabit protezlerin tanımları, sınıflamaları. Diş preparasyonunun temel prensipleri. Preparasyon yöntemleri. Molar ve kesici dişlerin preparasyon yöntemleri. Tek diş preparasyonlarında tedavi planlaması. Retansiyon, Stabilite. Yapısal dayanıklılık, kuron protezlerinde giriş yolu. Ölçü yöntemleri. Geçici kuronlar. Destek dişlerin değerlendirilmesi. Köprü Protezlerinde Planlama, Metal-Seramik çalışmalarının temel seansları ,Alt Yapı Provasının temel prensipleri ,Renk Seçimi Estetik Provanın temel protokolleri, Estetik Üst Yapı Materyallerine Giriş ,Simantasyon prensipleri, Sabit Protezlerde Oklüzyon Prensipleri Artikülatörler ve yüz arkları
DHF380RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-I
RESTORATIVE DENTISTRY-I
Z143.06.05
DHF390PERİODONTOLOJİ-I
PERIODONTOLOGY-I
Z143.06.05Periodonsiyumu oluşturan dokuların anatomik ve histoloji özellikleri, periodontal hastalığın başlamasında ve gelişmesinde rol oynayan lokal ve sistemik faktörler, geçmişten günümüze periodontal hastalıkların sınıflamaları ve periodontal indeks sistemleri, dişeti iltihabı ve yayılım yolları, periodontal hastalıklar ve cerrahi olmayan periodontal tedaviler.Anatomical and histologic features of the tissues that make up the periodontium, local and systemic factors that play a role in the onset and development of periodontal disease, classifications of periodontal disease from past to present and periodontal index systems, gingival inflammation and pathways, periodontal diseases and nonsurgical periodontal treatments.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF376TOPOGRAFİK BAŞ VE BOYUN ANATOMİSİ
TOPOGRAPHIC HEAD AND NECK ANATOMY
F202.02.02
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF303BESLENME
NUTRITION
F101.01.01
DHF398DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ
HISTORY OF DENTISTRY
F101.01.01Diş hekimliği tarihi, dental malzemelerin tarihsel gelişimi.History of dentistry, development of dental equipments.
SINIF: 4 - DÖNEM: 0
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF414MEDİKAL DİŞ HEKİMLİĞİ MODÜLÜ
MEDICAL DENTISTRY MODULE
Z404.08.04
DHF416 AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ II
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-II
Z446.08.08Baş-Boyun Bölgesinin Odontojenik ve Nonodontojenik Enfeksiyonları, Ağız Hastalıklarına Giriş, Oral mukozanın ülseratif, papiller ve pigmente lezyonları, Bakteriyal, viral ve fungal lezyonlar, İmmünopatolojik mukozal ve vezikülobüllöz lezyonlar, Ağız ve Çene kistleri ve tedavileri , Oral ve Maksillofasial Tümörler, Çenelerde görülen benign tümörler ve tümör benzeri lezyonlar I,II,III,Prekanseröz lezyonlar , Çenelerde Görülen Malign Tümörler I,II, Ağız Kanserleri Epidemiyolojisi Ağız Kanserlerinin Sınıflaması, Ağız Kanserlerinin Teşhis Yöntemleri, Ağız Kanserlerinin Tedavi Teknikleri ,Çenelerin Rekonstrüktif Tedavisi, Çene Kemiklerinin Metabolik Hastalıkları , çene kemiği hastalıkları (osteopatiler) TME hastalıklarının tanı ve tedavileri, oral implantoloji, yüz ağrıları, nörolojik bozukluklar, dentofasial deformitelerin tanı ve cerrahi tedavileri , maksillofasiyal bölgenin gelişimsel anomalileri, ortognatik cerrahi uygulamalar, dudak damak yarıkları, maksillofasiyal travmalar (çene-yüz kırıkları), maksiller sinüs hastalıkları, tükürük bezi hastalıkları, ağız,diş ve çene cerrahisinde lazer, kriyocerrahi ve elektro cerrahi kullanımı.
DHF426 AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ II
DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-II
Z143.04.05
DHF436 ENDODONTİ II
ENDODONTICS-II
Z143.04.05
DHF446 ORTODONTİ II
ORTHODONTICS-II
Z143.04.05Ortodontide biyomekanik prensiplere giriş Ortodontide kuvvet, kuvvet tipleri, kuvvete dişin cevabı Destek dokular, diş hareketindeki kemik rezorpsiyon tipleri Destek dokular, diş hareketindeki kemik rezorpsiyon teknikleri Destek dokulardaki histolojik cevap Diş hareketindeki genel prensipler Kuvvet ve hareket tipleri Ankraj kavramı Koruyucu ortodontik yöntemler, Koruyucu tedavilerde radyolojik tetkitlerden yararlanılması Lokal faktörlerin koruyucu ortodontideki önemi, süt dişlerinin erken ve geç kaybı Yer tutucuların özellikleri, tipleri ve endikasyonları Sürme rehberliği Normal okluzyon ve kriterleri Ortodontik apareylere giriş Sabit ve hareketli ortodontik apareyler Hareketli aparey tanımı, sınıflandırılması Springler ve özellikleri Fonksiyonel apareyler Ağız dışı apareyler Sınıf I malokluzyon ortodontik tedavisi Sınıf II malokluzyon ortodontik tedavisi Sınıf III malokluzyon ortodontik tedavisi Erişkin ortodontik tedavisi Ortognatik cerrahi ile ortodontik tedavi Dudak Damak Yarıklarının ortodontik tedavisi TME'ye yönelik ortodontik yaklaşımlar Rapid Palatal Ekspansiyon Konjenital lateral eksikliği Gömülü dişler ve ortodontik tedavileri Transpozisyonlar ve tedavileri Ortodontik tedavi sonu pekiştirme Yüz estetiği ve ortodonti Ortodontik tedavilerde ağız bakımı Ortodontik tedavilerde görülen komplikasyonlarIntroduction to principles of biomechanics in orthodontics Orthodontic force, Types of orthodontic forces The reaction of the tooth to the force application Supporting tissues, The types of bone resorption in the tooth movement Supporting tissues,The techniques for bone resorption in the tooth movement Histological response of the supporting tissues The general principles of tooth movement Types of Force and Tooth Movement The concept of anchorge Preventive orthodontic methods, The radiological techniques in preventive treatments The importance of local factors in preventive orthodontics, The early or late loss of the deciduous teeth Placeholder properties, types, and indications Eruption guidance Criteria of normal occlusion Introduction to orthodontic appliances Fixed and removable orthodontic appliances Removable appliance, definition and classification Features of the springs functional appliances Extraoral appliances. Orthodontic treatment of Class I malocclusion Orthodontic treatment of Class II malocclusion Orthodontic treatment of Class III malocclusion Adult orthodontic treatment Orthodontic treatment and orthognathic surgery Orthodontic management of Cleft Lip and Palate Orthodontic approaches for Temporomandibular Disorders Rapid Palatal Expansion Congenitally missing lateral incisors Orthodontic treatments of impacted teeth Treatment of transposition Retantion procedures after orthodontic Facial aesthetics in Orthodontics Maintaining the oral hygiene in orthodontic treatment Orthodontic treatment complications.
DHF456 PEDODONTİ II
PEDODONTICS-II
Z143.04.05Çocuklardaki ağrı problemini lokal anestezikler ile gidererek, uygulanacak tedavilere yönelik bilgileri içermekte olup; çocuk hastada dental travma durumunda müdahale edebilecek, süt ve sürekli dişlerde apeksogenesis ve apeksifikasyon yapabilecek, seri çekim ve yer tutucu uygulaması yapabilecek, ART yaklaşımına yönelik bilgiler verilmektedir.
DHF466 PERİODONTOLOJİ II
PERIODONTOLOGY-II
Z143.04.05Cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrası yeniden değerlendirme ve cerrahi tedavilerin temel prensipleri, peridontal cerrahi yaklaşımlarda endikasyonlar ve kontrendikasyonlar, sistemik hastalıklı bireylerde periodontal tedavi yaklaşımları, periodontolojide güncel yaklaşımlar ve multidisipliner yaklaşımlarda periodontal tedavi süreçlerinin yönlendirilmesi, periodontal sağlığın korunması ve idamesi, perioodontal yara bölgelerinin iyileşme süreçleriyle ilgili esaslar ele alınmaktadır.Re-evaluation after non-surgical periodontal treatment and basic principles of surgical treatments, indications and contraindications in periodontal surgical approaches, periodontal treatment approaches in individuals with systemic diseases, current approaches in periodontology and guidance of periodontal treatment processes in multidisciplinary approaches, protection and maintenance of periodontal health, healing processes of periodontal wound areas. fundamentals are discussed.
DHF476 PROTETİK DİŞ TEDAVİ II
PROSTHETIC DENTISTRY-II
Z244.08.06
DHF486 RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ II
RESTORATIVE DENTISTRY-II
Z143.04.05
DHF496KLİNİK TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ
KLİNİK TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ
Z202.04.02
DHF424TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
DENTAL PUBLIC HEALTH
S425.08.06
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF433AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ III
ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY III
Z244.04.06Anamnez ve klinik muayene yöntemleri, Sistemik hastalıklar ve dişhekimi yaklaşımı, Oral mukozanın anatomisi ve görevleri, Oral mukoza hastalıkları.Oral mukoza hastalıkları, Prekanseröz lezyonlar, Bazı dermatozlarda oral mukoza, Dildeki değişiklikler, Dudakların ve yakın çevrenin hastalıkları, Protezlerin neden olduğu değişiklikler, Oral mukozada alerjik ve toksik reaksiyonlar, Fokal Enfeksiyon, Ağız yanması sendromu, Temporamandibular eklem ve paranasal sinüs anatomisi ve hastalıkları, İleri görüntüleme yöntemleri (DVT, MRG, vs.)Anamnesis and clinical examination methods, Systemic Diseases and Treatment Protocols, The anatomy and functions of oral mucosa, Oral mucosal diseases. Oral mucosal diseases, Precancerous lesions, Oral mucosal changes in dermatological disorders, Lip and Tongue Disorders, Oral mucosal changes due to the dental prostehesis, Allergic and toxic reactions of oral mucosa, Focal Infection, Burning Mouth Syndrome, the anatomy and disorders of tempoamandibular joint and paranasal sinuses, Advanced imaging methods (DVT, MRI...)
DHF435AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ III
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY III
Z648.08.010Baş-Boyun Bölgesinin Odontojenik ve Nonodontojenik Enfeksiyonları, Ağız Hastalıklarına Giriş, Oral mukozanın ülseratif, papiller ve pigmente lezyonları, Bakteriyal, viral ve fungal lezyonlar, İmmünopatolojik mukozal ve vezikülobüllöz lezyonlar, Ağız ve Çene kistleri ve tedavileri , Oral ve Maksillofasial Tümörler, Çenelerde görülen benign tümörler ve tümör benzeri lezyonlar I,II,III,Prekanseröz lezyonlar , Çenelerde Görülen Malign Tümörler I,II, Ağız Kanserleri Epidemiyolojisi Ağız Kanserlerinin Sınıflaması, Ağız Kanserlerinin Teşhis Yöntemleri, Ağız Kanserlerinin Tedavi Teknikleri ,Çenelerin Rekonstrüktif Tedavisi, Çene Kemiklerinin Metabolik Hastalıkları , çene kemiği hastalıkları (osteopatiler) TME hastalıklarının tanı ve tedavileri, oral implantoloji, yüz ağrıları, nörolojik bozukluklar, dentofasial deformitelerin tanı ve cerrahi tedavileri , maksillofasiyal bölgenin gelişimsel anomalileri, ortognatik cerrahi uygulamalar, dudak damak yarıkları, maksillofasiyal travmalar (çene-yüz kırıkları), maksiller sinüs hastalıkları, tükürük bezi hastalıkları, ağız,diş ve çene cerrahisinde lazer, kriyocerrahi ve elektro cerrahi kullanımı.Treatment of oral pathological lesions, evaluation of TMJ disorders, atypical facial pain, neuralgia, trauma pains, muscle, bone, skeletal system, the associated pain, jaw bones and reactive metabolic diseases, functions of normal oral mucosa, oral mucosal trauma, generalized oral mucosal diseases, oral diseases, investigation methods, principles of treatment of oral diseases, oral mucosal infections, and treatment of recurrent mouth ulcers, diseases of lip and tongue, salivary gland dysfunction, facial swelling, Oral precancerous lesions, developmental white lesions, inflammatory excessive growths, neoplasia, skin diseases and symptoms of dry mouth, dry mouth symptoms of gastrointestinal diseases, blood diseases, the symptoms of dry mouth. Unit Dentofacial disorders and their causes, surgical treatment planning of patients with dentofacial disorders, orthognathic surgery, distraction osteogenesis applications, lip and palate, mouth cancer, tumors of the jaw-facial surgical principles, In-patient care.
DHF444ORTODONTİ III
ORTHODONTICS III
Z244.04.06Ortodontide biyomekanik prensiplere giriş Ortodontide kuvvet, kuvvet tipleri, kuvvete dişin cevabı Destek dokular, diş hareketindeki kemik rezorpsiyon tipleri Destek dokular, diş hareketindeki kemik rezorpsiyon teknikleri Destek dokulardaki histolojik cevap Diş hareketindeki genel prensipler Kuvvet ve hareket tipleri Ankraj kavramı Koruyucu ortodontik yöntemler, Koruyucu tedavilerde radyolojik tetkitlerden yararlanılması Lokal faktörlerin koruyucu ortodontideki önemi, süt dişlerinin erken ve geç kaybı Yer tutucuların özellikleri, tipleri ve endikasyonları Sürme rehberliği Normal okluzyon ve kriterleri Ortodontik apareylere giriş Sabit ve hareketli ortodontik apareyler Hareketli aparey tanımı, sınıflandırılması Springler ve özellikleri Fonksiyonel apareyler Ağız dışı apareyler Sınıf I malokluzyon ortodontik tedavisi Sınıf II malokluzyon ortodontik tedavisi Sınıf III malokluzyon ortodontik tedavisi Erişkin ortodontik tedavisi Ortognatik cerrahi ile ortodontik tedavi Dudak Damak Yarıklarının ortodontik tedavisi TME'ye yönelik ortodontik yaklaşımlar Rapid Palatal Ekspansiyon Konjenital lateral eksikliği Gömülü dişler ve ortodontik tedavileri Transpozisyonlar ve tedavileri Ortodontik tedavi sonu pekiştirme Yüz estetiği ve ortodonti Ortodontik tedavilerde ağız bakımı Ortodontik tedavilerde görülen komplikasyonlarIntroduction to principles of biomechanics in orthodontics Orthodontic force, Types of orthodontic forces The reaction of the tooth to the force application Supporting tissues, The types of bone resorption in the tooth movement Supporting tissues,The techniques for bone resorption in the tooth movement Histological response of the supporting tissues The general principles of tooth movement Types of Force and Tooth Movement The concept of anchorge Preventive orthodontic methods, The radiological techniques in preventive treatments The importance of local factors in preventive orthodontics, The early or late loss of the deciduous teeth Placeholder properties, types, and indications Eruption guidance Criteria of normal occlusion Introduction to orthodontic appliances Fixed and removable orthodontic appliances Removable appliance, definition and classification Features of the springs functional appliances Extraoral appliances. Orthodontic treatment of Class I malocclusion Orthodontic treatment of Class II malocclusion Orthodontic treatment of Class III malocclusion Adult orthodontic treatment Orthodontic treatment and orthognathic surgery Orthodontic management of Cleft Lip and Palate Orthodontic approaches for Temporomandibular Disorders Rapid Palatal Expansion Congenitally missing lateral incisors Orthodontic treatments of impacted teeth Treatment of transposition Retantion procedures after orthodontic Facial aesthetics in Orthodontics Maintaining the oral hygiene in orthodontic treatment Orthodontic treatment complications.
DHF463PERİODONTOLOJİ III
PERIODONTOLOGY III
Z244.04.06Cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrası yeniden değerlendirme ve cerrahi tedavilerin temel prensipleri, peridontal cerrahi yaklaşımlarda endikasyonlar ve kontrendikasyonlar, sistemik hastalıklı bireylerde periodontal tedavi yaklaşımları, periodontolojide güncel yaklaşımlar ve multidisipliner yaklaşımlarda periodontal tedavi süreçlerinin yönlendirilmesi, periodontal sağlığın korunması ve idamesi, perioodontal yara bölgelerinin iyileşme süreçleriyle ilgili esaslar ele alınmaktadır.Re-evaluation after non-surgical periodontal treatment and basic principles of surgical treatments, indications and contraindications in peridontal surgical approaches, periodontal treatment approaches in individuals with systemic diseases, current approaches in periodontology and guidance of periodontal treatment processes in multidisciplinary approaches, protection and maintenance of periodontal health, principles related to the healing processes of perioodontal wound areas are discussed.
DHF483RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ III
RESTORATIVE DENTISTRY III
Z244.04.06Kavite hazırlanmasında güncel yaklaşımlar, diş renkleşmeleri ve tedavi yöntemleri, gülüş tasarımı, indirekt restorasyonlar ve lamina uygulamalarını içerir.Geriatrik hastalara yaklaşım, profilaksi, çürük ve restoratif işlemlerin muayenesi, güncel adhesive materyaller ve uygulanma yöntemleri ile onarım materyallerinin tiplerini içerir.Learning current approach for preparing the cavities, tooth becoming colorful and the treatment methods of colored teeth, smile design, indirect restorations and laminate veneers The approach of geriatric people,prophylaxis, inspection of caries and dental restorations, current adhesive materils and application of methods, repair materials
DHF491MEDİKAL DİŞ HEKİMLİĞİ MODÜLÜ-I
MEDICAL DENTISTRY MODULE-I
Z404.04.04Diş hekiminin hukuki, adli, tıbbi görevleri, bir adli olgunun incelenmesi süreci, adli rapor hazırlama süreci, kulak, burun, boğaz hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemleri,nörolojik muayene, nörolojik semptomlar, temel hematolojik hastalıkları, klinik ve laboratuar semptom ve bulguları.For a dentist, legal, judicial, medical duties, a process of investigation of criminal cases, forensic report preparation process, ear, nose, throat, diagnosis and treatment of diseases, neurological examination, neurological symptoms, the main hematological diseases, symptoms and signs of clinical and laboratory.
DHF493KLİNİK TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-I
CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE-I
Z202.02.02Pulpal ve periodontal hastalıklar, Oral-Perioral Major Enfeksiyonlar, Odontojenik ve Non-Odontojenik Kist ve Tümörler, Genetik ve Metabolik Kemik Hastalıkları, Enfektif ve Non-Enfektif Stomatitler, Mukozanın Beyaz Lezyonları; Premalign Lezyonlar, Oral Kanser, Tükrük Bezi Hastalıkları,Yumuşak Doku Büyümeleri, Pigmente Lezyonlar, AIDS’in Oral Bulguları, GIS ve Karaciğer Hastalıkları, Oral Patolojide Laboratuar ve Tanı Yöntemleri. Ağız boşluğunu etkileyen ilaçlar ve ilaçlara bağlı olarak ağız boşluğunda gelişen hastalıklar; endodontide kullanılan ilaçlar ve yıkama solüsyonları; ağızda görülen hastalıklarda farmakolojik uygulamalar; flor, gargaralar, diş macunları ve antiplak ajanlar; antiinflamatuvarlar.Pulpal and periodontal disease, oral-Perioral Major Infections, Odontogenic and Non-Odontogenic Cysts and Tumors, Genetic and Metabolic Bone Diseases, infective and non-infective stomatitis, White Lesions of the mucosa, premalignant lesions, Oral Cancer, Salivary Gland Disorders, Soft Tissue Growths , Pigmented Lesions, Oral Findings of AIDS, GIS, and Liver Diseases, Oral pathology Laboratory and Diagnostic Methods.Drugs affecting the oral cavity, oral cavity, and emerging diseases due to drugs, medicines and cleaning solutions used in endodontics, oral diseases, pharmacological applications in the fluorine, mouthwashes, toothpastes and antiplaque agents.
DHF403DENTAL PUBLIC HEALTH-I
DENTAL PUBLIC HEALTH-I
F143.04.05Epidemiyolojik kavramlar ve araştırma metodolojisi,bilimsel kritik okuma, kanıta dayalı diş hekimliği kavramı, çürük ve periodontal hastalık epidemiyolojisi ve korunma yöntemleri, sağlık ekonomisinde ağız sağlığının yeri, sağlık finansmanının yönlendirilmesi.Epidemiological terms and research metodology, critical reading of scientific articles, definition of evidence-based dentistry, epidemiology of tooth decays and periodontal diseases and preventive approaches, importance of oral health in health economy, financial administrations in dental health systems.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF434ENDODONTİ III
ENDODONTICS III
Z244.04.06Kök kanal tedavisi endikasyonunu doğru belirlemek, gerekli tedavi uygulamalarını gerçekleştirmek; endodontide ağrı olgusu, tekrarlayan kök kanal tedavileri, devital dişlerde ağartma, travmatik diş yaralanmaları ve tedavileri, kök rezorpsiyonları, revaskülarizasyon tedavisi endodontik radyoloji, perio-endo ilişkileri, geriatrik endodonti, endodontik cerrahi öğretilmektedir.ındications of endodontic treatment case selection, retreatment,devital bleaching , traumatic dental injuries and treatments, root resorptions, revascularization treatment , radiology in endodontics, perio-endo relations, geriatric endodontics, endodontic surgery, dental anomalies , laser usage in root canal therapy , manage iatrojenic complications like perforations.
DHF454PEDODONTİ III
PEDODONTICS III
Z244.04.06Çocuklardaki ağrı problemini lokal anestezikler ile gidererek, uygulanacak tedavilere yönelik bilgileri içermekte olup; çocuk hastada dental travma durumunda müdahale edebilecek, süt ve sürekli dişlerde apeksogenesis ve apeksifikasyon yapabilecek, seri çekim ve yer tutucu uygulaması yapabilecek, ART yaklaşımına yönelik bilgiler verilmektedir.This course contents;ealing pain in children by using local anesthesia and knowledge about treatment procedures and also interfering dental trauma cases in child patient, making apexogenesis and apexification treatment in permanent and primary dentition, serial extraction and space retainer and ART approach in pedodontics.
DHF474PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ III
PROSTHODONTICS III
Z446.08.08Sabit, hareketli, total protezlerin endikasyon aşamasından bitim aşamasına kadar olan teorik bilgileri ve klinik çalışmayı içerir.Kuron ve köprü uygulamaları, dental porselenler, hareketli bölümlü protezler and total protezleri içerir.This course includes theoretical information and clinical practice ofcrown and bridge applications, dental porcelains, removable partial prosthesess and total prostheses.
DHF492MEDİKAL DİŞ HEKİMLİĞİ MODÜLÜ-II
MEDICAL DENTISTRY MODULE-II
Z404.04.04Gastro-intestinal, endokrin sistem,organ transplantasyonu, acil cerrahi hastalıklar ve travma hastalıklarının tanı ve tedavisi, majör oküler hastalıkların teşhis ve tedavisi, psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavi basamakları, psikiyatri hastasına yaklaşım,dermatolojiyle ilgili temel hastalıklar, belirtileri, komplikasyonları, tanı ve tedavisi.Gastro-intestinal, endocrine system, organ transplantation, urgent surgical diseases and trauma diagnosis and treatment of diseases, ocular diseases, diagnosis and treatment of major psychiatric diseases, diagnosis and treatment steps, approach to psychiatric patients, dermatolojiyle basic diseases, symptoms, complications, diagnosis and treatment .
DHF494KLİNİK TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-II
CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE-II
Z202.02.02Pulpal ve periodontal hastalıklar, Oral-Perioral Major Enfeksiyonlar, Odontojenik ve Non-Odontojenik Kist ve Tümörler, Genetik ve Metabolik Kemik Hastalıkları, Enfektif ve Non-Enfektif Stomatitler, Mukozanın Beyaz Lezyonları; Premalign Lezyonlar, Oral Kanser, Tükrük Bezi Hastalıkları,Yumuşak Doku Büyümeleri, Pigmente Lezyonlar, AIDS’in Oral Bulguları, GIS ve Karaciğer Hastalıkları, Oral Patolojide Laboratuar ve Tanı Yöntemleri. Ağız boşluğunu etkileyen ilaçlar ve ilaçlara bağlı olarak ağız boşluğunda gelişen hastalıklar; endodontide kullanılan ilaçlar ve yıkama solüsyonları; ağızda görülen hastalıklarda farmakolojik uygulamalar; flor, gargaralar, diş macunları ve antiplak ajanlar; antiinflamatuvarlar.Pulpal and periodontal disease, oral-Perioral Major Infections, Odontogenic and Non-Odontogenic Cysts and Tumors, Genetic and Metabolic Bone Diseases, infective and non-infective stomatitis, White Lesions of the mucosa, premalignant lesions, Oral Cancer, Salivary Gland Disorders, Soft Tissue Growths , Pigmented Lesions, Oral Findings of AIDS, GIS, and Liver Diseases, Oral pathology Laboratory and Diagnostic Methods.
DHF404DENTAL PUBLIC HEALTH-II
DENTAL PUBLIC HEALTH-II
F143.04.05Ağız sağlığıyla yakından ilişkili olan farklı hastalıkların ve durumların toplum sağlığı üzerine etkileri, diş hekimin bu durumları kontrol altına almadaki rolünün belirlenmesi, ağız sağlığı hizmetlerine ulaşma konusundaki eşitsizlikler ve bunların giderilmesine yönelik stratejiler, toplum sağlığının yönlendirilmesinde görsel medyanın önemi yer almaktadır.Effects of different diseases/disorders/situations associated with oral health on public health and determination of the role of the dentist taking control of this situation, inequalities regarding access to dental health and elimination strategies of this issue, importance of visual media on leading public health
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF503MUAYENEHANE YÖNETİMİ VE ERGONOMİ
DENTAL OFFICE MANAGEMENT AND ERGONOMICS
Z202.02.02Dişhekimliğini ilgilendiren hukuki, yapısal ve idari süreçler, araştırma, analitik problem, plan, iletişim ve sunuş teknikleri, takım çalışması ve liderlik konularını değerlendirmek.Concerning dentistry, legal, structural and administrative processes, research, analytical, problem, planning, communication and presentation techniques, teamwork and leadership issues to assess.
DHF511ENTEGRE KLİNİK MODÜLÜ
INTEGRATED CLINIC MODULE
Z000.024.00Multidispliner klinik çalışma esaslarını uygulamalı öğretmek, hastaya entegre olarak müdahele edip çözüm bulma ve işlem yapma yetisini kazandırmak. Klinik olarak her yönüyle hastaya müdahele edebilecek beceriyi vermek.Multidisciplinary clinical study to teach the principles applied to the patient as an integrated process to intervene to find a solution, and the ability to give. Clinically, it can interfere with every aspect of the patient to give skills.
DHF591ACİL TIBBİ YARDIM-III
EMERGENCY MEDICAL CARE-III
Z122.02.03İlkyardım ve ileri yaşam desteği konularında bilgi verilir.First aid and advanced life support for emergency management.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
S202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF520AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ-IV
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-IV
Z042.06.04Ağız, çene ve yüz bölgesindeki sert ve yumuşak dokularda görülen hastalıkların teşhisi ve tedavileri için pratik uygulamalardan oluşmaktadır.Diagnosis and treatment of diseases in oral maxillofacial region and the practical applications.
DHF528AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-IV
DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-IV
Z042.06.04Sistemik hastalıklar ve ağız içi belirtileri, oral mukoza hastalıkları, konvansiyonel ve ileri görüntüleme tetkikleriSystemic diseases and their symptoms in the oral cavity, oral mucosa diseases, conventional and advanced imaging methods.
DHF544ORTODONTİ-IV
ORTHODONTICS-IV
Z042.06.04Bilimsel yapılan ortodonti vaka toplantılarına katılım sağlanması, Ortodontik tedavi uygulanması gereken hastanın vaka sunumunun hazırlanması, Aynı hastanın üst keser dişlere tatbik edilen braketlerin yapıştırılması (bonding), Ortodontik tedavisi devam eden hastanın alt ve üst ark telinin full ligatüre edilmesi, Tedavisi bitmiş bir hastanın braketlerinin sökümü ve ağız hijyenine uygun hale getirilmesinin sağlanması, Uygun bir hastada tedavisi önceden planlanmış aktif plak veya ön eğik düzlemin yapılması, Klinikte gelen hastaların tedavi planlamasına yardımcı olmak üzere model yapılması.Contribution to scientific orthodontic case studies. Preparing case presentations for orthodontic treatments. Bonding of brackets on upper incisors. Fully ligaturing lower and upper archwire during orthodontic treatment. Removing of braces after orthodontic treatment and preparing the patient for oral hygiene. Application of planned active plate and front oblique plane in a suitable patient. Developing models to aid treatment planning
DHF554PEDODONTİ-IV
PEDODONTICS-IV
Z042.06.04Bu dersin içeriğinde çocuklardaki ağrı problemini lokal anestezikler ile gidererek, uygulanacak tedavilere yönelik bilgileri içermekte olup; çocuk hastada dental travma durumunda müdahale edebilecek, süt ve sürekli dişlerde apeksogenesis ve apeksifikasyon yapabilecek, seri çekim ve yer tutucu uygulaması yapabilecek, ART yaklaşımına yönelik pratik uygulamalar yaptırılmaktadır. Davranış yönetimi teknikleri kullanılarak çocuk hastanın tanı, temel tedavi planı ve tedavileri yapılır.This course contents healing pain by using local anesthesia and knowledge about restorative and endodontic treatment procedures and also interfering dental trauma cases in child patient, making apexogenesis and apexification treatment in permanent and primary dentition, serial extraction and space retainer and ART approach in pedodontics. By the help of behavioral management techniques to make a basic treatment plan and treatment for a child patient
DHF588BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z000.04.00çeşitle makaleleri okuduğunda anlayabilmek, istediği bilgiyi seçip alabilmek ve araştırma yapmamın temellerini öğrenmek için çalışma planlaması yapılması, yazılması ve sunulmasıCovers the basics of article analysis, access to information, and research planning, writing and presenting.
DHF513GERODONTOLOJİ
GERODONTOLOJİ
F202.02.02
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.