English

FACULTY OF DENTISTRY-DENTISTRY

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
FACULTY OF DENTISTRY-DENTISTRY
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
DHF105DEONTOLOJİ VE ETİK
DEONTOLOGY AND ETHICS
Z101.01.01Deontoloji ve etiğin anlamı ve ilkeleri. Zarar vermeme ilkesi, adalet ve gizliliğe saygı ilkesi,aydınlatılmış onam ilkesi ile ilgili bilgiler ve insan hakları kavramı. Türkiye’de hasta hakları. Diş hekimi ve hasta ilişkileriThe definition and principles of deontology and ethics. The principle of justice and respect for the principle of confidentiality, informed consent and information on the concept of human rights policy. Patient's rights in Turkey.
DHF111ORAL SİMÜLASYON
ORAL SIMULATION
Z143.016.05Dental terminoloji, daimi dişlerin anatomisi, dişleri oluşturan farklı dokuların özellikleri, embraşür kavramı ve aproksimal diş ilişkileri, oklüzal ilişkiler ve oklüzyon dinamikleri. Manipülasyonda kullanılan el aletleri ve manipülatif teknikler. Total dişsiz ağızların anatomisi ve protetik hazırlıklar.Dental terminology, the anatomy of permanent teeth, the features of different tissues that make up the teeth, the concept of embryo and aproximal tooth relations, occlusal relations and occlusion dynamics. Hand tools and manipulative techniques used in manipulation. Anatomy and prosthetic preparations of total toothless mouths.
DHF165BIYOİSTATİSTİK
BIOSTATISTICS
Z101.02.01temel istatistik bilgisi,mod, medyan, standart sapma ve ortalama belirlenmesi çğret lir. Araştırma planlaması yapılırken nelere dikkat edilir.Basic knowledge of statistics, Determination of mode, median, standard deviation and mean Research planning and methodology
DHF175MADDELER BİLGİSİ
DENTAL MATERIALS
Z101.02.01Maddenin fiziksel, kimyasal, biyomekanik ve optik özelliklerinin değerlendirilmesi için gereken terminoloji, model (alçı) ve modelleme (mum) materyalleri, metaller ve metal alaşımları, feldspatik seramik ve güçlendirilmiş seramikler, ölçü maddeleri ve polimerler, döküm kalıp materyalleri (revetman), konvansiyonel ve adeziv rezin simanlar.Introduces dental materials and laboratory equipment used in the dental office. Covers the terminology, the physical, chemical, biomechanical and optical properties, manipulation, and uses of gypsum and wax products, metals and metal alloys, feldspathic ceramics and reinforced ceramics, impression materials and polymers, casting mold materials (investment), conventional and adhesive resin cements.
DHF181TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-I
BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-I
Z6810.022.014vücudu oluşturan sistemlerin çalışma prensiplerinin biyokimyasal olarak açıklanması, sistemleri hücreden organa tanımakThe basic biochemical parameters provide insight into the functioning of some organs and the organism as a whole. The organisation of the human body, from cells to tissues and organs.
ING101İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z303.04.03Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
DHF106DAVRANIŞ BİLİMLERİ
BEHAVIORAL SCIENCES
Z101.01.01Davranış Bilimleri dersinde davranış bilimlerinin tanımı ve diğer bilimlerle ilişkisi, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişim, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, sosyal gruplar, kişilik ve benlik, tutumlar ve önyargı konuları işlenecektir.the definition of behavioral sciences and their relationship with other sciences, basic concepts of behavioral sciences, culture and cultural change, social structure and social relations, social groups, personality and self, attitudes and prejudice will be covered.
ING102İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z303.04.03Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanısıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF220ORAL SİMÜLASYON-II
ORAL SIMULATION-II
Z254.016.07protetik diş tedavisi uygulamalarını önce yapay dişler kullanılarak, daha sonra gerçek dişler yardımıyla preklinik ortamda uygulamakTo apply prosthetic dental treatments first by using artificial teeth, then with the help of real teeth in a preclinical environment
DHF221ORAL SİMÜLASYON III
ORAL SİMÜLASYON III
Z154.016.06teorik ve pratik olarak önce dişe benzeyen materyaller, daha sonra da çekilmiş dişler üzerinde restoratif tedavi uygulamaları yapılmaktadır.Theoretically and practically, restorative treatment applications were performed on materials that resemble teeth first and then on extracted teeth.
DHF230TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-II
BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-II
Z61212.023.018Teorik ve pratik olarak Laboratuar ortamı da kullanarak sistemleri anlamakTo understand the systems theoretically and practically using the laboratory environment.
DHF240ACİL TIBBİ YARDIM-I
EMERGENCY MEDICAL CARE-I
Z101.02.01Acil tıbbi yardım hakkında gerekli tüm teorik bilgiAll the necessary theoretical knowledge about emergency medical assistance.
DHF280KORUYUCU HEKİMLİK VE EPİDEMİYOLOJİ
PREVENTIVE MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY
Z101.01.01Halk sağlığı konu başlıklarının belirlenmesi ve irdelenmesi. Epidemiyolojik yaklaşımların tanımlanmasıDetermination and examination of public health topics. Defining epidemiological approaches
DHF281DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENETİK
GENETICS IN DENTISTRY
S101.01.01Moleküler Biyoloji ve Genetik Giriş, Replikasyon, Transkripsiyon, Translasyon, Mutasyonlar, Covid-19, Dental Genetik, Halitozis, Ağız Kanserleri, Cripsy-Cas9 metodolojisi, Prenatal Tanı.Introduction to Molecular Biology and Genetics, Replication, Transcription, Translation, Mutations, Covid-19 and Dental Genetics, Halitosis, Oral Cancers, Cripsy-Cas9 methodology, Prenatal Diagnosis.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF270KÖK HÜCRE VE KLİNİK UYGULAMALARI
STEM CELLS AND CLINICAL APPLICATIONS
S101.01.01Kök hücre genel özellikleri, çeşitleri,bu hücrelerin bulundukları yerler ve farklılaşma potansiyelleri, hücrelerin kültür ortamlarında uygun beslenme ortamları içerisinde yaşatılarak çoğaltılması, araştırma, tanı ve tedavi amaçlı (yapay organ ve rejeneratif tıp) kullanımasının öğrenilmesiGeneral characteristics of stem cells, their types, their location and differentiation potential, the reproduction of cells in culture media in appropriate nutritional environments, learning the use of research, diagnosis and treatment (artificial organ and regenerative medicine)
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF311AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ-I
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-I
Z303.03.03Ağız,diş ve çene cerrahisinin insan sağlığı ve dişhekimliği yönüyle önemi, hasta muayene ve değerlendirmesi, nöronun yapısı ve hücre iletimi, polarize, repolarize ve depolarize hücre, dişhekimliğinde sistemik acil durumlar ve önlenimi, tıbbi acil durumlar ve tedavisi, cerrahi uygulamaların temel prensipleri, cerrahi pratiğinde enfeksiyon kontrolü, anestezinin tarihçesi, lokal anestezinin kullanım yerleri, ağrı mekanizmaları, lokal anestezik maddelerin yapıları ve etki mekanizması, lokal anestezik maddeler, lokal anestezi yöntemleri, lokal anestezinin lokal ve genel komplikasyonları.Principles of surgery, management of patients with compromising medical conditions, prevention and management of medical emergencies, infection control in surgical practice, describe the relationship between pain and anesthesia, which methods of dental anesthesia and identify which agents are applied, complications that may occur during and after anesthesia, and define how to deal with these complications.
DHF321AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-I
DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-I
Z101.01.01Radyasyonun fiziği, biyolojik etkileri, radyasyondan korunma yöntemleri, röntgen cihazlarının yapıları, röntgen filminin yapısı, röntgen sensörlerinin yapısı, intraoral ve ekstra oral röntgen çekim teknikleri, dijital radyografi teknikleri ele alınmaktadır.Physics of ionizing radiation, biologic effects of radiation, radiation safety and protection, dental X-ray machine and X-ray tube, X-ray films and sensors, digital imaging, intraoral and extraoral radiographic examinations
DHF331ENDODONTİ-I
ENDODONTICS-I
Z143.03.05Endodontinin tanımı,uygulamaya dönük yöntem ve gereksinimlerin belirtilmesi,kanal aletlerinin tanıtılması,dişlerin anatomik özelliklerini anlatılması,endodontik giriş kavitelerinin uygulama ile beraber anlatılması,kanal boyu ölçüm sisteleri ve beraberinde röntgen cihazının Endodontide kullanımı. Örnek çalışmaların yapılacağı dişlerin seçimleri ve yerleştirilmesi,bu dişlerde kök kanal dolgu hazırlıklarının yapılması ve kök kanal sisteminin doldurulma aşamalarının uygulanması.Röntgen uygulamalarının yapılması,kanal boyu tespitlerinin yapılması ve kanal dolgusunun değerlendirilmesi.Description of endodontics, list of methods and requirements of practical applications, introduction to endodontic equipments, anatomic properties of teeth, practice with endodontic access cavities, measurement systems through a channel and use of X-ray in endodontics. Choosing teeth on which to sample works and placing them in transparent blocks, preparing these teeth for root channel filling and filling the root channel system. X-ray applications, determining channel span and evaluating the channel filling.
DHF341ORTODONTİ-I
ORTHODONTICS-I
Z101.01.01Ortodontiye giriş, ortodonti bilim ve sanatının tanıtılması. Büyüme ve gelişime giriş. Ortodonti ve Büyüme-Gelişim ilişkisi. İnsanın genel büyüme ve gelişimi ile büyüme ve gelişimi etkileyen faktörler. Prenatal dönemde baş-yüz gelişim. Organogenez, organopati, morfogenez, morfopati kavramları. Kemik dokusunun yapısal özellikleri ve gelişimi. Kemikleşme (Ossifikasyon) ve kemikleşme türleri. Kemik oluşumu nasıl gerçekleşir. Maksilla ve mandibulanın prenatal dönem kemikleşme ve gelişimleri. Kemik büyümesi, kemik büyüme ve gelişim yerleri ve merkezleri. Kemik büyüme ve gelişim mekanizmaları. Fonksiyonel Matriks. Postnatal dönemde nazomaksiller kompleks ve mandibula büyümesi. Büyüme ve gelişim yeri olarak periodontal membran ve alveol kemiği. Büyüme ve gelişim sonucu oluşan baş ve yüz tipleri, yüz topografik değişimi. Büyüme ve gelişim aşamasının, kemik büyüme ve gelişiminden tayini. Büyüme ve gelişim - klinik uygulama ilişkisi.Introduction to Orthodontics. The science and art of Orthodontics. Introduction to human growth and development. Relationship between growth and development and Orthodontics. Human Growth and development. Factors affecting growth and development. Development of head and face during the prenatal period. Structural properties of bone tissue. Growth and development of bone tissue. Ossification and types of ossification. Maxillary and Mandibular growth in the prenatal period. Tooth and jaw development during the prenatal period. Bone growth. Bone "growth centers" and "growth sites". Mechanisms of bone growth and formation. Funtional matrix. Maxillary and mandibular growth in the postnatal period. Periodontal membrane and Alveolar Bone as growth and developmet sites. Head and face types and facial topographyc changes as a result of growth and development. How to determine the growth stage. Relationship between the growth and development and the clinical practice. The development of primary and permanent dentitions and occlusion. Changes in the dental arches during the mixed dentition.
DHF351PEDODONTİ-I
PEDODONTICS-I
Z101.01.01süt ve sürekli dişleri tanımak ve uygulamalar arasındaki farklılıkları anlamaya yönelik teorik bilgithe content of this course is theoretical knowledge about identifying primary and permanent teeth and differences in applications.
DHF361PERİODONTOLOJİ-I
PERIODONTOLOGY-I
Z143.03.05Periodontal dokuların yapısal biyolojisi, periodontal hastalıkların etiyolojisinde rol oynayan lokal ve sistemik faktörler, periodontal hastalıkların epidemiyolojisi, periodontal hastalıkların sınıflandırılması ve gingival hastalıklar yer almaktadır.Structural biology of periodontium, local and systematic factor in the etiology of periodontal diseases and pathogenesis, diagnosis and diagnostic tools of peiodontal pathogenesis, classification of periodontal diseases.
DHF371PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-I
PROSTHETIC DENTISTRY-I
Z143.03.05Total Protezleri etkileyen anatomik oluşumları ve kas sistemleri, Nötral Zon, Ölçü sistemleri, Herbst testleri, Dikey boyut belirlenmesi,Protetik tedavi ile ilgili Estetik Kriterler, Sabit Protezlerin biyomekanik prensipleri, Diş preparasyon prensipleri.It includes the description & indications of fixed prostheses, planning, bridge types and elements, construction phases and biomechanical considerations in fixed prostheses.
DHF381RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-I
RESTORATIVE DENTISTRY-I
Z143.03.05Çürüğün tanımını, çürük yapan mikroorganizmaları, bakteri plağı oluşumunu, tükürüğün önemini ve özelliklerini, florun çürük üzerine etkilerini, çürük oluşum risk belirleme yöntemlerinin önemini içerir.Dental caries definition, microorganisms that can make caries, the formation of dental plaque, the importance of saliva, the properties of saliva, the effects of fluoride on the caries, the importance of the methods for determining risk of caries.
DHF391TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-V
BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-V
Z366.010.09Ağız mikrobiyolojisi, genel patoloji ve genel farmakoloji, ağız florası, ağız enfeksiyonları, mekanizmaları ve konak savunmasıOral microbiology, general pathology and general pharmacology, oral flora, oral infections, and host defense mechanisms.
DHF395MADDELER BİLGİSİ-II
DENTAL MATERIALS-II
F101.01.01Diş hekimliğinde tanı ve tedavide kullanılan materyaller öğrenilecektir. Ayrıca bu materyallerin klinik ortamında saklama özelliklerini ve kullanım alanlarına göre birbirleriyle olan etkileşimini öğrenilecektir.The materials which are used in the diagnosis and treatment in dentistry will be learned. In addition, dental materials' clinical features, hiding conditions and interactions with each other will be learned.
DHF397ACİL TIBBİ YARDIM-II
EMERGENCY MEDICAL CARE-II
F101.01.01Kardiyopulmoner resüsitasyon, temel yaşam desteği konularında bilgi verilir.To give disease information on emergency management to life threatened patients. To give informations about cardiopulmonary resuscitation, basic life support in the areas.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF312AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ-II
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-II
Z122.02.03Diş çekim endikasyon, kontrendikasyon, komplikasyonları, çekim teknikleri, gömülü dişlerin patogenezi, tanı ve cerrahi uygulamaları, komplikasyonları, dentisyon arazları, dişler ve çenelerin konjenital ve gelişimsel anomalileri, kraniyofasiyal anomaliler yer almaktadır.Principles of Exodontia, Armamentarium for Basic Oral Surgery, Principles of Management of Impacted Teeth, Incision and Suture Technique, Odontogenic Infections and Treatments, Generalized Oral Mucosal diseases, Oral diseases, Oral Treatment of Pathological Lesions, Pre-prosthetic Surgical Procedures, Osteomyelitis, Maxillary Sinus Diseases, Salivary Gland Diseases
DHF322AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-II
DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-II
Z122.02.03Radyasyonun fiziği, biyolojik etkileri, radyasyondan korunma yöntemleri, röntgen cihazlarının yapıları, röntgen filminin yapısı, röntgen sensörlerinin yapısı, intraoral ve ekstra oral röntgen çekim teknikleri, röntgen hataları, dijital radyografi teknikleri, konik ışınlı dental volumetrik tomografi, normal anatomik oluşumların radyografik görüntüleri, röntgen bulgusu veren hastalıkların radyolojik görüntüleri ve radyografilerde oluşabilecek artefaktlar ele alınmaktadır.Physics of radiation, its biological effects, how to avoid radiation, structures of X-ray machines, intra/extra-oral imaging techniques, imaging mistakes, digital radiography techniques, conic beamed dental volumetric tomography, radiographic images of normal anatomic formations, radiological images of patients giving x-ray findings, possible artefacts on radiographies.
DHF332ENDODONTİ-II
ENDODONTICS-II
Z143.03.05Pulpanın yapısı, pulpa hastalıkları, periapikal dokuların yapısı ve hastalıkları, kuaffaj, amputasyon, dişlerin kanal tedavisine hazırlanması ve giriş kavitesinin açılması, kök kanalının mekanik preparasyonu, irrigasyon ve kök kanallarının dezenfeksiyonu öğretilmektedir. Dersin klinik çalışmalarında ise insan dişleri üzerinde kuafaj, endodontik giriş kavitesinin açılması, kök kanal ağızlarının bulunması, kanal genişletme, kök kanal dolgusu ve kanal doldurma teknikleri.Structure of dental pulp, pulpar diseases, structure of periapical tissues and related diseases, pulp capping, amputation, preparing teeth for root canal therapy and opening the access cavity, mechanical operation of root canals, irrigation and disinfection of root canals, canal expanding, root canal filling techniques.
DHF342ORTODONTİ-II
ORTHODONTICS-II
Z101.01.01Dentisyon gelişimi ve normal oklüzyon Malokluzyon tanımı ve sınıflaması Sınıf 1, 2, 3 malokluzyon özellikleri Malokluzyon etiyolojisi, genel faktörler Kalıtım, çevre, hastalıklar, konjenital defektler Kötü alışkanlıklar ve etkileri Malokluzyon etyolojisinde lokal faktörler Dişlerin sayı, şekil, hacim anomalileri Diş çürükleri, ankiloz, sürme bozuklukları Ortodontide teşhis ve önemi Klinik muayenede teşhis kriterleri Sefalometrik nokta ve düzlemler Sefolometrik analize girişThe definition and classification of malocclusions The features of Class 1, 2, 3 maloclusions The etiology of malocclusions, general factors Heredity, environment, diseases, congenital defects The effects of bad habits Local factors in the etiology of malocclusions Number, shape, size anomalies of the teeth Dental caries, ankylosis, eruption disorders The importance of orthodontic diagnosis Diagnostic criteria of the clinical examination Cephalometric points and planes Cephalometric analysis Hayce-Nance, Bolton analysis
DHF352PEDODONTİ-II
PEDODONTICS-II
Z143.03.05bu dersin içeriği çocuk hastada davranış yönlendirilmesi, muayene ve tanı, kraniofasiyal anomaliler ve çocuklarda uygulanan tedavi prensiplerini içermektedirbehavioral directions in children, examination and diagnosis, craniofacial anomalies and treatments used on children
DHF362PERİODONTOLOJİ-II
PERIODONTOLOGY-II
Z143.03.05Periodontal hastalıkların patogenezi, Periodontal cep oluşumu ve kemik yıkım mekanizmaları, periodontal hastalıklar, dişeti büyümeleri ve çekilmeleri, periodontolojide anamnez-muayene-diagnoz, prognozun değerlendirilmesi, periodontal tedavi planı ve Faz I periodontal tedavi yaklaşımlarıThe pathogenesis of periodontal diseases, immunology and genetics. Periodontal pocket formation and bone degradation mechanisms, plaque control, initial periodontal treatment.
DHF372PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ-II
PROSTHETIC DENTISTRY-II
Z122.02.03Metal destekli- metal desteksiz restorasyonlar, tam protezler ve hareketli bölümlü protezlerde laboratuvar ve klinik aşamalar, renk ve oklüzyon kavramı, sabit ve hareketli protezlerde karşılaşılan zorluklar ve çözümleriThis course includes laboratory and clinical procedures in metal fused to porcelain restorations and all ceramic restorations, removable prostheses, colour and occlusion concept and problem solving in fixed and removable proshtodontics.
DHF382RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ-II
RESTORATIVE DENTISTRY-II
Z143.03.05Mine, dentin, sement dokularındaki patoloji, remineralizasyon, direkt ve indirekt kuafaj, tedavileri, diş anomalilerinin tipleriThe pathology of enamel, dentin, cementum, preventing caries, remineralisation, direct and indirect capping treatments, types of dental anomalies
DHF392TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-VI
BASIC MEDICAL SCIENCES MODULE-VI
Z488.09.012Ağız mikrobiyolojisi, biyokimyanın klinikteki temel uygulamaları, ağız immunolojisi ve immunopatolojisi, genel patoloji ve genel farmakolojiOral microbiology, biochemistry, basic applications in the clinic, oral immunology and immunopatolojisi, general pathology and general pharmacology.
DHF396MADDELER BİLGİSİ-III
DENTAL MATERIALS-III
F101.01.01Maddeler bilgisine giriş, Diş hekimliğinde kullanılan materyaller, mekanik, fiziksel ve biyolojik özellikleri, Ölçü Maddeleri, Simanlar, Akrilik reçineler, Yumuşak astar materyalleri, Dental seramikler..Introduction to dental materials, materials that were used in dentistry and their general characteristics, impression materials, acrylic resins, artificial teeth, soft lining materials, composite resins
DHF398DİŞ HEKİMLİĞİ TARİHİ
HISTORY OF DENTISTRY
F101.01.01Diş hekimliği tarihi, dental malzemelerin tarihsel gelişimi.History of dentistry, development of dental equipments.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF433AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ III
ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY III
Z244.04.06Anamnez ve klinik muayene yöntemleri, Sistemik hastalıklar ve dişhekimi yaklaşımı, Oral mukozanın anatomisi ve görevleri, Oral mukoza hastalıkları.Oral mukoza hastalıkları, Prekanseröz lezyonlar, Bazı dermatozlarda oral mukoza, Dildeki değişiklikler, Dudakların ve yakın çevrenin hastalıkları, Protezlerin neden olduğu değişiklikler, Oral mukozada alerjik ve toksik reaksiyonlar, Fokal Enfeksiyon, Ağız yanması sendromu, Temporamandibular eklem ve paranasal sinüs anatomisi ve hastalıkları, İleri görüntüleme yöntemleri (DVT, MRG, vs.)Anamnesis and clinical examination methods, Systemic Diseases and Treatment Protocols, The anatomy and functions of oral mucosa, Oral mucosal diseases. Oral mucosal diseases, Precancerous lesions, Oral mucosal changes in dermatological disorders, Lip and Tongue Disorders, Oral mucosal changes due to the dental prostehesis, Allergic and toxic reactions of oral mucosa, Focal Infection, Burning Mouth Syndrome, the anatomy and disorders of tempoamandibular joint and paranasal sinuses, Advanced imaging methods (DVT, MRI...)
DHF435AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ III
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY III
Z648.08.010Baş-Boyun Bölgesinin Odontojenik ve Nonodontojenik Enfeksiyonları, Ağız Hastalıklarına Giriş, Oral mukozanın ülseratif, papiller ve pigmente lezyonları, Bakteriyal, viral ve fungal lezyonlar, İmmünopatolojik mukozal ve vezikülobüllöz lezyonlar, Ağız ve Çene kistleri ve tedavileri , Oral ve Maksillofasial Tümörler, Çenelerde görülen benign tümörler ve tümör benzeri lezyonlar I,II,III,Prekanseröz lezyonlar , Çenelerde Görülen Malign Tümörler I,II, Ağız Kanserleri Epidemiyolojisi Ağız Kanserlerinin Sınıflaması, Ağız Kanserlerinin Teşhis Yöntemleri, Ağız Kanserlerinin Tedavi Teknikleri ,Çenelerin Rekonstrüktif Tedavisi, Çene Kemiklerinin Metabolik Hastalıkları , çene kemiği hastalıkları (osteopatiler) TME hastalıklarının tanı ve tedavileri, oral implantoloji, yüz ağrıları, nörolojik bozukluklar, dentofasial deformitelerin tanı ve cerrahi tedavileri , maksillofasiyal bölgenin gelişimsel anomalileri, ortognatik cerrahi uygulamalar, dudak damak yarıkları, maksillofasiyal travmalar (çene-yüz kırıkları), maksiller sinüs hastalıkları, tükürük bezi hastalıkları, ağız,diş ve çene cerrahisinde lazer, kriyocerrahi ve elektro cerrahi kullanımı.Treatment of oral pathological lesions, evaluation of TMJ disorders, atypical facial pain, neuralgia, trauma pains, muscle, bone, skeletal system, the associated pain, jaw bones and reactive metabolic diseases, functions of normal oral mucosa, oral mucosal trauma, generalized oral mucosal diseases, oral diseases, investigation methods, principles of treatment of oral diseases, oral mucosal infections, and treatment of recurrent mouth ulcers, diseases of lip and tongue, salivary gland dysfunction, facial swelling, Oral precancerous lesions, developmental white lesions, inflammatory excessive growths, neoplasia, skin diseases and symptoms of dry mouth, dry mouth symptoms of gastrointestinal diseases, blood diseases, the symptoms of dry mouth. Unit Dentofacial disorders and their causes, surgical treatment planning of patients with dentofacial disorders, orthognathic surgery, distraction osteogenesis applications, lip and palate, mouth cancer, tumors of the jaw-facial surgical principles, In-patient care.
DHF463PERİODONTOLOJİ III
PERIODONTOLOGY III
Z244.04.06Periodontal hastalıkların gelişiminde sistemik faktörlerin rolü, cerrahi periodontal tedavi yöntemleri ve kontendikasonları, sistemik hastalıklı bireylerde tedavi yaklaşımları, sütür materyalleri, birbirleri ile kıyaslanması; Periodontal operasyonlarda kullanılan değişik sütür teknikleri, değişik rejeneratif ve rezektif periodontal yaklaşımların incelenerek birbiri ile kıyaslanmasnı içermektedir. Periodontolojide bilgiye ulaşma yöntemleri, sigaranın periodontal dokulara ve periodontal tedaviye etkileri, periodontoloji- endodonti, periodontoloji- ortodonti ve periodontoloji-protetez ilişkileri, primer ve sekonder yara iyileşmesi ele alınmaktadırThe role of systemic factors in the development of periodontal disease, surgical periodontal treatment methods, treatment approaches in individuals with systemic disease, the maintenance of periodontal health, comparison of suturin techniques, comparison of various resective and regenerative periodontal surgical procedures. Methods of obtaining knowledge in periodontology,the effects of smoking on periodontal tissues and periodontal treatment periodontics-endodontics, periodontics-orthodontics and periodontics-prosthodontics relationships, primary and secondary wound healing.
DHF483RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ III
RESTORATIVE DENTISTRY III
Z244.04.06Kavite hazırlanmasında güncel yaklaşımlar, diş renkleşmeleri ve tedavi yöntemleri, gülüş tasarımı, indirekt restorasyonlar ve lamina uygulamalarını içerir.Geriatrik hastalara yaklaşım, profilaksi, çürük ve restoratif işlemlerin muayenesi, güncel adhesive materyaller ve uygulanma yöntemleri ile onarım materyallerinin tiplerini içerir.Learning current approach for preparing the cavities, tooth becoming colorful and the treatment methods of colored teeth, smile design, indirect restorations and laminate veneers The approach of geriatric people,prophylaxis, inspection of caries and dental restorations, current adhesive materils and application of methods, repair materials
DHF491MEDİKAL DİŞ HEKİMLİĞİ MODÜLÜ-I
MEDICAL DENTISTRY MODULE-I
Z404.04.04Diş hekiminin hukuki, adli, tıbbi görevleri, bir adli olgunun incelenmesi süreci, adli rapor hazırlama süreci, kulak, burun, boğaz hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemleri,nörolojik muayene, nörolojik semptomlar, temel hematolojik hastalıkları, klinik ve laboratuar semptom ve bulguları.For a dentist, legal, judicial, medical duties, a process of investigation of criminal cases, forensic report preparation process, ear, nose, throat, diagnosis and treatment of diseases, neurological examination, neurological symptoms, the main hematological diseases, symptoms and signs of clinical and laboratory.
DHF493KLİNİK TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-I
CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE-I
Z202.02.02Pulpal ve periodontal hastalıklar, Oral-Perioral Major Enfeksiyonlar, Odontojenik ve Non-Odontojenik Kist ve Tümörler, Genetik ve Metabolik Kemik Hastalıkları, Enfektif ve Non-Enfektif Stomatitler, Mukozanın Beyaz Lezyonları; Premalign Lezyonlar, Oral Kanser, Tükrük Bezi Hastalıkları,Yumuşak Doku Büyümeleri, Pigmente Lezyonlar, AIDS’in Oral Bulguları, GIS ve Karaciğer Hastalıkları, Oral Patolojide Laboratuar ve Tanı Yöntemleri. Ağız boşluğunu etkileyen ilaçlar ve ilaçlara bağlı olarak ağız boşluğunda gelişen hastalıklar; endodontide kullanılan ilaçlar ve yıkama solüsyonları; ağızda görülen hastalıklarda farmakolojik uygulamalar; flor, gargaralar, diş macunları ve antiplak ajanlar; antiinflamatuvarlar.Pulpal and periodontal disease, oral-Perioral Major Infections, Odontogenic and Non-Odontogenic Cysts and Tumors, Genetic and Metabolic Bone Diseases, infective and non-infective stomatitis, White Lesions of the mucosa, premalignant lesions, Oral Cancer, Salivary Gland Disorders, Soft Tissue Growths , Pigmented Lesions, Oral Findings of AIDS, GIS, and Liver Diseases, Oral pathology Laboratory and Diagnostic Methods.Drugs affecting the oral cavity, oral cavity, and emerging diseases due to drugs, medicines and cleaning solutions used in endodontics, oral diseases, pharmacological applications in the fluorine, mouthwashes, toothpastes and antiplaque agents.
DHF403DENTAL PUBLIC HEALTH-I
DENTAL PUBLIC HEALTH-I
F143.04.05Epidemiyolojik çalışmalar ve bunların toplum sağlığı açısından önemi, kanıta dayalı diş hekimliği kavramı, çürük ve periodontal hastalık epidemiyolojisi ve korunma yöntemleri, çocuklarda ağız sağlığı kavramı ve geliştirilmesi, sağlık ekonomisinde ağız sağlığının yeri, diş hekiminin toplum sağlığı açısından görev ve sorumluluklarıEpidemiological studies and their importance on public health, definition of evidence-based dentistry, epidemiology of tooth decays and periodontal diseases and preventive approaches, definition of oral health on paediatric patients and its improvement, importance of oral health in health economy, duties and responsibilities of dentists on public health
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF434ENDODONTİ III
ENDODONTICS III
Z244.04.06Kök kanal tedavisi endikasyonunu doğru belirlemek, gerekli tedavi uygulamalarını gerçekleştirmek; endodontide ağrı olgusu, tekrarlayan kök kanal tedavileri, devital dişlerde ağartma, travmatik diş yaralanmaları ve tedavileri, kök rezorpsiyonları, revaskülarizasyon tedavisi endodontik radyoloji, perio-endo ilişkileri, geriatrik endodonti, endodontik cerrahi öğretilmektedir.ındications of endodontic treatment case selection, retreatment,devital bleaching , traumatic dental injuries and treatments, root resorptions, revascularization treatment , radiology in endodontics, perio-endo relations, geriatric endodontics, endodontic surgery, dental anomalies , laser usage in root canal therapy , manage iatrojenic complications like perforations.
DHF444ORTODONTİ III
ORTHODONTICS III
Z244.04.06Ortodontide biyomekanik prensiplere giriş Ortodontide kuvvet, kuvvet tipleri, kuvvete dişin cevabı Destek dokular, diş hareketindeki kemik rezorpsiyon tipleri Destek dokular, diş hareketindeki kemik rezorpsiyon teknikleri Destek dokulardaki histolojik cevap Diş hareketindeki genel prensipler Kuvvet ve hareket tipleri Ankraj kavramı Koruyucu ortodontik yöntemler, Koruyucu tedavilerde radyolojik tetkitlerden yararlanılması Lokal faktörlerin koruyucu ortodontideki önemi, süt dişlerinin erken ve geç kaybı Yer tutucuların özellikleri, tipleri ve endikasyonları Sürme rehberliği Normal okluzyon ve kriterleri Ortodontik apareylere giriş Sabit ve hareketli ortodontik apareyler Hareketli aparey tanımı, sınıflandırılması Springler ve özellikleri Fonksiyonel apareyler Ağız dışı apareyler Sınıf I malokluzyon ortodontik tedavisi Sınıf II malokluzyon ortodontik tedavisi Sınıf III malokluzyon ortodontik tedavisi Erişkin ortodontik tedavisi Ortognatik cerrahi ile ortodontik tedavi Dudak Damak Yarıklarının ortodontik tedavisi TME'ye yönelik ortodontik yaklaşımlar Rapid Palatal Ekspansiyon Konjenital lateral eksikliği Gömülü dişler ve ortodontik tedavileri Transpozisyonlar ve tedavileri Ortodontik tedavi sonu pekiştirme Yüz estetiği ve ortodonti Ortodontik tedavilerde ağız bakımı Ortodontik tedavilerde görülen komplikasyonlarIntroduction to principles of biomechanics in orthodontics Orthodontic force, Types of orthodontic forces The reaction of the tooth to the force application Supporting tissues, The types of bone resorption in the tooth movement Supporting tissues,The techniques for bone resorption in the tooth movement Histological response of the supporting tissues The general principles of tooth movement Types of Force and Tooth Movement The concept of anchorge Preventive orthodontic methods, The radiological techniques in preventive treatments The importance of local factors in preventive orthodontics, The early or late loss of the deciduous teeth Placeholder properties, types, and indications Eruption guidance Criteria of normal occlusion Introduction to orthodontic appliances Fixed and removable orthodontic appliances Removable appliance, definition and classification Features of the springs functional appliances Extraoral appliances. Orthodontic treatment of Class I malocclusion Orthodontic treatment of Class II malocclusion Orthodontic treatment of Class III malocclusion Adult orthodontic treatment Orthodontic treatment and orthognathic surgery Orthodontic management of Cleft Lip and Palate Orthodontic approaches for Temporomandibular Disorders Rapid Palatal Expansion Congenitally missing lateral incisors Orthodontic treatments of impacted teeth Treatment of transposition Retantion procedures after orthodontic Facial aesthetics in Orthodontics Maintaining the oral hygiene in orthodontic treatment Orthodontic treatment complications.
DHF454PEDODONTİ III
PEDODONTICS III
Z244.04.06Çocuklardaki ağrı problemini lokal anestezikler ile gidererek, uygulanacak tedavilere yönelik bilgileri içermekte olup; çocuk hastada dental travma durumunda müdahale edebilecek, süt ve sürekli dişlerde apeksogenesis ve apeksifikasyon yapabilecek, seri çekim ve yer tutucu uygulaması yapabilecek, ART yaklaşımına yönelik bilgiler verilmektedir.This course contents;ealing pain in children by using local anesthesia and knowledge about treatment procedures and also interfering dental trauma cases in child patient, making apexogenesis and apexification treatment in permanent and primary dentition, serial extraction and space retainer and ART approach in pedodontics.
DHF474PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ III
PROSTHODONTICS III
Z446.08.08Sabit, hareketli, total protezlerin endikasyon aşamasından bitim aşamasına kadar olan teorik bilgileri ve klinik çalışmayı içerir.Kuron ve köprü uygulamaları, dental porselenler, hareketli bölümlü protezler and total protezleri içerir.This course includes theoretical information and clinical practice ofcrown and bridge applications, dental porcelains, removable partial prosthesess and total prostheses.
DHF492MEDİKAL DİŞ HEKİMLİĞİ MODÜLÜ-II
MEDICAL DENTISTRY MODULE-II
Z404.04.04Gastro-intestinal, endokrin sistem,organ transplantasyonu, acil cerrahi hastalıklar ve travma hastalıklarının tanı ve tedavisi, majör oküler hastalıkların teşhis ve tedavisi, psikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavi basamakları, psikiyatri hastasına yaklaşım,dermatolojiyle ilgili temel hastalıklar, belirtileri, komplikasyonları, tanı ve tedavisi.Gastro-intestinal, endocrine system, organ transplantation, urgent surgical diseases and trauma diagnosis and treatment of diseases, ocular diseases, diagnosis and treatment of major psychiatric diseases, diagnosis and treatment steps, approach to psychiatric patients, dermatolojiyle basic diseases, symptoms, complications, diagnosis and treatment .
DHF494KLİNİK TEMEL BİLİMLER MODÜLÜ-II
CLINICAL MEDICAL SCIENCES MODULE-II
Z202.02.02Pulpal ve periodontal hastalıklar, Oral-Perioral Major Enfeksiyonlar, Odontojenik ve Non-Odontojenik Kist ve Tümörler, Genetik ve Metabolik Kemik Hastalıkları, Enfektif ve Non-Enfektif Stomatitler, Mukozanın Beyaz Lezyonları; Premalign Lezyonlar, Oral Kanser, Tükrük Bezi Hastalıkları,Yumuşak Doku Büyümeleri, Pigmente Lezyonlar, AIDS’in Oral Bulguları, GIS ve Karaciğer Hastalıkları, Oral Patolojide Laboratuar ve Tanı Yöntemleri. Ağız boşluğunu etkileyen ilaçlar ve ilaçlara bağlı olarak ağız boşluğunda gelişen hastalıklar; endodontide kullanılan ilaçlar ve yıkama solüsyonları; ağızda görülen hastalıklarda farmakolojik uygulamalar; flor, gargaralar, diş macunları ve antiplak ajanlar; antiinflamatuvarlar.Pulpal and periodontal disease, oral-Perioral Major Infections, Odontogenic and Non-Odontogenic Cysts and Tumors, Genetic and Metabolic Bone Diseases, infective and non-infective stomatitis, White Lesions of the mucosa, premalignant lesions, Oral Cancer, Salivary Gland Disorders, Soft Tissue Growths , Pigmented Lesions, Oral Findings of AIDS, GIS, and Liver Diseases, Oral pathology Laboratory and Diagnostic Methods.
DHF404DENTAL PUBLIC HEALTH-II
DENTAL PUBLIC HEALTH-II
F143.04.05Ağız sağlığıyla yakından ilişkili olan farklı hastalıkların ve durumların toplum sağlığı üzerine etkileri, diş hekimin bu durumları kontrol altına almadaki rolünün belirlenmesi, ağız sağlığı hizmetlerine ulaşma konusundaki eşitsizlikler ve bunların giderilmesine yönelik stratejiler, toplum sağlığının yönlendirilmesinde görsel medyanın önemi yer almaktadır.Effects of different diseases/disorders/situations associated with oral health on public health and determination of the role of the dentist taking control of this situation, inequalities regarding access to dental health and elimination strategies of this issue, importance of visual media on leading public health
SINIF: 5 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF503MUAYENEHANE YÖNETİMİ VE ERGONOMİ
DENTAL OFFICE MANAGEMENT AND ERGONOMICS
Z202.02.02Dişhekimliğini ilgilendiren hukuki, yapısal ve idari süreçler, araştırma, analitik problem, plan, iletişim ve sunuş teknikleri, takım çalışması ve liderlik konularını değerlendirmek.Concerning dentistry, legal, structural and administrative processes, research, analytical, problem, planning, communication and presentation techniques, teamwork and leadership issues to assess.
DHF511ENTEGRE KLİNİK MODÜLÜ
INTEGRATED CLINIC MODULE
Z000.024.00Multidispliner klinik çalışma esaslarını uygulamalı öğretmek, hastaya entegre olarak müdahele edip çözüm bulma ve işlem yapma yetisini kazandırmak. Klinik olarak her yönüyle hastaya müdahele edebilecek beceriyi vermek.Multidisciplinary clinical study to teach the principles applied to the patient as an integrated process to intervene to find a solution, and the ability to give. Clinically, it can interfere with every aspect of the patient to give skills.
DHF591ACİL TIBBİ YARDIM-III
EMERGENCY MEDICAL CARE-III
Z122.02.03İlkyardım ve ileri yaşam desteği konularında bilgi verilir.First aid and advanced life support for emergency management.
GRI401GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
S202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
SINIF: 5 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
DHF520AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ-IV
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY-IV
Z042.06.04Ağız, çene ve yüz bölgesindeki sert ve yumuşak dokularda görülen hastalıkların teşhisi ve tedavileri için pratik uygulamalardan oluşmaktadır.Diagnosis and treatment of diseases in oral maxillofacial region and the practical applications.
DHF528AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ-IV
DENTO MAXILLOFACIAL RADIOLOGY-IV
Z042.06.04Sistemik hastalıklar ve ağız içi belirtileri, oral mukoza hastalıkları, konvansiyonel ve ileri görüntüleme tetkikleriSystemic diseases and their symptoms in the oral cavity, oral mucosa diseases, conventional and advanced imaging methods.
DHF544ORTODONTİ-IV
ORTHODONTICS-IV
Z042.06.04Bilimsel yapılan ortodonti vaka toplantılarına katılım sağlanması, Ortodontik tedavi uygulanması gereken hastanın vaka sunumunun hazırlanması, Aynı hastanın üst keser dişlere tatbik edilen braketlerin yapıştırılması (bonding), Ortodontik tedavisi devam eden hastanın alt ve üst ark telinin full ligatüre edilmesi, Tedavisi bitmiş bir hastanın braketlerinin sökümü ve ağız hijyenine uygun hale getirilmesinin sağlanması, Uygun bir hastada tedavisi önceden planlanmış aktif plak veya ön eğik düzlemin yapılması, Klinikte gelen hastaların tedavi planlamasına yardımcı olmak üzere model yapılması.Contribution to scientific orthodontic case studies. Preparing case presentations for orthodontic treatments. Bonding of brackets on upper incisors. Fully ligaturing lower and upper archwire during orthodontic treatment. Removing of braces after orthodontic treatment and preparing the patient for oral hygiene. Application of planned active plate and front oblique plane in a suitable patient. Developing models to aid treatment planning
DHF554PEDODONTİ-IV
PEDODONTICS-IV
Z042.06.04Bu dersin içeriğinde çocuklardaki ağrı problemini lokal anestezikler ile gidererek, uygulanacak tedavilere yönelik bilgileri içermekte olup; çocuk hastada dental travma durumunda müdahale edebilecek, süt ve sürekli dişlerde apeksogenesis ve apeksifikasyon yapabilecek, seri çekim ve yer tutucu uygulaması yapabilecek, ART yaklaşımına yönelik pratik uygulamalar yaptırılmaktadır. Davranış yönetimi teknikleri kullanılarak çocuk hastanın tanı, temel tedavi planı ve tedavileri yapılır.This course contents healing pain by using local anesthesia and knowledge about restorative and endodontic treatment procedures and also interfering dental trauma cases in child patient, making apexogenesis and apexification treatment in permanent and primary dentition, serial extraction and space retainer and ART approach in pedodontics. By the help of behavioral management techniques to make a basic treatment plan and treatment for a child patient
DHF588BİTİRME PROJESİ
GRADUATION PROJECT
Z000.04.00çeşitle makaleleri okuduğunda anlayabilmek, istediği bilgiyi seçip alabilmek ve araştırma yapmamın temellerini öğrenmek için çalışma planlaması yapılması, yazılması ve sunulmasıCovers the basics of article analysis, access to information, and research planning, writing and presenting.
DHF513GERODONTOLOJİ
GERODONTOLOJİ
F202.02.02
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.