English

VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE PRACTICES-JUSTICE PRACTICES

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE PRACTICES-JUSTICE PRACTICES
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL141ÖZEL HUKUK BİLGİSİ-I (GİRİŞ-BAŞLANGIC-AİLE)
THE PRIVATE LAW KNOWLEDGE (INDRODUCTION, FAMILIY, BEGINNING)
Z303.05.03Bu ders genel olarak, Özel Hukukun temel kavramları ile temel alanları, genel hatlarıyla hukuk ve diğer toplumsal düzen kuralları, hak ve hukuk düzeni, kurallar hiyerarşisi, Medeni Hukukun genel kavramları, Kişiler Hukukundaki temel ilkeler, hak ve fiil ehliyetinin temel özellikleri ile içeriğinin anlatılması, kişiliğin korunması, tüzel kişilere dair temel hususlar, Aile Hukukunda geçerli olan ilkeler, nişanlanma, evlenme, boşanma kurumları, soybağının hükümleri konularını içermektedir.This course, in general, with the main areas of the basic concepts of private law, the law and other rules of social order in general terms, the rights and the rule of law, rules, hierarchy, the general concepts of Civil Law, Persons Law, the basic principles, rights, and act with responsibility and the content of the basic features explained, protection of personality, the key issues of the legal entities, Family Law applicable principles, engagement, marriage, divorce, institutions, issues of paternity contains provisions.
ADL151HUKUKA GİRİŞ
THE INTRODUCTION TO LAW
Z202.03.02Hukuk kavramı, hukukun sistematiği ve bu bağlamda kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, hukukun kaynakları, hukukun temel kavramları ve kurumları kapsamında adalet, devlet, devlet türleri, kişilik, hısımlık, yerleşim yeri, hak kavramı ve hakkın türleri, suç ve ceza kavramları Hukuka Giriş dersi kapsamında ele alınacak konulardır.The concept of rule of law, public law and private law distinction between systematic and in this context, sources of law, the law of justice within the scope of the basic concepts and institutions of the state, government types, personality, kinship, place of residence, the right concept and the right types, Introduction to the concepts of crime and punishment topics to be covered in the course.
ADL153KAMU HUKUKU BİLGİSİ-I (ANAYASA HUKUKU)
THE KNOWLEDGE OF PUBLIC LAW-I (CONSTITUTITONAL LAW)
Z303.05.03Anayasa Hukukunun temel kavramları, kurucu iktidar ve devlet teorileri, 1982 Anayasasının Türk Anayasal gelişmeleri çerçevesinde ele alınması, İnsan Hakları ve Avrupa Normu (AİHS,AİHM...) esasları, Anayasa Yargısı teknikleri gibi konuları kapsamaktadır.The basic concepts of constitutional law, the founding theories of power and the state, within the framework of the 1982 Constitution to be addressed developments in the Turkish Constitutional, Human Rights and the European Norm (ECHR, the Court ...) principles, techniques, covers topics such as Constitutional Jurisdiction.
ADL155YARGI ÖRGÜTÜ
ORGANIZATION OF THE JUDICIARY
Z202.03.02Türkiye'de yargı kolları, yargı kolları arasındaki farklar, ilk derece ve üst derece mahkemelerin kuruluş ve görevleri, birbirleri ile ilişkileri, yargılama faaliyetine katılanların görev ve yetkileri ve dava türleri Yargı Örgütü dersinde ele alınacak konulardır.Arms of the judiciary in Turkey, the differences between judicial branches, the organization and functions of the courts of first instance and the upper level with each other, relations, functions and powers of judgment, and the case of those types of activities will focus on Judicial Organization course topics.
AKK101KLAVYE KULLANIMI-I
USING THE KEYBOARD-I
Z223.04.04Ders, genel klavye ve doğru oturuş bilgisi, belge şekillendirme, temel-alt-üst sıradaki harflere vuruş çalışmaları, rakamları, sembolleri ve düzeltme işaretlerini kullanma, farklı dillerde yazı yazma, resmi yazı standartlarına uygun yazı hazırlama gibi konuları içermektedir.Course, the general knowledge of the keyboard and the right fit, the document forming the base of the lower-upper-case-shot studies, figures, symbols, and using revision marks, writing in different languages​​, includes topics such as preparing an official letter writing standards.
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I
Z202.02.02Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın KaldırılmasıIntroduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne
BIL121BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ-I
INFORMATION TECHNOLOGY-I
Z202.02.02
ING121İNGİLİZCE-I
ENGLISH-I
Z202.04.02Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.This course is designed to provide the students with effective skills for reading, writing, listening and speaking on their major using related terminology.
TUR101TÜRK DİLİ-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02Bildirim, Dil ve Dilin Özellikleri; Dil-Düşünce İlişkisi; Dilin Gücü; Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil; Dil-Kültür İlişkisi; Medeniyet; Dilekçe Yazımı; Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Dil Bilgisi ve Bölümleri; Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek; Cümle ve Cümlenin Öğeleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması; Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili UygulamalarDefinition and characteristics of language. Relationship between language and thought. Relationship between language and culture. Concepts of mother language, cultural language, international language. Writing a letter of application. Languages of the world. The place of the Turkish language among world languages. Historical development of Turkish language. Phonological, morphological, semantic and syntactic structure of Turkish languge.. Types of clauses. Spelling rules. Punctuation marks.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL142ÖZEL HUKUK BİLGİSİ-II (BORÇLAR HUKUKU)
PRIVATE LAW KNOWLEDGE-II ( LAW OF OBLIGATIONS )
Z303.03.03Borçlar hukukuna hâkim olan ilkeleri, Borçların kaynaklarını,Borcun ifasını, ifa edilmemesine bağlanan sonuçları, Borç ilişkisindeki özel durum ve kayıtları açıklamaktır.In this course, students are given information about organization of the court, the duties and authority of the courts, the judge's denial of procedural actions, the opening of the trial, the parties to the proceedings, litigation response and investigation processes, proof and evidence, and legal remedies are also told about the decision and judgment.
ADL144HUKUK USULÜ BİLGİSİ
KNOWLEDGE OF PRIVATE PROCEDURAL LAW
Z202.02.02Hukuk Usulü Bilgisi dersinin içeriğinde öğrencilere yargılama sürecinin nasıl başlayacağı, medeni usûl hukukunun yargı çeşitleri içerisindeki yeri ,mahkeme teşkilatı,mahkemelerin görev ve yetkisi, hakimin reddi ve genel mahkeme ile özel mahkeme ilişkileri anlatılır.Ayrıca mahkemelere yardımcı organlar,davanın açılması,deliller,yargılama ve hüküm hakkında da bilgi verilir.Civil Procedure Information content of the course to students in the judge how the process will begin, Civil Procedure Law jurisdiction of varieties and its place in the court organization, court duties and powers of the judge's denial of the general courts and special courts relationships are explained. In addition, the subsidiary bodies to the courts, lawsuit, evidence, proceedings and judgments are informed about.
ADL154KAMU HUKUKU BİLGİSİ-II (İDARE HUKUKU)
THE PUBLIC LAW KNOWLEDGE ( THE ADMINISRATION LAW)
Z303.03.03Kamu Hukuku Bilgisi II dersi kapsamında öncelikle tanım, kaynaklar ve idari rejim konuları üzerinde durulmak suretiyle öğrencinin dersin kapsamını kavraması sağlanacaktır. Daha sonra İdarenin görev ve sorumluluklarını ifade eden kamu hizmeti ve kolluk faaliyetleri öğretilecektir. Bu temel hususların devamında idarenin faaliyetlerini gerçekleştirirken yaptığı işlem ve eylemlerin neler olduğu, işlemlerin hukuka uygunluğu ve hukuka aykırılık sebepleri ortaya konacaktır. Son olarak da idarenin sorumluluğu ve sınırları ele alınacaktır.Public Law II course under the first definition of information, resources and administrative regimes, with an emphasis on issues understand the extent of the student's course will be provided. Then, expressing the duties and responsibilities of the administration of public services and law enforcement activities will be taught. This fundamental issues continue performing his activities in the administration process and what are the actions, legality and illegality of the transactions will be set forth reasons. Finally, the administration and the limits of liability will be discussed.
ADL170HUKUKİ METİNLER VE ADLİ YAZIŞMA
LEGAL TEXTS AND LEGAL CORRESPONDENCE
Z202.02.02Bu ders kapsamında, günlük dil, yazı dili, mesleki dil, hukuk dili kavramları, adli yazışmaya ilişkin temel kavramlar, çeşitli dilekçe örnekleri, hukuk ve ceza davalarına ilişkin kararlar, mahkemelerde ve iİcra ve İflas Dairelerinde kullanılan yazı örnekleri, noter belgeleri ve sözleşmeler incelenecektir.Within this course, everyday language, written language, professional language, legal language concepts, legal correspondence, basic concepts related to the various application examples, civil and criminal cases related to decisions, courts and iicr and Bankruptcy Department used in writing samples, notarized documents and contracts will be examined.
ADL172KALEM MEVZUATI
LEGISLATION OF LEGAL WRITING
Z202.02.02Ders kapsamında genel olarak adalet personeli, kalem personelinin kimlerden oluştuğu ve görevleri, adalet teşkilatındaki kalem işlemleri, Savcılık Kalemi, Hukuk Mahkemeleri Kalemi, Ceza Mahkemeleri Kalemi işlemleri ele alınacaktır.during the course; staff of justice in general, consists of pen and duties of the personnel whom the justice organization of the pen operations, Prosecutor's Office Pen, Pencil Civil Courts, Criminal Courts pen operations will be discussed.
AKK102KLAVYE KULLANIMI-II
USING THE KEYBOARD-II
Z223.04.04Ders, genel klavye ve doğru oturuş bilgisi, belge şekillendirme, temel-alt-üst sıradaki harflere vuruş çalışmaları, rakamları, sembolleri ve düzeltme işaretlerini kullanma, farklı dillerde yazı yazma, resmi yazı standartlarına uygun yazı hazırlama gibi konuları içermektedir.This course includes, the general knowledge of the keyboard and the right fit, the document forming the base of the lower-upper-case-shot studies, figures, symbols, and using revision marks, writing in different languages​​, includes topics such as preparing an official letter writing standards.
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II
ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
BIL122BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - II
INFORMATION TECHNOLOGY-II
Z202.02.02
ING122İNGİLİZCE-II
ENGLISH-II
Z202.04.02Dinleme - Anlama çalışmalarına ağırlık veren bu derste öğrencilerin, kullanılan kaynak kitabın yanı sıra ekstra materyaller yardımı ile kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.This course is designed to have more listening activities. In parallel with the course book and extra materials students are expected to improve their expression skills.
TUR102TÜRK DİLİ-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02Cümle Çeşitleri; Anlatım Bozuklukları; Paragraf; Anlatım Biçimleri; Yazılı Anlatım Türleri; Sözlü Anlatım Türleri; Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretlericlause types, narrative errors, proverb and idioms, syntactic errors, subordinative errors, paragraph, narrative types, oral narratives, punctuation marks, speling rules
YUM102YERİNDE UYGULAMA-I
WORK PLACEMENT-I
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL241TAKİP HUKUKU-I (İCRA)
ENFORCEMENT LAW-I
Z202.03.02Alacaklı ve borçlu arasındaki en dar ve sıkıntılı safhayı oluşturan cebri icra safhası, sadece tarafların ferdi bir hakkının yerine getirilmesi bakımından değil, bu yerine getirmenin tabi tutulacağı şartlar ve şekiller bakımından da önemlidir. Sosyal ve ekonomik politikanın bir parçası olarak da ortaya çıkan icra hukukunun amaç ve ilkelerini anlaşılması, icra organlarını oluşturan kurumların yapısı ve takip yolları dersin konusunu oluşturmaktadır.Between creditors and debtors forming the narrow and constricted phase of the foreclosure stage, only for the fulfillment of the right of the parties is not a member, it will be subject to fulfilling the conditions and terms of shapes is also important. Social and economic policies as a part of the emerging understanding of the objectives and principles of law enforcement, law enforcement bodies and follow paths that form the structure of institutions is the subject of the course.
ADL243ÖZEL HUKUK BİLGİSİ-III (EŞYA-MİRAS)
PRIVATE LAW KNOWLEDGE-III ( LAW OF OBLIGATIONS )
Z303.03.03Ayni hak kavramı, zilyetlik ve tapu sicili, mülkiyet ve mülkiyet dışında kalan ayni haklar; Miras Hukukunun temel kavramları, miras hukukunun kanundaki düzenlenişi, ölüme bağlı tasarrufların şekilleri, mirasın kazanılması ve reddi, mirasın paylaştırılması, mirasta denkleştirme konuları ele alınmaktadır.The concept of real rights, possession and property registration, property and real rights other than ownership, the basic concepts of inheritance law, inheritance law, law, arrangement, forms of testamentary dispositions, acquisition and denial of inheritance, division of inheritance, inheritance equalization issues are addressed.
ADL245TEBLİGAT HUKUKU
NOTIFICATION LAW
Z202.02.02Tebligat ve davetiyeler yargılamanın yürütülmesi için önem taşır. Tarafların veya ilgililerin davada yer almaları, yapılacak veya yapılan işlemleri öğrenmeleri, bunun sonucu olarak, kendilerine tanınan hakları kullanabilmeleri, sürelerin bir kısmının başlaması buna bağlıdır. Bu sebeple tebligat yollarının öğrenilmesi ve uygulamadaki zorluklara çözüm arayışı dersin içeriğini oluşturur. Ayrıca tebligatın önemi, tebligat çıkartacak ve tebligat yapacak merciler, tebligat yapılabilecek kişiler, tebligatın yeri ve zamanı, tebligatın yapılma usulü, ülke dışı ve yabancılara tebligat, usulsüz tebligat ve tebligat suçları konuları işlenmektedir.Bu ders özellikler yargı organları önünde adil yargılanma ve hukuki dinlenilme hakkının sağlanması bakımından yargılama hukuku bakımından önem taşımaktadır.Notifications and invitations are important for the conduct of the proceedings. Related parties or to take part in the proceedings, to do or learn the process, as a result, be able to use the rights given to them, while some of the start depends on it. For this reason, to learn how notifications and search for solutions to the challenges in the application form the course content. Also notice the importance of the notification, remove and give notice to authorities, notification may be made contacts, notification of the place and time of the notification process for making the country off foreign to the notification, improper notices and notifications crimes are studied. This course features a fair hearing in front of the judiciary and judicial proceedings in terms of ensuring the right to be heard is important in terms of law.
ADL251CEZA HUKUKU
CRIMINAL LAW
Z202.03.02Dersin içeriği kapsamında suç politikası ilkeleri ışığında tüm suçlar bakımından ortak olan suçun özel görünüm şekilleri ve bu bağlamda teşebbüs, iştirak ve içtima konuları, gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlık kurumları, suçun özel görünüm şekilleri, yaptırım teorisinin yanı sıra, cezanın amacı, nitelikleri, türleri ile seçenek yaptırımlar, erteleme müessesi, koşullu salıverilme ve uzlaşma kurumu ve Güvenlik tedbirlerine ilişkin olarak belli haklardan yoksun bırakılma, müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular, sınır dışı edilme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri ve denetimli serbestlik tedbiri incelenmektedir. Son olarak da cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi esaslarına yer verilmektedir.Course contents offense under the policy principles in the light for all crimes that are common crime special ways of being and in this context undertakings, associates and social subjects, voluntary renunciation and effective regret institutions, crime custom view shapes, sanctions theory as well as the criminal's purpose, attributes, types and alternative sanctions delay, institution, conditional release and settlement institutions and security measures with regard to certain rights deprivation, confiscation, child-specific safety measures for mentally ill specific security measures, crime in the repetition and special dangerous criminals, deportation, legal persons security measures and probation measures are examined. Finally, the sentence is given to the principles of identification and individualization.
ADL253İDARİ YARGI
ADMINISTRATIVE JUDICIARY
Z202.03.02Türkiye'de idari yargının tarihi ve gelişimi, idareye karşı açılan davalarda uygulanan hukuk usulü, uyuşmazlık doğuran işlem ve eylemlerin tasnifi, dava türleri, kanun yolları, yargılamanın aşamaları, dava dilekçelerinin usulü ve şekli gibi konuları içermektedir.Turkey's administrative jurisdiction of the history and development, administration against lawsuits applicable law procedure, the dispute a transaction that generates and actions classification of the types of cases, legal remedies, the trial stages of the petition, the style and shape as well as covers such topics.
ADL255GENEL KAMU HUKUKU
GENERAL PUBLIC LAW
Z202.02.02Genel kamu hukukunun temelinde yatan Anayasa Hukuku kapsamında, yasama-yürütme-yargı organlarının yapıları ve işleyişleri ile İdare Hukuku kapsamında Anayasa ve kamu idaresi arasındaki ilişkiler, idari işlem ve sözleşmeler, idarenin sorumluluğu, kolluk, kamu hizmeti ve idari teşkilat konuları işlenmektedir.General public law within the scope of the underlying constitutional law, legislative-executive-judicial bodies, structures and functioning of the Constitutional and Administrative Law and the relationship between public administration, administrative procedures and contracts, the responsibility of the administration, law enforcement, public service and administrative organization are studied.
ADL271MESLEKİ BİLGİSAYAR (UYAP)
KNOWLEDGE OF PROFESSIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES (UYAP)
Z223.04.04Veri tabanı, veri tabanı yönetim sistemi, veri tabanı kuruluş, tasarım ve yönetimi, ilişkisel veri tabanı, veri tabanı platformları, kavram ve konuları üzerine temel bilgileri içermektedir.Database, database management system, database organization, design and management, relational database, database platforms, concepts and includes basic information on the subject.
ADL273KALEM MEVZUATI VE İŞLEMLERİ
REGULATION OF LEGAL WRITING AND LEGAL TRANSACTIONS
Z202.02.02Kalem Mevzuatı ve İşlemleri dersinde genel olarak, yargı teşkilatının sınıflandırılması, yargı teşkilatının kalem işlemleri ile ilgili kanuni düzenlemeler, dosya ve defterlere ilişkin normlar, kalemlerde yapılan yazışma biçimleri ve işlemler, kalem personelinin görevleri anlatılır.Court Office Legislation and Operations course in general, the judiciary classification, the judiciary of the item or procedure related legal regulations, files and books related to norms, pens correspondence with the format and procedures, pens personnel tasks are explained.
AKK201KLAVYE KULLANIMI-III
USING THE KEYBOARD-III
Z202.02.02Belge şekillendirme, resmi yazı standartlarına uygun yazı hazırlamaktır.Document forming and prepare an official letter writing standards.
YUM201YERİNDE UYGULAMA-II
WORK PLACEMENT-II
Z000.04.00erinde uygulama ile ilgili etkinlikler; Yerinde Uygulama Koordinatörlüğü, öğrencinin kurumundaki danışmanları ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki yetkilisi ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ADL297KRİMİNOLOJİ
CRIMINOLOGY
S202.02.02Kriminoloji dersi kapsamında suç, suçlu, suçluluk, mağdur ve sosyal kontrol organları ele alınacaktır. Bu amaçla, yetişkin suçluluğu, genç suçluluğu ve sosyal sapma üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra olumsuz sosyal davranışlar olan uyuşturucu ve alkol kullanımı, işsizlik, evsizlik, fahişelik gibi sosyal sorunlar ve suç mağduru öğretisi olan viktimoloji konularının kriminoloji içerisindeki yeri tartışılacaktır. Böylelikle ülkedeki suç olgusunu saptama ve bununla başa çıkma yöntemleri oluşturma konusunda bilgiler verilecektir.Criminology courses within the scope of crime, criminals, crime, and social control bodies of the victims will be discussed. For this purpose, adult delinquency, criminality and social deviance will focus on young people. In addition to its negative social behavior, drug and alcohol abuse, unemployment, homelessness, social problems such as prostitution and crime victims who teaches criminology and its place in Victimology issues will be discussed. Thus, the detection of crime in the country and it will be given information about creating coping.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ADL240İŞ HUKUKU
LABOUR LAW
Z202.03.02Bireysel İş Hukukunun temel kavramlarından olan işçi, işveren, altişveren, işveren vekili, işyeri ile iş akdinin türleri, kurulması, işçi ve işverenin borçları, iş akdinin sona ermesi, iş güvencesi, çalışma ve dinlenme süreleri, iş sağlığı ve güvenliği konularını içermektedir.The course covers the main principles of Individual Labour Law; namely, employer, employee, sub-employer, vice principal, types of workplaces and labour contract, foundation, debts of employers and employees, termination of labour contract job security, working and resting time, occupational health and safety
ADL242TAKİP HUKUKU-II (İFLAS)
ENFORCEMENT LAW-II
Z202.03.02Söz konusu ders, ticari iş – adi iş ayrımının yapılabilmesi için gerekli temel bilgileri içerip; ticari iş karinesi, ticari davalar, tacir kavramı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları, markalar, tacir yardımcıları ve cari hesap gibi konuları içermektedir. Bunun dışında ticaret şirketlerini düzenleyen genel hükümler ve ardından temel şirket tipi olan "adi şirket" üzerinde durulduktan sonra, sırasıyla kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler ele alınmaktadır. Kıymetli Evrak Hukuku kapsamında da özellikle, uygulamada çok önemli bir yeri olan kambiyo senetleri (bono, çek, poliçe) ele alınacaktır.The mentioned course gives the background information to be able to distinguish between commercial affair and ordinary affair. The course covers presumption of commercial affairs, commercial cases, the concept of trafficker, rules and consequences of being a trafficker, brands, trafficker assistants and currency account. Other than these, main rules regulating commercial companies and ordinary partnership which is a cornerstone company type will be covered. Then, subsequently collective, commandite, anonymous and limited companies will be taught. In the scope of Law of Commercial Papers, especially commercial bills ( bond, cheque, bill) which have an important place in practice will be covered.
ADL244ÖZEL HUKUK BİLGİSİ-IV (TİCARİ İŞLETME-ŞİRKETLER-KIYMETLİ EVRAK)
KNOWLEDGE OF PRIVATE LAW-IV (COMMERCIAL ENTERPRISE, COMPANIES, COMMERCIAL PAPERS)
Z303.04.03Dersin içeriğini, pozitif hukuk metinleri ve yargı kararlarından örnekler oluşturmaktadır.Enforcement and bankruptcy law, general information about foreclosure varieties, executive organization, executive offices, duties and obligations, general lien through without judgment execution, follow-up request, the payment order, payment order, objected to the removal, foreclosures, confiscated goods, for negotiable instruments sequestration through follow-up, leased immovable properties without judgment exercised by way of discharge, execution court orders enforcement proceedings, pledge money to be translated into the path followed by, liens, bankruptcy proceedings, bankruptcy organization, bankruptcy roads, concordat issues such as include.
ADL250CEZA MUHAKEMELERİ HUKUKU
CRIMINAL PROCEDURAL LAW
Z202.04.02Bu ders kapsamında, ceza muhakemesi teşkilâtı, ceza muhakemesine katılan kişiler, ceza muhakemesi işlemleri, ceza muhakemesinde ispat, koruma tedbirleri konuları işlenmektedir.In the scope of this course, topics like the organization of Criminal Procedure, people who are involved in Criminal Procedure, Criminal Procedure activities, proving in Criminal Procedure, protection measures are being covered.
ADL252CEZAEVİ İDARESİ VE İNFAZ HUKUKU
ADMINISTRATION OF PRISONS AND EXECUTION LAW
Z202.03.02Bu derste ceza ve güvenlik tedbirlerinin karşılaştırılması ve özellikle infaz aşamasında suçlu ile devlet arasındaki ceza ilişkisinin yansımaları incelenir.This course examines differences between security measures and criminal measures; particularly the relation between individual and state during the execution of sentences.
ADL254DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ
STAMP TAX AND KNOWLEDGE OF CHARGES
Z202.03.02Ders içeriği, 488 sayılı Damga Vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanunları doğrultusunda uygulamadan verilecek örneklerle şekillenmektedir.The content will be presented with examples from the practices of Stamp Act and Act of Fees
ASB202SEKRETERLİK VE BÜRO YÖNETİMİ
SECRETARYSHIP AND OFFICE MANAGEMENT
Z202.02.02Sekreterlik mesleğinin anlamı ve kapsamı, sekreterlik türleri, görev ve sorumlulukları, sekreterin kişisel özellikleri ve mesleki becerileri konuları ile büro yönetimi ile ilgili temel kavramları ve yöntemleri tanıyabilme, bilgi sistemleri ve büro otomasyonunu tanıyabilme, bürolarda etkin iletişim yöntemlerini kavrayabilme, büroların örgütlenmesinde yeni yaklaşımlar, sanal büro kavramı ve sanal büroların çalışma yöntemlerini kavrayabilme bu dersin içeriğini oluşturur.The subjects like the meaning and scope of the secretaryship, types of secretaryship, duties and responsibilities, personality traits of secretaries and professional skills as well as the main principles and methods of office management, identifying information systems and Office automation, comprehending the methods of effective communication, new approaches in the Office organizing, the concept of virtual Office and comprehending the work principles of virtual offices forms the content of the course.
GRI201GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP
Z202.02.02Girişimciliğin Temel Fonksiyonları, KOBİ’lerin Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri ve Türkiye’de KOBİ’lere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Franchising Sistemi ve Yatırımcıya Sağlayacağı Faydalar. Pazarlama ve Tutundurma Stratejileri. İş Planı ve Bölümleri.Basic Functions of Entrepreneurship, SMEs Contributions to Economics and Social Life. Weaknesses of SMEs and SMEs Support Provided by Institutions. Franchising Benefits System and the investor. Marketing and Promotion Strategies. Business Plan and Sections.
YUM202YERİNDE UYGULAMA-III
WORK PLACEMENT-III
Z000.04.00Yerinde uygulama ile ilgili etkinlikler, öğrencinin kurumundaki ve yerinde uygulama yaptığı iş yerindeki danışmaları ile birlikte planlanır ve yürütülür. Bu etkinlikler, yerinde uygulamanın yapıldığı bir iş ortamına bağlı olarak, öğrencilerin alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar içerisinde yer alarak uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik öğrenme ve uygulama etkinliklerini içerir. Öğrenci, yerinde uygulama etkinliği sonunda, İAÜ’nin “Yerinde Uygulama Yönergesi”ne uygun olarak hazırlayacağı ve yerinde uygulama yaptığı iş yerinden onaylanmış yazılı bir raporu bağlı olduğu bölüm veya programına sunar.The work placement activities which students undertake during their training in the workplaces are planned and conducted according to a “Work Placement Activity Plan” prepared in coordination of the tutors of students, one from their department and one from the workplace, as prescribed in “The IAU’s Work Placement Directives” The contents of the “Work Placement Activity Plans” are prepared depending on both the operations of workplace and the study field of students and ensure that students participate in various activities, in workplaces in relation to the their fields of study; include learning and training activities such as applying the theoretical knowledge into practical problems, performing experiments and anaylising the results, defining the problems and processes related to their field of study, participating in teams, experiencing working with other personalities and observing how decisions are made.
ADL292ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLEMLERİ
NONCONTENTIOUS JUDICIAL
S202.02.02Medeni Usul Hukukunda çekişmesiz yargı işlerinin neler olduğu ve bu niteliğe bağlı sonuçlar.Civil Procedure Law of the contentious jurisdiction works and what are the results of this nature due to
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.