English

SCHOOL OF APPLIED SCIENCES-PILOTAGE ( ENGLİSH )

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES-PILOTAGE ( ENGLİSH )
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA103PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I
Z202.02.02Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.Introduction, Fall of the Ottoman Empire, Tanzimat and Islahat Eras, Tripoli and Balkan Wars, World War I, The Armistice of Moudros, the Occupation of Anatolia and the National Reactions, The Birth of the Turkish Revolution, Turkish War of Independence, The Armistice of Mudanya, The Treaty of Lausanne.
ENG101PROFESSIONAL ENGLISH-I
PROFESSIONAL ENGLISH-I
Z303.04.03
SRE101SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS
Z021.02.02Dersin içeriği sosyalsorumluluk ve etik konularını kapsayacaktır. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik ve sosyal sorumluluk konularına önem verilecektir. Çeşitli ingilizce ve türkçe yazılmış makaleler ve bunların değerlendirilmeleri öğrencilerle beraberce yapılacaktır.The course introduces the student, not only to relevant issues, but the views of corporate stakeholders. Approaches for presenting and carrying out a program of sustainability are presented, including strategic planning, targets, goals and alternative approaches. A prinicipal part of the course is devoted to the ethics of business and issues of transparency, including discussion of the social impact of non ethical and non transparent business practices. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level. It also focuses on its implementation at the global level, and paves the way for the discussion on the relationship between economics and politics. Case studies, a team project and practice assignments assist in presenting these themes on a practical level.
TLL101TURKISH LANGUAGE-I
TURKISH LANGUAGE-I
Z202.02.02
UPT101PHYSICS FOR AVIATION
PHYSICS FOR AVIATION
Z303.04.03Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler, Doğrusal Hareket, İki ve Üç Boyutta Hareket, Newton’un Hareket Yasaları, Newton Yasalarının Uygulaması, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Momentum, İtme ve Çarpışma, Katı Cisimlerin Dönme Hareketi, Dönme Hareketinin Dinamiği, Denge ve Esneklik, Kütleçekimi, Akışkanlar Mekaniği.Units, Physical Quantities, and Vectors, Motion Along a Straight Line, Motion in Two or Three Dimensions, Newton’s Laws of Motion, Applying Newton’s Laws, Work and Kinetic Energy, Potential Energy and Energy Conservation, Momentum, Impulse, and Collisions, Rotation of Rigid Bodies, Dynamics of Rotational Motion, Equilibrium and Elasticity, Gravitation, Fluid Mechanics.
UPT103MATHEMATICS FOR AVIATION
MATHEMATICS FOR AVIATION
Z303.04.03Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türev Uygulamaları, İntegral, Belirli İntegral Uygulamaları, Transandantal Fonksiyonlar, İntegral Alma TeknikleriFunctions, Limits and Continuity, Derivatives, Applications of Derivatives, Integrals, Applications of Definite Integrals, Integrals, Applications of Definite Integrals, Transcendental Functions, Techniques of Integration, First-Order Differential Equations.
UPT109SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
Z202.04.02
UPT111THE HISTORY OF AVIATION
THE HISTORY OF AVIATION
S303.04.03Balloons, Flight Balloons and Airships, The Invention of The Airplane, Pistons and Propellers, Helicopters, Hang Gliders, and Ultralights, and Airports.Balloons, Flight Balloons and Airships, The Invention of The Airplane, Pistons and Propellers, Helicopters, Hang Gliders, and Ultralights, and Airports.
UPT113INTRODUCTION OF CIVIL AVIATION
INTRODUCTION OF CIVIL AVIATION
S303.04.03Dünyada sivil havacılık sistemleri; sivil havacılık uygulamalarının tanım ve sınıflandırılmaları, uluslararası sivil havacılık sistemleri, organizasyonlar, toplantılar, kurallar, anlaşmalar, Hava trafik hakları, No.2920, Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ekleri:SHY0-6A (Ticari Havacılık), SHY-6B (Genel Havacılık); Türk Sivil Havacılık Sistemi, Havaalanı ve çalışanlarının iş tanımları; Uçuş hattı ve terminal hattı imkanları, terminal tasarımı.Civil aviation systems in the world; decriptions and categorizations of civil aviation applications; Imternational civil aviation systems. Organizations, convensions, rules, agreements, Air traffic rights, No.2920 Turkish civil aviation law and appendixs:SHY0-6A (Commercial Aviation), SHY-6B (General Aviation); Turkish Civil Aviation System, Airports’s and stuff’s job descriptions: Flight line and terminal line facilities, terminal design.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
ATA104PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II
Z202.02.02Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, 1950 -1960 Yılları Arası TürkiyePolitical Reforms, Legal Reforms, Educational and Cultural Reforms, Economic Reforms, Social Reforms, Atatürk’s Principles, Atatürk’s Foreign Policy, Turkey in the World War II, Turkey Between 1950- 1960.
ENG102PROFESSIONAL ENGLISH-II
PROFESSIONAL ENGLISH-II
Z303.04.03
TLL102TURKISH LANGUAGE-II
TURKISH LANGUAGE-II
Z202.02.02
UPT118PPL GENERAL NAVIGATION AND VFR COMMUNICATION
PPL GENERAL NAVIGATION AND VFR COMMUNICATION
Z213.04.03
UPT120PPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE
PPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE
Z203.03.02
UPT122PPL PRINCIPLES OF FLIGHT AND FLIGHT PERFORMANCE
PPL PRINCIPLES OF FLIGHT AND FLIGHT PERFORMANCE
Z202.02.02
UPT124PPL HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION
PPL HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION
Z202.02.02
UPT126PPL METEOROLOGY
PPL METEOROLOGY
Z101.01.01
UPT128PPL AIR LAW
PPL AIR LAW
Z101.01.01
UPT130PPL OPERATION PROCEDURES
PPL OPERATION PROCEDURES
Z101.02.01
UPT132PPL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE
PPL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE
Z234.05.05
UPT134PPL FLIGHT TRAINING ON SIMULATOR
PPL FLIGHT TRAINING ON SIMULATOR
Z112.02.02
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UPT201PPL AIR LAW
PPL AIR LAW
Z303.03.03HAVA HUKUKU BİLGİSİ Uluslararası kanunlar: konvansiyon, anlaşmalar ve organizasyonlar Uluslararası sivil havacılık konvansiyonu (şikago) doc. 7300/6 Bölüm I Hava Trafiği: aşağıda belirtilen bölümün ilgili kısımlar: (a) Genel ilkeler ve konvansiyonun uygulanması; (b) Anlaşmalı devletlerin hava sahası üzerinden uçuş (c) Uçak milliyeti; (d) Hava trafiğini kolaylaştırmak için önlemler; (e) Uçakta yerine getirilmesi gereken şartlar (f) Uluslararası standart ve usullerin adaptasyonu (g) Onaylı sertifika ve lisansların geçerliliği (h) Farklılıkların bildirimi BÖLÜM -4 TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ Bölüm II Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO): hedefleri ve mahiyeti Annex 8: hava araçlarının uçabilirliği Önsöz ve Tanımlar: Uçabilirlik sertifikası Annex 7: uçak milliyet ve kayıt işaretleri Müşterek ve Tescil İşaretleri Tescil Sertifikası ve uçağın milliyeti Annex 1: personel lisansları Tanımları Part-FCL ve Part-Medical’e bağlı Annex 1’in ilgili bölümleri Annex 2: uçuş kuralları Gerekli tanımlar, hava kuralların uygulanabilirliği, genel kurallar (su operasyonları hariç), görerek uçuş kuralları, işaretler ve sivil uçakların önlenmesi Hava trafik usulleri: uçak operasyonu doc.8168-ops/611,volume 1 Altimetre ayar usulleri (ICAO doc. 7030 – bölgesel tamamlayıcı usuller dahil) Temel gereklilikler (tablolar hariç), işletici ve pilotların uygulayabildiği usuller İkincil izleme radar transponder işletme usulleri (ICAO doc. 7030 – bölgesel tamamlayıcı usuller dahil) Transponderin işletilmesi Sözcük seçimi Annex 11: doc. 4444 hava trafik hizmeti Tanımlar Hava trafik hizmeti için genel hükümler Havaalanı yakınında görsel ayırma Havaalanı kontrol hizmeti usulleri Radar hizmeti Uçuş bilgi hizmetleri ve ikaz hizmetleri Sözcük seçimleri Acil durumlar, iletişim hataları ve beklenmedik durumlara ilişkin usuller BÖLÜM -4 TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ (a) Yangın ve kurtarma servisleri; (b) Apron idare servisleri. Annex 12: arama ve kurtarma Gerekli tanımlar İşletme Usulleri: (a) Kaza olay yerinde PIC için prosedürler; (b) Tehlikeyi aktarmayı durdurmada (önlemede) PIC için usuller; (c) Arama ve kurtarma işaretleri. Arama ve kurtarma işaretleri: (a) Surface craft’lı işaretler: (b) Yerde veya havada görsel işaret kodları; (c) Hava veya yer işaretleri. Annex 17: güvenlik Genel: amaç ve hedefler Annex 13: uçak kazası araştırması Gerekli tanımlar Annex 15: havacılık bilgi hizmeti Giriş, gerekli tanımlar AIP, NOTAM, AIRAC ve AIC Annex 14, cilt 1 ve 2: havaalanı bilgisi Tanımlar Havaalanı verileri: hareket alanların ve ilgili tesislerin durumu x Seyrüsefer için görsel yardımcılar: x (a) Gösterge ve sinyal aletleri; (b) İşaretler; (c) Işıklar; (d) İşaretler; (e) İşaretlemeler. Maniaları gösteren görsel yardımcılar: (a) Objelerin belirlenmesi; (b) Objelerin ışıklandırılması. Kısıtlı alanların kullanımını gösteren görsel yardımcılar Emercensi ve diğer servisler BÖLÜM -4 TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ Uygulanabilirlik x Ulusal kurallar Ulusal kurallar ve ICAO Annex’lere ve AB ilgili mevzuatına olan farklılıklarAIR LAW KNOWLEDGE International laws: conventions, treaties and organizations International civil aviation convention (chicago) doc. 7300/6 Part I Air Traffic: relevant parts of the following chapter: (a) General principles and application of the convention; (b) Flight over the airspace of the Contracting States (c) Aircraft nationality; (d) measures to facilitate air traffic; (e) Conditions to be fulfilled on board (f) Adaptation of international standards and procedures (g) Validity of approved certificates and licenses (h) Notification of differences CHAPTER -4 THEORETICAL KNOWLEDGE EDUCATION Part II International Civil Aviation Organization (ICAO)
UPT203PPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE
PPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE
Z303.03.03UÇAK YAPILARI VE SİSTEMLERİ, ELEKTRİK, GÜÇ SİSTEMLERİ VE ACİL DURUM EKİPMANI, İkincil uçuş kontrol elemanları, UÇUŞ ALETLERİ konularını kapsar.It covers AIRCRAFT STRUCTURES AND SYSTEMS, ELECTRICITY, POWER SYSTEMS AND EMERGENCY EQUIPMENT, Secondary flight control elements, FLIGHT INSTRUMENTS.
UPT205PPL FLIGHT PERFORMANCE
PPL FLIGHT PERFORMANCE
Z202.02.02Uçak performansı, bir uçağın hız, menzil, viraj yarı çapı, kalkış ve iniş uzunlukları gibi kendi dizayn gereklerinin ne kadar iyi sağlayabildiğinin ölçülmesi ve incelenmesidir. Burada sıralanan hız, menzil, vs. gibi özellikler aslında uçağın kendisine etkiyen kuvvetlere cevabıdır.Aircraft performance is the measurement and examination of how well an aircraft can meet its own design requirements such as speed, range, bend radius, takeoff and landing lengths. Listed here are speed, range, etc. features like these are actually the aircraft's response to the forces acting on it.
UPT207PPL HUMAN PERFORMANS AND LIMITATION
PPL HUMAN PERFORMANS AND LIMITATION
Z202.03.02Yüksek basınç altında çalışma, karar verme, görebilme ve uygulayabilme, mide bulantısının nedenleri ve aşılabilmesi, oksijen yeterliliği ve hipoksinin şekilleri ile insan sinir sisteminin olaylar karşısındaki tepkileri vb konuların, Pilotların iş ve normal yaşamlarını nasıl etkileyeceği konuları geniş kapsamlı işlenecektir.Working under high pressure, making decisions, being able to see and apply it, the causes of nausea and overcoming it, oxygen adequacy and the forms of hypoxia, and how the human nervous system's reactions to events will affect the work and normal lives of the pilots will be comprehensively covered.
UPT209PPL METEOROLOGY
PPL METEOROLOGY
Z303.03.03Atmosfer, Hava sıcaklığı, Atmosferik basınç, Hava yoğunluğu, ICAO standart atmosfer-Altimetre, Rüzgar, Rüzgarın tanımı ve hesabı, Rüzgarın birincil sebebi konularını içerir.It includes Atmosphere, Air temperature, Atmospheric pressure, Air density, ICAO standard atmosphere-Altimeter, Wind, Definition and calculation of wind, primary cause of wind.
UPT211PPL GENERAL NAVIGATION
PPL GENERAL NAVIGATION
Z202.03.02GENEL SEYRÜSEFER Seyrüseferin temelleri Güneş sistemi Dünya Zaman ve zaman dönüşümleri Yönler Mesafe vb konuları içerir.GENERAL NAVIGATION Fundamentals of navigation Solar system Earth Time and time transformations Directions Distance etc.
UPT213PPL OPERATION PROCEDURES
PPL OPERATION PROCEDURES
Z404.04.04Uçak işleticilerinin tanımları ve sorumlulukları, Kural ihlalleri, Kaza-Kırım Durumunda Yapılacak Usuller, Hava Operatör Sertifikası (AOC), Uçuş Planlaması, Havalimanları ve İşletmelerin Limitasyonları konularını içerir.It covers the definitions and responsibilities of airplane operators, violations of rules, Procedures in Case of Accident-Crime, Air Operator Certificate (AOC), Flight Planning, Airports and Limitations of Businesses.
UPT215PPL PRINCIPLES OF FLIGHT
PPL PRINCIPLES OF FLIGHT
Z303.03.03Aerodinamik; hareket eden katı kütlelerin havayla etkileşimlerini, hava ve benzeri gazların hareketlerini ve bu hareketlerle birlikte ortaya çıkan kütle ve enerji transferi problemlerini inceleyen bilim dalıdır. Özellikle uçakların, roketlerin ve füzelerin havadaki hareketlerini belirleyen ilkeleri açıklar.Aerodynamic; It is a science that examines the interactions of moving solid masses with air, the movements of air and similar gases, and the mass and energy transfer problems that arise with these movements. In particular, it explains the principles that determine the movements of airplanes, rockets and missiles in the air.
UPT217PPL VFR COMMUNICATIONS
PPL VFR COMMUNICATIONS
Z404.04.04Genel olarak Radyo telefon kullanımının öğretilmesi, standart haberleşme kısaltmalarının ve işaretlemelerinin bilinmesi istenir.In general, it is desirable to teach the use of radio telephones and to know standard communication abbreviations and markings.
UPT219SAFETY MANAGEMENT SYSTEM I
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM I
Z202.02.02Emniyet Yönetim Sistemi kurmakla yükümlü kurum/kuruluşlar için Emniyet Yönetim Sistemi konusunda temel esasları içeren ve “Emniyet Yönetim Sistemi – Temel Esaslar ” adı altında yayımlanan kitapçık ile, hem Emniyet Yönetim Sistemi, hem de ICAO tarafından belirtilen standartlar ve tavsiye edilen uygulamaların gerekliliğinin anlaşılmasının temelini oluşturan temel emniyet kavramları ve ilgili kurum ve kuruluşların Emniyet Yönetim Sistemi kurulması sırasında izleyecekleri aşamaları açıklanmaktadır.With the booklet published under the name of "Safety Management System - Basic Principles", which contains the basic principles on the Safety Management System for the institutions / organizations responsible for establishing a Safety Management System, it forms the basis for understanding the necessity of both the Safety Management System and the standards and recommended practices specified by ICAO. basic safety concepts and the steps to be followed by the relevant institutions and organizations during the establishment of the Safety Management System are explained.
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UPT202PPL FLIGHT TRAININGSON AIRPLANE
PPL FLIGHT TRAININGSON AIRPLANE
Z244.015.06Normal Usuller ve Emercensi Usuller çalışılır. VFR Yaklaşma ve Seyrüsefer planlaması konularını içerir.Normal Procedures and Emergency Procedures are practiced. Includes VFR Approach and Navigation planning.
UPT204PPL FLIGHT TRAININGSON SIMILIATION
PPL FLIGHT TRAININGSON SIMILIATION
Z122.08.03Fiili Uçuşta yapılması gereken normal usuller ile karşılaşılması muhtemel Emercensi Usullerin çalışması amaçlanır.It is intended to study the Normal Procedures required to be performed in the Actual Flight and the Emergency Procedures that are likely to be encountered.
UPT206CREW RESOURCE MANAGEMENT I
CREW RESOURCE MANAGEMENT I
Z202.02.02Havacilik meslegi icinde kisitli kaynaklarla takim olarak emniyetli ve etkin bir sekilde faaliyet gostermek amaciyla akademik ve operasyonel konulardan olusan bir icerik izlenmektedir.A content consisting of academic and operational subjects is followed in order to operate safely and effectively as a team with limited resources in the aviation profession.
UPT212PLANNING OF VFR NAVIGATION FLIGHT
PLANNING OF VFR NAVIGATION FLIGHT
Z202.03.02Genel olarak: Görerek Uçuş Kurallarına (VFR) göre uçuşlar için hazırlanmış haritalardan yararlanarak uçuş başlarının ve mesafelerin belirlenmesi Meydan haritaları ve meydan bilgilendirmeleri Haberleşme ve radyo seyrüseferi için planlama bilgileri Seyrüsefer planının doldurulması konularını içerir.In general: Determination of flight heads and distances by using maps prepared for flights according to Visual Flight Rules (VFR) Aerodrome maps and aerodrome information Planning information for communication and radio navigation It includes filling out the navigation plan.
UPT220SAFETY MANAGEMENT SYSTEM II
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM II
Z202.02.02Bu ders modern güvenlik kuruluşlarının tarihsel köklerini ve güvenlik sorumluluklarını irdeler. Bu ders öğrencilere havacılık güvenliği kavramlarını, güvenlik yönetim sisteminin kilit bileşenlerini ve havacılık güvenliği kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin kilit organizasyonların bilgisini sağlar. Kaza araştırmalarının temel unsurlarını da kapsar.Normal Procedures and Emergency Procedures are practiced. Includes VFR Approach and Navigation planning.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UPT301ATPL AIR LAW
ATPL AIR LAW
Z505.05.05Kurs havacılık kurallarından, uçuş ekibi lisanslandırılmasına; alet prosedürlerinden uluslararası kuruluşlara; hava trafik kontrolü prosedürlerinden, hava alanlarındaki yapısal özelliklere kadar pek çok farklı alanda bilgi vermektedir. Verilen bilgilerin büyük bir kısmı Hususi Pilot Lisansı sahibi pilotların bilmesi gereken kuralları oluşturmakta ve daha detaylı anlatım sunmaktadırDiscuss the issues affecting airline operations, civil aviation and airport administrations and air navigation services with international legal experts
UPT303NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING THEORETICAL AND SIMILIATION
NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING THEORETICAL AND SIMILIATION
Z122.04.035 saatlik bir uçuş olup akşam alaca karanlıktan önce uçuşa çıkılması ve gece uçuşu kapsamında her bir saatinde 3 meydan turunu içerecek şekilde uygulanmaktadır.Includes topics on how to use aircraft instruments and references in night flight conditions
UPT305ATPL FLIGHT PERFORMANCE
ATPL FLIGHT PERFORMANCE
Z303.03.03Uçuş performansına ait temel terminolojik bilgiler anlatıldıktan sonra her bir uçuş safhası detaylıca incelenir. Ardından tek motorlu pervaneli (SEP) uçaklar, çift motorlu pervaneli (MEP) uçaklar ve orta menzilli jet motorlu (MRJT) uçaklar için genel bilgiler verilip, grafik çözüm yolları anlatılır.GENERA Performance Legislation Airworthiness Requirements according to CS 23 and CS 25 Operational Regulations General Performance Theory Stages of flight Definitions, Terms and Concepts Influencing Variables on Performance etc includes topics
UPT307PILOT IN COMMAND FLIGHTS I
PILOT IN COMMAND FLIGHTS I
Z244.010.06Toplamda 42:00 eğitim saati uçulacaktır.Following the theoretical knowledge training, Licensed Pilots conduct Navigation flights with an instructor or with another Student Pilot.
UPT311ATPL MASS AND BALANCE
ATPL MASS AND BALANCE
Z303.03.03Trafik yükü, uçak kütlesi ve kütle merkezi (CG) belirlenmesi hakkında bilgi verildikten sonra, maksimum trafik yükü ve maksimum yakıtın belirlenmesi ile ilgili bilgi verilir. Daha sonra kargo yüklemesindeki sınırlamalar ve bunların kütle dağılımına etkisi açıklanır. Uçağın kütle ve dengesine etki eden faktörler tartışılırPURPOSE OF MASS AND BALANCE CONSIDERATIONS
UPT315ATPL PRINCIPLES OF FLIGHT
ATPL PRINCIPLES OF FLIGHT
Z505.05.05Dersin odak noktası çevre ile etkileşimli olarak uçuş icra eden yüksek hızlı hava aracıdır. Öncelikle aerodinamiksel prensiplerin tanımlandıktan sonra hava yolu uçakları ve yüksek hızlı uçuşları ile ilgili detaylar anlatılmaktadır.SUBSONIC AERODYNAMICS Basics, laws and definitions The two-dimensional airflow about an aerofoil The coefficients The total drag The ground effect The relation between the lift coefficient and the speed for constant lift etc includes topics
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UPT304ATPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE
ATPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE
Z404.04.04Dersin odak noktası alt sistemleri ile etkileşimli olarak uçuş icra eden karmaşık büyük hava aracıdır. Öncelikle uçucu platform olarak hava aracı yapısı tanımlandıktan sonra uçuş kontrolleri ve sistemler anlatılmaktadır. Daha sonra gerek piston motoru, gerekse gaz türbini (jet motoru) alt sistemleri ile birlikte detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Son olarak uçaktaki elektrik sistemlerinin kapsamlı bir genel bakışı sunulmaktadır.It covers AIRCRAFT STRUCTURES AND SYSTEMS, ELECTRICITY, POWER SYSTEMS AND EMERGENCY EQUIPMENT, Secondary flight control elements, FLIGHT INSTRUMENTS.
UPT306NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE
NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE
Z122.02.035 saatlik bir uçuş olup akşam alaca karanlıktan önce uçuşa çıkılması ve gece uçuşu kapsamında her bir saatinde 3 meydan turunu içerecek şekilde uygulanmaktadır.Includes topics on how to use aircraft instruments and references in night flight conditions
UPT308PILOT IN COMMAND FLIGHTS II
PILOT IN COMMAND FLIGHTS II
Z122.03.03Toplamda 42:00 eğitim saati uçulacaktır.Following the theoretical knowledge training, Licensed Pilots conduct Navigation flights with an instructor or with another Student Pilot.
UPT310ATPL METEOROLOGY
ATPL METEOROLOGY
Z606.06.06Atmosfer, hakkında bilgi verdikten sonra, basınç, yoğunluk ve sıcaklık hakkında bilgi verilir. Daha sonra bulut oluşumu, fırtına, dağlık alanlar üzerinde uçuş, klimatoloji, meteorolojik organizasyon, hava analizi ve tahmini açıklanır. Son olarak uçuş planlama için hava durumu, havacılık için meteorolojik yayınlar açıklanırIt includes Atmosphere, Air temperature, Atmospheric pressure, Air density, ICAO standard atmosphere-Altimeter, Wind, Definition and calculation of wind, primary cause of wind.
UPT314ATPL OPERATION PROCEDURES
ATPL OPERATION PROCEDURES
Z404.04.04Uçak işleticilerinin tanımlarını ve sorumluluklarını, kural ihlallerini, Kaza-Suç Durumunda Alınması Gereken Prosedürleri, Hava İşletmecisi Sertifikası (AOC), Uçuş Planlamasını, Havalimanlarını ve Operasyon Kısıtlamalarını içerir.It includes the definitions and responsibilities of airplane operators, violations of the rules, Procedures to be Taken in the Case of Accident-Crime, Air Operator Certificate (AOC), Flight Planning, Airports and Limitations of Operations.
UPT324INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES AND FLIGHT TRAINING ON SIMILIATION
INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES AND FLIGHT TRAINING ON SIMILIATION
Z324.04.05Pilot adaylarının PPL ve PIC uçuş eğitimlerini tamamlamasını müteakip gerçek ve simülasyon koşullarında yapacakları uçuş eğitimleri için gerekli aletli uçuş teorik eğitimidir. VOR, ADF, GPS, ILS gibi alet ve techizatin kullanımını kapsamaktadır.INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES AND FLIGHT TRAINING ON SIMILIATION
UPT326ATPL INSTRUMENTATION
ATPL INSTRUMENTATION
Z303.03.03VOR, ADF, GPS, ILS gibi alet ve techizatin kullanımını kapsamaktadır.Covers the topics in detail that SENSORS AND INSTRUMENTS, MEASUREMENT OF AIR DATA PARAMETERS, MAGNETISM-DIRECT READING COMPASS & FLUX VALVE, INERTIAL NAVIGATION and REFERENCE SYSTEMS (INS, IRS), GYROSCOPICINSTRUMENTS
UPT340ATPL IFR COMMUNICATION
ATPL IFR COMMUNICATION
Z404.04.04Radyo telefon ve yaklaşma prosedürleri, rota prosedürleri, varış ve trafik model prosedürleri, iletişim hataları, sıkıntı ve acil durum prosedürleri üzerine bilgi vermektir.It includes in-depth topics that: DEFINITIONS Meanings and significance of associated terms Air Traffic Control abbreviations Q-code groups commonly used in RTF air-ground communications
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UPT401INSTRUMENT FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE AND SIMILIATION
INSTRUMENT FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE AND SIMILIATION
Z345.05.07Derste genel Operasyon usullerinde sürat limitleri, sürat saati işaretleri, motor limitleri, motor, yakıt sistemi, pervane hakkında bilgi verilir. Kütle ve denge limitleri ile ilgili bilgiler verilir. Acil durum uygulamaları incelenir. Sonrasında ise normal usuller için süratler ve operasyon usulleri hakkında bilgiler verilir. Genel operasyon acil durum prosedürleri, normal operasyon usulleri, performans, ağırlık, denge ve ekipman listeleri, uçak ve uçak sistemleri idaresinin tarifi ile bakım ve onarım desteklerini tanımlamak. Ayrıca uçak üreticisi tarafından destek verici veriler de içermektedir.Instrument training regarding multi-engine aircrafts will be given.
UPT403ATPL RADIO NAVIGATION
ATPL RADIO NAVIGATION
Z505.05.05Seyrüsefer dersinde; Dünya?nın şekli, saat, yön, hız, mesafe ve zaman, havacılık kartları, açısal mesafe ve uzaklık ölçümü, harita okuma, harita seyrüsefer hesaplamaları, seyrüsefer prensipleri, uçuş planlama, pratik seyrüsefer, altimetre ayar usulleri, kompüter kullanımı gösterilecektir. Daha sonra Radyo Seyrüsefer, VHF yön bulma, ADF usulleri, DME, SSR prensipleri ve GPS kullanımı anlatılacaktır.In the navigation lesson; The shape of the world, clock, direction, speed, distance and time, aviation charts, angular distance and distance measurement, map reading, map navigation calculations, navigation principles, flight planning, practical navigation, altimeter setting methods, computer usage will be shown. Then, Radio Navigation, VHF navigation, ADF methods, DME, SSR principles and GPS usage will be explained.
UPT405PILOT IN COMMAND FLIGHTS III
PILOT IN COMMAND FLIGHTS III
Z122.03.03Toplam 54:00 uçuş saati tamamlanacaktır.A total of 54:00 flight hours will be completed
UPT407ATPL HUMAN PERFORMANS AND LIMITATION
ATPL HUMAN PERFORMANS AND LIMITATION
Z404.04.04Temel fizyoloji bölümünde; konseptler, kısmi basınç etkileri, görüş, duyma, uçuş tutması, uçuş ve sağlık ve toksik tehlikeler anlatılır. Sonrasında, temel pskoloji bölümünde; bilgi süreci, merkezi karar kanalı, stres, karar ve karar verme açıklanır. Pilotların havada sağlıklı ve etkin operasyon gerçekleştirebilmeleri için insan organizması üzerindeki uçuş çevresinin taleplerini kontrol etmek ve tüm pilotların sağlıklı bir hayat stilini sürdürmeleri için gereken zorunlulukları aydınlatmaktır.In the department of basic physiology; concepts, partial pressure effects, vision, hearing, motion sickness, flight and health and toxic hazards are explained. Afterwards, in the basic psychology department; information process, central decision channel, stress, decision and decision making are explained. It is to control the demands of the flight environment on the human organism so that pilots can perform healthy and effective operations in the air, and to illuminate the imperatives for all pilots to maintain a healthy lifestyle.
UPT411ATPL GENERAL NAVIGATION
ATPL GENERAL NAVIGATION
Z606.06.06Bu ders, öğrencilere program boyunca öğrendiklerini uygulama fırsatı veren son sınıf deneyim dersidir. Ders, uçuş sırasında sürekli olarak kullanılan radyo navigasyon sistemleri ve temel navigasyon kuralları hakkında bilgi verir. Öğrenciler, masaüstü bilgisayarlarında Uçuş Simülatör Yazılımı ile ve ayrıca Boeing-737 simülatör kokpitinde uçuş yaparken teorik bilgilerini kullanırlar.This course is a senior experience course that gives students the opportunity to apply what they have learned throughout the program. The course provides information on radio navigation systems and basic navigation rules used continuously during flight. Students use their theoretical knowledge while flying with the Flight Simulator Software on their desktop computers and also in the Boeing-737 simulator cockpit.
UPT415ATPL FLIGHT PLANNING AND MONITORING
ATPL FLIGHT PLANNING AND MONITORING
Z303.05.03Uçuş operasyon işlemleri, hava trafik hizmetinin temel kuralları, seyrüsefer yardımcıları, Eurocontrol, permi, slot, uçuş planı işlemleri, uçak bakımı planlama, uçuş izleme ve düzensiz operasyon yönetimi gibi konuları içermektedir.Flight operations operations include basic rules of air traffic service, navigation aids, Eurocontrol, permit, slot, flight plan operations, aircraft maintenance planning, flight monitoring and irregular operations management.
UPT417ATPL VFR COMMUNICATIONS
ATPL VFR COMMUNICATIONS
Z101.02.01Radyo telefon ve yaklaşma prosedürleri, rota prosedürleri, varış ve trafik model prosedürleri, iletişim hataları, sıkıntı ve acil durum prosedürleri üzerine bilgi vermektir.To provide information on radiotelephony and approach procedures, route procedures, arrival and traffic pattern procedures, communication errors, distress and emergency procedures.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
UPT402MULTI ENGINE CLASS RATING THEORETICAL KNOWLEDGE
MULTI ENGINE CLASS RATING THEORETICAL KNOWLEDGE
Z202.05.02öğrenciler, yüksek irtifa fizyolojisi de dahil olmak üzere Çok Motorlu operasyonlarla ilgili temel insan faktörleri kavramlarını öğrenecektir.The applicant will learn basic human factors concepts as they relate to Multi-Engine operations, including high‑altitude physiology.
UPT406CREW RESOURCE MANAGEMENT II
CREW RESOURCE MANAGEMENT II
Z202.02.02Liderlik, insanları idare etme, kalabalık kontrolü, Ekip çalışması, kişilik etkileşimleri, sinerji, motivasyon, kişisel farklılıkları anlama ve onlarla başa çıkma, hatalar zinciri, kızgınlıkla başa çıkma, beden dili, Stres yönetimi, sağlık ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler, Profesyonellik, İletişim, iletişim ve algılama farklılıkları, Yorgunluk, iş yükü yönetimi, Durum değerlendirmesi, Risk yönetimi, Karar vermeIn order to operate safely and effectively as a team with limited resources within the aviation profession, a content consisting of academic and operational issues is followed.
UPT408PILOT IN COMMAND FLIGHTS IV
PILOT IN COMMAND FLIGHTS IV
Z122.03.03Lisanslı Pilotlar teorik bilgi eğitimini takiben bir eğitmen veya başka bir Öğrenci Pilot ile Navigasyon uçuşları gerçekleştirir.Following the theoretical knowledge training, Licensed Pilots conduct Navigation flights with an instructor or with another Student Pilot.
UPT410MEP STANDARD OPERATION PROCEDURES
MEP STANDARD OPERATION PROCEDURES
Z202.05.02Çok motorlu hava araçları ile ilgili enstrüman eğitimi verilecektir.The applicant will demonstrate, through oral and written tests and records, that the necessary aeronautical knowledge has been obtained for an airplane multi‑engine land class rating.
UPT414MULTI ENGINE FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE
MULTI ENGINE FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE
Z122.05.03Toplam 11:30 saat uçuş eğitimi gerçekleştirilecektir.A total of 11:30 hours of flight training will be performed.
UPT422COMMERCIAL PLIOT LICENSE FLIGHT TRAINING
COMMERCIAL PLIOT LICENSE FLIGHT TRAINING
Z122.05.03Toplam 15:00 saat uçuş eğitimi yapılacaktır.A total of 15:00 hours of flight training will be performed.
UPT426MULTI ENGINE INSTRUMENT TRAINING ON SIMILIATION
MULTI ENGINE INSTRUMENT TRAINING ON SIMILIATION
Z122.05.03Çok motorlu hava araçları ile ilgili enstrüman eğitimi verilecektir.Instrument training regarding multi-engine aircrafts will be given.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.